REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND"

Transkript

1 REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND Verksamhetsbeskrivning för slutenvårdsrehabilitering

2 Rehabiliteringsmedicin Ämnesområde: Verksamhet Titel: Verksamhetsbeskrivning för slutenvårdsrehabilitering Utfärdad av: Margareta Blid, Karin Rennblad Börner, Marie-Anne Svensson Ansvarig: Kjell Magnusson Utfärdad: Revideras: Årligen Senast reviderad: Värdegrund Vi KAN (kunskap, ansvar, nytänkande) Region Hallands och även rehabiliteringsmedicin Hallands värdegrund. Verksamhetsidé Med fokus på livskvalitet och helhetssyn ger rehabiliteringsmedicin Halland individanpassade specialistinsatser inom såväl slutenvård som öppenvård. Målsättning Ökad aktivitets- och delaktighetsnivå Lära sig leva i en förändrad livssituation Målgrupp Vuxna (>18 år) personer med aktiv livsföring (= innan skadan/insjuknandet varit aktiv i samhället, ej enbart i hemmet) som till följd av sjukdom eller skada förvärvat funktionshinder medförande betydande svårigheter att delta i samhällsliv, familj, fritidsaktiviteter och arbete. (Ryggmärgskadade dock oavsett tidigare aktivitetsnivå) Vanligt förekommande diagnosgrupper Stroke Traumatisk hjärnskada och annan förvärvad hjärnskada Ryggmärgsskada Multiproblematik efter sjukdom eller skada (t.ex. multitrauma) Allmän neurologi Intagningskriterier Att tillhöra målgruppen enligt ovan och uppfylla ett eller flera av nedanstående kriterier: Sida 1 av 10

3 Behov av specialiserat rehabiliteringsteam för att aktivt kunna optimera sin aktivitets- och delaktighetsnivå Behov av utformning eller förändring av stödjande omgivning för fungerande daglig skötsel och bibehållande av långsiktig hälsa (t.ex. avancerad hjälpmedelsutprovning, utbildning av personliga assistenter) Behov av hela eller delar av specialiserat rehabiliteringsteam för optimal handläggning av sekundär komplikation (t.ex. trycksår, spasticitet) Behov av mer omfattande rehabiliteringsbedömning Exklusionskriterier Behov av högspecialiserad rehabilitering och/eller alltför medicinsk instabil för vård på rehabiliteringsmedicinsk avdelning Låg ålder (under 18 år) Under vårdtiden pågående drogmissbruk eller i abstinenstillstånd Obehandlad allvarlig psykisk störning Säkerhetsrisk för sig själv, medpatienter eller personal Överföringskriterier Uppkomna medicinska behov som inte kan handläggas på rehabiliteringskliniken Oförutsedd säkerhetsrisk som medför att vi inte kan ansvara för den skadades, medpatienters och/eller personalens säkerhet Behov av högspecialiserad rehabilitering Utskrivningskriterier Uppsatta mål för vårdtiden har uppnåtts. Följande faktorer kan påverka behandlingsmålen och/eller vårdtidens längd: Inte längre i behov av slutenvårdsrehabilitering Avbrytande av behandling på egen begäran Avstannad rehabiliteringsprocess Inte längre i behov av flertalet teammedlemmar Centralisering Rehabiliteringsmedicinska enheten i Halland är lokaliserad på Hallands sjukhus Halmstad, avdelning 51, och är en resurs för hela Halland. Sida 2 av 10

4 Huvudprocesser Arbetet sker i två huvudprocesser; den kognitiva och den motoriska. Patienterna och de flesta i personalen delas in i någon av de två processerna. Varje process har en processamordnare och en medicinskt ansvarig läkare. Det som avgör vilken process patienten tillhör är omfattningen av kognitiv funktionsnedsättning. Patienter med diagnosen stroke finns därför i båda processerna. Integrerad slutenvård och dagrehabilitering Avdelningen har 12 sängplatser och ca 12 platser för dagrehabilitering fördelade i de två processerna. Personalen inom rehabiliteringsmedicin Halland arbetar både inom slutenvårds- och dagrehabilitering. De 12 slutenvårdsplatserna är belägna på avdelning 51, HSH. För patienterna erbjuds enkel- eller dubbelrum, matsal, uppehållsrum med internetanslutna datorer och ett rum för fysisk träning. En stor del av träningen bedrivs på rehabiliteringsmottagning 19. Här finns moderna, väl anpassade och lättillgängliga lokaler med bland annat träningslägenhet, gymnastiksal och bassäng. Närheten till övriga kliniker på Hallands sjukhus Halmstad gör att den medicinska säkerheten kan garanteras. På sjukhuset finns apotek, bankomat, bibliotek, cafeteria och matsal. Teamarbete Det viktigaste arbetsredskapet inom rehabiliteringsmedicin är det interdisciplinära teamarbetet, det vill säga ett nära samarbete mellan varandra och med patientens rehabiliteringsmål som ledstjärna. I teamet kring patienten ingår aktivitetssamordnare, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, neuropsykolog, rehabassistent, rehabcoach, sjuksköterska, undersköterska samt vid behov ortopedingenjör. Individuell rehabiliteringsplan Till varje patient utses en samordnare från rehabiliteringsteamet som ansvarar för att individuella rehabiliteringsplaner ställs upp tillsammans med patienten. För att underlätta patientens medverkan i rehabiliteringsplanen erhåller patienten, eller i vissa fall dess närstående, ett formulär Underlag till rehabplan med frågor om resurser, svårigheter och förväntningar. Rehabiliteringsplanen är baserad på ICFterminologi och beskriver funktionshinder, patientens mål, professionernas åtgärder och en tidsplan. Samordnaren ser tillsammans med patienten och teamet till att målen hålls levande samt att rehabiliteringsplanen uppdateras regelbundet. Hela eller delar av teamet samlas regelbundet tillsammans med patienten och/eller dennes närstående till rehabiliteringsplaneringsmöten för att gå igenom mål/delmål, tidsplan och planering inför utskrivning. Sida 3 av 10

5 Remisshantering För bedömning om inläggning på avdelning 51 för rehabilitering är indicerad krävs läkarremiss som skickas elektroniskt (i VAS) till hsrehah51 post till Avd 51, Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad fax Remiss från specialistsjukvård Kliniker på Halland sjukhus: Vanligast är att patienter remitteras från vårdavdelning på annan klinik inom Hallands sjukhus. En första rehabiliteringsbedömning görs av paramedicinsk personal på den avdelning där patienten vårdas. Ansvarig läkare på den remitterande avdelningen utfärdar remiss och kompletterar den med bedömningen. Den paramedicinska rehabiliteringsbedömningen behöver inte göras på medvetslösa patienter på IVA, t.ex. svåra traumatiska hjärnskador. Remisser från mottagningar på Halland sjukhus innehåller inte alltid en paramedicinsk rehabiliteringsbedömning, denna görs vid behov när rehabiliteringskliniken fått remissen. Regionvårdskliniker och andra kliniker utanför Halland: Det är vanligt att en första kontakt tas via telefon, men en remiss ska alltid utfärdas. Remiss från primärvård Remisser kommer även från närsjukvården och andra vårdgivare. Önskvärt är att även dessa kompletteras med en bedömning från paramedicinsk personal. Remissbedömning Remisser från slutenvården bedöms dagligen, vardagar. Remisser från öppenvård bevakas dagligen och bedöms, senast 5 vardagar efter ankomst, av ett team bestående av de flesta yrkeskategorier. Det slutgiltiga beslutet om patienten ska läggas in på rehabiliteringskliniken tas av rehabiliteringsklinikens läkare. Utredning Under patientens första tid på rehabiliteringsmedicinsk avdelning gör samtliga teammedlemmar en grundläggande bedömning av patientens situation för att avgöra vilka insatser som kan erbjudas. Rehabiliteringsinsatser påbörjas och sker parallellt under tiden. Vid hjärnskada med medvetandepåverkan kan patienten komma för en utredning och bedömning av teamet under två till fyra veckor. Om patientens vakenhetsgrad under bedömningstiden inte förändras och hans/hennes möjligheter att delta aktivt i Sida 4 av 10

6 rehabilitering fortfarande är mycket begränsade, görs en planering för att tillgodose omvårdnadsbehovet på en annan nivå än på sjukhuset. Rehabilitering Heldygnsrehabilitering erbjuds 7 dagar i veckan, dygnet runt. Vårdavdelningen är bemannad dygnet runt med sjuksköterskor och undersköterskor. Det finns möjligheter till extra tillsyn för de patienter som har behov av det. Paramedicinsk personal tjänstgör dagtid vardagar. Läkare finns i tjänst dagtid vardagar. Övrig tid anlitas medicinklinikens jourläkare som finns i tjänst på sjukhuset dygnet runt. Vid behov konsulteras specialistläkare och på sjukhuset finns tillgång till bilddiagnostik och laboratorium. Rehabiliteringen är individuellt utformad, insatserna sker individuellt och i grupp samt anges i patientens veckoschema. Rehabliteringens längd bestäms utifrån de mål som sätts tillsammans med patienten och varierar från patient till patient. Det som patienten tränar och fokuserar på vid specifika behandlingstillfällen (vanligtvis minuter per gång) skall sedan omsättas i praktiska och vardagliga aktiviteter resten av dygnet med stöd av övrig personal. Antalet specifika behandlingstillfällen per dag varierar utifrån patientens behov och förutsättningar. Målsättningen är att stimulera patienten till aktiv egenrehabilitering och stödja patienten att själv ta ansvar för att träningen blir en naturlig del i all aktivitet. En viktig del i rehabiliteringen är att informera och utbilda patienter och närstående. Följande åtgärder erbjuds inom ramen för rehabiliteringsprogrammet: Individuella rehabiliteringsåtgärder kan ske på sjukhuset, i hemmiljön eller i samhället och innebära träning av aktiviteter i det dagliga livet, sjukgymnastik inklusive bassängträning, tal/språkträning, schemalagd vila, hembesök/träning, arbets- och studieinriktade åtgärder, hjälpmedelsutprovning, krisbearbetning, samtal mm. Gruppträning sker i form av t.ex. aktivitetsgrupp, balansgrupp, bollgrupp, rörelsegrupp, kommunikationsgrupp, köksgrupp och trädgårdsgrupp. Gruppaktiviteterna varierar under året. Vardagsträning på avdelningen kan vara att ta från frukostbuffén, bädda sin säng, vattna sina blommor, tvätta sina kläder med eller utan stöd av personalen. Fritidsaktiviteter ansvarar aktivitetssamordnaren för efter att ha gått igenom en aktivitetsmeny tillsammans med varje patient. Samarbete sker med föreningsliv, kultur och idrott i samhället. Kvälls/helgaktiviteter ansvarar aktivitetssamordnare, rehabcoach och omvårdnadspersonalen för och kan vara utflykter i samhället, föreläsningar, spel/tävlingar och idrottsaktiviteter. Permissioner i hemmet ses som en viktig del i rehabiliteringen och genomförs så fort det är praktiskt möjligt. Färdtjänst är ofta en förutsättning för regelbundna permissioner och patienterna får därför hjälp med ansökan redan i början av rehabiliteringsperioden. Sida 5 av 10

7 Utskrivning Rehabiliteringsprocessen är ofta långdragen och fortsätter efter utskrivning från slutenvårdsrehabiliteringen och planeras redan innan patienten skrivs ut. Vid utskrivning sker både muntlig och skriftlig rapportering till ansvarig personal i nästa led i vårdkedjan. Utskrivningsmeddelande till patienten, medicinsk epikris samt epikriser från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast skrivs på alla patienter. Uppföljning och fortsatt rehabilitering planeras efter individens behov. Det kan antingen ske inom rehabiliteringsmedicins dagrehabilitering eller inom primärvård (närsjukvård, kommun, företagshälsovård). Om behov finns av hjälp med personlig vård och/eller service kallas det till en vårdplanering via Meddix, ett IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan sjukhus, kommun, primärvård och psykiatrisk öppenvård. Biståndshandläggare från kommunen beslutar utifrån information från patient, närstående, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped samt eventuellt läkare om vilket hjälpbehov som finns och om det är aktuellt med hemtjänst eller korttidsboende. Vid behov finns också möjlighet att initiera insatser enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Patientens rättigheter Patienten är delaktig i sin vård och rehabilitering och ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Vård skall ges på lika villkor oavsett ålder, kön, social ställning, religion, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. All information är individuellt anpassad utifrån patientens förutsättningar, behov och kognitiva förmåga. Tolkservice anlitas när behov finns och patienten så önskar. Varje patient får ett professionellt bemötande med respekt för den personliga integriteten för att därigenom kunna känna sig respekterad och tagen på allvar. Patienter och närstående uppmuntras att framföra sina synpunkter direkt till berörd personal. Det finns möjlighet att lämna synpunkter via mail på klinikens hemsida. På avdelning 51 och mottagning 19 finns möjligheter att lämna synpunkter i uppsatta förslagslådor. Patienterna kan även lämna synpunkter via WebRehabenkäten i samband med utskrivning. Vartannat år genomförs en patientenkät. Närstående Närstående är en viktig del i rehabiliteringen och är välkomna att följa patienten i träningen. Verksamheten är angelägen om att ge de närstående stöd och information gällande rehabiliteringen. Sida 6 av 10

8 Patient-/anhörighotell För närstående till patienter inskrivna i slutenvårdsrehabiliteringen, framför allt från norra länsdelen, kan det finnas ett behov av övernattningsmöjlighet. Önskemål om patient/anhörighotell i närheten av Hallands sjukhus Halmstad har framförts till sjukhusledningen. För närvarande kan det finnas viss möjlighet till övernattning enstaka nätter på avdelningen. Ledningsstruktur Hallands sjukhus har en linjeorganisation. Rehabiliteringsmedicin ingår i rehabiliteringskliniken Halland. Klinikens verksamhetschef har övergripande ansvar både för den rehabiliteringsmedicinska verksamheten och för paramedicinska insatser på alla kliniker. Ansvarig för rehabiliteringsmedicin är en avdelningschef som till sin hjälp har en ledningsgrupp där specialitetsansvarig läkare, de båda processamordnarna och avdelningschefen för de paramedicinare som arbetar inom rehabiliteringsmedicin ingår. Yrkeskategorier Arbetsterapeuten bedömer patientens aktivitetsförmåga inom personlig vård, hemliv, arbete/studier, rekreation/fritid och socialt samspel. Även hur eventuella nedsatta funktioner och färdigheter påverkar patientens förmåga att utföra och delta i vardagliga aktiviteter samt hur omgivning/miljö påverkar aktivitetsutförandet. Åtgärderna syftar till att förbättra aktivitetsförmågan eller kompensera för aktuella nedsättningar. Vid behov anpassas aktiviteten och/eller miljön. Åtgärderna utförs på sjukhuset, i hemmet och/eller i patientens närmiljö. Fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer kroppsfunktion/struktur t.ex. motorik, sensorik, tonus, muskelstyrka, balans, koordination men även patientens aktivitet/delaktighet som gång- och förflyttningsförmåga samt behov av förflyttningshjälpmedel. Behandlar/tränar sedan eventuella begränsningar samt provar ut och följer upp förflyttnings- och ortopediska hjälpmedel. Kuratorn kartlägger och bedömer patientens och/eller närståendes psykosociala behov och resurser. Erbjuder stöd- och motivationssamtal samt hjälp och vägledning med socialrättsliga frågor och kontakter med olika myndigheter. Samverkar också med andra aktörer utanför sjukhuset, ex kommunen och försäkringskassan, och samordna eventuella insatser. Logopeden utreder och behandlar personer som har svårigheter med kommunikation och/eller sväljning. Kommunikationssvårigheter kan involvera dysartri (talmotoriska svårigheter som t.ex. påverkar talets tydlighet eller röststyrka) och/eller afasi (svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift, samt svårigheter att förstå andras tal och läst text). Logopeden provar även ut och ordinerar kommunikationshjälpmedel Sida 7 av 10

9 liksom informerar och ger rekommendationer till personen själv, närstående och andra runt patienten. Läkaren är specialist inom rehabiliteringsmedicin och har det medicinska och övergripande ansvaret för patientens rehabilitering. Bedömer och gör ställningstagande till läkemedelsbehandling, diagnosticerar och behandlar eventuella medicinska komplikationer mm. Medicinsk sekreterare arbetar för en samordnad och effektiv administration gentemot patienter, närstående och övriga samarbetspartners. Ortopedingenjören analyserar patientens behov av ortopediska hjälpmedel. Vid behov tillverkas och utprovas dessa individuellt samt följs upp tillsammans med övriga i teamet. Psykologen är specialist i neuropsykologi. Kontakten med psykologen kan innefatta dels en kartläggning av patientens aktuella kognitiva fungerande, dels en bedömning av patientens psykiska mående. Psykologen erbjuder patienten stöd för att kunna anpassa sig till en förändrad livssituation samt behandling i form av neuropsykoterapeutiska insatser. Vid behov erbjuds neuropsykologisk information till närstående. Psykologens insatser utgörs av både direkt (individuella patientkontakter med ovanbeskriven målsättning) och indirekt patientarbete (rådgivning till personal hur patienten med sina aktuella svårigheter, behov och fungerande kan nås, förstås och bemötas). Sjuksköterskan har huvudansvaret för omvårdnaden och tar upp omvårdnadsanamnes, status och gör fortlöpande omvårdnadsdiagnoser. Utför omvårdande uppgifter och rehabiliterande åtgärder samt utför behandlingar, medicinska kontroller, administrerar läkemedel och ger information och stöd till patienter och närstående. I samband med utskrivning ansvarar sjuksköterskan för samordnad vårdplanering och håller i externa kontakter med närstående, kommun och närsjukvård. Undersköterskan finns runt patienten i det dagliga omvårdnadsarbetet samt medverkar till att omsätta aktuella träningsresultat i vardagsaktiviteter enligt patientens rehabiliteringsplan. Ansvarar för rekvirering av medicintekniskt material, förbrukningsmaterial och tvätt. Utför nutritions-, fall och trycksårsbedömning samt vidtar aktuella åtgärder tillsammans med sjuksköterskan. Arbetar för att minska och förebygga smittspridning tillsammans med sjuksköterskan. Övriga personalfunktioner Aktivitetssamordnaren går igenom en aktivitetsmeny med alla nya patienter i syfte att hitta lämpliga aktiviteter att knyta till rehabiliteringsplanerna. Håller också i planering och genomförande av aktiviteter på och utanför sjukhuset. Ansvarar för färdtjänstansökningar. Sida 8 av 10

10 Processamordnaren ansvarar för kvalitet och kvalitetsutveckling, omsätter verksamhetens mål samt överblickar vårdsituationen inom processen. Rehabassistenterna hjälper till att träna patienterna efter delegation från paramedicinarna. Ansvarar även för träningslokaler och träningsmaterial. Rehabcoachen är en förebild/ inspiratör för våra patienter och uppmuntrar till god livskvalitet. Ansvarar för att planera, instruera, genomföra och följa upp olika träningsaktiviteter, anordnar kvällsverksamhet 1 kväll/veckan samt introducerar handikappidrotter och andra fritidsaktiviteter. Ger synpunkter på praktiska lösningar vid exempelvis förflyttningsträning, personlig vård och rullstolskörning. Rehabsamordnare utses till alla patienter, se under Individuell rehabiliteringsplan Utbildning/utveckling All personal som arbetar i den rehabiliteringsmedicinska verksamheten har genomgått grundläggande utbildning inom interdisciplinärt teamarbete, rehabiliteringsmetodik och att arbeta med rehabiliteringsplaner. Personalen har även genomgått utbildning inom strokerehabilitering och är strokerehabcertifierade enligt STROKE-Riksförbundets fordringar. Strokeutbildningen genomförs vid behov för nyanställda medarbetare. Utbildning sker regelbundet inom de två olika processerna, dels för all personal utifrån patientgruppernas behov, dels riktade utbildningsinsatser efter analys av medarbetarnas behov. Varje överläkare inom verksamheten har utvecklingsansvar inom olika diagnosgrupper. Tillsammans med två-tre medarbetare bildar de utvecklingsgrupper som ansvarar för respektive diagnosinriktad medicinsk utveckling, att verksamheten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt att nödvändig kunskap förs vidare till övriga inom verksamheten. Utvärdering Verksamheten deltar i det nationella kvalitetsregistret WebRehab. Statistik hämtas även från datorjournalsystemet och annan patientdokumentation. Regelbundna mätningar görs av: - Tid från remissankomst till bedömning - Tid från beslut om rehabilitering till inskrivning i slutenvård (=väntetider) - Patienternas kommuntillhörighet - Var remisserna kommer ifrån Sida 9 av 10

11 - Vårdtid - FIM vid inskrivning respektive utskrivning - Patientens nöjdhet med rehabiliteringen och erhållen information - Patienternas upplevelse av delaktighet - Andel utskrivna till eget boende - Andel patienter med VRI (vårdrelaterade infektioner) - Andel patienter med trycksår - Andel patienter med dokumenterad Senior Alert riskbedömning - Antal träningstimmar utanför sjukhusets lokaler Sida 10 av 10

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND Verksamhetsbeskrivning för dagrehabilitering Rehabiliteringsmedicin Ämnesområde: Verksamhet Titel:Verksamhetsbeskrivning för dagrehabilitering Utfärdad av: Margareta Blid,

Läs mer

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND Programbeskrivning slutenvård Rehabiliteringsmedicin Ämnesområde:Verksamhet Titel: Programbeskrivning slutenvård Utfärdad av: Karin Rennblad Börner, Marie-Anne Svensson,

Läs mer

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND

REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND REHABILITERINGSMEDICIN HALLAND Programbeskrivning öppenvårdsrehabilitering Värdegrund Vi KAN (kunskap, ansvar, nytänkande) Region Hallands och även rehabiliteringsmedicin Hallands värdegrund. Verksamhetsidé

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Postadress Besöksadress Telefon 0470-59 22 50 Box 1223 Rehabiliteringskliniken E-post rehabkliniken@ltkronoberg.se 351 12 Växjö J F Liedholms väg 14 Växjö Sida

Läs mer

Rehabilitering av personer med stroke eller medicinskt komplexa tillstånd

Rehabilitering av personer med stroke eller medicinskt komplexa tillstånd Rehabilitering av personer med stroke eller medicinskt komplexa tillstånd Rehabiliteringsprogram Specialiserad rehabilitering Rehabiliteringsmedicin VO neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS 2015 Inledning

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Information om rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada på Neurorehab NUS

Information om rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada på Neurorehab NUS Information om rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada på Neurorehab NUS Introduktion Den här foldern vänder sig i första hand till personer med förvärvad ryggmärgsskada och deras närstående. Informationen

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Postadress: Box 1223, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress: J F Liedholms väg 14, Växjö E-post: rehabkliniken@ltkronoberg.se Telefon: 0470-59 22 50 Telefax: 0470-59 22 05

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett "FUNKsam" för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett FUNKsam för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer I l) ~ landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-09-23 Sida 1 (4) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00590 Uppdnr 508 000509 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

YRKESKRAV. www.projektcarpe.se

YRKESKRAV. www.projektcarpe.se YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kortversion med yrkeskrav och ämnesområden www.projektcarpe.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Eftermiddagens workshop utmynnande i några prioriterade områden/frågor från varje grupp. Här följer en sammanställning av gruppdiskussionerna utifrån de två frågeställningarna.

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA HSN xxxx-xxxx Sid 1 (9) 1.1 Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande Definitioner TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING

Läs mer

Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014

Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014 Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014 Hélène Pessah-Rasmussen Docent, överläkare Christina Brogårdh Docent, leg sjukgymnast VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin 1 2 I den skadade delen

Läs mer

Rehabilitering av personer med spinal skada

Rehabilitering av personer med spinal skada Rehabilitering av personer med spinal skada Rehabiliteringsprogram Spinalskadeenheten Rehabiliteringsmedicin VO neurologi och rehabiliteringsmedicin SUS Gäller från 2014-12-01 PROGRAM FÖR HÖGSPECIALISERAD

Läs mer

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag I dagsläget görs en brukarrevision, som startade hösten 2015, på avdelning 4B. Revisionen genomförs av fyra utbildade revisorer från Brukarnas revisionsbyrå BRiU. Vision och uppdrag "Vår verksamhet ligger

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Välkommen till rehabiliteringsmedicinska sektionen vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 82

Välkommen till rehabiliteringsmedicinska sektionen vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 82 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Välkommen till rehabiliteringsmedicinska sektionen vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 82 Vårdenhetens fyra sektioner Grön grupp: Geriatriska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

20100601 Riktlinjer för rehabilitering av patienter med Amyotrofisk Lateralskleros

20100601 Riktlinjer för rehabilitering av patienter med Amyotrofisk Lateralskleros 20100601 Riktlinjer för rehabilitering av patienter med Amyotrofisk Lateralskleros Inledning Syfte Landstinget Kronoberg har formulerat visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län, vilket innebär att

Läs mer

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen erbjuder specialiserad rehabilitering i öppenvård. De huvudsakliga patientgrupperna är personer med hjärnskada, neurologisk sjukdom eller ryggmärgsskada (spinalskada). Målsättningen med rehabiliteringen

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Fokusberedningen för närsjukvård - rapportering av uppdrag Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för närsjukvård 2015-10-14 Innehåll 1. Uppdrag till fokusberedningen för närsjukvård...4 2. Beredningens

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 1. Bakgrund och syfte Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Etik i praktik vid Karlskoga lasarett målformuleringar och värdegrund 2 Karlskoga lasarett Inledning För att skapa legitimitet åt etiska frågeställningar och öka

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) HSN 1409-1213 Sid 1 (10) Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö

Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Guide för rehabiliteringskliniken, Växjö Slutenvårdsprogram Neurorehab Postadress: Box 1223, 351 12 VÄXJÖ Besöksadress: J F Liedholms väg 14, Växjö E-post: rehabkliniken@ltkronoberg.se Telefon: 0470-59

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Föreningen. Ansökan om HEDERSUTMÄRKELSE

Föreningen. Ansökan om HEDERSUTMÄRKELSE Föreningen Ansökan om HEDERSUTMÄRKELSE Ansökan om BraVås Hedersutmärkelse Hedersutmärkelsen tilldelas en verksamhet som bedriver arbete i överensstämmelse med BraVås krav på god vård och omsorg för äldre.

Läs mer

Kurator. I cancersjukvården

Kurator. I cancersjukvården Kurator I cancersjukvården Fakta 1914 första kuratorstjänsten inom sinnesjukvården 1928 Sahlgrenska sjukhuset Nu ca 4000 kuratorer Socionomutbildningen Relevanta vidareutbildningar Organisation Klinikanslutna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

YTTRANDE 1(2) 2014-12-10 LJ 2014/920. Förvaltningsnamn Avsändare

YTTRANDE 1(2) 2014-12-10 LJ 2014/920. Förvaltningsnamn Avsändare YTTRANDE 1(2) 2014-12-10 LJ 2014/920 Förvaltningsnamn Avsändare Regionfullmäktige Motion: Afasihus i Jönköpings län I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Kjell Ekelund, Mona-Lisa Hagström Svensson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Reviderat: 2009-09-22 2014-03-13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund till dokumentet... 3 Definitioner... 3 ICF och funktionshinderbegreppet...

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen rev 140127 Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en specialistresurs, en plusresurs, till

Läs mer

Behandlings-/Vårdprogram

Behandlings-/Vårdprogram Behandlings-/Vårdprogram Patienter med behandlingsresistenta smärttillstånd och ett opioidberoende Metadonprogrammet Verksamhetsområde Beroendepsykiatri Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun Uppsala cj.dl * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-27 ALN-2014-0146.30 Äldrenämnden Hemtagningsteam i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Vård i samverkan kommunerna - primärvården

Vård i samverkan kommunerna - primärvården 1 Hemvårdsenheten Reviderad 2009-04-29 Birgitta Mogård Verksamhetschef Vård i samverkan kommunerna - primärvården Riktlinjer för samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor vid särskilda boenden i Uppsala

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015 09 09 1 (5) HSN 1506-0788 Handläggare: Britt Arrelöv Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 8 Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan

Gemensamma riktlinjer för samverkan Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan 2 Dokumentinformation Huvudmän: Landstinget och kommunerna i Norrbottens län Upprättat av: Länsgemensam samverkansgrupp Reviderad maj 2013

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

ANNAS OCH LARS HÄLSA

ANNAS OCH LARS HÄLSA ANNAS OCH LARS HÄLSA FÖR EN GOD FÖREBYGGANDE VÅRD I HALLAND Modell Senior alert Fastställd av Strategisk grupp 2012-11-30 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Lars besöker vårdcentralen Vårdcentral -

Läs mer