Fritids- och kulturförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 12:e mars 2014 Tid 18:00 Plats Landskrona stadsbibliotek Treklöverns gruppmöte 17:00 i bibliotekets hörsal S-gruppmöte 17:00 i bibliotekets sammanträdesrum 2:a våningen Sd-gruppmöte 17:00 Café Ruth Oscar Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Information om Kela (Kreativt entreprenörskap i Landskrona) 4) Ekonomirapport februari delas vid sammanträdet 5) Investeringsbudget 2015 ff bilaga 6) Ansökan om projektbidrag Lappkaravanen bilaga 7) Ansökan om förprojekteringsmedel Stormen - bilaga 8) Bidrag till resa - bilaga 9) Rapporter Nominering Region Skånes Kulturpris Stadsantikvarisk rapport - bilaga Diarielista - bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Fredrik Johansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Investeringsbudget Enligt nya rutiner från stadsledningskontoret skall investeringsbudgeten behandlas av nämnderna redan i februari inför kommande period (inlämning 5/3). Antal år framåt som investeringsbehoven skall beskriva är utökat till fem år. Direktiven i punktform redovisa en uppdaterad bedömning av de objektsbundna investeringsanslag som ingår i investeringsbudget Hänsyn ska tas till projekt/objekt som är pågående vid årsskiftet Bedömningen ska omfatta tidpunkt och utgift för objekten. redovisa en uppdaterad bedömning av objektsbundna investeringsanslag i planen för , där hänsyn tas till eventuella verksamhetsförändringar förändrad prioritetsordning reviderade utgiftskalkyler och liknande. att tillföra eventuella äskanden till plan för Behoven inom nämndens verksamhetsansvar. 1. Inom investeringsbudgeten var fyra objekt oavslutade vid årsskiftet och måste överföras till påföljande budgetår. Tycho Brahe minnena Digital teknik teatern Barnrum på museet Digital infoskärm Kulturnämnden ansvarar för flera stora institutioner där behovet av förnyelse av såväl innehåll som utrustning är stort för att möta Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(3) besökarnas förväntningar och behov. Förutom enstaka större projekt som museets utställning Människor som vi (2003), Tycho Brahe museets tillblivelse (2005), installation av digital teknik på teatern (2013) och i år aktuella utställning om fotohistoria, så har nämndens förnyelsebehov fått hanteras inom ramen för reinvesteringar på cirka 1,5 miljoner årligen. Den reinvesteringsvolymen är för liten. Vi har nu kommit till det läget att det är drygt 10 år sedan större insatser gjordes på såväl teatern, stadsbiblioteket som Tycho Brahe museet. Förnyelsebehovet av inventarier och teknik kommer därför att bli akut under kommande år. Brister i arbetsmiljön är inom vissa områden angelägna att åtgärda och utrymmet är inte tillräckligt när de skall konkurrera med bristande standard i den publika verksamheten. I den nyligen genomförda medarbetarundersökningen redovisas ett missnöje med arbetsmiljön och detta blir för personalen särskilt påtagligt när man jämför sig med vad som tillhandahålls inom den centrala stadsförvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att reinvesteringsvolymen höjs till 2,5 miljoner årligen. Fördelningen inom ett reinvesteringsutrymme är svårt att avgöra med lång framförhållning och den fördelningen bör överlämnas till nämnd och verksamhet. 3. Större investeringsprojekt under de kommande åren: a) Kulturnämnden har ett anslag under 2014 för produktion av en fotohistorisk utställning på museet. En utredning har startat tillsammans med Region Skåne och Lunds universitet om förutsättningarna för etablering av ett Kunskapscenter för den fotografiska bilden. Om detta realiseras bör den fotohistoriska utställningen samlokaliseras med centret och de båda verksamheterna tillsammans utgöra en egen institution, förslagsvis med lokalisering till Tyghuset. Om detta blir möjligt kan detta skapas under Någon kostnadsberäkning är ännu inte gjord. Utredningen skall bli klar till juni månad b) Det Meröppna biblioteket i Glumslöv har varit en framgång och utgör en väsentligt förbättrad service till besökarna. En liknande service är önskvärd för biblioteket i Häljarp 2015 och till en kostnad av 400 tkr. c) En lönsam investering vore utbyte av all ljusutrustning till LEDbelysning på konsthall, bibliotek och teater. Kostnad cirka 2 miljoner kronor. Besparingseffekten ligger i energiåtgång och väsentligt minskat utbytesbehov av lampor. Besparingseffekten hamnar dock hos hyresvärden Teknik & Service förvaltningen.

4 3(3) c) Under perioden kommer utställningar på Landskrona museum och Tycho Brahe museet att behöva förnyas till en uppskattad kostnad av 6 miljoner. Kulturnämnden föreslås besluta att överlämna denna skrivelse som nämndens förslag till investeringar under aktuell period. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef

5 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Kulturnämnden återremitterade ansökan från Öresundsteatern om ett kommunalt bidrag på 1,5 miljoner för produktion av en sommarteaterföreställning Lappkaravanen. Uppdraget till förvaltningen var att utreda vad konsekvensen skulle bli om det kommunala anslaget för projektet reducerades till 1 miljon samt att vilka förutsättningar i övrigt det finns för att realisera projektet. I förvaltningens skrivelse till nämnden anfördes ett antal faktorer som gjorde att förvaltningen betraktade projekt Lappkaravanen som riskfyllt och tveksamt till om det borde stödjas: Manuset är nyproducerat och därför är innehållet svårt att bedöma och tiden från författande fram till repetitionsstart är kort 2013 års föreställning Bara en berglärka var en publik framgång, men den draghjälp projektet hade i jubileumskommitténs arbete och berättelsens lokala anknytning finns inte Musiksamarbetet med en medlem från gruppen The Ark gav medial uppmärksamhet. Publiken på en sommarteater har ofta förväntningar på en lättsam och underhållande föreställning vilket ställer stora krav på ett manus som behandlar den typen av ämne som det Öresundsteatern valt. Den konstnärliga kvalitén för Bara en berglärka var inte omtvistad, vilket kan göra det svårt att nu få stöd från externa bidragsgivare. I ärendet har nu ett antal skrivelser tillkommit: Öresundsteatern har lämnat en skrivelse med kommentarer till den skrivelse från förvaltningen som nämnden hade till behandling den 5:e februari. Öresundsteatern har reducerat sin ansökan om bidrag från Landskrona stad till en miljon kronor. Normalt krävs för ett sådant stöd från Kommunstyrelsen att förvaltningen ur egen budget finansierar en tredjedel. Öresundsteatern har lämnat in en minimibudget som man anser beskriva den lägsta ekonomiska nivån utifrån vad som är möjligt, att med bibehållen Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

6 2(2) konstnärlig ambition genomföra projektet. I denna kalkyl är budgetomslutningen cirka 1,6 miljoner lägre än i ursprungsansökan. Lönekostnaderna är reducerade med 900 tkr och produktionskostnaderna med 650 tkr. Intäktsbudgeten reducerad med samtliga externa bidrag förutom 300 tkr, varav 200 tkr utgör byte av tjänst (tälthyran). Öresundsteatern har lämnat in en skrivelse med argumentation till vad man anser att projektet ger för möjliga mervärden till kommunen utöver själva föreställningen. Öresundsteatern anför i sina skrivelser och vid personliga möten att det publikintresse som Bara en berglärka innebar är ett bevis för att Landskrona behöver och kan ha en årlig sommarteater. Öresundsteatern vill vara den ensemble som producerar detta och deras perspektiv och förslag är att man skall få ett årligt bidrag från kommunen för detta. Den verksamhet Öresundsteatern bedrivit förutom fjolårets sommarteater har bestått i värdegrundsbaserade föreställningar med primär inriktning mot skolor och därtill kopplad pedagogiskt efterarbete i klassrummen. Detta har man gjort på ett bra sätt. Man har också haft ett bra samarbete med Omsorgsförvaltningen med en verksamhet i Moomsteaterns efterföljd. Förvaltningens bedömning är också att det ställs mycket stora krav på en fristående teatergrupps konstnärliga unikhet och kvalitet för att man skall kunna få kontinuerliga bidrag från regional eller statlig nivå. Kulturnämnden har därför tidigare tagit beslut om att Landskrona teater skall vara en gästspelsscen och att inte lämna verksamhetsbidrag. Att årligen finansiera en sommarteater i Landskrona innebär krav på kommunala bidrag i rätt stor omfattning. Förvaltningens åsikt är att det finns andra områden inom vår kulturverksamhet som är mer angelägna att prioritera. Kulturnämnden har totalt sett 300 tkr för stöd till fristående kulturprojekt, extern eller intern ansökan, som kan aktualiseras under löpande år. Finansiering till den nivå som Öresundsteatern ansöker om kräver avveckling av någon verksamhet om den skulle finansieras av nämnden. De risker förvaltningen tidigare pekat på kvarstår för det aktuella projektet Lappkaravanen. Förvaltningen föreslår att Öresundsteaterns ansökan avslås. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef

7 Kommentarer till Göran Nyströms skrivelse angående Öresundsteaterns ansökan för sommarteaterföreställningen Lappkaravanen [Lappkaravanen] baseras inte på en befintlig berättelse utan skall grundas på de dokument och undersökningar som behandlar ett fenomen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet... I detta avseende skiljer sig inte manuset till Lappkaravanen från fjolårets manus. Bara en berglärka baserades inte heller på en befintlig berättelse utan även på dokument och undersökningar samt personliga berättelser och utgjorde grunden för en fiktiv berättelse. Föreställningen Bara en berglärka baserades på författaren Eva F Dahlgrens bok Fallna kvinnor.. Manus har ej med boken att göra då det är en dokumentär bok som skrevs parallellt med manuset, som är fiktivt. Anders Kungsman och Per Ullberg var i allra högsta grad inblandade om inte drivande i manusarbetet. Det bör även påpekas att Bara en berglärka var Eva F Dahlgrens dramatikerdebut. Manuset till Bara en berglärka var färdigt till kollationeringen 7 april, en sedvanlig tidpunkt i teatersammanhang. Genom att engagera en medlem för gruppen The Ark att skriva musik till föreställningen fick man en effekt med många omnämnanden i media över hela landet. Två medlemmar från f.d. The Ark, Mikael Jepson och Jens Andersson, komponerade musiken till Bara en berglärka. Vi hade även en f.d. medlem från rockbandet med i orkestern, Sylvester Schlegel. Till årets uppsättning gör den kände samiske musikern och sångerskan Sofia Jannok musiken. Även hon är ett namn som kommer att engagera såväl media som publik - inte bara från södra utan också norra Sverige där hon har sitt ursprung. Att så kort tid innan en tänkt premiär inte ha ett manus tillgängligt som inte tidigare är prövat sceniskt är självklart en stor konstnärlig risk. Framförhållningen är normalt sett betydligt bättre. Som jämförelse kan tas att Marsvinsholmsteatern berättat att man haft nästa säsongs manus klart när sista föreställningen gavs för sommaren. I uppgifterna angående Marsvinsholmsteaterns manusarbete föreligger faktafel. Vi har samtalat med Maria Roxenius som jobbade som producent på Ystad Stående Teatersällskap , som då var verksamma på Marsvinsholmsteatern. Enligt henne var slutmanus i bästa fall klart till kollationering i maj. Pjäsbeslut togs normalt sett framåt jul, goda år i oktober - i värsta fall inte förrän i februari. Vårt pjäsbeslut togs redan i september. Under de följande månaderna innan jul har det gjorts en omfattande research vilket garanterar en väl underbyggd berättelse. Vi har även ett samarbete med föreningen Samer i Syd för att garantera autenticiteten i de historiska förhållandena och den kulturella trovärdigheten för samerna. Den erkände skådespelaren, regissören och dramatikern Dag Norgård har tackat ja till att göra huvudrollen i Lappkaravanen. 1

8 Anders Kungsman har i honom också en mentor och ett bollplank vad gäller pjäsens dramaturgi. Sommarens manus kommer att ligga klart sista mars - en månad innan kollationering, dvs en månad innan manuset till Bara en berglärka var färdigt. Nyskriven dramatik kan inte prövas sceniskt av den anledningen att den är nyskriven. Även om man sätter upp en klassiker är varje produktion unik. Konstnärligt var bedömningen mer varierad. Från HD:s och Skånska Dagbladets recensenter kom positiva recensioner (finns bilagd i Öresundsteaterns ansökan) medan Sydsvenska Dagbladets recensent (biläggs denna skrivelse) avfärdade föreställningen. Att ett projekt fått en sämre recension i en tidning är den recensentens subjektiva bedömning. Vi fick övervägande positiva recensioner och framförallt var publiken - våra viktigaste kritiker - väldigt nöjda och vi fick mängder av positiva kommentarer. Exempel är de två insändare som finns bilagda ansökan. Därom vittnar också den höga beläggningen. Den viktigaste reklamen är den muntliga. Ekonomi: Finansieringen kom huvudsakligen från Jubileumskomittén, biljettintäkter och vissa externa bidrag, bland annat från Kultur Skåne. Vi fick anslag inte bara från Landskrona stad utan också från Kultur Skåne, Kulturrådet, Crafoordska stiftelsen, Sparbanksstiftelsen Skåne och Länsstyrelsen. Vi hade alltså inte bara vissa utan omfattande externa bidrag. Vi anser att vi med ett anslag från staden även i år har mycket goda chanser att få anslag även från ovannämnda bidragsgivare då vi visat på den ekonomiska genomförbarheten med sommarteater på Citadellet. Med stöd från Landskrona stad ökar våra möjligheter att få externa bidrag markant. Inom Öresundsteatern har man tidigare själv tagit fram manus till föreställningen 'The Big Bög Show' och 'Ska du ha stryk ditt jävla pucko'. Det rörde sig då om föreställningar med två skådespelare. Den nu planerade föreställningen kräver ett betydligt mer omfattande manus. The Big Bög Show och Ska du ha stryk ditt jävla Pucko är förvisso monologer och inte dialoger. Gången i ett manusarbete ser dock inte annorlunda ut om det så är en person eller tjugo som står på scen. I båda fallen krävs grundläggande dramaturgisk kunskap, något som både Anders Kungsman och Per Ullberg besitter med sina respektive 20 år i branschen. Den historia som skall skildras har ingen direkt koppling till Landskrona. Det behöver naturligtvis en teaterföreställning inte ha, men möjligheten till en publik framgång för ett drama, som inte är prövat tidigare eller är välkänt, är sannolikt bättre om den lokala anknytningen finns såsom fallet var med Bara en berglärka. Öresundsteaterns lokala förankring är stor. Bara en Berglärka hade också ett tungt ämnesval som berättades på ett underhållande vis. Inte heller Bara en Berglärka var prövat eller välkänt 2

9 sedan tidigare. Lappkaravanen kommer liksom Bara en berglärka att bli en allmängiltig berättelse, den här gången med inte bara ett nationellt utan också ett europeiskt perspektiv. Det blir en mångfacetterad musikteaterföreställning med prolog på Kasernplan, vandringsteater och spel i en eventkåta från Tentipi (www.tentipi.se). Scenbilden blir cirkusens runda manege där dramat upplevs på nära håll. Publiken kommer här att vara åskådare i dubbel bemärkelse eftersom själva dramat behandlar just en företeelse och en tid där människor gick på zoo för att titta på andra människor. Pausen kommer i sig att bli en spektakulär freakshow där serveringen sköts av skäggiga damen, världens största kines, och en ofödd tvilling. Musiken skrivs av den samiska sångerskan Sofia Jannok, producerad av Henrik Oja. Med valet av Sofia Jannok som kompositör kommer föreställningens grundhistoria att få en viktig inramning där Sofias jojk blir central. Jojken står för samernas syn på sig själva som en del av naturen och naturen en del av dem. När publiken i sommarkvällen lämnar tältet hoppas vi gett dem en fullfjädrad konstnärlig upplevelse och nya tankar om människosyn. Marknadsföring: Bara en berglärka fick mycket publicitet med The Ark anknytningen och mycket draghjälp från jubileumsorganisationen. Trots att jubileet bidrog med draghjälp vad gäller marknadsföring drev Öresundsteatern själv en omfattande marknadsföring. Med anledning av att vi inte har draghjälp ifrån jubileet detta år har vi också ökat marknadsföringsposten i årets budget. Med förra årets produktion har vi skapat en bred publikbas över hela landet. Om det finns en vilja från Landskrona stad till en årligt återkommande sommarteater med en bidragsbudget på 1,5 miljoner, så borde det kanske vara föremål för en upphandling. Det är inte alls omöjligt att det skulle väcka intresse från flera professionella ensembler. Angående förslaget om upphandling undrar vi om det ens hade det funnits en sommarteaterverksamhet att upphandla utan Öresundsteatern och den stora succén med Bara en berglärka. Vi hoppas att nämnden anser oss vara en professionell teater? Vi har ändå framgångsrikt drivit en omfattande repertoar- och turnéverksamhet i kommunen och regionen i snart åtta år. Förslag till revidering av ansökningsbudget: Öresundsteatern föreslog i sin ansökan för "Lappkaravanern" en teknikinvesteringsdel på Denna teknik ville vi dela med Landskrona Teater samt Kulturskolans verksamhet. Detta skulle medföra sänkta anslagsnivåer för eventuella kommande sommarteaterföreställningar. Vi är dock beredda att revidera vår ansökan till , med ökade hyrkostnader för projektet. 3

10 BARA EN BERGLÄRKA Rapport

11 INNEHÅLL: Sammanfattning 3 Detta har hänt 3 Hösten Våren Publikstatistik 5 Försäljning/biljettkategori 5 Geografisk spridning 5 Projektdeltagare 6 Mediebevakning 7 Ekonomiskt utfall 8 Framtiden 8 2

12 SAMMANFATTNING Vi kan med facit i hand konstatera att Bara en berglärka har varit en lyckad satsning. Föreställningen har blivit rosad och uppmärksammad av nationell press, och inte minst av publiken som vallfärdat från hela landet, från Härnösand i norr till Ystad i söder personer såg föreställningen, vilket betyder att nästan alla föreställningar var utsålda eller endast hade ett fåtal platser kvar. Förutom de publika framgångarna har projektet engagerat och anställt ett stort antal människor i Landskrona och i regionen. Totalt engagerades 64 personer i projektet och 33 arbetstillfällen skapades. Kring projektet har vi även skapat ett flertal mervärden, såsom seminarium, lärarfortbildning och en workshop för skådespelarensemblen (beskrivs närmare nedan). Parallellt med manusarbetet har Eva F. Dahlgren skrivit en bok om Landskrona tvångsarbetsanstalt, Fallna kvinnor, som gavs ut på Forum Bonniers. Boken gavs ut i samband med premiären och fanns till försäljning i samband med föreställningarna. DETTA HAR HÄNT Hösten 2012 Den 1 oktober 2012 drog vi igång Bara en berglärka-projektet på allvar med en upptakt på Landskrona Teater där både medverkande proffs och amatörer deltog. Under hösten träffade vi sedan amatörerna regelbundet en gång i veckan för teaterövningar och skådespelarträning. Vi pratade även om den historiska bakgrunden till den berättelse som skulle framföras på scenen. Under hösten knöt vi två av Sveriges mest etablerade rockmusiker till projektet - Mikael Jepson och Jens Andersson från The Ark, som skrev musiken till föreställningen. Våren 2013 Under våren fortsatte vi att träffa amatörensemblen regelbundet en gång i veckan. Den 8 mars 2013, på internationella kvinnodagen, anordnade vi tillsammans med föreningen Vi är Landskrona och Uppdrag Ninjas ett stort seminarium, Mänskligt, på temat människosyn. Under kvällen fylldes Landskrona Teater med engagerade Landskronabor. Vi bjöd på ett gediget program med många intressanta gäster: Kjell Sundstedt: Författare och regissör. Egentligen skulle Kjell Sundstedt inte ha funnits. Hans mamma stämplades som sinnesslö och var nära att tvångssteriliseras. Hon lyckades dock rymma och undkom, till skillnad från flera av hans morbröder och mostrar. Eva F. Dahlgren: Frilansjournalist, författare och föreläsare. Skriver manus till Bara en berglärka. Eva F. Dahlgren fick sitt genombrott som författare med boken Farfar var rasbiolog som kom ut mottog hon Wahlström & Widstrands litteraturpris. Jonas Franksson: Debattör och skådespelare. Tidigare programledare för CP-magasinet, och ordförande för Förbundet för unga rörelsehindrade. 3

13 Nour El-Refai: Skådespelare och komiker som medverkat i ett flertal TV-, radio- film- och scenproduktioner. Kvällen avslutades med en flashmob på Rådhustorget. Den 8 mars hade vi också biljettsläpp. Den 7 april hade vi kollationering, den första gemensamma manusgenomläsningen med alla medverkande i projektet, såväl på som bakom scenen. Helgen den 4 och 5 maj hade vi glädjen att tillsammans med Kulturkraft syd kunna erbjuda skådespelarensemblen en workshop med skådespelaren, regissören och dramatikern Dag Norgård, en workshop som blev ett avstamp för arbetssättet i det kommande repetitionsarbetet. Workshopen var mycket uppskattad av deltagarna. Den 1 juni startade repetitionsarbetet för den professionella ensemblen. Första veckan i juli var tältet färdigbyggt och vi kunde börja repetera i scenografin. Den 1 juli började även musikerna sin anställning. Vi hade premiär 27 juli och spelade sedan 22 föreställningar fram till och med den 31 augusti. Fyra var skolföreställningar. 690 elever och lärare såg skolföreställningarna. 4

14 PUBLIKSTATISTIK Seminarium Mänskligt på Landskrona Teater 8 mars: 142 personer Bara en berglärka: personer (85% beläggning) Lärarfortbildning 15 augusti. Samarbete med Forum för levande historia: 40 personer 22 föreställningar under perioden 27 juli-31 augusti, varav fyra skolföreställningar. 690 elever och lärare såg skolföreställningarna. Maxbeläggningen var personer (200 platser/föreställning + 50 extraplatser på två av skolföreställningarna och 20 extraplatser de tre sista offentliga föreställningarna). Försäljning biljettkategori offentliga föreställningar (exkl skolföreställningar): Ordinarie: 51,6% Barn/ungdom: 1,4% Studerande: 3,5% Pensionär: 29,2% Scenpass: 4% Skånetrafiken (Mina sidor): 7% Sponsor: 1,0% Grupp: 1,8% Övrig (ledsagare, rullstol, Hotel Öresund): 0,5% Biljettförsäljning geografisk spridning (Ticnet) Allerum, Annelöv, Arlöv, Askim, Asmundtorp, Bara, Barsebäck, Billeberga, Billesholm, Billinge, Bjuv, Bjärred, Blentarp, Borås, Broby, Bromma, Bunkeflostrand, Båstad, Dalby, Dösjebro, Ekeby, Eslöv, Fleninge, Furulund, Färlöv, Gantofta, Glumslöv, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hyllinge, Hägersten, Häljarp, Härnösand, Härslöv, Hässleholm, Höganäs, Höllviken, Hörby, Höör, Jonstorp, Jämshög, Jönköping, Kalmar, Kareby, Karlshamn, Kattarp, Klagstorp, Klippan, Kristianstad, Kungsbacka, Kvidinge, Kävlinge, Kågeröd, Landskrona (1033), Lerberget, Lidingö, Lidköping, Limhamn, Linköping, Ljungbyhed, Lomma, Lund, Lyckeby, Löddeköpinge, Malmö, Mariannelund, Markaryd, Molkom, Munka Ljungby, Mölle, Mörarp, Nacka, Norrköping, Nyhamnsläge, Obbola, Oxie, Perstorp, Påarp, Ramlösa, Ronneby, Rydebäck, Råå, Röstånga, Sankt Ibb, Saxtorp, Sibbhult, Simrishamn, Sjöbo, Skara, Skurup, Skånes Fagerhult, Sollentuna, Sparreholm, Spånga, Staffanstorp, Stenestad, Stockholm, Strandbaden, Strömsnäsbruk, Strövelstorp, Svalöv, Södra Sandby, Sösdala, Teckomatorp, Torna Hällestad, Trelleborg, Tyringe, Täby, Tågarp, Uppsala,Vallåkra, Varberg, Veberöd, Vejbystrand, Viken, Vinslöv, Västra Frölunda, Västra Karup, Växjö, Yngsjö, Ystad, Älvsjö, Ängelholm, Åhus, Åkarp, Åstorp, Ödåkra, Örkelljunga. 5

15 PROJEKTDELTAGARE Funktion Antal Könsfördelning Manusförfattare 1 (1 kvinna) Sångtextförfattare 1 (1 man) Kompositörer 2 (2 män) Körarrangör 1 (1 kvinna) Regissör 1 (1 man) Producent 2 (2 kvinnor) Ekonom 1 (1 man) Skådespelare 5 (3 kvinnor / 2 män) Amatörskådespelare 17 (12 kvinnor / 4 män) Musiker 4 (1 kvinna / 3 män) Musiker prologen* 4 (4 män) Chaufför prologen 1 (1 man) Ljusmästare 1 (1 man) Ljudmästare 1 (1 man) Ljudtekniker 2 (2 män) Bygg 5 (1 kvinna / 4 män) Dekormålare 1 (1 kvinna) Kostymör 1 (1 kvinna) Kostymassistenter 5 (5 kvinnor) Inspicient 1 (1 kvinna) Biljettansvarig 1 (1 kvinna) Publikvärdar 8 (7 kvinnor / 1 man) Dokumentation (film) 1 (1 man) Summa: 64 (34 kvinnor / 30 män) Antal arbetstillfällen: 33 (10 kvinnor / 23 män) * Musiker från Ramlösa Brunsextett Kommentar: Tre kostymassistenter var även engagerade som publikvärdar. Dubbleringen är borträknad i summeringen. 6

16 MEDIABEVAKNING Öresundsteatern satsade mycket på marknadsföringen. Projektet fick en omfattande regional och nationell mediebevakning. Tv och Radio: SVT (Sydnytt 16 nov 2012 och 16 juli 2013) P1 riks - (Studio Ett 26 juli 2013) P4 Extra riks - (27 juli 2013) P4 Radio Malmöhus (16 nov 2012 och 29 juli 2013) Retro FM (17 juni) Tidningar: TT Spektra går ut till tidningar i hela landet och togs in av bl.a. Svenska Dagbladet, Aftonbladet och flertalet lokala tidningar, från Piteå-Tidningen i norr till Ystads Allehanda i söder (29 juni 2013 och 24 juli 2013) Helsingborgs Dagblad / Landskronaposten (18 juni 2012, 4 okt 2012, 16 nov 2012, 23 nov 2012, 21 dec 2012, 7 jan 2013, 28 feb 2013, 10 maj 2013, 25 maj 2013, 4 juni 2013, 15 aug 2013, 24 aug 2013, 31 aug 2013, 6 sep 2013, 10 okt 2013) Sydsvenska dagbladet (21 nov 2012, 26 jan 2013, 4 juni 2013, 26 juli 2013, 28 juli 2013) Kvällsposten (19 juli 2013, 30 juli 2013) Skånska dagbladet (21 nov 2012, 11 juni 2013, 29 juli 2013, 3 aug 2013) Lokaltidningen Landskrona (23 nov 2012, 1 mars 2013, 12 juni 2103, 24 juli 2013) City Landskrona (26 nov 2012, 28 feb 2013) Tidskrifter och Magasin: Filter (nr 32, juni & juli 2013) Populär Historia (annons nr ) Vintage (nr ) Socialpolitik (nr ) Magasinet Landskrona (nr , nr ) Insändare: Helsingborgs Dagblad / Landskronaposten (19 mars 2013, 19 augusti 2013, 23 augusti 2013) 7

17 EKONOMISKT UTFALL Intäkter: Anslag kr (Landskrona stad 1 miljon kr) Studiecirkel kr Sponsring kr Biljettförsäljning kr Pausservering kr Lönebidrag kr Försäljning böcker och program kr Övriga intäkter kr Summa: kr Utgifter: Löner kr Löner, F-skatt kr Produktionskostnader kr Inköp böcker och program kr Summa: kr resultat: kr Kommentar: Projektet visar positivt resultat. Man ska dock vara medveten om att de ideella insatserna i projektet är mycket stora. Vi har även fått sponsring från många av våra leverantörer Vinsten återinvesteras i kommande sommarteatersatsningar. FRAMTIDEN Sommarteater på citadellet kommande år Med sommarens succé har Öresundsteatern visat att vi kan locka en stor teaterpublik till Landskrona med stor geografisk spridning. Vi hoppas på att få möjlighet att bygga upp en varaktig sommarteatertradition på området. 8

18 Minsta budget Lappkaravanen INTÄKTER Netto Moms Brutto Sökta bidrag Ex moms Ink moms Landskrona stad kr kr Övriga intäkter Sponsring kr kr (varav utgör Tentipis sponsring) Biljettintäkter offentliga föreställningar kr kr kr (25 förest, 280 kr/biljett, 110 pers/förest) Egen insats kr kr SUMMA INTÄKTER: kr Förväntat resultat 601 kr KOSTNADER Löner (inklusive sociala avgifter) Månadslön Anställningstid Bruttolön Semesterers. Pension Soc avg Moms Totalt (12.0%) Fora (5.4%) (31.42%) Ink moms Komposition (Sofia Jannok) kr (grunders) kr kr Regissör (Anders Kungsman) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Manus och reseach (Anders Kungsman) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Skådespelare (Per Ullberg) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Skådespelare (Dag Norgård) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Skådespelare (Oscar Skagerberg) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Skådespelare (Therese Hammar) kr kr kr kr kr kr kr Maskör kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Kostymdesigner kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Scenograf och rekvisitör kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Snickeri och bygg (inkl riv) kr kr kr Ljusmästare (Daniel Andersson) kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Ljudmästare (Markus Nilsson) kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr Producent (Hanna Olsson) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Producent (Csaba Perlenberg) kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Summa löner: kr kr kr kr kr kr kr Produktionskostnader Netto Moms Brutto Ex moms Ink moms Teknik (ljus) kr kr kr Teknik (ljud) kr kr kr Tält (Tentipi) kr kr kr Scenografi och rekvisita kr kr kr Publikplatser kr kr kr El kr kr kr Kostym kr kr kr Mask kr kr kr Landskrona ridklubb kr 0 kr kr Marknadsföring kr kr Administration kr kr Frakter kr kr Redovisning/Revision kr kr Resor kr kr Bevakning kr kr Ticnet biljettavgift (6 kr/biljett) kr kr Toaletter kr kr Tillstånd (mark) kr kr Gästlägenheter och replokal 0 0 kr 0 kr Övriga kostnader (ca 5%) kr kr Summa produktionskostnader kr kr SUMMA KOSTNADER:

19 Mervärden sommarteaterprojekt på Citadellet Förutom 25 föreställningar (19 juli-31 augusti) erbjuder projektet många mervärden för Landskrona, nedan har vi listat några av dem. Företagsevent, Konsert, Samarbeten lokala och nationella föreningar, Pedagogiskt samarbete med skolan, internationellt samarbete Lilian Thuram foundation, Nordisk Forskning, Arbetstillfällen, Praktiktillfällen för unga och funktionsnedsatta, Lokal delaktighet. Företagsevent: Företaget Tentipi i Sunne, Värmland sponsrar föreställningen med hela sju tältkåtor som tillsammans kommer att bilda en hexagon. Projektet står endast för de fasta kostnaderna kring transport, konstruktion och nedmontering. I anslutning till spelperiod anordnas företagsevent i de sju tältkåtorna. Konsert med Sofia Jannok: Singer-songwritern Sofia Jannok som komponerar musiken har som sommarpratare, Grammisnominerad, mottagare av prins Eugens Kulturpris och med två kritikerrosade album i bagaget etablerat sig som en nationell artist, nu senast med framträdande i SVT:s Allsång på Skansen. Samarbeten med lokala och nationella föreningar: Föreningen i Landskrona kommer via sina kanaler hjälpa till att marknadsföra föreställningen till hela Norden. Föreningen Norden har flera tusen medlemmar. Samarbetet kommer att vara med och generera publik. Bara i Landskrona finns cirka 200 medlemmar. Föreningen Samer i Syd. Samer i Syd fungerar som kulturellt och historiskt bollplank för att säkerhetställa det autentiska samiska kultarvet i föreställningen. De kommer även att aktivt marknadsföra föreställningen till sina medlemmar. Ordförande i föreningen sitter i Sametinget och medverkar genom sitt nätverk till att sprida information om projektet i norra Sverige. Ridklubb. Vi kommer att ha levande hästar med i föreställningen. Dessa och ett antal hästskötare deltar från någon av våra ridklubbar mot en mindre ersättning. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lokala samarbeten med närings- och föreningsliv. Pedagogiskt samarbete med skolan: Samarbete med Estetprogrammet på Allvar Gullstrandsgymnasiet. Som en del i sin undervisning kommer ett antal klasser med gymnasieelever att under handledning av vår rekvisitör Suzanne Andersson vara med och tillverka rekvisita till föreställningen. Lilian Thuram foundation: Före detta fotbollsspelaren i franska landslaget Lilian Thuram och hans stiftelse Lilian Thuram foundation (vars syfte är att motverka rasism genom utbildning) är initiativtagare till den internationellt uppmärksammade utställningen Human Zoos - the invention of the savage" som öppnade i Paris Thuram tycker att vår projektidé är väldigt bra. Man arbetar för att ta hit Thuram till Sverige i maj. I samband med ett eventuellt Sverigebesök ser vi en möjlighet för Landskrona stad att förslagsvis i samarrangemang med Öresundsteatern och Kultur- och fritidsförvaltningen officiellt bjuda in Lilian Thuram som gäst. Under en dag kan till exempel fotbollsklubbarna bjudas in att delta i en träningsmatch och samtal med Lilian Thuram. I ett sådant möte når vi även en målgrupp som kanske inte är självklar för en sommarteaterföreställning. Även om sverigebesök inte blir aktuellt avser projektet att samarbeta med stiftelsen. Via stiftelsens internationella nätverk sprids information om projektet. 1 av 2

20 Nordisk Forskning: Baserat på aktuell hjärnforskning om lärande sker forskning i arbetsmetoden Upplevelsebaserat skådespelarbete i Skåne i sommar. En arbetsmetod som utarbetats av Dag Norgård och som han bland annat använder i sin undervisning på teaterhögskolan i Luleå. Öresundsteatern tillämpar metoden i sitt konstnärliga arbete. Forskare från Finland, Norge, Sverige och Danmark tillsammans med skådespelare och regissörer från nämnda länder deltar i en forskningsvecka under ledning av Dag Norgård på Grönekulle gård i Simrishamn. En del av workshopen förläggs till Landskrona och kopplas till projektet. Arbetet kommer delvis vara grunden för en bok om arbetsmetoden. Arbetstillfällen: Förra året genererade sommarteatern 33 arbetstillfällen. Vi räknar med ungefär lika många tillfällen i år. Praktiktillfällen för unga och funktionsnedsatta: Vi kommer att engagera minst en praktikant från event- och koordinatorutbildningen på Tech Futurum. Det finns också möjlighet för några av kommunens unga sommarferiepraktikanter att delta. Vi tar speciellt gärna emot någon person med funktionsnedsättning som praktikant. Lokal delaktighet: Ett femtontal Landskronabor kommer att delta som amatörskådespelare och statister i föreställningen. Ungefär lika många hjälper ideellt till under föreställningsdagarna till exempel i biljettkassa och som publikvärdar. Ett övergripande mervärde är, förutom de ovanstående, att ett återkommande och lokalt förankrat sommarteaterprojekt bidrar till att stärka Landskrona som kulturstad i regionen. 2 av 2

Hyllie Station/Malmö Arena

Hyllie Station/Malmö Arena Fastpris Person- och transport Fastpris Person- och transport Malmö Hyllie Station/Malmö Arena Arlöv 9 14 Rullande taxa 208 260 Bjärred/Borgeby/Flädie 24 22 460 690 435 544 *Bjärred/Borgeby/Flädie 19 25

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Tågstrategi 2037. Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401. Låg 3%/år. Medel 6%/år. Hög 9%/år

Tågstrategi 2037. Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401. Låg 3%/år. Medel 6%/år. Hög 9%/år Tågstrategi 2037 400 Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401 350 Låg 3%/år 300 250 200 Medel 6%/år Hög 9%/år 180 150 100 78 50 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2007 2010 2015

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

till dig som ska åka regionbuss till skolan Ht 2009

till dig som ska åka regionbuss till skolan Ht 2009 till dig som ska åka regionbuss till skolan HT 2009 Strövelstorp Kattarp Hasslarp Klippan Vedby en Hjälmshult Allerum Maria kviken Ödåkra Ramlösa Rydebäck Ventrafiken Ålabodarna Påarp Bårslöv Gantofta

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas.

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas. Fritidsnämnden 1(1) Datum Handläggare 2009 09-08 Göran N Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 16 september 2009 Tid 18.00 Plats Aktivitetshuset

Läs mer

Eurotourism

Eurotourism Fyra måsten när du besöker Burlöv Kronetorps mölla Industrimuséet i nya biblioteket Tvaga dig i Burlövsbadet Burlöv center Kommunfakta 01 Län Skåne Yta 18,90 km² Centralort Arlöv Antal invånare 15 700

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Ekonomisk rapport, januari-februari 2008. Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari februari 2008.

Ekonomisk rapport, januari-februari 2008. Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari februari 2008. 31 (36) 2008-03-26 2008.37 25 Ekonomisk rapport, januari-februari 2008 Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari februari 2008. Per den 29 februari är 15,6 % redovisat av intäktsbudgeten, 15,0

Läs mer

Tågstrategi 2037 Seminarium 24 januari 2008

Tågstrategi 2037 Seminarium 24 januari 2008 Tågstrategi 2037 Seminarium 24 januari 2008 400 Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401 350 Låg 3%/år 300 250 200 Medel 6%/år Hög 9%/år 180 150 100 78 50 0 1975 1980 1985

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Utvärdering av verksamheten Kultur i vården i Stockholms läns landsting. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund

Utvärdering av verksamheten Kultur i vården i Stockholms läns landsting. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund KUN 2013-11-21,p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2013/654 Utvärdering av verksamheten Kultur i vården i Stockholms läns landsting 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att godkänna

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Projektbeskrivning Kurt kokar skallen

Projektbeskrivning Kurt kokar skallen Projektbeskrivning Kurt kokar skallen Inledning M e d Kurt kokar skallen vill vi göra en ytterst tänkvärd, halsbrytande barn- och familjeföreställning i göteborgsk hamnmiljö. Kurt kokar skallen behandlar

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Projektbeskrivning för stipendiater 2014

Projektbeskrivning för stipendiater 2014 Projektbeskrivning för stipendiater 2014 Vadstena-Akademiens stipendiatplatser Innehåll i broschyren: 1. Projektbeskrivning för sångarstipendiater 2. Projektbeskrivning för musikerstipendiater 3. Projektbeskrivning

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd Bakgrund till Söderåstrafiken Samverkan mellan trafikslag Vision: Mer kollektivtrafik till fler medborgare

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Tillgänglighet Regionala kärnor

Tillgänglighet Regionala kärnor TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor December 2012 Analyser: DanielsonDosk Kartlayout: Johanna Hellsten Textbearbetning: Johanna Hellsten,

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

KS 24 10 SEPTEMBER 2014

KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013.

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013. KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-23 Handläggare: Kerstin Gustafsson Telefon: 08-508 319 43 Till Kulturnämnden KuN 2013-02-07 Nr 14 Beslut angående kulturstöd

Läs mer