Politiskt Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politiskt Handlingsprogram"

Transkript

1 Politiskt Handlingsprogram

2 Politiskt handlingsprogram

3 Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box Stockholm Telefon: Telefax: Besöksadress: Ringvägen 100 A

4 Innehåll Politik som ger resultat 7 Förord av SSUs ordförande Anna Sjödin Demokrati 8 Politisk demokrati 9 Tydlig maktfördelning 9 Valsystem 10 Partiernas roll 11 Utveckla demokratins former för att omfatta fler 12 Avskaffa monarkin 13 Demokratisera EU ytterligare 14 Social demokrati 16 Ekonomisk demokrati 17 Kulturell demokrati 19 Ägarkoncentration inom media 20 Rätten att uttrycka sig kulturellt 22 Mångfald eller enfald i kulturen 23 Folkrörelsens roll 24 En solidarisk värld 48 FN till människors försvar 49 Reformeringen av FN 50 Modern folkrätt 51 Gemensamma regler för en gemensam värld 53 Mänskliga rättigheter 55 En aktiv utrikespolitik 56 En global fackföreningsrörelse 57 Solidarisk fördelning 59 Rättvis handel 61 Rättvisemärkt 62 Asyl- och flyktingpolitik 63 Ett humanare Europa 65 Sveriges asyl- och flyktingpolitik 66 Ensamma flyktingbarn 69 Gemensam säkerhet 72 Totalförsvaret 75 Integrationspolitik 26 Språket - nyckeln till delaktighet 27 Rasism och främlingsfientlighet 28 Diskriminering 30 Feminism 34 Befria familjen 36 Befria sexualiteten 37 Sexualiseringen av det offentliga rummet 38 Mellan två världar 39 Våld och prostitution 41 Hela lönen halva makten 44 Arbete åt alla 80 Politik för full sysselsättning 81 Trygghet i förändring 84 Arbetslöshetsförsäkringen 86 Lönepolitiken 88 Medbestämmande i arbetslivet 89 Hälsa i arbetslivet 92 Kultur i arbetslivet 93 Arbetstidsförkortning 94 Diskriminering i arbetslivet 94 Kön och arbete 96 Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 98

5 Hela Sverige ska leva 100 Regionalpolitik 100 Kommunikationer 102 Företagande 104 Utbildning 108 En skola för alla 110 Öppna skolan 114 Elevdemokrati 114 Betyg 117 Läromedel 119 Lärarrollen 120 Förskolan 121 Grundskolan 122 Gymnasieskolan 124 Vuxenutbildning 126 Fristående skolor 128 Högre studier 129 Studiemedel 131 Närhet till utbildning 133 Treterminssystem 134 Utnyttja den kompetens som finns 135 Jämställdhet inom högskolan 135 Studentinflytande 136 Vidareutbildning 137 Forskning 138 Välfärd 140 Socialpolitik 141 Vård och omsorg 144 Folkhälsa 146 Droger och beroende 150 Bostadspolitik 154 Finansiering av bostäder 157 Rätten till bostad 159 Familjepolitik 161 Sexualpolitik 163 Kriminalpolitik 168 Hot och brott 169 Verktyg för trygghet 171 Förebyggande arbete och rättsäkerhet 174 Miljö 178 Ekologisk hållbar utveckling 180 Uthålligt jord- och skogsbruk 184 Globalt miljöarbete 185 Djurskydd 190

6

7 Politik som ger resultat Det du håller i din hand är resultatet av ett enormt arbete, timmar av slit och debatterande. SSUs politiska handlingsprogram visar vart SSU ska gå under de nästkommande åren. Programmet stakar ut vår kurs och sätter den politiska dagordningen. Det är ett dokument jag är stolt över därför att jag vet vilken kraft det har. Beslut på SSUs kongresser blir i många fall verklighet. Det vet såväl dagens politiker som gårdagens. Fråga bara Ingvar Carlsson, eller Mona Sahlin eller varför inte Göran Persson. Alla har de varit engagerade i SSU, diskuterat politik på nätterna och sedan slagits för de beslut som fattats på SSUs kongresser. Kongressen 2005 var en historisk. Det var en kongress där samtalet, debatten och respekten för varandra stod i centrum. Det blir väldigt tydligt i detta starka handlingsprogram som den samlade kunskapen och engagemanget i SSU har skapat. Politiska program måste följas av handling som ger resultat. Nu börjar kampen för att göra verklighet av vår politik och skapa det samhälle vi vill se. Jag vet att det är möjligt! Anna Sjödin Förbundsordförande SSU

8 Demokrati Socialdemokratins demokratisyn härstammar ur vår utgångspunkt i alla människors jämlikhet. I det demokratiska och jämlika samhället har alla människor samma rätt att påverka sin vardag och omvärld och samma möjligheter att uppfylla sina livsdrömmar. Vår strävan syftar till att varje människa känner egenmakt. I dag möter dock demokratin många hot i form av den vanmakt som människor känner över frågor i så väl sin egen vardag som världsutvecklingen. Det finns en tydlig politisk skiljelinje i frågan om demokratins omfattning och syfte. SSU menar att demokratin är mer än formella regler och den har ett större syfte än att bara skapa legitimitet för ett styre. Demokratin är ett mål i sig och demokratin måste vara både politisk, kulturell, social och ekonomisk. Det innebär att principen om alla människors lika rätt och möjlighet att utöva inflytande ska gälla i samhällets alla sektorer. SSUs vision är en vital demokrati som omfattar hela samhället och alla dess beståndsdelar. Dit har vi en lång väg kvar. I dag koncentreras makten i samhället i informella nätverk, företagsledningar och maktcentra som få har tillgång till och som allt för ofta står utanför demokratisk kontroll. Vår demokratimodell har byggts på genom historien och formats under nationalstaternas och industrisamhällets framväxt. Många principer och grundläggande strukturer håller än i dag. Men för att möta framtidens utmaningar måste vi också hitta nya vägar för att demokratisera en värld som karaktäriseras allt mer av ett gränsöverskridande nätverkssamhälle och kapitalism. Fungerande demokratiska arbetsformer möjliggör för alla att delta i samhällets 8

9 beslutsfattande. Genom att säkra demokratiska rättigheter åt alla byggs grunden för fredlig konfliktlösning. SSU vill se en representativ demokrati med inslag av deltagardemokrati där alla ges möjlighet att påverka. Medborgarnas vilja kanaliseras bäst i ett representativt system. SSU tar avstånd från allt bruk av våld och skadegörelse i en fungerande demokrati. Där har alla möjlighet att protestera och påverka på ett fredligt sätt. SSU tar avstånd från all form av våld och skadegörelse som politisk metod i ett fungerande demokratiskt system. Politisk demokrati För att motverka människors vanmakt och fördela makten på ett demokratiskt sätt måste det finnas en balans mellan å ena sidan att beslut fattas på en gemensam nivå där ett helhetsperspektiv kan garanteras å andra sida att makten aldrig flyttas längre från den som berörs än vad som är nödvändigt. En öppen och tydlig fördelning av maktbefogenheter och beslutsnivåer är därför grundläggande för varje demokratiskt system. Tydlig maktfördelning I dag finns det brister i de demokratiska beslutsnivåerna i Sverige och på internationell nivå. Detta bidrar till människors vanmakt. Maktfördelningen mellan lokal-, regional-, statlig- och EU-nivå måste tydliggöras. SSU ser ett problem i att staten tagit över allt mer av det medborgerliga kravställandet på kommunerna samtidigt som kommunerna har varierande ekonomiska, demografiska och territoriella förutsättningar. Grundinställ- 9

10 ningen är att beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt samtidigt som statens uppgift förblir att garantera en jämlikhet geografiskt. För att kunna erbjuda välfärd på ett effektivt sätt ser vi på vissa håll ett behov av en förändrad kommunstruktur. Många kommuner har i dag, på grund av sin storlek, problem att erbjuda en bra välfärd till sina medborgare. På många håll kan därför kommunsammanslagningar behövas, alternativt att angränsande kommuner samarbetar kring välfärdsfrågor. Samtidigt bör också den regionala nivån förstärkas och kunna ges större befogenheter särskilt i storstadsområden där kommunerna delar många gemensamma problem. Som exempel så bör bostadsbyggandet samordnas så att alla kommuner i en storstadsregion får ta ansvar för bostadsförsörjningen. SSU vill se en tydligare maktfördelning mellan olika politiska nivåer. SSUs grundinställning är att beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt. Mindre kommuner bör vid behov slås ihop eller samarbeta med angränsande kommuner för att lösa välfärdsfrågorna. SSU vill se en förstärkning av den regionala nivån. SSU anser att staten måste stå garant för en god kommunal välfärd. Valsystem En grundläggande del av en representativ demokratis legitimitet är dess valsystem. Valsystemet ska garantera en rättvis representation och samtidigt möjliggöra ett effektivt styre. Ett hot mot vårt valsystems legitimitet är det minskade valdeltagandet. Partierna och även riksdag och regering har ett stort ansvar för att stimulera och möjliggöra ökat 10

11 deltagande i den demokratiska debatten. Politiken måste flyttas från stängda rum till folket och listor till förtroendeuppdrag måste fyllas med personer från underrepresenterade grupper. Framför allt ser vi att valdeltagandet till Europaparlamentet är lågt, speciellt bland unga och lågutbildade. För att öka valdeltagandet tror SSU att en ökad kontakt mellan väljare och folkvalda är nödvändigt. När den förtroendevalda kommer närmare medborgarna finns det bättre möjligheter för kommunikation mellan valen. SSU kräver en fortsatt gemensam valdag för kommun, landsting och riksdag. SSU anser att demokratin måste vara heltäckande och att inte enskilda frågor kan lyftas ur sitt sammanhang. Därför måste frågorna vara av väldigt avgörande betydelse för människor i kommunen, regionen eller landet om en folkomröstning ska utlysas. I de fall folkomröstningar genomförs måste folkbildande insatser genomföras för att alla ska ha en god möjlighet till en korrekt information. Folkomröstningar ska endast vara vägledande, det politiska ansvaret måste alltid ligga på de folkvalda. SSU förespråkar en representativ demokrati och ett proportionellt valsystem. SSU menar att folkomröstningar ska användas sparsamt. SSU kräver en fortsatt gemensam valdag för kommun, landsting och riksdag. Partiernas roll Partierna är kärnan i den representativa demokratin. Partiernas medlemsminskning är därför ett allvarligt hot mot den representativa demokratin. Partiernas funktion för att kanalisera intressen och ta ansvar för beslut kan aldrig ersättas av personval eller intresseorganisationer. Det är därför viktigt med offentligt stöd till partierna. Att stimulera 11

12 nya arbetsformer inom partiväsendet är av största vikt. Ett fungerande partiväsende måste finnas på alla politiska nivåer. Även partistrukturerna i EU måste utvecklas och förstärkas för att människors delaktighet i politiken på EU-nivå ska öka. SSU menar att de politiska partierna är grunden för representativ demokrati. SSU menar att partistrukturen i EU bör förstärkas. Utveckla demokratins former för att omfatta fler En viktig del av en fungerande representativ demokrati är att den omfattar alla och att den speglar samhällets sammansättning. Det är viktigt att utveckla rollen som förtroendevald politiker för så väl offentliga som interna uppdrag. Fritidspolitiker är viktiga för en levande demokrati. SSU vill stimulera fler att ta fritidspolitiska uppdrag. Samtidigt ställer det krav på fler tillgängliga uppdrag. Vi måste ställa krav på att förutsättningarna för att ta uppdrag för olika grupper ses över. Man bör till exempel granska om de platser där vi har våra möten är tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. Andra exempel är om arvodet gör att folk har råd att gå från sina ordinarie jobb för att driva politik. Hur är förutsättningarna för småbarnsföräldrar och människor med utländsk bakgrund? Vi måste hela tiden granska vårt arbete ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Målet är att fler personer med olika klass, kön, etnicitet och sysselsättning ska ha politiska uppdrag. Ett sätt att gynna representativitet bland dem med politiska uppdrag är inslaget av personval men det måste finnas ett tydligt regelverk kring finansieringen av dessa. Demokratins strukturer måste ständigt utvecklas. Vårt samhälle förändrats ständigt och våra möjligheter till inflytande kommer därför att kräva nya lösningar. SSU vill att 12

13 man ständigt provar fler och nya sätt för människor att uttrycka sina åsikter och utöva inflytande. SSU anser att politiker inte bör ha mer än ett tungt uppdrag samtidigt. SSU menar att ingen socialdemokratisk politiker bör sitta på samma offentliga uppdrag i mer än tre mandatperioder i sträck. SSU menar att förutsättningarna för att vara fritidspolitiker för olika grupper bör ses över. SSU anser att en kandidats ålder bör vara utmärkt på valsedeln. SSU kräver att socialdemokraternas listor inför val ska spegla det jämställda mångkulturella Sverige. SSU kräver att alla som har rösträttsåldern inne och har bott i Sverige i minst tre år bör ha rösträtt och vara valbara i samtliga val och till samtliga offentliga uppdrag. SSU ser positivt på nya former för att låta människor komma till tals i den demokratiska processen. Att makten delas lika mellan könen. Kravet att man ska ha varit svensk medborgare i tio år för att få sitta i regeringen ska omedelbart slopas. Avskaffa monarkin Inga offentliga uppdrag kan gå i arv i en demokrati. Monarkin är omodern och odemokratisk. Det är inte rimligt att man ska kunna födas till en maktställning i samhället. Istället bör den av riksdagen utsedda talmannen fungera som statschef. Tills monarkin är avskaffad bör monarkin ställas under ökad demokratisk kontroll. Dessutom bör apanaget stegvis minskas fram till dess monarkin avskaffas. Hovet ska finansiera sin egen 13

14 verksamhet. SSU anser att monarkin ska avskaffas. SSU anser att talmannen ska vara statschef. SSU kräver att offentlighetsprincipen ska gälla även hovet. SSU anser att monarken inte ska vara ordförande i utrikesnämnden. SSU anser att statschefen ej bör ha rättslig immunitet. SSU kräver att tvånget på att statschefen ska bekänna sig till protestantismen avskaffas. SSU anser att hovet ska finansiera sin egen verksamhet. Arbetarrörelsen måste mer aktivt gå ut i debatten för avskaffandet av monarkin. Demokratisera EU ytterligare För att bryta människors vanmakt krävs också att den allt mer omfattande, internationellt gränsöverskridande, verksamheten demokratiseras. Det bästa alternativ vi har i dag för att reglera och styra utvecklingen i vårt närområde är den Europeiska Unionen. Det finns dock all anledning att ställa sig kritisk till demokratin i dagens EU. SSU vill se en demokratisering av EU där det folkvalda parlamentet ges ökad makt. Ett tvåkammarsystem bör införas där beslut som ska fattas på överstatlig nivå fattas med enkel majoritet i båda kammarna. Det folkvalda parlamentet utgör den ena kammaren med full förslagsrätt och initiativrätt. Den andra kammaren utgörs av ministerrådet där varje nation representeras med en röst. Kommissionens ordförande ska utses och godkännas av båda kamrarna. Kommissionens ledamöter bör hämtas ur parlamentet. Det bör regleras hur en eventuell misstroendeförklaring mot kommissionen ska gå till och kommissionen ska kunna avsättas av parlamentet. 14

15 SSU ser oroligt på hur intresset för den europeiska dagspolitiska agendan är förhållandevis lågt hos det europeiska folket. Integrationen och demokratiseringen av Europeiska Unionen måste komma ifrån folket. Därför är det viktigt att den politiska debatten och de ideologiska skiljelinjerna i Europa blir en naturlig del av den svenska socialdemokratins vardagspolitik. SSU vill väcka intresse för och debatt om de specifika europeiska vardagsfrågorna hos det svenska folket. Det är också viktigt att det svenska folket och människorna i Sverige och Europa känner engagemang och ansvar för de europeiska institutionerna. Endast då är SSUs vision om ett demokratiskt EU möjligt. SSU kräver att EU demokratiseras ytterligare. SSU anser att makten i EU ska delas mellan ministerrådet och Europaparlamentet i ett tvåkammarsystem. SSU anser att varje stat bör ha en röst i EU:s ministerråd. SSU kräver att Europaparlamentet ges full förslags- och initiativrätt. SSU anser att kommissionens ledamöter bör hämtas ur Europaparlamentet. SSU anser att överstatliga beslut ska fattas med enkel majoritet i både parlamentet och ministerrådet. SSU kräver offentlighet och insyn ska gälla för alla demokratiska nivåer, från kommun till EU. Det europeiska socialdemokratiska partiet och ECOSY måste vidare integreras med medlemsländernas socialdemokratiska partiorganisationer och ungdomsförbund. SSU efterlyser ett av den europeiska socialdemokratin ägt medium som kan leverera information till och skapa en europeisk debatt hos Europas folk. Socialdemokratin ska ständigt och tydligt redovisa sina ambitioner på den europeiska nivån. 15

16 Social demokrati En förutsättning för deltagande och demokrati är social trygghet. En stark välfärd är en förutsättning för en social demokrati där människor ges verklig möjlighet att delta på lika villkor. Verklig demokrati kan aldrig förminskas till att enbart handla om de formella reglerna för politiska beslut och valsystem. Verklig demokrati kräver trygghet i form av bland annat sociala skyddsnät, arbete, utbildning, vård och omsorg. Att ha makt över det egna livet är en förutsättning för att kunna ta och utöva makt i samhället. Vi kallar det egenmakt. Människors frihet begränsas i dag av maktstrukturer som klassamhället, genusordningen och den etniska diskrimineringen. Demokrati kräver att människor är fria och kan utöva inflytande på lika villkor. Ett steg på vägen är ett ökat brukarinflytande inom välfärdens sektorer. För att göra det möjligt för alla människor att förverkliga sin potential tror SSU på det trygga samhället som ger alla tillgång till utbildning, arbete, sociala skyddsnät, vård och omsorg. Ett sådant samhälle är ett kostsamt projekt och kräver en omfördelning mellan de som har och de som inte har. Det trygga samhällets syfte måste vara att ge människor makt över det egna livet, att frigöra och stärka individen. SSU vill se ett välfärdssystem där ett kollektivt ansvarstagande går hand i hand med starka och fria individer. Det är människan och aldrig systemen som ska stå i fokus. SSU anser att utbildning, vård och omsorg är en förutsättning för demokrati och måste därför finansieras gemensamt och garanteras av det offentliga. SSU anser att demokrati kräver ett omfördelningssystem mellan olika grupper och olika skeden i livet. SSU anser att tillgången till inkomst är grundläggande för att kunna möta samhället 16

17 och leva i det på egna villkor SSU vill se ett välfärdssystem där ett kollektivt ansvarstagande går hand i hand med starka och fria individer. SSU anser att välfärdssystemet måste ge utrymme för människors preferenser och valmöjligheter. SSU uppmuntrar ökade inslag av brukarinflytande. Ekonomisk demokrati Demokratin ska genomsyra alla delar av samhället, även ekonomin. Det ekonomiska systemet påverkar alla dagligen. Makten över det ekonomiska systemet innebär därför ett stort inflytande i samhället. I dag är den makten orättvist fördelad, såväl nationellt som internationellt. Mycket få människor har stor makt samtidigt som många knappt har något inflytande alls. Orsaken till detta är den sneda fördelningen av resurser världen över. Därför måste människors inflytande över olika delar av ekonomin öka. Det betyder bland annat att politikens makt måste öka på bekostnad av marknadens makt. Vi vill se en ekonomisk ordning där varje människa har rätt och möjlighet att påverka den ekonomiska utvecklingen. Den svenska välfärds- och demokratimodellen bygger på en reglerad marknadsekonomi. Skatter, fördelningspolitik, lagar, regleringar och statligt samt kooperativt ägande kan användas för att demokratisera ekonomin. Det finns centrala områden i samhället som aldrig bör styras av marknadskrafter. Inom välfärden är därför ett gemensamt ägande nödvändigt. Skattesystemet måste vara progressivt och gynna svaga grupper. SSU slår vakt om förmögenhetsskatten. Fackföreningsrörelsens roll för att öka demokratins inflytande 17

18 över ekonomin är betydelsefull. Genom till exempel aktivt ägande och god representation i näringslivets beslutande organ ges fackföreningsrörelsen möjlighet att företräda stora gruppers intressen. Det är avgörande för att minska den ekonomiska maktkoncentrationen. Aktivt ägande kanske inom den mån som det inte påverkar fackföreningsrörelsens bestämda roll. Näringslivet måste också ta ett eget etiskt och samhälleligt ansvar. Chefer och bolagsstyrelser ska spegla samhällets sammansättning. För att förhindra maktkoncentration bör korsägande samt det antal uppdrag i bolagsstyrelser som en person kan inneha reduceras. Systemet med A- och B-aktier bör därför också avskaffas. Gemensamt ägda bolag ska föregå med gott exempel genom att agera etiskt och socialt ansvarsfullt. Staten och offentliga arbetsgivare bör aktivt använda sig av sitt ägande i pensionsfonder och andra placeringar för att stimulera ett etiskt och socialt ansvarstagande näringsliv. SSUs samhällsvision bygger på ekonomisk demokrati. SSU anser att starka fackföreningsrörelser är en viktig del av ett demokratiskt inflytande över ekonomin. SSU anser att verktygen för att utöva inflytande över ekonomin måste vara såväl nationella som internationella. SSU anser att näringslivet måste ta ett eget etiskt och samhälleligt ansvar. Gemensamt ägda bolag ska föregå med gott exempel genom att agera etiskt och socialt ansvarsfullt. SSU ser kooperativt ägande som ett viktigt verktyg för att utöva makt och inflytande. Systemet med A- och B-aktier bör avskaffas. 18

19 Kulturell demokrati Begreppet kultur kommer ursprungligen från ordet odling. I ett modernt språkbruk kan man betrakta kultur som en odling av människan. Det är genom kulturen som människan utvecklar sina intellektuella, spirituella och estetiska färdigheter. Att vara människa handlar inte bara om att arbeta och producera. Centralt för en människa är också det sociala livet. I människans sociala liv har kulturen en fundamental betydelse. Kulturen ger oss en djupare mening med våra liv. Med kulturen upplever vi saker, den skapar gemenskap och formar tankar. Den för oss samman och lär oss saker på samma gång. Kulturen är viktig både för var och en av oss och för samhället som helhet. Eftersom kulturen är fundamental för människans sociala utveckling måste den vara jämlikt fördelad och tillgänglig för alla. Vi avvisar med kraft högerns idéer om att göra stora nedskärningar i kulturbudgetarna och alltmer låta kulturen bli något som den enskilda själv ska bekosta. Kulturen är en samhällsangelägenhet. Samhället har ett ansvar för att alla människor ska ha tillgång till kultur. Detta ansvar innebär att flera politiska beslut måste genomföras. Samtliga statliga museer ska vara avgiftsfria. Funktionshindrades tillgång till kulturen ska säkerställas. Samhället ska ge skäliga resurser till kulturell verksamhet. Samhällets roll är att tillhandahålla resurser till kulturen och att garantera alla människors tillgång till kultur. Samhället ska inte bestämma över kulturens innehåll. I ett modernt samhälle är det inte rimligt att staten ska censurera vad vuxna människor ska se på biografer. Vuxencensuren av film bör därför avskaffas. Sverige ska vara ett land där olikheter ses som en resurs snarare än ett hot. Allas erfarenheter ska bejakas och tas till vara, inte bara för att det är moraliskt och ideologiskt riktigt, utan även för att det vore ett enormt resursslöseri att låta bli. Oförmåga att förstå 19

20 varandra och acceptera varandras olikheter skapar rasism och diskriminering och leder till utanförskap, kriminalitet och arbetslöshet. Det är oförenligt med en socialdemokratisk demokratisyn att människors bakgrund försvårar deras möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Därför är en politik för ett fungerande mångkulturellt samhälle inte bara integrationspolitik, utan även ett stort demokratiprojekt. SSU kräver att samtliga statliga museer ska bli avgiftsfria. Funktionshindrades tillgång till kultur är fundamental, och ska säkerställas. Vuxencensuren ska avskaffas. Ägarkoncentration inom media Såväl den nationella som den globala mediemarknaden har koncentrerats i händerna på en handfull mediekoncerner. I Sverige och Norden heter aktörerna Bonniers, Schibsted och MTG. Globalt heter de bland annat Disney, Time Warner, Viacom, GE och Bertelsmann. Dessa koncerner äger tidningar och TV-kanaler, bokförlag, filmbolag, biografer, butiker, leksakstillverkare, nöjesparker och agenturer. Genom sin monopolställning kan företagen helt kontrollera kulturutbudet för medborgarna. Kontrollen över medierna är ett sätt att ta makten över människors tankar, historieskrivning och verklighetsuppfattning. Makten över tanken kallas hegemoni och är en maktfaktor som måste tas på allvar. Trots att medierna saknar formell politisk makt påverkar de den förda politiken i samhället, både genom att granska, men också genom att driva sin egen politik. SSU ser positivt på att det civila samhället deltar i politiken, men då nästan all media ägs av privata storföretag kommer det framförallt att produceras nyheter och kultur som gynnar detta intresse eller rentav framställer sina egna 20

21 intressen som allmänintressen. En fri mediemarknad är inte bara en där fri konkurrens och yttrandefrihet råder. Den måste också vara ett ställe där åsikter bryts mot varann, där olika perspektiv lyfts fram och där allas historier kan berättas. SSU anser att den långt framskridna ägarkoncentrationen är skadlig och riskerar att osynliggöra människor, intressen och åsikter. Detta är skadligt för en väl fungerande demokrati, då den är beroende av en bred debatt och många deltagare. SSU vill därför se en politik för ett mer spritt ägande inom media, framförallt genom ett väl utvecklat presstöd och genom public service. På samma sätt som oberoende journalistik främjas i TV- och radiomedia anser SSU att en nationell dagstidning ska startas i Public Serviceregi. Den fördjupande analys som alltid varit det skrivna mediets främsta styrka måste få en större bredd just för att ge en mer nyanserad helhetsbild av världsläget. Presstödet bör på ett bättre sätt utformas så att fler mindre tidskrifter kan existera. Reklamens inflytande över media är stort och problematiskt. Reklamen är en viktig inkomstkälla för media. I dag kommer cirka 70 procent av en normal dagstidnings intäkter från reklamen. Flera TV-kanaler, radiokanaler och internetsidor finansieras med reklam. Medieföretagens viktigaste konsumenter är inte läsaren. Läsaren är snarare en del av den produkt som medieföretagen säljer till reklamköparna. Detta innebär i sin tur att medieutbudet planeras för att passa reklamköparna, inte för att passa läsarna eller tittarna. Detta är ett demokratiskt problem. För att minska skadeverkningarna av en monopoliserad mediemarknad är det viktigt att barn och ungdomar tidigt lär sig att kritiskt förhålla sig till medier. Ett mediekritiskt perspektiv bör genomsyra undervisningen redan på grundskolan. SSU menar att TV-reklam för barn bör förbjudas i hela EU, detta för att enskilda TV-kanaler inte ska kunna undgå nationell lagstiftning genom att sända från andra länder. Arbetarrörelsens eget ägande i media har minskat drastiskt. För att själva kunna påverka vilka historier som blir berättade är det viktigt att arbetarrörelsens organisatio- 21

22 ner blir mer offensiva på mediemarknaden och också börjar inse behovet av att inte bara synas i media, utan även att äga media. Presstödet ska utvecklas och stärkas. Public Service ska utvecklas och stärkas. Ägarkoncentrationen på den privata mediemarknaden ska motverkas. Arbetarrörelsen måste ta egna initiativ på mediemarknaden. SSU anser att en nationell dagstidning ska startas i Public Service-regi. Rätten att uttrycka sig kulturellt Att få uttrycka sig i olika former och sammanhang är en del av en människas utveckling och självförverkligande. Genom olika uttryck tar man ställning, propagerar, protesterar, underhåller, berör och berättar historier. Man skriver böcker och tidningar, fotograferar, spelar musik och teater eller målar. Dessa uttryck har ett egenvärde och kan inte bara vara en förmån för dem som kan tjäna pengar på sin kultur. Detta förutsätter en politik som subventionerar amatörkultur, ideella föreningar och folkbildning. Estetiska ämnen måste också finnas tillgängliga för alla i utbildningsväsendets alla nivåer. Den kommunala musik- och kulturskolan har gett många barn, som annars inte hade haft råd att lära sig spela musik, möjligheter att utvecklas musikaliskt. Arbetarrörelsen har en stolt tradition av ett rikt kulturliv. Detta bör i högre utsträckning än i dag utnyttjas för att utgöra ett alternativ till dagens kommersiella medier. Det finns en stor sprängkraft i en rörelsekultur, både för att hålla ihop rörelsen och för att föra fram dess budskap. 22

23 Alla barn ska ha tillgång till avgiftsfri kommunal musik- och kulturskola. Amatörkultur, ideella föreningar och folkbildning ska subventioneras. Alla kommuner ska upprätta fria grafittiväggar för att främja gatukonsten. Mångfald eller enfald i kulturen Det finns en enorm sprängkraft i att beskriva sin livssituation genom ord, texter, bilder och sånger genom kulturen. Kulturprogram på TV, radio och kultursidorna i de stora morgontidningarna domineras i dag helt av den vita, så kallade medelklassen. Där recenseras teateruppsättningar, böcker, operor och konst som stora delar av befolkningen känner sig totalt främmande inför. Definitionen av vad som är finkultur präglas av vad media väljer att lyfta fram. Men kulturen omfattar många och vitt skilda verksamheter. Då människor uttrycker sig med olika medel och på olika sätt är det viktigt att inte hamna i en diskussion vilken kultur som är finast utan istället skapa möjligheter för människor att ta del av ett så brett kulturutbud som möjligt. Här kan skolan ta ett ansvar för att bredda elevernas kulturintresse. Inte minst genom välfungerande och välsorterade skolbibliotek. Det är viktigt att skolbiblioteken är välsorterade både när det gäller böcker och film. Det måste också finnas fler arenor för kulturutbyte. Många kulturföreningar och invandrarföreningar bedriver spännande verksamhet men tvingas vända sig inåt istället för utåt med sin verksamhet då det finns för få självklara mötesplatser för dem som vill uppleva och de som vill uttrycka sig. Att skapa dessa mötesplatser är ett viktigt steg för ett mångkulturellt samhälle. Internet har inneburit en revolutionering för kulturen. Nya kulturformer har spridits och tillgängligheten till kultur från hela världen har ökat. Kulturen har i vissa stycken 23

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE .... Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE Riksting 18 20 maj 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexualpolitiskt uttalande INLEDNING Sexualpolitik handlar om frågor som känns inpå bara skinnet

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

samhällskunskap Syfte

samhällskunskap Syfte Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både

Läs mer

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen:

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen: prövning samhällskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Prövningen består av ett skriftligt prov och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte 3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket.

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket. Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket 3 februari 2015 Vuxenutbildningen Målet är att vuxna ska stödjas och stimuleras

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål.

Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål. Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål. Vi tar ALLA ansvar för allas rätt till trygghet, självkänsla, medkänsla

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed.

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed. 1(3) DNR: SLU ua 2013.1.1.1-2727 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Arbetsmiljö Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Per Andersson Beslutsdatum: 2013-06-20

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Innehållsförteckning Sid BAKGRUND...3 PLATTFORM...4 SYFTE...4 ORGANISATION...4

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Lika rätt ett Sverige för alla. integrationsprogram

Lika rätt ett Sverige för alla. integrationsprogram Lika rätt ett Sverige för alla integrationsprogram Vi är alla olika men har lika värde och rätt 3 En lagstiftning 5 Sveriges officiella inställning till mångfald och integration 6 Lika värde lika rätt

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration Solna stad Integrationspolicy utbildning arbete integration 2 (5) Inledning övergripande utgångspunkt Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och kulturella

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

HBT-PROGRAMMET ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

HBT-PROGRAMMET ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. HBT-PROGRAMMET ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. 2(13) Innehållsförteckning Inledning... 3! Diskriminerande normer... 3! Könsmaktsordningen... 3! Kommuner och landsting... 4! Arbete... 4! Skola... 5! Stjärnfamiljer...

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ R BARN OCH UNGDOM BILAGA TILL EVP 2016 SID 1 (8) Likabehandlingsplan för Solberga förskolor Citrusgården, Prästängen, Solängen SID 2 (8) Innehåll 1. Vad

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Framtiden börjar nu #nr Förslag Avsändare Stöd av 255 Rad 8-16 Stryk Rad 8-16: ändra till SSU kämpar för jämlikheten. Vi kämpar för alla människors lika värde för en

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Kunskapsbakgrund Växthuset

Kunskapsbakgrund Växthuset Kunskapsbakgrund Växthuset Faktablad om diskrimineringsgrunderna Broschyren har givits ut med stöd av EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Innehållet

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer