Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Leif Tronelius (S) ordförande, Göran Nilsson (M) 1:e vice ordförande, Bengt Andersson (M), Cecilia Björk (S), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (FP), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S), Wera Hempel-Persson (M), Erik Liljencrantz (M), Bo Sivars (M), Anita Karlsson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Lars Levin (FP), Marianne Körling Ström (FP), Carl Frick (MP), Gudrun Lindvall (MP), Johan Hartman (M), Ulrica Truedsson (S), Matti Turunen (S), Tony Karlsson (S), Torgerd Jansson (S), Agneta Emanuelsson (FP), Ingegerd Furén (FP), Lilli Márton (MP), Ami Rooth (MP), Michael Hagberg (S), Åsa Thorell Russell (S), Johan Söderberg (S), Fredrik Hermelin (M), Karin Frisk (S), Camilla Lundh (S), Jan-Inge Johansson (S), Ing-Britt Pettersson (S), Lotta Back (V), Lars Gunnlev (SD) Karl-Gunnar Ljungqvist (S), Gunilla Magnusson (S), Claes Holm (S), Tommi Lycke (S), Christina Simonsen (S), Håkan Björndahl (S), Maj-Britt Staaf (S), Ingemar Björklund (KD), John-Erik Nyman (FP), Evelina Back (V), Rolf Umevall (SD) Villy Persson (M), Berit Olming (M), Christer Sundqvist (M), Anne Hagberg (S), Alf Andersson (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Christina Forss (KD), Alma Rabei (MP), Bengt Hult (FP), Göran Ivarsson (C), Ghaidaa Al-Kinani (C), Olof Carlsson (V) Kanslichef Gunnar Westermark och utredningssekreterare Marie Sandström Koski Johan Söderberg (S) och Ingemar Björklund (KD) Stadshuset Gröna Kulle kl Sekreterare Ordförande Paragrafer Justerande BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Kommunfullmäktige Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle Underskrift

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE Information om Björkviks flygfält Dagens sammanträde med kommunfullmäktige genomförs på Björkvik Ring, den förutvarande flygbasen Björkviks flygfält. Lennart Bergkvist från hembygdsföreningen berättar inledningsvis om bakgrunden till flygfältets tillkomst och hur det användes under flygbasens militära era. Björkviks flygfält blev färdigställt 1967 och bestod av 80 hektar mark med en 25 meter bred och 2 kilometer lång landningsbana, en parallell 8 meter bred taxibana, fyra skärmtak i norr och lika många i söder för klargöring av flygplan. Därutöver fanns uppställningsområden, bränsleförråd, ammunitionsförråd och kommandocentral. Cirka 200 man gick åt för att driva anläggningen. Banan är den planaste i Sverige med endast 8 centimeters höjdskillnad på hela sin sträckning, berättar Lennart Bergkvist. Flygbasen tillkom under det kalla krigets dagar då landets försvar oroades av risken att de dåvarande 19 flygflottiljerna enkelt skulle kunna slås ut av anfall från Sovjetunionen. En strategi utvecklades att flottiljerna skulle ha många alternativa flygbaser och så småningom skapades 60 olika krigsbaser med totalt över 200 landnings- och startbanor. Genom att ständigt flytta runt flygplanen och nyttja så kallad rörlig klargöring försvårades för en angripare att slå ut det svenska luftförsvaret. Björkviks flygfält har använts av i tur och ordning F11 i Nyköping, F13 i Bråvalla och slutligen av F17 i Ronneby, varefter flygbasen avvecklades Numera ägs flygfältet av Kjell Folkesson och Per Samuelsson, som driver anläggningen Björkvik Ring. De har uppfört en ny byggnad på området och upplåter nu banan till olika ändamål. Här pågår bland annat fordonstester, däcktester, filminspelningar, körutbildning och företagsevent. Lennart Bergkvist avslutar föredragningen med att demonstrera hur Björkviks flygfält tar sig ut i en flygsimulator.

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Gunnar Westermark Ändrad sammanträdesdag för kommunfullmäktige Med ändring av tidigare beslut ska kommunfullmäktiges sammanträde i september äga rum måndagen den 29 september Till följd av ändring i kommunallagen ska det nyvalda kommunfullmäktige tillträda den 15 oktober Därmed kommer det avgående kommunfullmäktige att hålla sitt sista sammanträde för mandatperioden i september. Det mötet är planerat till dagen efter valdagen, d.v.s. den 15 september. Vid denna tidpunkt kommer det inte att stå klart vilka ledamöter och ersättare som ska lämna den beslutande församlingen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att septembersammanträdet flyttas från den 15 till den 29 september Ärendets handlingar Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsens protokoll , 90 Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, akten

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Marie Sandström Koski Ändringar i Färdtjänsttaxan Kommunfullmäktige fastställer redovisat förslag till ändrad Färdtjänsttaxa, KFS 4.14, att gälla från och med den 1 juli Den fastställda färdtjänsttaxan redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen KS-handling nr 24/2014. Vård- och omsorgnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag om ändring av Färdtjänsttaxan. Nämnden har beslutat om revidering av regler och riktlinjer för färdtjänsten. Mot bakgrund av revidering har ett behov setts om ändring av Färdtjänsttaxan. Följande ändringar i taxan förslås av nämnden Egenavgiften vid resa med taxi Följande förändringar föreslås: En särskild avgift införs på 20 kronor per påbörjad mil om resan går in i en annan kommun. Avgiften uttas efter tre mils resa. Föreslås även att medföljande anhörig betalar egenavgift enligt gällande taxa. Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med buss Föreslås borttagen. Finns ej i de andra Sörmlandskommunerna. Månadskort för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning Föreslås följsamhet till Länstrafikens taxa. Ett stadskort kostar för närvarande 540 kr. Förvaltningens bedömning och förslag till beslut Förvaltningen har tagit del av underlaget från vård- och omsorgsnämnden och anser att ärendet är väl belyst. Bland annat har en jämförelse gjorts med andra kommuner inom länet. Taxekonstruktionerna varierar varför en exakt jämförelse inte kan göras. Det går inte att fullt ut göra en ekonomisk jämförelse av nu gällande taxa och den föreslagna taxan för att se hur förändringarna påverkar den som är berättigad till färdtjänst m.m. Detta framför allt då möjligheten till färdtjänst utanför kommunen är mer begränsad i de nu gällande reglerna och riktlinjerna, enligt uppgift från vård- och omsorgsförvaltningen.

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE Förvaltningen konstaterar i beredningen att i det redovisade styrdokumentet med markerade förslag till ändringar saknar under rubriken Egenavgiften vid resa med taxi om resan går in i annan kommun (beträffande 20 kronor per påbörjad mil). Detta framgår dock av nämndens protokoll. Den har korrigerats i det förslag som redovisas till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ändrad Färdtjänsttaxa. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Vård- och omsorgsnämndens protokoll, , 44 Kommunstyrelsens protokoll , 88 Vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, akten

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2013: Handläggare: Per Johansson Biblioteksplan för Katrineholms kommun Kommunfullmäktige antar kultur- och turismnämndens förslag till biblioteksplan för perioden Den antagna biblioteksplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen KS-handling nr 25/2014. Kultur- och turismnämnden har inkommit med ett förslag till biblioteksplan för perioden Enligt bibliotekslagen ska kommunerna ha en plan för sin biblioteksverksamhet. Planen syftar till att utveckla biblioteksverksamheten i kommunerna. Den nuvarande biblioteksplanen antogs 2007 och reviderades Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Biblioteksplan, kultur- och turismnämnden, , 43 Sammanträdesprotokoll från viadidaktnämnden, , 8 Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 22 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 46 Kommunstyrelsens protokoll , 89 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Samtliga yrkar bifall till kultur- och turismnämndens förslag. Samtliga nämnder, akten

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Trafikplan 2017 samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige 1. Kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal med de i tjänsteskrivelsen fem andra nämnda kollektivtrafikmyndigheterna samt medger att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tågfordon. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fattar likalydande beslut. Bakgrund Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknande den 11 december 2013 ett förhandlingsprotokoll avseende överenskommelse om utvecklingen av den regionala tågtrafiken i Östra Sverige med fem andra kollektivtrafikmyndigheter; Landstinget Västmanland, Landstinget i Örebro län, Landstinget i Uppsala län, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland. I överenskommelsen kom parterna överens om att bland annat verka för att ett samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige samt dess bilagor A-H (Trafikplan 2017) ska ingås av länen. Bakgrunden till och innehållet i Trafikplan 2017 utvecklas vidare i bilaga 1. Samtliga nämnda sex myndigheter är aktieägare i AB Transitio. AB Transitio anskaffar och finansierar tågfordon åt sina uppdragsgivare kollektivtrafikmyndigheterna. Syftet är främst att minska kollektivtrafikmyndigheternas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. Vad gäller finansiering av anskaffningen av fordon ska varje aktieägare i AB Transitio, enligt gällande aktieägaravtal, genom borgensåtagande garantera AB Transitios förpliktelser vad gäller den finansiering som bolaget avtalat om för tåganskaffning. Respektive kollektivtrafikmyndighet garanterar på så sätt finansieringen av de för egen del anskaffade tågfordonen. Motivering för val av borgensmodell för finansiering av anskaffningen av fordon utvecklas vidare i bilaga 3. Samverkansavtal och borgensåtagande I bifogat utdrag av 4 Beslut om samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige från direktionens sammanträde den 6 februari 2014 (se bilaga

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE ) har Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet anhållit om att dess medlemmar, landstinget och länets kommuner, godkänner att kollektivtrafikmyndigheten får ingå samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige med Landstinget Västmanland, Landstinget i Örebro län, Landstinget i Uppsala län, Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland. I bifogat utdrag av 1 Trafikplan 2017 beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av fordon från direktionens sammanträde den 3 april 2014 (se bilaga 3) har Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet därutöver även anhållit om att dess medlemmar medger att myndigheten får ingå borgen till visst belopp för anskaffning av tågfordon samt därtill hörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Borgensåtagandet är en förutsättning för att anskaffning av tågfordon ska kunna ske på så vis att dessa hyrs av AB Transitio. Kommunledningsförvaltningens bedömning För att Kollektivtrafikmyndigheten ska kunna ingå samverkansavtal och borgensåtagande enligt ovan, krävs att samtliga medlemmar godkänner det. Samtliga medlemmar kommer före sommaren att fatta beslut i ärendet. Om samtliga samverkande myndigheter fattar beslut enligt ovan, är det 19 stycken av 21 län i Sverige som nyttjar Transitio AB till anskaffning och finansiering av tågfordon. Med hänsyn till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar ovan nämnda samverkansavtal samt medger att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tågfordon. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Utdrag av 4 Beslut om samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige från direktionens sammanträde den 6 februari 2014 Utdrag av 2 och 3 Information om inriktning avseende affärsmodell vid anskaffande av tågfordon respektive Information om inriktning avseende kommande modell för borgen vid inköp av tågfordon från direktionens extra sammanträde den 10 mars 2014 Utdrag av 1 Trafikplan 2017 beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av fordon från direktionens sammanträde den 3 april 2014 Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige och dess bilagor A-H Sammanställning av respektive medlems ekonomiska ansvar per den 31 december 2013 förenat med medgivandet av borgensåtagandet Kommunstyrelsens protokoll , 82

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och yrkar bifall till förslaget. Övriga medlemmar i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, kommunstyrelsen, akten

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet RAR Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2013 samt att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Sörmlands styrelse och de enskilda förtroendevalda. Årsredovisningen läggs till handlingarna. Samordningsförbundet RAR i Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2013 samt revisionsberättelse. Samordningsförbundet RAR bildades 2005, enligt lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. I förbundet ingår länets samtliga kommuner, Försäkringskassan, Landstinget samt Arbetsförmedlingen. Förbundet erhåller ett anslag från de tolv medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet. För 2013 har RAR erhållit 15 miljoner kronor fördelat med 50 procent från staten (via Försäkringskassan), 25 procent från landstinget och resterande 25 procent från länets nio kommuner. Förbundet har också erhållit 9,4 miljoner kronor i form av EU-bidrag under För 2013 redovisar förbundet ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Utöver resultat och balansräkning innehåller också förbundets årsredovisning en beskrivning av mål och resultat. Bedömningen har gjorts av revisorerna att styrelsen för RAR bedrivit verksamheten på ett ändamålsensligt och ur ekonomiskt perspektiv tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Till årsredovisningen har RAR också bifogat delegationsordningen, som förbundets styrelse årligen ska fastställa samt verksamhetsplanen för Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av RAR:s årsredovisning inklusive revisorernas granskning och revisionsberättelse. Förvaltningen har inga synpunkter på årsredovisningen och har heller något att erinra mot revisorernas uttalande. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland o Sammanträdesprotokoll Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland,

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE o Årsredovisning RAR 2013 o Granskningsrapport 2013, Samordningsförbundet RAR i Sörmland o Delegationsordning RAR 2014 o Slutrapport Ciceron regionalt o Svar på rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning, februari 2014 o Revisionsberättelse för år 2013 Kommunstyrelsens protokoll , 83 Samordningsförbundet RAR i Sörmland, vård- och omsorgsnämnden, akten

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Karin Rytter Fastställande av 2015 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR Sörmlands budget för Kommunens medlemsinsats på kronor ska tas i beaktande i budgetprocessen. Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till sina medlemmar inkommit med budget för Förbundet bjöd den 20 mars 2014 in till medlemsmöte för att presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera inriktning och budget. Medlemsmötets uppfattning var en oförändrad budget för 2015, det vill säga 15 miljoner kronor. RAR hemställer hos medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa budget för Ärendets beredning Samordningsförbundet har sedan starten 2005 haft en årsbudget på 15 miljoner kronor, med undantag för 2010 och 2011, då budgeten var 13 miljoner kronor. Medlemmarnas del i budgeten fördelas efter antalet invånare i åldern år per den första november För Katrineholm blir insatsen för år 2015, kronor. Invånarantalet den 1 november 2013 var Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra vad gäller förbundets budgetförslag. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Hemställan Samordningsförbundet RAR, Kommunstyrelsens protokoll , 84 Samordningsförbundet RAR i Sörmland, vård- och omsorgsnämnden, akten

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Marie Sandström Koski Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland samt att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet. Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorerna gör bedömningen att i anspråkstagna medel ligger inom ramen för målet för god ekonomisk hushållning och att finansiellt mål därmed uppfylls trots att budgeten överskridits. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av Regionförbundets Sörmlands årsredovisning samt revisorernas revisionsberättelse för Förvaltningen har inga synpunkter på årsredovisningen och har heller inget att erinra mot revisorernas bedömning. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Årsredovisning 2013, Regionförbundet Sörmland Revisionsberättelse för år 2013, Protokoll från Regionstyrelsen, , 9 Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Kommunstyrelsens protokoll , 85 Regionförbundet Sörmland, kommunledningsförvaltningen, akten

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Per Johansson Årsredovisning 2013 för Katrineholm Vatten och Avfall AB jämte Sörmland Vatten och Avfall AB Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna. Katrineholm Vatten och Avfall AB (kallat KVVAB) och Sörmland Vatten och Avfall AB (kallat SVAAB) har inkommit med sina årsredovisningar för Kommunens lekmannarevisorer har granskat årsredovisningarna från de båda bolagen i anslutning till revisionen av årsredovisningen för Katrineholms kommun som behandlades av kommunfullmäktige i april Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Årsredovisning för räkenskapsåret , Katrineholm Vatten och Avfall AB Årsredovisning för räkenskapsåret , Sörmland Vatten och Avfall AB Kommunstyrelsens protokoll , 86 KVVAB, SVVAB, kommunstyrelsen, akten

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Per Johansson Årsredovisning 2013 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna. Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB har inkommit med sina årsredovisningar för Kommunens lekmannarevisorer har granskat årsredovisningarna från de båda bolagen i anslutning till revisionen av årsredovisningen för Katrineholms kommun som behandlades av kommunfullmäktige i april Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2013 för KFAB Årsredovisning 2013 för KIAB Kommunstyrelsens protokoll , 87 KFAB, KIAB, kommunstyrelsen, akten

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Svar på interpellation om mindre nedskräpning i den sköna Lustgården Överläggningen förklaras avslutad. Lars Levin (FP) har lämnat in en interpellation om om att minska nedskräpningen i den sköna Lustgården. Interpellationen är ställd kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen har följande lydelse: Mindre nedskräpning i den sköna Lustgården? En av de faktorer som gör att många trivs och att några flyttar till Katrineholm är tillgången och närheten till våra vackra naturomgivningar. Som naturälskande hundägare tar jag vara på alla tillfällen till sköna skogspromenader i omgivningarna kring Katrineholm. Vissa områden har jag lärt mig att undvika då några av de mer lättillgängliga skogsområdena mer börjar likna soptippar än vacker natur. Jag blir lika ledsen och berörd varje gång jag stöter på nya skräphögar i naturen. Några skräphögar tycks ha varit ditfraktade med bil och påträffas någon kilometer utanför tätorten, andra verkar fraktade från närliggande villatomter med skottkärra till närmast liggande skogsparti. Utan att lyckas försöker jag förstå hur dessa nedskräpare tänker, då det ofta inte är längre till Vika deponi än till dessa spontana avstjälpningsplatser. Som ett led i att marknadsföra kommunen som den Sköna Lustgården borde vi kunna göra mer för att minska nedskräpningen i och kring Katrineholms tätort. En bidragande orsak till problemet kan vara att många arbetspendlar och att öppettiderna för Vika deponi inte passar behovet. Andra orsaker kan vara obetänksamhet och att när de spontana tipparna är etablerade så gör det väl inget om jag bidrar med mitt skräp. Vika deponi har förutom vardag 7-16 extra öppet onsdag kväll och lördag Extra öppet är det också Påsk- och Pingstafton. Vi bör prova nya grepp för att reducera nedskräpningen i den Sköna Lustgården och ha Vika extra öppen måndagar och vid slutet av långhelger och/eller söndag eftermiddag i april/maj och oktober istället för lördagsförmiddagar. På grund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kan du tänka dig att ta upp en diskussion med Tekniska Verken om anpassade och utökade öppettider för Vika Deponi. 2. Kan du initiera en annonskampanj för att minimera nerskräpning i vår Sköna Lustgård. Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar 1. Sörmland Vatten genomförde under senhösten 2013 en enkätundersökning gällande servicenivå och öppettider på Vika deponi. Enkäten delades ut till personer som var på plats på Vika deponi. 344 personer svarade på enkäten. En grov analys har genomförts som pekar på att 80-90% av de tillfrågade är nöjda med dagens öppettider. Ökade öppettider medför ökade kostnader. I enkäten ställdes därför också frågan om man var villig att betala mer för ökade öppettider, vilket svaren visar på att man inte är. Just nu pågår en djupare analys av resultatet. 2. Kommunen är på väg att bli att bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent. Genom att vara medlem i nätverket visar vi att vi arbetar på ett aktivt sätt för en skräpfri kommun. Nätverket ger oss stöd i vårt lokala arbete mot nedskräpning. Nätverket initierar dessutom kampanjer mot nedskräpning. Ett exempel på kampanj mot nedskräpning är Skräpplockardagarna. Som medlem i nätverket får kommunen kampanjmaterial. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lars Levin (FP), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP) Göran Ivarsson (C) och Ami Rooth (MP). Akten

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Svar på interpellation om genomförande av RFSL:s hbtutbildning Interpellationen får ställas. Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation om genomförandet av av RFSL:s hbt-utbildning. Interpellationen är ställd kommunstyrelsens ordförande och har följande lydelse: Interpellation till ks ordförande Göran Dahlström om genomförande av RFSL:s hbt-utbildning Sedan 2008 erbjuder RFSL hbt-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv. För att förtroende ska skapas behövs inte bara kompetens. Det måste också synliggöras att kompetensen finns. Genom RFSL:s hbt-certifiering kan en organisation inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det kontinuerliga arbetet certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts. På så sätt är certifieringen också ett hjälpmedel i synliggörandet. RFSL har en lång erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser inom alla områden i samhället. Genom att anlägga ett processperspektiv på arbetet blir det nu möjligt att ytterligare fördjupa hbt-kompetensen. Det blir också möjligt att använda sin kunskap i sitt externa arbete mot patienter/klienter/brukare på ett tydligare sätt. Flera av våra grannkommuner är hbt-certifierade. Är det inte dags för Katrineholm? Fråga 1: När kan vi påbörja arbetet med att utbilda personal om hbtq? Fråga 2: Vad tycker du om iden att anlita RFSL och genomföra deras certifiering av hbt enligt ovan skrivning? Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar Hbt-certifieringen börjar 2015 med att det i bildningsnämndens förslag till budget kommer att finnas med att samtliga gymnasieskolor ska certifieras under 2015.

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE Det är även möjligt att det i nämndernas förslag till budget kommer att finnas förslag till att fler verksamheter kommer att certifieras under RFSL känns som en naturlig samarbetspartner. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Göran Dahlström (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Akten

20 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ewa Callhammar (FP), Lars Levin (FP), Marianne Körling Ström (FP), Ingegerd Furén (FP), Agneta Emanuelsson (FP) och Carina Björk-Andersson (FP) har inkommit med en gemensam motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm. Motionen har följande lydelse: Katrineholms kommun har ett bra utbud för barn och ungdomar när det gäller idrott och kultur och det tycker vi i Folkpartiet Liberalerna är jättebra. Det som saknas är en centralt belägen fritidsgård där man kan träffas och bara hänga. Det är viktigt att alla ungdomar känner sig välkomna och att den ligger centralt, så att också ungdomar utanför centralorten lätt kan ta sig dit. Vi föreslår att man tittar på lokaler i Safirenfastigheten(Folkets Hus) som ligger centralt och lättillgängligt. Folkpartiet yrkar följande: Att man inrättar en fritidsgård i centrala Katrineholm, förslagsvis i Safirenfastigheten. Kommunstyrelsen, akten

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Meddelanden Meddelandet läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen har genomfört en uppföljning av kommunplan och beslutat att den ska meddelas kommunfullmäktige. Ärendets handlingar Uppföljning av kommunplan med kommentarer, daterad Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S). Akten

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Handläggare: Marie Sandström Koski Detaljplan för kvarteret Hästen 7 m.fl., Katrineholms kommun Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Hästen 7 m.fl., Katrineholms kommun. Den antagna detaljplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen KShandling nr 26/2014. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för fastigheten Hästen 7 m.fl., Katrineholms kommun. Kvarteret är beläget i centrala Katrineholm. Inom kvarteret finns obebyggd (tidigare avriven) mark för bostadsändamål. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av flerbostadshus i upp till åtta våningar. Ärendets handlingar Byggnadsnämndens delegationsprotokoll, , D1.1, med antagandehandlingar Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens protokoll , 104 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back (V), Gudrun Lindvall (MP), Ewa Callhammar (FP), Göran Dahlström (S) och Erik Liljencrantz (M). Samtliga yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelsen, akten

23 KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KS/2014: Motion om bara ekologisk frukt till barnen Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har inkommit med en motion om att bara servera ekologisk frukt inom barnomsorgen och skolan. Motionen har följande lydelse: Bara ekologisk frukt till barnen! Livsmedelsverket undersökte om det fanns bekämpningsmedelsrester i frukt och resultaten var både skrämmande och alarmerande. I 9 av 10 oekologiska frukter fann man inte bara ett utan fler bekämpningsmedel. Många fanns inne i frukterna och kunde inte sköljas bort. Man testade 647 olika frukter och det visade sig att vindruvor låg i topp med rester av 51 olika bekämpningsmedel i 96 % av druvorna. I 89 % av äpplena, 71 % av päronen och 67 % av bananerna fann man bekämpningsmedelsrester. Ofta får man höra att gränsvärdet klaras för vare enskilt bekämpningsmedel, men hur kroppen påverkas av en cocktail av medlen vet man inte. Vad man vet är att barn är speciellt känsliga och naturligtvis inte bör få i sig bekämpningsmedel alls. Därför borde det vara självklart att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt. Vi föreslår därför att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt i Katrineholms kommun. Akten akten

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer