Fritids- och kulturförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 12:e mars 2014 Tid 18:00 Plats Landskrona stadsbibliotek Treklöverns gruppmöte 17:00 i bibliotekets hörsal S-gruppmöte 17:00 i bibliotekets sammanträdesrum 2:a våningen Sd-gruppmöte 17:00 Café Ruth Oscar Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Information om Kela (Kreativt entreprenörskap i Landskrona) 4) Ekonomirapport februari delas vid sammanträdet 5) Investeringsbudget 2015 ff bilaga 6) Ansökan om projektbidrag Lappkaravanen bilaga 7) Ansökan om förprojekteringsmedel Stormen - bilaga 8) Bidrag till resa - bilaga 9) Rapporter Nominering Region Skånes Kulturpris Stadsantikvarisk rapport - bilaga Diarielista - bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Fredrik Johansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Investeringsbudget Enligt nya rutiner från stadsledningskontoret skall investeringsbudgeten behandlas av nämnderna redan i februari inför kommande period (inlämning 5/3). Antal år framåt som investeringsbehoven skall beskriva är utökat till fem år. Direktiven i punktform redovisa en uppdaterad bedömning av de objektsbundna investeringsanslag som ingår i investeringsbudget Hänsyn ska tas till projekt/objekt som är pågående vid årsskiftet Bedömningen ska omfatta tidpunkt och utgift för objekten. redovisa en uppdaterad bedömning av objektsbundna investeringsanslag i planen för , där hänsyn tas till eventuella verksamhetsförändringar förändrad prioritetsordning reviderade utgiftskalkyler och liknande. att tillföra eventuella äskanden till plan för Behoven inom nämndens verksamhetsansvar. 1. Inom investeringsbudgeten var fyra objekt oavslutade vid årsskiftet och måste överföras till påföljande budgetår. Tycho Brahe minnena Digital teknik teatern Barnrum på museet Digital infoskärm Kulturnämnden ansvarar för flera stora institutioner där behovet av förnyelse av såväl innehåll som utrustning är stort för att möta Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(3) besökarnas förväntningar och behov. Förutom enstaka större projekt som museets utställning Människor som vi (2003), Tycho Brahe museets tillblivelse (2005), installation av digital teknik på teatern (2013) och i år aktuella utställning om fotohistoria, så har nämndens förnyelsebehov fått hanteras inom ramen för reinvesteringar på cirka 1,5 miljoner årligen. Den reinvesteringsvolymen är för liten. Vi har nu kommit till det läget att det är drygt 10 år sedan större insatser gjordes på såväl teatern, stadsbiblioteket som Tycho Brahe museet. Förnyelsebehovet av inventarier och teknik kommer därför att bli akut under kommande år. Brister i arbetsmiljön är inom vissa områden angelägna att åtgärda och utrymmet är inte tillräckligt när de skall konkurrera med bristande standard i den publika verksamheten. I den nyligen genomförda medarbetarundersökningen redovisas ett missnöje med arbetsmiljön och detta blir för personalen särskilt påtagligt när man jämför sig med vad som tillhandahålls inom den centrala stadsförvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att reinvesteringsvolymen höjs till 2,5 miljoner årligen. Fördelningen inom ett reinvesteringsutrymme är svårt att avgöra med lång framförhållning och den fördelningen bör överlämnas till nämnd och verksamhet. 3. Större investeringsprojekt under de kommande åren: a) Kulturnämnden har ett anslag under 2014 för produktion av en fotohistorisk utställning på museet. En utredning har startat tillsammans med Region Skåne och Lunds universitet om förutsättningarna för etablering av ett Kunskapscenter för den fotografiska bilden. Om detta realiseras bör den fotohistoriska utställningen samlokaliseras med centret och de båda verksamheterna tillsammans utgöra en egen institution, förslagsvis med lokalisering till Tyghuset. Om detta blir möjligt kan detta skapas under Någon kostnadsberäkning är ännu inte gjord. Utredningen skall bli klar till juni månad b) Det Meröppna biblioteket i Glumslöv har varit en framgång och utgör en väsentligt förbättrad service till besökarna. En liknande service är önskvärd för biblioteket i Häljarp 2015 och till en kostnad av 400 tkr. c) En lönsam investering vore utbyte av all ljusutrustning till LEDbelysning på konsthall, bibliotek och teater. Kostnad cirka 2 miljoner kronor. Besparingseffekten ligger i energiåtgång och väsentligt minskat utbytesbehov av lampor. Besparingseffekten hamnar dock hos hyresvärden Teknik & Service förvaltningen.

4 3(3) c) Under perioden kommer utställningar på Landskrona museum och Tycho Brahe museet att behöva förnyas till en uppskattad kostnad av 6 miljoner. Kulturnämnden föreslås besluta att överlämna denna skrivelse som nämndens förslag till investeringar under aktuell period. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef

5 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Kulturnämnden återremitterade ansökan från Öresundsteatern om ett kommunalt bidrag på 1,5 miljoner för produktion av en sommarteaterföreställning Lappkaravanen. Uppdraget till förvaltningen var att utreda vad konsekvensen skulle bli om det kommunala anslaget för projektet reducerades till 1 miljon samt att vilka förutsättningar i övrigt det finns för att realisera projektet. I förvaltningens skrivelse till nämnden anfördes ett antal faktorer som gjorde att förvaltningen betraktade projekt Lappkaravanen som riskfyllt och tveksamt till om det borde stödjas: Manuset är nyproducerat och därför är innehållet svårt att bedöma och tiden från författande fram till repetitionsstart är kort 2013 års föreställning Bara en berglärka var en publik framgång, men den draghjälp projektet hade i jubileumskommitténs arbete och berättelsens lokala anknytning finns inte Musiksamarbetet med en medlem från gruppen The Ark gav medial uppmärksamhet. Publiken på en sommarteater har ofta förväntningar på en lättsam och underhållande föreställning vilket ställer stora krav på ett manus som behandlar den typen av ämne som det Öresundsteatern valt. Den konstnärliga kvalitén för Bara en berglärka var inte omtvistad, vilket kan göra det svårt att nu få stöd från externa bidragsgivare. I ärendet har nu ett antal skrivelser tillkommit: Öresundsteatern har lämnat en skrivelse med kommentarer till den skrivelse från förvaltningen som nämnden hade till behandling den 5:e februari. Öresundsteatern har reducerat sin ansökan om bidrag från Landskrona stad till en miljon kronor. Normalt krävs för ett sådant stöd från Kommunstyrelsen att förvaltningen ur egen budget finansierar en tredjedel. Öresundsteatern har lämnat in en minimibudget som man anser beskriva den lägsta ekonomiska nivån utifrån vad som är möjligt, att med bibehållen Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

6 2(2) konstnärlig ambition genomföra projektet. I denna kalkyl är budgetomslutningen cirka 1,6 miljoner lägre än i ursprungsansökan. Lönekostnaderna är reducerade med 900 tkr och produktionskostnaderna med 650 tkr. Intäktsbudgeten reducerad med samtliga externa bidrag förutom 300 tkr, varav 200 tkr utgör byte av tjänst (tälthyran). Öresundsteatern har lämnat in en skrivelse med argumentation till vad man anser att projektet ger för möjliga mervärden till kommunen utöver själva föreställningen. Öresundsteatern anför i sina skrivelser och vid personliga möten att det publikintresse som Bara en berglärka innebar är ett bevis för att Landskrona behöver och kan ha en årlig sommarteater. Öresundsteatern vill vara den ensemble som producerar detta och deras perspektiv och förslag är att man skall få ett årligt bidrag från kommunen för detta. Den verksamhet Öresundsteatern bedrivit förutom fjolårets sommarteater har bestått i värdegrundsbaserade föreställningar med primär inriktning mot skolor och därtill kopplad pedagogiskt efterarbete i klassrummen. Detta har man gjort på ett bra sätt. Man har också haft ett bra samarbete med Omsorgsförvaltningen med en verksamhet i Moomsteaterns efterföljd. Förvaltningens bedömning är också att det ställs mycket stora krav på en fristående teatergrupps konstnärliga unikhet och kvalitet för att man skall kunna få kontinuerliga bidrag från regional eller statlig nivå. Kulturnämnden har därför tidigare tagit beslut om att Landskrona teater skall vara en gästspelsscen och att inte lämna verksamhetsbidrag. Att årligen finansiera en sommarteater i Landskrona innebär krav på kommunala bidrag i rätt stor omfattning. Förvaltningens åsikt är att det finns andra områden inom vår kulturverksamhet som är mer angelägna att prioritera. Kulturnämnden har totalt sett 300 tkr för stöd till fristående kulturprojekt, extern eller intern ansökan, som kan aktualiseras under löpande år. Finansiering till den nivå som Öresundsteatern ansöker om kräver avveckling av någon verksamhet om den skulle finansieras av nämnden. De risker förvaltningen tidigare pekat på kvarstår för det aktuella projektet Lappkaravanen. Förvaltningen föreslår att Öresundsteaterns ansökan avslås. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef

7 Kommentarer till Göran Nyströms skrivelse angående Öresundsteaterns ansökan för sommarteaterföreställningen Lappkaravanen [Lappkaravanen] baseras inte på en befintlig berättelse utan skall grundas på de dokument och undersökningar som behandlar ett fenomen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet... I detta avseende skiljer sig inte manuset till Lappkaravanen från fjolårets manus. Bara en berglärka baserades inte heller på en befintlig berättelse utan även på dokument och undersökningar samt personliga berättelser och utgjorde grunden för en fiktiv berättelse. Föreställningen Bara en berglärka baserades på författaren Eva F Dahlgrens bok Fallna kvinnor.. Manus har ej med boken att göra då det är en dokumentär bok som skrevs parallellt med manuset, som är fiktivt. Anders Kungsman och Per Ullberg var i allra högsta grad inblandade om inte drivande i manusarbetet. Det bör även påpekas att Bara en berglärka var Eva F Dahlgrens dramatikerdebut. Manuset till Bara en berglärka var färdigt till kollationeringen 7 april, en sedvanlig tidpunkt i teatersammanhang. Genom att engagera en medlem för gruppen The Ark att skriva musik till föreställningen fick man en effekt med många omnämnanden i media över hela landet. Två medlemmar från f.d. The Ark, Mikael Jepson och Jens Andersson, komponerade musiken till Bara en berglärka. Vi hade även en f.d. medlem från rockbandet med i orkestern, Sylvester Schlegel. Till årets uppsättning gör den kände samiske musikern och sångerskan Sofia Jannok musiken. Även hon är ett namn som kommer att engagera såväl media som publik - inte bara från södra utan också norra Sverige där hon har sitt ursprung. Att så kort tid innan en tänkt premiär inte ha ett manus tillgängligt som inte tidigare är prövat sceniskt är självklart en stor konstnärlig risk. Framförhållningen är normalt sett betydligt bättre. Som jämförelse kan tas att Marsvinsholmsteatern berättat att man haft nästa säsongs manus klart när sista föreställningen gavs för sommaren. I uppgifterna angående Marsvinsholmsteaterns manusarbete föreligger faktafel. Vi har samtalat med Maria Roxenius som jobbade som producent på Ystad Stående Teatersällskap , som då var verksamma på Marsvinsholmsteatern. Enligt henne var slutmanus i bästa fall klart till kollationering i maj. Pjäsbeslut togs normalt sett framåt jul, goda år i oktober - i värsta fall inte förrän i februari. Vårt pjäsbeslut togs redan i september. Under de följande månaderna innan jul har det gjorts en omfattande research vilket garanterar en väl underbyggd berättelse. Vi har även ett samarbete med föreningen Samer i Syd för att garantera autenticiteten i de historiska förhållandena och den kulturella trovärdigheten för samerna. Den erkände skådespelaren, regissören och dramatikern Dag Norgård har tackat ja till att göra huvudrollen i Lappkaravanen. 1

8 Anders Kungsman har i honom också en mentor och ett bollplank vad gäller pjäsens dramaturgi. Sommarens manus kommer att ligga klart sista mars - en månad innan kollationering, dvs en månad innan manuset till Bara en berglärka var färdigt. Nyskriven dramatik kan inte prövas sceniskt av den anledningen att den är nyskriven. Även om man sätter upp en klassiker är varje produktion unik. Konstnärligt var bedömningen mer varierad. Från HD:s och Skånska Dagbladets recensenter kom positiva recensioner (finns bilagd i Öresundsteaterns ansökan) medan Sydsvenska Dagbladets recensent (biläggs denna skrivelse) avfärdade föreställningen. Att ett projekt fått en sämre recension i en tidning är den recensentens subjektiva bedömning. Vi fick övervägande positiva recensioner och framförallt var publiken - våra viktigaste kritiker - väldigt nöjda och vi fick mängder av positiva kommentarer. Exempel är de två insändare som finns bilagda ansökan. Därom vittnar också den höga beläggningen. Den viktigaste reklamen är den muntliga. Ekonomi: Finansieringen kom huvudsakligen från Jubileumskomittén, biljettintäkter och vissa externa bidrag, bland annat från Kultur Skåne. Vi fick anslag inte bara från Landskrona stad utan också från Kultur Skåne, Kulturrådet, Crafoordska stiftelsen, Sparbanksstiftelsen Skåne och Länsstyrelsen. Vi hade alltså inte bara vissa utan omfattande externa bidrag. Vi anser att vi med ett anslag från staden även i år har mycket goda chanser att få anslag även från ovannämnda bidragsgivare då vi visat på den ekonomiska genomförbarheten med sommarteater på Citadellet. Med stöd från Landskrona stad ökar våra möjligheter att få externa bidrag markant. Inom Öresundsteatern har man tidigare själv tagit fram manus till föreställningen 'The Big Bög Show' och 'Ska du ha stryk ditt jävla pucko'. Det rörde sig då om föreställningar med två skådespelare. Den nu planerade föreställningen kräver ett betydligt mer omfattande manus. The Big Bög Show och Ska du ha stryk ditt jävla Pucko är förvisso monologer och inte dialoger. Gången i ett manusarbete ser dock inte annorlunda ut om det så är en person eller tjugo som står på scen. I båda fallen krävs grundläggande dramaturgisk kunskap, något som både Anders Kungsman och Per Ullberg besitter med sina respektive 20 år i branschen. Den historia som skall skildras har ingen direkt koppling till Landskrona. Det behöver naturligtvis en teaterföreställning inte ha, men möjligheten till en publik framgång för ett drama, som inte är prövat tidigare eller är välkänt, är sannolikt bättre om den lokala anknytningen finns såsom fallet var med Bara en berglärka. Öresundsteaterns lokala förankring är stor. Bara en Berglärka hade också ett tungt ämnesval som berättades på ett underhållande vis. Inte heller Bara en Berglärka var prövat eller välkänt 2

9 sedan tidigare. Lappkaravanen kommer liksom Bara en berglärka att bli en allmängiltig berättelse, den här gången med inte bara ett nationellt utan också ett europeiskt perspektiv. Det blir en mångfacetterad musikteaterföreställning med prolog på Kasernplan, vandringsteater och spel i en eventkåta från Tentipi (www.tentipi.se). Scenbilden blir cirkusens runda manege där dramat upplevs på nära håll. Publiken kommer här att vara åskådare i dubbel bemärkelse eftersom själva dramat behandlar just en företeelse och en tid där människor gick på zoo för att titta på andra människor. Pausen kommer i sig att bli en spektakulär freakshow där serveringen sköts av skäggiga damen, världens största kines, och en ofödd tvilling. Musiken skrivs av den samiska sångerskan Sofia Jannok, producerad av Henrik Oja. Med valet av Sofia Jannok som kompositör kommer föreställningens grundhistoria att få en viktig inramning där Sofias jojk blir central. Jojken står för samernas syn på sig själva som en del av naturen och naturen en del av dem. När publiken i sommarkvällen lämnar tältet hoppas vi gett dem en fullfjädrad konstnärlig upplevelse och nya tankar om människosyn. Marknadsföring: Bara en berglärka fick mycket publicitet med The Ark anknytningen och mycket draghjälp från jubileumsorganisationen. Trots att jubileet bidrog med draghjälp vad gäller marknadsföring drev Öresundsteatern själv en omfattande marknadsföring. Med anledning av att vi inte har draghjälp ifrån jubileet detta år har vi också ökat marknadsföringsposten i årets budget. Med förra årets produktion har vi skapat en bred publikbas över hela landet. Om det finns en vilja från Landskrona stad till en årligt återkommande sommarteater med en bidragsbudget på 1,5 miljoner, så borde det kanske vara föremål för en upphandling. Det är inte alls omöjligt att det skulle väcka intresse från flera professionella ensembler. Angående förslaget om upphandling undrar vi om det ens hade det funnits en sommarteaterverksamhet att upphandla utan Öresundsteatern och den stora succén med Bara en berglärka. Vi hoppas att nämnden anser oss vara en professionell teater? Vi har ändå framgångsrikt drivit en omfattande repertoar- och turnéverksamhet i kommunen och regionen i snart åtta år. Förslag till revidering av ansökningsbudget: Öresundsteatern föreslog i sin ansökan för "Lappkaravanern" en teknikinvesteringsdel på Denna teknik ville vi dela med Landskrona Teater samt Kulturskolans verksamhet. Detta skulle medföra sänkta anslagsnivåer för eventuella kommande sommarteaterföreställningar. Vi är dock beredda att revidera vår ansökan till , med ökade hyrkostnader för projektet. 3

10 BARA EN BERGLÄRKA Rapport

11 INNEHÅLL: Sammanfattning 3 Detta har hänt 3 Hösten Våren Publikstatistik 5 Försäljning/biljettkategori 5 Geografisk spridning 5 Projektdeltagare 6 Mediebevakning 7 Ekonomiskt utfall 8 Framtiden 8 2

12 SAMMANFATTNING Vi kan med facit i hand konstatera att Bara en berglärka har varit en lyckad satsning. Föreställningen har blivit rosad och uppmärksammad av nationell press, och inte minst av publiken som vallfärdat från hela landet, från Härnösand i norr till Ystad i söder personer såg föreställningen, vilket betyder att nästan alla föreställningar var utsålda eller endast hade ett fåtal platser kvar. Förutom de publika framgångarna har projektet engagerat och anställt ett stort antal människor i Landskrona och i regionen. Totalt engagerades 64 personer i projektet och 33 arbetstillfällen skapades. Kring projektet har vi även skapat ett flertal mervärden, såsom seminarium, lärarfortbildning och en workshop för skådespelarensemblen (beskrivs närmare nedan). Parallellt med manusarbetet har Eva F. Dahlgren skrivit en bok om Landskrona tvångsarbetsanstalt, Fallna kvinnor, som gavs ut på Forum Bonniers. Boken gavs ut i samband med premiären och fanns till försäljning i samband med föreställningarna. DETTA HAR HÄNT Hösten 2012 Den 1 oktober 2012 drog vi igång Bara en berglärka-projektet på allvar med en upptakt på Landskrona Teater där både medverkande proffs och amatörer deltog. Under hösten träffade vi sedan amatörerna regelbundet en gång i veckan för teaterövningar och skådespelarträning. Vi pratade även om den historiska bakgrunden till den berättelse som skulle framföras på scenen. Under hösten knöt vi två av Sveriges mest etablerade rockmusiker till projektet - Mikael Jepson och Jens Andersson från The Ark, som skrev musiken till föreställningen. Våren 2013 Under våren fortsatte vi att träffa amatörensemblen regelbundet en gång i veckan. Den 8 mars 2013, på internationella kvinnodagen, anordnade vi tillsammans med föreningen Vi är Landskrona och Uppdrag Ninjas ett stort seminarium, Mänskligt, på temat människosyn. Under kvällen fylldes Landskrona Teater med engagerade Landskronabor. Vi bjöd på ett gediget program med många intressanta gäster: Kjell Sundstedt: Författare och regissör. Egentligen skulle Kjell Sundstedt inte ha funnits. Hans mamma stämplades som sinnesslö och var nära att tvångssteriliseras. Hon lyckades dock rymma och undkom, till skillnad från flera av hans morbröder och mostrar. Eva F. Dahlgren: Frilansjournalist, författare och föreläsare. Skriver manus till Bara en berglärka. Eva F. Dahlgren fick sitt genombrott som författare med boken Farfar var rasbiolog som kom ut mottog hon Wahlström & Widstrands litteraturpris. Jonas Franksson: Debattör och skådespelare. Tidigare programledare för CP-magasinet, och ordförande för Förbundet för unga rörelsehindrade. 3

13 Nour El-Refai: Skådespelare och komiker som medverkat i ett flertal TV-, radio- film- och scenproduktioner. Kvällen avslutades med en flashmob på Rådhustorget. Den 8 mars hade vi också biljettsläpp. Den 7 april hade vi kollationering, den första gemensamma manusgenomläsningen med alla medverkande i projektet, såväl på som bakom scenen. Helgen den 4 och 5 maj hade vi glädjen att tillsammans med Kulturkraft syd kunna erbjuda skådespelarensemblen en workshop med skådespelaren, regissören och dramatikern Dag Norgård, en workshop som blev ett avstamp för arbetssättet i det kommande repetitionsarbetet. Workshopen var mycket uppskattad av deltagarna. Den 1 juni startade repetitionsarbetet för den professionella ensemblen. Första veckan i juli var tältet färdigbyggt och vi kunde börja repetera i scenografin. Den 1 juli började även musikerna sin anställning. Vi hade premiär 27 juli och spelade sedan 22 föreställningar fram till och med den 31 augusti. Fyra var skolföreställningar. 690 elever och lärare såg skolföreställningarna. 4

14 PUBLIKSTATISTIK Seminarium Mänskligt på Landskrona Teater 8 mars: 142 personer Bara en berglärka: personer (85% beläggning) Lärarfortbildning 15 augusti. Samarbete med Forum för levande historia: 40 personer 22 föreställningar under perioden 27 juli-31 augusti, varav fyra skolföreställningar. 690 elever och lärare såg skolföreställningarna. Maxbeläggningen var personer (200 platser/föreställning + 50 extraplatser på två av skolföreställningarna och 20 extraplatser de tre sista offentliga föreställningarna). Försäljning biljettkategori offentliga föreställningar (exkl skolföreställningar): Ordinarie: 51,6% Barn/ungdom: 1,4% Studerande: 3,5% Pensionär: 29,2% Scenpass: 4% Skånetrafiken (Mina sidor): 7% Sponsor: 1,0% Grupp: 1,8% Övrig (ledsagare, rullstol, Hotel Öresund): 0,5% Biljettförsäljning geografisk spridning (Ticnet) Allerum, Annelöv, Arlöv, Askim, Asmundtorp, Bara, Barsebäck, Billeberga, Billesholm, Billinge, Bjuv, Bjärred, Blentarp, Borås, Broby, Bromma, Bunkeflostrand, Båstad, Dalby, Dösjebro, Ekeby, Eslöv, Fleninge, Furulund, Färlöv, Gantofta, Glumslöv, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hyllinge, Hägersten, Häljarp, Härnösand, Härslöv, Hässleholm, Höganäs, Höllviken, Hörby, Höör, Jonstorp, Jämshög, Jönköping, Kalmar, Kareby, Karlshamn, Kattarp, Klagstorp, Klippan, Kristianstad, Kungsbacka, Kvidinge, Kävlinge, Kågeröd, Landskrona (1033), Lerberget, Lidingö, Lidköping, Limhamn, Linköping, Ljungbyhed, Lomma, Lund, Lyckeby, Löddeköpinge, Malmö, Mariannelund, Markaryd, Molkom, Munka Ljungby, Mölle, Mörarp, Nacka, Norrköping, Nyhamnsläge, Obbola, Oxie, Perstorp, Påarp, Ramlösa, Ronneby, Rydebäck, Råå, Röstånga, Sankt Ibb, Saxtorp, Sibbhult, Simrishamn, Sjöbo, Skara, Skurup, Skånes Fagerhult, Sollentuna, Sparreholm, Spånga, Staffanstorp, Stenestad, Stockholm, Strandbaden, Strömsnäsbruk, Strövelstorp, Svalöv, Södra Sandby, Sösdala, Teckomatorp, Torna Hällestad, Trelleborg, Tyringe, Täby, Tågarp, Uppsala,Vallåkra, Varberg, Veberöd, Vejbystrand, Viken, Vinslöv, Västra Frölunda, Västra Karup, Växjö, Yngsjö, Ystad, Älvsjö, Ängelholm, Åhus, Åkarp, Åstorp, Ödåkra, Örkelljunga. 5

15 PROJEKTDELTAGARE Funktion Antal Könsfördelning Manusförfattare 1 (1 kvinna) Sångtextförfattare 1 (1 man) Kompositörer 2 (2 män) Körarrangör 1 (1 kvinna) Regissör 1 (1 man) Producent 2 (2 kvinnor) Ekonom 1 (1 man) Skådespelare 5 (3 kvinnor / 2 män) Amatörskådespelare 17 (12 kvinnor / 4 män) Musiker 4 (1 kvinna / 3 män) Musiker prologen* 4 (4 män) Chaufför prologen 1 (1 man) Ljusmästare 1 (1 man) Ljudmästare 1 (1 man) Ljudtekniker 2 (2 män) Bygg 5 (1 kvinna / 4 män) Dekormålare 1 (1 kvinna) Kostymör 1 (1 kvinna) Kostymassistenter 5 (5 kvinnor) Inspicient 1 (1 kvinna) Biljettansvarig 1 (1 kvinna) Publikvärdar 8 (7 kvinnor / 1 man) Dokumentation (film) 1 (1 man) Summa: 64 (34 kvinnor / 30 män) Antal arbetstillfällen: 33 (10 kvinnor / 23 män) * Musiker från Ramlösa Brunsextett Kommentar: Tre kostymassistenter var även engagerade som publikvärdar. Dubbleringen är borträknad i summeringen. 6

16 MEDIABEVAKNING Öresundsteatern satsade mycket på marknadsföringen. Projektet fick en omfattande regional och nationell mediebevakning. Tv och Radio: SVT (Sydnytt 16 nov 2012 och 16 juli 2013) P1 riks - (Studio Ett 26 juli 2013) P4 Extra riks - (27 juli 2013) P4 Radio Malmöhus (16 nov 2012 och 29 juli 2013) Retro FM (17 juni) Tidningar: TT Spektra går ut till tidningar i hela landet och togs in av bl.a. Svenska Dagbladet, Aftonbladet och flertalet lokala tidningar, från Piteå-Tidningen i norr till Ystads Allehanda i söder (29 juni 2013 och 24 juli 2013) Helsingborgs Dagblad / Landskronaposten (18 juni 2012, 4 okt 2012, 16 nov 2012, 23 nov 2012, 21 dec 2012, 7 jan 2013, 28 feb 2013, 10 maj 2013, 25 maj 2013, 4 juni 2013, 15 aug 2013, 24 aug 2013, 31 aug 2013, 6 sep 2013, 10 okt 2013) Sydsvenska dagbladet (21 nov 2012, 26 jan 2013, 4 juni 2013, 26 juli 2013, 28 juli 2013) Kvällsposten (19 juli 2013, 30 juli 2013) Skånska dagbladet (21 nov 2012, 11 juni 2013, 29 juli 2013, 3 aug 2013) Lokaltidningen Landskrona (23 nov 2012, 1 mars 2013, 12 juni 2103, 24 juli 2013) City Landskrona (26 nov 2012, 28 feb 2013) Tidskrifter och Magasin: Filter (nr 32, juni & juli 2013) Populär Historia (annons nr ) Vintage (nr ) Socialpolitik (nr ) Magasinet Landskrona (nr , nr ) Insändare: Helsingborgs Dagblad / Landskronaposten (19 mars 2013, 19 augusti 2013, 23 augusti 2013) 7

17 EKONOMISKT UTFALL Intäkter: Anslag kr (Landskrona stad 1 miljon kr) Studiecirkel kr Sponsring kr Biljettförsäljning kr Pausservering kr Lönebidrag kr Försäljning böcker och program kr Övriga intäkter kr Summa: kr Utgifter: Löner kr Löner, F-skatt kr Produktionskostnader kr Inköp böcker och program kr Summa: kr resultat: kr Kommentar: Projektet visar positivt resultat. Man ska dock vara medveten om att de ideella insatserna i projektet är mycket stora. Vi har även fått sponsring från många av våra leverantörer Vinsten återinvesteras i kommande sommarteatersatsningar. FRAMTIDEN Sommarteater på citadellet kommande år Med sommarens succé har Öresundsteatern visat att vi kan locka en stor teaterpublik till Landskrona med stor geografisk spridning. Vi hoppas på att få möjlighet att bygga upp en varaktig sommarteatertradition på området. 8

18 Minsta budget Lappkaravanen INTÄKTER Netto Moms Brutto Sökta bidrag Ex moms Ink moms Landskrona stad kr kr Övriga intäkter Sponsring kr kr (varav utgör Tentipis sponsring) Biljettintäkter offentliga föreställningar kr kr kr (25 förest, 280 kr/biljett, 110 pers/förest) Egen insats kr kr SUMMA INTÄKTER: kr Förväntat resultat 601 kr KOSTNADER Löner (inklusive sociala avgifter) Månadslön Anställningstid Bruttolön Semesterers. Pension Soc avg Moms Totalt (12.0%) Fora (5.4%) (31.42%) Ink moms Komposition (Sofia Jannok) kr (grunders) kr kr Regissör (Anders Kungsman) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Manus och reseach (Anders Kungsman) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Skådespelare (Per Ullberg) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Skådespelare (Dag Norgård) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Skådespelare (Oscar Skagerberg) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Skådespelare (Therese Hammar) kr kr kr kr kr kr kr Maskör kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Kostymdesigner kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Scenograf och rekvisitör kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Snickeri och bygg (inkl riv) kr kr kr Ljusmästare (Daniel Andersson) kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Ljudmästare (Markus Nilsson) kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Producent (Hanna Olsson) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Producent (Csaba Perlenberg) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Summa löner: kr kr kr kr kr kr kr Produktionskostnader Netto Moms Brutto Ex moms Ink moms Teknik (ljus) kr kr kr Teknik (ljud) kr kr kr Tält (Tentipi) kr kr kr Scenografi och rekvisita kr kr kr Publikplatser kr kr kr El kr kr kr Kostym kr kr kr Mask kr kr kr Landskrona ridklubb kr 0 kr kr Marknadsföring kr kr Administration kr kr Frakter kr kr Redovisning/Revision kr kr Resor kr kr Bevakning kr kr Ticnet biljettavgift (6 kr/biljett) kr kr Toaletter kr kr Tillstånd (mark) kr kr Gästlägenheter och replokal 0 0 kr 0 kr Övriga kostnader (ca 5%) kr kr Summa produktionskostnader kr kr SUMMA KOSTNADER:

19 Mervärden sommarteaterprojekt på Citadellet Förutom 25 föreställningar (19 juli-31 augusti) erbjuder projektet många mervärden för Landskrona, nedan har vi listat några av dem. Företagsevent, Konsert, Samarbeten lokala och nationella föreningar, Pedagogiskt samarbete med skolan, internationellt samarbete Lilian Thuram foundation, Nordisk Forskning, Arbetstillfällen, Praktiktillfällen för unga och funktionsnedsatta, Lokal delaktighet. Företagsevent: Företaget Tentipi i Sunne, Värmland sponsrar föreställningen med hela sju tältkåtor som tillsammans kommer att bilda en hexagon. Projektet står endast för de fasta kostnaderna kring transport, konstruktion och nedmontering. I anslutning till spelperiod anordnas företagsevent i de sju tältkåtorna. Konsert med Sofia Jannok: Singer-songwritern Sofia Jannok som komponerar musiken har som sommarpratare, Grammisnominerad, mottagare av prins Eugens Kulturpris och med två kritikerrosade album i bagaget etablerat sig som en nationell artist, nu senast med framträdande i SVT:s Allsång på Skansen. Samarbeten med lokala och nationella föreningar: Föreningen i Landskrona kommer via sina kanaler hjälpa till att marknadsföra föreställningen till hela Norden. Föreningen Norden har flera tusen medlemmar. Samarbetet kommer att vara med och generera publik. Bara i Landskrona finns cirka 200 medlemmar. Föreningen Samer i Syd. Samer i Syd fungerar som kulturellt och historiskt bollplank för att säkerhetställa det autentiska samiska kultarvet i föreställningen. De kommer även att aktivt marknadsföra föreställningen till sina medlemmar. Ordförande i föreningen sitter i Sametinget och medverkar genom sitt nätverk till att sprida information om projektet i norra Sverige. Ridklubb. Vi kommer att ha levande hästar med i föreställningen. Dessa och ett antal hästskötare deltar från någon av våra ridklubbar mot en mindre ersättning. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lokala samarbeten med närings- och föreningsliv. Pedagogiskt samarbete med skolan: Samarbete med Estetprogrammet på Allvar Gullstrandsgymnasiet. Som en del i sin undervisning kommer ett antal klasser med gymnasieelever att under handledning av vår rekvisitör Suzanne Andersson vara med och tillverka rekvisita till föreställningen. Lilian Thuram foundation: Före detta fotbollsspelaren i franska landslaget Lilian Thuram och hans stiftelse Lilian Thuram foundation (vars syfte är att motverka rasism genom utbildning) är initiativtagare till den internationellt uppmärksammade utställningen Human Zoos - the invention of the savage" som öppnade i Paris Thuram tycker att vår projektidé är väldigt bra. Man arbetar för att ta hit Thuram till Sverige i maj. I samband med ett eventuellt Sverigebesök ser vi en möjlighet för Landskrona stad att förslagsvis i samarrangemang med Öresundsteatern och Kultur- och fritidsförvaltningen officiellt bjuda in Lilian Thuram som gäst. Under en dag kan till exempel fotbollsklubbarna bjudas in att delta i en träningsmatch och samtal med Lilian Thuram. I ett sådant möte når vi även en målgrupp som kanske inte är självklar för en sommarteaterföreställning. Även om sverigebesök inte blir aktuellt avser projektet att samarbeta med stiftelsen. Via stiftelsens internationella nätverk sprids information om projektet. 1 av 2

20 Nordisk Forskning: Baserat på aktuell hjärnforskning om lärande sker forskning i arbetsmetoden Upplevelsebaserat skådespelarbete i Skåne i sommar. En arbetsmetod som utarbetats av Dag Norgård och som han bland annat använder i sin undervisning på teaterhögskolan i Luleå. Öresundsteatern tillämpar metoden i sitt konstnärliga arbete. Forskare från Finland, Norge, Sverige och Danmark tillsammans med skådespelare och regissörer från nämnda länder deltar i en forskningsvecka under ledning av Dag Norgård på Grönekulle gård i Simrishamn. En del av workshopen förläggs till Landskrona och kopplas till projektet. Arbetet kommer delvis vara grunden för en bok om arbetsmetoden. Arbetstillfällen: Förra året genererade sommarteatern 33 arbetstillfällen. Vi räknar med ungefär lika många tillfällen i år. Praktiktillfällen för unga och funktionsnedsatta: Vi kommer att engagera minst en praktikant från event- och koordinatorutbildningen på Tech Futurum. Det finns också möjlighet för några av kommunens unga sommarferiepraktikanter att delta. Vi tar speciellt gärna emot någon person med funktionsnedsättning som praktikant. Lokal delaktighet: Ett femtontal Landskronabor kommer att delta som amatörskådespelare och statister i föreställningen. Ungefär lika många hjälper ideellt till under föreställningsdagarna till exempel i biljettkassa och som publikvärdar. Ett övergripande mervärde är, förutom de ovanstående, att ett återkommande och lokalt förankrat sommarteaterprojekt bidrar till att stärka Landskrona som kulturstad i regionen. 2 av 2

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Två år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-

Två år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet- Två år med det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -nedslag i nuet- Till alla er som medverkar till att processen med det lokala utvecklingsavtalet fortsätter att vara spännande, dynamisk, undersökande

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer