Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012

2 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg Obs! Kl ca (inkl. lunch) fika serveras från Program: - Mötets öppnande - Upprop - Val av justerare - Genomgång av dagens ärenden - Ajournering för gruppmöten - Fortsatt sammanträde - beslutssammanträde ÄRENDEN Muntliga informationsärenden a) Information om genomförda insatser inom ramen för Trollhättepaketet, Sverker Berglund, Västra Götalandsregionen (20 min) handlingar bifogas b) Information angående Center för interkulturell dialog (se förslag beslut ärende nr. 29), Rasoul Nejadmehr, Västra Götalandsregionen (45 min) EKONOMI 1. Återföring projektmedel 2012 Dnr RUN Villkorsbilagor Science Centers i Västra Götaland (del av detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2013) Dnr RUN POSTADRESS: Regionens hus Box Göteborg BESÖKSADRESS: Norra Hamngatan 14 Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

3 Sammanträdesdatum: Sida: 2(5) PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande inkl. social ekonomi 3. Transfer Väst 2013 Dnr RUN Idéums innovationsutbildning Tekniskt Nyskapande Dnr RUN Cleantech Inn VGR Dnr RUN EXIT Dnr RUN Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling Dnr RUN Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland Dnr RUN Innovationer och förnyelse i små och medelstora företag 9. Verksamhetsstöd Företagarna Dnr RUN Maritima frågor 10. Swedish Maritime Day 2013 Dnr RUN Lokal för utveckling av selektiva fiskredskap och återvinning av nät och plaster Dnr RUN Livsmedel 12. Unga ekokockar Dnr RUN

4 Sammanträdesdatum: Sida: 3(5) Kultur-, besöks och upplevelsenäring 13. Göteborgs Internationella Filmfestival Award 2013 Dnr RUN Stärka Nordiska Akvarellmuseet som hållbart och internationellt besöksmål Dnr RUN Södra Råda gamla kyrkplats Dnr RUN Creative Clash Dnr RUN Regionala styrkeområden Forskning och utveckling, kluster och industriutveckling 17. Mistra Urban Future Hållbar stadsutveckling Dnr RUN Smart Textiles Dnr RUN Samverkan mellan Göteborgs Universitet och VGR inom ramen för ERASysAPP Dnr RUN Etablering av plattform för Sportteknologi Dnr RUN Fördjupad forskningssamverkan mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås 22. Lindholmen Science Park förstärkt basfinansiering Dnr RUN Visual Arena Lindholmen Dnr RUN Johanneberg Science Park Dnr RUN Asta Zero (handlingar delas ut vid sammanträdet) 26. Registercentrum

5 Sammanträdesdatum: Sida: 4(5) Kompetensförsörjning 27. Stiftelsen Stenebyskolan - Utveckla forskning, utbildning och samarbetsprojekt med näringslivet Dnr RUN Kompetensplattformen i Västra Götaland förstärkning av delregionala noder Dnr RUN Dnr RUN Dnr RUN Dnr RUN Mångfald (inklusive CSR) 29. Center för interkulturell dialog Dnr RUN Kollektivtrafik, infrastruktur och IT/bredband 30. Direkta sjöfartsskyttlar Dnr RUN Bredbandsstöd till Tranemo kommun Dnr RUN Bredbandsstöd till Svenljunga kommun Dnr RUN ÖVRIGA ÄRENDEN 33. Jämställdhet gör skillnad Handlingsplan för regional jämställd tillväxt Dnr RUN Anpassning av regiongemensamma riktlinjer för reklam och sponsring Dnr RUN Utvärdering av Hantverkslaboratoriet Dnr RUN Utvärdering av Nyföretagarcentrum Dnr RUN

6 Sammanträdesdatum: Sida: 5(5) YTTRANDEN/TJÄNSTESKRIVELSER 37. Förslag till yttrande över Handlingsprogram i anslutning till CEMRdeklarationen Dnr RUN Förslag till yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen Dnr RUN ÖVRIGT 39. Anmälan av delegationsbeslut Dnr RUN Återrapportering av slutredovisade projekt november - december 2012 Dnr RUN Sammanställning av anmälningsärenden Dnr RUN Återrapportering av företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2012 Dnr RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) Eventuellt tillkommande ärenden Birgitta Losman Ordförande Kollektivtrafikförbindelser till Göteborg den 18 december 2012 Från Avgång Ankomst (Gbg central/n Ericssonterminalen) Borås (Buss 100) Mariestad (Buss 500,byte i Skövde till regiontåg mot Gbg) Uddevalla (Västtågen mot Gbg C) Vänersborg (Västtågen mot Gbg) Skövde (SJ Regiontåg) Om du tar bilen - tänk på att samåka!

7 Informationsärende a)

8 Sammanställning av effekter Fyrbodals Fordonskommuners Omställningsprojekt och Omställningskontoret+ Fyrbodals Fordonskommuners Omställningsprojekt (= Omställningsprojektet) startades i februari 2010 och finansierades via medel från Västra Götalandsregionen, Trollhättans stad samt Fyrbodals kommunalförbund. Projektet omfattade följande kommuner: Dals Ed, Färgelanda, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Projektet skulle ha avslutats i december 2012, men i och med Saabs konkurs lämnades en ansökan om EUmedel in. Det nya projektet Omställningskontoret+ som startade i april 2012 (till och med ) innebär en utökning och förlängning av insatserna, nu i alla Fyrbodals kommuner samt Essunga, Grästorp, Lilla Edet och, sedan november 2012, i Vara. Projektet ägs av Trollhättans stad och finansieras förutom av Trollhättans stad även Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt EU:s strukturfond. De resultat som redovisas i denna rapport kan främst härledas till Omställningsprojektet, eftersom det ännu rent generellt är något för tidigt att mäta några stora effekter av det nya Omställningskontoret+. DELPROJEKT: AFFÄRSUTVECKLING GENOM COACHINSATSER Fyrbodals Fordonskommuners Omställningsprojekt ( ) Företag som bedöms ha möjligheter att växa och utvecklas och har ägare/ledning som har energi, tid och vilja att utveckla sitt företag kan, till en låg kostnad, få tillgång till någon av sex upphandlade, erfarna affärsutvecklare i upp till 45 timmar. Insatserna består av tre faser; analys, framtagning av utvecklingsplan samt coachinsatser under genomförandefasen. Vid projektstart noterades att fler företag än beräknat var benägna att vara med i samtliga faser. Projektet är mycket uppskattat. Insatser pågår fortfarande i företag som kom med under Ett flertal företag önskar en fortsättning i någon form. Utvärdering av projektet pågår. Uppsökta företag Analys Framtidsplan Coachinsats Mål Resultat Pågår Omställningskontoret+ (april 2012-december 2014) Insatserna är desamma nu, men ytterligare fem affärsutvecklare har handlats upp. En stor skillnad mot föregående projektstart är att de företag som nu kontaktas har en mer avvaktande hållning. Rädslan för en annalkande lågkonjunktur är påtaglig. Vi har därför kontaktat fler företag nu

9 Uppsökta företag Analys Framtidsplan Coachinsats Mål Resultat Pågår Totalt Prospekts 60 DELPROJEKT: KOMPETENSCENTRUM FINANSIERING Finansieringslösningar och kompetens erbjuds företag i expansions- och utvecklingsskeden eller företag/personer som har en innovativ idé att kommersialisera. Tjänsten innebär att neutral och individuell rådgivning, behovsanalys och fördjupningsinsatser erbjuds. Vi delar också med oss av vårt nätverk inom bank, Almi, riskkapitalbolag och andra finansiärer och kan stötta genom hela processen. Inom Omställningsprojektet gjordes insatser i 52 företag. Sedan starten av det nya projektet, Omställningskontoret+, har arbeten i 38 företag genomförts. DELPROJEKT: FÖRETAGSETABLERINGAR I Omställningsprojektet fanns inte något delprojekt för området företagsetableringar. Däremot togs frågan om utveckling av etableringsrutinerna upp mellan projektledningen och näringslivsenheterna i de sju kommunerna. Omställningsprojektet var också aktiva i arbetet med ett antal konkreta etableringsärenden, vanligtvis då företag inte ännu valt kommun eller då finansieringslösningar söktes. I det nya Omställningskontoret+ har ett nytt delprojekt startats med målet att i samverkan mellan kommunerna dels ta fram ett koncept för hur de kan arbeta mer proaktivt med företagsetableringar, dels ett informations- och marknadsföringsmaterial baserat på kommunernas näringslivsstrategier. Ett inventeringsarbete pågår för att få en bild av vad etablerare önskar, vilka strategier och mål kommunerna har för nyetableringar samt vilket informationsmaterial och vilken statistik som finns och som önskas. En arbetsgrupp har bildats och studiebesök för att lära av Göteborgs-, Helsingsborgs- och Malmöregionerna har genomförts. Sammantaget under det gamla och det nya projektet har vi medverkat till 11 företagsetableringar med sammanlagt 75-talet anställda. Flera av företagen är under uppbyggnad och räknar med att de kommer att nyanställa ytterligare personer. Etableringarna har skett i 6 olika kommuner i vårt område. DELPROJEKT: M-HANDEL (Möjligheter att göra betalningstransaktioner via mobilen) Projektets mål är att skapa en projektarena, demoplats Trollhättan, för implementering av M- handelstjänster och tillämpningar samt att bygga kompetens och erfarenhet för vidare spridning och samverkan. Projektet har precis startat varför det är för tidigt att redovisa resultat

10 DELPROJEKT: NYFÖRETAGARCENTRUM Genom utökad finansiering från Omställningskontoret+ har NyföretagarCentrum Väst (NFC) kunnat öka sina insatser för att stärka den entreprenöriella kulturen i regionen. Fem extra informationsträffar har genomförts, Café Club Eget har arrangerats och man har engagerat två nya rådgivare, en för Dalsland och en för Skaraborg. Projektet har inlett samarbete med 10 mentorer, anställt projektledare och engagerat en e-handelskunnig rådgivare. Beslut har fattats om att under våren 2013 starta upp ett nytt projekt kallat Ägarskifte Micro, som vänder sig till personer med intresse av att överlåta eller överta små företag. Projektet ska genomföras i samverkan med Arbetsförmedlingen. (Det Ägarskiftesprojekt för större företag som delfinansierades av Omställningsprojektet , genomfördes i hela Västra Götalandsregionen och rapporteras inte här.) KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING Att nå ut till potentiella deltagare i de olika projekten är en prioriterad uppgift, både i det gamla och det nya projektet. I Omställningsprojektet informerades närmare 3000 personer från företag och organisationer vid informationsmöten, företagarträffar och seminarier, utöver presentationer för kommunstyrelser e.dyl. Ett 45-tal artiklar fanns införda i lokala och regionala media. I januari 2012, efter Saabs konkurs, bildades en kommunikationsgrupp på uppdrag av Näringslivsgruppen som leddes av Trollhättans Stadsdirektör Annika Wennerblom. I kommunikationsgruppen ingick kommunikationsansvariga från Västra Götalandsregionens Regionutvecklingssekretariat, Innovatum, Trollhättans stad och Omställningsprojektet. Kommunikationsgruppen tog fram en plan som man arbetade efter under den mest akuta tiden, första halvåret Fokus låg på att hålla externa intressenter informerade om de satsningar som gjordes samt att hålla varandra informerade om informationsaktiviteter för eventuell samordning. Information om de samordnade lokala och regionala insatserna lades in på en ny site på Trollhättans stads hemsida, Omställning i Trollhättan och övriga Fyrbodalsregionen, som de övriga aktörerna länkade till: Det nya Omställningskontoret+ har också marknadsförts vid olika aktiviteter. Totalt har vi hittills medverkat vid 34 företagsträffar och seminarier med sammanlagt 758 deltagare. Information sker fortlöpande till banker och revisionsbolag, som är viktiga länkar till företagen. Hittills har projektinsatser beskrivits i ett 15-tal artiklar och annonsering har skett i olika media vid 15 tillfällen under hösten. Utöver våra informationsinsatser informerar även näringslivsenheterna på kommunernas hemsidor och nyhetsbrev och tar fram prospekts för coachprojektet

11 ÖVRIGA INSATSER: FYREX Detta projekt härrör från det gamla projektet, Omställningsprojektet, och genomförs i samarbete med Exportrådet. 11 företag är med i projektet som ska leda till ökad export till nya marknader genom ökad kunskap och kontakter. ÖVRIGA INSATSER: INDUSTRIELL DYNAMIK Omställningsprojektet var medfinansiär till Industriell Dynamik. Ansvarig för projektet är Innovatum Teknikpark, varför utförligare rapport lämnas av dem. Under perioden 2010-mars 2012 besöktes 99 företag i projektets 7 deltagande kommuner. Kontaktuppgifter; Lars Hjalmarson, Projektledare Omställningskontoret+.. Tfn

12 Lägesrapport Utökad satsning på Innovatum Trollhättan 25 november 2012 Bakgrund: I samband med Saabs konkurs den 19 december 2011 utlovades stöd från staten för att stärka näringslivet i Trollhättan och de omgivande kommunerna för att mildra effekterna av nedläggningen. Innovatum utpekades som en lämplig plattform att hantera detta arbete och under våren formaliserades detta genom en ansökan till VGR som hanterar medlen från staten och regionen. Innovatums ambitioner formulerades i en ansökan där satsningen beskrevs på följande sätt: Syftet är att bevara och stärka kompetensen i regionen och mildra effekterna vid en eventuell avveckling av Saab Automobile AB. De utökade resurserna ska bidra till att: - säkerställa att nyckelkompetenser och nödvändig kritisk massa stannar i regionen. - stärka utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag. - ge bättre förutsättningar för att nya verksamheter skapas och utvecklas. Målet är att stärka och komplettera innovationssystemet i Fyrbodal för att lyfta och bredda näringslivet på ett långsiktigt hållbart sätt. Målgruppen är primärt den produktutvecklande och tillverkande industrin i Fyrbodal men positiva effekter kommer även att uppnås inom akademin och de befintliga kommunala strukturer som stödjer näringslivets utveckling. Projektet är i enlighet med det program som upprättats och överenskommits med Näringsdepartementet under våren. Detta program har även beslutats av Regionutvecklingsnämnden och innehåller följande huvudrubriker: Nya och utökade roller för Innovatum: Innovatum har hittills varit inriktad på utvecklingsprojekt i stadierna före den produktnära utvecklingen hos det enskilda företaget. Men för att säkerställa att nyckelkompetenser stannar i regionen, utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag stärks och bättre förutsättningar för utveckling av nya verksamheter skapas, skulle Innovatum förstärkas men även kunna ta nya roller. Detta innebär en förstärkning av såväl Projektarenan som Inkubatorn där vi tydligare stödjer även större avknoppningar, kompetensutveckling och mer produktnära utvecklingsprojekt. Stöttning av centrumbildningar: Genom en utökad satsning kan arbetet med att etablera centrumbildningarna accelereras och utökas. Detta kan ske genom workshops och seminarier inom bland annat omvärldsbevakning, teknikutveckling, verksamhetsutveckling m.m. Andra initiativ: Sedan en tid har Innovatum bidragit i arbetet med att etablera ett antal verksamheter som inte i förlängningen är en naturlig del i Innovatums kärnverksamhet. Syftet med dessa är att stärka det samlade innovationssystemet i Fyrbodal, framförallt inom tillverkningsindustrin. Det är dels en etablering av ett industriellt utvecklingscentrum för små och medelstora företag för att stärka klustret inom verkstadsindustrin. Och det är dels en etablering av ett centrum för underhållsteknik i Trollhättan.

13 Vad har hänt under året: Strategin i det korta perspektivet var att säkerställa att så stor del som möjligt av ingenjörskompetensen som fanns på Saab hölls samlad och stannade i regionen. Den första aktiviteten var att anställa personer från Saab som snabbt kunde identifiera nyckelkompetenser och projekt som bedömdes som kritiska för den fortsatta satsningen. En person från ledningen inom teknisk utveckling anställdes för att samla alla befintliga och nyskapade bolag och uppmuntra dessa att jobba ihop. Syftet är att tillsammans ta större affärer genom att kunna erbjuda ett helhetstänk när det gäller utveckling av fordon men även andra produkter. Ur detta arbete har nu ett nätverk av företag inom fordonsbranschen vuxit fram som börjat titta på möjligheter för samverkan. Under hösten har dessutom en person anställts under ett par månader för att kartlägga marknad och konkurrenter vilket kommer att stärka hela nätverket. Ett antal ingenjörer som varit verksamma med utveckling av elfordon anställdes under 6 månader för att dokumentera den samlade erfarenheten som byggts upp på Saab under många år i ett flertal utvecklingsprojekt kring eldrifter. Denna dokumentation är nu tillgänglig för befintliga och nya aktörer inom elfordonsområdet och stärker deras konkurrenskraft. Som en effekt av detta har dessutom ett kluster av elfordonstillverkare i Västsverige bildats och ur detta samarbete skapas och delas kunskap inom såväl teknik som affär/marknad. En person som på Saab ansvarade för forskningsportföljen anställdes under 4 månader för att på ett så smidigt sätt som möjligt överbrygga pågående projekt och doktorander till andra parter. Ett projekt landade på Innovatums projektarena medan övriga fördelades ut på Volvo, Eaam respektive Chalmers. Inget projekt behövde avslutas och berörda doktorander kunde fortsätta sin planerade forskning. En person från ledningen på Saab inom labverksamheten anställdes under 4 månader för att kartlägga all utrustning som finns kvar för lab- och teständamål. Detta är nu väl dokumenterat och sedan kompletterat med en kartläggning över de personer som sitter på nyckelkompetenser för en fortsatt drift av testverksamhet. Som en följd av ovan nämnda insatser så har vi idag en pågående dialog med NEVS och andra aktörer där vi lämnar över vår dokumentation och andra erfareneheter, allt i syfte att underlätta uppstarten för deras del. För att förstärka vår egen projektarena och på ett ännu tydligare sätt bidra till att små-och medelstora företag får möjlighet att samverka med varann och med akademin har vi anställt ytterligare en projektkoordinator. Han har på bara några månader lyckats att få igång 6 projekt där SME samarbetar med Högskolan Väst och samtliga parter är mycket nöjda med resultatet så här långt. De verkliga effekterna av detta arbete kommer dock att kunna mätas först om några månader. Den aktivitet som påverkat Innovatum mest under det här året är utan tvekan vår utökning av Inkubatorverksamheten. Redan i januari, innan vi hunnit bemanna upp, stod ett 10-tal företag med rötterna i Saab redo att starta upp verksamheter. Utöver detta fortsatte det vanliga flödet av idéer som dessutom ökade något på grund av exponeringen av Innovatum under Saab krisen. Sedan januari har allt arbete kretsat kring att lösa alla nya bolagsbildningars problemställningar. Mycket har handlat om lokaler, IT-lösningar, finansieringsarbete, affärsplansarbete, lösa juridiska frågeställningar samt personliga ersättningar i form av Starta-Eget bidrag. Totalt har antalet potentiella bolagsbildningar tillsammans med pågående inkubatorbolag vuxit i antal till i dagsläget 21 st. Detta innebär att den fysiska inkubatorn är utnyttjad till bristningsgränsen. Delvis har inkubatorn löst akut lokalbehov genom att använda befintliga lokaler men just nu pågår ett intensivt arbete tillsammans med Trollhättans Tomt

14 AB för att bygga en ny inkubatordel på ca 300m2. Färdigställandet av denna lokaldel är beräknad till årsskiftet. Under tiden har dessutom ett rekryteringsarbete pågått för att projektanställa ytterligare 2 affärscoacher till och med december Under rekryteringstiden har en senior affärskonsult hyrts in för att förstärka inkubatorn. Flera av de nystartade bolagen är nu igång och anställer personal och börjar få in intäkter. En försiktig bedömning är att de bolag som kom ur Saab tillsammans redan har cirka 150 anställda och fortsätter att växa. För att stärka våra centrumbildningar har endast ett fåtal aktiviteter gjorts i år men detta arbete kommer att trappas upp under nästa år. Det som gjorts under året är bland annat insatser kring omvärldsbevakning, men även vissa seminarier har genomförts. Under åren 2010 till 2012 engagerades Innovatum för att stödja uppstarten av en intresseorganisation med syftet att lyfta underhållsfrågan inom svensk tillverkningsindustri. En ny organisation sjösattes och är nu igång men vi har ambitionen att med stöd av de utökade medlen få denna organisation att fokusera på Trollhättan som en fysisk mötesplats för frågor inom underhållsteknik som till exempel utbildning, teknikutveckling mm. Detta delprojekt är påbörjat och en styrgrupp har etablerats. En projektledare har anställts och under våren genomfördes ett stort event i Trollhättan för att manifestera att detta arbete nu är påbörjat. Planen är att detta event ska bli årligen återkommande för att sätta Trollhättan på kartan inom underhållsteknik. I takt med att Innovatum vuxit och etablerats som en regionall aktör för att samla företag, akademi och samhälle så har vi identifierat vissa brister i det regionala innovationssystemet. En av dessa är avsaknaden i Fyrbodal av en stark företagsstyrd organisation som kan hantera företagens behov inom kompetetensutveckling, behov av nätverkande mm. I Skaraborg finns ett bra exempel på hur man kan lösa detta och med IDC West Sweden som modell har vi startat upp arbetet med att skapa en liknande struktur i Fyrbodal. Under året har detta påbörjats genom att tillsammans med Networking Companies, som är ett befintligt nätverk i Fyrbodal, förankra dessa idéer hos tillverkningsföretagen i Fyrbodal. Rekrytering av projektledare samt koordinatorer har genomförts och en styrgrupp har sedan februari jobbat tillsammans för att definiera projektet. Målsättningen är att under skapa en ny struktur men samtidigt genomföra en mängd aktiviteter. Under hösten har därför ett stort antal seminarier och kurser genomförts men det är först efter årsskiftet när all personal är på plats som arbetet kommer igång på allvar. För att hantera all ny personal, det kraftigt ökade flödet av pengar och inte minst det ökade behovet att kommunicera ut resultat så har ett antal personer anställts under året för att stötta administrativt. Bland annat har en kommunikatör sedan september anställts i bolaget och arbetet med att kommunicera resultat och aktiviteter, framförallt via Innovatums hemsida, har nu tagit fart på allvar.

15 Rapport från Andreas Almqvist (via Rolf Thor) ang satsningarna på Kollektivtrafik Här kommer en kortfattad beskrivning av de två objekt som finansieras via RUN: Buss (Bohus-Volvo Torslanda) När det gäller busstrafiken och linje 440 som idag trafikerar Älvängen Volvo Torslanda så är det ca resenärer som dagligen byter från tåg till buss för vidare transport ut mot Volvo Torslanda. Linjen är mycket uppskattad och Västtrafik har fått flera önskemål om att linjen ska gå kvar efter tidtabellskiftet i december. I omvänd riktning är det ett drygt 20-tal resenärer som väljer att åka med bussen till tåget. Trots en relativt god beläggning är så är det här en dyr trafik för Västtrafik. Anledningen till det är att de aktuella turerna är fordonsdimensionerande, och Västtrafik har inte lyckats hitta något annat användningsområde för den här bussen. Att fortsätta köra den här linjen, med justeringen att den avgår från Bohus istället för Älvängen, kostar uppskattningsvis 2,3 mnkr (helårskostnad). Uppföljning av resandet på den här linjen, precis som på en rad andra linjer i Göteborgsområdet, kommer att göras med mycket täta intervall efter införandet av trängselskatter. Tåg (Trollhättan-Göteborg) Trots en kraftig utökning av trafiken, från 11 dubbelturer till 21 dubbelturer, i december 2012 så är det just nu en avgång kl från Vänersborg, respektive från Trollhättan och som anländer i Göteborg som inte finns med i tågplanen (tidtabellen). Vi är medvetna om det tidigare löftet, i samband med RUN-finansiering av tågtrafiken på den här sträckan, där Västtrafik förband sig att finansiera all trafik på sträckan efter tidtabellskiftet. Men faktum kvarstår, turen är just nu inte med i tidtabellen. Förklaringen till det är följande: Linjen Vänersborg-Göteborg var från början planerad att ha ett utbud på 28 dt, men detta har successivt sedan krympts ner till 21 dt pga besparningskrav i tidigare genomförda långtidsplaner. Detta innebär att linjen får en kortare högtrafikperiod med 30-minuterstrafik än vad som var tänkt från början. Samtidigt har resandet på linjen ökat kraftigt under 2011 och 2012 vilket har inneburit att flera avgångar har nått kapacitetstaket, främst på morgonen. I den beslutade tågplanen för 2013 gäller att det kommer finnas följande avgångar från Trollhättan mot Göteborg: 05.22, 06.22, 06.52, 07.08, 07.22, Detta ska jämföras med dagens trafikutbud med avgångar kl (250 resande), (ny! 120 st), (270 st), (270 st)och (220st). Resandeutvecklingen har varit särkskilt stor på de tidigaste avgångarna från Trollhättan, inte minst på tåget som avgår kl Någon motsvarighet till detta tåg kommer inte att finnas under Det ankommer Göteborg kl och passar ofta bra för den som börjar jobbet kl Det nya tåget är i Göteborg dvs. en halvtimme tidigare. Nästa avgång är i Göteborg först kl Med en ny avgång från Trollhättan kan denna lucka täppas igen. Därmed minskas risken för underkapacitet på intilliggande avgångar och samt även risken att ca 250 resenärer upplever att de trots det ökade trafikutbudet har blivit av med sitt morgontåg med ankomst i Göteborg. Den uppskattade kostnaden för den här turen är kronor (helårskostnad), vi jobbar just nu med att justera Tågplanen och Västtrafiks bedömning är att det ska gå att lösa men vi har ännu inte fått ok från Trafikverket. Finansiering från RUN är önskvärd (givetvis förutsatt att vi får ok från Trafikverket). Om RUN inte anser att det är motiverat med finansiering så kommer Västtrafik tvingas finansiera den här turen med vår budget för förstärkningstrafik som är tänkt att användas för punktinsatser under 2013 och för att möta införandet av trängselskatter.

16 Ärende 1

17 Ekonomi och administration Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Karin Stadig Roswall RUN Till Regionutvecklingsnämnden Återföring av projektmedel Ärendet Vid beslut av regionutvecklingsnämnden om att bevilja projektmedel avsätts motsvarande belopp för kommande utbetalningar. Medel som inte använts i avslutade projekt återförs och kan därigenom användas för nya insatser. I bifogad förteckning listas de projekt som är aktuella för återföring per Förslag till beslut Regionutvecklingsnämnden beslutar att återstående medel på kr skall återföras och användas för nya projektbeslut. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Karin Stadig Roswall POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus Box GÖTEBORG Norra Hamngatan Göteborg Växeln Mobil

18 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖRSLAG ÅTERFÖRING DECEMBER 2012 Dnr :RUN RD2010 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Projektslut BESLUT Utbetalat Återstår Women in Business Föreningen Norden /100504/ Etablering av Drivhuset Skaraborg Stiftelsen Drivhuset Skaraborg Innovationssamverkan kring utveckling av nordisk ostronodling (NORD-OSTRON) GU, Mare Novum Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Skördefester och Tranfestivaler i Skaraborg Paraply Fågelvägen ek. för IKON. Interregionalt KulturOplevelses Netvaerk Munkedals kommun Utveckling av lokalt anpassade, samordnade servicelösningar Dalslandskommunernas Kommunalförbund BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials & Cell Therapy etapp Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avd Biomaterialvetenskap Mare Novum Göteborgs universitet, Naturvet fakulteten Mistra Urban Futures - The Gothenburg Centre Chalmers Tekniska Högskola / Brewhouse förstudie Brewhouse Göteborg Hammarkullen Karnevalskommittén i Hammarkullen SOCAP - Deep Local Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle Summa

19 Ärende 2

20 FoUU-enheten Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Göran Fock RUN Till Regionutvecklingsnämnden Villkorsbilagor Science Centers i Västra Götaland 2013 Bakgrund I samband med beslut om detaljbudget 2013 för regionutvecklingsnämnden 25 oktober 2012 beslutades att avsätta kronor till stöd för den pedagogiska utvecklingen av verksamheterna vid de sex Science Centers i Västra Götaland. Stödet utgår dels till varje enskilt Science Center och dels till en gemensam pott. Fördelning 2013 (beslut RUN ) Organisation Universeum AB NAVET Molekylverkstan Dalénium Science center Balthazar Sinnenas verkstad Innovatum Science Center AB Gemensam pott SUMMA I villkor för finansiering utgår verksamheterna från tidigare beslutade mål. Mål 1. Utveckling av pedagogisk verksamhet Mål 2. Öka eller bibehålla tillgängligheten för barn/ungdomar numerärt och geografiskt Mål 3. Stimulera andra aktörer att delta i utvecklingen Mål 4. Verka för att besökare reser kollektivt till och från anläggningarna. Förslag till beslut: Regionutvecklingsnämnden beslutar att ställa sig bakom villkorsbilagor 2013 för de sex Science Centers enligt bifogat förslag. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Helena L Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus Box GÖTEBORG Norra Hamngatan 14 Växeln

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer