VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH. Tid: måndagen den 28 april 2014, klockan Plats: C2, C-huset.

2 Sida 2 Välkommen till Vårmötet 2014! På vårmötet händer det grejer. Förutom alla de 14 förtroendeposter som ska tillsättas så kommer ett antal motioner att läggas fram, medaljutdelning och mycket mer! För dig som sektionsmedlem är sektionsmötet inte bara ett sätt att påverka, men också att kunna vara med i de senaste som händer på sektionen. För dig som aldrig har varit på ett sektionsmöte så fungerar det ungefär som en cirkus. Om detta och mycket mer står i mötets-abc som en väldigt bra förklaring till hur ett sektionsmöte går till. Den kan vara väldigt bra att läsa, oavsett om det är så att du har varit med tidigare eller är precis ny. Varmt välkomna! Med vänliga hälsningar, Susanna Hellström Gefwert Ordförande för I-sektionen VT 2014

3 Innehållsförteckning Mötets föredragningslista... 4 Utvecklad föredragningslista... 7 Bilaga I: Rapporter och meddelanden Bilaga II: Styrelsens verksamhetsberättelse Hösten Bilaga III: Avstämning budget Bilaga IV: Styrelsen förslag till verksamhetsplaner 14/ Bilaga V: Motion angående stadgeändring rörande Börsgruppen, första läsningen Bilaga VI: Motion rörande nominering av förtroendeposter, första läsningen Bilaga VII: Motion angående rörande I-sektionens anslagstavla, andra läsningen Bilaga VIII: Protokoll vintermötet

4 Sida 4 Mötets föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Val av två justeringspersoner 6. Fastställande av mötesordning 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Adjungeringar 9. Protokoll från Vintermötet 2014 (se Bilaga VIII) 10. Rapporter och meddelanden (se Bilaga I) 11. Medaljutdelning till Clubmästeriet 13/ Styrelsens verksamhetsberättelse (se Bilaga II) 13. Avstämning budget (se Bilaga III) 14. Ansvarsfrihet Ordförande, Informationsutskottets ordförande, Intendentutskottets ordförande, Studienämndens ordförande Fastställande av sektionsavgift 16. Fastställande av verksamhetsplaner 2014/2015 (se Bilaga IV) 17. Motioner a. Motion angående stadgeändring rörande Börsgruppen (se Bilaga V) b. Motion angående stadgeändring rörande nominering av förtroendeposter (se Bilaga VI) 18. Förslag till stadgeändring rörande I-sektionens anslagstavla, andra läsningen (se Bilaga VII) 19. Val av valberedning 2014/2015 a. Ordförande valberedningen 2014/2015 (Förslag: Sofia Granander, I1b) b. Övrig valberedning 2014/2015

5 Sida 5 (Förslag: Elin Blom (I1a), Emil Ohlsson (I1e), Emelie Israelsson (I3c), Louise Sjögren (I3e)) 20. Valberedningen 21. Val av styrelsen 2014/2015 a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande (Valberedningen föreslår Victor Broman, I3a) b. Kassör 2014/2015 (Valberedningen föreslår Victor Alexiev, I3a) c. Sekreterare 2014/2015 (Valberedningen föreslår Vidar Ny, Ii3a) d. Alumniutskottets ordförande 2014/2015 (Valberedningen föreslår Emma Helsing Mork, I3c) e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2014/2015 (Valberedningen föreslår Sofie Folkesson, Ii3a) f. Näringslivsutskottets ordförande 2014/2015 (Valberedningen föreslår Eva Brynedal, I3a) g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande (Valberedningen föreslår Ronja Dahlberg Ii3b) h. Utlandsutskottets ordförande 2014/2015 (Valberedningen föreslår Anton Hylin, Ii1a) 22. Val av revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2014/2015 a. Revisor sektionen 2014/2015 (Valberedningen föreslår Wilhelm Berndtsson, I3a) b. Revisor Clubmästeriet 2014/2015 (Valberedningen föreslår Malin Berghult, Ii3a) 23. Val av övriga förtroendeposter 2014/2015 a. Webmaster 2014/2015 (Valberedningen förslag: Vakant, Motkandidat: Isac Ekberg, I3a) b. Börsgruppens vice ordförande 2014/2015 I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

6 Sida 6 (Valberedningen föreslår Elliot Magnusson, I1d) c. Chefredaktör ipikuré 2014/2015 (Valberedningen föreslår Johannes Lunner, I3d) d. Fulltids- och bankettansvarig 2014/2015 (Valberedningen föreslår Sofie Planås, I3e) 24. Övriga frågor 25. Mötets avslutande

7 Sida 7 Utvecklad föredragningslista 1. Mötets öppnande Sektionsordförande Susanna Hellström Gefwert hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Sektionsmötet föreslår och väljer en mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Sektionsmötet föreslår och väljer en mötessekreterare. 4. Mötets behöriga utlysande Enligt stadgarna måste sektionsmötets handlingar vara tillgängliga för medlemmarna ett visst antal dagar innan mötet äger rum, för att sektionsmötet ska vara behörigt och kunna fatta beslut. (Sara Andersson, sekreterare 2013/2014) 5. Val av två justeringspersoner För att besluten som fattas under mötet ska kunna verkställas krävs att protokollet justeras av mötets ordförande, sekreterare samt två, av mötet, utsedda justeringspersoner. Justeringspersonerna ska även tillsammans vara behjälpliga vid eventuell rösträkning som rösträknare. 6. Fastställande av mötesordning Mötet beslutar om mötesordningen, på vilket sätt som praktikaliteter såsom talarförfarande och liknande ska genomföras under mötet. 7. Fastställande av föredragningslistan Mötets föredragningslista spikas. Det är under denna punkt som alla ändringar i föredragningslistan ska göras. Om det exempelvis dykt upp en ny punkt eller en motion ska mötet bestämma om punkten kan läggas till i föredragningslistan (och därmed möjliggöra ett beslut i frågan) eller inte. Under denna punkt ska eventuella övriga frågor också anmälas. 8. Adjungeringar Personer som inte är medlemmar i I-sektionen behöver få närvaro- och yttranderätt för att få närvara och ha en möjlighet att säga något på mötet, och förslagsrätt för att få lägga förslag (yrkanden) på beslut. Rösträtt brukar vanligtvis inte ges till icke-sektionsmedlemmar. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

8 Sida 8 9. Protokoll från Vintermötet 2014 (se Bilaga VIII) Protokoll från årets vintermöte ska läggas till handlingarna om det anses vara korrekt. 10. Rapporter och meddelanden (se Bilaga I) En utförlig presentation av sektionens verksamhet bifogas i skriftlig version för att korta ner tiden för R&M betydligt. Naturligtvis går det att ställa kortare frågor under R & M, men längre diskussioner ska hellre lyftas till en egen punkt eller tas under punkten övriga frågor. 11. Medaljutdelning till Clubmästeriet 11/12 Clubmästeriet 2013/2014 får enligt tradition medaljer för sina insatser för sektionens fest- och rekreationsverksamhet. Ett stort tack från sektionen till vårt förträffliga fadderi tillika festeri! (Susanna Hellström Gefwert, ordförande VT 2014 och Erik Alexandersson, Intendentutskottets ordförande 2014) 12. Styrelsens verksamhetsberättelse (se Bilaga II) Denna berättelse beskriver sektionens verksamhet i detalj under den del av verksamhetsåret som innefattar hösten (Susanna Hellström Gefwert, vice ordförande HT2013) 13. Avstämning budget (se Bilaga III) På höstmötet klubbades styrelsens förslag på budget för 2013/2014 och denna utgör således sektionens ekonomi för nuvarande räkenskapsår. På vårmötet är det brukligt att en avstämning görs där utfallet hittills presenteras. (Jenny Stenström, kassör 2013/2014) 14. Ansvarsfrihet Ordförande, Informationsutskottets ordförande, Intendentutskottets ordförande, Studienämndens ordförande Efter att sektionens internrevisor Hannah Johnson Bittman har givit sitt utlåtande beslutar mötet om Ordförande, Informationsutskottets ordförande, Intendentutskottets ordförande, Studienämndens ordförande för hösten 2013 ska ges ansvarsfrihet. (Hannah Johnsson Bittmann, sektionens internrevisor 2013/2014)

9 Sida Fastställande av sektionsavgift Det åligger vårmötet att besluta om sektionsavgift för medlemmarna. Vanligtvis har sektionen inte någon avgift för medlemmarna. (Jenny Stenström, kassör 2013/2014) 16. Fastställande av verksamhetsplaner 2014/2015 (se Bilaga IV) Mötet fastställer verksamhetplaner för det delar av organisationen som har mycket verksamhet innan höstmötet. 17. Motioner a. Motion angående stadgeändring rörande Börsgruppen, första läsningen (se Bilaga V) b. Motion angående stadgeändring rörande nominering av förtroendeposter, första läsningen (se Bilaga VI) 18. Förslag till stadgeändring rörande I-sektionens anslagstavla, andra läsningen (se Bilaga VII) Vid ändringar av stadgarna måste dessa godkännas på två efterföljande sektionsmöten. Denna motion är uppe för sin andra lösning. 19. Val av valberedning 2014/2015 Två av styrelsen utvalda personer, Malin Lennartsson och Madeleine Peters, presenterar sitt förslag på valberedning 2014/2015. Förslaget bör till hösten kompletteras med några personer ur årskurs 1 och styrelsen önskar därmed få mandat att fyllnadsvälja dessa. Förslag på valberedning 2014/2015: a. Ordförande valberedningen 2014/2015 Sofia Granander, I1b b. Övrig valberedning 2014/2015 Elin Blom I1a Emil Ohlsson, I1e Emelie Israelsson, I3c Louise Sjögren, I3e 20. Valberedningen Valberedningen redogör för det tillvägagångssätt de haft i sitt arbete med att ta fram förslag på förtroendeposter för verksamhetsåret 2014/2015. (Anna Ahlström, ordförande valberedningen 2013/2014) I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

10 Sida Val av styrelsen 2014/2015 Valberedningen presenterar sitt förslag på Styrelse 2014/2015. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av övriga kandidater. Mötet väljer styrelse för verksamhetsåret 2014/2015. Om valberedningens förslag inte faller bifall sker en sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på styrelse 2014/2015: a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande : Victor Broman, I3a b. Kassör 2014/2015: Victor Alexiev, I3a c. Sekreterare 2014/2015: Vidar Ny, Ii3a d. Alumniutskottets ordförande 2014/2015: Emma Helsing Mork, I3c e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2014/2015: Sofie Folkesson, Ii3a f. Näringslivsutskottets ordförande 2014/2015: Eva Brynedal, I3a g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande : Ronja Dahlberg, Ii3b h. Utlandsutskottets ordförande 2014/2015: Anton Hylin, Ii1a (Anna Ahlström, ordförande valberedningen 2013/2014) 22. Val av revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2014/2015 Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2014/2015. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. Mötet väljer revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2014/2015. Om valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på revisorer 2014/2015: a. Internrevisor I-sektionen 2014/2015: Wilhelm Berndtsson, I3a b. Revisor Clubmästeriet 2014/2015: Malin Berghult, Ii3a (Anna Ahlström, ordförande valberedningen 2013/2014) 23. Val av övriga förtroendeposter Valberedningen presenterar sitt förslag på övriga förtroendeposter för 2014/2015. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. Mötet väljer övriga förtroendeposter för verksamhetsåret 2014/2015. Om

11 Sida 11 valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på Övriga förtroendeposter 2014/2015: a. Webmaster 2014/2015: Vakant Motkandidat: Isac Ekberg, I3a b. Börsgruppens vice ordförande 2014/2015: Elliot Magnussion, I1d c. Chefredaktör Ipikuré 2014/2015: Johannes Lunner, I3d d. Fulltids- och bankettansvarig 2014/2015: Sofie Planås, I3e (Anna Ahlström, ordförande valberedningen 2013/2014) 24. Övriga frågor Om det under de sista dagarna innan mötet dykt upp en fråga eller dylikt som medlemmarna vill ta upp på mötet är det under denna punkt detta ska göras. Dock ska övriga frågor vara anmälda senast under punkt 6 Fastställande av föredragningslistan. Frågor som kommer upp under mötet kan läggas till övriga frågor i efterhand, men då ska mötet komma överens om detta. Under punkten Övriga frågor kan inga beslut fattas, utan frågor kan endast diskuteras. 25. Mötets avslutande Mötesordförande avslutar mötet och tackar alla mötesdeltagare för visat intresse och engagemang. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

12 Sida 12 Bilaga I: Rapporter och meddelanden Styrelsen Under vårterminen har styrelsen bytt ut, i enighet med stadgarna, tre stycken medlemmar. Mycket av det arbetet som påbörjades under höstterminen har fortsatt även denna så som äskningsprojekt för att främja att fler av sektionens medlemmar startar upp projekt som gynnar sektionens medlemmar och att synliggöra styrelsens arbete ut till medlemmarna. STRATEGI WORKSHOP Styrelsen har ett samarbete med en av våra samarbetspartners, Accenture, som varje år hjälper till med sektionens strategi. I år låg fokus på att fortsätta på det som påbörjades 2011, att sätta upp mål för sektionen som ska vara uppnådda år Dessa mål har i år omformulerats för att arbetas vidare med under vårterminen och har bland annat tagits upp för medlemmarna under Iforum för att de ska kunna tycka till. ABIS ABIS, sektionens advisory board, träffades under vårterminen för att diskutera bland annat Alumnitidningens framtid, de strategiska mål som styrelsen satt upp för år 2016 och hur utbildningen ska kunna internationaliseras. ABIS består av en grupp alumner och träffen skedde under vårterminen i Stockholm. STYRELSENS KICK- OFF Under vårterminen anordnades också en kick-off för styrelsen för att få in de nya medlemmarna men också för att få en start på den nya terminen. Under kick-offen diskuterades hur vårterminens upplägg skulle se ut, vilka projekt som styrelsen skulle satsa på och hur styrelsen ska arbeta tillsammans. SEKTIONSAKTIVAS KICK- OFF Ivent, sektionens nya aktivitetsförening, hjälpte styrelsen att under terminen anordna en kick-off för de sektionsaktivas. Föreningen gjorde allt från att ha hand om inbjudan till att ansvara för hela kvällen. Denna var mycket uppskattad och innehöll både tävlingar och middag. I-FORUM Varje termin anordnar styrelsen ett diskussionsforum där medlemmarna kan säga vad de tycker om förutbestämda ämnen. I år också denna med Ivent som såg till att

13 Sida 13 allting runt omkring eventet fungerade bra medan styrelsen ansvarade för att fylla diskussionerna med ämnen. Denna gång diskuterades bland annat I-butikens sortiment, om sektionen ska satsa på att bli en Grön sektion och hur det nya projektet Iqual ska se ut. Under kvällen gavs även en återblick på det som diskuterades under höstens I-forum och vad som har hänt sedan dess. I-KONFERENSEN Styrelsen deltog under mars månad på terminens I-konferens. På konferensen deltar de 5 största lärosätena för Industriell ekonomi och i år var det Chalmers som var värd. Under konferensen diskuterades strategiska frågor för konferensen så väl som postspecifika frågor. FÖRELÄSNINGSSERIE Nytt för i år är att styrelsen har börjat en föreläsningsserie med föreläsare från universitetet. Dessa föreläsningar har hållits med bland annat IL-nämnden och IEI. Föreläsningarna förväntas att fortsätta under resterande vårtermin. Susanna Hellström Gefwert, Ordförande VT14 Gustaf Teder, Vice ordförande VT14 Sektionens utskott Nedan följer rapporter och meddelanden från sektionens utskott. Alumniutskottet Detta år har mycket fokus lagts på att fortsätta att utveckla de arrangemang som utskottet har. Ett nytt projekt har även testats under våren, Skugga en alumn, för att se om det finns något intresse för detta hos studenter och alumner. Utskottet har också arbetat med att spåna hur utskottet kan bli mer synligt ut mot sektionen. ALUMNITIDNINGEN Alumnitidningen skickas varje år ut till samtliga alumner bosatta i Sverige, ca 6000 st. Tidningen är för tillfället i slutskedet av att färdigställas och beräknas bli utskickad i slutet av maj. Detta år har utskottet sammanställt totalt 13 st artiklar till tidningen. Artiklarna tar upp olika alumners liv idag och varvas med nostalgitrippar samt saker som för närvarande händer på universitetet och sektionen. Under året har utskottet även jobbat med att få in annonser till tidningen genom att kontakta potentiellt intresserade företag samt även diskuterat hur tidningen och sponsorarbetet ska se ut i framtiden. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

14 Sida 14 I LUMNI Sektionens blivande alumniförening fick detta år ett bakslag när föreningens tänkta styrelse valde att hoppa av. Arbetet med föreningen har därför istället tagit en annan väg och utskottet har valt fortsätta genom att börja skapa en hemsida för att kunna samla och nå ut med information. I-PUBAR Två I-pubar har hittills genomförts detta år av utskottet, båda i Stockholm. Den första hölls på Scandic Anglais i höstas och den andra på Hotellet i början på vårterminen. Ca st alumner dök upp på pubarna och de verkade mycket uppskattade. Under vårens pub bjöd utskottet in även de I-are som exjobbar i Stockholm. M ENTORSKAPSPROGRAMMET Mycket fokus detta år har lagts på att höja kvaliteten på mentorskapsprogrammet. På grund av detta valde utskottet att i år testa att begränsa antalet platser till 40 st par. Urvalet till dessa platser gjordes med hjälp av motiveringar där studenterna fick ange varför just de vill ha en mentor. För att introducera studenterna till vad mentorskapsprogrammet innebär hölls en informationsföreläsning i början av januari. Efter att mentorerna sedan hade matchas med de utvalda studenterna anordnades en kick-off på Scandic Anglais i Stockholm i januari, vilket var mycket uppskattat. För tillfället planeras en uppföljningsträff för alla par i Linköping. Det har även påbörjats ett samarbete mellan Alumniutskottets mentorskapsprogram och Integreras I-pal för att i framtiden förhoppningsvis kunna hjälpa varandra och hitta synergieffekter. S TATISTIK OCH UNDERSÖKNINGAR I samband med kursen Industriell marknadsanalys genomfördes detta år en undersökning om vad alumnerna känner att de har saknat i sin utbildning i förhållande till de krav som ställs i arbetslivet. Undersökningen är genomförd och är för tillfället på väg att sammanställas till en rapport för sektionen och nämnden. S KUGGA EN ALUMN Skugga en alumn är ett nytt projekt som utskottet har valt att testa detta år. Projektet har som syfte att ge studenter en bättre inblick i arbetslivet och på så sätt ge dem möjlighet att se vilka yrken samt vilka arbetsuppgifter som en I-are faktiskt kan ha. För att se om det var möjligt att starta igång projektet skickade utskottet ut en intresseanmälan till alumnerna, för att se om det var några alumner som kunde tänka sig att ställa upp. Utskottet fick flera intresserade alumner som kunde tänka sig att ha med sig en student en dag och därför drogs projektet igång. Studenter fick därefter

15 Sida 15 intresseanmäla sig och matchades sedan med alumnerna. Planen är att studenterna ska ha hunnit besöka sin respektive alumner på deras arbetsplats innan sommaren. VART LEDER I Under året har två stycken Vart-Leder-I föreläsningar arrangerats av utskottet. På hösten hölls föreläsningen i samarbete med studievägledningen och riktade sig till ettorna. Tre stycken alumner kom då och föreläste om sina olika arbetslivserfarenheter. På våren hölls ännu en föreläsning som denna gång var öppen för alla årskurser. En alumn anställd på Danone och en annan alumn som idag är entreprenör kom och föreläste denna gång. Efter alumnerna hade föreläst hade utskottet anordnat en paneldebatt där studenterna kunde ställa sina frågor till alumnerna samt till Roland Sjöström, en person som har mycket kunskap om I-are och I-programmet, och Mats Lindelöw, exjobbare som tidigare gjort internship. Föreläsningen anordnades tillsammans med PUBis som bjöd på god mat och öl efteråt. Sist vill jag även tacka mitt utskott för den tid och det engagemang som ni har lagt ner under året! Ni är helt fantastiska! Caroline Söderström Ordförande Alumniutskottet 13/14 Informationsutskottet Vid årsskiftet 13/14 lämnade Viktor Dahl över posten som ordförande för Informationsutskottet till Jacob Ahlmann. InfU 2014 består av Vice Ordförande, Webgroup, Ipikurés redaktion, Inancial Times redaktion. Det finns även planer på att återuppliva Mediagruppen efter sommaren. InfU har under våren genomgått en betydande organisatorisk omstrukturering. Tidigare bar ordförandeposten mycket ansvar för utskottets verksamhet, trots att både Webmaster och Ipikurés chefsredaktör är förtroendevalda poster och har långt bättre uppfattning om sina respektive gruppers aktiviteter. Således har en rad förändringar genomförts för att ansvar ska delegeras till rätt poster, såsom att göra Ipikurés chefredaktör ansvarig utgivare för tidskriften och ge webgroup fullt ansvar och kontroll över hemsidan (i-portalen.se). I årsskiftet tillsattes även en Vice Ordförande med uppgift att ta över delar av Ordförandes operativa uppgifter, så att Ordförande frigörs att arbeta mer strategiskt. Vice Ordförandeposten är fortfarande inte fullständigt definierad, men trots detta har införandet av posten varit ytterst lyckad. Jacob Ahlmann Ordförande Informationsutskottet 2014 I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

16 Sida 16 Intendentutskottet Vid höstmötet 2013 valdes Erik Alexandersson in som ny ordförande efter Rickard Merino. Rekryteringen av det nya utskottet började direkt efter vintermötet och ett färdigt utskott var klart i mitten av december. Utöver det dagliga arbetet har samtliga nycklar som sektionen kvitterat ut inventeras på uppdrag av DC. Nytt för utskottet inför hösterminen 2014 är att sektionens nya grupp Ivent kommer vara en del av intendentutskottet vilket gör att det blir dubbelt så stort till antal medlemmar. Senare under våren ska två personer som är ansvariga för I-forum och sektionsmöte samt två personer för sektionsaktivas fest rekryteras. IKAROS Under våren har offerter tagits in för en ny bil till sektionen. Det lutar åt att den nya bilen kommer att köpas in via ett leasingavtal vilket kommer underlätta utskottets arbete avsevärt och inte kosta sektionen lika mycket. Ikaros har besiktats och gick inte igenom på grund av att rattlåset var trasigt vilket åtgärdades snabbt och var åter i drift 3 dagar senare. En standardservice har även genomförts. I-BUTIK I-butikens sortiment har uppdaterats med ett mobilskal samt en ny variant på I-väska och en del produkter har tagits bort från sortimentet. Förhandlingar pågår också med vissa leverantörer för att få så bra priser som möjligt. Efter bra åsikter från I-forum har utskottet även börjat se över hur butiken kan utvecklas med bland annat välkomstpaket till nya studenter samt med en träningströja. LOKALER Nya kontorsstolar och en del nya hyllor samt tavlor kommer köpas in under våren för att fräscha upp Tornet och Boträdet. Även ett nytt vitrinskåp kommer köpas in till Island eftersom det förra gick söner under vinterns renovering. Ett nytt bokningssystem för kamera, projektor och videokamera har utvecklats tillsammans med webgroup för att medlemmarna ska kunna göra bokningarna via hemsidan. Sektionens avtal med Botrygg Bygg AB har setts över och en kontaktperson har blivit tilldelad för sektionen. I-HÄST Under hösten såg intendentutskottet till att den så efterlängtade I-hästen tog sin plats i hagen bakom Kårallen. Det kan äntligen sluta tjatas om denna punkt var gång en ny intendent ska tillträda sin post.

17 Sida 17 I-HUS Den bästa chansen under året till ett I-hus dök upp under hösten. Det gällde ett hyreskontrakt på en stuga på universitetsområdet. Denna gången gick kontraktet till Kåren. Tyvärr verkar det svårare att hitta ett lämpligt hus/lokal som går att hyra till ett överkomligt pris. Rickard Merino Ordförande Intendentutskott 2013 Erik Alexandersson Ordförande Intendentutskottet 2014 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet 2013/2014 har under respektive termin, utöver ordförande Nathalie Rashed (i10), bestått av 10 glada och energiska personer. Dessa är: Hanna Andersson (i13), Lisa Andersson (i12), Anna Flodby (våren 2014, i11), Fanny Jonsson (i12), Christian Jönsson (i12), Ulrika Jönsson (i10), Linn Lorentzon (hösten 2013, i12), André Martinsson (i10), Martin Håkansson Modin (i12), Gustaf Olofsson (i12) och Sara Roos (i10). Under det gångna läsåret har utskottet planerat och genomfört flertalet projekt, vilka presenteras nedan. U TBILDNINGSMÄSSOR För andra året i rad har sektionen för Industriell ekonomi, genom Marknadsföringsutskottet, ställt ut med egen monter under två dagar på SACOmässan i Älvsjö. Detta har även i år gjorts i samarbete med Linköpings universitet, som bekostade monterväggen och mattan. Trots att montern var uppskattad och välbesökt av de presumtiva studenterna har ett beslut, i samarbete med universitetet, fattats om att sektionen i framtiden inte ska ställa ut med egen monter på utbildningsmässor. Detta för att främja universitetets arbete med ett enat varumärke. På Kunskap & Framtid i Göteborg höll Marknadsföringsutskottet i två föredrag. Presentationerna uppskattades av universitetet, men dessvärre deltog få presumtiva studenter. Om möjlighet finns kommer sektionen förhoppningsvis få hålla i seminarier även nästa läsår och då bör dessa marknadsföras bättre för att locka fler åhörare. TekNat-mässan anordnades i samarbete med M-, TBI- och LING-sektionen och hölls den 1 mars i A2-foaljén. Mässan besöktes av presumtiva studenter från närområdet. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

18 Sida 18 G YMNASIECASET Gymnasiecaset fick i år totalt 220 deltagande lag från 50 olika gymnasieskolor. Tävlingen genomfördes under vecka 6-8, vartefter fem finallag utsågs. Dessa fick en inbjudan till avslutningsdagarna och besökte universitetet den mars, där eleverna fick lösa ett finalcase. Lösningarna presenterades för en jury som bestod av projektgruppen samt deltagare från Casegruppen och ett vinnande lag utsågs. Utöver finalcaset deltog eleverna på en trevlig sittning som anordnades på HG samt under ett studiebesök på Saab där de fick testa företagets flygsimulatorer. K ÖTTBULLEMISSIONERINGEN Under läsåret har I-sektionen uppnått 11 besök och ytterligare 20 stycken missionärer har blivit godkända av TFK (Tekniska fakultetskansliet) att boka in datum för missionering. Av dessa 20 missionärer har hälften redan bestämt ett datum med deras respektive gymnasieskolor. S KOLBESÖK FÖR MATTEHJÄLP Detta år valde Marknadsföringsutskottet att satsa extra på det personliga mötet med gymnasieelever, genom att besöka olika skolor och hjälpa till under mattelektioner. Under våren har tre olika skolor i Stockholm, Uppsala och Örebro besökts. N ÄRREKRYTERING Marknadsföringsutskottet har under våren besökt Katedralskolan, Berzeliusskolan samt JENSEN gymnasium tillsammans med andra teknologsektioner för att marknadsföra Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. INFORMATION FÖR TEKNISKT BASÅR Under året har Marknadsföringsutskottet tillsammans med andra teknologsektioner deltagit på informationstillfällen för tekniskt basår inför deras universitetsansökan. PR Under det gångna läsåret har Marknadsföringsutskottet haft en bloggare på sökandesidan, som kontinuerligt har publicerat inlägg om hur det är att studera Industriell ekonomi i Linköping. Marknadsföringsutskottet har vidare skapat ett Instagramkonto för att publicera bilder som också visar hur det är att studera Industriell ekonomi i Linköping. Detta sker bland annat genom att dagligen utse Dagens I-are. Under de två första veckorna i april har Marknadsföringsutskottet dessutom haft en annons för I- sektionen publicerad på Facebook.

19 Sida 19 Fortsättningsvis har Marknadsföringsutskottet arbetat med att uppdatera Sökandeportalen. I dagsläget har vissa mindre förändringar gjorts och utskottet hoppas få hjälp av Webgroup för att genomföra den större förändring som planerats. Vidare har även visitkort designats och tryckts upp. På visitkorten finns en webbadress till Sökandeportalen, Marknadsföringsutskottets användarnamn på Instagram samt utskottets mailadress. Visitkorten har delats ut i alla sammanhang där Marknadsföringsutskottet har kommit i personligt möte med presumtiva studenter. I samarbete med universitetet, Anton Petersson och Anton Tyrberg har slutligen en uppdatering av hela I-katalogen påbörjats och arbetet beräknas vara färdigt i september HÖGSKOLEPROVET Marknadsföringsutskottet har planerat att skicka ut information till studenter som presterat bra på högskoleprovet, men på grund av tidsbrist har detta dessvärre inte genomförts. ÖVRIG VERKSAMHET Utöver ovanstående verksamhet har Marknadsföringsutskottet hållit i ett flertal presentationer för gymnasieelever som har besökt Linköpings universitet, hållit i en presentation under Quintek-dagarna samt representerat I under besöksdagar i Linköping och Norrköping som universitet har anordnat. Marknadsföringsutskottets ordförande har även representerat I-sektionen under kontinuerliga möten med TFK och andra teknologsektioner på Campus Valla. Nathalie Rashed Ordförande Marknadsföringsutskottet 2013/2014 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet 13/14 har under läsåret bestått av totalt 11 personer, inklusive ordförande. Uppsättningen av gruppen har en bra spridning bland årskurser. Medlemmarna med respektive post är som följer: David Skoglund Per Nohlert Sara Erskérs Carl Brunskog Ordförande Vice Ordförande/Ekonomiansvarig Ansvarig Företagsgruppen Kontaktperson I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer