KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!"

Transkript

1 R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag 3 Sammanfattning 3 Förslag 5 Inledning 7 Uppdraget 7 Tolkning av uppdraget 7 Genomförande 7 Avgränsningar 8 Läsanvisning 8 Svensk utställningssektor och internationella kulturutbyten några utgångspunkter 10 Ekonomi 10 De statliga museerna 12 De regionala museerna 13 Kommunala museer 14 Samtidskonsten 15 Analys 16 Svensk utställningssektor och Kulturprogrammet 20 Kulturprogrammet en sammanfattning 20 Svensk utställningssektor och Kulturprogrammet 21 Analys 24 Information och stöd kring EU:s kulturprogram 26 Analys 27 Kultursamverkansmodellen och internationella samarbeten 28 Analys 29 Finland och Italien 30 Finland, Italien och Kulturprogrammet 30 Analys 32 Kreativa Europa 33 Analys 35 Utställningssektorn som del av den Kulturella och kreativa sektorn 37 Analys 42 Referenslista 44 Bilaga 1 - Förteckning över svenska aktörer inom utställningsområdet som deltagit i EU:s Kulturprogram under perioden Bildkonst 46 Museer 47 Bilaga 2 Några definitioner över tid av de kulturella och kreativa näringarna. 48 2

3 Sammanfattning och förslag Sammanfattning Främjandet av internationella kulturutbyten är ett av de nationella kulturpolitiska målen. Riksutställningar har inför implementeringen av det nya EU-programmet för kultur, Kreativa Europa, genomfört en analys på uppdrag av Kulturdepartementet. Analysen ska bland annat se på utställningssektorns förutsättningar att ta tillvara på de möjligheter och utmaningar som programmet rymmer samt hur kopplingarna till den kulturella och kreativa sektorn kan nyttjas. Analysen är genomförd mot bakgrund av att svenska museer, under den nuvarande programperioden ( ), utmärkt sig negativt när det gäller att utnyttja programmets möjligheter till stöd av internationella kulturutbyten. Analysen visar att sammanlagt sju museer har deltagit i elva projekt finansierade via EU:s Kulturprogram under innevarande period. 1 Det ska i sin tur ses mot bakgrund av att det i Sverige finns drygt 230 offentligt finansierade museer. 2 Dessa museer omsatte 2012 sammanlagt 4 miljarder kronor av vilka 47,8 miljoner var projektstöd från EU:s samtliga fonder. 3 Mot bakgrund av dessa siffror menar Riksutställningar att det finns en stor utvecklingspotential för svenska museer när det gäller att i högre utsträckning delta i internationella kulturutbyten finansierade via EU:s fonder i allmänhet och Kulturprogrammet i synnerhet. Ambitionen borde vara att under kommande programperiod utöka EU-stödet till svenska museer så att det utgjorde minst 2,5 procent av omsättningen. Med 2012 års siffror skulle det innebära 100 miljoner kronor. För att bättre kunna utnyttja denna utvecklingspotential behöver de nationella strukturerna för kunskapsinhämtning, information och kunskapsöverföring systematiseras och delas av flera. När det gäller betydelsen av internationella kulturutbyten och vad de betyder för utställningssektorn har Riksutställningar i analysen fått fram följande faktorer. Internationella kulturutbyten: ger inspiration som är värdefull för den egna institutionens utveckling. bidrar till att höja kompetensen hos den egna personalen. bidrar till att man ser på den egna verksamheten med nya ögon. bidrar till att stärka det egna varumärket. bidrar till att förbättra institutionens ekonomi. Internationella kulturutbyten bidrar till en bred utveckling av institutionernas verksamhet. De stärker personalens kompetens, gör det ekonomiskt möjligt att satsa på utvecklingsprojekt samt stärker institutionens varumärke på sikt. Riksutställningar menar därför att det är en viktig framtidsfråga för svensk utställningssektor att i högre grad delta i internationella samverkansprojekt. När det gäller de hinder och utmaningar som utställningssektorn upplever finns vissa variationer mellan de olika museikategorierna. Men de viktigaste faktorerna är; 1. Kunskaper Musei- och utställningssektorn har generellt bristande kunskaper kring EU:s olika stödprogram i allmänhet och Kulturprogrammet i synnerhet. Detta stöds också av rapporter som bland annat Kulturrådet tidigare lagt fram. Det handlar dels om hur man söker, men också hur man ska tolka de programguider som ligger till grund för programmen och omsätta deras generella skrivningar till den egna verkligheten. Flera av de företrädare Riksutställningar talat med under analysarbetet framhåller vikten av att information och kunskapsöverföring är sektoranpassad. 1SeavsnittetSvenskutställningssektorochKulturprogrammetförnärmaredetaljerkringvilkadeär. 2DetärdetsammanlagdaantaletmuseersomMyndighetenförKulturanalysskickadeutsinenkättill2013fördenårliga 2DetärdetsammanlagdaantaletmuseersomMyndighetenförKulturanalysskickadeutsinenkättill2013fördenårliga museirapporten. 3Museer2012.MyndighetenförKulturanalys. 3

4 2. Attityder Det finns en attityd kring EU:s Kulturprogram där ansökningsprocessen ses som krånglig och osäker samt att administrationen och den ekonomiska redovisningen uppfattas som omfattande. Riksutställningar menar att attityderna mer är uppkomna ur en resursbrist än ett faktiskt förhållande. Vår analys stöds av det faktum att svenska ansökningar beviljas i högre utsträckning än genomsnittet när det gäller Kulturprogrammet och när det gäller de för utställningssektorn attraktiva stödformerna är beviljandegraden under perioden så hög som 37,8 procent. 3. Avsaknad av internationella erfarenheter och kontakter Många museer saknar internationella erfarenheter och kontaktnät. Att arbeta internationellt ses av många huvudmän som något som ligger utanför den ordinarie verksamheten och flera museiverksamma upplever att det finns en restriktiv syn på internationella resor inom kommunal och regional förvaltning. För många museer saknas också resurser för internationellt arbete och nätverksbyggande. I vår genomgång av de regionala kulturplanerna ser Riksutställningar också att det internationella perspektivet är svagt framskrivet i en större del av kulturplanerna. Eftersom främjandet av internationella kulturutbyten är ett av de nationella kulturpolitiska målen och av regeringen prioriterat borde även Kultursamverkansmodellen och de regionala kulturplanerna bidra till måluppfyllelse. Genom att hårdare trycka på det internationella perspektivet i dialogen med regionerna skulle det kunna bidra till att det strukturerades på ett bättre sätt och på sikt utvecklade arbetet kring internationella samarbeten. 4. Behovet av ekonomiska stöd Många aktörer framhåller avsaknaden av ekonomiska stöd som ett hinder. Det som efterlyses är stöd för nätverksarbete, förstudier och medfinansiering av projekt. Riksutställningars analys visar att behovet finns men myndigheten menar att det finns en dold potential i befintliga bidragssystem som först bör nyttjas. Genom ett utvecklat, tvärsektoriellt myndighetssamarbete skulle de olika bidragssystem som finns idag kunna göras tillgängliga och utnyttjas i högre utsträckning. Som exempel vill vi lyfta fram den just nu aktuella tematiska utlysning från Kulturbryggan som syftar till medfinansiering av internationella projektarbeten. Kreativa Europa Riksutställningars analys av de förhandsarbeten som hittills publicerats kring det nya Kulturprogrammet, Kreativa Europa, ser vi som positiva för svensk utställningssektor. Inriktningen mot publikutveckling passar aktuella utvecklingsprocesser inom både museisektorn och samtidskonsten. Även perspektiv som mobilitet och utvecklingen av digitala gränssnitt är intressanta utvecklingsområden för hela utställningssektorn. De delar av programmet som pekar på kulturen som ett ekonomiskt tillväxtområde ligger bra i tid för svensk utställningssektor eftersom denna del av programmet harmoniserar med Kultursamverkansmodellen och regionernas intresse av tvärsektoriella samarbeten. Riksutställningar gör även analysen att det tredje programområdet rymmer stora utvecklingsmöjligheter för svensk utställningssektor. När det gäller lånegarantiinstrumentet vill myndigheten betona vikten av att djupa och breda kunskaper om svensk utställningssektor, museiverksamhet och samtidskonst finns tillgängliga för de kreditinstitut som ska hantera instrumentet. Kulturella och Kreativa sektorn Den viktigaste faktorn för att utställningssektorn ska kunna nyttja kopplingarna till den kulturella och kreativa sektorn (KKS) är att konst och kulturarv omfattas av den nationella definitionen av de kulturella och kreativa näringarna. Tidigare har kulturarv stått utanför den officiella svenska definitionen som ringar i dessa näringar, men under arbetet med denna analys har Tillväxtverket vidgat definitionen till att även omfatta kulturarv. Det är viktigt att denna vidgade definition, som också på ett bättre sätt harmoniserar med internationell praxis, 4

5 behålls. Detta eftersom det påverkar olika typer av programskrivningar som syftar till att utveckla den kulturella och kreativa sektorn samt att det gör det möjligt för utställningsaktörer, inom både konst och kulturarv, att på ett bättre sätt bidra till en utveckling av denna sektor. Riksutställningar menar i sin analys att ytterligare två sammanfallande strukturer inverkar positivt på utställningssektorns möjligheter att nyttja kopplingarna till den kulturella och kreativa sektorn. Det är dels EU:s nya ramprogram för kultur, Kreativa Europa, som i högre grad än tidigare ser kulturen som en tillväxtmarknad och trycker på kulturens möjlighet till ekonomisk utveckling. Den andra strukturen är Kultursamverkansmodellen, där en regionaliserad kultur i allt högre grad kommit att ett erbjuda tvärsektoriella samarbeten och utmaningar för utställningssektorn. Kultursamverkansmodellen kommer på sikt bidra till att utveckla utställningsaktörernas funktioner i lokala och regionala ekonomiska system. Förslag Utifrån vår analys ser vi att den allra viktigaste åtgärden, inför implementeringen av Kreativa Europa, är att utveckla den nationella strukturen för informations- och kunskapsöverföring till svensk utställningssektor. Vi stödjer därför Kulturrådets förslag kring en samordnad myndighetssamverkan avseende ett effektivare informations- och kunskapsarbete kring det kommande Kulturprogrammet Kreativa Europa. 4 För utställningssektorn är det också viktigt att ett sådant utvecklat informations- och kunskapsarbete omfattar EU:s andra stödformer. En samordning skulle dels bidra till att förbättra kunskaperna kring EU:s bidragsformer men även påverka attityderna kring internationella kulturutbyten. Vi menar också, med tanke på museisektorns klena resultat när det gäller antalet beviljade ansökningar under innevarande period, att Riksutställningar bör ingå i en sådan myndighetssamverkan. Riksutställningars analys visar också att det finns en efterfrågan på sektoranpassad informations- och kunskapsöverföring som särskilt tar fasta på museernas, samtidskonstens och andra utställningsaktörers förutsättningar och behov. För att ett utvecklat informations- och kunskapsarbete ska få genomslag och bidra till en hållbar förändring menar Riksutställningar att berörda myndigheter behöver få tydliga uppdrag på området. Detta för att arbetet ska prioriteras och ge mandat. När det gäller olika typer av ekonomiska stöd till internationellt projektarbete menar vi att de olika former av stöd som finns idag, genom ett tvärsektoriellt samverkansarbete mellan myndigheter, i högre grad skulle kunna göras tillgängliga för svenskt kulturliv och utställningssektorn. Det samordnade myndighetsnätverk som föreslås ovan skulle, via en tvärsektoriell samverkan, i högre grad kunna nå ut med information om olika befintliga stödformer samt öka tillgängligheten till dessa. Den absolut viktigaste faktorn för att utställningssektorn ska kunna nyttja kopplingarna till den kulturella och kreativa sektorn är att sektorn också omfattas av definitionen. Vi lämnar inget förslag kring detta men vill betona vikten av att både konst och kulturarv omfattas av gällande definition vilket också skulle innebära en svensk anpassning till internationella definitioner. Riksutställningar har också konstaterat att det internationella perspektivet generellt sett är svagt framskrivet i de regionala kulturplanerna. Riksutställningar menar att det internationella perspektivet, som ett nationellt kulturpolitiskt mål, behöver prioriteras hårdare i samtalen mellan staten och regionen. Det skulle stödja en utveckling av området samt påverka attityder. Myndigheten menar också att det vore bra om de nationella kulturpolitiska målen, och i vilken utsträckning dessa prioriteras i de regionala kulturplanerna, utgjorde en av de utgångspunkter som Myndigheten för Kulturanalys använder i sina löpande utvärderingar av modellen. 4RedovisningavuppdragavseendeförberedelserinförEU:skommandeprogramKreativaEuropa2014E2020.KUR 2013/

6 Utvecklingen av den kulturella och kreativa sektorn och utstäliningssektorns kopplingar till denna är ett aktuellt utvecklingsområde. Riksutställningar ser att området väl harmoniserar med Kulturprogrammet Kreativa Europa och bör utgöra en del av det utvecklade informations- och kunskapsarbete som föreslås i rapporten. I det fortsatta arbetet med att nyttja och utveckla utställningssektorns kopplingar till den kulturella och kreativa sektorn blir det viktigt att i högre grad analysera och beskriva de samhälleliga effekter som uppnås när aktörer inom utställningssektorn tar ett ansvar för en större ekonomisk, social och kulturell gemenskap. Detta borde förslagsvis utvärderas av Myndigheten för Kulturanalys som en del av en utvärdering kring den kulturella och kreativa sektorns betydelse för svensk kultur och samhällsutveckling. 6

7 Inledning Uppdraget Regeringen har i regleringsbrevet för 2013 uppdragit åt Riksutställningar att mot bakgrund av det kommande EU-programmet, Kreativa Europa ( ), ta fram en analys inför implementeringen Analysen ska bland annat tydliggöra förutsättningarna för att ta vara på de möjligheter och utmaningar som programmet erbjuder utställningssektorn samt hur kopplingen till den kulturella och kreativa sektorn kan nyttjas. Redovisning av uppdraget ska senast den 20 september 2013 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Tolkning av uppdraget Riksutställningar har tolkat det som att myndigheten i första hand behövt ta fram en kartbild över hur situationen ser ut kring utställningssektorns deltagande i EU:s nuvarande kulturprogram. Med det som utgångspunkt har vi sedan kartlagt sektorns förutsättningar att delta i internationella kulturutbyten. Det handlar bland annat om kunskap om EU:s fonder, attityder till internationellt arbete, olika typer av incitament, upplevda och reella hinder samt hur kulturpolitiken ger förutsättningar för deltagande. När det gäller det kommande EU-programmet, Kreativa Europa, har Riksutställningar sett på det förslag som lagts fram av kommissionen, men som ännu inte ratificerats av rådet. Förslaget till program har sedan ställts mot den utveckling som myndigheten i sin omvärldsbevakning ser att utställningssektorn befinner sig i eller som sektorn inom en snar framtid kommer att behöva ta ställning till. När det gäller kopplingen till den kulturella och kreativa sektorn har vi tillsammans med företrädare för sektorn och experter försökt ta fram en bild av hur museer och andra utställningsaktörer ska förstås inom detta ekonomiska system. Utifrån den bilden går det sedan att beskriva ett antal funktioner som museet fyller och som bidrar till tydliggöra ett museums eller en konsthalls kopplingar till den kulturella och kreativa sektorn. Genomförande Uppdraget har genomförts i projektform där Göran Björnberg som handläggare varit projektledare med stöd av en projektgrupp bestående utav Mårten Jansson, huvudredaktör, och Eva Lundqvist, koordinator. Göran Björnberg har sedan stått som författare av denna rapport. Projektgruppen har vid två tillfällen mött en runda-bords-grupp bestående av Elin Rosenström, handläggare för EU-frågor samt Kulturkontakt Sverige på Kulturrådet, Annika Strömberg, EU-samordnare för Västra Götalandsregionens kultursekretariat, Christer Gustafsson, professor i hållbar byggnadsvård vid Uppsala universitet Campus Gotland och f.d. landsantikvarie i Hallands län samt Rebecka Nolmark, kulturarvskonsult och tidigare EUsamordnare på Riksantikvarieämbetet. Runda-bords-gruppens funktion har varit att bidra med sina erfarenheter och ge perspektiv på projektgruppens arbete vilket vi tackar dem för. Underlag till analysen har samlats in på en rad olika sätt. Dels genom tyst spaning där projektgruppen studerat regionala kulturplaner, rapporter, litteratur, webb och annat relevant material. Dels genom en aktiv spaning där vi träffat och samtalat med företrädare för en rad olika institutioner och organisationer. Dessa underlag och möten redovisas i referenslistan. Projektet har även arrangerat två workshops. En kring information, inspiration och behovsfångst i samarbete med Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Göteborgs Stadsmuseum, riktad till utställningsaktörer i regionen. Ytterligare en workshop handlade om kulturella och kreativa näringar sett ur utställningssektorns perspektiv. Projektet har även beställt in tre stycken delrapporter. Rebecka Nolmark har kartlagt de svenska kommunala museernas situation ur ett EU-perspektiv. För att få en bild av hur Finland och Italien byggt upp sitt arbete kring EU:s Kulturprogram har Riksutställningar låtit 7

8 två frilansjournaliser, Sanna Svanberg och Alexandre Rossenov Botev, intervjua företrädare för finska och italienska museer och kulturorganisationer. Vi tackar dessa personer för deras bidrag till analysarbetet. Avgränsningar Svensk utställningssektor är ett vitt begrepp och det har varit nödvändigt för projektgruppen att avgränsa sig. Riksutställningar har i sin instruktion att erbjuda stöd till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis. I denna rapport omfattar begreppet de utställningsaktörer som har statlig, regional eller kommunal huvudman eller på annat sätt omfattas av offentlig finansiering. Här ingår aktörer inom kulturarv, konst och samtidskonst. När det gäller samtidskonsten måste det även påpekas att det här finns en mängd aktörer inom det fria konstlivet som på olika sätt ställer ut sin konst. De får också anses vara en del av utställningssektorn. Analysen omfattar också ett antal institutioner och organisationer som genomför projekt vars resultat har bäring på utställningssektorn. Ett exempel på en sådan organisation är Kulturarv utan gränser. Projektgruppen har även diskuterat i vilken utsträckning förutsättningarna för utställningssektorn skiljer sig från andra kultursektorer när det gäller implementeringen av EU:s kommande kulturprogram. Vi har dock funnit att det ligger utanför vårt analysuppdrag och myndighetens generella uppdrag att förslå lösningar eller dra slutsatser kring andra kultursektorer. I vår kartläggning kan vi även se att EU:s olika stödprogram ofta dras över en kam, både av aktörerna själva och i den officiella statistik som Myndigheten för Kulturanalys årligen tar fram. Pengar som stöd för utveckling är värdefullt, men i slutändan spelar det mindre roll om de kommer från ett ramprogram eller en strukturfond inom EU. Vi gör i denna analys, enligt uppdraget, avgränsningen mot EU:s kulturfonder, under perioden kallad Kulturprogrammet och för perioden , Kreativa Europa. Läsanvisning Uppdraget anger att analysen ska tydliggöra förutsättningarna för utställningssektorn att ta till vara på de möjligheter och utmaningar som det nya programmet, Kreativa Europa, erbjuder. Det gör att vi inledningsvis behöver teckna en översiktlig bild över svensk utställningssektor eftersom dess struktur, ekonomi, politiska incitament och utvecklingsområden i mångt och mycket styr möjligheterna och viljan att delta i internationella kulturutbyten. I avsnittet Svensk utställningssektor och internationella kulturutbyten några utgångspunkter försöker Riksutställningar fånga de hinder och framgångsfaktorer som sektorns olika delar uttryckt just kring deltagandet i internationella projektarbeten. En utgångspunkt för uppdraget har varit en uppfattning att svensk kultur i allmänhet, och svenska museer i synnerhet, inte söker projektmedel från EU:s Kulturprogram i den utsträckning som de borde. Detta tittar vi närmare på i avsnittet Svensk utställningssektor och Kulturprogrammet, detta för att vederlägga hur det verkligen förhåller sig. En viktig aspekt för ett nationellt framgångsrikt arbete är hur informationen kring EU:s Kulturprogram når ut till sektorns olika aktörer. I avsnittet Information och stöd kring EU:s Kulturprogram ser vi på hur det är organiserat och hur det skulle kunna organiseras framöver. Kultursamverkansmodellen är en annan viktig aspekt för utställningssektorns utveckling, och då kanske speciellt när det gäller hur kopplingen till den kulturella och kreativa sektorn kan nyttjas. I avsnittet Kultursamverkansmodellen och internationella samarbeten ser vi på hur modellen stödjer internationellt arbete och hur denna viktiga del av svensk kulturpolitik i än högre grad skulle kunna stödja internationellt arbete. Några naturliga frågor som inställer sig när man ska se över ett område där det upplevs finnas en brist är Vilka länder är bra då? Hur gör de? I avsnittet Finland och Italien analyserar vi översiktligt hur dessa länder, som ofta framställs 8

9 som goda exempel, lyckats och hur de organiserat sitt arbete kring information och stöd till kulturaktörer avseende internationellt projektarbete. Förutsättningarna för ett lyckosamt nationellt arbete finns inte bara att hämta på hemmaplan. I avsnittet, Kreativa Europa, tittar vi på det kommande programmet och redogör för de mål och inriktningar som programmet omfattar. Vi gör också en analys av de möjligheter och utmaningar som programmet rymmer kopplade till de utvecklingsområden som vi just nu ser att svensk utställningssektor brottas med. Analysen ska också titta på hur kopplingen till den Kreativa och Kulturella sektorn kan nyttjas. Det gör vi i avsnittet Utställningssektorn som del av den Kreativa och Kulturella sektorn. 9

10 Svensk utställningssektor och internationella kulturutbyten några utgångspunkter Främjandet av internationella kulturutbyten är ett av de nationella kulturpolitiska målen. Redan i den Internationella kulturutredningen (SOU 2003:121) fastslogs vikten av en internationell kulturpolitik i en allt mer globaliserad värld och ett allt mer mångkulturellt svenskt samhälle. Utredning fastslog också att de statliga insatserna skulle vara baserade på en samlad planering, tydligt formulerade uppdrag och samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Att internationella kulturutbyten är viktiga för kultursektorns utveckling vidimeras av en rad rapporter och även av den omvärldsbevakning Riksutställningar gjort i arbetet med denna analys. Exempel på rapporter som uttrycker detta är bland annat Internationella kulturutbyten inom scenkonsten ett splittrat konststycke (Svensk scenkonst 2013) och Svenska museers internationella arbete (ICOM och Riksförbundet Sveriges Museer, 2007). När det gäller de samtal som genomförts med företrädare för utställningssektorn i detta analysarbete är det några faktorer som framhålls före andra vad det gäller vikten av internationella kulturutbyten. Man menar att internationella kulturutbyten: ger inspiration som är värdefull för den egna institutionens utveckling. bidrar till att höja kompetensen hos den egna personalen. bidrar till att man ser på den egna verksamheten med nya ögon. bidrar till att stärka det egna varumärket. bidrar till att förbättra institutionens ekonomi. En första utgångspunkt för att kunna göra denna analys är att se på den aktuella situationen för svensk utställningssektor. Framför allt för att se vilka incitament och strukturer som på olika sätt, positivt och negativt, bidrar till sektorns intresse och möjlighet att söka projektstöd för internationellt kulturutbyte, via EU:s fonder i allmänhet och Kulturprogrammet i synnerhet. Riksutställningar försöker också lyfta fram de framgångsfaktorer och hinder som myndigheten fått fram i sin analys. Ekonomi Ett första incitament eller perspektiv att behandla rör de svenska museernas och utställningsaktörernas ekonomi. Riksutställningar ger här en översiktlig bild av denna satt mot de stöd som svensk kultur och utställningssektor får från EU:s olika fonder. Kultursektorns hela finansiering omfattade 2011, 63 miljarder kronor. 5 Av dessa stod det offentliga för 23,8 miljarder. Ser vi bara till fondfinansiering via EU kan vi konstatera att den utgör en liten del av den totala finansieringen av svenskt kulturliv (se tabell 1), ca ½ procent. Tabell 1 Stöd till svenska projekt med kulturanknytning beviljade under Regionala Strukturfondsprogram Gränsöverskridande program Interregionala program Socialfonden Landsbygdsprogrammet exkl. Leader Leader-projekt Summa 34 miljoner 70 miljoner 73 miljoner 77 miljoner 12 miljoner 71 miljoner 337 miljoner kronor Till summan 337 miljoner ska även läggas svenska kulturaktörers deltagande i projekt via Kulturprogrammet. Dessa projekt beviljades drygt 101 miljoner kronor i 2012 års fördelningar 5Samhälletsutgifterförkultur2010E2011,Kulturfakta2012:1,MyndighetenförKulturanalys. 6SiffrornahämtadefrånKulturrådetsrapportRedovisningavprojektmedkulturanknytningiEU:sstrukturfonder

11 från Kulturprogrammets samtliga stödformer. 7 Summan omfattar samtliga beviljade ansökningar med svensk medverkan och en mindre del tillföll svenska aktörer. Ser vi till museisektorns totala ekonomiska utveckling under perioden och andelen EU-stöd får vi följande tabell: Tabell 2 Museisektorns totala intäkter 2005 och 2012 samt andelen EU-stöd i miljoner kronor. 8 Museikategorier Utveckling i % Intäkter totalt ,2% Centrala museer EU-stöd 6 11,9 som andel 0,4% 0,6% Intäkter totalt ,7% Regionala museer EU-stöd 11,8 19,4 som andel 1,2% 1,7% Kommunala museer 9 EU-stöd 1,7 4,1 Intäkter totalt ,9% som andel 0,3% 0,7% Övriga statliga museer 10 EU-stöd 1,6 11,7 Intäkter totalt ,8% som andel 0,7% 5,2% Övriga museer 11 EU-stöd 3,6 0,7 Intäkter totalt ,4% Samtliga museer som andel 2,1% 0,4% Intäkter totalt ,3% EU-stöd 24,7 47,8 93,5% som andel 0,7% 1,2% Tabellen visar att de svenska museerna har ökat sina totala intäkter med drygt 20 procent under perioden Av dessa är det de centrala museerna som står för huvuddelen av ökning genom att de omsätter mest pengar och även har ökat mest. De övriga kategorierna ligger under genomsnittet. Två kategorier, övriga statliga museer samt övriga museer, har en negativ ekonomisk utveckling under perioden. Under perioden har intäkterna från EU:s olika fonder ökat med 93,5 procent. Det innebär att EU-stödets andel av de svenska museernas ekonomi i stort sett har fördubblats under perioden, men faktum kvarstår att det ändå rör sig om i sammanhanget tämligen blygsamma belopp. Den sammanlagda EU-finansieringen av svensk utställningssektor 2012 på 47,8 miljoner utgör ca 1 procent av museernas totala ekonomi och står därmed stort sett i samma proportion som den totala finansieringen av svensk kultur via EU:s samtliga fonder (tabell 1). Även om företrädare för utställningssektorn anger ett antal olika skäl till varför det är viktigt att arbeta med internationella kulturutbyten är ändå ekonomin en viktig faktor när det gäller i vilken utsträckning och på vilket sätt som en verksamhet kan utvecklas. De av sektorn utpekade faktorerna gör det viktigt för svenska utställningsaktörer att i högre grad delta i internationella kulturutbyten och att EU:s finansieringssystem i högre grad används för att utveckla den svenska utställningssektorn. 7SvenskmedverkaninomEU:sKulturprogram2012.Kulturrådet KällorärMuseer2005frånKulturrådetsamtMuseer2012frånMyndighetenförKulturanalys. 9Svarsfrekvensenfördekommunalamuseernasjunkerfrån93%2005(64/69)till74%2012(68/92). 10Svarsfrekvensenfördeövrigastatligamuseernasjunkerfrån97%2005(28/29)till68%2012(17/25). 11Svarsfrekvensenfördeövrigamuseernasjunkerfrån91%2005(43/47)till59%2012(36/61). 11

12 När vi ser till de kulturpolitiska strukturer som svensk utställningssektor har att verka i, ser vi att förutsättningarna för att delta i internationella kulturutbyten varierar stort mellan olika typer av museer och utställningsaktörer. I det följande gör vi därför en översiktlig beskrivning av de olika kategorierna utställningsaktörer och hur deras situationer skiljer sig åt. De statliga museerna De statliga museerna delas in i två grupper, Centrala museer samt övriga statliga museer. De centrala museerna är 25 till antalet medan det finns 26 övriga statliga museer. Ser vi till de statliga museernas internationella arbete så är det idag omfattande och en naturlig del av institutionernas arbete. Via olika typer av nätverk, direkta samarbeten och personliga kontakter sker dagligen ett utbyte av erfarenheter och kunskaper. Vanligt är samarbeten kring utställningar, forskning, lån ur samlingar samt olika typer av utvecklingsprojekt. De centrala museerna har generellt också de ekonomiska förutsättningarna för att samverka internationellt omsatte de 25 centrala museerna 1,9 miljarder kronor (tabell 3). Den relativt sett goda ekonomin för de centrala museerna innebär att det ekonomiska incitamentet inte är så starkt som för andra museikategorier, vilket även tidigare rapporter framhållit. 12 För kategorin övriga statliga museer gör vi ingen djupare analys av ekonomin i förhållande till EU eftersom svarsfrekvensen sjunkit från 97 procent 2005 till 68 procent Det gör det svårt att dra långtgående slutsatser kring denna grupp av museer, men vi kan konstatera att denna grupps ekonomiska situation inte utvecklats på samma sätt som för de centrala museerna. I den gruppen finns dock Bildmuseet som deltagit i 3 projekt finansierade via Kulturprogrammet under perioden. Tabell 3 En jämförelse av de statliga museernas intäkter 2005 och 2012 i miljoner kronor. 13 Centrala museer Övr. statliga museer Bidrag/Anslag Statliga bidrag Landsting 0,2 9 0,1 3 Kommun 0,3 0, EU Övriga intäkter Entréer Uppdrag ,8 1 Sponsring Försäljning Egna fonder ,3 Övriga intäkter Summa Bland de företrädare vi talat med i denna kategori av museer lyfts den internationella kontexten som viktig för att utveckla kompetens och verksamhet och för att bygga det egna varumärket. Den generella uppfattningen bland denna grupp museer när det gäller Kulturprogrammet är att det är smalt, eftersom det är sektorbundet, att det finns relativt lite pengar i det samt att det är svårare att medfinansiera. Ansökningsprocessen ses också som krånglig, resurskrävande och osäker samt att administrationen av projekten uppfattas som svårhanterad. Man menar mot bakgrund av detta att det finns ett behov av en nationellt samordnad rådgivning och en information och kunskapsöverföring som är sektoranpassad. 12Set.ex.FrämjandeavansökningartillEU:sKulturprogram,Kulturrådet Museer2012.MyndighetenförKulturanalys. 12

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

NÄR VAR HUR om ungas kultur

NÄR VAR HUR om ungas kultur NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden Förord Kulturutövande har stor betydelse i ungas liv. Många unga ägnar sig åt någon form av kultur på fritiden. De trivs med sitt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning?

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? PM 1 (24) 2013-10-22 Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? En bearbetning och analys av Statskontorets rapport Stärk kedjan! Sammanställd av Petter Kockum och Peter Ehn, utredare vid Statskontoret

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer