SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12"

Transkript

1 SPÅNGA GYMNASIUM Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva på något nytt som inte ingår på ditt program. Du kan också välja kurser som utökar din behörighet eller ger meritvärden inför fortsatta studier. Valet omfattar 300 poäng, som du själv fördelar mellan åk 2 och åk 3. Du som går i åk 1 ska välja kurser för två år, d.v.s. du gör ditt val för årskurs 2 och också ett preliminärt val för årskurs 3. Titta igenom alla kurser och fundera noggrant över vilka kurser som intresserar dig. Du får inte välja kurser som redan ingår i din ordinarie utbildning. Du måste också noga kontrollera att du uppfyller eventuella förkunskapskrav. Om du vill läsa mer än 300 poäng måste du ansöka om utökat program. Skolledningen beslutar om din ansökan kan beviljas. De flesta kurserna är sorterade i olika block. Under en termin kan du bara läsa högst en kurs i varje block. Det finns också ett mindre antal fristående kurser. Fler sökande än platser Om fler elever söker en kurs än vad det finns platser, lottas platserna ut bland de elever som har valt kursen. Kurser kan ställas in Om det visar sig att otillräckligt antal elever söker kursen ställs den in. De som sökt just denna kurs, får då göra ett omval. Betyg Betyg ges i samtliga kurser. Betygen kommer att ingå i ditt slutbetyg. Sista dag för inlämning av valblanketten Fundera noga över ditt val och gör dina val senast fredag 4 mars. Byte av individuellt val När du efter valet placerats i dina respektive kurser kommer byte av val endast att tillåtas i undantagsfall och om det finns synnerliga skäl. Beslut fattas av skolledningen. Frågor När det gäller vilka kurser som ökar din behörighet till vidare studier samt allmän information, prata med någon av våra studie- och yrkesvägledare Ann-Sofi Isaksson (SP), Kicki Brunzell (Nv) eller Sara Jonsson (NP). Har du frågor om kursernas innehåll kontakta lärarna som undervisar i ämnet, se kontaktperson för respektive kurs.

2 Språk EN1202 Engelska B Kontaktpersoner: Nur Günes, Kalle Larsen Engelska B bygger på Engelska A. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande situationer. Kunskap om förhållandena i engelskspråkiga länder fördjupas och det historiska och kulturella perspektivet vidgas. Kraven för Engelska B är desamma för alla program. EN1203 Engelska C med inriktning mot kultur och samhälle Kontaktperson: Janja Abdelmassih Förkunskapskrav: Engelska B Engelska C bygger på Engelska B. Kursen förbereder för vidare studier med engelska som arbetsredskap. Kursen ska fördjupa kunskapen om engelskspråkiga länders kultur och litteratur. Studierna ska dessutom ge en allsidig språklig kompetensutveckling, där eleven får ökade insikter i det egna lärandet även med tanke på studier och yrkesarbetande efter gymnasiet. I kursen ingår också förberedelser för att ta Cambridge Certificate. MODERNA SPRÅK Kontaktpersoner: Franska Salima Lekorchi Spanska Salima Lekorchi Tyska Christina Sjödin Italienska Kalle Larsen Mandarin SYV Steg 1 Du lär dig att delta i enkla samtal och göra dig förstådd i vardagliga situationer såväl muntligt som skriftligt. Du kan förstå det viktigaste innehållet vid läsning av kortare texter, instruktioner och beskrivningar. Du lär dig förstå tydligt talspråk och får också en inblick i liv och kultur där språket används. Steg 2 Förkunskapskrav: godkänd kurs steg 1 Du får nu läsa lite längre och svårare texter samt i anslutning till dessa utöka ditt ordförråd och öva din skriftliga förmåga, större grammatisk riktighet krävs. Du ska kunna tillgodogöra dig det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt tempo och kunna göra dig förstådd i enkla samtal i vardagliga situationer samt kunna berätta muntligt på ett enkelt och begripligt språk om sådant som är väl bekant. Du ska kunna tillgodogöra dig det väsentliga i tydliga texter och enkla berättelser. Viss kunskap om målspråksländernas kultur eftersträvas. Steg 3 Förkunskapskrav: godkänd kurs steg 2 Du deltar i samtal om vardagliga ämnen, berättar spontant och lär dig föra samtalet framåt. Du får utöver läroboken läsa enklare skönlitterära texter. Du visar att du förstår huvudinnehållet i normalt talspråk exempelvis i filmer. Du lär dig uttrycka dig i enkel form i skrift för att berätta, beskriva eller informera om något. Du får ökad kännedom om liv och kultur där språket används. Steg 4 Förkunskapskrav: godkänd kurs steg 3 Du ska efter avslutad kurs kunna förstå tydligt vardagsspråk och kunna delta i samtal kring välbekanta ämnen. Du ska kunna tala begripligt och med sammanhang samt kunna läsa innehållet i olika typer av texter. Ökade krav på grammatisk riktighet såväl muntligt som skriftligt ställs. Vi läser även romaner och tittar på såväl textad som otextad film. Steg 5 (Franska, Spanska, Tyska) Förkunskapskrav: godkänd kurs steg 4 Du deltar i olika diskussioner kring aktuella ämnen i målspråkslandet. Studierna består till stor del av projektarbeten i olika ämnen (realia). Kraven på grammatisk riktighet såväl muntligt som skriftligt höjs. Vi läser romaner och autentiska texter som vi samtalar kring och tittar på såväl textad som otextad film. Du som elev påverkar i hög grad innehållet i kursen. Sida 2 av 8

3 Naturvetenskapliga ämnen BI1203-A Biologi breddning - inriktning biomedicin 50 poäng Kontaktpersoner: Alexandra Alevras, Hanna Forsberg Biomedicin handlar om sjukdomars uppkomst, botemedel och behandling. Denna kurs fokuserar på mikroorganismers (bakterier och virus) betydelse för uppkomst av sjukdom och hur vi skyddar oss mot dessa. I kursen ingår fördjupning i medicinsk kemi och kroppens immunförsvar, samt principer för hygien och smittskydd. BI1203-B Biologi breddning - inriktning viltvård 50 poäng Kontaktperson: Steffan Lockowandt Eleven får fördjupad kunskaper inom ekologi med inriktning viltvård. Kursen skall ge grundläggande kunskaper om den nordiska faunan, dess livsvillkor och skötsel, samt färdigheter i fältarbete. Delar av kursen görs i fält under maj månad, obligatoriskt moment. OBS! Det är en stark rekommendation att du som går på NP-programmet läser denna kurs! KE1203-A Kemi breddning - inriktning miljökemi 50 poäng Kontaktpersoner: Hanna Forsberg, Mariana Däcker Vilka främmande kemikalier finns i vår omgivning; i naturen, i maten vi äter, i kläderna vi har på oss? Målet med denna kurs är eleven får en djupare förståelse för var främmande kemikalier kommer ifrån, hur olika kemikalier påverkar oss och jordens ekosystem, hur man mäter förekomsten av kemikalier i naturen, samt vad vi kan göra för att minska spridningen av farliga ämnen i vår miljö. Delar av kursen görs i fält. FY1203-A Fysik breddning - inriktning astronomi 50 poäng Kontaktpersoner: Staffan Karlquist, Tatjana Spiric Kursens innehåll: o Astronomins historia, hur astronomins världsbild vuxit fram. o Stjärnhimlens utseende att kunna orientera sig på den norra stjärnhimlen. o Astronomins observationsmetoder och om astronomiska instrument, stjärnors ljusstyrka, stjärnspektra, avståndsmätning. o Vårt solsystem, dess uppkomst och utseende, himlakropparnas rörelse, grunden för vår tideräkning. o o Stjärnornas fysik, solen, dess uppbyggnad och energiproduktionen däri. Stjärnors uppkomst, och utveckling, galaxer, deras struktur och utveckling, kosmologi, huvuddragen i Big Bang modellen. FY1202 Fysik B 150 poäng Förkunskapskrav: godkända kurser i Fysik A, Matematik C Kontaktpersoner: Fredrik Hollsten, Samuel Eckeskog Målet för kursen är att eleven ska skaffa sig kunskaper inom mekanik, elektromagnetism, vågor samt atomen. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom naturvetenskapsintensiva utbildningar. MA1202 Matematik B 50 poäng Förkunskapskrav: godkänd kurs Matematik A Kontaktperson: Fredrik Hollsten Målet för kursen är att eleven ska formulera, analysera och lösa problem inom några av kunskapsområdena sannolikhetslära, klassisk geometri, statistik, första- och andragradsfunktioner samt ekvationer och ekvationssystem. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom matematiken. MA1203 Matematik C Förkunskapskrav: godkänd kurs Matematik B Kontaktpersoner: Staffan Karlquist, Fredrik Hollsten Målet för kursen är att eleven ska formulera, analysera och lösa problem inom några av kunskapsområdena logaritmer och potenser med reella exponenter, matematiska modeller som bygger på geometriska talföljder, ändringskvot, derivata och matematisk tillväxt, härledning av deriveringsregler samt sambandet mellan derivata och funktionens graf. I kursen används grafritande räknare för funktionsstudier. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom matematiken. MA1205 Matematik E 50 poäng Förkunskapskrav: godkänd kurs Matematik D Kontaktpersoner: Staffan Karlquist, Mariana Däcker Målet för kursen är att eleven skaffar sig kunskaper inom komplexa tal och differentialekvationer. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar. MA1206 Matematik Breddning 50 poäng Förkunskapskrav: godkänd kurs Matematik C Kontaktpersoner: Mounir Ben Ammar, Mariana Däcker Målet för kursen är att eleven ska formulera, analysera och lösa problem inom några av kunskapsområdena sannolikhetslära, funktioner, vektorer i planet och rymden, samt matriser och matematiska modeller. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar Sida 3 av 8

4 Ekonomiska kurser RK1201 Affärsjuridik 50 poäng Kontaktpersoner: Dan Sandberg, Jörgen Ringquist FE1201 Finansiering och kalkylering 50 poäng Kontaktpersoner: Dan Sandberg, Jörgen Ringquist FE1202 Företagsekonomi A 50 poäng Kontaktpersoner: Dan Sandberg, Jörgen Ringquist Kursen ger dig grundläggande och övergripande kunskaper i ämnet. På kursen går vi igenom (1) affärsidéns betydelse, (2)olika typer av verksamheter, företagsformer, intressenter, organisationsformer och utveckling, (3) villkor och begrepp inom inköp och försäljning, (4)grundläggande företagsekonomiska kalkyler, (5)budgetering och uppföljning.! RK1203 Rättskunskap (Vardagsjuridik) 50 poäng Kontaktpersoner: Fredrik Brohlin, Dan Sandberg Kursen ger dig en kunskap om lag och rätt, framför allt inriktad mot dig som privatperson. Svenska medborgare förväntas känna till alla de lagar som de berörs av. Endast genom denna kursen kan du få en grundläggande utbildning om vad du måste känna till om de regler du ständigt måste rätta dig efter. Efter denna kurs vet du bättre vilka rättigheter du har och hur du ska göra om du känner dig felaktigt behandlad av andra. FE1207 Småföretagande A 50 poäng Kontaktpersoner: Jörgen Ringquist, Dan Sandberg Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall o förstå affärsidéns betydelse för företagande o kunna beskriva företag utifrån dess verksamhet, företagsform, intressenter, uppbyggnad och utveckling o känna till lagar och regler som påverkar förutsättningar för företagande o kunna tillämpa grundläggande principer och metoder för budgetering och kalkylering för små företag inom valt verksamhetsområde o kunna tillämpa grundläggande principer och metoder för marknadsföring och redovisning för små företag inom valt verksamhetsområde o kunna förstå det lokala näringslivets framväxt, struktur och förutsättningar för den framtida utvecklingen. FE1208 Småföretagande B Kontaktperson: Jörgen Ringquist Förkunskapskrav: Småföretagande A Du och dina kamrater kommer att starta ett företag och driva det under ett läsår. Du får möjlighet att testa din egen driftighet och lämplighet som företagare och har dessutom möjlighet att tjäna pengar på företaget. Kursen drivs i projektform i enlighet med Ung Företagsamhets modell. Den här kursen kräver att du kan arbeta självständigt och att du har lätt för att samarbeta. Sida 4 av 8

5 Idrotts- och friluftskurser IDH1517 Friluftsliv A Lokal kurs Löper under ett läsår! Kontaktpersoner: Clas Forslin, Jens Kristensson, Arvid Sundblad Grundutbildning i friluftsliv som syftar till att ge en bred bas av kunskaper för att, efter avslutad kurs, säkert kunna utöva eget friluftsliv. Kursen inriktas mot klättring, kajakpaddling, långfärdsskridskoåkning och alpin skidåkning. Kursen ger grundläggande färdigheter och kunskaper om vägval, utrustning, säkerhet, teknik i dessa aktiviteter. OBS! En del helger och eftermiddagar kommer att användas för genomförande av kursinnehållet. IDH1502 Träningsmetoder och ledarskap Äventyrsguide Lokal kurs 50 poäng Löper under vårterminen! Kontaktpersoner: Clas Forslin, Jens Kristensson, Arvid Sundblad Förkunskapskrav: Friluftsliv A Kursens mål är att ge en inblick i vad det innebär att planera, organisera, och leda en friluftsaktivitet. Kursen är till hälften praktisk med ledarövningar inom t.ex. långfärdsskridskoåkning, vandring, klättring och kajakpaddling där undervisningen sker ute i naturen. Den teoretiska halvan fokuserar på ledarskap, grupprocesser, teambuilding, säkerhetsfrågor, navigation, allemansrätt, ansvarsfrågor och möjligheter till vidare studier. Gruppen skall som avslutning på kursen planera och leda en ungdomsaktivitet eller ett företagsevent. Kursen ger ingen formell behörighet men skall ses som en introduktion till att arbeta inom friluftsbranschen. Adventureelever ges företräde till kursen. IDH1506 Ledarskap samt fördjupning inom ett specialområde Lokal kurs 50 poäng Löper under vårterminen! Kontaktpersoner: Clas Forslin, Jens Kristensson, Arvid Sundblad Förkunskapskrav: Friluftsliv A och för kajakinriktning dessutom Avancerad havskajak I denna kurs väljer du att fördjupa dig inom ett av områdena klättring, kajakpaddling eller alpin skid- eller snowboardåkning. Oavsett vilket område du väljer ingår fördjupning av tidigare kunskaper, egen träning, ledarskap och praktik som ledare. Väljer du inriktningen klättring går du Svenska klätterförbundets kurser Grund- och Fortsättningskurs i klippklättring med auktoriserade instruktörer. Du lär dig bestiga berg! Väljer du inriktningen havskajak bygger du vidare på dina kunskaper från avancerad havskajak med paddling under tuffare förhållanden som vågor och strömmande vatten och mer teknik under ledning av auktoriserade instruktörer. En given kurs om du siktar på att bli kajakinstruktör. Väljer du inriktningen alpin skid- eller snowboardåkning går du Friluftsfrämjandets Introkurs vilket är första steget på utbildningen till skid/snowboardlärare. Denna kurs innebär en kostnad för resa och uppehälle. IDH1519 Avancerad havskajak Lokal kurs 50 poäng Löper under höstterminen! Kontaktpersoner: Clas Forslin, Jens Kristensson, Arvid Sundblad Förkunskapskrav: Friluftsliv A Kursen innebär en fördjupning av de kunskaper i havskajakpaddling som deltagarna har införskaffat under kursen Friluftsliv A. Kursen följer normerna för NIL (Nordisk instruktörslicens havspaddling) Grund-säkerhet. I kursen ingår bland annat teknik- och räddningsövningar, navigation, sjövägsregler samt planering och genomförande av en flerdagars ytterskärgårdstur i kajak. IDH1202 Idrott och hälsa B 50 poäng Förkunskapskrav: Godkänd kurs Idrott och Hälsa A Kontaktpersoner: Sara Ridderlind, Eva Sonnevi Du ska efter avslutad kurs ha kunskap om och erfarenhet av fysiologiska och psykologiska effekter av olika former av träning. Du ska bl a kunna leda, organisera och genomföra ett träningspass med gruppen, samt kunna ge exempel på samband mellan arbetsmiljö, stress och hälsa. SC1201,1202 Specialidrott A + B 300 poäng Kontaktpersoner: Sara Ridderlind, Eva Sonnevi Krav: Träning och tävling på hög nivå i en etablerad klubb. Ditt specialidrottsförbund ska godkänna att du läser denna kurs. Din tränare skall följa träning och tävling under 2 år och tillsammans med idrottsläraren sätta ditt betyg. Denna kurs är till för att ge dig tid för träning och tävling och på så sätt underlätta din idrottskarriär. Teoriundervisning ges i skolan om träningslära, kost m.m. och träning i din specialidrott med din klubb eller tränare. Sida 5 av 8

6 Samhällsvetenskapliga kurser FS1201 Filosofi A 50 poäng Kontaktperson: Olle Linton Eleven ska efter kursen: o kunna diskutera olika filosofiska förhållningssätt till existentiella frågor o känna till centrala etiska frågeställningar och öva sig att argumentera kring ståndpunkter inom den normativa etiken o ha fått öva sig i att analysera och värdera information och ge argument för vad som bör ingå i begreppen kunskap och vetenskap o ha fått arbeta med tolkning, precisering och definition av begrepp och utsagor o ha fördjupat sig i något valt filosofiskt problem HI1501 Idéhistoria 50 poäng Kontaktperson: Fredrik Brohlin Kursen Idéhistoria behandlar västvärldens syn på världen och universum. Du får lära dig hur synen på människan och inte minst synen på kvinnan har sett ut under olika tidsperioder. Vi läser också om hur synen på kunskap har växt fram och förändrats under historiens gång. Kort sagt varför vi tänker som vi gör i vår del av världen, Västeuropa. Vi tittar på flera filmer eller sekvenser ur filmer. Några exempel är James Bond-filmer, Hubble på Cosmonova, Det femte elementet, I Rosens namn, Matrix och Undergången för att studera hur olika idéer ur historiens kammare används och populariseras. Vi tittar också på flera youtubeklipp. Kursen startar i antiken, cirka 300 år före vår tid och slutar i 1900-talet. Om du vill förstå hur västvärldens kunskapssyn utvecklats och förändrats är Idéhistoria kursen för dig! SH1202 Samhällskunskap B Kontaktpersoner: Jan-Erik Söderlund, Fredrik Brohlin Förkunskapskrav: Samhällskunskap A Samhällskunskap B bygger på Samhällskunskap A. Du får fördjupa dig inom samhällskunskapen genom valda avsnitt om ekonomiska, politiska, geografiska och sociala förhållanden inom Sverige samt det internationella samhället. Du får också lära dig att mer kritiskt granska källor och analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv. HI1202 Historia B Kontaktpersoner: Fredrik Brohlin, Olle Linton, Jan-Erik Söderlund Förkunskapskrav: Historia A Historia B bygger på Historia A. Eleven får välja att fördjupa sig i olika tematiska avsnitt inom historien. Kursen ska utveckla elevens förmåga att jämföra olika slags historiesyn och historiska händelser i nutid och förgången tid. Studierna i kursen ska öka elevernas kunskaper om källkritik och historiska förklaringsmodeller. PS1201 Psykologi A 50 poäng Kontaktperson: Sonja Dahlbäck Eleven ska kunna beskriva egna och andras reaktioner, psykologiska begrepp, kunna redogöra för människans utveckling genom livet, tolkning av omvärlden. Eleven ska kunna redogöra för psykologiska likheter och skillnader mellan människor och hur människan fungerar i grupp. Kunna ge exempel på kriser och problem i vardagsliv och yrkesliv PS1202 Psykologi B 50 poäng Kontaktperson: Sonja Dahlbäck Förkunskapskrav: Psykologi A Eleven skall kunna jämföra psykologiska perspektiv och teorier och reflektera över konsekvenser av deras tillämpning, kunna reflektera över samband mellan psykologi och samhällsutveckling, kunna reflektera över människans utveckling samt arvets och miljöns betydelse för utvecklingen och livsvillkoren, samt ha fördjupade kunskaper i ett eller flera valda områden inom ämnet. FS1201 Religion B 50 poäng Kontaktperson: Olle Linton Religionskunskap B bygger på Religionskunskap A, med fördjupande studier av världsreligionerna. Vidare behandlas etiska samt samhälleliga frågor ur ett religionsperspektiv. Under kursen ges även möjlighet till fördjupande specialstudium i ämnet, vilka väljs utifrån intresse och förutsättningar. För mer information kontakta kursansvarig. Svenska SV1507 Svenska Retorik Lokal kurs 50 poäng Kontaktperson: Josefina Myrman Kursen ger en systematisk, praktisk träning i hur man talar inför andra, i större och mindre grupper. Inslag av teori, bl a retorikens historia, det klassiska talets grunder och studium av några tal. Sida 6 av 8

7 Estetiska ämnen TEU1204 Design Kontaktpersoner: Ingrid Taylor, Sigrid Löfgren Mål för kursen: o Ge kunskaper i att arbeta med skisser och enkla modellmaterial o Visualisera en idé, från uppdrag till färdig presentationsmodell - designprocessen o Ge kunskaper om ergonomi, teknik, ekonomi, estetik m.m. FBL1201 Fotografisk bild A Kontaktpersoner: Ingrid Taylor, Sigrid Löfgren Mål för kursen: o Ge förståelse om den fotografiska bildens berättarspråk o Arbeta praktiskt med olika typer av fotografiskt arbete-kreativt bildskapande o Enklare ljussättning, mörkrumsarbete MU 1208 Körsång A 50 poäng Kontaktperson: Göran Forsberg Kursen skall ge en grundläggande kunskap om att sjunga i kör. Det ger dig ett bra tillfälle att öva upp din sångröst. Vi övar sångteknik, stämsång, intonation och framträdande. Du skall delta i kören minst fyra terminer. Musikproduktion Vi har ett musikblock som man kan välja olika delar av, allt efter intresse. Alla tre kurserna (Arrangemang och komposition, Ensemble A och Ljudteknik A) ligger på samma schemaposition och löper över 2 år, man kan välja samtliga kurser = 200 poäng. Vi skräddarsyr kurserna efter dina behov. MUPR1201 Arrangemang och komposition 50 poäng Kontaktperson: Göran Forsberg För dig som vill arrangera eller skriva egna låtar. Du får lära dig olika sätt att skapa musik. Vi tittar på vägen från idé till färdig komposition för konsert eller CD. Denna kurs bör kombineras med Ljudteknik A. MU1201 Ensemble A 100 Poäng Kontaktperson: Göran Forsberg För dig som vill spela tillsammans med andra. En förutsättning är att du har några till på skolan som du redan spelar med eller att du hittar några. Du får lära dig hur man repeterar på ett effektivt sätt, att sätta ihop ett program för en konsert eller CD MUPR1203 Ljudteknik A 50 poäng Kontaktperson: Göran Forsberg En kurs för dig som är tekniskt och musikaliskt intresserad, där det ej är nödvändigt att kunna spela något instrument. Du får grundläggande kunskaper i o inspelningsteknik, digitalt och analogt o hur man sköter ett mixerbord, skapar och redigerar digitala ljud o hur man genomför ett soundcheck av ett liveband o hur man producerar en CD Sida 7 av 8

8 Övriga kurser TEXK1201 Textkommunikation A (Tidningsjournalistik) Kontaktperson: Fredrik Brohlin På kursen Textkommunikation gör du en av Sveriges bästa skoltidningar var SpångaPressen bäst i landet och vann både Dagens Nyheters tävling Lilla Journalistpriset och Sveriges Tidskrifters tävling Årets skoltidskrift. Du lär dig att skriva nyhetsartiklar och reportage. Du lär dig intervjuteknik och att ringa runt till myndigheter för att ta reda på information. Du gör redigering och layout i programmet Indesign. Redigering innebär att du bestämmer var på en sida text, rubrik, bild, bildtext och faktaruta ska placeras. Vi redigerar både nyhetstidning och magasin för att få en känsla för olika stilar. Vi diskuterar också typsnittets funktion och gör enklare bildbehandling i photoshop. Du kommer också fota mycket med digitalkamera och lära dig att kombinera text med bild. Tillsammans diskuterar vi layout och bild för att se vad som är bra och vad som kan utvecklas. Fredrik Brohlin som håller i kursen, är journalistutbildad på JMG i Göteborg (Institutionen för journalistik och masskommunikation)och Poppius journalistskola i Stockholm. DJR1209 Hundar 50 poäng Förkunskapskrav: godkänd kurs Djurkunskap grundkurs Kontaktpersoner: Birgitta Kajler, Tove Björlin Kursen skall ge kunskaper om hundens ursprung och betydelse i dagens samhälle. Kursen skall även ge kunskaper om hundars beteenden, utveckling, uppfostran, skötsel och utfodring. Kursen skall dessutom ge kunskaper om aktuella lagar och bestämmelser. Kursen ges utanför ordinarie schematid på kvällar och helger efter överenskommelse. Kursen innehåller praktiska moment där det finns möjlighet att ta med egen hund. NAM1211 Utrotningshotade arter 50 poäng Kontaktperson: Fredrik Köhler Kursen skall ge kunskap om utrotningshotade växt- och djurarter, skälen för att de bevaras samt om olika tillvägagångssätt för att bevara dem. Kursen skall även ge kunskap om de lagar och förordningar som rör handel med utrotningshotade växt- och djurarter samt kunskap om organisationer som arbetar med dessa frågor. NAM1206 Global miljövård 50 poäng Kontaktperson: Alexandra Alevras, Helena Palm Kursen skall ge kunskaper om globala miljö- och resursfrågor samt om innebörden i internationella överenskommelser inom miljöområdet. Kursen skall också ge inblick i naturbrukets villkor i utvecklingsländer. Sida 8 av 8

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2011/12 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 27 januari 2011 kl. 08.15 för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge 1 Individuellt Val 2011/2012 Kurs Poäng Platser Period Estetiska kurser

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer