ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Året som gått 3 Cherry i korthet Aktien 5 VD Gunnar Lind:»Börsnoteringen årets händelse«6 Restaurangcasino SHR vill förbättra villkoren för restaurangcasinon 8 Café Opera har anlitat Cherry sedan »Vi är restaurangcasinots Mercedes-Benz«10 Eventcasino En omedelbar succé 12 James Bond-känsla på Fords event 12 Maritimt spel Medelhavet en växande marknad 13 Unity Line i Polen vill utöka samarbetet 15 Spelautomater nya satsningar i Danmark 16 Ledande befattningshavare 18 Styrelsen 18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 20 Koncernen Resultaträkning 25 Resultaträkning Pro-Forma 25 Balansräkning 26 Eget kapital och skulder 26 Kassaflödesanalys 27 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital 28 Moderbolag Resultaträkning 29 Balansräkning 29 Eget kapital och skulder 30 Kassaflödesanalys 30 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital 31 Noter till de finansiella rapporterna 32 Utdelning 49 Revisionsberättelse 50 Adresser 51 2 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

3 Cherrys verksamhet och övergripande strategi Cherry har levererat spelglädje i drygt 43 år och är ett av Sveriges ledande privata spelföretag. Bolagets långa erfarenhet, djupa kunskaper om spel och spelmarknaden i kombination med ständigt nytänkande är viktiga hörnstenar i bolagets tillväxtstrategi. Verksamhetsbeskrivning Rörelsen inom Cherryföretagen har bedrivit spelverksamhet i cirka 43 år och är sedan många år den ledande privata aktören i Sverige med inriktning på Restaurangcasino samt en av de ledande aktörererna avseende automatspel ombord på fartyg inom Nordjön/Östersjön och Medelhavet. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige, ombord på fartyg i trafik inom Nordsjön/Östersjön och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Restaurangcasino Cherryföretagen är landets i särklass största restaurangcasinoentreprenör bland cirka 90 konkurrenter och bedriver huvudsakligen bordspel (Black Jack och Roulette) på cirka 230 svenska restauranger och hotell. Cherrys goda service, branschkunnande och det personliga bemötandet är några framgångsfaktorer som skapar ett hållbart och lönsamt koncept. Cherry erbjuder även Eventcasino till marknaden. Maritimt Spel Cherry bedriver maritim spelverksamhet på 45 fartyg i internationell trafik. Dessa trafikerar främst Skandinavien och Medelhavet. I synnerhet Medelhavet är ett viktigt tillväxtområde för Cherry. Cherry tillhandahåller spelutrustning och ansvarar för underhåll, daglig drift av samtliga spel ombord på fartygen, och i vissa fall bemanning. Inom segmentet Maritimt Spel ingår även landbaserade spelhallar i Danmark. Cherry tecknade i slutet av 2003 ett femårsavtal med Danska Shell om att etablera spelmiljöer på bensinstationer i Danmark. I nuläget finns åtta spelmiljöer i Danmark. Bensinstationerna är noggrant utvalda och är belägna på platser med stort kundunderlag. Avtalet med Shell förlängdes under Q och sträcker sig till Affärsidé och strategi Cherryföretagens affärsidé är att skapa spelglädje genom spel, lotterier och tävlingar. Genom att kombinera gedigen kunskap med bra och spännande produkter, lättillgänglighet och lokalt engagemang samt inte minst professionell service lägger Cherry grunden för långvariga och givande samarbeten. Det gör Cherry genom ett nära samarbete med restaurangägare, rederier och andra spelplatsägare. Cherry erbjuder sina samarbetspartners spel, personal, utrustning, service, administration samt kunskap om spelmarknaden. Cherrys samarbetspartners tillför marknadsplatser och kunder. Oavsett spelform ansvarar Cherry oftast för hela spelentreprenaden. CHERRYFÖRETAGENS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER ÄR FÖLJANDE: Utveckla och marknadsföra traditionella spel i nära samarbete med våra partners Utveckla nya affärsidéer där spel bidrar till en stunds förströelse Fortsatt expansion inom den maritima verksamheten, både i Norden och i övriga Europa. Anpassning av organisationen för att snabbt kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter både i Sverige och i Europa Arbeta för en avreglerad spelmarknad i Sverige Cherryföretagens spelverksamhet ska bedrivas under stort ansvar MÅL OPERATIVA KVANTITATIVA MÅL Cherry skall öka omsättningen med fem procent per år. Cherry skall eftersträva att ingen enskild spelentreprenad bedrivs med lägre marginal än fyra procent där marginalen avser vinst efter direkta kostnader i förhållande till omsättning. OPERATIVA KVALITATIVA MÅL Cherry skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. Tillväxten ska även ske inom nya tjänstesegment och på nya geografiska marknader. FINANSIELLA MÅL Följande övergripande finansiella mål skall vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel: Omsättningstillväxten skall uppgå till minst fem procent per år. Vinstmarginalen skall överstiga fyra procent. Den genomsnittliga totalavkastningen för aktieägarna skall uppgå till minst 12 procent per år. Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst åtta procent efter skatt. Soliditeten skall uppgå till minst 40 procent. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 3

4 Cherry i korthet 2006 Cherry delades ut till Betssons aktieägare den 6 september 2006 och bolagets B-aktier noterades på AktieTorget från och med 12 september. Gunnar Lind valdes som VD och Koncernchef den 12 september På bolagstämman den 20 oktober 2006 valdes ny styrelse; Per Hamberg (omval), Emil Sunvisson, Rolf Blom samt Rolf Åkerlind (ordförande). Cherry ansökte den 10 oktober om svenska spellicenser. Ansökningarna avser värdeautomater, spelbutiker och internationellt casino. Cherry tecknade nytt avtal under Q med Euroafrica, ett rederi som har trafik mellan Sverige och Polen. Cherry har under Q3 erhållit tillstånd att öppna en ny spelhall i Danmark. Spelhallen är strategiskt placerad i Nörrebro, Köpenhamn, och öppnar under April Cherry fortsatte expansionen i Medelhavet och tecknade två nya operatörsavtal för spel med Grimaldi Ferries, Neapel, samt förlängde avtalet med Superfast Ferries under Q Cherry förlängde spelavtalen med Baltic Ferry Lines och Finnlines under Q Cherry förnyade sitt avtal med Shell Danmark avseende spelmiljöer på bensinmackar under Q Avtal sträcker sig till Under Q1 tecknade Cherry avtal för spel på ytterligare tre fartyg i Medelhavet med Grimaldi Ferries. Marknadsandelen på Restaurangcasino har ökat från cirka 37 till 38 procent under 2006 och marknadsandelen för det Nordiska maritima spelet har ökat från cirka 34 till 36 procent under Marknadsandelen för maritimt spel i Medelhavet har ökat från cirka fem till tio procent under (För beräkningsgrunder se under segmentet Maritimt Spel.) Koncernens omsättning uppgick till 218,4 mkr. Rörelseresultatet uppgick till 5,0 mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,1 mkr. Resultat efter skatt uppgick till 2,7 mkr motsvarande 0,52 kr per aktie. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG; Cherry tecknade i januari 2007 nytt avtal med Minoan Lines i Grekland om att bedriva spel ombord på tre av rederiets fartyg med option på ytterligare ett. Cherry tecknade i februari 2007 nytt avtal med PZP Polferries, ett rederi som har trafik mellan Nynäshamn och Gdansk. Cherry tecknade i februari 2007 avtal med Nordö Link, ett rederi som har trafik mellan Malmö och Travemünde. Cherry har avslutat spel ombord på två fartyg, ett inom Atticagruppen på grund av att båten flyttas till Skottland och ett hos Maritime Way då rederiet köpts upp av Endevor Lines. Cherry har lanserat en ny produkt i februari 2007, Eventcasino. Cherry har förlängt avtalet med TT-Line och 6 av deras fartyg till att gälla i tre år från tidigare ett års avtal. Cherry öppnade i april en ny spelhall i Köpenhamn, Nörrebro. KONCERNENS NYCKELTAL Helår 2006 Helår 2005 Helår 2006 Helår Faktiskt utfall Faktiskt utfall Pro forma* Pro forma* Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (tusental) Antal egna aktier Antal registrerade aktieägare Börskurs vid periodens slut (kronor) 12,50-12,50 - Vinst per aktie efter skatt (kronor) 0,52 1,88 0,36 0,30 Kassaflöde per aktie (kronor) 3,23 0, Eget kapital per aktie (kronor) 11,99 9, Utdelning per aktie (kronor) Räntabilitet på eget kapital (procent) Räntabilitet på totalt kapital (procent) Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) Rörelsemarginal (procent) 2,3 4,6 1,8 0,9 Vinstmarginal (procent) 1,9 4,7 1,4 1,0 Soliditet (procent) Kassalikviditet (procent) Investeringar (Mkr) 10, Likvida medel (Mkr) 27, Medeltal antal anställda (årsarbetare) Antal anställda personer vid periodens slut *Pro forma redovisningen har inte varit föremål för revisorernas granskning. 4 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

5 Aktien Cherrys B-aktie är noterad på AktieTorget. Aktiestruktur Cherryföretagen hade per årsskiftet aktier, fördelade på A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till tio röster per aktie medan varje B-aktie berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till Cherrys tillgångar och resultat. Emissioner Inga emissioner har genomförts under Konvertibler och optionsprogram Inga konvertibel- eller optionsprogram har startats under 2006 eller tidigare. Ägarstruktur Per den 31 december 2006 uppgick antalet aktieägare i Cherry till Ett flertal större innehav i bolaget är förvaltarregistrerade i utländsk bank. Detta förfarande innebär att styrelsen inte har uppgift om vilken eller vilka vissa av de slutliga ägarna till Cherry är. Likviditetsgaranti mm Ingen likviditetsgarant fanns under Totalt har aktier bytt ägare under året vilket motsvarar cirka 18 procent av genomsnittligt totalt antal utställda B-aktier. I genomsnitt har aktier bytt ägare per handelsdag. Kursutveckling och omsättning Genomsnittspris per handelsdag steg från 10,00 kronor från noteringsdag 12 september till 12,69 kronor den 31 december vilket motsvarar en ökning med 26,9 procent. Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen var 12,50 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på 49,4 mkr. Högsta kursnotering var 15,00 kronor den 12 september och lägsta notering 5,00 kronor den 12 september. Genomsnittskurs per dag var den 12 september 10,00 och den högsta genomsnittskursen per dag inträffade den 13 oktober då kursen var 13,29 kronor. Genomsnittskursen under året har varit 11,79 kronor. Totalt var omsättningen sedan noteringen den 12 september tkr vilket är lika med ett genomsnitt på drygt kronor per handelsdag och cirka kronor per genomsnittlig affär. En handelspost i Cherry B uppgår till 200 aktier. Utdelningspolicy Styrelsens målsättning är normalt att procent av vinsten efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Då Cherryföretagen noterades den 12 september 2006 föreslår sty relsen att årsstämman beslutar om att ingen kontant aktieutdelning skall utgå. DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 29 DECEMBER 2006 Andel av Andel av Namn A-aktier B-aktier aktiekapital, % röstvärde, % Straumur-Burdaras Investment Bank ,0 25,9 Familjen Per Hamberg ,7 18,8 Familjen Lars Kling ,5 17,8 Familjen Rolf Lundström och bolag ,9 8,2 Familjen Bill Lindwall ,1 7,4 F Brewin DOLP SECS LTD GLBL CUST ,7 3,4 LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A ,2 1,8 SIS SEGAINTERSETTLE AG/ZüRICH, W8IMY ,4 1,5 SKÖLD, HANS ,7 1,2 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG SA ,4 1,1 Övriga aktieägare ,5 13,0 Totalt ,0 100,0 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 5

6 VD HAR ORDET: Börsnoteringen årets händelse Den viktigaste händelsen under 2006 var att vi blev ett fristående och börsnoterat bolag. Det säger Gunnar Lind, VD för Cherry. Han ser det som att ett gammalt företag återuppstått i nya kläder. Det Cherry nu självständigt ska utveckla är sådant bolaget alltid förknippats med: spänning, underhållning och social gemenskap kopplat till spel. Cherry bedriver restaurangcasino på över 220 krogar i Sverige, maritimt spel ombord på fartyg och spel på bensinstationer i Danmark i samarbete med Shell. Mycket av detta har Cherry arbetat med i över 43 år. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta på en reglerad marknad där Sverige med sitt märkliga statliga spelmonopol framstår som relativt unikt, säger Gunnar Lind. När monopolet faller är vi redo att under seriösa former bidra till spänning och underhållning på en reglerad marknad. Från affärsområde till fristående koncern Under 2006 delades affärsområdet Cherry Casino ut från Betsson till aktieägarna och blev en fristående koncern noterad på AktieTorget. Arbetet med noteringen var mer När spelmonopolet faller är vi redo att under seriösa former bidra till spänning och underhållning på en reglerad marknad, säger Gunnar Lind, VD för Cherry. omfattande än väntat och satte sin prägel på verksamheten. Men nu när bolaget är formerat och kärnaffären utsorterad ser jag stora fördelar med beslutet. Vår verksamhet har blivit tydligare för ägare och framtida investerare och vi har nu en styrelse som kan fokusera på Cherrys framtid, ge riktlinjer och fatta snabba beslut. Störst i Sverige inom restaurangcasino Samtidigt som noteringen tog mycket tid, har affären utvecklats väl under året. Cherry är Sveriges största aktör inom restaurangcasino med en marknadsandel på 38 procent. Efter en kraftig nedgång 2005 stabiliserades marknaden under På grund av tillbakagången 2005 beslutade Cherry att genomföra förändringar i organisation och arbetssätt. Dessa fick fullt genomslag 2006 och bolaget har nu en kostym som är väl anpassad till verksamheten. Konkurrensen från Svenska Spel, men även spelet på internet, kommer även framöver att vara hård. Jag kan därför inte utesluta att vi i framtiden behöver göra snabba förändringar, till exempel om reglerna i Sverige för privata operatörer ändras eller marknaden efterfrågar andra tjänster som vi kan tillhandahålla. Maritima framgångar på Medelhavet Cherrys dominerande ställning på den svenska marknaden i kombination med spelmonopolet innebär vissa begräsningar när det gäller att expandera nationellt. Vi har en del planer på hur vi ska kunna röra om i den svenska grytan och växa ytterligare på hemmaplan, men den stora potentialen ser vi utomlands. Vår maritima del utvecklades positivt på Medelhavet under Vi har även stora chanser att bli större på nordiska och övriga europeiska farvatten. Cherrys maritima verksamhet innefattar ett totalservicekoncept med modern utrustning, hög servicenivå och ekonomisk uppföljning. Antalet fartyg bolaget opererar på ökar och ger självförtroende att fortsätta investera. För att stärka sin position i Medelhavet har Cherry ett delägt dotterbolag på Cypern, Cherry Services Ltd. Bolagets 6 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

7 VD HAR ORDET:»Att vara den seriösa aktören som håller det vi lovar är grundstenen i vår verksamhet«kunder på Medelhavet trafikerar EU-länder vilket underlättar alla affärsmässiga förhållanden. Våra avtal är med rederier som ser ljust på framtiden och har expansionsplaner. Cherry står väl rustat för att vara en del av reseupplevelsen samtidigt som vi har den finansiella styrkan att fortsätta växa. Spelhallar Det är inte bara inom den maritima sektorn som Gunnar Lind ser expansionsmöjligheter utanför Sverige. Med våra erfarenheter från att driva spelhallar i Danmark kommer vi att kunna utveckla verksamheterna i andra europeiska länder. Satsning på Eventcasino Under det gångna året har Cherry breddat sitt produktoch tjänsteutbud. I början av 2007 lanserades Eventcasino på bred front. Erbjudandet består i att hyra ett eget litet casino med all utrustning och personal till olika event. Spelet ger glamour och spänning till personalfesten, kickoffen eller andra lämpliga sammanhang. När det gäller Eventcasino tror Gunnar Lind att Cherry kan få draghjälp av internetspelandet, som annars påverkar spel på krogen negativt. I förlängningen kan nätspelet gynna oss genom att det ökade spelintresset gör det lättare att sälja in eventcasino. Gunnar Lind utesluter inte heller att Cherry i framtiden blir en aktör inom Internetspel. Vi är ett fristående bolag och hela spelmarknaden är ett öppet fält. Där marknaden växer vill vi också vara. Spel under ansvar Arbetet med att hitta nya områden där spel kan bidra till förströelse fortsätter och har hög prioritet inom Cherry under Och den framgångsrika strategin att bedriva spel under stort ansvar ligger fast. Att vara den seriösa aktören som håller det vi lovar är grundstenen i vår verksamhet. Det uppnår vi genom våra engagerade medarbetare. Utan dem skulle Cherry inte vara det vi är idag ett serviceföretag under utveckling i speloch upplevelseindustrin. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 7

8 RESTAURANGCASINO: SHR vill förbättra villkoren för restaurangcasinon SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, kommer under 2007 att tillsammans med Cherry uppvakta regeringen om restaurangcasinons utveckling och framtid. Vi vill ha en avreglering under kontrollerade former, privata aktörer måste få chansen att konkurrera på samma villkor som Svenska Spel, säger Mats Hulth, VD för SHR. SHR är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar cirka arbetsplatser som tillsammans står för merparten av hotell- och restaurangbranschens totala omsättning. En av SHR:s uppgifter är arbeta för att lagar, regler och affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu bättre möjlighet att inta en framskjuten position i Sverige och internationellt. Detta för att branschen i ännu högre grad ska kunna bidra till ökad tillväxt och nya jobb. Seriösa och väl fungerande restaurangcasinon gör våra krogar attraktivare och är därför något positivt för vår bransch, menar Mats Hulth. Casinon skapar trivsel och stämning och lockar folk. Och det är bättre att spel bedrivs i offentliga lokaler där människor kan träffas och Seriösa och väl fungerande restaurangcasinon gör våra krogar attraktivare och är därför något positivt för vår bransch, säger Mats Hulth, VD för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. krogägarna har ett ansvar för att hålla koll än att det sker i mindre seriösa sammanhang utan kontroll. Vår uppfattning är att spelandet i första hand ska vara en social aktivitet som man gör för att det är kul, inte för att vinna stora summor pengar. Inget Vilda Västern SHR har ett nära samarbete med Cherry och ska under 2007 arbeta fram ett konkret förslag kring hur restaurangcasinon kan utvecklas i Sverige. Förslaget ska sedan presenteras för regeringen. Cherry har lång erfarenhet av den här frågan och är därför en kunnig och slagkraftig partner. Vi är båda överens om att vi vill ha en liberalisering av spelmarknaden som är seriös och kontrollerad, det ska inte bli Vilda Västern bara för att monopolet luckras upp. Frågan om spelmonopolet är segdragen och några snabba förändringar räknar inte heller Mats Hulth med. Ansvaret för spelfrågorna har nu hamnat hos Finansdepartementet och det är bra, då finns det en tydlig mottagare av vårt budskap. Men det är risk att regeringen är splittrad eftersom det kan finnas olika uppfattningar i de fyra olika partierna. Jag har också en känsla av att de utländska spelbolagens inträde på den svenska marknaden har skapat en låsning kring frågan som gjort att den blivit mer prestigeladdad än tidigare. Höjda insatser Trots att regeringen ännu inte hunnit prioritera frågan och att det förmodligen inte finns en samsyn hos de olika partierna i alliansen, så tror Mats Hulth att det på längre sikt kan bli en uppluckring av spelmonopolet. Det finns många goda argument som talar för en liberalisering. Ett socialt spelande under kontrollerade former är bättre än att folk spelar för sig själva på internet eller hos illegala aktörer. Ett sätt att bli av med de oseriösa verksamheterna skulle också kunna vara att de seriösa fick höja insatserna något. Då skulle det bli lättare för dem att överleva. 8 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

9 Mats Huldt, VD för Sveriges Hotell- och Reastaurangföretag. RESTAURANGCASINO: Café Opera har anlitat Cherry sedan 1980 Anrika Café Opera i Stockholm har anlitat Cherry som leverantör av restaurangcasino sedan början av 1980-talet. Cherry är en proffsig partner som vi vet att vi alltid kan lita på, säger Alessandro Catenacci, som driver Café Opera. Café Opera öppnades i början av 1980-talet, blev snabbt ett av Sveriges mest omtalade nöjesställen och har så förblivit. Genom åren har mängder av storstjärnor, både nationella och internationella, besökt nattklubben och marinerat den med glamour. Alessandro Catenacci har drivit Café Opera i cirka 20 år och hela tiden haft Cherry som partner inom restaurangcasino. Cherry har bra produkter och ett stort kunnande när det gäller spel. Jag värdesätter också vår relation som bygger på långsiktighet och lojalitet. Black Jack och Roulette I dag erbjuder Café Opera sina besökare spel på två Black Jack-bord och ett Roulettebord. Vårt restaurangcasino ger bra inkomster. Tyvärr har spelandet minskat de senaste åren och vi har därför inga planer på att utöka den delen. Vi märkte en klar skillnad när Casino Cosmopol öppnade. Där kan de som tidigare kom till oss spela med högre insatser och det lockar. Sedan har givetvis det omfattande nätspelet påverkat oss negativt. Alessandro Catenacci är övertygad om att Café Opera skulle kunna dra nytta av en avreglerad spelmarknad. Cherry har bra produkter och ett stort kunnande när det gäller spel. Jag värdesätter också vår relation som bygger på långsiktighet och lojalitet, säger Alessandro Catenacci, som driver Café Opera. I dag konkurrerar vi inte på samma villkor som till exempel Casino Cosmopol. Fick vi köra med högre insatser skulle det göra skillnad. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 9

10 RESTAURANGCASINO:»Vi är restaurang casinots Mercedes-Benz«Det andra halvåret 2006 innebar ett trendbrott för Cherrys affärsområde Restaurangcasino. Försäljningen vände uppåt och året avslutades mycket starkt. Nu har vi all anledning att se ljust på framtiden, menar Jörgen Eriksson Sjöner, som är ansvarig för Restaurangcasino/Eventcasino Norra Sverige. Cherry genomförde kraftiga effektiviseringar i organisationen i slutet av 2005 och början av Den ökade konkurrensen som statliga Casino Cosmopol medförde samt rökförbudet i Sverige resulterade i att spelandet på Restaurangcasino minskade kraftigt vilket föranledde eff ek tivi ser ingarna. Cherry bedömer nu att nedgången stabiliserats och att effektiviseringarna medfört en anpassad kostnadsnivå i förhållande till omsättningen. Det plus att försäljningen vände starkt under andra halvåret 2006 gjorde att året kunde sluta i dur. Hela branschen har haft det tufft i flera år, orsaker som delvis beror på spelutvecklingen på Internet. Nu känns det som om värsta hysterin när det gäller nätspel är över samt att människor börjar söka sig tillbaka till riktigt spel på våra spelställen. Det vi erbjuder är ett tryggt och socialt spelande, utan den hasardartade in- RESTAURANGCASINO Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på cirka 230 spelplatser i Sverige (Black Jack och Roulette). Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med 38 procent av de aktiva spelborden vilket gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden. Cherry har lanserat en ny produkt i februari 2007, Eventcasino. Produktlanseringen är i linje med Cherrys strategi och förväntas vara marginalhöjande. Cherry kommer därigenom bättre utnyttja sina skalfördelar då Cherry idag är rikstäckande från Ystad i söder till Riksgränsen i norr. 10 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

11 RESTAURANGCASINO: Black Jack-spelet ökade under 2006 och Cherry har i dag spel på cirka 350 bord i Sverige. grediensen som finns i till exempel nätpoker, säger Jörgen Eriksson Sjöner. Spel på över 230 krogar Cherry Restaurangcasino har i dag kontor i Stockholm, Göteborg och Umeå och bedriver spel på över 230 krogar, från Ystad i söder till Riksgränsen i norr. Företaget är med sin marknadsandel på cirka 38 procent dominant på en marknad som omfattar cirka 90 aktörer. Det är Black Jack-spelet som ökat under 2006, vi har spel på cirka 350 bord i Sverige i dagsläget. Roulettespelandet har tappat i attraktionskraft. Det har också blivit svårare med Roulettebord på nya krogar på grund av att utvecklingen gått mot mindre lokaler där det finns mindre utrymme att ställa ut bord. Under 2006 satsade Cherry på en profilhöjning för att stärka sitt redan starka varumärke ytterligare. Detta resulterade bland annat i en ny webbplats, där design och funktioner är väl anpassade till verksamheten. I Sverige är vi restaurangcasinots Mercedes-Benz. Vår nya webbplats har redan resulterat i ökad försäljning och underlättat vid rekryteringen av nya medarbetare. Bra vibrationer inför 2007 Cherry har i dag verksamhet i alla större städer i Sverige. Strategin under 2007 är i mångt och mycket att gräva där man står. På de krogar där vi har spel är vi mycket starka. Att gå in på mindre restauranger är sällan lönsamt. Därför kommer vi att satsa mycket på kundvård, att stärka vår ställning på befintliga platser, bland annat genom att fortsätta vår satsning på utbildning av medarbetare och att för söka få bättre placeringar på restaurangerna. Vi tittar även på en del förvärv som kan bli aktuella under Om Cherry växer innevarande år kommer man säkerligen att kunna rekrytera den personal som krävs. Företaget har nämligen lätt att attrahera nya medarbetare. Folk trivs hos oss, vi har lyckats skapa en arbetsmiljö som personalen tycker det är kul och spännande att befinna sig i. Många positiva vibrationer inför 2007 sålunda och ännu roligare skulle framtiden för Cherrys Restaurangcasino kunna bli om spelmonopolet avreglerades. Det är ingen tvekan om att det skulle ge oss ett lyft. Den verkliga potentialen skulle vara om vi fick tillhandahålla värdeautomater samt erbjuda mindre internationella casinon på andra orter än Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har lång erfarenhet och stora kunskaper när det gäller spelautomater. Genom att dessutom under kontrollerade former öka insatserna något i våra befintliga spel skulle vi också kunna växa. Cherry kommer även i framtiden fortsätta vara en partner som bedriver spel under stort ansvar både mot våra partners och våra kunder. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 11

12 EVENTCASINO: Eventcasino en omedelbar succé Eventcasino togs fram som en produkt/tjänst inom affärsområde Restaurangcasino under 2006 Vi har inte marknadsfört konceptet, ändå har det blivit mycket uppskattat. Det visar att det finns en marknad och därför satsar vi på att växa inom området under 2007, säger Jörgen Eriksson Sjöner. Eventcasino bygger på att Cherry till kick-offer, konferenser, mässor och andra företagsevent hyr ut komplett utrustning och professionell personal för Black Jack, Texas Hold em-poker eller Roulette. Deltagarna kan sedan spela enbart för förströelse eller tävla mot varandra. Allt spel sker utan insatser med riktiga pengar. Vi har under en tid känt stark medvind för Eventcasino och beslutade oss därför 2006 för att på bred front rulla ut produkten/tjänsten under Responsen har överträffat alla förväntningar. Vi har fått massor av beröm efter både mässor och kick-offer och kommer därför att lansera konceptet betydligt hårdare under Enda rikstäckande aktören Cherry har nu tagit fram speciella spelbord för Eventcasino som är lätta att transportera, producerat säljmaterial och utvecklat en träningsmodul för Black Jack på sin hemsida. Under 2007 kommer Cherry att göra utskick till företag och organisationer och följa upp med telemarketing, genomföra möten med konferenshotell som kan ge draghjälp i försäljningen och använda sina croupierer för att sälja in tjänsten/produkten Eventcasino. Utsikterna att växa är mycket goda. Vi är den enda rikstäckande aktören inom detta segment som kan erbjuda ett komplett sortiment av spel. Jörgen Eriksson Sjöner konstaterar också att produkterna/tjänsterna Eventcasino och Restaurangcasino har en positiv inverkan på varandra inom segmentet Restaurangcasino. Om vi lär folk att spela på events så bidrar det till ett ökat intresse för våra spel ute på krogarna. Och tack vare våra restaurangcasinon skapar vi en medvetenhet om att Cherry är starka på spel, vilket underlättar när vi ska sälja in Eventcasino. Mikael Antonsson, kommunikationschef Ford: Alla ville till spelbordet Ett av våra mest lyckade events någonsin. Så betygsätter Mikael Antonsson, kommunikationschef på Ford, det casinoevent som Cherry anordade för bilföretaget på Hotell 11 i Göteborg. I Casino Royale, den senaste James Bond-filmen, kör huvudpersonen en Ford Mondeo under en fartfylld biljakt på Bahamas. Denna produktplacering ville Ford förstärka känslan av för sina återförsäljare vid ett event med James Bond-tema. Eftersom filmen till stora delar utspelas på ett casino föll det sig naturligt att satsa på ett event med casinokoppling. Vi vände oss till Cherry för att det är det företag i Sverige som ligger top of mind när det gäller spel, säger Mikael Antonsson. Och vi är mycket nöjda med slutresultatet. Cherry skötte allting proffsigt och bidrog starkt till att kvällen blev en succé. Galamiddag med casino Fords återförsäljarträff, där runt 150 personer deltog, började med affärsmöten under dagen. På kvällen bytte alla om till smoking, åt galamiddag, lyssnade på Shirley Clamp och Nanne Grönvall och, inte minst, spelade Roulette och Black Jack. För spelet fick alla fiktiva dollarsedlar i olika valörer som pryddes av bilder på före detta Ford-vd:ar. Den som hade mest sedlar kvar när kvällen var över korades som slutsegrare. Cherry skötte all spelutrustning, stod för bord till Black Jack och Roulette samt professionella croupierer. Casinot blev nästan för populärt, skrattar Mikael Antonsson. Alla ville till spelbordet. Tanken var att casinot skulle vara ett kompletterade inslag som förstärkte James Bond-känslan, men det blev mer än så. 12 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

spelglädje helt ny nivå

spelglädje helt ny nivå Årsredovisning 2010 Cherryföretagen spelglädje på en helt ny nivå Innehåll Del 1 Om Cherry Gunnar Lind: 2 2010 tog Cherrys spelglädje tilll en ny nivå Cherry i korthet 4 2010 var ett starkt år för Cherry

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Pushing the limits in gaming entertainment

Pushing the limits in gaming entertainment Pushing the limits in gaming entertainment net entertainment ÅrsreDOVisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 i korthet 4 VD har ordet 6 Erbjudande 10 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 14 Marknad 20 Medarbetare

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGIER 6 AFFÄRSMODELL 7 MARKNAD 8 KUNDER & KONKURRENS 14 BURGER KING 16 TACO BAR 18 FOOD SOLUTIONS 20 ORGANISATION

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer