ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt år«6 CHERRYS HISTORIK: Spel och dramatik sedan PLAYCHERRY.COM»Offensiv satsning på spelsajt breddar portföljen«10 MARITIMT SPEL»Maritima framgångar på Medelhavet«12»Ökat spelande på nordiska vatten«14 RESTAURANG CASINO»Bästa året sedan 2000«16 EVENTCASINO»Black Jack-feber på Guldgalan«18 Årsredovisning Ledande befattningshavare 20 Styrelsen 20 Styrning och kontroll 21 Förvaltningsberättelse 22 Koncernen Resultaträkning 26 Resultaträkning Pro-Forma 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Förändring eget kapital 29 Moderbolag Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Kassaflödesanalys 32 Förändring i eget kapital 32 Definitioner 33 Noter till de finansiella rapporterna 34 Revisionsberättelse 50 Adresser 51 2 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

3 Cherrys verksamhet och övergripande strategi Cherry har levererat spelglädje i 45 år och är ett av Sveriges ledande privata spelföretag. Bolagets långa erfarenhet, djupa kunskaper om spel och spelmarknaden i kombination med ständigt nytänkande är viktiga hörnstenar i bolagets tillväxtstrategi. Verksamhetsbeskrivning Rörelsen inom Cherryföretagen har bedrivit spelverksamhet i 45 år och är sedan många år den ledande privata aktören i Sverige med inriktning på casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordsjön/Österjön och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Cherryföretagen har under 2008 lanserat Internetspel (PlayCherry. com) från Malta. Restaurangcasino Cherry är landets i särklass största restaurangcasinoentreprenör bland cirka 100 konkurrenter och bedriver huvudsakligen bordspel (Black Jack och roulette) på runt 210 svenska restauranger och hotell. Det ger Cherry en marknadsandel på cirka 40 procent mätt utifrån antalet bord som Cherry driver. Cherrys höga servicenivå, välutbildade personal, branschkunnande och det personliga bemötandet är några framgångsfaktorer som skapar ett hållbart och lönsamt koncept. Cherry lanserade i februari 2007 en ny produkt, Eventcasino där Cherry erbjuder arrangörer av mässor, kickoffer, fester och liknande att anordna en oförglömlig kväll med glitter och glamour. Maritimt Spel Cherry bedriver maritim spelverksamhet på cirka 50 fartyg i internationell trafik. Dessa trafikerar främst linjer i Nordsjön/Östersjön och Medelhavet. I synnerhet Medelhavet är ett viktigt tillväxtområde för Cherry. Cherry tillhandahåller modern spelutrustning och ansvarar för underhåll, daglig drift av samtliga spel ombord på fartygen, och i vissa fall bemanning. Inom segmentet Maritimt Spel ingår även landbaserade spelhallar i Danmark. Vision Cherry ska vara marknadsledare på alla marknader där vi är verksamma. Affärsidé Cherryföretagens affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel, lotterier, events och tävlingar. STRATEGI Utveckla och marknadsföra spel i nära samarbete med våra partners Cherry skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. Tillväxten ska ske genom nya produkter eller tjänster: Utveckla nya affärsidéer där spel eller närliggande produkter/tjänster bidrar till en stunds förströelse Fortsatt expansion inom affärsområde Maritimt Spel, både i Norden och i övriga Europa. Tillväxt inom Restaurangcasino under lönsamhet via förvärv eller organiskt MÅL Följande övergripande mål skall vara vägledande för koncernensaktiviteter sett över en konjunkturcykel: Omsättningstillväxten skall uppgå till minst 5 procent per år. Vinstmarginalen skall överstiga 4 procent. Den genomsnittliga totalavkastningen för aktieägarna skall uppgå till minst 10 procent per år. Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 10 procent efter skatt. Soliditeten skall uppgå till minst 40 procent. Anpassning av organisationen för att snabbt kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter både i Sverige och i Europa Arbeta för en omreglerad spelmarknad i Sverige Cherryföretagens verksamhet ska bedrivas under stort socialt ansvar CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

4 Cherry i korthet 2007 Cherry tecknade i januari 2007 nytt avtal med Minoan Lines i Grekland om att bedriva spel ombord på tre av rederiets fartyg med option på ytterligare ett. I januari 2007 avslutade Cherry spel ombord på två fartyg, ett inom Atticagruppen på grund av att båten flyttas till Skottland och ett hos Maritime Way då rederiet köpts upp av Endevor Lines. Cherry lanserade i februari 2007 en ny produkt; Eventcasino. Cherry tecknade i februari 2007 nytt avtal med PZP Polferries, ett rederi som har trafik mellan Nynäshamn och Gdansk samt ett nytt avtal med Nordö Link, ett rederi som har trafik mellan Malmö och Travemünde. Cherry förlängde under mars 2007 avtalet med TT Line och samtliga sex fartyg till att gälla ytterligare tre år. Cherry öppnade under april 2007 en ny spelhall i centrala Köpenhamn, Nörrebro. Spelhallen som är en del i Cherrys nya koncept för spelhallar i Danmark tillhandahåller även Internetterminaler i samarbete med Mikrolund AB. Cherry förlängde och utökade avtalet med Harrys Pubar AB i juni 2007 och det nya avtalet gäller i ytterligare tre år. Cherryföretagen AB (publ) utsåg Remium AB till likviditetsgarant för sin B-aktie 26 september. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Bolagsstämman den 30 oktober 2007 beslöt att ändra Cherryföretagens (Publ) bolagsordning till: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag anordna spel, lotterier och tävlingar, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Regeringen avslog 28 november 2007 Cherrys ansökan från 2006 om svensk spellicens för värdeautomater och spelbutiker. Som skäl angav regeringen att en särskild utredare bl a ska föreslå en uppstramning och modernisering av regelverket i syfte att stärka de sociala grundintressen som ska stå i förgrunden för svensk spelpolitik samt inom vilka spelformer det kan vara lämpligt att i ordnade former släppa in fler aktörer på den svenska marknaden. Uppdraget ska, enligt regeringens motivering till avslaget, vara slutfört senast den 15 december Cherry utökade samarbetet med Minoan Lines i Grekland december Från januari 2008 bedriver Cherry spel ombord på ytterligare ett av rederiets fartyg. Avtalet gäller i två år och omsättningen från spelen på det nya fartyget beräknas till minst 1 miljon Euro årligen. I och med det utökade samarbetet bedriver Cherry spel på fyra av Minoan Lines fartyg. Cherry förlängde i december 2007 avtalet med Dansk/Tyska Scandlines ytterligare sju år om att bedriva spel ombord på Scandlines tio fartyg som trafikerar sträckorna Danmark-Tyskland, Danmark-Sverige samt HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG; Tyskland-Lettland. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETENS UTGÅNG Cherry lanserade via helägda dotterbolaget PlayCherry Ltd en ny spelsajt PlayCherry.com, den 20 februari 2008, och breddade därmed sin produktportfölj gentemot rederier, övriga samarbetspartners och slutkunder. PlayCherry.com erbjuder casino- och pokerspel samt sportsbetting genom ett samarbete med Entraction Group. Cherry har under mars 2008 tecknat avtal med Grimaldi, Italien, om att bedriva spel ombord på de två helt nybyggda kryssningsfärjorna M/S Cruise Roma och M/S Cruise Barcelona. Avtalen löper på 5 år med en ömsedig möjlighet till förlängning om ytterligare 2 år vid avtalstidens utgång. Kryssningsfärjorna, vilka är byggda för passagerare, kommer att trafikera linjen Rom Barcelona och är en del av den satsning Grimaldi genomför i Medelhavet, där det skapas ett, för området, nytt koncept avseende kryssningsfärjor. Man har lagt stor vikt vid inredningen och utformningen av fartygen i syfte att skapa en atmosfär utöver det vanliga för alla framtida passagerare. Som ett exempel kan nämnas kasinoområdet ombord som kommer att ha en yta på över 300 kvadratmeter. KONCERNENS NYCKELTAL Helår 2007 Helår 2006 Jan-dec 2006 Jan-dec 2005 Belopp i Mkr om ej annat anges Faktiskt utfall Faktiskt utfall Pro forma Pro forma Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (tusental) Antal egna aktier 0,0 0,0 Antal registrerade aktieägare Börskurs vid periodens slut (kronor) 14,60 12,50 Vinst per aktie efter skatt (kronor) 0,81 0,52 0,36 0,30 Kassaflöde per aktie (kronor) -2,96 3,23 Eget kapital per aktie (kronor) 13,30 11,99 Utdelning per aktie (kronor) 0,0 0,0 Räntabilitet på eget kapital (procent) 6 5 Räntabilitet på totalt kapital (procent) 8 6 Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) Rörelsemarginal (procent) 2,5 2,3 1,4 0,9 Vinstmarginal (procent) 2,4 1,9 1,8 1,0 Soliditet (procent) Kassalikviditet (procent) Investeringar (Mkr) 15,5 10,8 Likvida medel (Mkr) 15,9 27,5 Medeltal antal anställda (årsarbetare) Antal anställda personer vid periodens slut CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

5 Aktien Cherrys B-aktie är listad på AktieTorget. Aktiestruktur Cherryföretagen hade per årsskiftet aktier, fördelade på A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster per aktie medan varje B-aktie berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till Cherrys tillgångar och resultat. Totalt uppgick omsättningen under 2007 till tkr vilket är lika med en genomsnittsomsättning på drygt kronor per handelsdag. En handelspost i Cherry B uppgår till 200 aktier. Emissioner Inga emissioner har genomförts under Konvertibler och optionsprogram Inga konvertibel eller optionsprogram har startats under 2007 eller tidigare. Ägarstruktur Per den 31 december 2007 uppgick antalet aktieägare i Cherry till (2 948). Ett flertal större innehav i bolaget är förvaltarregistrerade i utländsk bank. Detta förfarande innebär att styrelsen inte har uppgift om vilken eller vilka vissa av de slutliga ägarna till Cherry är. Utdelningspolicy För 2007 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ingen kontant aktieutdelning skall utgå. 20 AKTIEUTVECKLING 2007 Slutkurs vid sista börsdag varje månad 25 Likviditetsgaranti med mera Cherryföretagen utsåg 26 september Remium till likviditetsgarant för Cherrys B-aktie. Styrelsens målsättning med likviditetsgarant är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Totalt har aktier bytt ägare under året vilket motsvarar cirka 23 procent av genomsnittligt totalt antal utställda B-aktier. 15 Kursutveckling och omsättning Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen 31 december 2007 var 14,60 kronor jämfört med 12,50 kronor den 31 december 2006, vilket motsvarar en ökning med 16,8 procent. Börsvärdet har under 2007 stigit från 49,4 mkr 31 december 2006 till 57,7 mkr 31 december Genomsnittspris per handelsdag steg från 12,69 kronor från 31 december 2006 till 16,26 vilket motsvarar en ökning med 28 procent. Högsta kursnotering var 31,00 kronor den 18 november och lägsta notering 10,50 kronor den 6 mars. Högsta säljkursen under året har varit 34 kronor och lägsta 10,50 kronor. 10 december 2006 januari 2007 februari 2007 mars 2007 april 2007 maj 2007 juni 2007 juli 2007 augusti 2007 september 2007 oktober 2007 november 2007 december 2007 DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 28 DECEMBER 2007 Andel av Andel av Namn A-aktier B-aktier aktiekapital, % röstvärde, % Straumur-Burdaras Investment Bank ,2 26,4 Familjen Per Hamberg ,6 18,8 Familjen Lars Kling ,5 17,8 Familjen Rolf Lundström och bolag ,3 8,4 Familjen Lindwall ,1 7,5 F Brewin DOLP SECS LTD GLBL CUST ,7 3,4 F KTJ Förvaltning AB ,7 2,1 F Societe Generale S G Taxable ,2 1,8 F Inter ,8 1,7 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG SA ,7 1,2 Övriga aktieägare ,1 10,9 Totalt ,0 100,0 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

6 2007 ett framgångsrikt år Det bästa året inom Restaurangcasino sedan Stora framgångar för Maritimt Spel både på Östersjön/ Nordsjön och på Medelhavet. Succé för det nya konceptet Eventcasino. Gunnar Lind, VD och koncernchef för Cherryföretagen, har all anledning att vara nöjd med 2007 och att se positivt på framtiden. Ett bra år där vi utvecklat nya produkter och tjänster och samtidigt stärkt vår lönsamhet. Inom affärsområdet Restaurangcasino genomförde Cherry ett omfattande förändringsarbete under 2005 och 2006 för att få ner kostnaderna. Detta föranleddes bland annat av att det statliga Casino Cosmopol öppnades i början av 2000-talet samt att affärsområdet inte tillåtits höja insatserna på 13 år. Med ökade löner på över 50 procent sedan 1995 är det svårt att kompensera detta genom att höja kvaliteten och hela tiden försöka bli bättre. Ökad lönsamhet och Cherry på Nobelfesten Omorganisationen fick fullt genomslag under 2007 då affärsområdet visade en tillfredsställande lönsamhet. Våra tidigare kostnadseffektiviseringar i kombination med rådande högkonjunktur och våra duktiga medarbetare låg bakom ett mycket bra år för Restaurangcasino, menar Gunnar Lind, som konstaterar att även Eventcasino fortsatt att utvecklas i positiv riktning. Eventcasino drog i gång i februari 2007, men är redan etablerat. Under 2007 genomförde vi en rad spännande arrangemang, bland annat ett i samband med Nobelfesten i Stockholm, Guldgalan i Östersund, releasepartyt för filmen Ocean s Twelve och konstnären Ernst Billgrens 50-årskalas. Maritim expansion Affärsområdet Maritimt Spel har utvecklats positivt under flera år och 2007 var inget undantag. Verksamheten expanderade, både på nordeuropeiska vatten och i Medelhavet. Idag bedriver Cherry spel (automater och bordsspel) på 51 båtar, varav 40 i Norden och 11 i Medelhavet. Att kunderna har stort förtroende för Cherry visade sig under 2007 bland annat genom ett nytt sjuårigt avtal med Scandlines, som har linjer mellan Danmark-Tyskland, Danmark-Sverige och Tyskland-Lettland samt ett utökat samarbete med Minoan Lines i Grekland, där Cherry nu har spel ombord på fyra fartyg. Allt talar för en ljus framtid för affärsområdet, säger Gunnar Lind. De rederier vi samarbetar med har expansionsplaner och vi har en del intressanta affärer på gång, inte minst på Medelhavet där våra möjligheter att växa är stora. Ökat fokus på Medelhavet Cherry har också effektiviserat den operativa ledningen inom Maritimt Spel, där Spelautomater i Danmark, nu har samma ledning som Maritimt Spel i Norden. Vi har dessutom ökat både fokus och personella resurser på våra satsningar i Medelhavet. Här ser vi en tillväxtmarknad där rederierna investerar kraftigt i nya fartyg och linjer, säger Gunnar Lind. När det gäller Spelautomater på land är Cherrys huvudmarknad Danmark och där har det varit tufft Det beror bland annat på rökförbudet som infördes i augusti och som inneburit en minskning av antalet besökare på våra spelhallar samtidigt som konkurrensen blivit ännu hårdare, säger Gunnar Lind. Besviken på regeringen När Gunnar Lind summerar 2007 är det mesta uppåt. En extern omständighet som dock förvånar honom är regeringens passivitet när det gäller omregleringen av den svenska spelmarknaden. Det statliga spelmonopolet består. Vi hade hoppats att regeringen skulle infria sitt löfte om att ta tag i de orättvisa konkurrensvillkor som råder, så att vi och andra privata aktörer, under stort ansvar och ett strikt regelverk, kunde få möjlighet att erbjuda fler attraktiva spel och spelformer. Men det enda som hänt är att de tillsatt ännu en utredning. Svenska Spel drivs på rent kommersiella villkor. Därför bör den svenska spelmarknaden omregleras. Det skulle öka konkurrensen mellan olika aktörer, något som skulle gynna både kunder och förmånstagare, säger Gunnar Lind. Cherry har uppvaktat regeringen via SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, och även träffat finansdepartementet och framfört sin syn på frågan. Under året kommer man att ha ett möte med den ansvarige för den pågående spelutredningen. Vår spelverksamhet, som bedrivs i Sverige och följer svensk lag, glöms ibland bort. Diskussionen handlar nästan uteslutande om spel på nätet, säger Gunnar Lind. Cherry har 45 års erfarenhet av att på ett seriöst sätt erbjuda spelunderhållning på en reglerad marknad, givetvis skulle vi också CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

7 »Allt talar för en ljus framtid «Cherry hade aldrig varit ett framgångsrikt företag om det inte vore för alla medarbetare. Totalt sysselsätter vi drygt 650 personer som ger våra kunder en stunds spänning och social samvaro under ordnade former, säger Gunnar Lind, VD och koncernchef för Cherryföretagen. kunna göra det på en omreglerad marknad. Fungerar som självständigt bolag Under 2006 delades affärsområdet Cherry Casino ut från Betsson till aktieägarna och blev en fristående koncern noterad på Aktietorget. Det gångna året har Cherry visat att företaget kan drivas framgångsrikt som ett självständigt och noterat bolag. Under 2007 har Cherry fokuserat starkt på sin basaffär samtidigt som man arbetat med att få struktur på bolaget. Nya it-system har byggts, it-driften har outsourcats och Maritimt Spel har fått ökat fokus. Trots att vi ägnat en hel del tid åt att förhandla fram avtal för tjänster på basservice som IT, lokaler etc har vi också lyckats flytta fram positionerna inom flera områden och tagit fram nya tillväxtprojekt, säger Gunnar Lind. Steget ut på Internet Under 2008 tar Cherry steget ut på Internet via spelsajten PlayCherry.com som drivs genom Playcherry Ltd, ett dotterbolag på Malta. Sajten kommer att marknadsföras till alla rederier och kunder på internationellt vatten. Cherry breddar därmed sin produktportfölj gentemot rederier, övriga samarbetspartners och slutkunder då PlayCherry.com erbjuder casino- och pokerspel samt sportsbetting genom ett samarbete med Entraction Group. PlayCherry.com visar att vi är ett modernt företag som investerar i produkter/tjänster som stödjer vår affärsidé och strategi. Det här är den andra produkten som vi har skapat genom att satsa på utvecklingsprojekt. Eventcasino var den första. Vi kommer att fortsätta satsa på utvecklingsprojekt även under 2008, säger Gunnar Lind. CHERRY ÅRSREDOVISNING

8 Spel och dramatik sedan 1963 Cherrys historia är lång och händelserik och utspelar sig i många olika länder. Per Hamberg, tidigare i många omgångar VD och nu i Cherryföretagens styrelse, har varit med sedan mitten av 1960-talet. För honom har Cherrys äventyr varit en dramatisk resa där celebriteter som Steve Jobs, Göran Persson och Olof Palme varit delaktiga. Cherry är lite som en katt med nio liv. Vi har överlevt många svåra motgångar och gått stärkta ur kriserna. Den värsta smällen var spelförbudet 1978 då vi över en natt fråntogs vår särklassigt största inkomstkälla, spelautomaterna, berättar Per Hamberg. Det första steget i Cherrys historia togs 1963 när Bill Lindwall och Rolf Lundström bildade AB Restaurang Rouletter. Fyra år senare etablerade företaget ett samarbete med AB Roulettekonsult & Spelautomater som drevs av Per Hamberg och Lars Kling inregistrerades namnet Cherry och körsbärssymbolen. Jag, Lars, Rolf och Bill har arbetat tillsammans med Cherry på ett eller annat sätt i fyra decennier, det är rätt fantastiskt, konstaterar Per Hamberg. Träffade Steve Jobs Under den tiden har Per Hamberg hunnit se stora omvälvningar av såväl marknader och världsdelar som personer. Han var till exempel på plats i Silicon Valley i början av 1970-talet när fruktträden ersattes av high tech-byggnader och dataåldern accelererade. Besöket i Silicon Valley formade både mig och Cherry. Det fanns en enorm dynamik där, attityden var att allt var möjligt, berättar Per Hamberg. Pers resa till USA föranleddes av att Cherry då införskaffade den nordiska och brittiska agenturen för uppfinnaren av tv-spel, amerikanska Atari. Där jobbade vid Pers besök en tonårig tekniker som var så illa klädd att han inte fick visa sig på kontoret för att man var rädd att han skulle skrämma bort kunder. Några år senare startade ynglingen datortillverkaren Apple och blev miljardär Cherrys guldålder Fram till 1978 var Cherryföretagen mycket framgångsrika. Koncernen expanderade snabbt och hade ett tag 55 procent av den svenska spelautomatmarknaden omfattade verksamheten 65 kontor i Sverige och 35 kontor utomlands i bland annat England, Danmark, Norge, Belgien, Österrike, Spanien och forna Jugoslavien. Egentligen gick det otroligt snabbt allting. På 1960-talet rekryterade vi 8 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

9 personer i föreläsningssalar på universiteten, bland annat i Umeå. Några år senare hade vi verksamhet över hela Europa, säger Per Hamberg. Olof Palme bröt löfte Men 1978 förändrades allt dramatiskt. Med ett enda svärdshugg kapade riksdagen benen på Cherryföretagen. Detta genom att förbjuda spelautomater i privat regi. Under loppet av en månad försvann basen för Cherrys verksamhet. Det var en katastrof, allt vi hade byggt upp revs ner, minns Per Hamberg. Cherryföretagen tvingades avveckla all spelautomatverksamhet i Sverige och alla investeringskrävande satsningar däribland Atari för att kunna täcka avvecklingskostnaderna. Omstruktureringen pågick under flera år och kostade 44 miljoner kronor, en summa som i dag motsvarar det tiodubbla. Bara ett par år innan riksdagsbeslutet hade Bill Lindwall fått personliga garantier av Olof Palme att vi inte hade något att oroa oss för. Även andra politiker hejade på våra satsningar, de var glada över att vi investerade och bidrog till sysselsättningen. Men när beslutet kom var de löftena ingenting värda, konstaterar Per Hamberg. Framgångar i Östeuropa Cherryföretagen lyckades dock ta nya tag och resa sig ur askan köpte Per Hamberg och hans kompanjoner tillbaka delar av bolaget som man tidigare tvingats sälja för att klara krisen efter spelautomatförbudet. Det blev början på en ny framgångsrik era för koncernen som under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet grävde guld i de forna kommunistländerna som då började öppna upp sig för omvärlden. Ett tag hade Cherry casinon och spelautomater i bland annat Ryssland, Estland, Lettland, Vitryssland, Jugoslavien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Tjeckoslovakien och Ukraina. tusentals spelautomater i lager efter spelförbudet. Vi skrev avtal med deras olika republiker, Serbien, Makedonien, Kroatien och Bosnien, och hade bra fart på verksamheten. Vi hade också egen tillverkning av spelautomater i en kroatisk stad nära serbiska och bosniska gränsen. Men så kom inbördeskriget och raserade allting. Vi förlorade mer än 100 miljoner kronor på kriget, berättar Per Hamberg. Även i många andra östeuropeiska länder drabbades Cherryföretagen av svåra motgångar och tvingades trappa ner eller avyttra verksamheter. Det var oroligt i många länder de första åren efter kommunismens fall, men också fascinerande att vara där och se alla förändringar. När man jämför hur det såg ut på 1980-talet med hur det ser ut i dag känns det overkligt. I många avseenden har de gått från stenålder till högmodernt på bara två decennier, menar Per Hamberg. Monopolet kommer att falla 1990-talet har i många avseenden handlat om en intensiv dialog med politiker för att upphäva det statliga spelmonopolet. Det har funnits öppningar, men ingenting positivt har egentligen hänt på den fronten. I mitten av 1990-talet var det nära, men då kom den finansiella krisen och ingen kunde ifrågasätta dåvarande finansministern Göran Persson som Per Hamberg för övrigt guidade runt på ett Cherry-casino i Helsingfors på 1990-talet när han sa att staten behövde alla sina inkomster och att monopolet därför skulle vara kvar. Och där befinner sig spelmarknaden fortfarande Men Per Hamberg är övertygad om att något kommer att hända de närmaste åren. Det är inte etiskt försvarbart att ha det som i dag. Svenska Spel bryr sig mer om statskassan än om socialt ansvar. Staten ska inte hålla på med underhållning, privata aktörer är mycket bättre på det. Det är också märkligt att staten ska bestämma vart det ska finnas casinon. Varför ett i Sundsvall och inte i exempelvis Luleå och Umeå? Siffror visar också att statliga casinon inte drivs effektivt, det skulle även ekonomiskt vara en bättre affär för staten att låta privata intressen driva verksamheten under stark kontroll och reglering. Det skulle ge ökade skatteintäkter. Slutligen strider det svenska distributionsmonopolet i dag mot EU:s lagstiftning. Alla dessa argument sammantaget talar för att monopolet kommer att falla. Kriget i Jugoslavien Vår verksamhet har historiskt sett styrts mycket av lagstiftning. Olika länder mognar på olika sätt när det gäller spelmarknaden. Jugoslavien i mitten av 1980-talet passade oss som hand i handsken tidsmässigt. Spelmarknaden liberaliserades och vi hade Spelautomaterna var Cherrys största inkomstkälla fram till Då beslutade riksdagen att förbjuda spelautomater i privat regi. Under loppet av en månad försvann basen för Cherry. Riksdagsbeslutet är en av många dramatiska omvälvningar i Cherrys spännande och händelserika historia. CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

10 Offensiv satsning på spelsajt breddar produktportföljen Cherry har bedrivit spel på restauranger och fartyg sedan Nu satsar företaget även på Internet via dotterbolag på Malta. Den nya spelsajten Play- Cherry.com erbjuder poker, casino och sportsbetting och marknadsförs ombord på fartyg på internationella vatten. Driften av sajten kommer att skötas av den svenska spelkoncernen Entraction. Spelandet växer mest på Internet och det här är därför ett naturligt steg för oss, säger Björn Velander, VD för PlayCherry.com. Vår långa erfarenhet av att bedriva spel på krogar och fartyg på ett seriöst sätt ger trygghet även för dem som väljer att spela med Cherry på nätet. Cherry har spelentreprenader på fartyg som årligen transporterar cirka 25 miljoner människor. PlayCherry.com kommer att marknadsföras på fartygen på internationellt vatten. I förlängningen kommer passagerarna även att kunna spela på Internet ombord. Björn Velander, VD för PlayCherry.com. 10 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

11 Vår uppfattning är att tiden nu är mogen för att erbjuda rederier möjligheten att utöka spelutbudet och marknadsföringen av spel ombord, säger Björn Velander. Cherrys roll som helhetsleverantör av spel blir nu ännu starkare. Nu kan de som spelat våra spel på båten gå hem och spela samma eller liknande spel från oss på Internet. Utgår från Malta PlayCherry.com kommer att drivas i två dotterbolag på Malta, PlayCherry Ltd och PlayCherry Holding, som Cherry äger till 100 procent. Malta är ett av de EU-länder som har moderniserat sin spellagstiftning och erbjuder bolag som är etablerade i landet att teckna en licens för Internetspel. Vi ser stora möjligheter att kombinera vårt kunnande kring fysiskt spel med PlayCherry.com, säger Björn Velander. Marknadsledande Cherrys satsning på en spelsajt har möjliggjorts av de senaste årens framgångar inom det maritima segmentet. Allt fler rederier väljer oss som operatör för spel och jag är övertygad om att många av passagerarna som i dag spelar på våra automater och casinobord är intresserade av Internetspel, säger Björn Velander. Cherry är långt ifrån det första spelbolaget som satsar på Internet, men kan som få andra aktörer erbjuda en slagkraftig kombination av fysiskt spel och spel på nätet. Cherrys strategi är alltid att vara marknadsledande inom de områden som vi går in i och det här är inget undantag, understryker Björn Velander. Satsningen på PlayCherry.com är i linje med Cherrys strategi att växa såväl organiskt som genom förvärv. Styrelsen har därför etablerat två dotterbolag på Malta, Play- Cherry Ltd och PlayCherry Holding, som ägs till 100 procent av Cherry. CHERRY ÅRSREDOVISNING

12 Maritima framgångar på Medelhavet Ett nytt avtal under 2007 med grekiska Minoan Lines innebär att Cherry nu har spel ombord på 11 fartyg i Medelhavet. Och allt talar för att expansionen kommer att fortsätta de närmaste åren. Det finns ett hundratal färjor som trafikerar Medelhavet som erbjuder spel och vi har stora chanser att få flera av dem som kunder, säger Lars-Gunnar Persson, direktör och ansvarig för Maritimt Spel i Medelhavet och Nya Marknader. I Medelhavet bedriver Cherry i dag spel ombord på passagerarfärjor som går till Grekland, Italien, Spanien, Tunisien och Malta. Verksamheten består till största delen av spelautomater av internationellt kasinosnitt och totalt handlar det om cirka 380 automater på elva fartyg. Utvecklingen de senaste åren har varit snabb, under 2006 fördubblades antalet fartyg. Och avtalet med Minoan Lines har under 2007 utökats till att omfatta fyra fartyg. Det betyder en omsättningsökning på minst en miljon euro och befäster bilden av Cherry som en expansiv aktör. Potentialen att växa är stor, målet är att utöka med ett rederi och tre till fyra fartyg varje år. Men det är inte bara Medelhavet som är intressant för Maritimt Spel, vi undersöker även andra geografiska områden, säger Lars- Gunnar Persson. PlayCherry.com ger extra fart En produktnyhet som säkerligen kan ge extra skjuts åt Maritimt Spel på internationellt vatten under 2008 är den nya spelsajten PlayCherry.com. Sajten kommer inledningsvis att marknadsföras ombord på fartyg i Medelhavet. PlayCherry.com kommer att öka intresset för Cherry och ger möjlighet att spela våra spel även när man har klivit av båten. Så småningom hoppas vi även kunna erbjuda Internetspel ombord och därigenom utöka möjligheten till spännande spelupplevelser, säger Lars-Gunnar Persson. Moderna spel bakom framgångarna Vad är det då som gör att Cherry lyckats så bra i Medelhavet? Lars-Gunnar Persson tror att strategin att tillhanda- 12 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

13 hålla moderna spel kombinerat med hög servicenivå ligger bakom. Vi satsar mer på nya spel och byter ut fler automater än våra konkurrenter. Det kan vi göra tack vare att vi har större finansiella muskler än våra konkurrenter som ofta är små. Ambitionen är att hela tiden ligga i framkant när det gäller utrustning. Det vet jag att både rederierna och de som spelar på fartygen uppskattar. Under 2006 installerade Cherry till exempel den första Cash fever-automaten, ett spel med gemensam jackpot i flera nivåer. Nu tittar man på uppföljaren Deal or No Deal. Vi har bra kontakter med de ledande spelleverantörerna och besöker regelbundet spelmässor för att hålla oss uppdaterade, berättar Lars- Gunnar Persson. Lyckad färjekonferens En annan viktig del i framgångarna är förstås alla nöjda kunder. Det ger Cherry många bra referenser. Vi deltog på en färjekonferens 2007 och fick mycket bra respons. Att vi kan visa att vi har ökat spelintäkterna på de fartyg där vi redan är verksamma ger förstås extra tyngd åt vårt erbjudande, säger Lars-Gunnar Persson. Cherry har hittills främst inriktat sig på passagerarfartyg, men 2008 kan det även bli aktuellt att bearbeta kryssningsfartyg. Den typen av kryssningsfartyg sköter ofta sina spel själva och anlitar inte vanligtvis externa speloperatörer, men med vårt goda rykte och vårt starka erbjudande kan vi mycket väl komma i fråga som samarbetspartner, menar Lars-Gunnar Persson. Aktiviteter på 45 fartyg och färjor KAPELLSKÄR STOCKHOLM NYNÄSHAMN NÅDENDAL strategiskt belägna kontor nära våra kunder HIRTSHALS GÖTEBORG HELSINGBORG KARLSHAMN HELSINGÖR MALMÖ TRELLEBORG RÖDBY GEDSER YSTAD PUTTGARDEN ROSTOCK TRAVEMÜNDE GDANSK SWINOUJSCIE VENTSPILS VENEZIA BARCELONA TOULON PORTO VECCHIO ANCONA CIVITAVECCHIA BARI SALERNO BRINDISI CORFU IGOUMENITSA TUNIS PALERMO PATRAS ATHEN MARITIMT SPEL Affärsområdet Maritimt Spel har automater och bordsspel på 51 fartyg, varav 40 i Östersjön/ Nordsjön och 11 i Medelhavet. Cherry är ledande i Norden med en marknadsandel på 38 procent. På Medelhavet ökade Cherry sin marknadsandel från 10 till 12 procent under 2007 mätt i antalet fartyg med tillåten spelverksamhet. I Danmark bedriver Maritimt Spel automatspel på 8 servicestationer tillsammans med danska Shell samt på ett antal spelhallar under eget varumärke. CHERRY ÅRSREDOVISNING

14 Ökat spelande på nordiska vatten Spelandet ökade på många av de fartyg som går till och från Sverige. Och de stora rederierna Scandlines och TT-Line förlängde sina avtal var ett bra år för oss, vi förstärkte vår marknadsledande position, säger Mats Rydberg, VD för Cherry Maritime Gaming AB och Cherry A/S Danmark. Cherry bedriver i dag spel på 40 fartyg som trafikerar Östersjön/Nordsjön och är den största spelaktören på nordiska vatten med en marknadsandel på cirka 38 procent från 36 procent 2006 mätt i antalet fartyg som har spel ombord. Moderna spelautomater av internationellt snitt dominerar på fartygen. Flera av de rederier som Cherry samarbetar med har under året bytt ut sina fartyg mot nya, större. Det gäller bland annat färjorna på linjerna Nynäshamn-Gdansk och Malmö-Travemünde. Den utökade kapaciteten har gett resultat i form av fler passagerare, något som påverkat spelandet i positiv riktning. Ekvationen på de linjer där vi är verksamma är enkel, vi ser ett klart samband mellan fler resenärer och ett utökat spel tack vare vår moderna spelautomater, säger Mats Rydberg. Sjuårigt avtal med Scandlines Cherry har under året förlängt avtalen med två av sina större kunder, Scandlines och TT-Line. För Scandlines handlar det om ett avtal på hela sju år, vilket är ovanligt långt i dessa sammanhang, och för TT-Line är avtalet treårigt. Vi är stolta över avtalen, som visar att rederierna är nöjda med oss 14 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

15 och att vår strategi med moderna spel, hög servicenivå och ständigt utvecklande av vårt erbjudande är framgångsrikt, säger Mats Rydberg. Avtalen ger oss möjlighet att arbeta långsiktigt och investera i nya spel, vilket ytterligare höjer vår konkurrenskraft. Den typen av investeringar ger ökade intäkter för både oss och rederierna. Mats Rydberg menar att framgångarna under 2007 bäddat för att även 2008 ska bli ett starkt år. Vi siktar på att utveckla spelet ombord på fartyg där vi redan finns, bland annat genom att införa fler internetbaserade spel, men arbetar också med aktiv prospektering för att få komma in på nya färjelinjer. Spelautomater i Danmark Mats Rydberg är även ansvarig för verksamheten landbaserat spel i Danmark där Cherry sedan 2003 har ett samarbete med Shell i Danmark och i maj 2007 startade en ny spelhall i Köpenhamn. Spelhallen är belägen mitt i det attraktiva området Nörrebro och där finns ett 50-tal spelautomater och ett 10-tal Internet terminaler. Omsättningen i Köpenhamn växer varje månad, men det går lite trögare än vi förväntat oss. En direkt orsak är rökförbudet som infördes den 15 augusti. Annan spellag i Danmark Danmark har en mer liberal spellagstiftning än Sverige. I vårt grannland tillåts privata spelautomatoperatörer under vissa premisser. Bland annat måste spelen vara uppkopplade till myndigheter för kontroll och beskattning. När spelmarknaden omregleras i Sverige kommer vi att ha en fördel av att vi har erfarenhet av att bedriva spel på en öppen marknad som ändå är myndighetskontrollerad. Under 2007 valde Cherry att lägga verksamheterna Maritimt Spel Norden och Spelautomater Danmark under samma tak i en gemensam operativ organisation. Genom att samordna verksamheterna uppnår vi många synergieffekter, vi kan driva båda verksamheterna mer effektivt, förklarar Mats Rydberg. Följer PlayCherry.com med spänning I februari 2008 lanserade Cherry sin nya spelsajt PlayCherry.com från vårt helägda dotterbolag på Malta, Play- Cherry Ltd. Dotterbolaget kommer erbjuda våra samarbetspartners att marknadsföra PlayCherry.com ombord på fartyg och därigenom kommer de kunna öka sina intäkter på sina kunder utan att kannibalisera på övriga produkter ombord. Den nya produkten kommer göra att Cherry utökar sitt erbjudande till våra Maritima partners. Spelsajten kompletterar vårt övriga utbud på ett utmärkt sätt, säger Mats Rydberg. CHERRY ÅRSREDOVISNING

16 Trenden i Sverige visar att krogarna blir allt mindre. Därför är det viktigt att ha så mycket spel som möjligt på de befintliga borden. En ny Black Jack-duk som lanserades 2007 gör det möjligt för Cherry att erbjuda 11 insatsmöjligheter mot tidigare 9. Bästa året sedan 2000 För Cherrys affärsområde Restaurangcasino blev 2007 ett bra år. Högkonjunkturen, vår satsning på kvalitet och utbildning i kombination med att vår organisation nu är väl anpassad för verksamheten är några viktiga förklaringar, menar Jörgen Eriksson Sjöner, som är vice VD för Restaurangcasino/Eventcasino och ansvarig för norra Sverige. Cherry är sedan länge den dominerande aktören i Sverige när det gäller att erbjuda Black Jack och roulette på svenska restauranger. Under 2007 flyttade företaget fram sina positioner ytterligare och Cherry står idag för cirka 50 procent av det som omsätts på svenska restaurangcasinon i Sverige. Under 2007 ökad marknadsandelen ytterligare till 38,5 procent av de aktiva spelborden, att jämföra med 37,6 procent under Detta gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden. Statistiken från november 2007 är hämtad från Lotteriinspektionen. Resultatet ökade med 45,5 procent till 8 mkr jämfört med 5,2 mkr Dock gjordes en engångsnedskrivning av goodwill 2006 med 1,2 mkr. Mer spel på helgerna Jörgen Eriksson Sjöner konstaterar att 2007 blev ett bra år för Restaurangcasino, lönsamheten stärktes och blev företagets bästa sedan Omsättningen minskade dock något vilket på sikt är oroande. Även då var det högkonjunktur och full fart på restaurangerna. En skillnad för oss jämfört med 2000 är att vi då hade fler ställen och fler pass utspridda på fler dagar. Nu är det en väldig koncentration till helgerna i kombination med att vi satsar mycket på utbildning av vår personal för att kunna hålla hög kvalitet på allt färre pass. Vi har omsatt betydligt bättre per arbetspass under 2007 jämfört med 2006, säger Jörgen Eriksson Sjöner. En anledning till att det blivit allt färre pass är att insatserna inte ändrats på 13 år vilket gör att förströelseinslaget naggas i kanten och de som vill satsa lite högre belopp väljer statligt ägda Casino Cosmopol istället. Samtidigt har lönerna ökat med över 50 procent de senast 13 åren utan att Cherry har kunnat kompensera för detta. Detta är ett problem för Cherry och de restauranger man samarbetar med, vilket kan leda till att fler jobb inom restaurangbranschen försvinner 16 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

17 om inte insatserna ändras inom kort. Utöver högkonjunkturen ser Jörgen Eriksson Sjöner omorganisationen som affärsområdet gjorde 2005 och 2006 som en viktig del bakom det framgångsrika Vi har nu en kostym som är bättre anpassad till verksamheten. Men det är viktigt att påpeka att omorganisationen inte inneburit någon kvalitetssänkning. Den årliga kvalitetsundersökningen bland våra största kunder visar tvärtom att kvaliteten höjts. Vi fortsätter satsa på utbildning vilket gör att vi hela tiden kan erbjuda marknadens mest kompetenta personal. Större Black Jack-duk ger resultat Cherry bedriver spel på cirka 210 krogar, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Black Jack-spelandet ökade under 2007 i dag har Cherry spel på cirka 320 bord runt om i landet medan roulette lockade färre och så har utvecklingen sett ut de senaste åren. På Black Jack-området fick Cherry under 2007 godkänt av Lotteriinspektionen att använda en ny typ av duk. Den möjliggör 11 insatsmöjligheter istället för 9 på varje bord. Dukarna finns redan ute på ett 30-tal krogar med gott resultat varför en utökning kommer att ske under Vårt spel pågår under några intensiva timmar varje kväll. Med de nya dukarna kan vi hantera fler spelare samtidigt och erbjuda våra kunder mer förströelsespel när speltrycket är som störst, förklarar Jörgen Eriksson Sjöner. Kontanthanteringslagen införs 2010 ökade investeringar leder till konsolidering 2010 införs kontanthanteringslagen vilket kommer kräva stora investeringar i branschen men samtidigt medföra effektiviseringar i administrationen. En mångmiljoninvestering som är ett sätt att anpassa sig till det kontantlösa samhället, säger Jörgen Eriksson Sjöner. Vi anser att detta är helt rätt steg att ta, men eftersom investeringen är så pass betydande är det nog en förutsättning att vi tillåts öka våra insatsnivåer. Nuvarande insatser har legat på samma nivå sedan Cherry har inte förvärvat några företag under 2007 men branschen förväntas konsolideras ytterligare när de nya kraven kommer. Cherry på Nobelfesten Eventcasino togs fram som ett koncept inom affärsområdet Restaurangcasino, lanserades i februari 2007 och blev en omedelbar succé. Under året som gått har vi genomfört mer än 60 lyckosamma Eventcasinon. Konceptet bygger på att Cherry till kick-offer, konferenser, mässor och andra företagsevent hyr ut komplett utrustning och professionell personal för Black Jack, Texas Hold empoker eller Roulette. Deltagarna får sedan spela utan insatser med riktiga pengar men delta i ett arrangemang som omges av glitter och glamour. Affärsområde Restaurangcasino bedriver bordspel på cirka 210 spelplatser i Sverige (Black Jack och Roulette). Cherry är marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige med 38,5 procent av de aktiva spelborden vilket gör Cherry till den största privata aktören på den svenska marknaden. Cherry är verksamma från Ystad i söder till Riksgränsen i norr. Under året genomförde Cherry en rad uppmärksammade arrangemang, bland annat i samband med Nobelfesten, Guldgalan, lanseringen av Ocean s Twelve och Ernst Billgrens 50-årskalas. Eventcasino har utvecklats väl under 2007, vi har fått jättebra respons på våra events och 2008 siktar vi på att öka antalet events ytterligare. Vi har bland annat planer på att bearbeta konferensmarknaden hårdare. Många konferensbokare vill krydda sina arrangemang med nya inslag och vi vet att Eventcasino väcker intresse. Vi ser fram emot att även under 2008 krydda mässor, kick-offer samt fester med glitter och glamour, berättar Jörgen Eriksson Sjöner. CHERRY ÅRSREDOVISNING

18 Black Jack-feber på Guldgalan På Guldgalan i Östersund hyllas det lokala näringslivet. Vid 2007 års upplaga deltog 1100 personer. Alla hade möjlighet att via Cherrys Eventcasino spela på tre Black Jack-bord med professionella croupierer. Ett underhållande inslag som bidrog till att utveckla vårt arrangemang, säger Marlene Ström, en av arrangörerna bakom den stora och populära galan hölls Guldgalan som är uppdelad i två akter, föreläsningar på dagtid och festligheter på kvällen för sjunde året i rad. Inför evenemanget ville arrangörerna förnya sig. Valet föll på att öppna upp fler rum intill den stora festlokalen i syfte att öka mingelfaktorn och skapa en lounge där besökarna hade ett alternativ till bar och dans. Nästa fråga: vad skulle de nya rummen fyllas med? Marker med Guldgalans logotype Vi gjorde ett studiebesök på en gala i Stockholm där de hade casino och tyckte att det verkade vara en rolig grej. En person i gruppen kontaktade sedan Jörgen Eriksson Sjöner på Cherry och vi diskuterade oss fram till en passande lösning, berättar Marlene Ström. Guldgalans krav var att Cherry skulle erbjuda ett spel som var tillgängligt för alla och där det inte förekom något spel om pengar. Istället för riktiga pengar spelade deltagarna med marker som var märkta med Guldgalans logotype. Full fart vid spelborden Det var full fart vid borden hela kvällen, mer än av hälften av alla besökare spelade Black Jack och det var verkligen uppskattat, säger Marlene Ström, som är mycket nöjd med Cherrys insats. Vi har lång erfarenhet av att arrangera Guldgalan och har höga kvalitetskrav på våra samarbetspartners. Cherry skötte sig med den äran. Både medarbetarna och utrustningen höll hög klass. Black Jack-borden var till exempel nyoljade vid leveransen. Sådana detaljer uppskattar vi. 18 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

19 ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen och verkställande direktören i Cherryföretagen AB (publ), organisationsnummer , med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2007 för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen omfattar sidorna Resultatet av årets verksamhet samt moderbolagets och koncernens ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställningar över eget kapital jämte tillhörande noter och kommentarer. Moderbolagets och koncernens rapportvaluta är svenska kronor. Koncernens resultat- och balansräkning jämte moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 22 maj Faktiskt utfall och pro forma-redovisning Detta är Cherryföretagens andra årsredovisning som fristående noterad koncern. Cherry-koncernen bildades juridiskt den 1 januari 2006 genom att Betsson tillförde sina traditionella spelverksamheter till Cherryföretagen AB. Cherryföretagen AB delades ut till Betssons aktieägare den 6 september 2006 och bolagets B-aktie noterades på AktieTorget den 12 september För perioden fram till dess att notering skedde hade Cherry inte fulla kostnader som en fristående noterad koncern. Resultatet 2006 belastades vidare med engångskostnader till följd av noteringen uppgående till 1,6 MSEK. För att möjliggöra jämförelser mellan årets utfall och tidigare perioder presenteras därför en pro forma-redovisning för år 2006 i denna årsredovisning. Pro forma-redovisning avseende 2006 överensstämmer med den som presenterades i föregående års årsredovisning och som upprättades enligt följande principer. Pro forma-redovisningen baseras på antagandet att Cherry-koncernen bildats och kapitalstrukturen etablerats per den 1 januari Pro forma-resultaträkning för 2006 är faktisk resultaträkning med tillägg för de intäkter och kostnader som koncernen skulle ha haft om den varit fristående och noterad under hela räkenskapsåret Dessa kostnader har beräknats till 1,1 MSEK före skatt. Pro forma-redovisningen har tagits fram i illustrativt syfte och avser inte att presentera vilket resultat som verksamheten faktiskt skulle ha uppnått om koncernbildningen hade genomförts vid redovisade tidpunkter, ej heller verksamhetens resultat för någon tidpunkt eller period. Pro forma-redovisningen har inte reviderats. CHERRY ÅRSREDOVISNING

20 LEDANDE BEFATTNINGS- HAVARE STYRELSEN Gunnar Lind. född 1958, Bålsta. VD och Koncernchef Cherryföretagen AB (publ) Anställd i koncernen sedan Aktieinnehav: B-aktier. Rolf Åkerlind. Styrelseordförande, född 1943, Stockholm. Medlem av styrelsen sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande Global Assurance S.A och EDP Assurance AB samt SEAB AB. Aktieinnehav: B-aktier via familjemedlemmar. Fredrik Burvall. född 1972, Stockholm. CFO Cherryföretagen AB (publ) Ansvarig för Affärsutveckling Cherryföretagen AB (publ) VVD Cherryföretagen AB (publ) Anställd i koncernen sedan Aktieinnehav: B-aktier. Per Hamberg. Styrelseledamot, född 1943, Ekerö. Medlem av styrelsen sedan Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Solporten Fastighets AB och styrelseledamot i Betsson AB. Aktieinnehav: A-aktier och B-aktier. Inkluderar innehav via familjemedlemmar. Mats Rydberg, född 1968, Svedala. VD Cherry Maritime Gaming AB, VD Cherry A/S, Danmark Anställd i koncernen sedan B-aktier Rolf Blom. Styrelseledamot, född 1957, Djursholm. Medlem av styrelsen sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i e-capital, PBM Stress Medicine AB samt ab 1 Commercial Solution AB. Aktieinnehav: B-aktier. Lars-Gunnar Persson, född 1951, Solna. Direktör Maritimt Spel Medelhavet och Nya Marknader Anställd i koncernen sedan 1975 Aktieinnehav: B-aktier Per-Anders Persson, född 1959, Solna. VVD Cherry Casino AB region Mellan Anställd i koncernen sedan 1979 Aktieinnehav: B-aktier Emil Sunvisson. Styrelseledamot, född 1971, Stockholm Styrelsledamot Betsson, VD ScandCap AB. Medlem av styrelsen sedan år Aktieinnehav: B-aktier. Jörgen Olsson. Arbetstagarrepresentant, utsedd av HRF 14 maj Styrelseledamot, född 1976, Gävle. Inget Aktieinnehav Ulf Bergström, född 1966, Göteborg. VVD Cherry Casino AB region Syd Anställd i koncernen sedan 1986 Aktieinnehav: B-aktier Jörgen Eriksson Sjöner, född 1967, Umeå. VVD Cherry Casino AB region Norr, Anställd i koncernen sedan 1995 Aktieinnehav: B-aktier REVISORER Thorsten Lyth. Revisor, född 1952, Stockholm, auktoriserad revisor. Revisor sedan 2007, Ernst & Young AB. 20 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké för helåret 2006

Bokslutskommuniké för helåret 2006 Sida 1 (8) Bokslutskommuniké för helåret 2006 1 januari 31 december 2006 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 februari 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 november 2008 Highlights Tredje kvartalet; Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september Koncernens omsättning uppgick till 56,8

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1 ÅRSREDOVISNING [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Året som gått 3 Cherry i korthet 2006 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»Börsnoteringen årets händelse«6 Restaurangcasino SHR vill förbättra

Läs mer

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 22 maj 2007 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september Highlights Delårsperioden; Koncernens omsättning ökade med 17,2 procent till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Delårsrapport 1 januari 30 september 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt

Läs mer

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010 Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Årsredovisning 2009 / Cherryföretagen. Spelglädje

Årsredovisning 2009 / Cherryföretagen. Spelglädje Årsredovisning 2009 / Cherryföretagen Spelglädje INNEHÅLL Del 1: Om Cherry Krönika: Gunnar Lind: 2 Expansion och fokus på framtiden Cherry i korthet 4 Aktien 7 Restaurang- och EventCasino: 10 Ökande marknadsandelar

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 november 2011

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 november 2011 Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2011 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 november 2011 Cherrys affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Bokslutskommuniké - Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 februari 2011

Bokslutskommuniké - Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 februari 2011 Bokslutskommuniké - Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 februari 2011 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ) Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 11 maj 2012 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm. Anmälan m.m.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006

Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 31 december 2006 Fjärde kvartalet Intäkterna för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till 9 446 tkr Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 april 2013 klockan 11.30, i Företagshuset

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer