Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Leif Tronelius (S) ordförande, Göran Nilsson (M) 1:e vice ordförande, Bengt Andersson (M), Cecilia Björk (S), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (FP), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Wera Hempel-Persson (M), Erik Liljencrantz (M), Bo Sivars (M), Anita Karlsson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Lars Levin (FP), Marianne Körling Ström (FP), Carl Frick (MP), Gudrun Lindvall (MP), Johan Hartman (M), Ulrica Truedsson (S), Matti Turunen (S), Tony Karlsson (S), Torgerd Jansson (S), Agneta Emanuelsson (FP), Ingegerd Furén (FP), Lilli Márton (MP), Ami Rooth (MP), Michael Hagberg (S), Åsa Thorell Russell (S), Johan Söderberg (S), Fredrik Hermelin (M), Karin Frisk (S), Camilla Lundh (S), Jan-Inge Johansson (S), Ing-Britt Pettersson (S), Lotta Back (V), Lars Gunnlev (SD) Karl-Gunnar Ljungqvist (S), Gunilla Magnusson (S), Claes Holm (S), Tommi Lycke (S), Christina Simonsen (S), Håkan Björndahl (S), Maj-Britt Staaf (S), Ingemar Björklund (KD), John-Erik Nyman (FP), Evelina Back (V), Rolf Umevall (SD) Villy Persson (M), Berit Olming (M), Christer Sundqvist (M), Anne Hagberg (S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Christina Forss (KD), Alma Rabei (MP), Bengt Hult (FP), Göran Ivarsson (C), Ghaidaa Al-Kinani (C), Olof Carlsson (V) Kanslichef Gunnar Westermark och utredningssekreterare Marie Sandström Koski Johan Söderberg (S) och Ingemar Björklund (KD) Stadshuset Gröna Kulle kl Sekreterare Ordförande Paragrafer Justerande BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Kommunfullmäktige Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle Underskrift

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE Information om Björkviks flygfält Dagens sammanträde med kommunfullmäktige genomförs på Björkvik Ring, den förutvarande flygbasen Björkviks flygfält. Lennart Bergkvist från hembygdsföreningen berättar inledningsvis om bakgrunden till flygfältets tillkomst och hur det användes under flygbasens militära era. Björkviks flygfält blev färdigställt 1967 och bestod av 80 hektar mark med en 25 meter bred och 2 kilometer lång landningsbana, en parallell 8 meter bred taxibana, fyra skärmtak i norr och lika många i söder för klargöring av flygplan. Därutöver fanns uppställningsområden, bränsleförråd, ammunitionsförråd och kommandocentral. Cirka 200 man gick åt för att driva anläggningen. Banan är den planaste i Sverige med endast 8 centimeters höjdskillnad på hela sin sträckning, berättar Lennart Bergkvist. Flygbasen tillkom under det kalla krigets dagar då landets försvar oroades av risken att de dåvarande 19 flygflottiljerna enkelt skulle kunna slås ut av anfall från Sovjetunionen. En strategi utvecklades att flottiljerna skulle ha många alternativa flygbaser och så småningom skapades 60 olika krigsbaser med totalt över 200 landnings- och startbanor. Genom att ständigt flytta runt flygplanen och nyttja så kallad rörlig klargöring försvårades för en angripare att slå ut det svenska luftförsvaret. Björkviks flygfält har använts av i tur och ordning F11 i Nyköping, F13 i Bråvalla och slutligen av F17 i Ronneby, varefter flygbasen avvecklades Numera ägs flygfältet av Kjell Folkesson och Per Samuelsson, som driver anläggningen Björkvik Ring. De har uppfört en ny byggnad på området och upplåter nu banan till olika ändamål. Här pågår bland annat fordonstester, däcktester, filminspelningar, körutbildning och företagsevent. Lennart Bergkvist avslutar föredragningen med att demonstrera hur Björkviks flygfält tar sig ut i en flygsimulator.

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Gunnar Westermark Ändrad sammanträdesdag för kommunfullmäktige Med ändring av tidigare beslut ska kommunfullmäktiges sammanträde i september äga rum måndagen den 29 september Till följd av ändring i kommunallagen ska det nyvalda kommunfullmäktige tillträda den 15 oktober Därmed kommer det avgående kommunfullmäktige att hålla sitt sista sammanträde för mandatperioden i september. Det mötet är planerat till dagen efter valdagen, d.v.s. den 15 september. Vid denna tidpunkt kommer det inte att stå klart vilka ledamöter och ersättare som ska lämna den beslutande församlingen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att septembersammanträdet flyttas från den 15 till den 29 september Ärendets handlingar Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsens protokoll , 90 Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, akten

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Marie Sandström Koski Ändringar i Färdtjänsttaxan Kommunfullmäktige fastställer redovisat förslag till ändrad Färdtjänsttaxa, KFS 4.14, att gälla från och med den 1 juli Den fastställda färdtjänsttaxan redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen KS-handling nr 24/2014. Vård- och omsorgnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag om ändring av Färdtjänsttaxan. Nämnden har beslutat om revidering av regler och riktlinjer för färdtjänsten. Mot bakgrund av revidering har ett behov setts om ändring av Färdtjänsttaxan. Följande ändringar i taxan förslås av nämnden Egenavgiften vid resa med taxi Följande förändringar föreslås: En särskild avgift införs på 20 kronor per påbörjad mil om resan går in i en annan kommun. Avgiften uttas efter tre mils resa. Föreslås även att medföljande anhörig betalar egenavgift enligt gällande taxa. Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med buss Föreslås borttagen. Finns ej i de andra Sörmlandskommunerna. Månadskort för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning Föreslås följsamhet till Länstrafikens taxa. Ett stadskort kostar för närvarande 540 kr. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Förvaltningen har tagit del av underlaget från vård- och omsorgsnämnden och anser att ärendet är väl belyst. Bland annat har en jämförelse gjorts med andra kommuner inom länet. Taxekonstruktionerna varierar varför en exakt jämförelse inte kan göras. Det går inte att fullt ut göra en ekonomisk jämförelse av nu gällande taxa och den föreslagna taxan för att se hur förändringarna påverkar den som är berättigad till färdtjänst m.m. Detta framför allt då möjligheten till färdtjänst utanför kommunen är mer begränsad i de nu gällande reglerna och riktlinjerna, enligt uppgift från vård- och omsorgsförvaltningen.

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE Förvaltningen konstaterar i beredningen att i det redovisade styrdokumentet med markerade förslag till ändringar saknar under rubriken Egenavgiften vid resa med taxi om resan går in i annan kommun (beträffande 20 kronor per påbörjad mil). Detta framgår dock av nämndens protokoll. Den har korrigerats i det förslag som redovisas till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ändrad Färdtjänsttaxa. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Vård- och omsorgsnämndens protokoll, , 44 Kommunstyrelsens protokoll , 88 Vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, akten

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2013: Handläggare: Per Johansson Biblioteksplan för Katrineholms kommun Kommunfullmäktige antar kultur- och turismnämndens förslag till biblioteksplan för perioden Den antagna biblioteksplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen KS-handling nr 25/2014. Kultur- och turismnämnden har inkommit med ett förslag till biblioteksplan för perioden Enligt bibliotekslagen ska kommunerna ha en plan för sin biblioteksverksamhet. Planen syftar till att utveckla biblioteksverksamheten i kommunerna. Den nuvarande biblioteksplanen antogs 2007 och reviderades Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Biblioteksplan, kultur- och turismnämnden, , 43 Sammanträdesprotokoll från viadidaktnämnden, , 8 Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 22 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 46 Kommunstyrelsens protokoll , 89 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Samtliga yrkar bifall till kultur- och turismnämndens förslag. Samtliga nämnder, akten

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Trafikplan 2017 samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige 1. Kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal med de i tjänsteskrivelsen fem andra nämnda kollektivtrafikmyndigheterna samt medger att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tågfordon. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fattar likalydande beslut. Bakgrund Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknande den 11 december 2013 ett förhandlingsprotokoll avseende överenskommelse om utvecklingen av den regionala tågtrafiken i Östra Sverige med fem andra kollektivtrafikmyndigheter; Landstinget Västmanland, Landstinget i Örebro län, Landstinget i Uppsala län, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland. I överenskommelsen kom parterna överens om att bland annat verka för att ett samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige samt dess bilagor A-H (Trafikplan 2017) ska ingås av länen. Bakgrunden till och innehållet i Trafikplan 2017 utvecklas vidare i bilaga 1. Samtliga nämnda sex myndigheter är aktieägare i AB Transitio. AB Transitio anskaffar och finansierar tågfordon åt sina uppdragsgivare kollektivtrafikmyndigheterna. Syftet är främst att minska kollektivtrafikmyndigheternas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. Vad gäller finansiering av anskaffningen av fordon ska varje aktieägare i AB Transitio, enligt gällande aktieägaravtal, genom borgensåtagande garantera AB Transitios förpliktelser vad gäller den finansiering som bolaget avtalat om för tåganskaffning. Respektive kollektivtrafikmyndighet garanterar på så sätt finansieringen av de för egen del anskaffade tågfordonen. Motivering för val av borgensmodell för finansiering av anskaffningen av fordon utvecklas vidare i bilaga 3. Samverkansavtal och borgensåtagande I bifogat utdrag av 4 Beslut om samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige från direktionens sammanträde den 6 februari 2014 (se bilaga

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE ) har Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet anhållit om att dess medlemmar, landstinget och länets kommuner, godkänner att kollektivtrafikmyndigheten får ingå samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige med Landstinget Västmanland, Landstinget i Örebro län, Landstinget i Uppsala län, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland. I bifogat utdrag av 1 Trafikplan 2017 beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av fordon från direktionens sammanträde den 3 april 2014 (se bilaga 3) har Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet därutöver även anhållit om att dess medlemmar medger att myndigheten får ingå borgen till visst belopp för anskaffning av tågfordon samt därtill hörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Borgensåtagandet är en förutsättning för att anskaffning av tågfordon ska kunna ske på så vis att dessa hyrs av AB Transitio. Kommunledningsförvaltningens bedömning För att Kollektivtrafikmyndigheten ska kunna ingå samverkansavtal och borgensåtagande enligt ovan, krävs att samtliga medlemmar godkänner det. Samtliga medlemmar kommer före sommaren att fatta beslut i ärendet. Om samtliga samverkande myndigheter fattar beslut enligt ovan, är det 19 stycken av 21 län i Sverige som nyttjar Transitio AB till anskaffning och finansiering av tågfordon. Med hänsyn till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar ovan nämnda samverkansavtal samt medger att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tågfordon. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Utdrag av 4 Beslut om samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige från direktionens sammanträde den 6 februari 2014 Utdrag av 2 och 3 Information om inriktning avseende affärsmodell vid anskaffande av tågfordon respektive Information om inriktning avseende kommande modell för borgen vid inköp av tågfordon från direktionens extra sammanträde den 10 mars 2014 Utdrag av 1 Trafikplan 2017 beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av fordon från direktionens sammanträde den 3 april 2014 Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige och dess bilagor A-H Sammanställning av respektive medlems ekonomiska ansvar per den 31 december 2013 förenat med medgivandet av borgensåtagandet Kommunstyrelsens protokoll , 82

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och yrkar bifall till förslaget. Övriga medlemmar i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, kommunstyrelsen, akten

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet RAR Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2013 samt att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Sörmlands styrelse och de enskilda förtroendevalda. Årsredovisningen läggs till handlingarna. Samordningsförbundet RAR i Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2013 samt revisionsberättelse. Samordningsförbundet RAR bildades 2005, enligt lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. I förbundet ingår länets samtliga kommuner, Försäkringskassan, Landstinget samt Arbetsförmedlingen. Förbundet erhåller ett anslag från de tolv medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet. För 2013 har RAR erhållit 15 miljoner kronor fördelat med 50 procent från staten (via Försäkringskassan), 25 procent från landstinget och resterande 25 procent från länets nio kommuner. Förbundet har också erhållit 9,4 miljoner kronor i form av EU-bidrag under För 2013 redovisar förbundet ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Utöver resultat och balansräkning innehåller också förbundets årsredovisning en beskrivning av mål och resultat. Bedömningen har gjorts av revisorerna att styrelsen för RAR bedrivit verksamheten på ett ändamålsensligt och ur ekonomiskt perspektiv tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Till årsredovisningen har RAR också bifogat delegationsordningen, som förbundets styrelse årligen ska fastställa samt verksamhetsplanen för Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av RAR:s årsredovisning inklusive revisorernas granskning och revisionsberättelse. Förvaltningen har inga synpunkter på årsredovisningen och har heller något att erinra mot revisorernas uttalande. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland o Sammanträdesprotokoll Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland,

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE o Årsredovisning RAR 2013 o Granskningsrapport 2013, Samordningsförbundet RAR i Sörmland o Delegationsordning RAR 2014 o Slutrapport Ciceron regionalt o Svar på rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning, februari 2014 o Revisionsberättelse för år 2013 Kommunstyrelsens protokoll , 83 Samordningsförbundet RAR i Sörmland, vård- och omsorgsnämnden, akten

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Fastställande av 2015 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR Sörmlands budget för Kommunens medlemsinsats på kronor ska tas i beaktande i budgetprocessen. Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till sina medlemmar inkommit med budget för Förbundet bjöd den 20 mars 2014 in till medlemsmöte för att presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera inriktning och budget. Medlemsmötets uppfattning var en oförändrad budget för 2015, det vill säga 15 miljoner kronor. RAR hemställer hos medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa budget för Ärendets beredning Samordningsförbundet har sedan starten 2005 haft en årsbudget på 15 miljoner kronor, med undantag för 2010 och 2011, då budgeten var 13 miljoner kronor. Medlemmarnas del i budgeten fördelas efter antalet invånare i åldern år per den första november För Katrineholm blir insatsen för år 2015, kronor. Invånarantalet den 1 november 2013 var Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra vad gäller förbundets budgetförslag. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Hemställan Samordningsförbundet RAR, Kommunstyrelsens protokoll , 84 Samordningsförbundet RAR i Sörmland, vård- och omsorgsnämnden, akten

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Marie Sandström Koski Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland samt att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet. Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorerna gör bedömningen att i anspråkstagna medel ligger inom ramen för målet för god ekonomisk hushållning och att finansiellt mål därmed uppfylls trots att budgeten överskridits. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av Regionförbundets Sörmlands årsredovisning samt revisorernas revisionsberättelse för Förvaltningen har inga synpunkter på årsredovisningen och har heller inget att erinra mot revisorernas bedömning. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Årsredovisning 2013, Regionförbundet Sörmland Revisionsberättelse för år 2013, Protokoll från Regionstyrelsen, , 9 Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Kommunstyrelsens protokoll , 85 Regionförbundet Sörmland, kommunledningsförvaltningen, akten

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Per Johansson Årsredovisning 2013 för Katrineholm Vatten och Avfall AB jämte Sörmland Vatten och Avfall AB Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna. Katrineholm Vatten och Avfall AB (kallat KVVAB) och Sörmland Vatten och Avfall AB (kallat SVAAB) har inkommit med sina årsredovisningar för Kommunens lekmannarevisorer har granskat årsredovisningarna från de båda bolagen i anslutning till revisionen av årsredovisningen för Katrineholms kommun som behandlades av kommunfullmäktige i april Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Årsredovisning för räkenskapsåret , Katrineholm Vatten och Avfall AB Årsredovisning för räkenskapsåret , Sörmland Vatten och Avfall AB Kommunstyrelsens protokoll , 86 KVVAB, SVVAB, kommunstyrelsen, akten

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Per Johansson Årsredovisning 2013 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna. Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB har inkommit med sina årsredovisningar för Kommunens lekmannarevisorer har granskat årsredovisningarna från de båda bolagen i anslutning till revisionen av årsredovisningen för Katrineholms kommun som behandlades av kommunfullmäktige i april Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2013 för KFAB Årsredovisning 2013 för KIAB Kommunstyrelsens protokoll , 87 KFAB, KIAB, kommunstyrelsen, akten

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Svar på interpellation om mindre nedskräpning i den sköna Lustgården Överläggningen förklaras avslutad. Lars Levin (FP) har lämnat in en interpellation om om att minska nedskräpningen i den sköna Lustgården. Interpellationen är ställd kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen har följande lydelse: Mindre nedskräpning i den sköna Lustgården? En av de faktorer som gör att många trivs och att några flyttar till Katrineholm är tillgången och närheten till våra vackra naturomgivningar. Som naturälskande hundägare tar jag vara på alla tillfällen till sköna skogspromenader i omgivningarna kring Katrineholm. Vissa områden har jag lärt mig att undvika då några av de mer lättillgängliga skogsområdena mer börjar likna soptippar än vacker natur. Jag blir lika ledsen och berörd varje gång jag stöter på nya skräphögar i naturen. Några skräphögar tycks ha varit ditfraktade med bil och påträffas någon kilometer utanför tätorten, andra verkar fraktade från närliggande villatomter med skottkärra till närmast liggande skogsparti. Utan att lyckas försöker jag förstå hur dessa nedskräpare tänker, då det ofta inte är längre till Vika deponi än till dessa spontana avstjälpningsplatser. Som ett led i att marknadsföra kommunen som den Sköna Lustgården borde vi kunna göra mer för att minska nedskräpningen i och kring Katrineholms tätort. En bidragande orsak till problemet kan vara att många arbetspendlar och att öppettiderna för Vika deponi inte passar behovet. Andra orsaker kan vara obetänksamhet och att när de spontana tipparna är etablerade så gör det väl inget om jag bidrar med mitt skräp. Vika deponi har förutom vardag 7-16 extra öppet onsdag kväll och lördag Extra öppet är det också Påsk- och Pingstafton. Vi bör prova nya grepp för att reducera nedskräpningen i den Sköna Lustgården och ha Vika extra öppen måndagar och vid slutet av långhelger och/eller söndag eftermiddag i april/maj och oktober istället för lördagsförmiddagar. På grund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kan du tänka dig att ta upp en diskussion med Tekniska Verken om anpassade och utökade öppettider för Vika Deponi. 2. Kan du initiera en annonskampanj för att minimera nerskräpning i vår Sköna Lustgård. Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar 1. Sörmland Vatten genomförde under senhösten 2013 en enkätundersökning gällande servicenivå och öppettider på Vika deponi. Enkäten delades ut till personer som var på plats på Vika deponi. 344 personer svarade på enkäten. En grov analys har genomförts som pekar på att 80-90% av de tillfrågade är nöjda med dagens öppettider. Ökade öppettider medför ökade kostnader. I enkäten ställdes därför också frågan om man var villig att betala mer för ökade öppettider, vilket svaren visar på att man inte är. Just nu pågår en djupare analys av resultatet. 2. Kommunen är på väg att bli att bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent. Genom att vara medlem i nätverket visar vi att vi arbetar på ett aktivt sätt för en skräpfri kommun. Nätverket ger oss stöd i vårt lokala arbete mot nedskräpning. Nätverket initierar dessutom kampanjer mot nedskräpning. Ett exempel på kampanj mot nedskräpning är Skräpplockardagarna. Som medlem i nätverket får kommunen kampanjmaterial. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lars Levin (FP), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP) Göran Ivarsson (C) och Ami Rooth (MP). Akten

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Svar på interpellation om genomförande av RFSL:s hbtutbildning Interpellationen får ställas. Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation om genomförandet av av RFSL:s hbt-utbildning. Interpellationen är ställd kommunstyrelsens ordförande och har följande lydelse: Interpellation till ks ordförande Göran Dahlström om genomförande av RFSL:s hbt-utbildning Sedan 2008 erbjuder RFSL hbt-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv. För att förtroende ska skapas behövs inte bara kompetens. Det måste också synliggöras att kompetensen finns. Genom RFSL:s hbt-certifiering kan en organisation inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det kontinuerliga arbetet certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts. På så sätt är certifieringen också ett hjälpmedel i synliggörandet. RFSL har en lång erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser inom alla områden i samhället. Genom att anlägga ett processperspektiv på arbetet blir det nu möjligt att ytterligare fördjupa hbt-kompetensen. Det blir också möjligt att använda sin kunskap i sitt externa arbete mot patienter/klienter/brukare på ett tydligare sätt. Flera av våra grannkommuner är hbt-certifierade. Är det inte dags för Katrineholm? Fråga 1: När kan vi påbörja arbetet med att utbilda personal om hbtq? Fråga 2: Vad tycker du om iden att anlita RFSL och genomföra deras certifiering av hbt enligt ovan skrivning? Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar Hbt-certifieringen börjar 2015 med att det i bildningsnämndens förslag till budget kommer att finnas med att samtliga gymnasieskolor ska certifieras under 2015.

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE Det är även möjligt att det i nämndernas förslag till budget kommer att finnas förslag till att fler verksamheter kommer att certifieras under RFSL känns som en naturlig samarbetspartner. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Göran Dahlström (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Akten

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ewa Callhammar (FP), Lars Levin (FP), Marianne Körling Ström (FP), Ingegerd Furén (FP), Agneta Emanuelsson (FP) och Carina Björk-Andersson (FP) har inkommit med en gemensam motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm. Motionen har följande lydelse: Katrineholms kommun har ett bra utbud för barn och ungdomar när det gäller idrott och kultur och det tycker vi i Folkpartiet Liberalerna är jättebra. Det som saknas är en centralt belägen fritidsgård där man kan träffas och bara hänga. Det är viktigt att alla ungdomar känner sig välkomna och att den ligger centralt, så att också ungdomar utanför centralorten lätt kan ta sig dit. Vi föreslår att man tittar på lokaler i Safirenfastigheten(Folkets Hus) som ligger centralt och lättillgängligt. Folkpartiet yrkar följande: Att man inrättar en fritidsgård i centrala Katrineholm, förslagsvis i Safirenfastigheten. Kommunstyrelsen, akten

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Meddelanden Meddelandet läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen har genomfört en uppföljning av kommunplan och beslutat att den ska meddelas kommunfullmäktige. Ärendets handlingar Uppföljning av kommunplan med kommentarer, daterad Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S). Akten

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Marie Sandström Koski Detaljplan för kvarteret Hästen 7 m.fl., Katrineholms kommun Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Hästen 7 m.fl., Katrineholms kommun. Den antagna detaljplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen KShandling nr 26/2014. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för fastigheten Hästen 7 m.fl., Katrineholms kommun. Kvarteret är beläget i centrala Katrineholm. Inom kvarteret finns obebyggd (tidigare avriven) mark för bostadsändamål. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av flerbostadshus i upp till åtta våningar. Ärendets handlingar Byggnadsnämndens delegationsprotokoll, , D1.1, med antagandehandlingar Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens protokoll , 104 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back (V), Gudrun Lindvall (MP), Ewa Callhammar (FP), Göran Dahlström (S) och Erik Liljencrantz (M). Samtliga yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelsen, akten

23 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Motion om bara ekologisk frukt till barnen Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har inkommit med en motion om att bara servera ekologisk frukt inom barnomsorgen och skolan. Motionen har följande lydelse: Bara ekologisk frukt till barnen! Livsmedelsverket undersökte om det fanns bekämpningsmedelsrester i frukt och resultaten var både skrämmande och alarmerande. I 9 av 10 oekologiska frukter fann man inte bara ett utan fler bekämpningsmedel. Många fanns inne i frukterna och kunde inte sköljas bort. Man testade 647 olika frukter och det visade sig att vindruvor låg i topp med rester av 51 olika bekämpningsmedel i 96 % av druvorna. I 89 % av äpplena, 71 % av päronen och 67 % av bananerna fann man bekämpningsmedelsrester. Ofta får man höra att gränsvärdet klaras för vare enskilt bekämpningsmedel, men hur kroppen påverkas av en cocktail av medlen vet man inte. Vad man vet är att barn är speciellt känsliga och naturligtvis inte bör få i sig bekämpningsmedel alls. Därför borde det vara självklart att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt. Vi föreslår därför att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt i Katrineholms kommun. Akten akten

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

1(.",.1;.1;( ~4; ~k... '~' ~~r= ldl 1ì;1- tv. ...t/~!r..~luj~~...~~...:~~ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

1(.,.1;.1;( ~4; ~k... '~' ~~r= ldl 1ì;1- tv. ...t/~!r..~luj~~...~~...:~~ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag IZatrineholins kommun "- 2010-11-01 1 Plats och tid Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl.

Läs mer

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ; KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-19 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 08.30 19.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2016-02-10 1 Plats och tid Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L),

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-19 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Matti Turunen (S), Britt-Inger

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14 UTREDNING 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lednings- och verksamhetsstöd 2014-02-06 VON/2014:11-715 Dnr Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Victoria Carlsson, färdtjänsthandläggare Översyn och förslag

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VALNÄMNDEN 2017-04-18 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 16.00-16.45. Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-29 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Tronelius (S) ordförande, Göran Nilsson (M) 1:e vice ordförande, Monica Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-09-21 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm klockan 18.00 20.30 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2008-12-03 1 Plats och tid Konfernssalen, Safiren, kl 13:30 16:15 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Lars Härnström (m), Anna Hagberg (s), Sven-Åke Johansson (s), Anette Larsson-Fredriksson

Läs mer

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C)

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C) 1\~tl ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTT 2013-03-13 1 B{ad Plats och tid Sammanträdesrum plan 3 Safiren, klockan 13.15 14.05 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

_~`. 1\atrineholms kommun \

_~`. 1\atrineholms kommun \ r ~ Tr _~`. 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-27 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ardförande (M),

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Datum för anslags SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige Datum för anslags SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-08-22 1 Plats och tid Safien, Drottninggatan 19 i Katrineholm klockan 18.00 20.10 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde KALLELSE 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-15 Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 Ärende Beteckning 1 Entledigande från uppdrag som ledamot i

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Lärande och stöd 2012-03-21 61 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-08-17 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm klockan 18.00 21.05 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-06-05 1 Blad Plats och tid Ateljen, Nämndhuset klockan 10-12.10 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-15 1 Plats och tid Sköldinge Folkets Hus i Sköldinge, Katrineholms kommun klockan 18.00 20.40 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-05-18 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm klockan 18.00 22.40 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anneli Swärd (M), Roger Karlsson (MP) Paragrafer. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anneli Swärd (M), Roger Karlsson (MP) Paragrafer. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SOCIALNÄMNDEN 2016-01-20 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:00 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-06-15 1 Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, kl 14.00 16.00 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 2009-05-18 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 18.00 19.00 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

.~Ordförande J l~ ~ ~ ~y~ ~

.~Ordförande J l~ ~ ~ ~y~ ~ `' ~~~ 1\atiineholms kommun \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, kl. 18.00 21.10 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare ~~~~sa

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Tf kanslichef Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson

Tf kanslichef Marie Sandström Koski, handläggare Per Johansson KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-05-15 1 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm klockan 18.00-21.20 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6 Förbundsdirektionen 1-6 Förbundsdirektionen sammanträde 1. Godkännande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Årsredovisning och bokslut per den 31 december 2012 4. Attestförteckning år 2013,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer