Januari september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Januari september 2015"

Transkript

1 , Q3 Delårsrapport för NS Holding AB Januari september» Hyresintäkterna uppgick till mkr (1 394). En ökning med 1,9 %. Ökningen förklaras främst med ökade hyror till följd av färdigställda projekt och utökad uthyrning i Köpenhamn. Hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade med 2,8%.» Driftsöverskottet ökade till 973 mkr (948). Överskottsgraden uppgick till 68,5 procent (68,0).» Förvaltningsresultatet uppgick till 727 mkr (427). Ökningen förklaras främst med minskade räntekostnader samt att föregående år belastas med -194 mkr avseende realiserade förluster på statsterminer.» Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till mkr ( vid årsskiftet), en minskning med -350 mkr. I mars avyttrades bolagets fastigheter och verksamhet i Hamburg.» Den orealiserade värdeförändringen uppgick till 642 mkr vilket motsvarar 2,5%.» Uthyrningsgraden ökade till 95,4 % (94,5)» Periodens resultat efter skatt uppgick till mkr (253), motsvarande 396 kr (93) per aktie. Norrportens resultat i sammandrag Jul-sep Jul-sep Okt - sep Jan-dec Hyresintäkter, mkr Driftsöverskott, mkr Förvaltningsresultat, mkr Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring derivat Periodens resultat, mkr Resultat per aktie, kr Marknadsvärde fastigheter, mkr Uthyrningsgrad, % 95,4 94,5 95,4 94,5 95,4 94,3 Överskottsgrad, % 68,5 68,0 70,0 67,2 66,8 66,4 Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 3,3 5,1 3,7 4,2 3,2 Soliditet, % 42,7 38,5 42,7 38,5 42,7 38,9 Belåningsgrad, % 48,3 54,4 48,3 54,4 48,3 53,6 norrporten.se 12

2 Detta är Norrporten Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi förvaltar, förädlar och utvecklar centralt belägna kommersiella fastigheter med hög kvalitet i stabila tillväxtorter. Det sammanlagda hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 1,9 miljarder kronor och det bedömda marknadsvärdet till ca 26 miljarder kronor. Tyngdpunkten i fastighetsbeståndet ligger på kontor i regionstäder med goda kommunikationer, tillgång till välutbildad arbetskraft och förutsättningar för en god befolkningstillväxt. Med huvudkontor i Sundsvall bedriver vi verksamhet med lokala organisationer i Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Jönköping, Växjö, Helsingborg och Köpenhamn. Fram till den 5 mars bedrevs även verksamhet i Hamburg. Hållbarhetsarbete och samhällsansvar Norrporten bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser, ta miljöhänsyn vid investeringar, uppmärksamma kunders miljökrav samt ställa miljökrav på leverantörer. Vår verksamhet i Sverige och Danmark är certifierad enligt ISO Vi strävar efter att bidra till en positiv utveckling av våra verksamhetsorter genom samverkan med det lokala näringslivet, kommunen, universitetet, handelns organisationer, och lokala kulturoch idrottsföreningar. Fastighetsutveckling med långsiktiga och flexibla lösningar Gedigen erfarenhet av projekt ger goda förutsättningar att tillmötesgå varierande kundbehov av förändringar och anpassningar i fastighetsbeståndet. Målsättningen är att skapa långsiktigt verksamhetsflexibla lokaler vid såväl nybyggnation som ombyggnation. Vision Framgångsrika arbetsplatser skapar levande städer. Mission Bortom rum och kvadratmeter ser vi människor och mötesplatser. Vårt uppdrag är att tillhandahålla arbetsplatser där verksamheten utvecklas och jobbet flyter på. En plats där människor trivs och mår bra. Vi bidrar till tillväxt och långsiktig utveckling för människor, företag, organisationer och de städer där vi verkar. Affärsidé Norrporten förvaltar, förädlar och utvecklar centralt belägna kommersiella fastigheter med hög kvalitet i stabila tillväxtorter. Värdegrund Omtanke, initiativ, långsiktighet. Fördelning av hyresvärde per marknadsområden per hyresgästkategorier per lokaltyper Luleå, 8,5 % Umeå, 6,8 % Östersund, 1,2% Sundsvall, 17,1 % Gävle, 7,0% Stockholm, 12,3 % Örebro, 7,5 % Jönköping, 8,0 % Växjö, 6,1 % Helsingborg, 11,0 % Köpenhamn, 14,5% Myndigheter/Verk, 35,2 % Kommun/Landsting, 2,8 % Bank/Försäkring, 11,2 % Butiker, 8,2 % Bostäder, 1,6 % Övrigt näringsliv, 41,0 % Kontor, 83,7 % Butik, 9,0 % Bostad, 1,7 % Övrigt, 5,6 %* Not: *) Fördelning av lokaltyper; övrigt, innehåller bl a garage, parkeringsplatser, specialfastighet kriminalvård. 2

3 Vd har ordet»överskottsgraden på 70% är den hittills högst uppmätta i bolaget.«jörgen Lundgren, Verkställande direktör Den goda utvecklingen för Norrporten fortsätter. Trenden med ett starkt förvaltningsresultat och genomgående bättre nyckeltal håller i sig. Överskottsgraden för tredje kvartalet uppgår till 70,1 %, vilket är den hittills högst uppmätta i bolaget. Ökade hyresintäkter och allt lägre finansieringskostnader i kombination med en positiv värdeförändring på befintligt fastighetsbestånd genererar ett resultat efter skatt på mkr (253). Hyresintäkterna för perioden uppgår till mkr (1 394). Driftsöverskottet ökar till 973 mkr (948), räntenettot förbättras till -185 mkr (-267) och förvaltningsresultatet ökar till 727 mkr (427). Sammantaget en mycket glädjande utveckling som till stor del beror på det låga ränteläget, ökad uthyrning i Köpenhamn, där marknaden tar allt mer fart samt flera lyckade hyresförhandlingar i ett växande bestånd i övriga städer. Efterfrågan är god på centralt belägna kontorslokaler i Norrportens alla marknadsområden. Större uthyrningar Ett antal omförhandlingar av viktiga hyresavtal har genomförts under kvartalet. Bland de större kan följande nämnas; Jönköpings kommun (ca kvm), Skatteverket i Örebro (ca kvm), Idrottskliniken i Växjö (ca kvm), Sabis i Stockholm (ca kvm) samt Clas Ohlson i Umeås MVG-galleria (ca kvm). Uthyrningsgraden förbättras till 95,4 %. Exempel på nya hyresavtal under perioden är Folkuniversitetet i Helsingborg som ökar sin yta med ca nya kvadratmeter. Utveckling av beståndet I september tillträdde vi ytterligare tre fastigheter samt kringliggande byggrätter i Stadsdel Norr i Östersund. Affären med Peab, som aviserades tidigare i år, omfattar ca kvm kontor och cirka kvm byggrätter. Beståndet i marknadsområde Östersund har sedan etableringen, på mindre än ett år, vuxit till sju fastigheter omfattande cirka kvm. I Växjö har arbetet intensifierats med att utveckla Företagsstaden I11 med nya byggrätter om kvm. Detaljplanen för bygget av en ny hotell- och kontors byggnad med 22 våningar har antagits av kommunen och diskussioner pågår med framtida samarbetspartners. Hållbarhet Arbetet med att miljöcertifiera Norrportens fastigheter fortskrider. Under kvartalet har ytterligare tre fastigheter miljöcertifierats. Tullpaviljongen 1 i Sundsvall är klassificerad som LEED Gold. Måsen 14 i Sundsvall har certifierats enligt BREEAM In Use och Läkaren 10 i Stockholm når utmärkelsen Green Building. Norrporten placerar sig återigen väl i GRESB, den årliga internationella hållbarhetsjämförelsen bland fastighetsbolag. Förra årets tredjeplacering i Norden har förbättrats till en andraplats, vilket genererar utmärkelsen Green Star. Nöjda kunder I mitten av oktober presenterades Fastighetsbarometern där ett flertal av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag jämför sina nöjd kund-index (NKI). Norrporten når återigen en topplacering, tvåa i Sverige med ett NKI på 82. 3

4 Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag Mkr Jul sep Jul sep Okt - sep Jan-dec Hyresintäkter Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsadministration Fastighetsskatt Summa fastighetskostnader Driftsöverskott Centrala administrations- och marknadsföringskostnader Finansiella poster exkl. realiserade värdeförändringar på statsterminer Realiserade värdeförändringar på statsterminer Förvaltningsresultat Värdeförändringar förvaltningsfastigheter Värdeförändringar derivat Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferens i utlandsverksamhet Värdeförändring derivat, säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner Periodens övriga totalresultat Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Jämförbart bestånd*, mkr Förändring, % Hyresintäkter ,8 Fastighetskostnader ,3 Driftsöverskott ,0 Överskottsgrad, % *Avser fastigheter som ägts under hela perioden 1 januari till och med 30 september. års utfall i utländskda dotterföretag har omräknats till samma genomsnittskurs som års utfall. 4

5 Kommentarer till rapport över totalresultat i sammandrag Första halvårets goda utveckling håller i sig NS Holding är moderbolag i koncernen där Fastighetsaktiebolaget Norrporten med dotterbolaget ingår. Resultatposterna avser perioden januari till september och jämförs med motsvarande period föregående år. Kvartalet avser juli till september och året januari till december. Hyresintäkter Hyresintäkterna under perioden uppgick till mkr (1 394). Förändringen förklaras främst av ökade hyror till följd av uthyrda färdigställda projekt och ökad uthyrning i Köpenhamn. Kontrakterad årshyra uppgick vid utgången av perioden till mkr (1 953) med en genomsnittlig återstående löptid på 5,0 år (5,2). Minskningen är till följd av försäljningen av verksamheten i Hamburg. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 95,4 procent (94,5). Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till -448 mkr (-446). Driftsöverskott Driftsöverskottet uppgick under perioden till 973 mkr (948). Ökningen förklaras med ökade hyresintäkter. Centrala administrations- och marknadsföringskostnader Centrala administrations- och marknadsföringskostnader uppgick till -61 mkr (-60). Finansiella poster Finansnettot exklusive realiserade värdeförändringar på statsterminer uppgick till -185 mkr (-267). Föregående år belastades finansnettot med realiserade förluster på statsterminer om -194 mkr. Norrportens genomsnittsränta inklusive räntederivat uppgick för perioden till 1,8 procent (2,4) och räntetäckningsgraden uppgick till 4,9 ggr (3,3). Beräkningarna inkluderar effekter av räntesäkring via derivatinstrument men exkluderar förlust på statsterminer föregående år. Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet uppgick till 727 mkr (427). Värdeförändring förvaltningsfastigheter Per 30 september har hela fastighetsbeståndet värderats internt. Värdeförändringen uppgick till 649 mkr och förklaras i huvudsak av lägre avkastningskrav samt ökat driftnetto. Den orealiserade värdeförändringen uppgick till 642 mkr (450), vilket motsvarar 2,5 procent (1,8). Värdeförändring derivat Orealiserade värdeförändringar på derivat påverkade resultatet negativt med -21 mkr (-126). Den negativa värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre långa marknadsräntor. Den orealiserade värdeförändringen har ingen kassaflödeseffekt och kommer inte att ge någon effekt på resultatet om derivaten behålls till förfall. Skatt Redovisad skatt för perioden uppgår till -276 mkr (-74), varav aktuell skatt utgör -14 mkr (-11) och uppskjuten skatt -262 mkr (-63). Redovisad skatt uppgår till 20% av resultat före skatt till följd av skattefri vinst från aktieförsäljning. Aktuell skattekostnad avser verksamheten i Danmark. Uppskjuten skattekostnad avser framförallt skatt på förändringar i temporära skillnader avseende förvaltningsfastigheter, derivat och underskottsavdrag. Q1 Q3 i korthet» Hyresintäkter mkr (1 394)» Driftsöverskott 973 mkr (948)» Förvaltningsresultat 727 mkr (427)» Resultat före skatt mkr (327) 5

6 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Maskiner och inventarier Derivat Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Derivat Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Derivat Uppskjutna skatteskulder Övriga skulder och avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag Mkr Eget kapital Antal utestående aktier Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Valutaomräkningsreserv Balanserade vinstmedel Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Eget kapital Periodens resultat Övrig totalresultat Eget kapital Utdelning Periodens resultat Övrigt totalresultat Eget kapital

8 Kommentarer till rapport över finansiell ställning i sammandrag Balansposterna avser ställningen vid periodens utgång och jämförs med närmast föregående årsskifte. Förvaltningsfastigheter Norrportens innehav består av 125 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 1,1 miljoner kvadratmeter. Huvuddelen av beståndet består av moderna kontorsfastigheter som är lokaliserade till centrumlägen på de orter där Norrporten bedriver verksamhet. Per 30 september har hela fastighetsbeståndet värderats internt. Marknadsvärdet påverkas av fastighetsspecifika värdepåverkande händelser som ny- och omtecknade hyreskontrakt, avflyttningar och investeringar. Hänsyn har även tagits till de förändringar som bedöms ha skett i marknadshyra, direktavkastningskrav och vakansförväntan. Den orealiserade värdeförändringen uppgår till 642 mkr och förklaras i huvudsak av lägre avkastningskrav samt ökat driftnetto. Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgick vid ovanstående till 5,8 procent (5,9). Fastighetsprojekt De pågående fastighetsprojekten har en total beräknad investeringsvolym på ca 570 mkr (1 400), varav ca 448 mkr (1 200) var upparbetat per 30 september. Projekten har totalt sett en låg risk genom en hög Mkr Jan-sep Jan-dec Ingående verkligt värde 1 januari Förvärv Avyttringar Investeringar i befintliga fastigheter Värdeförändringar redovisade i resultatet, orealiserade Valutakursförändringar Utgående verkligt värde uthyrningsgrad samt att långa hyresavtal har tecknats med hyresgästerna. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas med en nominell skatt på ca 22 procent på skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt värde på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatteskuld uppgick netto till mkr (1 084) och är till största delen hänförlig till förvaltningsfastigheter. Räntebärande skulder Norrportens skuldportfölj uppgick per 30 september till mkr (14 018) och bestod helt av säkerställda banklån. Tillgängliga men ej utnyttjade krediter uppgick till mkr (1 968), varav ej utnyttjad checkkredit 596 mkr (558). Genomsnittlig kapitalbindning uppgick till 3,6 år (3,3) och andelen kort upplåning uppgick till 31 procent (30). Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive räntecapar uppgick till 3,9 år (3,5) och belåningsgraden uppgick till 48,3 procent (53,6). Eget kapital Det egna kapitalet ökade under perioden med 820 mkr till mkr (10 407). Förändringen förklaras av totalresultatet på mkr och minskad med utbetald utdelning -242 mkr. Soliditeten uppgick till 42,7 procent (38,9). Hyresavtalens förfallostruktur Årshyra Förfalloår Mkr Andel, % > Bostäder, garage 72 3 Summa ,0 Kapital- och räntebindning Mkr Kapitalbindning Räntebindning* Förfalloår Kreditavtal Utnyttjat Kapital Andel, % > Summa: * Räntebindningstiden är beräknad exklusive räntecapar. 8

9 Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag Den löpande verksamheten Jan-sep Okt - sep Förvaltningsresultat Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Jan-dec Ökning (-)/minskning (+) av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i befintliga fastigheter Förvärv av fastigheter Avyttring av fastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar, netto Finansiella anläggningstillgångar, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna räntebärande skulder Amortering räntebärande skulder Avyttring derivat Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapital, uppgick till 734 mkr (419) och förklaras med ett bättre förvaltningsresultat. Efter förändring av rörelsekapitalet på 94 mkr (258) uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 828 mkr (677). Investeringsverksamheten Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 616 mkr (-452) och ökningen avser främst avyttringen av verksamheten i Hamburg. Finansieringsverksamheten Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till mkr (-355). De räntebärande skulderna har minskat netto under perioden till följd av amorteringar. Periodens kassaflöde Kassaflödet uppgick under perioden till -22 mkr (-130) och likvida medel uppgick till 193 mkr (338) vid utgången av perioden. 9

10 Mkr Hyresintäkter och driftsöverskott per segment Hyresintäkter Driftsöverskott Marknadsvärde Hyresintäkter Driftsöverskott Marknadsvärde Regionstäder Norr Regionstäder Syd Storstadsregioner Summa hyresintäkter och driftsöverskott Segmentsrapportering Identifiering av rapporterbara segment görs baserat på den interna rapporteringen. Koncernledningen använder främst driftsöverskottet per segment för resultatanalys. Administrativa kostnader, finansiella intäkter och finansiella kostnader samt inkomstskatt hanteras på koncernnivå. Noter: Regionstäder Norr inkluderar: Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle Regionstäder Syd inkluderar: Örebro, Växjö, Jönköping, Helsingborg Storstadsregioner inkluderar: Stockholm, Köpenhamn, Hamburg (endast 2 månader ) Finansiella instrument redovisade till verkligt värde Verkligt värde Mkr Tillgångar Derivat Räntecap Basisswapar/valutaswapar Summa derivattillgångar Verkligt värde Mkr Skulder Derivat Ränteswapar Räntecap Basisswapar/valutaswapar Elderivat Summa derivatskulder Netto derivatskuld Finansiella instrument redovisade till verkligt värde De finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen utgörs av derivatinstrument som innehas i syfte att säkra Norrportens exponering för ränte-, valuta- och elprisrisker. I tabellen anges verkligt värde för dessa instrument per balansdagen. Samtliga derivat tillhör nivå 2 i den hierarki för värdering till verkligt värde som beskrivs i IFRS 13. Redovisat värde bedöms vara en rimlig approximation av verkligt värde för samtliga finansiella tillgångar och skulder. Redovisat värde för de räntebärande skulderna uppgick den 30 september till mkr (14 018). Skillnaden mellan redovisat och verkligt värde för räntebärande skulder bedöms inte vara väsentligt då dessa löper med kort räntebindningstid. Det verkliga värdet för ränteswapar beräknas genom diskontering av beräknade framtida kassaflöden med marknadsräntan för liknande instrument på balansdagen. För räntecapar, basisswapar, valutaswapar och elderivat baseras det verkliga värdet på förmedlande instituts värdering. 10

11 NS Holding AB moderbolaget i sammandrag Resultaträkning moderbolag Mkr Intäkter 0 0 Kostnader 0 0 Rörelseresultat 0 0 Resultat från finansiella poster Finansnetto 0 0 Resultat före skatt 0 0 Kommentar moderbolaget Moderbolagets verksamhet består i huvudsak i att äga och förvalta aktierna i Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Moderbolagets resultat före skatt uppgick till 0 mkr (0) vid avrundning till hela miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 100 procent (100). Moderbolaget hade, i likhet med föregående år, inga likvida medel. Outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 50 mkr (50). Skatt 0 0 Periodens resultat 0 0 Balansräkning moderbolag Mkr Andelar i koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

12 Övrig information Risker och osäkerhetsfaktorer Inga väsentliga förändringar bedöms ha skett av Norrportens risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa beskrivs på sidorna i årsredovisningen för. Årsredovisningen återfinns på Transaktioner med närstående Det har inte skett några väsentliga transaktioner med närstående under perioden. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Från och med den 1 januari tillämpas IFRS i koncernredovisningen. De nya redovisningsprinciperna har tillämpats retroaktivt med omräkning av jämförelseåret De nya redovisningsprinciperna samt effekterna av omräkningen till IFRS framgår av årsredovisningen för. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens kapitel 9, Delårsrapport. Eftersom Norrporten tillämpar IFRS i sin koncernredovisning tillämpar moderbolaget RFR 2 Redovisning för juridiska personer, en rekommendation utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggande lagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Tillämpning av RFR 2 har inte haft någon väsentlig effekt på moderbolagets resultat och ställning, varken för innevarande år eller för jämförelseåret. Händelser efter balansdagen Det har inte inträffat några händelser av särskild betydelser efter balansdagen. Sundsvall den 13 november Jörgen Lundgren Verkställande direktör 12

13 Revisorns granskningsrapport Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ) org.nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ) per den 30 september och den niomånadersperiod som slutar per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalande slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i all väsentlighet, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 13 november Ernst & Young AB Mikael Ikonen Auktoriserad revisor 13

14 Definitioner Belåningsgrad, % Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas bedömda marknadsvärde. Hyresvärde, % Hyresintäkter för uthyrda lokaler plus bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler. Kontrakterad årshyra, mkr Summa hyra från kontrakt som löper per balansdagen. Räntetäckningsgrad, ggr Resultat före finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader, justerat för realiserade värdeförändringar på statsterminer. Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balansomslutningen på balansdagen. Uthyrningsbar yta, m 2 Total yta som är tillgänglig för uthyrning. Vakansgrad, % Bedömt hyresvärde för vakanta (uthyrningsbara) ytor i förhållande till totalt hyresvärde. Överskottsgrad, % Driftsöverskott i förhållande till hyresintäkterna. Resultat per aktie Periodens resultat genom antal utestående aktier. Uthyrningsgrad, % Kontrakterad hyra i förhållande till totalt hyresvärde. Frågor och mer information Ytterligare information kan erhållas av Norrportens VD Jörgen Lundgren, telefon , eller CFO Magnus Jacobson, telefon Kalendarium Bokslutskommuniké för presenteras i februari

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 2015 Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Pressmeddelande 25 februari 2009

Pressmeddelande 25 februari 2009 Pressmeddelande 25 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr Resultat

Läs mer

Årsrapport januari december 2015

Årsrapport januari december 2015 Årsrapport januari december 2015 Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075). Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-mars 2013 Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna ökade till 13 (11) Fastigheternas driftnetto ökade till 2 (1) Intäkter projektutveckling uppgick till 3 (168), medan resultatet blev 2 (0) De orealiserade värdeförändringarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009 Catenas fastighet i Svågertorp, Malmö, invigdes i mars 2009. Hyresgäst: Vestas Northern Europe AB Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i. 2010 jan-jun Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2010 W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i j u n i Periodens resultat ökade med 8 Mkr till 269 Mkr (261),

Läs mer

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 07-5519-413 Datum 8 maj Medium Term Notes Program om 20 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Q2 2015 Bild. Längs en central gångväg på Albyberget har Mitt Alby arbetat med bland annat konstfack och grundskolan i bostadsområdet för att med ljusteknik och bildkonst öka trivsel och trygghet för de

Läs mer

Bokslutsrapport. Försommaren 1, Stockholm

Bokslutsrapport. Försommaren 1, Stockholm Bokslutsrapport 2013 Försommaren 1, Stockholm Bokslutsrapport 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 485 Mkr (1 277) och driftnettot uppgick till 796 Mkr (695) för perioden. Förvaltningsresultatet för perioden

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Delårsrapport januari mars 27 Sammanfattning Hyresintäkterna uppgick till 2 (194) MSEK. Ök- I mars frånträddes två fastigheter i Göteborg. Fast- ningen gentemot föregående år beror främst på lägre igheterna

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter Delårsrapport Akelius Residential Januari till mars 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,1 procent (5,8) för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 5,1 procent (6,7) för jämförbara fastigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3.

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN 60,0 160,0 140,0 20,0 40,0 20,0. 0,0 2000 kv1. 2003 kv 3. 2007 kv 3. 2005 kv 3. 2004 kv 3. PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 PRESSMEDDELANDE 17 OKTOBER 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2007 Resultat per aktie: 6,80 (3,52) kr Resultat efter skatt: 346,1 (179,3) MSEK, resultat före skatt:

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR

FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PRESSMEDDELANDE 23/2-2006 FASTPARTNER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Resultat efter skatt uppgick till 321,4 MSEK (127,0), resultat före skatt uppgick till 342,9 MSEK (172,4) Resultat per aktie blev 6,30 kr/aktie

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i s e p t e m b e r. 2010 jul-sep

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i s e p t e m b e r. 2010 jul-sep Wihlborgs Fastigheter AB Delårsrapport Januari september 2010 W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B D E l å R S R A p P O R T j a n u a r i s e p t e m b e r Periodens resultat ökade med 214 Mkr

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 Bild: Vision av Timotejen 19 Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2015 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 JÄMFÖRT

Läs mer

Medium Term Notes Program om 25 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 25 miljarder kronor Finansinspektionens diarienummer: 12-9252 Datum: 5 september Medium Term Notes Program om 25 miljarder kronor Tillägg av den 5 september till Vasakronan AB:s (publ) grundprospekt avseende Medium Term Notes

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Periodens resultat ökade med 44 % och uppgick till 134 MSEK (93)

Periodens resultat ökade med 44 % och uppgick till 134 MSEK (93) Pressmeddelande 20101022 Starkt resultat i hård konkurrens Svevia förbättrar sitt resultat, men 2009 års lågkonjunktur påverkar oss fortfarande och arbetet med att stärka vår konkurrenskraft fortsätter,

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1 Delårsrapport januari september 2014 Hyresintäkterna ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 4 404 mkr (4 521). Uthyrningsgraden minskade till 91,6 procent (92,9), främst

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

» Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till mkr (26 129) » Uthyrningsgraden ökade ytterligare till 95,6 % (95,2)

» Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till mkr (26 129) » Uthyrningsgraden ökade ytterligare till 95,6 % (95,2) , Q2 Delårsrapport för NS Holding AB (Norrporten org. nr. 556594-3999) Januari juni» Hyresintäkterna januari juni uppgick till 945 mkr (927).» Driftsöverskottet ökade till 640 mkr (633). Överskottsgraden

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari 30 september MKR Nettoomsättning 106,9 105,6 405,7 415,3 Rörelseresultat (EBIT) 13,4 11,5 10,4 6,2 Nettoresultat (EBT) 13,7 11,8 11,3 7,2 Resultat per aktie, kr 0,14 0,11 0,11 0,06

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -583 Mkr (-204). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -583 Mkr (-204). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. ¹ Vår fastighetsmarknad är mycket gynnsam och vi ser idag inte att oron i omvärlden påverkar vår marknad. Såväl konjunkturinstitutet som IMF prognosticerar en stark tillväxt i Sverige under de närmaste

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003

K L Ö V E R N. Bokslutskommuniké 2003 K L Ö V E R N 12 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna för 2003 uppgick till 322 Mkr (96) Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 87 Mkr (23) Årets resultat

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006

Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Fastighets AB Balder Delårsrapport jan juni 2006 Resultat efter skatt uppgick till 106,5 Mkr, motsvarande 6,89 kr per aktie Hyresintäkterna uppgick till 205,3 Mkr Förvaltningsresultat före skatt uppgick

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

KVARTAL TRE DELÅRSPERIODEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015

KVARTAL TRE DELÅRSPERIODEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 KVARTAL TRE DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 DELÅRSPERIODEN Resultat före skatt uppgick till 600 mkr (148) och resultat efter skatt uppgick till 531 mkr (84); vilket motsvarar 6,56 kr per stamaktie

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Wihlborgs Fastigheter AB. Januari december 2009

Bokslutskommuniké. Wihlborgs Fastigheter AB. Januari december 2009 4 Wihlborgs Fastigheter AB Januari december 2009 Bokslutskommuniké Årets resultat ökade med 536 Mkr till 487 Mkr (-49), motsvarande ett resultat per aktie om 13,43 kr (-1,32) Styrelsen föreslår en utdelning

Läs mer