OSBY KALLELSE 1(1) Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSBY KALLELSE 1(1) Datum"

Transkript

1 OSBY KALLELSE 1(1) Datum KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Tid: tisdag den 26 januari 2016, klockan 08:30 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum 3 OBS! Platsen Ärende 1. Upprop och protokollets justering. 2. Godkännande av dagordning. 3. Information (Sekretessbelagda uppgifter i två (2) ärenden). 4. Ärende omprövning vid placering enligt 13 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LUV).(Sekretessbelagda uppgifter i ärendet). 5. Ärende utredning enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) avseende behov av stöd och hjälp enligt 5 kap. 1 SoL efter avslutad vård. (Sekretessbelagda uppgifter i ärendet). 6. Ärende umgängesbegränsning enligt 14 2 stycket 1 punkt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LUV).(Sekretessbelagda uppgifter i ärendet) 7. Redovisning av anmälda kränkningar och genomförda utredningar majdecember Skolskjutsreglemente. 9. Uppföljning av intern kontroll Intern kontoroll Verksamhetsberättelse Tilläggsbudget Tidplan budgetuppföljning Tidsplan budget Redovisning av barngruppernas sammansättning och storlek samt köläge i förskola och fritidshem. 16. Inkomna och hanterade klagomål till barn och skola Granskning av insatser till elever i behov av särskilt stöd. Daniel Landin Ordförande Marit Löfberg Sekreterare

2

3 OSBY KOMMUN Barn och skolnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3(21) Upprop och protokollets justering Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: Barn- och skolnämndens arbetsutskott utser N N (?) att tillsammans med ordföranden Daniel Landin (S) justera dagens protokoll. Ordföranden Daniel Landin (S) informerar om att dagens protokoll justeras måndagen den 1 februari 2016, klockan 08:00. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

4

5 OSBY KOMMUN Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(21) Sammanträdesdatum Barn- och skolnämndens arbetsutskott Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

6

7 OSBY KOMMUN Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(21) Sammanträdesdatum Barn- och skolnämndens arbetsutskott Information Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott beslutar. Den lämnade informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet ÖVERVÄGANDE vid placering enligt 13 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), daterad den 12 januari 2016, undertecknad av socialsekreterare Helena Lööf och förste socialsekreterare Nina Brobeck. Ärende 631. OBSERVERA! Sekretessbelagda uppgifter i ärendet. ÖVERVÄGANDE vid placering enligt 13 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), daterad den 12 januari 2016, undertecknad av socialsekreterare Helena Lööf och förste socialsekreterare Nina Brobeck. Ärende 577. OBSERVERA! Sekretessbelagda uppgifter i ärendet. - Förskole- och skollokaler - Fullmäktigeberedningen - Samverkan för bästa skola (Skolverket) - Plan för diskriminering och kränkande behandling - Visseltofta skola Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

8

9 OSBY KOMMUN Barn och skolnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(21) Ärende omprövning vid placering enligt 13 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (Sekretess) Ärende 1047 Förslag till beslut Barn och skolnämndens arbetsutskott beslutar. Enligt 13 lagen (1990:453) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LUV) besluta att vården enligt 1 och 3 LUV, i ärendet skall bestå. Sammanfattning av ärendet Skrivelse OMPRÖVNING vid placering enligt 13 LVU, daterad den 11 januari 2016, undertecknad av socialsekreterare Cecilia Lund och förste socialsekreterare Nina Brobeck. OBSERVERA! Sekretessbelagda uppgifter i ärendet. Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

10

11 OSBY KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(21) Ärende utredning enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) avseende behov av stöd och hjälp enligt 5 kap. 1 SoL efter avslutad vård (Sekretess) Ärende 486 Förslag till beslut Barn och skolnämndens arbetsutskott beslutar. I ärendet beviljas fortsatt familjehemsplacering hos, enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), till och med Sammanfattning av ärendet Skrivelse UTREDNING enligt 11 kap. 1 SoL avseende behov av stöd och hjälp enligt 5 kap. 1 SoL efter avslutad vård, daterad den 22 december 2015 av socialsekreterare Ida Johansson och förste socialsekreterare Nina Brobeck. OBSERVERA! Sekretessbelagda uppgifter i ärendet Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

12

13 VOSBY /V KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 8(21) Barn- och skolnämndens arbetsutskott Ärende umgängesbegränsning enligt 14 2 stycket 1 punkt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (i_vu) (Sekretess) Ärende 2199 Förslag till beslut Barn och skolnämndens arbetsutskott beslutar. I ärendet begränsa umgänget mellan barnet/den unge och hans pappa med tre timmar, var tredje vecka och med umgängesstöd närvarande. Sammanfattning av ärendet Skrivelse UTREDNING, av socialsekreterare Camilla Teljas och enhetschef Carina Alpar. OBSERVERA! Sekretessbelagda uppgifter i ärendet Beslutet skickas till Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

14

15 V OSBY /V KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 9(21) Barn- och skolnämndens arbetsutskott Redovisning av anmälda kränkningar och genomförda utredningar maj-december 2015 DnrBSN/2016:l 607 Förslag till beslut Barn och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta. Barn- och skolnämnden noterar informationen. Sammanfattning av ärendet I skollagen kapitel 6 7 anges huvudmannens skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling. "Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. " I syfte att informera Barn- och skolnämnden om läget på kommunens förskolor och grundskolor redovisas vid två tillfällen per år antal anmälda kränkningar och utförda utredningar. Under perioden maj-december 2015 har 40 st kränkningar anmälts till huvudman. I samtliga fall har en utredning genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Redovisning av anmälda kränkningar och genomförda utredningar maj-december 2015", daterad den 11 januari 2016 från verksamhetsområdeschef Mia Johansson, utvecklingsstrateg grundskola Lars Andreasson och utvecklingsstrateg förskola Christel Torstensson. Redovisning av anmälda kränkningar och utförda utredningar, majdecember 2015, daterad Beslutet skickas till Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

16 Barn och skola OSBY KOMMUN Lars Andreasson, Christel Torstensson, TJANSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Redovisning av anmälda kränkningar och genomförda utredningar maj-december 2015 Dnr BSN/2016:1 607 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden noterar informationen. Sammanfattning I skollagen kapitel 6 7 anges huvudmannens skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling. "Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. " I syfte att informera Bam- och skolnämnden om läget på kommunens förskolor och grundskolor redovisas vid två tillfällen per år antal anmälda - kränkningar och utförda utredningar. Under perioden maj-december 2015 har 40 st kränkningar anmälts till huvudman. I samtliga fall har en utredning genomförts. Beslutsunderlag Muntlig komplettering vid Barn- och skolnämndens arbetsutskott , samt vid Barn- och skolnämndens möte Mia Johansson Lars Andreasson Christel Torstensson Verksamhetområdeschef Utvecklingsstateg Utvecklingsstrateg Barn och skola Grundskola Förskola

17 anmälda kränkningar Redovisning av och utförda utredningar Maj-december 2015 Barn- och skolnämnden AU

18 Enligt 6 kap i skollagen Lagstiftning 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8.

19 Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Skollagen kap 6 Plan mot kränkande behandling

20 Plan mot diskriminering oc kränkande behandling Främjande insatser, alla diskrimineringsgrunderna Upprättas årligen Ska innehålla: Vision Delaktighet Utvärdering av gällande plan Kartläggning Förebyggande insatser, utifrån kartläggningen Rutin då en elev upplever sig kränkt Upptäcka - utreda - åtgärda

21 Diskrimineringsgrunder Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion och annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning > Ålder Bristande tillgänglighet (ny from ) Diskriminering och/eller trakasserier

22 Kränkande behandling sms, mms, lappar, klotter, e-mejl, bloggar, chatt kan vara: Verbal skällsord, förolämpningar, ryktesspridning Social utfrysning, miner, blickar Fysisk slag, knuffar, tafsningar, förföljelse Text och bildburen

23 Anmälan - Kränkning ^1 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling....en förskolechef eller rektor som får kännedom att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen... Skollagen kap 6 10

24 Arbetsgång vid kränkning 1. Personal som ser eller får kännedom om kränkning agerar direkt i akuta situationer och meddelar sedan barnets/elevens mentor 2. Mentor informerar förskolechef/rektor 3. Förskolechef/rektor beslutar om utredning 4. Förskolechef/rektor anmäler till huvudman att utredning påbörjas 5. Utredning pågår tills kränkningen upphört

25 Anmälan kränkande behandlin Förskolan och skolenheterna Jan-apr 2015 Maj-dec 2015 OS&Y KOMMUN Antal ^ S o* # J / <? / /

26 Likvärdighet i bedömning av när förskolechef/rektor ska anmäla till huvudman OSBY KOMMUN Att utveckla

27 visas vid mötet Exempel O pa utredningar

28

29 OSBY KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(21) Skolskjutsreglemente DnrBSN/2015:151 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta. - Skolskjutsreglemente avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Osby kommun fastställs. Sammanfattning av ärendet I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskola åk 1-9 (SL 10 kap 32 ) och grundsärskola åk 1-9 (SL 11 kap 31 ), om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen skall dessutom anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17). Osby kommun erbjuder utöver skollagen även kostnadsfri skolskjuts för barn i förskoleklass enligt samma riktlinjer som gäller för grundskolans och grundsärskolans övriga elever. För att skapa tydlighet kring förutsättningarna för skolskjuts i Osby kommun ska det beskrivas i ett skolskjutsreglemente. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Skolskjutsreglemente", daterad den 7 december 2015, från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och utvecklingsstrateg Lars Andreasson. Förslag till skolskjutsreglemente avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Osby kommun, arbetsmaterial daterad den 7 december 2015 från utvecklingsstrateg Lars Andreasson. Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat

30 j O SB Y TJANSTESKRIVELSE Datum V/ KOMMUN Sitia KD Barn- och skola Lars Andreasson, utvecklingsstrateg Skolskjutsreglemente DnrBSN/2015:151 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn och skola föreslår Barn och skolnämnden fastställa skolskjutsreglementet. Sammanfattning I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskola åk 1-9 (SL 10 kap 32 ) och grundsärskola åk 1-9 (SL 11 kap 31 ), om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen skall dessutom anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17). Osby kommun erbjuder utöver skollagen även kostnadsfri skolskjuts för barn i förskoleklass enligt samma riktlinjer som gäller för grundskolans och grundsärskolans övriga elever. För att skapa tydlighet kring förutsättningarna för skolskjuts i Osby kommun ska det beskrivas i ett skolskjutsreglemente. Beslutsunderlag Bilaga ( ); Förslag till skolskjutsreglemente avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Osby kommun. Beslutet skickas till: - Skolskjutssamordnare Per-Arne Andersson - Rektorer i grundskola och grundsärskola \ Mia Johansson Verksamhetsomi'adeschef Barn- och skola Utvecklingsstrateg Barn- och skola Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

31 %^OSBY \#V/' KOMMUN Arbetsmaterial Lars Andreasson Sid 1 (6) Förslag till Skolskjutsreglemente avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Gäller fr om Fastställt av Barn och skolnämnden

32 Innehållsförteckning 2(6) Allmänna lagkrav 3 Ansökan om skolskjuts 3 Färdvägens längd 3 Rese- och väntetid 4 Ansvar 4 Förälders ansvar 4 Entreprenörens ansvar 4 Skolans ansvar 4 Elevens ansvar 5 Bostad och folkbokföringsadress 5 Skolskjuts i mån av plats 5 Force Majeure 5 Överklagan 6 Sidan

33 Allmänna lagkrav 3(6) I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskola åk 1-9 (SL 10 kap 32 ) och grundsärskola åk 1-9 (SL 11 kap 31 ), om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt upphör i det fall elev eller vårdnadshavare väljer en annan skolenhet än den kommunen erbjuder som förstahandsplacering. I det fall kommunen har möjlighet att erbjuda skolskjuts till elev som valt annan enhet utan att detta påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt i större utsträckning än det skulle ha gjort vid ordinarie placering skall kommunen erbjuda eleven skolskjuts även i detta fall. Skolskjutsen skall dessutom anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skotskjutsning, TSVFS (1988:17). Ansökan om skolskjuts Osby kommun gör en individuell bedömning av varje enskild ansökan till kommunen. Besluten baseras på färdvägens beskaffenhet, elevens ålder och färdvägens längd. I det fall eleven har funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter som gör att han/hon av särskilda skäl behöver skolskjuts skall detta också prövas. En ansökan lämnas in till skolskjutshandläggare som fattar beslut baserat på en individuell prövning av elevens omständigheter och skäl. Färdvägens längd Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, vilka har ett avstånd mellan hemmet och skolan som överstiger nedanstående avstånd. Förskoleklass 3 km Årskurs km Årskurs km Årskurs km Följande gäller beträffande avståndet mellan hem och skolskjutshållplats: Förskoleklass hämtas och lämnas i anslutning till hemmet Årskurs 1-3 ska vara maximalt 1,5 km Årskurs 4-6 ska vara maximalt 2 km Årskurs 7-9 ska vara maximalt 3 km

34 Rese- och väntetid 4(6) Strävan är att åktiden för förskoleklasselever tom årskurs 3 inte ska överstiga 80 min/dag och för årskurserna 4-9 inte över 100 min/dag. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 60 min/dag. Ansvar Skola, entreprenör, vårdnadshavare och elev har alla del i ansvaret under resan mellan hem och skola. Vårdnadshavares ansvar Elevens säkerhet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen/hållplatsen samt under den tid eleven befinner sig vid hållplatsen. Att elev som missat skolskjutsen transporteras till skolan Att avboka skolskjuts om skjutsen inte skall användas Att ordna hemtransport i de fall eleven inte kan åka den ordinarie skolskjutsen pga akut sjukdom under skoldagen, eller annan liknande orsak Att omedelbart meddela kommunen sådana förändringar som kan påverka behovet av beviljad skolskjuts. Det kan till exempel vara om eleven byter folkbokföringsadress eller byter skola. Förändringar i schema, t ex vid växelvis boende eller annan anledning skall meddelas till kommunen i god tid innan förändringen sker. Föräldrarna har ansvar för att eleven kommer är i god tid till hållplatsen Föräldrarna ska uppmana sitt barn att följa överenskomna ordningsregler Att förbereda och träna sitt barn att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt Entreprenörens ansvar Under transport är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och att ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem skall föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna om inte annat anges genom intyg från förälder Hämtning och lämning vid hållplatser skall följa angiven tidtabell. Arrangera säkerhetsövningar I samråd med rektor upprätta ordningsregler som gäller under resan I övrigt uppfylla de överenskommelser som gäller i aktuellt avtal med Osby kommun Skolans ansvar Rektor ansvarar för säkerheten vid skolornas skolskjutshållplats Rektor ansvarar för att eleverna känner till de ordningsregler som gäller under skolskjutstransport När eleven anländer till skolan är det skolan som har tillsynsansvar för eleven. Detsamma gäller under tiden från skoldagens slut tills eleven stiger på skolskjutsen. Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna kommer i tid till uppgjorda avgångstider

35 Elevens ansvar 5(6) Eleven ska följa gällande ordningsregler. Bostad och folkbokföringsadress Rätten till skolskjuts mäts generellt utifrån elevens folkbokföringsadress. I det fall eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna mäts rätten tillskolskjuts från båda bostadsadresserna separat. Detta gäller dock bara i det fall båda vårdnadshavarna är bosatta inom kommunens gränser. Växelvis boende definieras som att eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna utefter ett specifikt schema varannan vecka eller liknande. Förändringar i schemat måste anmälas en månad innan förändringen träder i kraft. Undantag kan göras för skriftlig ansökan om ändring i det fall extraordinära omständigheter föreligger. I det fall eleven är bosatt i familjehem skall familjehemmets adress jämställas med folkbokföringsadressen. Skolskjuts i mån av plats En elev som inte har rätt till skolskjuts, men som bor längs en skolskjutslinje, kan åka med skolskjutsen under förutsättning att alla elever utmed linjen som har laglig rätt till skolskjuts får plats. Eleven åker då med skolskjutsen i mån av plats. Storlek på skolskjutsfordon beställs utifrån det antal elever som har laglig rätt till skolskjuts. Skolelever som åker med skolskjuts i mån av plats prioriteras utifrån ålder och avstånd. De yngsta eleverna får åka med i första hand och därefter beviljas eleverna plats efter stigande ålder. Om det utmed en skolskjutslinje finns flera skolelever som ansöker om att få åka skolskjuts i mån av plats, kommer eventuella platser fördelas av skolskjutshandläggaren. För att resa med skolskjuts i mån av plats behövs ett beslut från skolskjutshandläggaren. Ansökan kan endast göras skriftligen. Om en skolskjutslinje planeras upphöra eller ändra färdväg av någon anledning upphör även möjligheten för elever som reser i mån av plats. Eleven kan också förlora sin plats i skolskjutsen om det elevantal längs skolskjutslinjen som har laglig rätt till skolskjuts ökar eller minskar och förändringen innebär att det inte längre finns platser kvar att fördela till elever som reser i mån av plats. Ingen separat skolskjuts anordnas för hemtransport av elev som inte har rätt till skolskjuts enligt lagstiftningen. Nya- av och påstigningsplatser anordnas inte. Force Majeure Om skolskjutsens förare bedömer att skolskjutsen på grund av väderlek, vägens skick eller dylikt, inte kan köras på ett trafiksäkert sätt, ställs skolskjutsen in.

36 Överklagan 6(6) Ett beslut om skolskjuts kan överklagas skriftligen till förvaltningsrätten. Överklagan skickas till den myndighet som fattat beslutet, det vill säga: Osby kommun Barn och skolkontoret Osby I överklagan skall det framgå: - att det är ett överklagande - vilket beslut som överklagas - på vilka grunder beslutet överklagas, samt - vilken ändring som begärs i förhållande till beslutet Överklagan skall ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag, den klagande får del av beslutet. Kommunen kontrollerar huruvida överklagan har kommit in i rätt tid genom så kallad rättidsprövning och bedömer då om beslutet skall omprövas. I det fall överklagan har inkommit för sent avvisas överklagan. Omprövar kommunen beslutet får den klagande ett nytt beslut. Omprövas inte beslutet av kommunen skickas överklagan tillsammans med rättidsprövningen och underlag för beslutet till förvaltningsrätten för prövning.

37

38 VOSBY / V KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 11(21) Barn- och skolnämndens arbetsutskott Uppföljning av intern kontroll 2015 Dnr BSN/2015: Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta. - Godkänna uppföljning av intern kontroll och finna åtgärderna tillräckliga. Sammanfattning av ärendet I enlighet med Reglemente för intern kontroll för Osby kommun har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd har skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Varje år gör barn och skola två stycken uppföljningar av den interna kontrollplanen, en i maj och en i december. Dessa redovisas för barn- och skolnämnden efterföljande månad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Uppföljning av intern kontroll 2015", daterad den 17 december 2015, från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och handläggare Cindy Balte. OBSERVERA! Uppföljning intern kontroll 2015 kommer att delas ut på sammanträdet. Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

39 OSBY TJANSTESKRIVELSE 1(1) Datum KOMMUN Barn och skola Cindy Balte, cindy. osby.se Uppföljning av intern kontroll 2015 DnrBSN/2015: Barn och skolas förslag till barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden godkänner barn och skolas uppföljning av intern kontroll och finner åtgärderna tillräckliga. Sammanfattning I enlighet med Reglemente för intern kontroll för Osby kommun har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd har skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Varje år gör barn och skola två stycken uppföljningar av den interna kontrollplanen, en i maj och en i december. Dessa redovisas för barn- och skolnämnden efterföljande månad. Beslutsunderlag Uppföljning intern kontroll 2015 ( J Mia Johansson Verksamhetsområdeschef" CindyJMlte Handläggare

40

41 X' KO M M U N Sammanträdesdatum Barn- och skolnämndens arbetsutskott OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(21) Intern kontroll plan 2016 Dnr BSN/2015: Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta. - Intern kontrollplan för 2016 antas. Sammanfattning av ärendet Barn och skola har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för I enlighet med Reglemente för intern kontroll Osby kommun har nämnderna "det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde." Varje nämnd har skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Intern kontroll plan 2016", daterad den 6 januari 2016, från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. Intern kontroll - Brutto/nettolista. Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

42 losby KOMMUN Barn och skola Johanna Líndhe, johanna.ündhe osby.se TJANSTESKRIVEL.SE Datum Sida 1(1) Intern kontroll plan 2016 Dnr BSN/2015: Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden antar intern kontrollplan för Sammanfattning Barn och skola har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för I enlighet med Reglemente för intern kontroll Osby kommun har nämnderna "det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde." Varje nämnd har skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Intern kontrollplan 2016 Verksamhetsområdeschef Barn och skola Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

43 OSBY KOMMUN Intern kontroll - Brutto/nettolista Barn- och skolnämnden

44 Rapportering till Verksamhetsområdeschef Verksamhetsområdeschef Klar 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december 1 juni och 1 december 1 Bruttolista Brutto/nettolista Rutin/system Kontroll-moment Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Förslag till kontroll Ansvarig Frekvens Metod Rapportering av tillbud/skada/risk Att säkerställa att rutinerna för anmälan av tillbud/skada/risk följs JA Handläggare Barn och skola 2 ggr/år Fullständig kontroll Attest av faktura Att säkerställa att betalningar sker i tid JA Handläggare Barn och skola 2 ggr/år Fullständig kontroll Utredningstid barn och familj Att säkerställa att utredningstider inom barn och familjs verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta 2 ggr/år Fullständig kontroll JA Förste socialsekreterare Verksamhetsområdeschef Orosanmälan grundskola och förskola Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner inom förskola, fritidshem och grundskola för orosanmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 samt att dessa följs JA Chef för Elevhälsan 2 ggr/år Stickprov Verksamhetsområdeschef Resor och skolskjuts för barn och elever Att säkerställa att det finns väl dokumenterade rutiner vid skolskjuts och resor för barn och elever samt att dessa följs 2 ggr/år Fullständig kontroll JA Verksamhetscontroller Verksamhetsområdeschef Kontanthantering Att säkerställa att kontanthantering sker i mycket begränsad omfattning och att det finns dokumenterade och fungerande rutiner i de fall kontanthantering förekommer JA Handläggare Barn och skola 2 ggr/år Stickprov Verksamhetsområdeschef Utdrag ur belastningsregister Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanställd lämnar utdrag från belastningsregistret ärligen och att det finns väl fungerande rutiner för detta JA Vikarieanskaffare 1 gång/år Fullständig kontroll Verksamhetsområdeschef Inköp och upphandling Att säkerställa att upphandling görs och att ingångna avtal följs JA Verksamhetscontroller 2 ggr/år Stickprov Verksamhetscontroller 1 juni och 1 december Posthantering Att säkerställa att post som skickas till och från Barn och NEJ

45 Rapportering till Klar Rutin/system Kontroll-moment Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Förslag till kontroll Ansvarig Frekvens Metod skolas verksamheter nar fram till mottagaren inom utsatt tid Stöd till elever Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner så att elever i behov av särskilt stöd skyndsamt utreds och vid behov tilldelas åtgärdsprogram NEJ Anmälan diskriminering och kränkande behandling Utredning diskriminering och kränkande behandling Vikarieanskaffning förskola och grundskola Att säkerställa att rutinen för anmälan till huvudmannen vid diskriminering och kränkande behandling följs samt att det finns likvärdighet i bedömningen av när en anmälan ska göras Att säkerställa att rutinen för utredning av diskriminering och kränkande behandling följs Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner för vikarieanskaffning inom förskola och grundskola, att dessa följs samt att det finns en likvärdig bedömning av när vikarie ska sättas in NEJ NEJ NEJ Arkivering/gallring Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner för arkivering och gallring som följer gällande lagstiftning samt att dessa rutiner följs NEJ Anmälan enligt lex Sarah Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner kring anmälan enligt lex Sarah samt att dessa följs NEJ Rutiner för specialkost Att säkerställa att det finns rutiner för säker hantering av specialkost i förskola, fritidshem och grundskola NEJ Skolplikt Att säkerställa att det finns fungerande rutiner för bevakning av skolplikt och att dessa efterlevs NEJ

46 Rapportering till Klar Rutin/system Kontroll-moment Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Förslag till kontroll Ansvarig Frekvens Metod Kompetensförsörjning Att säkerställa att personal i förskola och skola har rätt behörighet för sitt uppdrag NEJ

47

48 V OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL V/ KOMMUN Sammanträdesdatum Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sida 13(21) Verksamhetsberättelse 2015 Dnr BSN/2015: Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår bam- och skolnämnden besluta. - Verksamhetsberättelsen för 2015 antas. Sammanfattning av ärendet Barn- och skolnämnden ska lämna ifrån sig verksamhetsberättelse till årsredovisningen för Verksamhetsberättelsen behandlar årets händelser, måluppfyllelse, nyckeltal och statistik, ekonomi och framtid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Verksamhetsberättelse 2015", daterad den 7 januari 2016, från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. Verksamhetsberättelse 2015 Barn- och skolnämnden, kommer att skickas med i kallelse till nämndes sammanträde. Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

49 TJANSTESKRIVEL.SE Datum Sida 1(1) Barn och skola Johanna Lindhe, Verksamhetsberättelse 2015 Dnr BSN/2015: Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden antar verksamhetsberättelse för Sammanfattning Barn- och skolnämnden ska lämna ifrån sig verksamhetsberättelse till årsredovisningen för Verksamhetsberättelsen behandlar årets händelser, måluppfyllelse, nyckeltal och statistik, ekonomi och framtid. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2015 Barn- och skolnämnden Verksamhetsområdeschef Barn och skola Verksamhetscontroller Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

50

51 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum S da 14(21) Barn- och skolnämndens arbetsutskott Tilläggsbudget 2016 DnrBSN/2010:4 41 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta. - Tilläggsbudget 2016 godkänns. Sammanfattning av ärendet Barn- och skolnämnden överlämnar förslag till tilläggsbudget 2016 till Kommunstyrel sen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Tilläggsbudget 2016" daterad den 7 januari 2016, från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. OBSERVERA! Förslag till tilläggsbudget 2016 kommer att delas ut på sammanträdet. Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

52 TJANSTESKRIVEL.SE Datum Sida 1(1) Barn och skola Johanna Lindhe, Tilläggsbudget 2016 DnrBSN/2016:4 041 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden godkänner förslag till tilläggsbudget 2016 och skickar förslaget vidare till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Barn- och skolnämnden överlämnar förslag till tilläggsbudget 2016 till Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Förslag till tilläggsbudget 2016 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Barn och skola Johanna Lindhe Verksamhetscontroller Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

53

54 k/ OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(21) KOfVlfvlLJN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Tidplan budgetuppföljning 2016 Dnr BSN/2015: Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta. - Tidplanen för budgetuppföljning 2016 godkänns. Sammanfattning av ärendet Barn och skola har, utifrån av Kommunstyrelsen beslutad tidsplan och anvisningar för budgetuppföljning, tagit fram en tidsplan för Barn och skolas budgetuppföljning Kommunfullmäktige begär in budgetuppföljning med helårsprognos från nämnderna per april, augusti och vid helår. Kommunstyrelsen begär dessutom in uppföljning per februari och oktober. Nämnderna uppmanas göra budgetuppföljning månadsvis. Nämnd/förvaltning ska rapportera till Kommunstyrelsen varje månad om negativa budgetavvikelser uppstår i månadsprognosen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Tidplan budgetuppföljning 2015", daterad den 6 januari 2016, från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. Tidsplan för budgetuppföljning Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

55 TJANSTESKRIVEL.SE Dalum Sida 1(1) Barn och skola Johanna Lindhe, Tidsplan budgetuppföljning 2016 Dnr BSN/2015: Barn och skolas förslag till barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden godkänner tidsplan för budgetuppföljning Sammanfattning Barn och skola har, utifrån av Koinmunstyrelsen beslutad tidsplan och anvisningar för budgetuppföljning, tagit fram en tidsplan för Barn och skolas budgetuppföljning Kommunfullmäktige begär in budgetuppföljning med helårsprognos från nämnderna per april, augusti och vid helår. Kommunstyrelsen begär dessutom in uppföljning per februari och oktober. Nämnderna uppmanas göra budgetuppföljning månadsvis. Nämnd/förvaltning ska rapportera till Kommunstyrelsen varje månad om negativa budgetavvikelser uppstår i månadsprognosen. Beslutsunderlag Tidsplan för budgetuppföljning 2016 Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Barn och skola Verksamhetscontroller Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsldawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

56 Tidsplan för budgetuppföljning 2016 Barn- och skolnämnden Månad Löne integration Prognos tillgänglig I BOP Stängning av BOP BSN arbetsutskott BSN Till ek. avd KSLU KS KF Februari 22feb 23feb 26feb 08 mar 22 mar 04 mar 09 mar 23 mar Mars 24 mar 29 mar 01 apr April 21 apr 22 apr 27 apr 10 maj 24 maj 06 maj 11 maj 25 maj 13 jun Maj 23 maj 24 maj 27 maj 07 jun 21 jun Juni 20 jun 21 jun 23 jun 16 aug 30 aug Juli 21 jul Augusti 22 aug 23 aug 26 aug 13 sep 27 sep 09 sep 21 sep 05 okt 24 okt September 21 sep 22 sep 26 sep Oktober 21 okt 24 okt 27 okt 08 nov 22 nov 04 nov 09 nov 23 nov November 21 nov 22 nov 24 nov 29 nov 13 dec December 19 dec Handlingar delas ut på arbetsutskottets sammanträde och redovisas enligt ovanstående tidsplan. På arbetsutskottet i november presenteras budgetuppföljningen muntligt. Handlingar delas ut på Barn- och skolnämndens sammanträde.

57

58 "V OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(21) V4r >*/ KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Tidsplan budget 2017 Dnr BSN/2015: Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta. - Tidsplan för budget 2017 antas. Sammanfattning av ärendet Barn och skola har, utifrån av Kommunstyrelsen beslutad tidsplan och anvisningar för framtagande av budget 2017 och flerårsplan , tagit fram en tidplan för Barn och skolas arbete med budget 2017 och flerårsplan Förslag till investeringsprogram ska lämnas för åren Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Tidsplan budget 2017", daterad den 6 januari 2016, från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. Tidsplan för budget 2017 och flerårsplan Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

59 i OSBY KOMMUN Barn och skola Johanna Lindhe, johanna.lindhe osby.se TJANSTESKRIVELSE Da\um Sida 10) Tidsplan budget 2017 DnrBSN/2015: Barn och skolas förslag till barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden antar tidsplan för framtagande av budget 2017 och flerårsplan samt investeringsprogram Sammanfattning Barn och skola har, utifrån av Kommunstyrelsen beslutad tidsplan och anvisningar för framtagande av budget 2017 och flerårsplan , tagit fram en tidplan för Barn och skolas arbete med budget 2017 och flerårsplan Förslag till investeringsprogram ska lämnas för åren Beslutsunderlag Tidsplan för budget 2017 och flerårsplan Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Barn och skola Verksamhetscontroller Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

60 BSN AU BSN KS KF Ek avd/klg Förslag investeringsplan fastigheter mar 22-mar 01-maj Förslag investeringsplan övrigt mar 22-mar 01-maj Preliminär intembudget aug 30-aug 31-aug Beslut om budget 2017 och flerårsplan investeringsplan okt 28-nov Internbudget 2017, nämndernas slutgiltiga förslag 29-nov 13-dec 15-dec Interkommunal ersättning och bidrag nov 13-dec Tidsplan budget 2017 och flerårsplan Barn- och skolnämnden

61

62 V. OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(21) l^ > ^»y KOMMUN Sammanträdesdatum v Barn- och skolnämndens arbetsutskott Redovisning av barngruppernas sammansättning och storlek samt köläge i förskola och fritidshem Dnr BSN/2016:5 630 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta. - Notera informationen. - Verksamhetsområdet skall varje månad redovisa till barn- och skolnämnden antal barn per avdelning för att kunna följa upp statsbidraget till "Mindre barngrupper på förskolan". Sammanfattning av ärendet I Skollagen kap 8, 8 anges huvudmannens ansvar för förskolan: "Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö " I skollagen kap 14, 9 anges huvudmannens ansvar för fritidshemmet: "Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö " 1 syfte att informera om situationen på kommunen förskolor och fritidshem så redovisas följande information två gånger per år: Antal inskrivna och placerade barn per förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Köläget inom förskola och pedagogisk omsorg. Fördelning av pojkar respektive flickor på förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. Vistelsetid på förskolor och fritidshem. Barn i behov av särskilt stöd på förskolor och fritidshem. Antal folkbokförda och placerade barn på förskolorna per åldersgrupp. Antal vårdnadsbidrag Barn placerade på förskolor och fritidshem i annan kommun eller fristående verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Redovisning av bargruppernas sammansättning och storlek samt köläge i förskola och fritidshem", daterad den 6 januari 2016, Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

63 V OSBY Sammanträdesdatum fs>) KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 18(21) från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe. OBSERVERA! Placeringar förskola och fritidshem kommer att delas ut på sammanträdet. Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

64 OSBY TJANSTESKRI VELSE 1(2) V<f V KOMMUN <*» um Barn och skola Johanna Lindhe, Redovisning av barngruppernas sammansättning och storlek samt köläge i förskola och fritidshem Dnr DDN/2015/J 630 (2>SK/f^o\ b ' S~ U?> O Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden noterar informationen. Barn- och skolnämnden vill varje månad få redovisat antal barn per avdelning för att kunna följa upp statsbidraget till "Mindre barngrupper på förskolan". Sammanfattning I Skollagen kap 8, 8 anges huvudmannens ansvar för förskolan: "Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö" I skollagen kap 14, 9 anges huvudmannens ansvar för fritidshemmet: "Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö" I syfte att informera om situationen på kommunen förskolor och fritidshem så redovisas följande information två gånger per år: Antal inskrivna och placerade barn per förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Köläget inom förskola och pedagogisk omsorg. Fördelning av pojkar respektive flickor på förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. Vistelsetid på förskolor och fritidshem. Barn i behov av särskilt stöd på förskolor och fritidshem. Antal folkbokförda och placerade barn på förskolorna per åldersgrupp. Antal vårdnadsbidrag Barn placerade på förskolor och fritidshem i annan kommun eller fristående verksamhet. Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

65 Osby kommun Datum Sida 2(2) Beslutsunderlag Placeringar förskola och fritidshem M/v 4\ o\m&> o\ Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Barn och skola 'Johanna Lindhe Verksamhetscontroller U^tc^

66

67 OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(21) KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Inkomna och hanterade klagomål till barn och skola 2015 DnrBSN/2016:2 600 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta. - Notera informationen. Sammanfattning av ärendet Huvudmannen ska som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ha en fungerande rutin för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn och skolas rutin för klagomål gällande förskola, skola och fritidshem finns beskriven på kommunens hemsida. Där finns också en blankett som ska användas vid klagomål. Barn och skola har under 2015 tagit emot ett klagomål inom grundskolan. Klagomålet är utrett, besvarat och avslutat. Ärende Huvudmannen ska som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ha en fungerande rutin för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Skollagen kapitel 4 8: Huvudmannens ska ha skrifdiga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Skollagen överlämnar till varje huvudman att bestämma hur rutinen för klagomål ska organiseras och hur informationen ska lämnas. Barn och skolas rutin för klagomål gällande förskola, skola och fritidshem finns beskriven på kommunens hemsida. Där finns också en blankett som ska användas vid klagomål. Information om rutinen lämnas även vid föräldramöten i verksamheten samt skriftligt i grundskolan och fritidshem via det digitala verktyget InfoMentor. Klagomålshanteringen har som syfte att: - stärka föräldrars och vårdnadshavares inflytande - utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare - enkelt och snabbt kunna åtgärda brister som uppstår i verksamheten Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

68 Sida /OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(21) V- KOMMUN Sammanträdesdatum Barn- och skolnämndens arbetsutskott - öka trovärdigheten för verksamheten genom att behandla synpunkter och utföra åtgärder. Barn och skola har under 2015 tagit emot ett (1) klagomål inom grundskolan. Klagomålet är utrett, besvarat och avslutat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Inkomna och hanterade klagomål till barn och skola 2015", daterad den 20 december 2015, från verksamhetsområdeschef Mia Johansson. Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

69 OSBY '/ KOMMUN Barn och skola Mia Johansson, TJANSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Inkomna och hanterade klagomål till Barn och skola 2015 BSN/2016:2 600 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden noterar informationen. Sammanfattning Huvudmannen ska som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ha en fungerande rutin för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn och skolas rutin för klagomål gällande förskola, skola och fritidshem finns beskriven på kommunens hemsida. Där finns också en blankett som ska användas vid klagomål. Barn och skola har under 2015 tagit emot ett klagomål inom grundskolan. Klagomålet är utrett, besvarat och avslutat. Ärende Huvudmannen ska som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ha en fungerande rutin för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Skollagen kapitel 4 8: Huvudmannens ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna, ska lämnas på lämpligt sätt. Skollagen överlämnar till varje huvudman att bestämma hur rutinen för klagomål ska organiseras och hur informationen ska lämnas. Barn och skolas rutin för klagomål gällande förskola, skola och fritidshem finns beskriven på kommunens hemsida. Där finns också en blankett som ska användas vid klagomål. Information om rutinen lämnas även vid föräldramöten i verksamheten samt skriftligt i grundskolan och fritidshem via det digitala verktyget InfoMentor.

70 Klagomålshanteringen har som syfte att: stärka föräldrars och vårdnadshavares inflytande utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare enkelt och snabbt kunna åtgärda brister som uppstår i verksamheten öka trovärdigheten för verksamheten genom att behandla synpunkter och utföra åtgärder. Barn och skola har under 2015 tagit emot ett (1) klagomål inom grundskolan. Klagomålet är utrett, besvarat och avslutat. Mia Johansson Verksamhetsområdeschef Barn och skola

71

72 Sida W OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 21(21) V KOMMUN Sammanträdesdatum Barn och skolnämndens arbetsutskott Granskning av insatser till elever i behov av särskilt stöd Dnr BSN/2016:3 624 Förslag till beslut Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta. - Verksamhetsområdet arbetar vidare enligt Ernst & Youngs rekommendationer med de vidtagna åtgärderna. - Nämnden informeras om framtagna rutiner för uppföljning av det särskilda stödet i augusti Sammanfattning av ärendet Revisionsbyrån Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun granskat insatser till elever i behov av särskilt stöd. Skolinspektionens påpekande från 2014 har innefattats i denna granskning. Den grundar sig på intervjuer med verksamhetsområdeschef och enhetschef central elevhälsa samt dokumentstudier. Samtliga rektorer i Osby kommuns grundskolor har även getts möjlighet att besvara ett antal frågor via e-post. Den sammantagna bedömningen visar att organisationen och verksamheten gällande barn i behov av särskilt stöd är ändamålsenlig och väl fungerande, men att det finns behov av ökad uppföljning av insatser till elever i behov av särskilt stöd. Den visar även att verksamheten tillgodoser elevers behov av modersmål och studiehandledning, men att viss oro uttrycks gällande framtida möjlighet att tillgodose det ökade behovet. Reglering av särskilt stöd finns i Skollagen kapitel 3. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Granskning av insatser till elever i behov av särskilt stöd", daterad den 7 januari 2016, från verksamhetsområdeschef Mia Johansson och enhetschef central elevhälsa Jessica Jönsson. Revisionsrapport "Granskning av insatser till elever i behov av särskilt stöd", Dnr KS/2015: Beslutet skickas till: Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

73 TJANSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Barn och skola Jessica Jönsson Granskning av insatser till elever i behov av särskilt stöd DnrBS/2016:3 624 Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden beslutar att verksamheten ska arbeta vidare enligt Ernst & Youngs rekommendationer med de vidtagna åtgärderna. Barn- och skolnämnden ska informeras om framtagna rutiner för uppföljning av det särskilda stödet i augusti Sammanfattning Revisionsbyrån Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun granskat insatser till elever i behov av särskilt stöd. Skolinspektionens påpekande från 2014 har innefattats i denna granskning. Den grundar sig på intervjuer med verksamhetsområdeschef och enhetschef central elevhälsa samt dokumentstudier. Samtliga rektorer i Osby kommuns grundskolor har även getts möjlighet att besvara ett antal frågor via e-post. Den sammantagna bedömningen visar att organisationen och verksamheten gällande barn i behov av särskilt stöd är ändamålsenlig och väl fungerande, men att det finns behov av ökad uppföljning av insatser till elever i behov av särskilt stöd. Den visar även att verksamheten tillgodoser elevers behov av modersmål och studiehandledning, men att viss oro uttrycks gällande framtida möjlighet att tillgodose det ökade behovet. Reglering av särskilt stöd finns i Skollagen kapitel 3. Beslutsunderlag Revisionsrapport "Granskning av insatser till elever i behov av särskilt stöd", Dnr KS 2015: Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Reglementet gäller från och med 2017-07-01 Fastställt i Barn- och skolnämnden 2016-05-24 Innehållsförteckning 2 (6) Sida

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Skolskjutsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Innehållsförteckning 1. Rätt till skolskjuts... 1 2. Vårdnadshavare och skola... 1 3. Planeringsnormer/avståndsregler... 1 4. Särskild

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i grundskolan vara kostnadsfri. Det innebär att om vissa krav uppfylls har eleven rätt till skolskjuts som bekostas

Läs mer

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola REGLER 1(16) 2015-04-01 BOU 2015/134 nr 2015.1496 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Björn Tideman, Handläggare 0171-526 32 bjorn.tideman@bildning.habo.se Dokumentansvarig:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun

Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun [1] Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun 1. Inledning Varje kommun ska vid utformningen av utbildningen beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Denna policy utgår

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 KNIVSTA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH 2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 SKOLSKJUTSREGLER

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Kf 117 Dnr 00162/2015 003. Yttranden har endast inlämnats av Vänsterpartiet. Kommunfullmäktiges beslut

Kf 117 Dnr 00162/2015 003. Yttranden har endast inlämnats av Vänsterpartiet. Kommunfullmäktiges beslut ARV1DSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Ärviesjdvrien komniuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2015-06-23 156 Kf 117 Dnr 00162/2015 003 Regler och riktlinjer för skolskjutsar Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se REGLEMENTE Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2012.725.003 4, 2013-02-06 1(7) Bengtsfors kommuns reglemente

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Beslutat i kommunfullmäktige 1995-11-27 ( 228) Reviderat av kommunstyrelsen 1999-01-13 ( 21), av gatuoch trafiknämnden 2003-03-05

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Reviderad 2013-03 Versionsnummer 1 Innehåll 1.0 Skolskjuts i Finspångs kommun 2 1.1 Elever i grundskola och grundsärskola 2 1.2 Elever i gymnasieskolan

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts Reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Fastställda av Utbildningsnämnden 2014-06-03 Un 32 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 Skolskjuts enlig

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Skolskjutsreglemente Flens kommun

Skolskjutsreglemente Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:3 623 Skolskjutsreglemente Flens kommun Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Antagen av kommunfullmäktige 1981-02-24 127 Reviderat

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

SKOLSKJUTS INFORMATION OM SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN

SKOLSKJUTS INFORMATION OM SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN SKOLSKJUTS INFORMATION OM SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN 2014-11-13 Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan (10 kap. 32 ) och särskolan(11

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(11) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockarskogsgårdens förskola 20160201-20170131 2(11) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad 89/2015 Ärn BUN 2015/127.610 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-19.50 Beslutande ordinarie Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Iréne Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Liz-Beth Persson (S)

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

2015-02-10. Naringslivscenter i Osby Klockan 09:00-16:20 Ajournering for fika kl. 9:40-10:05 och kl. 14:30-14:50 Ajournering for lunch kl.

2015-02-10. Naringslivscenter i Osby Klockan 09:00-16:20 Ajournering for fika kl. 9:40-10:05 och kl. 14:30-14:50 Ajournering for lunch kl. OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Beslutande Naringslivscenter i Osby Klockan 09:00-16:20 Ajournering for fika kl. 9:40-10:05 och kl. 14:30-14:50 Ajournering for lunch kl. 12:00-13:15

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2011-11-14 Handläggare Yvonne Nilsson Er Referens Vår Referens Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Innehåll: 1. Godkännande och rätt till bidrag för fristående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasselgårdens förskola 20160201-20170131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...3 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 SIDENSVANSEN Det handlar om barns mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i förskolan. Självklart ska barn ha ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Antagen: 2014-10-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 TUN PEDAGOGISK OMSORG Hhhhdfhjfj Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 Grunduppgifter Tunenhetens vision lyder: Alla barn skall känna nyfikenhet, levnadsglädje och vara väl

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. 1 Arbetsgivarärenden. 1.1 Organisation. Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor

Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. 1 Arbetsgivarärenden. 1.1 Organisation. Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-05-10 Barn- och ungdomsnämnden Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN-2012-171 Dpl 01 1 Arbetsgivarärenden 1.1 Organisation Ärendetyp Delegat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(11) Reviderad 2014-05-05 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockarskogsgårdens förskola 2(11) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Skolskjutsreglemente. för Kristianstads kommun. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden. Redaktionell revidering juni 2015

Skolskjutsreglemente. för Kristianstads kommun. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden. Redaktionell revidering juni 2015 Skolskjutsreglemente för Kristianstads kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-07 Redaktionell revidering juni 2015 Reglemente för skolskjutsverksamheten i Kristianstads kommun Det finns

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 SKOLSKJUTSREGLEMENTE 1. Bakgrund Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen 2010:800. Kommunen

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling Åkers skola och Fritidshem Läsåret 2011/2012 Innehåll Inledning Definitioner och begrepp Diskriminering Trakasserier Kränkande behandling Mobbning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 klockan 13.00-15.20 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S) Övriga

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(24)

OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(24) OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(24) KO M M U N Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 08:30 Ajournering for fika klockan 9:20-9:50 Besiutande Daniel Landin (S), Ordforande Lars-Anton Ivarsson (M),

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN Datum 2014-12-19 Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012.

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. April 2011 Utbildningsförvaltningen Ribbybergsskolan Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. Innehållsförteckning Lagens innehåll och syfte... 3 Definitioner

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Riktlinjer Fastställt av Skoldirektör, delegation 2015:42 Datum för fastställande 2015-10-13 Giltighetstid Tills vidare + översyn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013 Likabehandlingsplan Österro skola 2012/2013 1 Innehållsförteckning Vision, verksamhetsidé, mål och målkriterier... 3 Främjande åtgärder, förebyggande åtgärder och åtgärder vid kränkande behandling, diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer