DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.)

2 delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen (18 518) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen (9 569) tkr. PERIODENs totalresultat är för koncernen (1 492) tkr. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till ( ) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning exklusive franchisetagare på ( ) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit (32 871) tkr. Koncernen visar en omsättningsökning med 12 % för perioden jämfört med För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 4% för perioden jämfört med Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden (10 882) tkr. Händelser under perioden Inom affärsområdet Serviceanläggningar förvärvade bolaget per 1 juni en av Sveriges största serviceanläggningar, Håby Restaurang & Motell AB. Anläggningen ligger utmed E6:an i Munkedals kommun. Anläggningen omsätter ca 45 mkr i restaurang, butik och motell. Dessutom säljer anläggningen bensin och diesel för ca 45 mkr samt IDS (lastbilsdiesel) för ca 50 mkr. Grand Hotel Opera i Göteborg har genomgått en renovering av den äldre delen. Ca 75 rum har renoverats och harmoniserar nu mer med den övriga delen på hotellet. Bolagets VD Jan Bengtsson har valt att gå i pension från och med 1 maj Från 1 mars har nuvarande ekonomichefen Ulrik Svartborn utsetts till tf VD. För tiden fram till tidpunkten för Jan Bengtssons pensionering sker en överlämning av VD-posten till Ulrik Svartborn Händelser efter rapportperiodens slut Inga väsentliga händelser har inträffat. VD:s kommentar Den positiva trenden håller i sig Under årets andra kvartal har den positiva trenden från första kvartalet fortsatt. Rensar vi för engångskostnader i form av kostnader för pensionering av tidigare VD och övriga intäkter så redovisar bolaget ett rörelseresultats (EBIT) förbättring med drygt tkr samt en omsättningsökning med 12 % mot föregående år. Vi är nu inne i tredje kvartalet och juli har utvecklats väldigt positivt för alla affärsområden. Vi tror att denna positiva utveckling kommer hålla i sig under resten av kvartal tre som dessutom är bolagets starkaste kvartal. Affärsområde: Serviceanläggningar Inom affärsområdet finns ett tjugotal anläggningar i främst södra och västra Sverige och de är strategiskt placerade utmed de stora vägarna. Per 1 juni övertogs Håby Restaurang & Motell AB. Håby har bidragit med ca en miljon kronor i resultat under juni och kommer fortsättningsvis vara väldigt positiv för affärsområdet. Se även under förvärv. Under året har vi byggt två nya servicebutiker, i Ullared och Arboga. Bägge ställena hade invigning under april månad och utvecklingen har var tillfredsställande. Resultatmässigt har affärsområdet haft ett väldigt bra kvartal och ligger en bra bit över förväntningarna. Sommarens första månad har varit lyckosam med mycket gäster samt att kvartal tre har startat väldigt positivt. Vädret har gynnat våra ställen då badstranden inte varit lika lockande för våra kunder. För befintliga anläggningar har även omsättningen ökat med ca 4 % mot Affärsområde: Arenarestauranger Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena. Det första 5 månaderna på året har sammanfattat varit svagare än vad ledningen hade förväntat sig. Främst handlar det om sämre intäkter på dagskonferenser för Ullevi samt ett lägre publiksnitt i Kalmar jämfört med föregående år. Åby Travbana fortsätter dock att gå bättre än förväntat mot både budget samt föregående år. Juni månad blev vändpunkten för arenarestauranger när man gick in i den sk evenemangsperioden. När detta skrivs har affärsområdet avverkat evenemang som TTA City Race, Madonnakonsert samt två slutsålda Bruce Springsteen konserter. Sammantaget för samtliga tre arenor är att man nu har ett fördelaktigt bokningsläge att se fram emot i höst vad det gäller både flera stora evenemang, konferenser och företagsevent. Det innebär att ledningen tror på en stark återhämtning mot budget under kvartal tre och fyra. Affärsområde: Hotell Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö. Sammantaget för båda hotellen är att man tydligt märkt av en ökad konkurrens på båda orterna. Främst handlar det om lägre snittpriser på rum. I Göteborg har även nyetableringar bidragit till något sämre beläggning jämfört med föregående år. För Grand Hotel Operas del i Göteborg ser vi från och med mitten av juni ett trendbrott i rätt riktning, med ökande beläggning och bättre priser. Det gör att vi ser på resterande del av året med tillförsikt. 2 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012

3 Vad det gäller Grand Hotel Garden kan vi konstatera att det fortsätter att vara en relativt svag marknad även under hösten i Malmöregionen. Det har medfört att ledningen har satt igång en mängd försäljningsinsatser, besparingsåtgärder och effektiviseringsprogram. Det här bör spegla sig till det bättre redan under kvartal tre och framåt. Ledningen kan dock konstatera att hotellen och främst då Grand Hotel Garden i år kommer gå något sämre än förväntat än vad vi trott vid årets början. Vi känner oss dock mycket väl rustade för framtiden med två moderna och konkurrenskraftiga hotell på respektive ort. Förvärv Per 1 juni förvärvades 100% av aktierna i Håby Restaurang & Motell AB. Anläggningen ligger i Munkedal utmed E6:an, se vidare händelser under perioden och VD:s kommentar. Anläggningen kommer att heta Rasta Håby Köpeskillingen uppgår till preliminärt tkr och är erlagd kontant. Inga transaktionsutgifter är hänförliga till förvärvet. Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten, Tkr Redovisat värde före förvärvet Verkligt värde och IFRS, justering Verkligt värde redovisat i koncernen Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övr. fordringar Likvida medel Långfristiga lån Leverantörsskulder och övr. skulder Uppskjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Erlagd köpeskilling, kontant Likvida medel (förvärvad) Nettoeffekt på likvida medel Syftet med förvärvet är att öka lönsamheten inom affärsområdet serviceanläggningar. Innan förvärvet omsatte bolaget tkr med ett resultat om 30 tkr. Efter förvärvet har omsättningen varit tkr med ett resultat om 859 tkr. Vid förvärvet identifierades övervärde i fastigheten med tkr och inga immateriella tillgångar varför resterande övervärde hänförs till Goodwill, tkr. Goodwillen är helt hänförlig till framtida vinster, baserade på bolagets vinsthistorik och synergier via bättre inköpsvillkor från externa leverantörer. Koncernens ställning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till ( ) tkr. Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att det nya hotellet i Malmö har införlivats i verksamheten från årets början samt ökning inom Serviceanläggningar. Periodens totalresultat för koncernen uppgick till (1 492) tkr. Omsättningen för moderbolaget har under perioden varit (32 871) tkr. Anledningen till att omsättningen sjunkit är att Rasta Tönnebro numera ingår i dotterbolaget Rasta Sverige AB. Moderbolagets resultat är (10 816) tkr. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till (16 800) tkr. Finansiering och likviditet Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 30 juni till (18 233) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på (27 000) tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till ( ) tkr. Aktien Antalet utestående aktier var st per Medarbetare Medelantalet årsanställda i koncernen har under perioden varit 487 personer varav 355 kvinnor och 132 män. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2012 har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste avlämnade årsredovisningen. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på våra arenor innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

4 Planerade rapporttillfällen 2012 Kvartalsrapport jan - sep 25 oktober 2012 Bokslutskommuniké feb 2013 För vårt affärsområde Hotell, så skulle en markant nedgång i antalet hotellgäster (beläggning) påverka vår lönsamhet. Då hotellen dock är beläget i centrala Göteborg och Malmö bedömer vi den risken som liten. Sverige befinner sig i ett svårbedömt konjunkturläge En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Verksamhetens inriktning gör att den är mindre konjunkturkänslig än för branschgenomsnittet. Några andra risker ser koncernen och moderbolaget inte under de närmsta sex månaderna. Finansiell leasing, fastigheter Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale & lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår i posten byggnader och mark. 30 juni 2012 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna (90 172). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med (95 681). Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången , då hyresavtalet löper ut. Göteborg Ulrik Svartborn tf Verkställande direktör Telefon alt Mobil Epost Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Rasta Group AB (publ.) Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Rasta Group är listat på First North Premier och hade per 30 juni ca aktieägare. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. De mål Rasta Group har satt upp för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet samt att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Nedan beskrivs Rastas tre affärsområden. Serviceanläggningar Rastas affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar 21 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 18 drivs i egen regi och 3 av franchisetagare. Största kundgruppen är den tunga yrkestrafiken som står för ca 40 % av omsättningen. Rastas anläggningar är byggda med en logistik som hanterar stora fordon och sällskap. Intäkterna genereras från restaurang, hotell, butik, drivmedel, spel (Vegas), hyresintäkter och franchising. Arenarestauranger Ullevi Konferens och Kiosker bedriver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Från mars 2011 bedriver bolaget även verksamhet på den nya arenan Guldfågeln Arena i Kalmar. Bolaget bedriver även all restaurang-, konferensoch kioskverksamhet på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en kapacitet för matgäster. Dessutom finns fem kiosker vid arenaevenemang och mobila enheter. Hotell Från 1 januari 2010 driver bolaget Grand Hotel Opera i Göteborg. Bolaget driver rörelsen och äger fastigheten som består av 198 rum varav 123 är nybyggda. Från 1 januri 2011 bedriver bolaget även Grand Hotel Garden med 170 rum i centrala Malmö. Rasta Group AB (publ.) org.nr Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box Göteborg Tel Fax Epost 4 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012

5 Entré Grand Hotel Garden RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

6 Rastas senaste förvärv Rasta Håby i Munkedal Resultaträkning koncernen Tkr Nettoomsättning Övriga intäkter (Not 2) Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga rörelsekostnader Kostnader för ersättning till anställda Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA ) (Not 2) Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt (Not 1) Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 efter utspädning (kr) -0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 Totalresultat koncernen Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012

7 Balansräkning koncernen Tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Finansiella placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Säkringsreserv Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa eget kapital Servitris Rasta Ulricehamn Skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Reception Grand Hotel Opera Förändringar eget kapital koncernen Övrigt Säkringsreserv Balanserade Totalt vinstmedel inkl eget tillskjutet Tkr Aktiekapital kapital årets resultat kapital Eget kapital Vid årets början Periodens totalresultat Vid periodens slut TTA rrace Frihamnspiren Eget kapital Vid årets början Periodens totalresultat Vid periodens slut RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

8 Kassaflödesanalys koncernen Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av rörelse/dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Investering i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Resultaträkning moderbolaget Tkr Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från andelar i koncernföretag Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt (Not 1) Periodens resultat RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012

9 Balansräkning moderbolaget Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar kortfristiga fordringar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Aktier och andelar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (antal aktier ) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

10 Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser för moderbolaget Tkr Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Ekonomiskt sammandrag koncernen Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Intäkter Rörelsens kostnader exkl. avskrivning Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Totalresultat Säkringsreserv Periodens totalresultat Balansräkning koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital (exkl periodens totalresultat) Periodens totalresultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Definition av nyckeltal Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. Nyckeltal koncernen Nettomarginal -3% 1% 6% 5% Soliditet 28% 30% 32% 31% Skuldsättningsgrad 2,5 ggr 2,3 ggr 2,2 ggr 2,2 ggr Räntetäckningsgrad -0,2 ggr 1,3 ggr 2,8 ggr 2,3 ggr Räntabilitet på eget kapital -3% 1% 15% 11% Eget kapital, tkr Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie -0,02 0,03 0,10 0,08 Resultat efter skatt/aktie -0,01 0,01 0,03 0,02 Eget kapital per aktie 0,31 0,29 0,32 0,29 Antal aktier före utspädning Antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittlig antal aktier efter utspädning RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012

11 Not 1 Skatt på årets resultat Skatt på periodens resultat består av aktuell skatt -218 (0) och uppskjuten skatt -500 (-1 476). För moderbolaget är aktuell skatt 0 (0) och uppskjuten skatt 14 (32). NOTER TILL EKONOMISKA RAPPORTERNA Not 2 Rörelsesegment Följande segment finns: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. All verksamhet sker i Sverige. Segmentens verksamhet presenteras i faktarutan sid Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstämning Koncern Tkr Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning Rörelseresultat EBITDA Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstämning Koncern Tkr Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning Rörelseresultat EBITDA Kolumnen avstämning avser moderbolaget, koncernjusteringar, koncernelimineringar och transaktioner på bolagsnivå som inte ingår i själva rörelsesegmenten. Till största delen består kolumnen av omklassificering till finansiell lease. I avstämningskolumnen för 2012 ingår en engångsersättning/investeringsbidrag om 814 (8 866) Tkr i samband med övertag av hotellverksamheten i Malmö per 1 januari Inga ytterligare åtaganden föreligger, varför intäkt redovisas. TTA race i Göteborg i juni. RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

12 Rasta hittar du utmed samtliga större riksvägar. Mötesplats för er på väg! Gävle Kalmar HOTELL I GÖTEBORG Karlskrona HOTELL I MALMÖ Bo centralt i Göteborg Boka på Tel: Bo centralt i Malmö Boka på Tel: Tel Tel Tel E6 1 HALLANDSÅSEN E6 2 SNAPPARP E6 3 HÅBY E6 4 TANUM E6 5 NORDBY/Svinesund E45 6 BRÅLANDA E18 7 GRUMS E20 8 VÅRGÅRDA E20 9 GÖTENE E20 10 MARIESTAD E20 11 ARBOGA Rv40 12 ULRICEHAMN E4 13 BRUNSTORP E4 14 ÖDESHÖG E4 15 MANTORP E4 16/17 NYKÖPINGSBRO E4 18 TÖNNEBRO E4 19 MÖLLETOFTA E4 20 KLEVSHULT 21 ULLARED E22 22 KALMAR Rasta Group AB Org. nr Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box 9092, Göteborg Telefon Fax Epost RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer