Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012

2 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg Obs! Kl ca (inkl. lunch) fika serveras från Program: - Mötets öppnande - Upprop - Val av justerare - Genomgång av dagens ärenden - Ajournering för gruppmöten - Fortsatt sammanträde - beslutssammanträde ÄRENDEN Muntliga informationsärenden a) Information om genomförda insatser inom ramen för Trollhättepaketet, Sverker Berglund, Västra Götalandsregionen (20 min) handlingar bifogas b) Information angående Center för interkulturell dialog (se förslag beslut ärende nr. 29), Rasoul Nejadmehr, Västra Götalandsregionen (45 min) EKONOMI 1. Återföring projektmedel 2012 Dnr RUN Villkorsbilagor Science Centers i Västra Götaland (del av detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2013) Dnr RUN POSTADRESS: Regionens hus Box Göteborg BESÖKSADRESS: Norra Hamngatan 14 Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

3 Sammanträdesdatum: Sida: 2(5) PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande inkl. social ekonomi 3. Transfer Väst 2013 Dnr RUN Idéums innovationsutbildning Tekniskt Nyskapande Dnr RUN Cleantech Inn VGR Dnr RUN EXIT Dnr RUN Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling Dnr RUN Plattformar för den sociala ekonomin i Västra Götaland Dnr RUN Innovationer och förnyelse i små och medelstora företag 9. Verksamhetsstöd Företagarna Dnr RUN Maritima frågor 10. Swedish Maritime Day 2013 Dnr RUN Lokal för utveckling av selektiva fiskredskap och återvinning av nät och plaster Dnr RUN Livsmedel 12. Unga ekokockar Dnr RUN

4 Sammanträdesdatum: Sida: 3(5) Kultur-, besöks och upplevelsenäring 13. Göteborgs Internationella Filmfestival Award 2013 Dnr RUN Stärka Nordiska Akvarellmuseet som hållbart och internationellt besöksmål Dnr RUN Södra Råda gamla kyrkplats Dnr RUN Creative Clash Dnr RUN Regionala styrkeområden Forskning och utveckling, kluster och industriutveckling 17. Mistra Urban Future Hållbar stadsutveckling Dnr RUN Smart Textiles Dnr RUN Samverkan mellan Göteborgs Universitet och VGR inom ramen för ERASysAPP Dnr RUN Etablering av plattform för Sportteknologi Dnr RUN Fördjupad forskningssamverkan mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås 22. Lindholmen Science Park förstärkt basfinansiering Dnr RUN Visual Arena Lindholmen Dnr RUN Johanneberg Science Park Dnr RUN Asta Zero (handlingar delas ut vid sammanträdet) 26. Registercentrum

5 Sammanträdesdatum: Sida: 4(5) Kompetensförsörjning 27. Stiftelsen Stenebyskolan - Utveckla forskning, utbildning och samarbetsprojekt med näringslivet Dnr RUN Kompetensplattformen i Västra Götaland förstärkning av delregionala noder Dnr RUN Dnr RUN Dnr RUN Dnr RUN Mångfald (inklusive CSR) 29. Center för interkulturell dialog Dnr RUN Kollektivtrafik, infrastruktur och IT/bredband 30. Direkta sjöfartsskyttlar Dnr RUN Bredbandsstöd till Tranemo kommun Dnr RUN Bredbandsstöd till Svenljunga kommun Dnr RUN ÖVRIGA ÄRENDEN 33. Jämställdhet gör skillnad Handlingsplan för regional jämställd tillväxt Dnr RUN Anpassning av regiongemensamma riktlinjer för reklam och sponsring Dnr RUN Utvärdering av Hantverkslaboratoriet Dnr RUN Utvärdering av Nyföretagarcentrum Dnr RUN

6 Sammanträdesdatum: Sida: 5(5) YTTRANDEN/TJÄNSTESKRIVELSER 37. Förslag till yttrande över Handlingsprogram i anslutning till CEMRdeklarationen Dnr RUN Förslag till yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen Dnr RUN ÖVRIGT 39. Anmälan av delegationsbeslut Dnr RUN Återrapportering av slutredovisade projekt november - december 2012 Dnr RUN Sammanställning av anmälningsärenden Dnr RUN Återrapportering av företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2012 Dnr RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) Eventuellt tillkommande ärenden Birgitta Losman Ordförande Kollektivtrafikförbindelser till Göteborg den 18 december 2012 Från Avgång Ankomst (Gbg central/n Ericssonterminalen) Borås (Buss 100) Mariestad (Buss 500,byte i Skövde till regiontåg mot Gbg) Uddevalla (Västtågen mot Gbg C) Vänersborg (Västtågen mot Gbg) Skövde (SJ Regiontåg) Om du tar bilen - tänk på att samåka!

7 Informationsärende a)

8 Sammanställning av effekter Fyrbodals Fordonskommuners Omställningsprojekt och Omställningskontoret+ Fyrbodals Fordonskommuners Omställningsprojekt (= Omställningsprojektet) startades i februari 2010 och finansierades via medel från Västra Götalandsregionen, Trollhättans stad samt Fyrbodals kommunalförbund. Projektet omfattade följande kommuner: Dals Ed, Färgelanda, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Projektet skulle ha avslutats i december 2012, men i och med Saabs konkurs lämnades en ansökan om EUmedel in. Det nya projektet Omställningskontoret+ som startade i april 2012 (till och med ) innebär en utökning och förlängning av insatserna, nu i alla Fyrbodals kommuner samt Essunga, Grästorp, Lilla Edet och, sedan november 2012, i Vara. Projektet ägs av Trollhättans stad och finansieras förutom av Trollhättans stad även Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt EU:s strukturfond. De resultat som redovisas i denna rapport kan främst härledas till Omställningsprojektet, eftersom det ännu rent generellt är något för tidigt att mäta några stora effekter av det nya Omställningskontoret+. DELPROJEKT: AFFÄRSUTVECKLING GENOM COACHINSATSER Fyrbodals Fordonskommuners Omställningsprojekt ( ) Företag som bedöms ha möjligheter att växa och utvecklas och har ägare/ledning som har energi, tid och vilja att utveckla sitt företag kan, till en låg kostnad, få tillgång till någon av sex upphandlade, erfarna affärsutvecklare i upp till 45 timmar. Insatserna består av tre faser; analys, framtagning av utvecklingsplan samt coachinsatser under genomförandefasen. Vid projektstart noterades att fler företag än beräknat var benägna att vara med i samtliga faser. Projektet är mycket uppskattat. Insatser pågår fortfarande i företag som kom med under Ett flertal företag önskar en fortsättning i någon form. Utvärdering av projektet pågår. Uppsökta företag Analys Framtidsplan Coachinsats Mål Resultat Pågår Omställningskontoret+ (april 2012-december 2014) Insatserna är desamma nu, men ytterligare fem affärsutvecklare har handlats upp. En stor skillnad mot föregående projektstart är att de företag som nu kontaktas har en mer avvaktande hållning. Rädslan för en annalkande lågkonjunktur är påtaglig. Vi har därför kontaktat fler företag nu

9 Uppsökta företag Analys Framtidsplan Coachinsats Mål Resultat Pågår Totalt Prospekts 60 DELPROJEKT: KOMPETENSCENTRUM FINANSIERING Finansieringslösningar och kompetens erbjuds företag i expansions- och utvecklingsskeden eller företag/personer som har en innovativ idé att kommersialisera. Tjänsten innebär att neutral och individuell rådgivning, behovsanalys och fördjupningsinsatser erbjuds. Vi delar också med oss av vårt nätverk inom bank, Almi, riskkapitalbolag och andra finansiärer och kan stötta genom hela processen. Inom Omställningsprojektet gjordes insatser i 52 företag. Sedan starten av det nya projektet, Omställningskontoret+, har arbeten i 38 företag genomförts. DELPROJEKT: FÖRETAGSETABLERINGAR I Omställningsprojektet fanns inte något delprojekt för området företagsetableringar. Däremot togs frågan om utveckling av etableringsrutinerna upp mellan projektledningen och näringslivsenheterna i de sju kommunerna. Omställningsprojektet var också aktiva i arbetet med ett antal konkreta etableringsärenden, vanligtvis då företag inte ännu valt kommun eller då finansieringslösningar söktes. I det nya Omställningskontoret+ har ett nytt delprojekt startats med målet att i samverkan mellan kommunerna dels ta fram ett koncept för hur de kan arbeta mer proaktivt med företagsetableringar, dels ett informations- och marknadsföringsmaterial baserat på kommunernas näringslivsstrategier. Ett inventeringsarbete pågår för att få en bild av vad etablerare önskar, vilka strategier och mål kommunerna har för nyetableringar samt vilket informationsmaterial och vilken statistik som finns och som önskas. En arbetsgrupp har bildats och studiebesök för att lära av Göteborgs-, Helsingsborgs- och Malmöregionerna har genomförts. Sammantaget under det gamla och det nya projektet har vi medverkat till 11 företagsetableringar med sammanlagt 75-talet anställda. Flera av företagen är under uppbyggnad och räknar med att de kommer att nyanställa ytterligare personer. Etableringarna har skett i 6 olika kommuner i vårt område. DELPROJEKT: M-HANDEL (Möjligheter att göra betalningstransaktioner via mobilen) Projektets mål är att skapa en projektarena, demoplats Trollhättan, för implementering av M- handelstjänster och tillämpningar samt att bygga kompetens och erfarenhet för vidare spridning och samverkan. Projektet har precis startat varför det är för tidigt att redovisa resultat

10 DELPROJEKT: NYFÖRETAGARCENTRUM Genom utökad finansiering från Omställningskontoret+ har NyföretagarCentrum Väst (NFC) kunnat öka sina insatser för att stärka den entreprenöriella kulturen i regionen. Fem extra informationsträffar har genomförts, Café Club Eget har arrangerats och man har engagerat två nya rådgivare, en för Dalsland och en för Skaraborg. Projektet har inlett samarbete med 10 mentorer, anställt projektledare och engagerat en e-handelskunnig rådgivare. Beslut har fattats om att under våren 2013 starta upp ett nytt projekt kallat Ägarskifte Micro, som vänder sig till personer med intresse av att överlåta eller överta små företag. Projektet ska genomföras i samverkan med Arbetsförmedlingen. (Det Ägarskiftesprojekt för större företag som delfinansierades av Omställningsprojektet , genomfördes i hela Västra Götalandsregionen och rapporteras inte här.) KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING Att nå ut till potentiella deltagare i de olika projekten är en prioriterad uppgift, både i det gamla och det nya projektet. I Omställningsprojektet informerades närmare 3000 personer från företag och organisationer vid informationsmöten, företagarträffar och seminarier, utöver presentationer för kommunstyrelser e.dyl. Ett 45-tal artiklar fanns införda i lokala och regionala media. I januari 2012, efter Saabs konkurs, bildades en kommunikationsgrupp på uppdrag av Näringslivsgruppen som leddes av Trollhättans Stadsdirektör Annika Wennerblom. I kommunikationsgruppen ingick kommunikationsansvariga från Västra Götalandsregionens Regionutvecklingssekretariat, Innovatum, Trollhättans stad och Omställningsprojektet. Kommunikationsgruppen tog fram en plan som man arbetade efter under den mest akuta tiden, första halvåret Fokus låg på att hålla externa intressenter informerade om de satsningar som gjordes samt att hålla varandra informerade om informationsaktiviteter för eventuell samordning. Information om de samordnade lokala och regionala insatserna lades in på en ny site på Trollhättans stads hemsida, Omställning i Trollhättan och övriga Fyrbodalsregionen, som de övriga aktörerna länkade till: Det nya Omställningskontoret+ har också marknadsförts vid olika aktiviteter. Totalt har vi hittills medverkat vid 34 företagsträffar och seminarier med sammanlagt 758 deltagare. Information sker fortlöpande till banker och revisionsbolag, som är viktiga länkar till företagen. Hittills har projektinsatser beskrivits i ett 15-tal artiklar och annonsering har skett i olika media vid 15 tillfällen under hösten. Utöver våra informationsinsatser informerar även näringslivsenheterna på kommunernas hemsidor och nyhetsbrev och tar fram prospekts för coachprojektet

11 ÖVRIGA INSATSER: FYREX Detta projekt härrör från det gamla projektet, Omställningsprojektet, och genomförs i samarbete med Exportrådet. 11 företag är med i projektet som ska leda till ökad export till nya marknader genom ökad kunskap och kontakter. ÖVRIGA INSATSER: INDUSTRIELL DYNAMIK Omställningsprojektet var medfinansiär till Industriell Dynamik. Ansvarig för projektet är Innovatum Teknikpark, varför utförligare rapport lämnas av dem. Under perioden 2010-mars 2012 besöktes 99 företag i projektets 7 deltagande kommuner. Kontaktuppgifter; Lars Hjalmarson, Projektledare Omställningskontoret+.. Tfn

12 Lägesrapport Utökad satsning på Innovatum Trollhättan 25 november 2012 Bakgrund: I samband med Saabs konkurs den 19 december 2011 utlovades stöd från staten för att stärka näringslivet i Trollhättan och de omgivande kommunerna för att mildra effekterna av nedläggningen. Innovatum utpekades som en lämplig plattform att hantera detta arbete och under våren formaliserades detta genom en ansökan till VGR som hanterar medlen från staten och regionen. Innovatums ambitioner formulerades i en ansökan där satsningen beskrevs på följande sätt: Syftet är att bevara och stärka kompetensen i regionen och mildra effekterna vid en eventuell avveckling av Saab Automobile AB. De utökade resurserna ska bidra till att: - säkerställa att nyckelkompetenser och nödvändig kritisk massa stannar i regionen. - stärka utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag. - ge bättre förutsättningar för att nya verksamheter skapas och utvecklas. Målet är att stärka och komplettera innovationssystemet i Fyrbodal för att lyfta och bredda näringslivet på ett långsiktigt hållbart sätt. Målgruppen är primärt den produktutvecklande och tillverkande industrin i Fyrbodal men positiva effekter kommer även att uppnås inom akademin och de befintliga kommunala strukturer som stödjer näringslivets utveckling. Projektet är i enlighet med det program som upprättats och överenskommits med Näringsdepartementet under våren. Detta program har även beslutats av Regionutvecklingsnämnden och innehåller följande huvudrubriker: Nya och utökade roller för Innovatum: Innovatum har hittills varit inriktad på utvecklingsprojekt i stadierna före den produktnära utvecklingen hos det enskilda företaget. Men för att säkerställa att nyckelkompetenser stannar i regionen, utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag stärks och bättre förutsättningar för utveckling av nya verksamheter skapas, skulle Innovatum förstärkas men även kunna ta nya roller. Detta innebär en förstärkning av såväl Projektarenan som Inkubatorn där vi tydligare stödjer även större avknoppningar, kompetensutveckling och mer produktnära utvecklingsprojekt. Stöttning av centrumbildningar: Genom en utökad satsning kan arbetet med att etablera centrumbildningarna accelereras och utökas. Detta kan ske genom workshops och seminarier inom bland annat omvärldsbevakning, teknikutveckling, verksamhetsutveckling m.m. Andra initiativ: Sedan en tid har Innovatum bidragit i arbetet med att etablera ett antal verksamheter som inte i förlängningen är en naturlig del i Innovatums kärnverksamhet. Syftet med dessa är att stärka det samlade innovationssystemet i Fyrbodal, framförallt inom tillverkningsindustrin. Det är dels en etablering av ett industriellt utvecklingscentrum för små och medelstora företag för att stärka klustret inom verkstadsindustrin. Och det är dels en etablering av ett centrum för underhållsteknik i Trollhättan.

13 Vad har hänt under året: Strategin i det korta perspektivet var att säkerställa att så stor del som möjligt av ingenjörskompetensen som fanns på Saab hölls samlad och stannade i regionen. Den första aktiviteten var att anställa personer från Saab som snabbt kunde identifiera nyckelkompetenser och projekt som bedömdes som kritiska för den fortsatta satsningen. En person från ledningen inom teknisk utveckling anställdes för att samla alla befintliga och nyskapade bolag och uppmuntra dessa att jobba ihop. Syftet är att tillsammans ta större affärer genom att kunna erbjuda ett helhetstänk när det gäller utveckling av fordon men även andra produkter. Ur detta arbete har nu ett nätverk av företag inom fordonsbranschen vuxit fram som börjat titta på möjligheter för samverkan. Under hösten har dessutom en person anställts under ett par månader för att kartlägga marknad och konkurrenter vilket kommer att stärka hela nätverket. Ett antal ingenjörer som varit verksamma med utveckling av elfordon anställdes under 6 månader för att dokumentera den samlade erfarenheten som byggts upp på Saab under många år i ett flertal utvecklingsprojekt kring eldrifter. Denna dokumentation är nu tillgänglig för befintliga och nya aktörer inom elfordonsområdet och stärker deras konkurrenskraft. Som en effekt av detta har dessutom ett kluster av elfordonstillverkare i Västsverige bildats och ur detta samarbete skapas och delas kunskap inom såväl teknik som affär/marknad. En person som på Saab ansvarade för forskningsportföljen anställdes under 4 månader för att på ett så smidigt sätt som möjligt överbrygga pågående projekt och doktorander till andra parter. Ett projekt landade på Innovatums projektarena medan övriga fördelades ut på Volvo, Eaam respektive Chalmers. Inget projekt behövde avslutas och berörda doktorander kunde fortsätta sin planerade forskning. En person från ledningen på Saab inom labverksamheten anställdes under 4 månader för att kartlägga all utrustning som finns kvar för lab- och teständamål. Detta är nu väl dokumenterat och sedan kompletterat med en kartläggning över de personer som sitter på nyckelkompetenser för en fortsatt drift av testverksamhet. Som en följd av ovan nämnda insatser så har vi idag en pågående dialog med NEVS och andra aktörer där vi lämnar över vår dokumentation och andra erfareneheter, allt i syfte att underlätta uppstarten för deras del. För att förstärka vår egen projektarena och på ett ännu tydligare sätt bidra till att små-och medelstora företag får möjlighet att samverka med varann och med akademin har vi anställt ytterligare en projektkoordinator. Han har på bara några månader lyckats att få igång 6 projekt där SME samarbetar med Högskolan Väst och samtliga parter är mycket nöjda med resultatet så här långt. De verkliga effekterna av detta arbete kommer dock att kunna mätas först om några månader. Den aktivitet som påverkat Innovatum mest under det här året är utan tvekan vår utökning av Inkubatorverksamheten. Redan i januari, innan vi hunnit bemanna upp, stod ett 10-tal företag med rötterna i Saab redo att starta upp verksamheter. Utöver detta fortsatte det vanliga flödet av idéer som dessutom ökade något på grund av exponeringen av Innovatum under Saab krisen. Sedan januari har allt arbete kretsat kring att lösa alla nya bolagsbildningars problemställningar. Mycket har handlat om lokaler, IT-lösningar, finansieringsarbete, affärsplansarbete, lösa juridiska frågeställningar samt personliga ersättningar i form av Starta-Eget bidrag. Totalt har antalet potentiella bolagsbildningar tillsammans med pågående inkubatorbolag vuxit i antal till i dagsläget 21 st. Detta innebär att den fysiska inkubatorn är utnyttjad till bristningsgränsen. Delvis har inkubatorn löst akut lokalbehov genom att använda befintliga lokaler men just nu pågår ett intensivt arbete tillsammans med Trollhättans Tomt

14 AB för att bygga en ny inkubatordel på ca 300m2. Färdigställandet av denna lokaldel är beräknad till årsskiftet. Under tiden har dessutom ett rekryteringsarbete pågått för att projektanställa ytterligare 2 affärscoacher till och med december Under rekryteringstiden har en senior affärskonsult hyrts in för att förstärka inkubatorn. Flera av de nystartade bolagen är nu igång och anställer personal och börjar få in intäkter. En försiktig bedömning är att de bolag som kom ur Saab tillsammans redan har cirka 150 anställda och fortsätter att växa. För att stärka våra centrumbildningar har endast ett fåtal aktiviteter gjorts i år men detta arbete kommer att trappas upp under nästa år. Det som gjorts under året är bland annat insatser kring omvärldsbevakning, men även vissa seminarier har genomförts. Under åren 2010 till 2012 engagerades Innovatum för att stödja uppstarten av en intresseorganisation med syftet att lyfta underhållsfrågan inom svensk tillverkningsindustri. En ny organisation sjösattes och är nu igång men vi har ambitionen att med stöd av de utökade medlen få denna organisation att fokusera på Trollhättan som en fysisk mötesplats för frågor inom underhållsteknik som till exempel utbildning, teknikutveckling mm. Detta delprojekt är påbörjat och en styrgrupp har etablerats. En projektledare har anställts och under våren genomfördes ett stort event i Trollhättan för att manifestera att detta arbete nu är påbörjat. Planen är att detta event ska bli årligen återkommande för att sätta Trollhättan på kartan inom underhållsteknik. I takt med att Innovatum vuxit och etablerats som en regionall aktör för att samla företag, akademi och samhälle så har vi identifierat vissa brister i det regionala innovationssystemet. En av dessa är avsaknaden i Fyrbodal av en stark företagsstyrd organisation som kan hantera företagens behov inom kompetetensutveckling, behov av nätverkande mm. I Skaraborg finns ett bra exempel på hur man kan lösa detta och med IDC West Sweden som modell har vi startat upp arbetet med att skapa en liknande struktur i Fyrbodal. Under året har detta påbörjats genom att tillsammans med Networking Companies, som är ett befintligt nätverk i Fyrbodal, förankra dessa idéer hos tillverkningsföretagen i Fyrbodal. Rekrytering av projektledare samt koordinatorer har genomförts och en styrgrupp har sedan februari jobbat tillsammans för att definiera projektet. Målsättningen är att under skapa en ny struktur men samtidigt genomföra en mängd aktiviteter. Under hösten har därför ett stort antal seminarier och kurser genomförts men det är först efter årsskiftet när all personal är på plats som arbetet kommer igång på allvar. För att hantera all ny personal, det kraftigt ökade flödet av pengar och inte minst det ökade behovet att kommunicera ut resultat så har ett antal personer anställts under året för att stötta administrativt. Bland annat har en kommunikatör sedan september anställts i bolaget och arbetet med att kommunicera resultat och aktiviteter, framförallt via Innovatums hemsida, har nu tagit fart på allvar.

15 Rapport från Andreas Almqvist (via Rolf Thor) ang satsningarna på Kollektivtrafik Här kommer en kortfattad beskrivning av de två objekt som finansieras via RUN: Buss (Bohus-Volvo Torslanda) När det gäller busstrafiken och linje 440 som idag trafikerar Älvängen Volvo Torslanda så är det ca resenärer som dagligen byter från tåg till buss för vidare transport ut mot Volvo Torslanda. Linjen är mycket uppskattad och Västtrafik har fått flera önskemål om att linjen ska gå kvar efter tidtabellskiftet i december. I omvänd riktning är det ett drygt 20-tal resenärer som väljer att åka med bussen till tåget. Trots en relativt god beläggning är så är det här en dyr trafik för Västtrafik. Anledningen till det är att de aktuella turerna är fordonsdimensionerande, och Västtrafik har inte lyckats hitta något annat användningsområde för den här bussen. Att fortsätta köra den här linjen, med justeringen att den avgår från Bohus istället för Älvängen, kostar uppskattningsvis 2,3 mnkr (helårskostnad). Uppföljning av resandet på den här linjen, precis som på en rad andra linjer i Göteborgsområdet, kommer att göras med mycket täta intervall efter införandet av trängselskatter. Tåg (Trollhättan-Göteborg) Trots en kraftig utökning av trafiken, från 11 dubbelturer till 21 dubbelturer, i december 2012 så är det just nu en avgång kl från Vänersborg, respektive från Trollhättan och som anländer i Göteborg som inte finns med i tågplanen (tidtabellen). Vi är medvetna om det tidigare löftet, i samband med RUN-finansiering av tågtrafiken på den här sträckan, där Västtrafik förband sig att finansiera all trafik på sträckan efter tidtabellskiftet. Men faktum kvarstår, turen är just nu inte med i tidtabellen. Förklaringen till det är följande: Linjen Vänersborg-Göteborg var från början planerad att ha ett utbud på 28 dt, men detta har successivt sedan krympts ner till 21 dt pga besparningskrav i tidigare genomförda långtidsplaner. Detta innebär att linjen får en kortare högtrafikperiod med 30-minuterstrafik än vad som var tänkt från början. Samtidigt har resandet på linjen ökat kraftigt under 2011 och 2012 vilket har inneburit att flera avgångar har nått kapacitetstaket, främst på morgonen. I den beslutade tågplanen för 2013 gäller att det kommer finnas följande avgångar från Trollhättan mot Göteborg: 05.22, 06.22, 06.52, 07.08, 07.22, Detta ska jämföras med dagens trafikutbud med avgångar kl (250 resande), (ny! 120 st), (270 st), (270 st)och (220st). Resandeutvecklingen har varit särkskilt stor på de tidigaste avgångarna från Trollhättan, inte minst på tåget som avgår kl Någon motsvarighet till detta tåg kommer inte att finnas under Det ankommer Göteborg kl och passar ofta bra för den som börjar jobbet kl Det nya tåget är i Göteborg dvs. en halvtimme tidigare. Nästa avgång är i Göteborg först kl Med en ny avgång från Trollhättan kan denna lucka täppas igen. Därmed minskas risken för underkapacitet på intilliggande avgångar och samt även risken att ca 250 resenärer upplever att de trots det ökade trafikutbudet har blivit av med sitt morgontåg med ankomst i Göteborg. Den uppskattade kostnaden för den här turen är kronor (helårskostnad), vi jobbar just nu med att justera Tågplanen och Västtrafiks bedömning är att det ska gå att lösa men vi har ännu inte fått ok från Trafikverket. Finansiering från RUN är önskvärd (givetvis förutsatt att vi får ok från Trafikverket). Om RUN inte anser att det är motiverat med finansiering så kommer Västtrafik tvingas finansiera den här turen med vår budget för förstärkningstrafik som är tänkt att användas för punktinsatser under 2013 och för att möta införandet av trängselskatter.

16 Ärende 1

17 Ekonomi och administration Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Karin Stadig Roswall RUN Till Regionutvecklingsnämnden Återföring av projektmedel Ärendet Vid beslut av regionutvecklingsnämnden om att bevilja projektmedel avsätts motsvarande belopp för kommande utbetalningar. Medel som inte använts i avslutade projekt återförs och kan därigenom användas för nya insatser. I bifogad förteckning listas de projekt som är aktuella för återföring per Förslag till beslut Regionutvecklingsnämnden beslutar att återstående medel på kr skall återföras och användas för nya projektbeslut. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Karin Stadig Roswall POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus Box GÖTEBORG Norra Hamngatan Göteborg Växeln Mobil

18 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖRSLAG ÅTERFÖRING DECEMBER 2012 Dnr :RUN RD2010 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Projektslut BESLUT Utbetalat Återstår Women in Business Föreningen Norden /100504/ Etablering av Drivhuset Skaraborg Stiftelsen Drivhuset Skaraborg Innovationssamverkan kring utveckling av nordisk ostronodling (NORD-OSTRON) GU, Mare Novum Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Skördefester och Tranfestivaler i Skaraborg Paraply Fågelvägen ek. för IKON. Interregionalt KulturOplevelses Netvaerk Munkedals kommun Utveckling av lokalt anpassade, samordnade servicelösningar Dalslandskommunernas Kommunalförbund BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials & Cell Therapy etapp Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avd Biomaterialvetenskap Mare Novum Göteborgs universitet, Naturvet fakulteten Mistra Urban Futures - The Gothenburg Centre Chalmers Tekniska Högskola / Brewhouse förstudie Brewhouse Göteborg Hammarkullen Karnevalskommittén i Hammarkullen SOCAP - Deep Local Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle Summa

19 Ärende 2

20 FoUU-enheten Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Göran Fock RUN Till Regionutvecklingsnämnden Villkorsbilagor Science Centers i Västra Götaland 2013 Bakgrund I samband med beslut om detaljbudget 2013 för regionutvecklingsnämnden 25 oktober 2012 beslutades att avsätta kronor till stöd för den pedagogiska utvecklingen av verksamheterna vid de sex Science Centers i Västra Götaland. Stödet utgår dels till varje enskilt Science Center och dels till en gemensam pott. Fördelning 2013 (beslut RUN ) Organisation Universeum AB NAVET Molekylverkstan Dalénium Science center Balthazar Sinnenas verkstad Innovatum Science Center AB Gemensam pott SUMMA I villkor för finansiering utgår verksamheterna från tidigare beslutade mål. Mål 1. Utveckling av pedagogisk verksamhet Mål 2. Öka eller bibehålla tillgängligheten för barn/ungdomar numerärt och geografiskt Mål 3. Stimulera andra aktörer att delta i utvecklingen Mål 4. Verka för att besökare reser kollektivt till och från anläggningarna. Förslag till beslut: Regionutvecklingsnämnden beslutar att ställa sig bakom villkorsbilagor 2013 för de sex Science Centers enligt bifogat förslag. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Helena L Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus Box GÖTEBORG Norra Hamngatan 14 Växeln

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling

Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Projektplan 2010-04 - 27 Kompetenscentrum Finansiering/ innovationsutveckling Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik Huvudsamarbetspartners Övriga samarbetspartners Unik mötesplats Syfte Projektet är ett samarbete mellan

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Nytt år - nya möjligheter

Nytt år - nya möjligheter Nytt år - nya möjligheter Under våren 2008 finns flera smarta möjligheter att ge ert miljöarbete en skjuts framåt. Samtidigt hjälper ni studenter från de ledande universiteten och högskolorna att nå ut

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik Gerd Bergman, utvecklingschef NTA www.ntaskolutveckling.se Kompetensförsörjning: elevers intresse för naturvetenskap och teknik Läsåret 2013/14

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt Vetenskapens Hus Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker Vetenskapens Hus En kunskapshöjande mötesplats mellan skola, universitet, näringsliv Vi erbjuder en inspirerande miljö med

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland

Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland Projektplan 2010-04 - 20 Ägarskiften i Västra Götaland Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsningar och definitioner...

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer