ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Året som gått 3 Cherry i korthet Aktien 5 VD Gunnar Lind:»Börsnoteringen årets händelse«6 Restaurangcasino SHR vill förbättra villkoren för restaurangcasinon 8 Café Opera har anlitat Cherry sedan »Vi är restaurangcasinots Mercedes-Benz«10 Eventcasino En omedelbar succé 12 James Bond-känsla på Fords event 12 Maritimt spel Medelhavet en växande marknad 13 Unity Line i Polen vill utöka samarbetet 15 Spelautomater nya satsningar i Danmark 16 Ledande befattningshavare 18 Styrelsen 18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 20 Koncernen Resultaträkning 25 Resultaträkning Pro-Forma 25 Balansräkning 26 Eget kapital och skulder 26 Kassaflödesanalys 27 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital 28 Moderbolag Resultaträkning 29 Balansräkning 29 Eget kapital och skulder 30 Kassaflödesanalys 30 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital 31 Noter till de finansiella rapporterna 32 Utdelning 49 Revisionsberättelse 50 Adresser 51 2 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

3 Cherrys verksamhet och övergripande strategi Cherry har levererat spelglädje i drygt 43 år och är ett av Sveriges ledande privata spelföretag. Bolagets långa erfarenhet, djupa kunskaper om spel och spelmarknaden i kombination med ständigt nytänkande är viktiga hörnstenar i bolagets tillväxtstrategi. Verksamhetsbeskrivning Rörelsen inom Cherryföretagen har bedrivit spelverksamhet i cirka 43 år och är sedan många år den ledande privata aktören i Sverige med inriktning på Restaurangcasino samt en av de ledande aktörererna avseende automatspel ombord på fartyg inom Nordjön/Östersjön och Medelhavet. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige, ombord på fartyg i trafik inom Nordsjön/Östersjön och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Restaurangcasino Cherryföretagen är landets i särklass största restaurangcasinoentreprenör bland cirka 90 konkurrenter och bedriver huvudsakligen bordspel (Black Jack och Roulette) på cirka 230 svenska restauranger och hotell. Cherrys goda service, branschkunnande och det personliga bemötandet är några framgångsfaktorer som skapar ett hållbart och lönsamt koncept. Cherry erbjuder även Eventcasino till marknaden. Maritimt Spel Cherry bedriver maritim spelverksamhet på 45 fartyg i internationell trafik. Dessa trafikerar främst Skandinavien och Medelhavet. I synnerhet Medelhavet är ett viktigt tillväxtområde för Cherry. Cherry tillhandahåller spelutrustning och ansvarar för underhåll, daglig drift av samtliga spel ombord på fartygen, och i vissa fall bemanning. Inom segmentet Maritimt Spel ingår även landbaserade spelhallar i Danmark. Cherry tecknade i slutet av 2003 ett femårsavtal med Danska Shell om att etablera spelmiljöer på bensinstationer i Danmark. I nuläget finns åtta spelmiljöer i Danmark. Bensinstationerna är noggrant utvalda och är belägna på platser med stort kundunderlag. Avtalet med Shell förlängdes under Q och sträcker sig till Affärsidé och strategi Cherryföretagens affärsidé är att skapa spelglädje genom spel, lotterier och tävlingar. Genom att kombinera gedigen kunskap med bra och spännande produkter, lättillgänglighet och lokalt engagemang samt inte minst professionell service lägger Cherry grunden för långvariga och givande samarbeten. Det gör Cherry genom ett nära samarbete med restaurangägare, rederier och andra spelplatsägare. Cherry erbjuder sina samarbetspartners spel, personal, utrustning, service, administration samt kunskap om spelmarknaden. Cherrys samarbetspartners tillför marknadsplatser och kunder. Oavsett spelform ansvarar Cherry oftast för hela spelentreprenaden. CHERRYFÖRETAGENS ÖVERGRIPANDE STRATEGIER ÄR FÖLJANDE: Utveckla och marknadsföra traditionella spel i nära samarbete med våra partners Utveckla nya affärsidéer där spel bidrar till en stunds förströelse Fortsatt expansion inom den maritima verksamheten, både i Norden och i övriga Europa. Anpassning av organisationen för att snabbt kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter både i Sverige och i Europa Arbeta för en avreglerad spelmarknad i Sverige Cherryföretagens spelverksamhet ska bedrivas under stort ansvar MÅL OPERATIVA KVANTITATIVA MÅL Cherry skall öka omsättningen med fem procent per år. Cherry skall eftersträva att ingen enskild spelentreprenad bedrivs med lägre marginal än fyra procent där marginalen avser vinst efter direkta kostnader i förhållande till omsättning. OPERATIVA KVALITATIVA MÅL Cherry skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. Tillväxten ska även ske inom nya tjänstesegment och på nya geografiska marknader. FINANSIELLA MÅL Följande övergripande finansiella mål skall vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel: Omsättningstillväxten skall uppgå till minst fem procent per år. Vinstmarginalen skall överstiga fyra procent. Den genomsnittliga totalavkastningen för aktieägarna skall uppgå till minst 12 procent per år. Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst åtta procent efter skatt. Soliditeten skall uppgå till minst 40 procent. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 3

4 Cherry i korthet 2006 Cherry delades ut till Betssons aktieägare den 6 september 2006 och bolagets B-aktier noterades på AktieTorget från och med 12 september. Gunnar Lind valdes som VD och Koncernchef den 12 september På bolagstämman den 20 oktober 2006 valdes ny styrelse; Per Hamberg (omval), Emil Sunvisson, Rolf Blom samt Rolf Åkerlind (ordförande). Cherry ansökte den 10 oktober om svenska spellicenser. Ansökningarna avser värdeautomater, spelbutiker och internationellt casino. Cherry tecknade nytt avtal under Q med Euroafrica, ett rederi som har trafik mellan Sverige och Polen. Cherry har under Q3 erhållit tillstånd att öppna en ny spelhall i Danmark. Spelhallen är strategiskt placerad i Nörrebro, Köpenhamn, och öppnar under April Cherry fortsatte expansionen i Medelhavet och tecknade två nya operatörsavtal för spel med Grimaldi Ferries, Neapel, samt förlängde avtalet med Superfast Ferries under Q Cherry förlängde spelavtalen med Baltic Ferry Lines och Finnlines under Q Cherry förnyade sitt avtal med Shell Danmark avseende spelmiljöer på bensinmackar under Q Avtal sträcker sig till Under Q1 tecknade Cherry avtal för spel på ytterligare tre fartyg i Medelhavet med Grimaldi Ferries. Marknadsandelen på Restaurangcasino har ökat från cirka 37 till 38 procent under 2006 och marknadsandelen för det Nordiska maritima spelet har ökat från cirka 34 till 36 procent under Marknadsandelen för maritimt spel i Medelhavet har ökat från cirka fem till tio procent under (För beräkningsgrunder se under segmentet Maritimt Spel.) Koncernens omsättning uppgick till 218,4 mkr. Rörelseresultatet uppgick till 5,0 mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,1 mkr. Resultat efter skatt uppgick till 2,7 mkr motsvarande 0,52 kr per aktie. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG; Cherry tecknade i januari 2007 nytt avtal med Minoan Lines i Grekland om att bedriva spel ombord på tre av rederiets fartyg med option på ytterligare ett. Cherry tecknade i februari 2007 nytt avtal med PZP Polferries, ett rederi som har trafik mellan Nynäshamn och Gdansk. Cherry tecknade i februari 2007 avtal med Nordö Link, ett rederi som har trafik mellan Malmö och Travemünde. Cherry har avslutat spel ombord på två fartyg, ett inom Atticagruppen på grund av att båten flyttas till Skottland och ett hos Maritime Way då rederiet köpts upp av Endevor Lines. Cherry har lanserat en ny produkt i februari 2007, Eventcasino. Cherry har förlängt avtalet med TT-Line och 6 av deras fartyg till att gälla i tre år från tidigare ett års avtal. Cherry öppnade i april en ny spelhall i Köpenhamn, Nörrebro. KONCERNENS NYCKELTAL Helår 2006 Helår 2005 Helår 2006 Helår Faktiskt utfall Faktiskt utfall Pro forma* Pro forma* Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (tusental) Antal egna aktier Antal registrerade aktieägare Börskurs vid periodens slut (kronor) 12,50-12,50 - Vinst per aktie efter skatt (kronor) 0,52 1,88 0,36 0,30 Kassaflöde per aktie (kronor) 3,23 0, Eget kapital per aktie (kronor) 11,99 9, Utdelning per aktie (kronor) Räntabilitet på eget kapital (procent) Räntabilitet på totalt kapital (procent) Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) Rörelsemarginal (procent) 2,3 4,6 1,8 0,9 Vinstmarginal (procent) 1,9 4,7 1,4 1,0 Soliditet (procent) Kassalikviditet (procent) Investeringar (Mkr) 10, Likvida medel (Mkr) 27, Medeltal antal anställda (årsarbetare) Antal anställda personer vid periodens slut *Pro forma redovisningen har inte varit föremål för revisorernas granskning. 4 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

5 Aktien Cherrys B-aktie är noterad på AktieTorget. Aktiestruktur Cherryföretagen hade per årsskiftet aktier, fördelade på A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till tio röster per aktie medan varje B-aktie berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till Cherrys tillgångar och resultat. Emissioner Inga emissioner har genomförts under Konvertibler och optionsprogram Inga konvertibel- eller optionsprogram har startats under 2006 eller tidigare. Ägarstruktur Per den 31 december 2006 uppgick antalet aktieägare i Cherry till Ett flertal större innehav i bolaget är förvaltarregistrerade i utländsk bank. Detta förfarande innebär att styrelsen inte har uppgift om vilken eller vilka vissa av de slutliga ägarna till Cherry är. Likviditetsgaranti mm Ingen likviditetsgarant fanns under Totalt har aktier bytt ägare under året vilket motsvarar cirka 18 procent av genomsnittligt totalt antal utställda B-aktier. I genomsnitt har aktier bytt ägare per handelsdag. Kursutveckling och omsättning Genomsnittspris per handelsdag steg från 10,00 kronor från noteringsdag 12 september till 12,69 kronor den 31 december vilket motsvarar en ökning med 26,9 procent. Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen var 12,50 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på 49,4 mkr. Högsta kursnotering var 15,00 kronor den 12 september och lägsta notering 5,00 kronor den 12 september. Genomsnittskurs per dag var den 12 september 10,00 och den högsta genomsnittskursen per dag inträffade den 13 oktober då kursen var 13,29 kronor. Genomsnittskursen under året har varit 11,79 kronor. Totalt var omsättningen sedan noteringen den 12 september tkr vilket är lika med ett genomsnitt på drygt kronor per handelsdag och cirka kronor per genomsnittlig affär. En handelspost i Cherry B uppgår till 200 aktier. Utdelningspolicy Styrelsens målsättning är normalt att procent av vinsten efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Då Cherryföretagen noterades den 12 september 2006 föreslår sty relsen att årsstämman beslutar om att ingen kontant aktieutdelning skall utgå. DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 29 DECEMBER 2006 Andel av Andel av Namn A-aktier B-aktier aktiekapital, % röstvärde, % Straumur-Burdaras Investment Bank ,0 25,9 Familjen Per Hamberg ,7 18,8 Familjen Lars Kling ,5 17,8 Familjen Rolf Lundström och bolag ,9 8,2 Familjen Bill Lindwall ,1 7,4 F Brewin DOLP SECS LTD GLBL CUST ,7 3,4 LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A ,2 1,8 SIS SEGAINTERSETTLE AG/ZüRICH, W8IMY ,4 1,5 SKÖLD, HANS ,7 1,2 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG SA ,4 1,1 Övriga aktieägare ,5 13,0 Totalt ,0 100,0 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 5

6 VD HAR ORDET: Börsnoteringen årets händelse Den viktigaste händelsen under 2006 var att vi blev ett fristående och börsnoterat bolag. Det säger Gunnar Lind, VD för Cherry. Han ser det som att ett gammalt företag återuppstått i nya kläder. Det Cherry nu självständigt ska utveckla är sådant bolaget alltid förknippats med: spänning, underhållning och social gemenskap kopplat till spel. Cherry bedriver restaurangcasino på över 220 krogar i Sverige, maritimt spel ombord på fartyg och spel på bensinstationer i Danmark i samarbete med Shell. Mycket av detta har Cherry arbetat med i över 43 år. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta på en reglerad marknad där Sverige med sitt märkliga statliga spelmonopol framstår som relativt unikt, säger Gunnar Lind. När monopolet faller är vi redo att under seriösa former bidra till spänning och underhållning på en reglerad marknad. Från affärsområde till fristående koncern Under 2006 delades affärsområdet Cherry Casino ut från Betsson till aktieägarna och blev en fristående koncern noterad på AktieTorget. Arbetet med noteringen var mer När spelmonopolet faller är vi redo att under seriösa former bidra till spänning och underhållning på en reglerad marknad, säger Gunnar Lind, VD för Cherry. omfattande än väntat och satte sin prägel på verksamheten. Men nu när bolaget är formerat och kärnaffären utsorterad ser jag stora fördelar med beslutet. Vår verksamhet har blivit tydligare för ägare och framtida investerare och vi har nu en styrelse som kan fokusera på Cherrys framtid, ge riktlinjer och fatta snabba beslut. Störst i Sverige inom restaurangcasino Samtidigt som noteringen tog mycket tid, har affären utvecklats väl under året. Cherry är Sveriges största aktör inom restaurangcasino med en marknadsandel på 38 procent. Efter en kraftig nedgång 2005 stabiliserades marknaden under På grund av tillbakagången 2005 beslutade Cherry att genomföra förändringar i organisation och arbetssätt. Dessa fick fullt genomslag 2006 och bolaget har nu en kostym som är väl anpassad till verksamheten. Konkurrensen från Svenska Spel, men även spelet på internet, kommer även framöver att vara hård. Jag kan därför inte utesluta att vi i framtiden behöver göra snabba förändringar, till exempel om reglerna i Sverige för privata operatörer ändras eller marknaden efterfrågar andra tjänster som vi kan tillhandahålla. Maritima framgångar på Medelhavet Cherrys dominerande ställning på den svenska marknaden i kombination med spelmonopolet innebär vissa begräsningar när det gäller att expandera nationellt. Vi har en del planer på hur vi ska kunna röra om i den svenska grytan och växa ytterligare på hemmaplan, men den stora potentialen ser vi utomlands. Vår maritima del utvecklades positivt på Medelhavet under Vi har även stora chanser att bli större på nordiska och övriga europeiska farvatten. Cherrys maritima verksamhet innefattar ett totalservicekoncept med modern utrustning, hög servicenivå och ekonomisk uppföljning. Antalet fartyg bolaget opererar på ökar och ger självförtroende att fortsätta investera. För att stärka sin position i Medelhavet har Cherry ett delägt dotterbolag på Cypern, Cherry Services Ltd. Bolagets 6 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

7 VD HAR ORDET:»Att vara den seriösa aktören som håller det vi lovar är grundstenen i vår verksamhet«kunder på Medelhavet trafikerar EU-länder vilket underlättar alla affärsmässiga förhållanden. Våra avtal är med rederier som ser ljust på framtiden och har expansionsplaner. Cherry står väl rustat för att vara en del av reseupplevelsen samtidigt som vi har den finansiella styrkan att fortsätta växa. Spelhallar Det är inte bara inom den maritima sektorn som Gunnar Lind ser expansionsmöjligheter utanför Sverige. Med våra erfarenheter från att driva spelhallar i Danmark kommer vi att kunna utveckla verksamheterna i andra europeiska länder. Satsning på Eventcasino Under det gångna året har Cherry breddat sitt produktoch tjänsteutbud. I början av 2007 lanserades Eventcasino på bred front. Erbjudandet består i att hyra ett eget litet casino med all utrustning och personal till olika event. Spelet ger glamour och spänning till personalfesten, kickoffen eller andra lämpliga sammanhang. När det gäller Eventcasino tror Gunnar Lind att Cherry kan få draghjälp av internetspelandet, som annars påverkar spel på krogen negativt. I förlängningen kan nätspelet gynna oss genom att det ökade spelintresset gör det lättare att sälja in eventcasino. Gunnar Lind utesluter inte heller att Cherry i framtiden blir en aktör inom Internetspel. Vi är ett fristående bolag och hela spelmarknaden är ett öppet fält. Där marknaden växer vill vi också vara. Spel under ansvar Arbetet med att hitta nya områden där spel kan bidra till förströelse fortsätter och har hög prioritet inom Cherry under Och den framgångsrika strategin att bedriva spel under stort ansvar ligger fast. Att vara den seriösa aktören som håller det vi lovar är grundstenen i vår verksamhet. Det uppnår vi genom våra engagerade medarbetare. Utan dem skulle Cherry inte vara det vi är idag ett serviceföretag under utveckling i speloch upplevelseindustrin. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 7

8 RESTAURANGCASINO: SHR vill förbättra villkoren för restaurangcasinon SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, kommer under 2007 att tillsammans med Cherry uppvakta regeringen om restaurangcasinons utveckling och framtid. Vi vill ha en avreglering under kontrollerade former, privata aktörer måste få chansen att konkurrera på samma villkor som Svenska Spel, säger Mats Hulth, VD för SHR. SHR är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar cirka arbetsplatser som tillsammans står för merparten av hotell- och restaurangbranschens totala omsättning. En av SHR:s uppgifter är arbeta för att lagar, regler och affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu bättre möjlighet att inta en framskjuten position i Sverige och internationellt. Detta för att branschen i ännu högre grad ska kunna bidra till ökad tillväxt och nya jobb. Seriösa och väl fungerande restaurangcasinon gör våra krogar attraktivare och är därför något positivt för vår bransch, menar Mats Hulth. Casinon skapar trivsel och stämning och lockar folk. Och det är bättre att spel bedrivs i offentliga lokaler där människor kan träffas och Seriösa och väl fungerande restaurangcasinon gör våra krogar attraktivare och är därför något positivt för vår bransch, säger Mats Hulth, VD för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. krogägarna har ett ansvar för att hålla koll än att det sker i mindre seriösa sammanhang utan kontroll. Vår uppfattning är att spelandet i första hand ska vara en social aktivitet som man gör för att det är kul, inte för att vinna stora summor pengar. Inget Vilda Västern SHR har ett nära samarbete med Cherry och ska under 2007 arbeta fram ett konkret förslag kring hur restaurangcasinon kan utvecklas i Sverige. Förslaget ska sedan presenteras för regeringen. Cherry har lång erfarenhet av den här frågan och är därför en kunnig och slagkraftig partner. Vi är båda överens om att vi vill ha en liberalisering av spelmarknaden som är seriös och kontrollerad, det ska inte bli Vilda Västern bara för att monopolet luckras upp. Frågan om spelmonopolet är segdragen och några snabba förändringar räknar inte heller Mats Hulth med. Ansvaret för spelfrågorna har nu hamnat hos Finansdepartementet och det är bra, då finns det en tydlig mottagare av vårt budskap. Men det är risk att regeringen är splittrad eftersom det kan finnas olika uppfattningar i de fyra olika partierna. Jag har också en känsla av att de utländska spelbolagens inträde på den svenska marknaden har skapat en låsning kring frågan som gjort att den blivit mer prestigeladdad än tidigare. Höjda insatser Trots att regeringen ännu inte hunnit prioritera frågan och att det förmodligen inte finns en samsyn hos de olika partierna i alliansen, så tror Mats Hulth att det på längre sikt kan bli en uppluckring av spelmonopolet. Det finns många goda argument som talar för en liberalisering. Ett socialt spelande under kontrollerade former är bättre än att folk spelar för sig själva på internet eller hos illegala aktörer. Ett sätt att bli av med de oseriösa verksamheterna skulle också kunna vara att de seriösa fick höja insatserna något. Då skulle det bli lättare för dem att överleva. 8 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

9 Mats Huldt, VD för Sveriges Hotell- och Reastaurangföretag. RESTAURANGCASINO: Café Opera har anlitat Cherry sedan 1980 Anrika Café Opera i Stockholm har anlitat Cherry som leverantör av restaurangcasino sedan början av 1980-talet. Cherry är en proffsig partner som vi vet att vi alltid kan lita på, säger Alessandro Catenacci, som driver Café Opera. Café Opera öppnades i början av 1980-talet, blev snabbt ett av Sveriges mest omtalade nöjesställen och har så förblivit. Genom åren har mängder av storstjärnor, både nationella och internationella, besökt nattklubben och marinerat den med glamour. Alessandro Catenacci har drivit Café Opera i cirka 20 år och hela tiden haft Cherry som partner inom restaurangcasino. Cherry har bra produkter och ett stort kunnande när det gäller spel. Jag värdesätter också vår relation som bygger på långsiktighet och lojalitet. Black Jack och Roulette I dag erbjuder Café Opera sina besökare spel på två Black Jack-bord och ett Roulettebord. Vårt restaurangcasino ger bra inkomster. Tyvärr har spelandet minskat de senaste åren och vi har därför inga planer på att utöka den delen. Vi märkte en klar skillnad när Casino Cosmopol öppnade. Där kan de som tidigare kom till oss spela med högre insatser och det lockar. Sedan har givetvis det omfattande nätspelet påverkat oss negativt. Alessandro Catenacci är övertygad om att Café Opera skulle kunna dra nytta av en avreglerad spelmarknad. Cherry har bra produkter och ett stort kunnande när det gäller spel. Jag värdesätter också vår relation som bygger på långsiktighet och lojalitet, säger Alessandro Catenacci, som driver Café Opera. I dag konkurrerar vi inte på samma villkor som till exempel Casino Cosmopol. Fick vi köra med högre insatser skulle det göra skillnad. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 9

10 RESTAURANGCASINO:»Vi är restaurang casinots Mercedes-Benz«Det andra halvåret 2006 innebar ett trendbrott för Cherrys affärsområde Restaurangcasino. Försäljningen vände uppåt och året avslutades mycket starkt. Nu har vi all anledning att se ljust på framtiden, menar Jörgen Eriksson Sjöner, som är ansvarig för Restaurangcasino/Eventcasino Norra Sverige. Cherry genomförde kraftiga effektiviseringar i organisationen i slutet av 2005 och början av Den ökade konkurrensen som statliga Casino Cosmopol medförde samt rökförbudet i Sverige resulterade i att spelandet på Restaurangcasino minskade kraftigt vilket föranledde eff ek tivi ser ingarna. Cherry bedömer nu att nedgången stabiliserats och att effektiviseringarna medfört en anpassad kostnadsnivå i förhållande till omsättningen. Det plus att försäljningen vände starkt under andra halvåret 2006 gjorde att året kunde sluta i dur. Hela branschen har haft det tufft i flera år, orsaker som delvis beror på spelutvecklingen på Internet. Nu känns det som om värsta hysterin när det gäller nätspel är över samt att människor börjar söka sig tillbaka till riktigt spel på våra spelställen. Det vi erbjuder är ett tryggt och socialt spelande, utan den hasardartade in- RESTAURANGCASINO Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på cirka 230 spelplatser i Sverige (Black Jack och Roulette). Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med 38 procent av de aktiva spelborden vilket gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden. Cherry har lanserat en ny produkt i februari 2007, Eventcasino. Produktlanseringen är i linje med Cherrys strategi och förväntas vara marginalhöjande. Cherry kommer därigenom bättre utnyttja sina skalfördelar då Cherry idag är rikstäckande från Ystad i söder till Riksgränsen i norr. 10 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

11 RESTAURANGCASINO: Black Jack-spelet ökade under 2006 och Cherry har i dag spel på cirka 350 bord i Sverige. grediensen som finns i till exempel nätpoker, säger Jörgen Eriksson Sjöner. Spel på över 230 krogar Cherry Restaurangcasino har i dag kontor i Stockholm, Göteborg och Umeå och bedriver spel på över 230 krogar, från Ystad i söder till Riksgränsen i norr. Företaget är med sin marknadsandel på cirka 38 procent dominant på en marknad som omfattar cirka 90 aktörer. Det är Black Jack-spelet som ökat under 2006, vi har spel på cirka 350 bord i Sverige i dagsläget. Roulettespelandet har tappat i attraktionskraft. Det har också blivit svårare med Roulettebord på nya krogar på grund av att utvecklingen gått mot mindre lokaler där det finns mindre utrymme att ställa ut bord. Under 2006 satsade Cherry på en profilhöjning för att stärka sitt redan starka varumärke ytterligare. Detta resulterade bland annat i en ny webbplats, där design och funktioner är väl anpassade till verksamheten. I Sverige är vi restaurangcasinots Mercedes-Benz. Vår nya webbplats har redan resulterat i ökad försäljning och underlättat vid rekryteringen av nya medarbetare. Bra vibrationer inför 2007 Cherry har i dag verksamhet i alla större städer i Sverige. Strategin under 2007 är i mångt och mycket att gräva där man står. På de krogar där vi har spel är vi mycket starka. Att gå in på mindre restauranger är sällan lönsamt. Därför kommer vi att satsa mycket på kundvård, att stärka vår ställning på befintliga platser, bland annat genom att fortsätta vår satsning på utbildning av medarbetare och att för söka få bättre placeringar på restaurangerna. Vi tittar även på en del förvärv som kan bli aktuella under Om Cherry växer innevarande år kommer man säkerligen att kunna rekrytera den personal som krävs. Företaget har nämligen lätt att attrahera nya medarbetare. Folk trivs hos oss, vi har lyckats skapa en arbetsmiljö som personalen tycker det är kul och spännande att befinna sig i. Många positiva vibrationer inför 2007 sålunda och ännu roligare skulle framtiden för Cherrys Restaurangcasino kunna bli om spelmonopolet avreglerades. Det är ingen tvekan om att det skulle ge oss ett lyft. Den verkliga potentialen skulle vara om vi fick tillhandahålla värdeautomater samt erbjuda mindre internationella casinon på andra orter än Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har lång erfarenhet och stora kunskaper när det gäller spelautomater. Genom att dessutom under kontrollerade former öka insatserna något i våra befintliga spel skulle vi också kunna växa. Cherry kommer även i framtiden fortsätta vara en partner som bedriver spel under stort ansvar både mot våra partners och våra kunder. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 11

12 EVENTCASINO: Eventcasino en omedelbar succé Eventcasino togs fram som en produkt/tjänst inom affärsområde Restaurangcasino under 2006 Vi har inte marknadsfört konceptet, ändå har det blivit mycket uppskattat. Det visar att det finns en marknad och därför satsar vi på att växa inom området under 2007, säger Jörgen Eriksson Sjöner. Eventcasino bygger på att Cherry till kick-offer, konferenser, mässor och andra företagsevent hyr ut komplett utrustning och professionell personal för Black Jack, Texas Hold em-poker eller Roulette. Deltagarna kan sedan spela enbart för förströelse eller tävla mot varandra. Allt spel sker utan insatser med riktiga pengar. Vi har under en tid känt stark medvind för Eventcasino och beslutade oss därför 2006 för att på bred front rulla ut produkten/tjänsten under Responsen har överträffat alla förväntningar. Vi har fått massor av beröm efter både mässor och kick-offer och kommer därför att lansera konceptet betydligt hårdare under Enda rikstäckande aktören Cherry har nu tagit fram speciella spelbord för Eventcasino som är lätta att transportera, producerat säljmaterial och utvecklat en träningsmodul för Black Jack på sin hemsida. Under 2007 kommer Cherry att göra utskick till företag och organisationer och följa upp med telemarketing, genomföra möten med konferenshotell som kan ge draghjälp i försäljningen och använda sina croupierer för att sälja in tjänsten/produkten Eventcasino. Utsikterna att växa är mycket goda. Vi är den enda rikstäckande aktören inom detta segment som kan erbjuda ett komplett sortiment av spel. Jörgen Eriksson Sjöner konstaterar också att produkterna/tjänsterna Eventcasino och Restaurangcasino har en positiv inverkan på varandra inom segmentet Restaurangcasino. Om vi lär folk att spela på events så bidrar det till ett ökat intresse för våra spel ute på krogarna. Och tack vare våra restaurangcasinon skapar vi en medvetenhet om att Cherry är starka på spel, vilket underlättar när vi ska sälja in Eventcasino. Mikael Antonsson, kommunikationschef Ford: Alla ville till spelbordet Ett av våra mest lyckade events någonsin. Så betygsätter Mikael Antonsson, kommunikationschef på Ford, det casinoevent som Cherry anordade för bilföretaget på Hotell 11 i Göteborg. I Casino Royale, den senaste James Bond-filmen, kör huvudpersonen en Ford Mondeo under en fartfylld biljakt på Bahamas. Denna produktplacering ville Ford förstärka känslan av för sina återförsäljare vid ett event med James Bond-tema. Eftersom filmen till stora delar utspelas på ett casino föll det sig naturligt att satsa på ett event med casinokoppling. Vi vände oss till Cherry för att det är det företag i Sverige som ligger top of mind när det gäller spel, säger Mikael Antonsson. Och vi är mycket nöjda med slutresultatet. Cherry skötte allting proffsigt och bidrog starkt till att kvällen blev en succé. Galamiddag med casino Fords återförsäljarträff, där runt 150 personer deltog, började med affärsmöten under dagen. På kvällen bytte alla om till smoking, åt galamiddag, lyssnade på Shirley Clamp och Nanne Grönvall och, inte minst, spelade Roulette och Black Jack. För spelet fick alla fiktiva dollarsedlar i olika valörer som pryddes av bilder på före detta Ford-vd:ar. Den som hade mest sedlar kvar när kvällen var över korades som slutsegrare. Cherry skötte all spelutrustning, stod för bord till Black Jack och Roulette samt professionella croupierer. Casinot blev nästan för populärt, skrattar Mikael Antonsson. Alla ville till spelbordet. Tanken var att casinot skulle vara ett kompletterade inslag som förstärkte James Bond-känslan, men det blev mer än så. 12 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

13 MARITIMT SPEL: 2006 innebar ett genombrott för Cherrys verksamhet i Medelhavet. Flera viktiga avtal tecknades och bolagets målmedvetna satsning uppmärksammades av både rederier och konkurrenter. Medelhavet en växande marknad Cherrys affärsområde Maritimt Spel skördade stora framgångar på Medelhavet under Marknadsandelen fördubblades och mer är att vänta under Vi räknar med att öka omsättningen kraftigt på Medelhavet under 2007, säger Lars-Gunnar Persson, chef för Maritimt Spel. Cherrys verksamhet inom maritimt spel består till största delen av spelautomater av internationellt kasinosnitt ombord på passagerarfärjor. I Medelhavet har Cherry spel ombord på färjor som går till Grekland, Italien, Spanien, Tunisien och Malta, medan det på nordiska vatten bedrivs spel på fartyg som trafikerar svenska, danska, tyska, polska, finska och lettiska linjer. Under 2006 ökade Cherry sin marknadsandel på Medelhavet (beräknad på antalet fartyg där det finns möjlighet att bedriva spel) från fem till tio procent. I dag Q erbjuder Cherry spel på 300 automater fördelade på 10 fartyg. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 13

14 MARITIMT SPEL: 2006 var ett genombrottsår i Medelhavet, vi skrev viktiga avtal och både rederier och konkurrenter uppmärksammade våra målmedvetna satsningar, berättar Lars-Gunnar Persson. Vi har erfarna samarbetspartners och ser stora expansionsmöjligheter under En stor fördel utöver ett inarbetat varumärke är att vår utrustning är högmodern, medan många konkurrenter dras med äldre automater. Cash Fever populär nyhet I Norden förfogar Cherry över cirka 350 automater fördelade på 38 fartyg. Marknadsandelen steg under 2006 från 34 till 36 procent (beräknat på antalet fartyg där det finns möjlighet att bedriva spel). Vår tillväxt under 2006 har framförallt skett på linjer till de nya EU-medlemsländerna, bland annat har vi utökat verksamheten på ett AKTIVITETER PÅ 45 FARTYG OCH FÄRJOR STRATEGISKT BELÄGNA KONTOR NÄRA VÅRA KUNDER KAPELLSKÄR LANGESUND STOCKHOLM NYNÄSHAMN STRÖMSTAD HIRTSHALS GÖTEBORG HELSINGBORG KARLSHAMN HELSINGÖR MALMÖ TRELLEBORG RÖDBY GEDSER YSTAD PUTTGARDEN ROSTOCK TRAVEMÜNDE GDANSK SWINOUJSCIE NÅDENDAL VENTSPILS VENEZIA BARCELONA TOULON PORTO VECCHIO ANCONA CIVITAVECCHIA BARI SALERNO BRINDISI CORFU IGOUMENITSA TUNIS PALERMO PATRAS MARITIMT SPEL Affärsområdet Maritimt Spel har automater och bordsspel på 45 fartyg, varav 37 i Östersjön/Nordsjön och åtta i Medelhavet. Cherry är ledande i Norden med en marknadsandel på 36 procent. På Medelhavet ökade Cherry sin marknadsandel från fem till tio procent under 2006 mätt i antalet fartyg med tillåten spelverksamhet. I Danmark bedriver Maritimt Spel automatspel på 8 servicestationer tillsammans med danska Shell samt på ett antal spelhallar under eget varumärke. 14 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

15 MARITIMT SPEL: Piotr Waszczenko, VD Unity Line: Vi vill gärna utvidga vårt samarbete med Cherry Det polska rederiet Unity Line har arbetat med Cherry sedan Idag har Unity Line Cherry som speloperatör på fyra av sina färjor. Vi har ett mycket bra samarbete med Cherry som vi gärna vill utveckla ytterligare, säger Piotr Waszczenko, VD Unity Line Unity Line har spelautomater på fem av sina färjor och Roulette och Black Jack på ett passagerarfartyg. Utvecklingen de senaste åren har varit positiv, resenärernas spelande har ökat och det har lett till ökade inkomster för Unity Line. Cherry investerade i nya spelautomater 2006 och har planer på att fortsätta expandera på spelområdet under Vi sjösätter två nya fartyg under slutet av 2007 eller början av 2008 och på de linjer som de ska trafikera Unity Line har spelautomater på fem av sina färjor och roulette och Black Jack på ett passagerarfartyg. Resenärernas spelande har ökat de senaste åren och det har lett till ökade inkomster för rederiet. vill vi gärna ha spel från Cherry, säger Piotr Waszczenko. Populära spel Han har arbetat på Unity Line sedan 2003 och konstaterar att samtliga Cherrys spel är populära bland resenärerna. Den främsta anledningen till att vi erbjuder spel ombord på våra fartyg är att passagerarna gillar det. Och det känns tryggt att ha spel från Cherry. De har lång erfarenhet av branschen, högklassiga spel och är måna om att ge oss bra service. Vi har daglig kontakt med dem och det är aldrig några problem. Vi litar på dem fullt ut och vill gärna utvidga vårt framgångsrika samarbete. antal färjor till Polen, förklarar Lars- Gunnar Persson. På den mogna nordiska marknaden som blev mer statisk för några år sedan i samband med Öresundsbron och den slopade tax free-försäljningen är Cherry en aktiv aktör som håller hög investeringstakt. Under 2006 utökade man antalet spel, bytte många automater och installerade den första Cash-fever anläggningen till sjöss (world wide). Detta är det senaste av progressiva spel med gemensam jackpot i flera nivåer. Att vi satsar på de absolut senaste spelen är logiskt för oss, vi har en tradition att ligga i framkant när det gäller ny teknik. Spelmonopol ett hinder En av Cherrys största konkurrenter i Norden är Ålands Penningautomatförening, PAF, en i grunden sociohumanitär hjälp organisation som från sin ö, mitt i farleden, utövar ett slags spelmonopol på alla färjor med finsk flagg. Om myndigheterna samt EU slopade monopolet och gjorde deras verksamhet konkurrensneutral skulle vi kunna utöka våra marknadsandelar, säger Lars-Gunnar Persson. Under 2007 satsar Cherry på en hel del utåtriktade aktiviteter för att stärka sin ställning inom maritimt spel, bland annat deltar man på en stor konferens som äger rum på en färja mellan Stockholm och Helsingfors i syfte att utöka dagens marknadsandel. Cherry har gott renommé både i Norden och Medelhavet och våra framtidsutsikter är därför goda, säger Lars-Gunnar Persson. Anledningen till vår framgång inom maritimt spel är att vi erbjuder ett problemfritt fullservicekoncept med modern spelutrustning och hög servicenivå. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 15

16 SPELAUTOMATER: Spelautomater nya satsningar i Danmark Efter en effektiv konsolidering satsar Cherry offensivt på spelautomat, en del inom segmentet, Maritimt Spel. Samarbetet med danska Shell har förnyats och under 2007 öppnar Cherry en egen speloch internethall i centrala Köpenhamn. Cherrys verksamhet i Danmark utgår från Hirtshals på norra Jylland och består i huvudsak av spelautomater utlokaliserade runt om i landet. Sedan 2003 har Cherry ett framgångsrikt samarbete med Shell A/S och driver spelhallar med spelautomater så kallade shop in shops på åtta strategiskt placerade bensinstationer med god kund genom - strömning. Under 2006 förnyats Cherry sitt kontrakt med Shell, som nu löper fram till utgången av Det ger oss ytterligare tid att utveckla det vi startade med Shell för fyra år sedan, säger Mats Rydberg, vd för Cherry A/S. Cherry Danmark förfogar också över ett par fristående spelhallar samt spelautomater på restauranger och på fartyg i linjetrafik. Exempelvis samarbetar Cherry med Scandlines, Danmarks största rederi räknat i antalet passagerare. Efter ett par tuffa år står vi åter igen på stadig mark och kan blicka framåt. Det känns oerhört positivt, inte minst med tanke på att vi kan satsa på etableringen av en ny helägd spelhall i centrala Köpenhamn. Nya etableringar på väg Spelhallen öppnar i april 2007 och på de 125 kvadratmetrarna ska det finnas ett 50-tal spelautomater samt ett tiotal internetdatorer. Spelhallen, som kommer att hållas öppen dygnet runt, är strategiskt belägen på Nørrebrogade. Det betraktas som ett A-plus-läge och det ska bli intressant att se utgången av pilotprojektet. Slår det väl ut följer vi upp det med nya egna etableringar. Samtidigt för vi hela tiden diskussioner med fler rikstäckande organisationer avseende shop in shop-konceptet. Kunderna lyssnar, för vi har god ekonomi, hög kompetens och en fungerade organisation, berättar Mats Rydberg. Spelhallen och utvecklingen av shop in shop-verksamheten är nycklarna till tillväxt på den hårt konkur- 16 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

17 SPELAUTOMATER: rensutsatta danska marknaden, som 2006 omsatte 3 miljarder kronor och som växte med tio procent under året. Lagändring kan ge stort lyft I Danmark tillåts privata spelautomatoperatörer under vissa premisser. Reglerna innebär bland annat att spelen måste vara uppkopplade till myndigheter för kontroll och beskattning via ett datanätverk samt att automaterna står under ständig uppsyn av spelplatsens personal. Dessutom går en procent av omsättningen cirka 30 miljoner kronor till direkta åtgärder mot spelmissbruk. Det är viktigt att vi tar vårt ansvar och att vi ställer oss bakom de regler som har satts upp, inte minst för att skydda minderåriga. Däremot finns det underlag för kritik mot övervakningssystemet, menar Mats Rydberg. I dagsläget måste shop in shopspelandet övervakas fysiskt och av en anställd som inte är upptagen med andra sysslor. På en bensinstation innebär det att det krävs minst två anställda för att en spelautomat ska kunna drivas; en som står i kassan och en som kontrollerar spelkunderna. Den danska automatbranschen ifrågasätter den bestämmelsen, men lägger också fram konstruktiva förslag som anpassade elektroniska grindar och system med övervakningskameror. En lagförändring skulle ge betydande besparingar. Vi hoppas självklart på en avreglering i andra europeiska länder där vår erfarenhet från vår danska spelverksamhet kommer kunna nyttjas och där vi fortsätter att bedriva spel under stort ansvar både mot våra partners och våra kunder. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 17

18 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE : Gunnar Lind. född 1958, Bålsta. VD Cherryföretagen AB (publ). Anställd i koncernen sedan Aktieinnehav: B-aktier. 002: Fredrik Burvall. född 1972, Stockholm. CFO Cherryföretagen AB (publ). Ansvarig för Affärsutveckling Cherryföretagen AB (publ). Anställd i koncernen sedan Aktieinnehav: B-aktier. 003: Mats Rydberg, född 1968, Svedala. VD Cherry A/S, Danmark. Anställd i koncernen sedan Inget aktieinnehav. 004: Lars-Gunnar Persson, född 1951, Stockholm. VD Cherry Maritime Gaming AB, affärsområdeschef Maritimt Spel Sverige och Medelhavet. Anställd i koncernen sedan Aktieinnehav: B-aktier. 005: Per-Anders Persson, född 1959, Solna. VVD Cherry Casino AB region Mellan. Anställd i koncernen sedan Aktieinnehav: B-aktier. 006: Ulf Bergström, född 1966, Göteborg. VVD Cherry Casino AB region Syd. Anställd i koncernen sedan Aktieinnehav: B-aktier. 007: Jörgen Eriksson Sjöner, född 1967, Umeå. VVD Cherry Casino AB region Norr. Anställd i koncernen sedan Aktieinnehav: B-aktier. STYRELSEN Rolf Blom Född 1957, Djursholm. Medlem av styrelsen sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i e-capital, PBM Stress Medicine AB samt ab 1 Commercial Solution AB. Aktieinnehav: B-aktier. Rolf Åkerlind Född 1943, Stockholm. Medlem av styrelsen sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande Global Assurance S.A och EDP Assurance AB samt SEAB AB. Aktieinnehav: Inget aktieinnehav. Per Hamberg Född 1943, Ekerö. Medlem av styrelsen sedan Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Solporten Fastighets AB och Styrelseledamot i Betsson AB. Aktieinnehav: A-aktier och B-aktier. Inkluderar innehav via familjemedlemmar. Emil Sunvisson Född 1971, Stockholm. VD Scandcap AB. Medlem av styrelsen sedan år Aktieinnehav: Inget aktieinnehav. REVISORER: Gunnar Liljedahl. Revisor, född 1948, Nordmaling, auktoriserad revisor. Revisor sedan Ernst & Young AB. Åsa Dahlgren. Revisorssuppleant, född 1966, Umeå, auktoriserad revisor. Revisorssuppleant sedan Ernst & Young AB. 18 [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

19 ÅRSREDOVISNING 2006 Styrelsen och verkställande direktören i Cherryföretagen AB (publ), organisationsnummer , med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2006 för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen omfattar sidorna Resultatet av årets verksamhet samt moderbolagets och koncernens ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställningar över eget kapital jämte tillhörande noter och kommentarer. Moderbolagets och koncernens rapportvaluta är svenska kronor. Koncernens resultat- och balansräkning jämte moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 22 maj Faktiskt utfall och pro forma-redovisning Detta är Cherryföretagens första årsredovisning som fristående noterad koncern. Cherry-koncernen bildades formellt den 1 januari 2006, genom att Betsson-koncernen formellt tillförde sina traditionella spelverksamheter till Cherryföretagen AB. Cherry delades ut till Betssons aktieägare den 6 september 2006 och bolagets B-aktier noterades på AktieTorget från och med 12 september. Cherry har två aktieslag där A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier berättigar till en röst. För perioden fram till dess att notering skedde har koncernen inte haft fulla kostnader som en fristående noterad koncern. Resultatet har även belastats med engångskostnader i form av noteringskostnader som under 2006 uppgått till 1,6 MSEK. Utöver att Cherry redovisar faktiskt utfall för koncernen och moderbolaget redovisar även Cherry pro forma-redovisning avseende resultaträkning och rapportering per segment. Pro forma-redovisning har tillkommit för att ge en mer rättvisande bild av koncernen som en noterad fristående koncern. Denna har baserats på antagandet att koncernen bildats och kapitalstrukturen etablerats per den 1 januari För en redogörelse av de justeringar och antaganden som ligger till grund för pro forma-redovisningen hänvisas till det prospekt för utdelningen av Cherry som publicerades i augusti 2006 och som återfinns på bolagets hemsida. De resultaträkningar som ingår i pro forma-redovisningen är därför faktiska resultaträkningar så som de tidigare konsoliderats i Betssons och Cherryföretagens koncernredovisning. Till pro forma-resultaträkningarna tillkommer ett beräknat resultat för det nya moderbolaget för helåret 2005 och Cherry har gjort en översyn av de tillkommande kostnaderna vilka netto (dvs. intäkter minus kostnader) beräknas uppgå till 6,7 mkr per år mot angivna 6,4 mkr i prospektet. För 2006 har resultatet delvis belastats med verkliga kostnader och därför har justeringen enbart gjorts för de kostnader som den fristående koncernen skulle ha haft under helåret 2006, om bolaget varit noterat under hela året. Pro forma-redovisningen har tagits fram i illustrativt syfte och avser inte att presentera vilket resultat som verksamheten faktiskt skulle ha uppnått om koncernbildningen hade genomförts vid redovisade tidpunkter, ej heller verksamhetens resultat för någon tidpunkt eller period. [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 19

20 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Notering och ägarförhållande Bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget sedan den 12 september Totalt har bolaget aktieägare. Största ägare är isländska Straumur-Burdaras Investment Bank med totalt 27,0 procent av kapitalet och 25,9 procent av rösterna. Allmänt om verksamhet och koncernens inriktning Cherry-koncernen var under 2006 indelad i två affärsområden: Restaurangcasino Maritimt Spel - traditionellt casinospel (Black Jack, Roulette) som bedrivs på svenska restauranger och hotell samt Eventcasino. - spelverksamhet på fartyg i internationell trafik som trafikerar främst Östersjön/Nordsjön och Medelhavet, samt spel på bensinstationer och landbaserade spelhallar i Danmark. Helåret 2006 (faktiskt utfall) Cherry-koncernens intäkter under helåret 2006 uppgick till 218,4 mkr. Rörelseresultatet uppgick till 5,0 mkr och rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent. Resultatet före skatt uppgick till 4,1 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 mkr vilket motsvarar 0,52 kronor per aktie. Avkastningen på eget kapital var fem procent och på totalt kapital sex procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 11,99 kronor. Cherry-koncernen har belastats med totalt 1,6 mkr i noteringskostnader under tredje kvartalet Under fjärde kvartalet har koncernen skrivit ned förvärvade spelavtal/koncessioner på 1,2 mkr avseende förvärvet från Knutsson Casino AB som gjordes Anledningen till nedskrivningen är den minskade intjäningsförmågan från de övertagna spelavtalen. Förvärvet gjordes 2004 innan rökförbud infördes och innan konkurrensen från det statligt ägda Casino Cosmopol påverkade Cherry fullt ut. Helåret 2006 (pro forma-redovisning, ej reviderad) Cherry-koncernens intäkter under helåret 2006 uppgick till 218,5 (235,9) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 3,9 (2,1) mkr vilket motsvarar en ökning med 82 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (0,9) procent. Resultatförbättringen beror främst på effektiviseringar i organisationen, stängning av spelplatser med dålig intjäningsförmåga inom Restaurangcasino samt tillväxten inom Maritimt Spel. Resultatet före skatt uppgick till 3,0 (2,4) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 (1,9) mkr. Affärsområdenas utveckling RESTAURANGCASINO Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på 233 spelplatser i Sverige (Blackjack och Roulette). Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med 38 procent av de aktiva spelborden vilket gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden. Helåret 2006 (pro forma-redovisning, ej reviderad) För helåret 2006 uppgick intäkterna för segmentet Restaurangcasino till 122,3 (139,9) mkr och rörelseresultatet blev 5,5 (4,0) mkr vilket motsvarar en ökning med 37 procent jämfört med Förbättringen av rörelseresultatet förklaras främst genom effektivisering i organisationen samt stängning av spelplatser med dålig intjäningsförmåga. Marknadsandelen på Restaurangcasino har ökat från 37 till 38 procent under 2006 mätt utifrån aktiva spelbord registrerat hos Lotteriinspektionen. MARITIMT SPEL Affärsområde Maritimt Spel bedriver spel (spelautomater och bordspel) på 45 fartyg varav åtta i Medelhavet och 37 fartyg i Östersjön/Nordsjön. Marknadsandelen av den maritima spelmarknaden i Norden uppskattas till 36 procent av antalet fartyg med tillåten spelverksamhet. Cherry bedömer sig vara marknadsledande i Norden. Cherry bedömer att man under 2006 ökat marknadsandelen från 34 till 36 procent. I Medelhavet uppskattar Cherry att marknadsandelen ökat från fem till tio procent under 2006 mätt av antalet fartyg med tillåten spelverksamhet. I Danmark bedriver man automatspel på åtta servicestationer tillsammans med danska Shell samt på ett antal spelhallar under eget varumärke. Helåret 2006 (pro forma-redovisning, ej reviderad) För helåret 2006 uppgick intäkterna till 95,7 (95,3) mkr och rörelseresultatet blev 4,0 (3,7) mkr vilket motsvarar en ökning med åtta procent jämfört med INVESTERINGAR Cherry-koncernens investeringar i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar uppgick under året till 11,6 (10,8) mkr varav merparten avsåg spelutrustning inom maritimt spel. FINANSIERING Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,7 (3,3) mkr och kassaflödet från investeringsverksamheten till -10,7 (-9,3) mkr. Soliditeten var 54,4 (45,1) procent. Ovillkorat aktieägartillskott Cherryföretagen har under 2006 erhållit ett likvidtillskott i form av ovillkorat aktieägartillskott om 7 mkr från Betsson AB. Aktieägartillskottet erhölls under augusti Personal Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) under perioden uppgick till 177 (190) i koncernen var totalt 644 (753) personer anställda i koncernen. Flertalet av koncernens anställda är verksamma som croupierer eller dealers på svenska restaurangcasinon eller på fartyg. De flesta är unga människor som kombinerar studier med deltidsarbete på kvällar och helger. Väsentliga händelser under 2006 Cherry delades ut till Betssons aktieägare den 6 september 2006 och bolagets B-aktier noterades på AktieTorget från och med 12 september. Gunnar Lind valdes som VD och Koncernchef den 12 september Cherryföretagen namnändrades den 20 juni 2006 från Cherry Fritidsattraktioner AB till Cherryföretagen AB. Cherry är ett publikt aktiebolag och utgör moderbolag i Cherry-koncernen. På bolagstämman den 20 oktober 2006 valdes ny styrelse; Per Hamberg (omval), Emil Sunvisson, Rolf Blom samt Rolf Åkerlind (ordförande). Cherry ansökte den 10 oktober om svenska spellicenser. Ansökningarna avser värdeautomater, spelbutiker och internationellt casino. Cherry tecknade nytt avtal under Q med Euroafrica, ett rederi som har trafik mellan Sverige och Polen. Cherry har under Q3 erhållit tillstånd att öppna en ny spelhall i Danmark. Spelhallen är strategiskt placerad i Nörrebro, Köpenhamn, och öppnar under april [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006]

ÅRSREDOVISNING. Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2006] 1

ÅRSREDOVISNING. Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2006] 1 ÅRSREDOVISNING [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Året som gått 3 Cherry i korthet 2006 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»Börsnoteringen årets händelse«6 Restaurangcasino SHR vill förbättra

Läs mer

Bokslutskommuniké för helåret 2006

Bokslutskommuniké för helåret 2006 Sida 1 (8) Bokslutskommuniké för helåret 2006 1 januari 31 december 2006 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 februari 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom

Läs mer

Delårsrapport januari 30 juni 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 31 augusti 2007

Delårsrapport januari 30 juni 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 31 augusti 2007 Sida 1 (7) Delårsrapport 2007 1 januari 30 juni 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 31 augusti 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 november 2008 Highlights Tredje kvartalet; Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september Koncernens omsättning uppgick till 56,8

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 2 2008, 1 januari - 30 juni

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 2 2008, 1 januari - 30 juni PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherrys delårsrapport kvartal 2 2008, 1 januari - 30 juni Highlights Andra kvartalet; Koncernens omsättning uppgick till 60,0 (60,5)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 maj 2008

Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 maj 2008 Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 maj 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 maj 2010

Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 maj 2010 Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 maj 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 maj 2009

Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 maj 2009 Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 maj 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 30 augusti 2010

Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 30 augusti 2010 Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 30 augusti 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 25 februari 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 25 februari 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 25 februari 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 2 2009, 1 januari - 30 juni

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 2 2009, 1 januari - 30 juni PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Cherrys delårsrapport 2 2009, 1 januari - 30 juni Highlights Delårsperioden; Koncernens omsättning ökade med 12,9 procent till 127,8

Läs mer

Cherry AB (publ) Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2013

Cherry AB (publ) Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2013 Cherry AB (publ) Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2013 1 Highlights Andra kvartalet Kassa 106,7 mkr - Deponerat belopp inom Nätspel ökade med 64 procent. Koncernens omsättning ökade med 15 procent och

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010 Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kvartalsrapport. 1 januari 31 mars Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 15 maj 2006

Kvartalsrapport. 1 januari 31 mars Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 15 maj 2006 Sida 1 (7) Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2006 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 15 maj 2006 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet 2007 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september Highlights Delårsperioden; Koncernens omsättning ökade med 17,2 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Delårsrapport 1 januari 30 september 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer