ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt år«6 CHERRYS HISTORIK: Spel och dramatik sedan PLAYCHERRY.COM»Offensiv satsning på spelsajt breddar portföljen«10 MARITIMT SPEL»Maritima framgångar på Medelhavet«12»Ökat spelande på nordiska vatten«14 RESTAURANG CASINO»Bästa året sedan 2000«16 EVENTCASINO»Black Jack-feber på Guldgalan«18 Årsredovisning Ledande befattningshavare 20 Styrelsen 20 Styrning och kontroll 21 Förvaltningsberättelse 22 Koncernen Resultaträkning 26 Resultaträkning Pro-Forma 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Förändring eget kapital 29 Moderbolag Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Kassaflödesanalys 32 Förändring i eget kapital 32 Definitioner 33 Noter till de finansiella rapporterna 34 Revisionsberättelse 50 Adresser 51 2 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

3 Cherrys verksamhet och övergripande strategi Cherry har levererat spelglädje i 45 år och är ett av Sveriges ledande privata spelföretag. Bolagets långa erfarenhet, djupa kunskaper om spel och spelmarknaden i kombination med ständigt nytänkande är viktiga hörnstenar i bolagets tillväxtstrategi. Verksamhetsbeskrivning Rörelsen inom Cherryföretagen har bedrivit spelverksamhet i 45 år och är sedan många år den ledande privata aktören i Sverige med inriktning på casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordsjön/Österjön och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Cherryföretagen har under 2008 lanserat Internetspel (PlayCherry. com) från Malta. Restaurangcasino Cherry är landets i särklass största restaurangcasinoentreprenör bland cirka 100 konkurrenter och bedriver huvudsakligen bordspel (Black Jack och roulette) på runt 210 svenska restauranger och hotell. Det ger Cherry en marknadsandel på cirka 40 procent mätt utifrån antalet bord som Cherry driver. Cherrys höga servicenivå, välutbildade personal, branschkunnande och det personliga bemötandet är några framgångsfaktorer som skapar ett hållbart och lönsamt koncept. Cherry lanserade i februari 2007 en ny produkt, Eventcasino där Cherry erbjuder arrangörer av mässor, kickoffer, fester och liknande att anordna en oförglömlig kväll med glitter och glamour. Maritimt Spel Cherry bedriver maritim spelverksamhet på cirka 50 fartyg i internationell trafik. Dessa trafikerar främst linjer i Nordsjön/Östersjön och Medelhavet. I synnerhet Medelhavet är ett viktigt tillväxtområde för Cherry. Cherry tillhandahåller modern spelutrustning och ansvarar för underhåll, daglig drift av samtliga spel ombord på fartygen, och i vissa fall bemanning. Inom segmentet Maritimt Spel ingår även landbaserade spelhallar i Danmark. Vision Cherry ska vara marknadsledare på alla marknader där vi är verksamma. Affärsidé Cherryföretagens affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel, lotterier, events och tävlingar. STRATEGI Utveckla och marknadsföra spel i nära samarbete med våra partners Cherry skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. Tillväxten ska ske genom nya produkter eller tjänster: Utveckla nya affärsidéer där spel eller närliggande produkter/tjänster bidrar till en stunds förströelse Fortsatt expansion inom affärsområde Maritimt Spel, både i Norden och i övriga Europa. Tillväxt inom Restaurangcasino under lönsamhet via förvärv eller organiskt MÅL Följande övergripande mål skall vara vägledande för koncernensaktiviteter sett över en konjunkturcykel: Omsättningstillväxten skall uppgå till minst 5 procent per år. Vinstmarginalen skall överstiga 4 procent. Den genomsnittliga totalavkastningen för aktieägarna skall uppgå till minst 10 procent per år. Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 10 procent efter skatt. Soliditeten skall uppgå till minst 40 procent. Anpassning av organisationen för att snabbt kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter både i Sverige och i Europa Arbeta för en omreglerad spelmarknad i Sverige Cherryföretagens verksamhet ska bedrivas under stort socialt ansvar CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

4 Cherry i korthet 2007 Cherry tecknade i januari 2007 nytt avtal med Minoan Lines i Grekland om att bedriva spel ombord på tre av rederiets fartyg med option på ytterligare ett. I januari 2007 avslutade Cherry spel ombord på två fartyg, ett inom Atticagruppen på grund av att båten flyttas till Skottland och ett hos Maritime Way då rederiet köpts upp av Endevor Lines. Cherry lanserade i februari 2007 en ny produkt; Eventcasino. Cherry tecknade i februari 2007 nytt avtal med PZP Polferries, ett rederi som har trafik mellan Nynäshamn och Gdansk samt ett nytt avtal med Nordö Link, ett rederi som har trafik mellan Malmö och Travemünde. Cherry förlängde under mars 2007 avtalet med TT Line och samtliga sex fartyg till att gälla ytterligare tre år. Cherry öppnade under april 2007 en ny spelhall i centrala Köpenhamn, Nörrebro. Spelhallen som är en del i Cherrys nya koncept för spelhallar i Danmark tillhandahåller även Internetterminaler i samarbete med Mikrolund AB. Cherry förlängde och utökade avtalet med Harrys Pubar AB i juni 2007 och det nya avtalet gäller i ytterligare tre år. Cherryföretagen AB (publ) utsåg Remium AB till likviditetsgarant för sin B-aktie 26 september. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Bolagsstämman den 30 oktober 2007 beslöt att ändra Cherryföretagens (Publ) bolagsordning till: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag anordna spel, lotterier och tävlingar, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Regeringen avslog 28 november 2007 Cherrys ansökan från 2006 om svensk spellicens för värdeautomater och spelbutiker. Som skäl angav regeringen att en särskild utredare bl a ska föreslå en uppstramning och modernisering av regelverket i syfte att stärka de sociala grundintressen som ska stå i förgrunden för svensk spelpolitik samt inom vilka spelformer det kan vara lämpligt att i ordnade former släppa in fler aktörer på den svenska marknaden. Uppdraget ska, enligt regeringens motivering till avslaget, vara slutfört senast den 15 december Cherry utökade samarbetet med Minoan Lines i Grekland december Från januari 2008 bedriver Cherry spel ombord på ytterligare ett av rederiets fartyg. Avtalet gäller i två år och omsättningen från spelen på det nya fartyget beräknas till minst 1 miljon Euro årligen. I och med det utökade samarbetet bedriver Cherry spel på fyra av Minoan Lines fartyg. Cherry förlängde i december 2007 avtalet med Dansk/Tyska Scandlines ytterligare sju år om att bedriva spel ombord på Scandlines tio fartyg som trafikerar sträckorna Danmark-Tyskland, Danmark-Sverige samt HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG; Tyskland-Lettland. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETENS UTGÅNG Cherry lanserade via helägda dotterbolaget PlayCherry Ltd en ny spelsajt PlayCherry.com, den 20 februari 2008, och breddade därmed sin produktportfölj gentemot rederier, övriga samarbetspartners och slutkunder. PlayCherry.com erbjuder casino- och pokerspel samt sportsbetting genom ett samarbete med Entraction Group. Cherry har under mars 2008 tecknat avtal med Grimaldi, Italien, om att bedriva spel ombord på de två helt nybyggda kryssningsfärjorna M/S Cruise Roma och M/S Cruise Barcelona. Avtalen löper på 5 år med en ömsedig möjlighet till förlängning om ytterligare 2 år vid avtalstidens utgång. Kryssningsfärjorna, vilka är byggda för passagerare, kommer att trafikera linjen Rom Barcelona och är en del av den satsning Grimaldi genomför i Medelhavet, där det skapas ett, för området, nytt koncept avseende kryssningsfärjor. Man har lagt stor vikt vid inredningen och utformningen av fartygen i syfte att skapa en atmosfär utöver det vanliga för alla framtida passagerare. Som ett exempel kan nämnas kasinoområdet ombord som kommer att ha en yta på över 300 kvadratmeter. KONCERNENS NYCKELTAL Helår 2007 Helår 2006 Jan-dec 2006 Jan-dec 2005 Belopp i Mkr om ej annat anges Faktiskt utfall Faktiskt utfall Pro forma Pro forma Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (tusental) Antal egna aktier 0,0 0,0 Antal registrerade aktieägare Börskurs vid periodens slut (kronor) 14,60 12,50 Vinst per aktie efter skatt (kronor) 0,81 0,52 0,36 0,30 Kassaflöde per aktie (kronor) -2,96 3,23 Eget kapital per aktie (kronor) 13,30 11,99 Utdelning per aktie (kronor) 0,0 0,0 Räntabilitet på eget kapital (procent) 6 5 Räntabilitet på totalt kapital (procent) 8 6 Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) Rörelsemarginal (procent) 2,5 2,3 1,4 0,9 Vinstmarginal (procent) 2,4 1,9 1,8 1,0 Soliditet (procent) Kassalikviditet (procent) Investeringar (Mkr) 15,5 10,8 Likvida medel (Mkr) 15,9 27,5 Medeltal antal anställda (årsarbetare) Antal anställda personer vid periodens slut CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

5 Aktien Cherrys B-aktie är listad på AktieTorget. Aktiestruktur Cherryföretagen hade per årsskiftet aktier, fördelade på A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster per aktie medan varje B-aktie berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till Cherrys tillgångar och resultat. Totalt uppgick omsättningen under 2007 till tkr vilket är lika med en genomsnittsomsättning på drygt kronor per handelsdag. En handelspost i Cherry B uppgår till 200 aktier. Emissioner Inga emissioner har genomförts under Konvertibler och optionsprogram Inga konvertibel eller optionsprogram har startats under 2007 eller tidigare. Ägarstruktur Per den 31 december 2007 uppgick antalet aktieägare i Cherry till (2 948). Ett flertal större innehav i bolaget är förvaltarregistrerade i utländsk bank. Detta förfarande innebär att styrelsen inte har uppgift om vilken eller vilka vissa av de slutliga ägarna till Cherry är. Utdelningspolicy För 2007 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ingen kontant aktieutdelning skall utgå. 20 AKTIEUTVECKLING 2007 Slutkurs vid sista börsdag varje månad 25 Likviditetsgaranti med mera Cherryföretagen utsåg 26 september Remium till likviditetsgarant för Cherrys B-aktie. Styrelsens målsättning med likviditetsgarant är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Totalt har aktier bytt ägare under året vilket motsvarar cirka 23 procent av genomsnittligt totalt antal utställda B-aktier. 15 Kursutveckling och omsättning Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen 31 december 2007 var 14,60 kronor jämfört med 12,50 kronor den 31 december 2006, vilket motsvarar en ökning med 16,8 procent. Börsvärdet har under 2007 stigit från 49,4 mkr 31 december 2006 till 57,7 mkr 31 december Genomsnittspris per handelsdag steg från 12,69 kronor från 31 december 2006 till 16,26 vilket motsvarar en ökning med 28 procent. Högsta kursnotering var 31,00 kronor den 18 november och lägsta notering 10,50 kronor den 6 mars. Högsta säljkursen under året har varit 34 kronor och lägsta 10,50 kronor. 10 december 2006 januari 2007 februari 2007 mars 2007 april 2007 maj 2007 juni 2007 juli 2007 augusti 2007 september 2007 oktober 2007 november 2007 december 2007 DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 28 DECEMBER 2007 Andel av Andel av Namn A-aktier B-aktier aktiekapital, % röstvärde, % Straumur-Burdaras Investment Bank ,2 26,4 Familjen Per Hamberg ,6 18,8 Familjen Lars Kling ,5 17,8 Familjen Rolf Lundström och bolag ,3 8,4 Familjen Lindwall ,1 7,5 F Brewin DOLP SECS LTD GLBL CUST ,7 3,4 F KTJ Förvaltning AB ,7 2,1 F Societe Generale S G Taxable ,2 1,8 F Inter ,8 1,7 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG SA ,7 1,2 Övriga aktieägare ,1 10,9 Totalt ,0 100,0 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

6 2007 ett framgångsrikt år Det bästa året inom Restaurangcasino sedan Stora framgångar för Maritimt Spel både på Östersjön/ Nordsjön och på Medelhavet. Succé för det nya konceptet Eventcasino. Gunnar Lind, VD och koncernchef för Cherryföretagen, har all anledning att vara nöjd med 2007 och att se positivt på framtiden. Ett bra år där vi utvecklat nya produkter och tjänster och samtidigt stärkt vår lönsamhet. Inom affärsområdet Restaurangcasino genomförde Cherry ett omfattande förändringsarbete under 2005 och 2006 för att få ner kostnaderna. Detta föranleddes bland annat av att det statliga Casino Cosmopol öppnades i början av 2000-talet samt att affärsområdet inte tillåtits höja insatserna på 13 år. Med ökade löner på över 50 procent sedan 1995 är det svårt att kompensera detta genom att höja kvaliteten och hela tiden försöka bli bättre. Ökad lönsamhet och Cherry på Nobelfesten Omorganisationen fick fullt genomslag under 2007 då affärsområdet visade en tillfredsställande lönsamhet. Våra tidigare kostnadseffektiviseringar i kombination med rådande högkonjunktur och våra duktiga medarbetare låg bakom ett mycket bra år för Restaurangcasino, menar Gunnar Lind, som konstaterar att även Eventcasino fortsatt att utvecklas i positiv riktning. Eventcasino drog i gång i februari 2007, men är redan etablerat. Under 2007 genomförde vi en rad spännande arrangemang, bland annat ett i samband med Nobelfesten i Stockholm, Guldgalan i Östersund, releasepartyt för filmen Ocean s Twelve och konstnären Ernst Billgrens 50-årskalas. Maritim expansion Affärsområdet Maritimt Spel har utvecklats positivt under flera år och 2007 var inget undantag. Verksamheten expanderade, både på nordeuropeiska vatten och i Medelhavet. Idag bedriver Cherry spel (automater och bordsspel) på 51 båtar, varav 40 i Norden och 11 i Medelhavet. Att kunderna har stort förtroende för Cherry visade sig under 2007 bland annat genom ett nytt sjuårigt avtal med Scandlines, som har linjer mellan Danmark-Tyskland, Danmark-Sverige och Tyskland-Lettland samt ett utökat samarbete med Minoan Lines i Grekland, där Cherry nu har spel ombord på fyra fartyg. Allt talar för en ljus framtid för affärsområdet, säger Gunnar Lind. De rederier vi samarbetar med har expansionsplaner och vi har en del intressanta affärer på gång, inte minst på Medelhavet där våra möjligheter att växa är stora. Ökat fokus på Medelhavet Cherry har också effektiviserat den operativa ledningen inom Maritimt Spel, där Spelautomater i Danmark, nu har samma ledning som Maritimt Spel i Norden. Vi har dessutom ökat både fokus och personella resurser på våra satsningar i Medelhavet. Här ser vi en tillväxtmarknad där rederierna investerar kraftigt i nya fartyg och linjer, säger Gunnar Lind. När det gäller Spelautomater på land är Cherrys huvudmarknad Danmark och där har det varit tufft Det beror bland annat på rökförbudet som infördes i augusti och som inneburit en minskning av antalet besökare på våra spelhallar samtidigt som konkurrensen blivit ännu hårdare, säger Gunnar Lind. Besviken på regeringen När Gunnar Lind summerar 2007 är det mesta uppåt. En extern omständighet som dock förvånar honom är regeringens passivitet när det gäller omregleringen av den svenska spelmarknaden. Det statliga spelmonopolet består. Vi hade hoppats att regeringen skulle infria sitt löfte om att ta tag i de orättvisa konkurrensvillkor som råder, så att vi och andra privata aktörer, under stort ansvar och ett strikt regelverk, kunde få möjlighet att erbjuda fler attraktiva spel och spelformer. Men det enda som hänt är att de tillsatt ännu en utredning. Svenska Spel drivs på rent kommersiella villkor. Därför bör den svenska spelmarknaden omregleras. Det skulle öka konkurrensen mellan olika aktörer, något som skulle gynna både kunder och förmånstagare, säger Gunnar Lind. Cherry har uppvaktat regeringen via SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, och även träffat finansdepartementet och framfört sin syn på frågan. Under året kommer man att ha ett möte med den ansvarige för den pågående spelutredningen. Vår spelverksamhet, som bedrivs i Sverige och följer svensk lag, glöms ibland bort. Diskussionen handlar nästan uteslutande om spel på nätet, säger Gunnar Lind. Cherry har 45 års erfarenhet av att på ett seriöst sätt erbjuda spelunderhållning på en reglerad marknad, givetvis skulle vi också CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

7 »Allt talar för en ljus framtid «Cherry hade aldrig varit ett framgångsrikt företag om det inte vore för alla medarbetare. Totalt sysselsätter vi drygt 650 personer som ger våra kunder en stunds spänning och social samvaro under ordnade former, säger Gunnar Lind, VD och koncernchef för Cherryföretagen. kunna göra det på en omreglerad marknad. Fungerar som självständigt bolag Under 2006 delades affärsområdet Cherry Casino ut från Betsson till aktieägarna och blev en fristående koncern noterad på Aktietorget. Det gångna året har Cherry visat att företaget kan drivas framgångsrikt som ett självständigt och noterat bolag. Under 2007 har Cherry fokuserat starkt på sin basaffär samtidigt som man arbetat med att få struktur på bolaget. Nya it-system har byggts, it-driften har outsourcats och Maritimt Spel har fått ökat fokus. Trots att vi ägnat en hel del tid åt att förhandla fram avtal för tjänster på basservice som IT, lokaler etc har vi också lyckats flytta fram positionerna inom flera områden och tagit fram nya tillväxtprojekt, säger Gunnar Lind. Steget ut på Internet Under 2008 tar Cherry steget ut på Internet via spelsajten PlayCherry.com som drivs genom Playcherry Ltd, ett dotterbolag på Malta. Sajten kommer att marknadsföras till alla rederier och kunder på internationellt vatten. Cherry breddar därmed sin produktportfölj gentemot rederier, övriga samarbetspartners och slutkunder då PlayCherry.com erbjuder casino- och pokerspel samt sportsbetting genom ett samarbete med Entraction Group. PlayCherry.com visar att vi är ett modernt företag som investerar i produkter/tjänster som stödjer vår affärsidé och strategi. Det här är den andra produkten som vi har skapat genom att satsa på utvecklingsprojekt. Eventcasino var den första. Vi kommer att fortsätta satsa på utvecklingsprojekt även under 2008, säger Gunnar Lind. CHERRY ÅRSREDOVISNING

8 Spel och dramatik sedan 1963 Cherrys historia är lång och händelserik och utspelar sig i många olika länder. Per Hamberg, tidigare i många omgångar VD och nu i Cherryföretagens styrelse, har varit med sedan mitten av 1960-talet. För honom har Cherrys äventyr varit en dramatisk resa där celebriteter som Steve Jobs, Göran Persson och Olof Palme varit delaktiga. Cherry är lite som en katt med nio liv. Vi har överlevt många svåra motgångar och gått stärkta ur kriserna. Den värsta smällen var spelförbudet 1978 då vi över en natt fråntogs vår särklassigt största inkomstkälla, spelautomaterna, berättar Per Hamberg. Det första steget i Cherrys historia togs 1963 när Bill Lindwall och Rolf Lundström bildade AB Restaurang Rouletter. Fyra år senare etablerade företaget ett samarbete med AB Roulettekonsult & Spelautomater som drevs av Per Hamberg och Lars Kling inregistrerades namnet Cherry och körsbärssymbolen. Jag, Lars, Rolf och Bill har arbetat tillsammans med Cherry på ett eller annat sätt i fyra decennier, det är rätt fantastiskt, konstaterar Per Hamberg. Träffade Steve Jobs Under den tiden har Per Hamberg hunnit se stora omvälvningar av såväl marknader och världsdelar som personer. Han var till exempel på plats i Silicon Valley i början av 1970-talet när fruktträden ersattes av high tech-byggnader och dataåldern accelererade. Besöket i Silicon Valley formade både mig och Cherry. Det fanns en enorm dynamik där, attityden var att allt var möjligt, berättar Per Hamberg. Pers resa till USA föranleddes av att Cherry då införskaffade den nordiska och brittiska agenturen för uppfinnaren av tv-spel, amerikanska Atari. Där jobbade vid Pers besök en tonårig tekniker som var så illa klädd att han inte fick visa sig på kontoret för att man var rädd att han skulle skrämma bort kunder. Några år senare startade ynglingen datortillverkaren Apple och blev miljardär Cherrys guldålder Fram till 1978 var Cherryföretagen mycket framgångsrika. Koncernen expanderade snabbt och hade ett tag 55 procent av den svenska spelautomatmarknaden omfattade verksamheten 65 kontor i Sverige och 35 kontor utomlands i bland annat England, Danmark, Norge, Belgien, Österrike, Spanien och forna Jugoslavien. Egentligen gick det otroligt snabbt allting. På 1960-talet rekryterade vi 8 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

9 personer i föreläsningssalar på universiteten, bland annat i Umeå. Några år senare hade vi verksamhet över hela Europa, säger Per Hamberg. Olof Palme bröt löfte Men 1978 förändrades allt dramatiskt. Med ett enda svärdshugg kapade riksdagen benen på Cherryföretagen. Detta genom att förbjuda spelautomater i privat regi. Under loppet av en månad försvann basen för Cherrys verksamhet. Det var en katastrof, allt vi hade byggt upp revs ner, minns Per Hamberg. Cherryföretagen tvingades avveckla all spelautomatverksamhet i Sverige och alla investeringskrävande satsningar däribland Atari för att kunna täcka avvecklingskostnaderna. Omstruktureringen pågick under flera år och kostade 44 miljoner kronor, en summa som i dag motsvarar det tiodubbla. Bara ett par år innan riksdagsbeslutet hade Bill Lindwall fått personliga garantier av Olof Palme att vi inte hade något att oroa oss för. Även andra politiker hejade på våra satsningar, de var glada över att vi investerade och bidrog till sysselsättningen. Men när beslutet kom var de löftena ingenting värda, konstaterar Per Hamberg. Framgångar i Östeuropa Cherryföretagen lyckades dock ta nya tag och resa sig ur askan köpte Per Hamberg och hans kompanjoner tillbaka delar av bolaget som man tidigare tvingats sälja för att klara krisen efter spelautomatförbudet. Det blev början på en ny framgångsrik era för koncernen som under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet grävde guld i de forna kommunistländerna som då började öppna upp sig för omvärlden. Ett tag hade Cherry casinon och spelautomater i bland annat Ryssland, Estland, Lettland, Vitryssland, Jugoslavien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Tjeckoslovakien och Ukraina. tusentals spelautomater i lager efter spelförbudet. Vi skrev avtal med deras olika republiker, Serbien, Makedonien, Kroatien och Bosnien, och hade bra fart på verksamheten. Vi hade också egen tillverkning av spelautomater i en kroatisk stad nära serbiska och bosniska gränsen. Men så kom inbördeskriget och raserade allting. Vi förlorade mer än 100 miljoner kronor på kriget, berättar Per Hamberg. Även i många andra östeuropeiska länder drabbades Cherryföretagen av svåra motgångar och tvingades trappa ner eller avyttra verksamheter. Det var oroligt i många länder de första åren efter kommunismens fall, men också fascinerande att vara där och se alla förändringar. När man jämför hur det såg ut på 1980-talet med hur det ser ut i dag känns det overkligt. I många avseenden har de gått från stenålder till högmodernt på bara två decennier, menar Per Hamberg. Monopolet kommer att falla 1990-talet har i många avseenden handlat om en intensiv dialog med politiker för att upphäva det statliga spelmonopolet. Det har funnits öppningar, men ingenting positivt har egentligen hänt på den fronten. I mitten av 1990-talet var det nära, men då kom den finansiella krisen och ingen kunde ifrågasätta dåvarande finansministern Göran Persson som Per Hamberg för övrigt guidade runt på ett Cherry-casino i Helsingfors på 1990-talet när han sa att staten behövde alla sina inkomster och att monopolet därför skulle vara kvar. Och där befinner sig spelmarknaden fortfarande Men Per Hamberg är övertygad om att något kommer att hända de närmaste åren. Det är inte etiskt försvarbart att ha det som i dag. Svenska Spel bryr sig mer om statskassan än om socialt ansvar. Staten ska inte hålla på med underhållning, privata aktörer är mycket bättre på det. Det är också märkligt att staten ska bestämma vart det ska finnas casinon. Varför ett i Sundsvall och inte i exempelvis Luleå och Umeå? Siffror visar också att statliga casinon inte drivs effektivt, det skulle även ekonomiskt vara en bättre affär för staten att låta privata intressen driva verksamheten under stark kontroll och reglering. Det skulle ge ökade skatteintäkter. Slutligen strider det svenska distributionsmonopolet i dag mot EU:s lagstiftning. Alla dessa argument sammantaget talar för att monopolet kommer att falla. Kriget i Jugoslavien Vår verksamhet har historiskt sett styrts mycket av lagstiftning. Olika länder mognar på olika sätt när det gäller spelmarknaden. Jugoslavien i mitten av 1980-talet passade oss som hand i handsken tidsmässigt. Spelmarknaden liberaliserades och vi hade Spelautomaterna var Cherrys största inkomstkälla fram till Då beslutade riksdagen att förbjuda spelautomater i privat regi. Under loppet av en månad försvann basen för Cherry. Riksdagsbeslutet är en av många dramatiska omvälvningar i Cherrys spännande och händelserika historia. CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

10 Offensiv satsning på spelsajt breddar produktportföljen Cherry har bedrivit spel på restauranger och fartyg sedan Nu satsar företaget även på Internet via dotterbolag på Malta. Den nya spelsajten Play- Cherry.com erbjuder poker, casino och sportsbetting och marknadsförs ombord på fartyg på internationella vatten. Driften av sajten kommer att skötas av den svenska spelkoncernen Entraction. Spelandet växer mest på Internet och det här är därför ett naturligt steg för oss, säger Björn Velander, VD för PlayCherry.com. Vår långa erfarenhet av att bedriva spel på krogar och fartyg på ett seriöst sätt ger trygghet även för dem som väljer att spela med Cherry på nätet. Cherry har spelentreprenader på fartyg som årligen transporterar cirka 25 miljoner människor. PlayCherry.com kommer att marknadsföras på fartygen på internationellt vatten. I förlängningen kommer passagerarna även att kunna spela på Internet ombord. Björn Velander, VD för PlayCherry.com. 10 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

11 Vår uppfattning är att tiden nu är mogen för att erbjuda rederier möjligheten att utöka spelutbudet och marknadsföringen av spel ombord, säger Björn Velander. Cherrys roll som helhetsleverantör av spel blir nu ännu starkare. Nu kan de som spelat våra spel på båten gå hem och spela samma eller liknande spel från oss på Internet. Utgår från Malta PlayCherry.com kommer att drivas i två dotterbolag på Malta, PlayCherry Ltd och PlayCherry Holding, som Cherry äger till 100 procent. Malta är ett av de EU-länder som har moderniserat sin spellagstiftning och erbjuder bolag som är etablerade i landet att teckna en licens för Internetspel. Vi ser stora möjligheter att kombinera vårt kunnande kring fysiskt spel med PlayCherry.com, säger Björn Velander. Marknadsledande Cherrys satsning på en spelsajt har möjliggjorts av de senaste årens framgångar inom det maritima segmentet. Allt fler rederier väljer oss som operatör för spel och jag är övertygad om att många av passagerarna som i dag spelar på våra automater och casinobord är intresserade av Internetspel, säger Björn Velander. Cherry är långt ifrån det första spelbolaget som satsar på Internet, men kan som få andra aktörer erbjuda en slagkraftig kombination av fysiskt spel och spel på nätet. Cherrys strategi är alltid att vara marknadsledande inom de områden som vi går in i och det här är inget undantag, understryker Björn Velander. Satsningen på PlayCherry.com är i linje med Cherrys strategi att växa såväl organiskt som genom förvärv. Styrelsen har därför etablerat två dotterbolag på Malta, Play- Cherry Ltd och PlayCherry Holding, som ägs till 100 procent av Cherry. CHERRY ÅRSREDOVISNING

12 Maritima framgångar på Medelhavet Ett nytt avtal under 2007 med grekiska Minoan Lines innebär att Cherry nu har spel ombord på 11 fartyg i Medelhavet. Och allt talar för att expansionen kommer att fortsätta de närmaste åren. Det finns ett hundratal färjor som trafikerar Medelhavet som erbjuder spel och vi har stora chanser att få flera av dem som kunder, säger Lars-Gunnar Persson, direktör och ansvarig för Maritimt Spel i Medelhavet och Nya Marknader. I Medelhavet bedriver Cherry i dag spel ombord på passagerarfärjor som går till Grekland, Italien, Spanien, Tunisien och Malta. Verksamheten består till största delen av spelautomater av internationellt kasinosnitt och totalt handlar det om cirka 380 automater på elva fartyg. Utvecklingen de senaste åren har varit snabb, under 2006 fördubblades antalet fartyg. Och avtalet med Minoan Lines har under 2007 utökats till att omfatta fyra fartyg. Det betyder en omsättningsökning på minst en miljon euro och befäster bilden av Cherry som en expansiv aktör. Potentialen att växa är stor, målet är att utöka med ett rederi och tre till fyra fartyg varje år. Men det är inte bara Medelhavet som är intressant för Maritimt Spel, vi undersöker även andra geografiska områden, säger Lars- Gunnar Persson. PlayCherry.com ger extra fart En produktnyhet som säkerligen kan ge extra skjuts åt Maritimt Spel på internationellt vatten under 2008 är den nya spelsajten PlayCherry.com. Sajten kommer inledningsvis att marknadsföras ombord på fartyg i Medelhavet. PlayCherry.com kommer att öka intresset för Cherry och ger möjlighet att spela våra spel även när man har klivit av båten. Så småningom hoppas vi även kunna erbjuda Internetspel ombord och därigenom utöka möjligheten till spännande spelupplevelser, säger Lars-Gunnar Persson. Moderna spel bakom framgångarna Vad är det då som gör att Cherry lyckats så bra i Medelhavet? Lars-Gunnar Persson tror att strategin att tillhanda- 12 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

spelglädje helt ny nivå

spelglädje helt ny nivå Årsredovisning 2010 Cherryföretagen spelglädje på en helt ny nivå Innehåll Del 1 Om Cherry Gunnar Lind: 2 2010 tog Cherrys spelglädje tilll en ny nivå Cherry i korthet 4 2010 var ett starkt år för Cherry

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Pushing the limits in gaming entertainment

Pushing the limits in gaming entertainment Pushing the limits in gaming entertainment net entertainment ÅrsreDOVisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 i korthet 4 VD har ordet 6 Erbjudande 10 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 14 Marknad 20 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin

Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin Aspiros kunder i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Storbritannien, Tyskland, Portugal, Österrike, Chile, USA,

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Årsredovisning 2012 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer