Politiskt Handlingsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politiskt Handlingsprogram"

Transkript

1 Politiskt Handlingsprogram

2 Politiskt handlingsprogram

3 Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box Stockholm Telefon: Telefax: Besöksadress: Ringvägen 100 A

4 Innehåll Politik som ger resultat 7 Förord av SSUs ordförande Anna Sjödin Demokrati 8 Politisk demokrati 9 Tydlig maktfördelning 9 Valsystem 10 Partiernas roll 11 Utveckla demokratins former för att omfatta fler 12 Avskaffa monarkin 13 Demokratisera EU ytterligare 14 Social demokrati 16 Ekonomisk demokrati 17 Kulturell demokrati 19 Ägarkoncentration inom media 20 Rätten att uttrycka sig kulturellt 22 Mångfald eller enfald i kulturen 23 Folkrörelsens roll 24 En solidarisk värld 48 FN till människors försvar 49 Reformeringen av FN 50 Modern folkrätt 51 Gemensamma regler för en gemensam värld 53 Mänskliga rättigheter 55 En aktiv utrikespolitik 56 En global fackföreningsrörelse 57 Solidarisk fördelning 59 Rättvis handel 61 Rättvisemärkt 62 Asyl- och flyktingpolitik 63 Ett humanare Europa 65 Sveriges asyl- och flyktingpolitik 66 Ensamma flyktingbarn 69 Gemensam säkerhet 72 Totalförsvaret 75 Integrationspolitik 26 Språket - nyckeln till delaktighet 27 Rasism och främlingsfientlighet 28 Diskriminering 30 Feminism 34 Befria familjen 36 Befria sexualiteten 37 Sexualiseringen av det offentliga rummet 38 Mellan två världar 39 Våld och prostitution 41 Hela lönen halva makten 44 Arbete åt alla 80 Politik för full sysselsättning 81 Trygghet i förändring 84 Arbetslöshetsförsäkringen 86 Lönepolitiken 88 Medbestämmande i arbetslivet 89 Hälsa i arbetslivet 92 Kultur i arbetslivet 93 Arbetstidsförkortning 94 Diskriminering i arbetslivet 94 Kön och arbete 96 Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 98

5 Hela Sverige ska leva 100 Regionalpolitik 100 Kommunikationer 102 Företagande 104 Utbildning 108 En skola för alla 110 Öppna skolan 114 Elevdemokrati 114 Betyg 117 Läromedel 119 Lärarrollen 120 Förskolan 121 Grundskolan 122 Gymnasieskolan 124 Vuxenutbildning 126 Fristående skolor 128 Högre studier 129 Studiemedel 131 Närhet till utbildning 133 Treterminssystem 134 Utnyttja den kompetens som finns 135 Jämställdhet inom högskolan 135 Studentinflytande 136 Vidareutbildning 137 Forskning 138 Välfärd 140 Socialpolitik 141 Vård och omsorg 144 Folkhälsa 146 Droger och beroende 150 Bostadspolitik 154 Finansiering av bostäder 157 Rätten till bostad 159 Familjepolitik 161 Sexualpolitik 163 Kriminalpolitik 168 Hot och brott 169 Verktyg för trygghet 171 Förebyggande arbete och rättsäkerhet 174 Miljö 178 Ekologisk hållbar utveckling 180 Uthålligt jord- och skogsbruk 184 Globalt miljöarbete 185 Djurskydd 190

6

7 Politik som ger resultat Det du håller i din hand är resultatet av ett enormt arbete, timmar av slit och debatterande. SSUs politiska handlingsprogram visar vart SSU ska gå under de nästkommande åren. Programmet stakar ut vår kurs och sätter den politiska dagordningen. Det är ett dokument jag är stolt över därför att jag vet vilken kraft det har. Beslut på SSUs kongresser blir i många fall verklighet. Det vet såväl dagens politiker som gårdagens. Fråga bara Ingvar Carlsson, eller Mona Sahlin eller varför inte Göran Persson. Alla har de varit engagerade i SSU, diskuterat politik på nätterna och sedan slagits för de beslut som fattats på SSUs kongresser. Kongressen 2005 var en historisk. Det var en kongress där samtalet, debatten och respekten för varandra stod i centrum. Det blir väldigt tydligt i detta starka handlingsprogram som den samlade kunskapen och engagemanget i SSU har skapat. Politiska program måste följas av handling som ger resultat. Nu börjar kampen för att göra verklighet av vår politik och skapa det samhälle vi vill se. Jag vet att det är möjligt! Anna Sjödin Förbundsordförande SSU

8 Demokrati Socialdemokratins demokratisyn härstammar ur vår utgångspunkt i alla människors jämlikhet. I det demokratiska och jämlika samhället har alla människor samma rätt att påverka sin vardag och omvärld och samma möjligheter att uppfylla sina livsdrömmar. Vår strävan syftar till att varje människa känner egenmakt. I dag möter dock demokratin många hot i form av den vanmakt som människor känner över frågor i så väl sin egen vardag som världsutvecklingen. Det finns en tydlig politisk skiljelinje i frågan om demokratins omfattning och syfte. SSU menar att demokratin är mer än formella regler och den har ett större syfte än att bara skapa legitimitet för ett styre. Demokratin är ett mål i sig och demokratin måste vara både politisk, kulturell, social och ekonomisk. Det innebär att principen om alla människors lika rätt och möjlighet att utöva inflytande ska gälla i samhällets alla sektorer. SSUs vision är en vital demokrati som omfattar hela samhället och alla dess beståndsdelar. Dit har vi en lång väg kvar. I dag koncentreras makten i samhället i informella nätverk, företagsledningar och maktcentra som få har tillgång till och som allt för ofta står utanför demokratisk kontroll. Vår demokratimodell har byggts på genom historien och formats under nationalstaternas och industrisamhällets framväxt. Många principer och grundläggande strukturer håller än i dag. Men för att möta framtidens utmaningar måste vi också hitta nya vägar för att demokratisera en värld som karaktäriseras allt mer av ett gränsöverskridande nätverkssamhälle och kapitalism. Fungerande demokratiska arbetsformer möjliggör för alla att delta i samhällets 8

9 beslutsfattande. Genom att säkra demokratiska rättigheter åt alla byggs grunden för fredlig konfliktlösning. SSU vill se en representativ demokrati med inslag av deltagardemokrati där alla ges möjlighet att påverka. Medborgarnas vilja kanaliseras bäst i ett representativt system. SSU tar avstånd från allt bruk av våld och skadegörelse i en fungerande demokrati. Där har alla möjlighet att protestera och påverka på ett fredligt sätt. SSU tar avstånd från all form av våld och skadegörelse som politisk metod i ett fungerande demokratiskt system. Politisk demokrati För att motverka människors vanmakt och fördela makten på ett demokratiskt sätt måste det finnas en balans mellan å ena sidan att beslut fattas på en gemensam nivå där ett helhetsperspektiv kan garanteras å andra sida att makten aldrig flyttas längre från den som berörs än vad som är nödvändigt. En öppen och tydlig fördelning av maktbefogenheter och beslutsnivåer är därför grundläggande för varje demokratiskt system. Tydlig maktfördelning I dag finns det brister i de demokratiska beslutsnivåerna i Sverige och på internationell nivå. Detta bidrar till människors vanmakt. Maktfördelningen mellan lokal-, regional-, statlig- och EU-nivå måste tydliggöras. SSU ser ett problem i att staten tagit över allt mer av det medborgerliga kravställandet på kommunerna samtidigt som kommunerna har varierande ekonomiska, demografiska och territoriella förutsättningar. Grundinställ- 9

10 ningen är att beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt samtidigt som statens uppgift förblir att garantera en jämlikhet geografiskt. För att kunna erbjuda välfärd på ett effektivt sätt ser vi på vissa håll ett behov av en förändrad kommunstruktur. Många kommuner har i dag, på grund av sin storlek, problem att erbjuda en bra välfärd till sina medborgare. På många håll kan därför kommunsammanslagningar behövas, alternativt att angränsande kommuner samarbetar kring välfärdsfrågor. Samtidigt bör också den regionala nivån förstärkas och kunna ges större befogenheter särskilt i storstadsområden där kommunerna delar många gemensamma problem. Som exempel så bör bostadsbyggandet samordnas så att alla kommuner i en storstadsregion får ta ansvar för bostadsförsörjningen. SSU vill se en tydligare maktfördelning mellan olika politiska nivåer. SSUs grundinställning är att beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt. Mindre kommuner bör vid behov slås ihop eller samarbeta med angränsande kommuner för att lösa välfärdsfrågorna. SSU vill se en förstärkning av den regionala nivån. SSU anser att staten måste stå garant för en god kommunal välfärd. Valsystem En grundläggande del av en representativ demokratis legitimitet är dess valsystem. Valsystemet ska garantera en rättvis representation och samtidigt möjliggöra ett effektivt styre. Ett hot mot vårt valsystems legitimitet är det minskade valdeltagandet. Partierna och även riksdag och regering har ett stort ansvar för att stimulera och möjliggöra ökat 10

11 deltagande i den demokratiska debatten. Politiken måste flyttas från stängda rum till folket och listor till förtroendeuppdrag måste fyllas med personer från underrepresenterade grupper. Framför allt ser vi att valdeltagandet till Europaparlamentet är lågt, speciellt bland unga och lågutbildade. För att öka valdeltagandet tror SSU att en ökad kontakt mellan väljare och folkvalda är nödvändigt. När den förtroendevalda kommer närmare medborgarna finns det bättre möjligheter för kommunikation mellan valen. SSU kräver en fortsatt gemensam valdag för kommun, landsting och riksdag. SSU anser att demokratin måste vara heltäckande och att inte enskilda frågor kan lyftas ur sitt sammanhang. Därför måste frågorna vara av väldigt avgörande betydelse för människor i kommunen, regionen eller landet om en folkomröstning ska utlysas. I de fall folkomröstningar genomförs måste folkbildande insatser genomföras för att alla ska ha en god möjlighet till en korrekt information. Folkomröstningar ska endast vara vägledande, det politiska ansvaret måste alltid ligga på de folkvalda. SSU förespråkar en representativ demokrati och ett proportionellt valsystem. SSU menar att folkomröstningar ska användas sparsamt. SSU kräver en fortsatt gemensam valdag för kommun, landsting och riksdag. Partiernas roll Partierna är kärnan i den representativa demokratin. Partiernas medlemsminskning är därför ett allvarligt hot mot den representativa demokratin. Partiernas funktion för att kanalisera intressen och ta ansvar för beslut kan aldrig ersättas av personval eller intresseorganisationer. Det är därför viktigt med offentligt stöd till partierna. Att stimulera 11

12 nya arbetsformer inom partiväsendet är av största vikt. Ett fungerande partiväsende måste finnas på alla politiska nivåer. Även partistrukturerna i EU måste utvecklas och förstärkas för att människors delaktighet i politiken på EU-nivå ska öka. SSU menar att de politiska partierna är grunden för representativ demokrati. SSU menar att partistrukturen i EU bör förstärkas. Utveckla demokratins former för att omfatta fler En viktig del av en fungerande representativ demokrati är att den omfattar alla och att den speglar samhällets sammansättning. Det är viktigt att utveckla rollen som förtroendevald politiker för så väl offentliga som interna uppdrag. Fritidspolitiker är viktiga för en levande demokrati. SSU vill stimulera fler att ta fritidspolitiska uppdrag. Samtidigt ställer det krav på fler tillgängliga uppdrag. Vi måste ställa krav på att förutsättningarna för att ta uppdrag för olika grupper ses över. Man bör till exempel granska om de platser där vi har våra möten är tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. Andra exempel är om arvodet gör att folk har råd att gå från sina ordinarie jobb för att driva politik. Hur är förutsättningarna för småbarnsföräldrar och människor med utländsk bakgrund? Vi måste hela tiden granska vårt arbete ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Målet är att fler personer med olika klass, kön, etnicitet och sysselsättning ska ha politiska uppdrag. Ett sätt att gynna representativitet bland dem med politiska uppdrag är inslaget av personval men det måste finnas ett tydligt regelverk kring finansieringen av dessa. Demokratins strukturer måste ständigt utvecklas. Vårt samhälle förändrats ständigt och våra möjligheter till inflytande kommer därför att kräva nya lösningar. SSU vill att 12

13 man ständigt provar fler och nya sätt för människor att uttrycka sina åsikter och utöva inflytande. SSU anser att politiker inte bör ha mer än ett tungt uppdrag samtidigt. SSU menar att ingen socialdemokratisk politiker bör sitta på samma offentliga uppdrag i mer än tre mandatperioder i sträck. SSU menar att förutsättningarna för att vara fritidspolitiker för olika grupper bör ses över. SSU anser att en kandidats ålder bör vara utmärkt på valsedeln. SSU kräver att socialdemokraternas listor inför val ska spegla det jämställda mångkulturella Sverige. SSU kräver att alla som har rösträttsåldern inne och har bott i Sverige i minst tre år bör ha rösträtt och vara valbara i samtliga val och till samtliga offentliga uppdrag. SSU ser positivt på nya former för att låta människor komma till tals i den demokratiska processen. Att makten delas lika mellan könen. Kravet att man ska ha varit svensk medborgare i tio år för att få sitta i regeringen ska omedelbart slopas. Avskaffa monarkin Inga offentliga uppdrag kan gå i arv i en demokrati. Monarkin är omodern och odemokratisk. Det är inte rimligt att man ska kunna födas till en maktställning i samhället. Istället bör den av riksdagen utsedda talmannen fungera som statschef. Tills monarkin är avskaffad bör monarkin ställas under ökad demokratisk kontroll. Dessutom bör apanaget stegvis minskas fram till dess monarkin avskaffas. Hovet ska finansiera sin egen 13

14 verksamhet. SSU anser att monarkin ska avskaffas. SSU anser att talmannen ska vara statschef. SSU kräver att offentlighetsprincipen ska gälla även hovet. SSU anser att monarken inte ska vara ordförande i utrikesnämnden. SSU anser att statschefen ej bör ha rättslig immunitet. SSU kräver att tvånget på att statschefen ska bekänna sig till protestantismen avskaffas. SSU anser att hovet ska finansiera sin egen verksamhet. Arbetarrörelsen måste mer aktivt gå ut i debatten för avskaffandet av monarkin. Demokratisera EU ytterligare För att bryta människors vanmakt krävs också att den allt mer omfattande, internationellt gränsöverskridande, verksamheten demokratiseras. Det bästa alternativ vi har i dag för att reglera och styra utvecklingen i vårt närområde är den Europeiska Unionen. Det finns dock all anledning att ställa sig kritisk till demokratin i dagens EU. SSU vill se en demokratisering av EU där det folkvalda parlamentet ges ökad makt. Ett tvåkammarsystem bör införas där beslut som ska fattas på överstatlig nivå fattas med enkel majoritet i båda kammarna. Det folkvalda parlamentet utgör den ena kammaren med full förslagsrätt och initiativrätt. Den andra kammaren utgörs av ministerrådet där varje nation representeras med en röst. Kommissionens ordförande ska utses och godkännas av båda kamrarna. Kommissionens ledamöter bör hämtas ur parlamentet. Det bör regleras hur en eventuell misstroendeförklaring mot kommissionen ska gå till och kommissionen ska kunna avsättas av parlamentet. 14

15 SSU ser oroligt på hur intresset för den europeiska dagspolitiska agendan är förhållandevis lågt hos det europeiska folket. Integrationen och demokratiseringen av Europeiska Unionen måste komma ifrån folket. Därför är det viktigt att den politiska debatten och de ideologiska skiljelinjerna i Europa blir en naturlig del av den svenska socialdemokratins vardagspolitik. SSU vill väcka intresse för och debatt om de specifika europeiska vardagsfrågorna hos det svenska folket. Det är också viktigt att det svenska folket och människorna i Sverige och Europa känner engagemang och ansvar för de europeiska institutionerna. Endast då är SSUs vision om ett demokratiskt EU möjligt. SSU kräver att EU demokratiseras ytterligare. SSU anser att makten i EU ska delas mellan ministerrådet och Europaparlamentet i ett tvåkammarsystem. SSU anser att varje stat bör ha en röst i EU:s ministerråd. SSU kräver att Europaparlamentet ges full förslags- och initiativrätt. SSU anser att kommissionens ledamöter bör hämtas ur Europaparlamentet. SSU anser att överstatliga beslut ska fattas med enkel majoritet i både parlamentet och ministerrådet. SSU kräver offentlighet och insyn ska gälla för alla demokratiska nivåer, från kommun till EU. Det europeiska socialdemokratiska partiet och ECOSY måste vidare integreras med medlemsländernas socialdemokratiska partiorganisationer och ungdomsförbund. SSU efterlyser ett av den europeiska socialdemokratin ägt medium som kan leverera information till och skapa en europeisk debatt hos Europas folk. Socialdemokratin ska ständigt och tydligt redovisa sina ambitioner på den europeiska nivån. 15

16 Social demokrati En förutsättning för deltagande och demokrati är social trygghet. En stark välfärd är en förutsättning för en social demokrati där människor ges verklig möjlighet att delta på lika villkor. Verklig demokrati kan aldrig förminskas till att enbart handla om de formella reglerna för politiska beslut och valsystem. Verklig demokrati kräver trygghet i form av bland annat sociala skyddsnät, arbete, utbildning, vård och omsorg. Att ha makt över det egna livet är en förutsättning för att kunna ta och utöva makt i samhället. Vi kallar det egenmakt. Människors frihet begränsas i dag av maktstrukturer som klassamhället, genusordningen och den etniska diskrimineringen. Demokrati kräver att människor är fria och kan utöva inflytande på lika villkor. Ett steg på vägen är ett ökat brukarinflytande inom välfärdens sektorer. För att göra det möjligt för alla människor att förverkliga sin potential tror SSU på det trygga samhället som ger alla tillgång till utbildning, arbete, sociala skyddsnät, vård och omsorg. Ett sådant samhälle är ett kostsamt projekt och kräver en omfördelning mellan de som har och de som inte har. Det trygga samhällets syfte måste vara att ge människor makt över det egna livet, att frigöra och stärka individen. SSU vill se ett välfärdssystem där ett kollektivt ansvarstagande går hand i hand med starka och fria individer. Det är människan och aldrig systemen som ska stå i fokus. SSU anser att utbildning, vård och omsorg är en förutsättning för demokrati och måste därför finansieras gemensamt och garanteras av det offentliga. SSU anser att demokrati kräver ett omfördelningssystem mellan olika grupper och olika skeden i livet. SSU anser att tillgången till inkomst är grundläggande för att kunna möta samhället 16

17 och leva i det på egna villkor SSU vill se ett välfärdssystem där ett kollektivt ansvarstagande går hand i hand med starka och fria individer. SSU anser att välfärdssystemet måste ge utrymme för människors preferenser och valmöjligheter. SSU uppmuntrar ökade inslag av brukarinflytande. Ekonomisk demokrati Demokratin ska genomsyra alla delar av samhället, även ekonomin. Det ekonomiska systemet påverkar alla dagligen. Makten över det ekonomiska systemet innebär därför ett stort inflytande i samhället. I dag är den makten orättvist fördelad, såväl nationellt som internationellt. Mycket få människor har stor makt samtidigt som många knappt har något inflytande alls. Orsaken till detta är den sneda fördelningen av resurser världen över. Därför måste människors inflytande över olika delar av ekonomin öka. Det betyder bland annat att politikens makt måste öka på bekostnad av marknadens makt. Vi vill se en ekonomisk ordning där varje människa har rätt och möjlighet att påverka den ekonomiska utvecklingen. Den svenska välfärds- och demokratimodellen bygger på en reglerad marknadsekonomi. Skatter, fördelningspolitik, lagar, regleringar och statligt samt kooperativt ägande kan användas för att demokratisera ekonomin. Det finns centrala områden i samhället som aldrig bör styras av marknadskrafter. Inom välfärden är därför ett gemensamt ägande nödvändigt. Skattesystemet måste vara progressivt och gynna svaga grupper. SSU slår vakt om förmögenhetsskatten. Fackföreningsrörelsens roll för att öka demokratins inflytande 17

18 över ekonomin är betydelsefull. Genom till exempel aktivt ägande och god representation i näringslivets beslutande organ ges fackföreningsrörelsen möjlighet att företräda stora gruppers intressen. Det är avgörande för att minska den ekonomiska maktkoncentrationen. Aktivt ägande kanske inom den mån som det inte påverkar fackföreningsrörelsens bestämda roll. Näringslivet måste också ta ett eget etiskt och samhälleligt ansvar. Chefer och bolagsstyrelser ska spegla samhällets sammansättning. För att förhindra maktkoncentration bör korsägande samt det antal uppdrag i bolagsstyrelser som en person kan inneha reduceras. Systemet med A- och B-aktier bör därför också avskaffas. Gemensamt ägda bolag ska föregå med gott exempel genom att agera etiskt och socialt ansvarsfullt. Staten och offentliga arbetsgivare bör aktivt använda sig av sitt ägande i pensionsfonder och andra placeringar för att stimulera ett etiskt och socialt ansvarstagande näringsliv. SSUs samhällsvision bygger på ekonomisk demokrati. SSU anser att starka fackföreningsrörelser är en viktig del av ett demokratiskt inflytande över ekonomin. SSU anser att verktygen för att utöva inflytande över ekonomin måste vara såväl nationella som internationella. SSU anser att näringslivet måste ta ett eget etiskt och samhälleligt ansvar. Gemensamt ägda bolag ska föregå med gott exempel genom att agera etiskt och socialt ansvarsfullt. SSU ser kooperativt ägande som ett viktigt verktyg för att utöva makt och inflytande. Systemet med A- och B-aktier bör avskaffas. 18

19 Kulturell demokrati Begreppet kultur kommer ursprungligen från ordet odling. I ett modernt språkbruk kan man betrakta kultur som en odling av människan. Det är genom kulturen som människan utvecklar sina intellektuella, spirituella och estetiska färdigheter. Att vara människa handlar inte bara om att arbeta och producera. Centralt för en människa är också det sociala livet. I människans sociala liv har kulturen en fundamental betydelse. Kulturen ger oss en djupare mening med våra liv. Med kulturen upplever vi saker, den skapar gemenskap och formar tankar. Den för oss samman och lär oss saker på samma gång. Kulturen är viktig både för var och en av oss och för samhället som helhet. Eftersom kulturen är fundamental för människans sociala utveckling måste den vara jämlikt fördelad och tillgänglig för alla. Vi avvisar med kraft högerns idéer om att göra stora nedskärningar i kulturbudgetarna och alltmer låta kulturen bli något som den enskilda själv ska bekosta. Kulturen är en samhällsangelägenhet. Samhället har ett ansvar för att alla människor ska ha tillgång till kultur. Detta ansvar innebär att flera politiska beslut måste genomföras. Samtliga statliga museer ska vara avgiftsfria. Funktionshindrades tillgång till kulturen ska säkerställas. Samhället ska ge skäliga resurser till kulturell verksamhet. Samhällets roll är att tillhandahålla resurser till kulturen och att garantera alla människors tillgång till kultur. Samhället ska inte bestämma över kulturens innehåll. I ett modernt samhälle är det inte rimligt att staten ska censurera vad vuxna människor ska se på biografer. Vuxencensuren av film bör därför avskaffas. Sverige ska vara ett land där olikheter ses som en resurs snarare än ett hot. Allas erfarenheter ska bejakas och tas till vara, inte bara för att det är moraliskt och ideologiskt riktigt, utan även för att det vore ett enormt resursslöseri att låta bli. Oförmåga att förstå 19

20 varandra och acceptera varandras olikheter skapar rasism och diskriminering och leder till utanförskap, kriminalitet och arbetslöshet. Det är oförenligt med en socialdemokratisk demokratisyn att människors bakgrund försvårar deras möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Därför är en politik för ett fungerande mångkulturellt samhälle inte bara integrationspolitik, utan även ett stort demokratiprojekt. SSU kräver att samtliga statliga museer ska bli avgiftsfria. Funktionshindrades tillgång till kultur är fundamental, och ska säkerställas. Vuxencensuren ska avskaffas. Ägarkoncentration inom media Såväl den nationella som den globala mediemarknaden har koncentrerats i händerna på en handfull mediekoncerner. I Sverige och Norden heter aktörerna Bonniers, Schibsted och MTG. Globalt heter de bland annat Disney, Time Warner, Viacom, GE och Bertelsmann. Dessa koncerner äger tidningar och TV-kanaler, bokförlag, filmbolag, biografer, butiker, leksakstillverkare, nöjesparker och agenturer. Genom sin monopolställning kan företagen helt kontrollera kulturutbudet för medborgarna. Kontrollen över medierna är ett sätt att ta makten över människors tankar, historieskrivning och verklighetsuppfattning. Makten över tanken kallas hegemoni och är en maktfaktor som måste tas på allvar. Trots att medierna saknar formell politisk makt påverkar de den förda politiken i samhället, både genom att granska, men också genom att driva sin egen politik. SSU ser positivt på att det civila samhället deltar i politiken, men då nästan all media ägs av privata storföretag kommer det framförallt att produceras nyheter och kultur som gynnar detta intresse eller rentav framställer sina egna 20

21 intressen som allmänintressen. En fri mediemarknad är inte bara en där fri konkurrens och yttrandefrihet råder. Den måste också vara ett ställe där åsikter bryts mot varann, där olika perspektiv lyfts fram och där allas historier kan berättas. SSU anser att den långt framskridna ägarkoncentrationen är skadlig och riskerar att osynliggöra människor, intressen och åsikter. Detta är skadligt för en väl fungerande demokrati, då den är beroende av en bred debatt och många deltagare. SSU vill därför se en politik för ett mer spritt ägande inom media, framförallt genom ett väl utvecklat presstöd och genom public service. På samma sätt som oberoende journalistik främjas i TV- och radiomedia anser SSU att en nationell dagstidning ska startas i Public Serviceregi. Den fördjupande analys som alltid varit det skrivna mediets främsta styrka måste få en större bredd just för att ge en mer nyanserad helhetsbild av världsläget. Presstödet bör på ett bättre sätt utformas så att fler mindre tidskrifter kan existera. Reklamens inflytande över media är stort och problematiskt. Reklamen är en viktig inkomstkälla för media. I dag kommer cirka 70 procent av en normal dagstidnings intäkter från reklamen. Flera TV-kanaler, radiokanaler och internetsidor finansieras med reklam. Medieföretagens viktigaste konsumenter är inte läsaren. Läsaren är snarare en del av den produkt som medieföretagen säljer till reklamköparna. Detta innebär i sin tur att medieutbudet planeras för att passa reklamköparna, inte för att passa läsarna eller tittarna. Detta är ett demokratiskt problem. För att minska skadeverkningarna av en monopoliserad mediemarknad är det viktigt att barn och ungdomar tidigt lär sig att kritiskt förhålla sig till medier. Ett mediekritiskt perspektiv bör genomsyra undervisningen redan på grundskolan. SSU menar att TV-reklam för barn bör förbjudas i hela EU, detta för att enskilda TV-kanaler inte ska kunna undgå nationell lagstiftning genom att sända från andra länder. Arbetarrörelsens eget ägande i media har minskat drastiskt. För att själva kunna påverka vilka historier som blir berättade är det viktigt att arbetarrörelsens organisatio- 21

22 ner blir mer offensiva på mediemarknaden och också börjar inse behovet av att inte bara synas i media, utan även att äga media. Presstödet ska utvecklas och stärkas. Public Service ska utvecklas och stärkas. Ägarkoncentrationen på den privata mediemarknaden ska motverkas. Arbetarrörelsen måste ta egna initiativ på mediemarknaden. SSU anser att en nationell dagstidning ska startas i Public Service-regi. Rätten att uttrycka sig kulturellt Att få uttrycka sig i olika former och sammanhang är en del av en människas utveckling och självförverkligande. Genom olika uttryck tar man ställning, propagerar, protesterar, underhåller, berör och berättar historier. Man skriver böcker och tidningar, fotograferar, spelar musik och teater eller målar. Dessa uttryck har ett egenvärde och kan inte bara vara en förmån för dem som kan tjäna pengar på sin kultur. Detta förutsätter en politik som subventionerar amatörkultur, ideella föreningar och folkbildning. Estetiska ämnen måste också finnas tillgängliga för alla i utbildningsväsendets alla nivåer. Den kommunala musik- och kulturskolan har gett många barn, som annars inte hade haft råd att lära sig spela musik, möjligheter att utvecklas musikaliskt. Arbetarrörelsen har en stolt tradition av ett rikt kulturliv. Detta bör i högre utsträckning än i dag utnyttjas för att utgöra ett alternativ till dagens kommersiella medier. Det finns en stor sprängkraft i en rörelsekultur, både för att hålla ihop rörelsen och för att föra fram dess budskap. 22

23 Alla barn ska ha tillgång till avgiftsfri kommunal musik- och kulturskola. Amatörkultur, ideella föreningar och folkbildning ska subventioneras. Alla kommuner ska upprätta fria grafittiväggar för att främja gatukonsten. Mångfald eller enfald i kulturen Det finns en enorm sprängkraft i att beskriva sin livssituation genom ord, texter, bilder och sånger genom kulturen. Kulturprogram på TV, radio och kultursidorna i de stora morgontidningarna domineras i dag helt av den vita, så kallade medelklassen. Där recenseras teateruppsättningar, böcker, operor och konst som stora delar av befolkningen känner sig totalt främmande inför. Definitionen av vad som är finkultur präglas av vad media väljer att lyfta fram. Men kulturen omfattar många och vitt skilda verksamheter. Då människor uttrycker sig med olika medel och på olika sätt är det viktigt att inte hamna i en diskussion vilken kultur som är finast utan istället skapa möjligheter för människor att ta del av ett så brett kulturutbud som möjligt. Här kan skolan ta ett ansvar för att bredda elevernas kulturintresse. Inte minst genom välfungerande och välsorterade skolbibliotek. Det är viktigt att skolbiblioteken är välsorterade både när det gäller böcker och film. Det måste också finnas fler arenor för kulturutbyte. Många kulturföreningar och invandrarföreningar bedriver spännande verksamhet men tvingas vända sig inåt istället för utåt med sin verksamhet då det finns för få självklara mötesplatser för dem som vill uppleva och de som vill uttrycka sig. Att skapa dessa mötesplatser är ett viktigt steg för ett mångkulturellt samhälle. Internet har inneburit en revolutionering för kulturen. Nya kulturformer har spridits och tillgängligheten till kultur från hela världen har ökat. Kulturen har i vissa stycken 23

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - Principprogram Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - Principprogram Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Vår vision den demokratiska socialismen Människans frigörelse är målet för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Vår vision är en värld byggd på den demokratiska socialismens

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 1(7) Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 Varbergs kommun ska genom olika insatser främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD

Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD Alla människor har lika värde DET FINNS HJÄLP ATT FÅ OM DU BLIR ORÄTTVIST BEHANDLAD 2 Alla människor är lika mycket värda Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion,

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2

INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2 INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2 Kapitel 4 Det offentligas organisation 1. Vad menas med en parlamentarisk republik? Ge exempel på en sådan. 2. Vad menas med proportionella val? 3. Ge exempel på länder, förutom

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 Olikheter som berikar Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 2010 Växjö kommun www.vaxjo.se Illustrationer och layout: Etyd AB, 09-0422 Foto: Mats Samuelsson Mångfalden berikar Växjö kommun Vi

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedbergsskolan årskurs 6-9. 2013/2014 Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling? Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se www.newconnexion.se Birgitta Hägg 070-672 80 39 Ulrica Tackerudh 070-672 80 31 info@newconnexion.se www.newconnexion.se Om du kommer till en öde ö och du bara har med dig en konservburk, hur skulle du

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Alla människor har lika värde Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Liten ordlista En del ord i broschyren Alla människor har lika värde kan man med fördel arbeta lite extra kring. Här är

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer