Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne ) Rätt Vård Direkt Ambulanssjukvården Region Skåne Kamber, Region Skåne Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne ) Rätt Vård Direkt Ambulanssjukvården Region Skåne Kamber, Region Skåne Reviderad 2004-03-09"

Transkript

1 Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne ) Rätt Vård Direkt Ambulanssjukvården Region Skåne

2 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Definitioner sid 2 Vision sid 3 Förord Bakgrund Mål SOS Alarm Malmö sid 4 Primärvård sid 5 Ambulanssjukvård sid 8 Akutmottagning sid 13 Sluten Hjärtvård Hjärtintensivvårdsavdelning sid 14 Kvalitetssäkring och uppföljning sid 19 Referenslista sid 21 Bilaga 1 Utdrag ur Svenskt INDEX för akutmedicinsk larmmottagning sid 22 Bilaga 2 A-HLR sid 25 Bilaga 3 Uppföljning PHAVIS i Mamba för ambulanssjukvården sid 26 Bilaga 4 Uppföljning PHAVIS för Sluten Hjärtvård HIA sid 27 Bilaga 5 Lokala tillägg

3 Inledning Vårdprogrammet har utarbetats av: Palander, Lars Projektledare (t.o.m ) Region Skåne,Kamber Perhag, Leif Ambulansöverläkare Region Skåne, Kamber Silfverstolpe, Johan Kardiolog Region Skåne, Kristianstad Öhlin, Hans Kardiolog Region Skåne, USiL Representanter i Centrala PHAVISgruppen (2004): Bergendahl, Lotta Ambulanschef Malmö Brandkår Berndtsson, Peter Stationschef Helsingborgs Brandfsr, Höganäs Cederholm, Jörgen Stationschef Falck Ambulans AB, Kristianstad Danielsson, Anita Utbildningsansvarig Region Skåne, Kamber Franzén, Ingegerd Kvalitetssamordnare Region Skåne, Kamber Juhlin, Tord Kardiolog Region Skåne, UMAS Lars Ljungdahl Kardiolog Region Skåne, Helsingborg Lundin, Lotta Ambulansansvarig SOS Alarm Malmö Månsson, Bror Distriktsläkare Region Skåne, Bjärred Nilsson, Göran HWS-ansvarig Ssk Region Skåne, USiL Olsson, Bertil Professor Med. Fak., Lunds universitet Olsson, Stefan Medicintekniker Region Skåne, CSK Pahlm, Olle Klinisk fysiolog Region Skåne, USiL Perhag, Leif Ambulansöverläkare Region Skåne, Kamber Silfverstolpe, Johan Kardiolog Region Skåne, CSK Strömblad, Sven-Olof Kardiolog Region Skåne, USiL Vårdprogrammet har i sin helhet granskats vid Symposiet Prehospital strategi vid akuta koronara syndrom, Frostavallen, Reviderat vid Möte inför prehospital trombolys, Frostvallen Reviderat vid möte i Centrala PHAVIS-gruppen, Lund

4 Definitioner 1. Ambulanssjukvårdare (undersköterska) med basdelegering får administrera syrgas/lustgas, CPAP, utföra HLR med halvautomatisk defibrillator, använda Mobimed, sätta perifer venkateter och ge Ringer-acetat. 2. Ambulanssjukvårdare (undersköterska) med fulldelegering arbetar enligt gällande Riktlinjer och Behandlingsanvisningar, Akut prehospitalt omhändertagande, Kamber, Skåne 3. Sjuksköterska i ambulans arbetar efter gällande generella direktiv enligt Riktlinjer och Behandlingsanvisningar, Akut prehospitalt omhändertagande, Kamber, Skåne 4. Sjuksköterska anställd på slutenvårdsklinik som vid behov bemannar ambulans arbetar efter gällande generella direktiv enligt lokala behandlingsanvisningar. 5. Generella direktiv ordination av läkemedel som kan ges till patienter inom en viss enhet vid vissa angivna tillstånd, utan att en särskild individuell ordination behöver ges. 6. Individuell ordination ordination av läkemedel i varje enskilt fall. 7. HLR HjärtLungRäddning 8. A-HLR Avancerad HjärtLungRäddning med halvautomatisk/manuell(ssk) defibrillator och läkemedel 9. PHEKG PreHospitalt EKG 10. PHT PreHospital Trombolys 11. PWS Patient Work Station, mobil enhet för sändning av prehospitalt EKG och patientdata 12. HWS Hospital Work Station, stationär enhet för mottagning och korttidslagring av PHEKG och patientdata. 13. PCI Percutaneous Coronar Intervention/Ballongdilatation 14. HIA Hjärtintensivvårdsavdelning 15. CPAP Continuous Positive Airway Pressure / Kontinuerlig positiv övertrycksandning 16. * asteriskmarkering innebär att ett Lokalt tillägg finns för ett eller flera distrikt / sjukhus 2

5 Vision: Akut hjärtsjuk i Skåne ) Rätt vård direkt Förord Ett för patienten säkert och ur medicinsk synpunkt rationellt omhändertagande förutsätter en sammanhållen vårdkedja. Vår utgångspunkt har varit att med en bred förankring sammanställa ett för den prehospitala sjukvården gemensamt program kring den akut hjärtsjuka patienten. Vårdprogrammet skall kunna användas av alla berörda enheter i Region Skåne. Bakgrund Akut kranskärlssjukdom orsakas vanligen av att ett kranskärl täpps till av en blodpropp, vilket ger försämrat blodflöde till en del av hjärtmuskeln. Om blodkärlet är helt tilltäppt är det angeläget att snarast möjligt återställa blodflödet med läkemedel som löser upp blodproppen (trombolys) eller med kateterbehandling (direkt PCI). I de fall en blodpropp ger försämrat blodflöde men kärlet inte är helt avstängt är det viktigt att patienten snabbt kommer under adekvat övervakning och bl. a behandlas med propphämmande läkemedel. Modern telekommunikation gör det möjligt att redan i ambulansen utnyttja sjukhusets kompetens för tidig diagnostik och behandling av akut kranskärlssjukdom. Tidig diagnostik möjliggör också att patienten direkt kan transporteras till rätt sjukhus och rätt vårdavdelning, vilket ökar patientsäkerheten och sparar resurser. Mål Att patienter med typiska symtom och objektiva tecken på akut koronarsjukdom t.ex. EKG förändringar direkt kan transporteras till HIA eller motsvarande avdelning. Att alla patienter med misstanke om akut kranskärlssjukdom får viktig farmakologisk behandling prehospitalt. Att patienter med akut ST höjningsinfarkt eller kardiogen chock och indikation för PCI transporteras till sjukhus med möjlighet för direkt PCI utan föregående inläggning på annat akutsjukhus. Att patienter, med akut ST höjningsinfarkt och indikation för reperfusionsbehandling, där PCI ej är möjlig eller lämplig och kontraindikationer mot trombolys ej föreligger, erhåller prehospital trombolys. Att patienter med misstänkt akut kranskärlssjukdom men utan säkra kliniska tecken eller EKG-förändringar transporteras till akutmottagning. 3

6 SOS Alarm Malmö Direktiv för Ambulans- och akutbilsdirigering inom Region Skåne, , Resursutnyttjande; Ambulanssjukvården är en för hela Region Skåne gemensam resurs och skall utnyttjas utan hänsyn till geografiska gränser. Vid ambulanslarm ( Prio 1) skall den ambulans som har kortast körtid till händelseplatsen utnyttjas. Då flera ambulanser skickas till samma händelseplats skall akutberedskapen beaktas. Vid uppdrag där resurser från intilliggande huvudmäns stationer är närmast händelseplatsen skall, om tidsvinst föreligger, denna resurs larmas. Om möjligt skall även närmaste ordinarie ambulansresurs larmas. Vid förturer skall den ambulans som har kortast körtid till händelseplatsen utnyttjas. För kännedom om SOS Alarms prioriteringar bifogas utdrag ur Svenskt INDEX för akutmedicinsk larmmottagning, Åsmund S. Laerdal A/S, Stavanger, Andra upplagan i Bilaga 1. LÄ 4

7 Primärvård Misstänkt hjärtinfarkt i primärvården. Patienten skall utan dröjsmål bedömas av läkare och får inte lämnas ensam på undersökningsrummet! Behandling och diagnostik sker parallellt enligt nedanstående. A. Behandla (Venös ingång. Sätt minst 1 venflon. Obs! Alla injektioner skall ges iv!) 1. Vid hjärtstopp 2. Allmänt 3. Smärtlindring 4. Illamående A-HLR / HLR i väntan på och vid behov under påföljande ambulanstransport. Följ Svenska Cardiologföreningens rekommendationer Andningsoxygen(O 2 ) via mask med reservoar, 10 liter/min. Extra övervakning vid risk för respiratorisk insufficiens, gärna pulsoximeter. Hjärtläge vid dyspné Höjd fotända vid chock Spray Glytrin 0,4 mg/dos 1-2 puffar om systoliskt blodtryck över 90 mm Hg. Kan upprepas var 5:e min vid fortsatta besvär och efter kontroll av blodtrycket. Kontraindikation: medel mot erektil dysfunktion tillhörande FASS ATC-register G04BE, medel med påverkan på kväveoxid/cgmp, ex. Viagra. Inj Morfin 10 mg/ml utspätt till 1mg/ml med NaCl. Injiceras 3-10 ml långsamt iv. Försiktighet vid respiratorisk insufficiens och gallbesvär. Inj. Esucos 10 mg/ml 0.5ml iv. 5. Antitrombotisk behandling (ges vid akuta bröstsmärtor oavsett EKG) T. Magnecyl Brus 500 mg, löst i lite vatten, oavsett om patienten står på ASApreparat tidigare. Varning ASA-överkänslighet. 6. Andnöd, hotande lungödem Spray Glytrin enligt punkt 3 ovan. Kan upprepas var 5:e min vid fortsatta besvär och efter kontroll av blodtrycket. Inj Impugan 10 mg/ml 4-8 ml iv. Inj Morfin iv vid lungödem (enl. punkt 3 ovan). 5

8 7. Övrigt Inj. Seloken 1 mg/ml, 5 ml iv, 1 ml/min. Betablockad ger god smärtlindring, begränsar infarktutbredning och minskar arytmirisk. För Seloken talar därför: fult infarkt-ekg hypertoni takykardi svåra bröstsmärtor Om patienten har fortsatta symptom efter given injektion kan ytterliggare 5 ml ges två gånger med 5 minuters mellanrum under beaktande av förändringar i puls och blodtryck till en totaldos om 15 mg. Kontraindikationer mot inj. Seloken (anm. när denna behandling ges i primärvården): systoliskt blodtryck mindre än 110 mmhg puls under 70 slag per minut vänsterkammarsvikt, uttalad AV-block II-III obstruktiv lungsjukdom, svår Verapamil/Diltiazem B. Diagnostik Inj. Atropin 0,5 mg/ml 1-2 ml iv. Övervägs vid symtomgivande bradykardi (puls<40 slag/min). 1. EKG EKG tages snarast. Koppla därefter upp patienten till defibrillator för kontinuerlig rytmövervakning. C. Larma ambulans Medicinskt ansvarig bör om möjligt ringa SOS Alarm. 1. Ring 112 vid klinisk bedömning akut eller hotande hjärtinfarkt: Begär ambulans avseende hjärtinfarkt (se SOS index sid. 5 ). Invänta ambulansteamet som kopplar upp patienten på PWS en alternativt faxa EKG och tag kontakt med jourhavande kardiolog för vidare handläggning. 6

9 2. Vid andra tillstånd av akut hjärtsjukdom som ej bedöms som direkt livshotande, ring , Ambulansbeställningen vid SOS Alarm och - beskriv patientens tillstånd för SOS-operatören. Inför avtransport: Bifoga kortfattad dokumentation, journalkopior eventuellt gammalt EKG. Avtransport får dock ej fördröjas. D. Utrustning och läkemedel Utrustning: Pärm med Vårdprogram EKG-apparat Syrgastub samt mask med reservoar Venflon, stasslang Sug Pocketmask Halvautomatisk defibrillator Läkemedel: Spray Glytrin 0,4 mg/dos Brustabl Magnecyl brus 500 mg Inj vätska Morfin 10 mg/ml amp a 1 ml Inj vätska Impugan 10 mg/ml amp a 4 ml Inj vätska Seloken 1 mg/ml endosspruta 5 ml Inj vätska Atropin 0,5 mg/ml amp a 1 ml Inj vätska Adrenalin 0,1 mg/ml amp a 10 ml Inj vätska Esucos 10 mg/ml amp a 2 ml 7

10 Ambulanssjukvård Misstänkt hjärtinfarkt i ambulanssjukvård A. Anamnes Besvara följande frågeställningar: 1. Har patienten hjärtsjukdom sedan tidigare? 2. Symtomdebut: När började smärtorna? (datum, tid) 3. Om de har ökat i intensitet, vad var klockan då? 4. Smärtornas karaktär? - Kontinuerliga eller intervall? - Varierar smärtan med andning, rörelse eller kroppsläge? 5. Andra symptom - Kallsvettighet? - Illamående/kräkning? - Andnöd? - Sänkt medvetande? 6. Är patienten överkänslig mot ASA? 7. Övriga frågor bidrar till beslut om trombolys eller PCI. a) Känd blödningsbenägenhet eller pågående Waran eller motsvarande antikoagulansbehandling. b) Mag- eller tarmblödning de senaste 2 månaderna. c) Operation/trauma/ de senaste 2 veckorna. d) Tidigare stroke/hjärnblödning e) Blodtryck mer än 180 mmhg systoliskt eller mer än 110 mmhg diastoliskt. f) Graviditet. g) Blodtryck mindre än 90 mmhg systoliskt h) Annan allvarlig sjukdom B. Basal behandling 1. Hjärtstopp 2. Allmänt HLR och A-HLR enligt Svenska Cardiologförenings rekommendationer med lokal anpassning enligt gällande Riktlinjer och Behandlingsanvisningar, Akut prehospitalt omhändertagande, Kamber, Skåne (se bilaga 2) Andningsoxygen (O 2 ) till patient, via mask med reservoar (10 l/min). Hjärtläge vid dyspné Höjd fotända vid chock 8

11 3. Smärtlindring Spray Glytrin 0,4 mg/dos 1-2 puffar om systoliskt blodtryck mer än 90 mmhg. Kan upprepas var femte minut. Kontraindikation: medel mot erektil dysfunktion tillhörande FASS ATC-register G04BE, medel med påverkan på kväveoxid/cgmp, ex. Viagra. 4. Antitrombotisk behandling (ges vid akut bröstsmärta oavsett EKG förändring) C. Diagnostik T. Magnecyl Brus 500 mg, löst i lite vatten, alternativt T. Disprin Direct 300mg oavsett om patienten står på ASA-preparat tidigare. Ej till: ASA-överkänslighet Aktivt magsår Under graviditetens sista trimester Antikoagulansbehandling (Waran eller motsvarande preparat) EKG skickas på alla patienter med akuta bröstsmärtor eller andra symtom som inger misstanke om hjärtinfarkt såsom andnöd, blodtrycksfall eller oklar medvetandesänkning,. D. Avancerad behandling av ischemi och smärta 1. Inj. Morfin 10 mg/ml, spädes till koncentationen 1mg/ml med NaCl, injiceras 3-10 ml långsamt iv. Individuell ordination till ambulanssjukvårdare. 2. Inj. Seloken 1 mg/ml, 5 ml iv., 1 ml/min. Maxdos 15 mg. Individuell ordination till sjuksköterska i ambulans. E. Andnöd/hotande lungödem Kontraindikationer: systoliskt BT mindre än 110 mmhg puls mindre än 70 slag/minut vänsterkammarsvikt, uttalad AV-block II III, obstruktiv lungsjukdom, svår Verapamil/Diltiazem (Se FASS ATC-register C08D) Spray Glytrin (enligt punkt B3 ovan.) CPAP 7.5 cm motstånd Inj. Morfin (enligt punkt D1 ovan.) Inj. Impugan 10 mg/ml 4-8 ml iv. Generella direktiv till sjuksköterska i ambulans. 9

12 F. Illamående: generella direktiv till sjuksköterska i ambulans Inj. Esucos 10 mg/ml 0.5 ml iv. Kan upprepas en gång. Alternativt: Inj. Primperan 5 mg/ml 1-2 ml iv. G. Bradykardi, symtomgivande och puls mindre än 40 slag/min: H. Trombolys: Inj. Atropin 0,5 mg/ml 1-2 ml iv. Kan ges av fulldelegerad ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska på individuell ordination. Ordinationen ges av läkare såväl via textmeddelande som muntligt via telefon. Ange patientens ålder och vikt. Fyll i formulär trombolyschecklista för prehospital trombolys i PWS. Läkemedel; Till patient yngre än 70 år: Inj. Enoxaparin (Klexane) 30 mg / ml 1 ml i.v. Observera att patienter 70 år och över inte skall ha Klexane prehospitalt. Därefter skall patienten oberoende av ålder erhålla: Injektion Metalys i.v. enligt ordination baserat på vikt Ambulanssjukvårdare/sjuksköterska bekräftar given ordination i ambulansjournal samt längst ned i formulär trombolyschecklista PWS. I. Logistik, kommunikation och journalföring* Kontrollera: 1) att id för PWS och ambulansnummer överensstämmer 2) att allmänt formulär är märkt med 10 siffrigt, svenskt personnummer alternativt skriv in detta. Om fullständigt personummer ej kan uppbringas, skriv in SOS larmnummer dvs.16 siffror enl (dagens datum) (löpnummer)-001(blankettnummer) i namnfältet innan HIA anropas. Ovanstående tillåter en unik identifiering av ambulansuppdraget vid muntlig kontakt mellan ambulans och EKG mottagande enhet. Koppla upp och skicka 12-avl. EKG. Komplettera med textmeddelande: Planeras till (närmaste sjukhus), beräknas anlända (tid) Vårdbesked från HIA lämnas efter bedömning som textmeddelande samt vid behov, via telefon. 10

13 Vårdbesked innefattar: A. Transportdestination 1. Direkt till sjukhus med PCI-kapacitet. 2. Till akutmottagningen, angivet sjukhus, ambulans kvar. SOS meddelas 3. Direkt till HIA på angivet sjukhus utan uppehåll på akutmottagningen. 4. Akutmottagningen på angivet sjukhus. Vid A1 upprättas kontakt mellan tolkande enhet och PCI-instans. Tolkande enhet meddelar ambulansteamet: Jag kontaktar PCI-instans! Vid frågesällning om direkt PCI kan handläggningstiden komma att förlängas. Ambulansteamet kan då välja att stå kvar eller om patienten är instabil påbörja transport till närmaste akutsjukhus. Vid beslut om direktdirigering meddelar EKG-tolkande enhet ambulansteamet fattat beslut telefonledes. Mottagande PCI-instans övertar patient- och ordinationsansvar och bekräftar genom textmedelande via HWS till ambulansteamet. Vid A 1 förvarnar ambulansteamet via telefon mottagande PCI-instans 15 minuter före beräknad ankomst. Vid denna kontakt skall klargöras definitiv avlämningsplats inom sjukhuset för patienten. Ambulansteamet begär vid behov assistans från HIA vid ankomsten till sjukhuset. Vid A 2 tillser ordinerande läkare att patienten snarast bedöms på akutmottagningen, gärna i ambulansen. B. Behandlingsordination. Medicinska åtgärder ordinerade av kardiolog vid tolkande enhet. Utöver sedvanlig dokumentation/journalföring skall i ambulansjournalen klart framgå: Tid för: a) bröstsmärtedebut b) kraftig försämring c) ankomst till hämtplats d) EKG sändning e) vårdbesked f) ordinerad prehospital trombolys g) avtransport h) avlämning till mottagande enhet 11

14 J. Åtgärder vid ankomst till sjukhus* K. Test -EKG I rapporten meddelas att EKG sänts in. Individuella ordinationer signeras på ambulansjournalen, om möjligt, av ordinerande läkare Efter avslutat uppdrag: Avsluta vårdtillfället i PWS Fyll i formulär för 12-avl EKG i MAMBA. Märkes i stället för personnummer med TEST samt ambulansnummer. 12

15 Akutmottagning* För patienter där prehospitalt EKG tagits gäller: EKG faxat från HIA visas snarast för ansvarig läkare som signerar EKG. Detta följer patientjournalen. De EKG-elektroder som satts, används på akutmottagningen för eventuellt ny registrering och får sitta kvar om patienten går vidare till HIA. Övrig handläggning enligt lokala behandlingsrutiner. 13

16 Sluten hjärtvård HIA* Besluts- och ordinationslogistik vid prehospitalt tagna EKG A. Utrustning HWS (hospital work station) för mottagande av EKG och data. Ambulanstelefon direktkopplad till SOS Alarm Malmö, enbart för kontakter i samband med prehospitala EKG. Ytterligare 1 telefon för andra samtal t.ex. kontakt med PCIinstans. Vårdprogram PHAVIS. Fax. Gällande Riktlinjer och Behandlingsanvisningar, Akut prehospitalt omhändertagande, Kamber, Skåne. HWS pärm med bl. a. telefonnummer till ambulanser, och hjärtintensivvårds-avdelningar i Region Skåne. Instruktion för lagring av EKG i databas. B. Åtgärder vid larm för prehospitala EKG 1. HIA Sjuksköterska Kvitterar larmet på HWS. Söker omedelbart läkare. Kontrollerar att fullständigt personnummer alt. SOS larmnummer visas i därför avsett fält högst upp till vänster i EKG bilden. Om patienten ej märkts enligt ovan skickas meddelande till ambulansen: Komplettera med fullständigt personnummer alternativt SOS larmnummer. Hämta upp ev. tidigare EKG från EKG databas. Om läkare ej har möjlighet att bedöma insänt EKG inom 5 min handlägges patienten enligt följande: vid fall med tydlig ST-höjningsinfarkt: PCI-instans kontaktas, PCI enhet fattar beslut avseende vidare handläggning. I avvaktan på transportdestination skall ambulansteamet meddelas: Jag kontaktar PCI-instans!. Ambulansteamet kan då välja att stå kvar eller om patienten är instabil påbörja transport till närmaste akutsjukhus. Vid beslut om direktdirigering meddelar EKG tolkande enhet ambulansteamet fattat beslut telefonledes, mottagande PCI-instans bekräftar genom textmeddelande till ambulansteamet och övertar därmed patient- och ordinationsansvar. 14

17 Om beslut att PCI ej är lämplig eller möjlig: Till HIA. övriga fall ges destination Till akutmottagningen. Transportdestination ges då som textmeddelande till ambulansen via meddelande funktionen i HWS. Meddelandet avslutas med signatur och befattning ex. L.Hjertsson, Ssk. Sjuksköterska kan ej ge behandlingsordination. Om transportdestination givits av sjuksköterska kan ansvarig läkare efter sedvanlig bedömning ändra patientens transportdestination samt ge behandlingsordination. Sjuksköterska ombesörjer att EKG utskrives, skriver för hand in givet vårdbesked (transportdestination) på EKG och informera ansvarig läkare om beslutet. Om EKG utgörs av ett test EKG skickar sjuksköterskan textmeddelande Test OK. 2. HIA Läkare Sökt läkare skall snarast bedöma insänt EKG. Kontrollera alltid att fullständigt personnummer visas i därför avsett fält. Om personnummer saknas skall SOS larmnummer (16 siffror enl (datum) (löpnummer)-001) visas i namnfältet. Ambulansen identifieras med ambulansnumret (ex. L 941) som visas i EKG fönstret högst upp till vä alternativt i allmänt formulär under ambulansdata. Dessa uppgifter utgör en identifiering av ambulansuppdraget och skall kontrolleras vid all muntlig kontakt med ambulansen. Vårdbeskedet (transportdestination och behandlingsordination) ges som textmeddelande i meddelande funktionen i HWS samt telefonledes vid alla fall av prehospital trombolys eller direktdirigering till PCI-instans. Om invasiv behandling övervägs skall ambulansteamet meddelas: Jag kontaktar PCI-instans!. Kontaktad PCI-instans fattar beslut avseende vidare handläggning. Om beslut: Direkt PCI skall ambulansen direktdirigeras. I avvaktan på transportdestination väljer ambulansteamet att stå stilla eller om patenten är instabil påbörja transport till närmaste akutsjukhus. Vid beslut om direktdirigering meddelar EKG tolkande enhet ambulansteamet fattat beslut telefonledes, mottagande PCI-instans bekräftar genom textmeddelande via HWS och övertar därmed patient- och ordinationsansvar. 15

18 PCI instanser: o Lund (24h / 365d) É HIA-jour Lund vx 046/ sökare É Tel HIA Lund 046/ alt o Malmö (dagtid må-fre) É HIA-jour UMAS vx 040/ sökare 1877 É Tel HIA Malmö 040/ alt o Helsingborg (må-to , fre ) É Tel 042/ C. Vårdbesked I. Transportdestination. 1. Direkt till sjukhus med PCI-kapacitet. 2. Akutmottagningen, angivet sjukhus, ambulans kvar. 3. HIA på angivet sjukhus utan uppehåll på akutmottagningen. 4. Akutmottagningen, angivet sjukhus. Vid destination Till akutmottagningen, angivet sjukhus, ambulans kvar tillser ansvarig läkare att patienten bedöms på akutmottagningen, gärna i ambulansen. II. Behandlingsordination (eventuell ordination till ambulansteamet från läkare av medicinska åtgärder): Enligt gällande Riktlinjer och Behandlingsanvisningar, Akut prehospitalt omhändertagande, Kamber, Skåne. Observera begränsningar i delegering beroende av personalkategori samt skillnader avseende generella direktiv och individuell ordination. Ordinerande läkare bör om möjligt bekräfta individuell ordination genom signering i ambulansjournalen. Vårdbesked skall behandlas som journalhandling. Hantering av journalhandling är ytterst ett ansvar för respektive verksamhetschef. Förfarande skall beskrivas i lokala tillägg till vårdprogrammet PHAVIS. Ett exempel på ett lokalt tillägg är: Givet vårdbesked och EKG skall dokumenteras och signeras enligt lokala rutiner. Sparas i därför avsedd pärm på HIA. 16

19 D. Bedömningsmall avseende transportdestination och PCI/trombolys hos patient med klinik talande för hjärtinfarkt eller ischemi. 1. ST-höjningsinfarkt eller nytillkommet vä-gren block överväg: Omedelbar kontakt med PCI-instans för eventuell direktdirigering. PCI-instans fattar beslut. Primärt EKG tolkande enhet ger därefter transportdestination till ambulansteamet: Gå direkt till PCI-instans. Alternativt: Närmaste akutmottagning, ambulans kvar varvid jourhavande/kardiolog omedelbart går till akutmottagningen för att bedöma patienten. Om PCI ej bedöms indicerad eller möjlig och kontraindikationer för prehospital trombolys ej föreligger överväg: Prehospital trombolys Till HIA Vid kontraindikationer för prehospital trombolys Till HIA 2. Kardiogen chock överväg: Omedelbar kontakt med PCI-instans för eventuell direktdirigering. PCI-instans fattar beslut. Primärt EKG tolkande enhet ger därefter transportdestination till ambulansteamet: Gå direkt till PCI-instans. Alternativt: Närmaste akutmottagning, ambulans kvar varvid jourhavande / kardiolog omedelbart går till akutmottagningen för att bedöma patienten. Obs! Coronarangiografi kan vara aktuell upp till 36 timmar efter smärtdebut. 3. ST-sänkningar talande för uttalad myokardischemi överväg: Alternativt: Till HIA 17

20 Till Akutmottagningen 4. Arytmi med uttalad allmänpåverkan eller hypotension eller misstanke om ventrikeltakykardi. Till HIA 5. Övriga. Till Akutmottagningen. E. Tillstånd som bör föranleda kontakt med jourhavande på sjukhus med PCI-kapacitet: 1. Direkt PCI a. Överväges vid alla ST-höjningsinfarkter b. Kardiogen chock (Obs! angio kan vara aktuell upp till 36 timmar efter smärtdebut.) 2. Rescue PCI a. Utebliven reperfusion efter trombolys där reperfusion bedöms som särskilt angelägen. b. Trombolysbehandlad patient med kardiogen chock. 3. Akut coronarangiografi med PCI-beredskap Patienter som trots adekvat medicinering med ASA, nitrater, betablockad och lågmolekylärt heparin uppvisar instabilitet i form av återkommande bröstsmärta eller ST- sänkningar alternativt hjärtsvikt som bedöms vara på ischemisk bas eller som efter 48 timmar efter infarktdebut har uttalad ventrikulär arytmibenägenhet. F Åtgärd på HIA om trombolys inletts prehospitalt. Enligt lokala behandlingsrutiner G. Övrig handläggning Enligt lokala behandlingsrutiner. 18

21 Kvalitetssäkring och uppföljning Vårdprogrammet PHAVIS, Mobimedsystemet samt ambulansverksamheten i samspel med primär- och slutenvård inom Region Skåne skall säkerställa: att patienter med akut central bröstsmärta eller annat symptom som inger misstanke om akut coronart syndrom - i 90% av fallen inom 15 min nås av ambulanssjukvård med kompetens till arytmiövervakning, halvautomatisk defibrillering samt omhändertagande enligt Vårdprogrammet PHAVIS. att patienter med typisk ST-höjning alternativt nytillkommet vä-gren block - erhåller reperfusionsbehandling - Vid indikation på PCI eller vid kontraindiktioner mot trombolys: PCI inom 90 minuter efter första larmkontakt - Vid indikation trombolys och i avsaknad av kontraindikationer: Trombolys inom 60 minuter efter första larmkontakt.. att prehospital trombolys ges till patient med typisk ST-höjning på prehospitalt taget EKG (PHEKG) och som bedöms vara lämplig för trombolysbehandling. Prehospital trombolys kan ges oberoende av transporttid till sjukhus Vid uppföljning skall följande huvudfrågor kunna besvaras: 1) Hur stor andel av patienterna som inkommer till sjukhus via ambulanssjukvården med preliminär bedömning HJÄRTA (klassificering av ambulanssjukvårdare/sjuksköterska enligt MAMBA) har det tagits prehospitalt EKG på? 2) Hur stor andel av patienterna med klinik talande för akut hjärtinfarkt och typisk SThöjning på prehospitalt taget EKG samt indikation för reperfusionsbehandling a) Förs direkt till PCI-instans b) Erhåller prehospital trombolys c) Förs direkt till HIA Frågorna kan besvaras genom att följande parametrar är kända: Fråga nr. 1. a) alla uppdrag inom ambulanssjukvården med PBD hjärta ( MAMBA: finns idag) b) alla PHEKG (MAMBA: status Ja/Nej finns idag, tillägg TphEKG 19

22 Fråga nr. 2 a) rapportformulär från HIA/varje sjukhus: varje patient (pnr) som erhållit trombolys eller PCI och inkommit via ambulans. b) tid för hospitaltrombolys (HIA formulär: Thosptlys (datum, klockslag)) c) alla PHEKG (se fråga 1) d) tids differens: tid hopital trombolys(tht)-larmtid(ambulans:mamba) <= 60 minuter. e) tid för prehospitaltrombolys (MAMBA: tillägg Tprehosptlys) f) tids differens: tid för PCI start(tkateter in)-larmtid(ambulans:mamba) <= 90 minuter. Övriga parametrar av intresse att kunna följa upp utgöres av:: A) Responstider (Tiv/TphEKG-Tdest/beordn) och EKGbedömn (läk/ssk) på alla patienter respektive patienter med indikation för reperfusion. B) Tid till EKG (Tiv/Tankhp-TphEKG) C) Vårdtid uppdelat på hämtplats resp under intransporten (Tiv/Tankhp-Tavtranshp resp Tiv/Tavtranshp-Tavldest) D) Tid från smärtdebut/ larm/ ankomsthämtplats/ phekg och till prehospital alternativt hospital trombolys. 20

23 Referenslista Riktlinjer och Behandlingsanvisningar, Akut prehospitalt omhändertagande, Kamber, Skåne, 2004 Direktiv för Ambulans- och akutbilsdirigering inom Region Skåne, Nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård, Socialstyrelsen, 2001 SOSFS 2001:1 (M) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården; Svenskt INDEX för akutmedicinsk larmmottagning, : Åsmund S. Laerdal A/S, Stavanger, Andra upplagan HLR/A-HLR; European Resuscitation Council Guidelines 2000 For Adult Advanced Life Support; Resuscitation 48 (2001) s AKUTA BRÖSTSMÄRTOR den första timmen SCF/FLISA,

24 Bilaga 1 PRIORITERING SOS Prio 1, Akut livshotande symptom eller olycksfall I en medicinsk nödsituation är det viktigt att resurserna mobiliseras snabbt. Närmast tillgängliga ambulans larmas ut. Prio 1 skall betraktas som trängande fall enligt SOS-operatörens bedömning. Ambulans tar sig till platsen under påkallande av fri väg med blåljus och siren. Prio 2, Akuta men ej livshotande symtom Kriterier i gruppen prio 2, omfattar de kliniska tillstånd och situationer som utan dröjsmål bör undersökas av läkare. Närmast tillgängliga ambulans larmas ut. Prio 2 skall normalt ej betraktas som trängande fall. Prio 3, Övriga ambulansuppdrag Övriga uppdrag där rimlig väntetid ej bedöms påverka patientens tillstånd. Transporten betraktas ej som trängande fall och ambulans tilldelas med beaktande av beredskap för transporter med högre prioritet. Prio 4, Annan form av transport eller hänvisning Transporten är inte akut och patienten bedöms inte ha behov av vård eller tillsyn av medicinskt utbildad personal under transporten. En transport enligt prio 4 kan t.ex. innebära speciell bårtransportbil eller taxi. Prio 4 behöver inte betyda någon form av transport, utan kan även innebära kontakt med högre medicinsk kompetens via SOS-centralens försorg och/eller en hänvisning till lämplig vårdform. Prio 3, grön markeri 22

25 08 Bröstsmärtor hjärtsjukdom Kriterier för prioritering Prio 1 Reagerar inte på tilltal eller skakningar. Kap. 23 (Medvetslöshet vuxen) Bröstsmärtor, känner sig svimfärdig Bröstsmärtor och andningssvårigheter Starka smärtor mitt i bröstet Svimfärdig och/eller illamående,blek och kallsvettig Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående Plötsligt kraftlös i armarna. Svimfärdig och/eller illamående Misstanke om allvarliga hjärtproblem Bröstsmärtor hos diabetiker, oavsett varaktighet Prio 2 Bröstsmärtor, upplevs ej som kraftiga. Inga prio 1-kriterier Plötslig hjärtklappning, medtagen. Inga prio 1-kriterier Kronisk hjärtsvikt, tilltagande andningssvårigheter. Inga prio 1-kriterier Inopererad pacemaker och/eller ICD (defibrillator). Medtagen Prio 3 Smärtor endast vid djup inandning eller rörelse Hjärtat slår oregelbundet, ej medtagen. Orolig Plötslig hjärtklappning, ej medtagen. Orolig Korta hugg av smärta i bröstet Högre medicinsk kompetens 23

26 RÅD R 1 Låt patienten sitta eller ligga i en behaglig ställning. R 2 Skapa lugn och ro runt patienten. Se till att han/hon inte anstränger sig. R 3 Se till att patienten kan andas fritt. Lossa på åtsittande kläder. Låt patienten sitta upp och själv finna den bästa ställningen. Om patienten inte klarar av att sitta: Lägg honom/henne på sidan, helst i framstupa sidoläge. Böj huvudet försiktigt bakåt. Kontrollera att patienten fortsätter att andas. Om patienten slutar att andas: Se kap. 23 Medvetslös vuxen/barn. R 4 Be patienten att inte klä på sig. (Med tanke på EKG-uppkoppling.) R 5 Leta om möjligt reda på de eventuella mediciner som patienten använder. Visa dem för ambulanspersonalen. R 6 Lämna inte patienten utan tillsyn. Ring omedelbart igen om han/hon blir sämre. R 20 Hänvisa till högre medicinsk kompetens. TILLÄGGSFRÅGOR F8.1 Smärta 1.1 Försök att beskriva smärtorna. 1.2 Är smärtorna tryckande, åtsnörande, stickande? 1.3 Sitter smärtorna i hela tiden? 1.4 Var i bröstet sitter smärtorna? 1.5 Hur länge har smärtorna varit så starka som nu? 1.6 Vad höll patienten på med när besvären började? 1.7 Har patienten haft liknande besvär tidigare? Vad var orsaken då? F8.2 Tidigare hjärtsjukdom 2.1 Har patienten känd kärlkramp? 2.2 Har patienten haft hjärtinfarkt tidigare? 2.3 Har patienten någon annan känd hjärtsjukdom? Lungsjukdom? F8.3 Övrigt 3.1 Har patienten nyligen varit sjuk? 3.2 Har patienten tagit nitroglycerin? Hur verkade det? 3.3 Tar patienten några mediciner dagligen? Vilka? 3.4 Har patienten några andra sjukdomar eller besvär? Svenskt INDEX för akutmedicinsk larmmottagning, : Åsmund S. Laerdal A/S, Stavanger, Andra upplagan 24

27 Avancerad Hjärt-lungräddning Vuxna Bilaga 2 Lokal anpassning Ambulanssjukvården Region Skåne Konstatera hjärtstopp Av ambulansteam bevittnat hjärtstopp Av ambulansteam EJ bevittnat hjärtstopp Starta HLR och anslut defibrillator Basal HLR eller mekaniska bröstkompressioner under 3 minuter, anslut patienten till defibrillator Analysera EKG-rytm HLR i 3 minuter HLR i 1 minut VF/pulslös VT Vid asystoli/pea Defibrillera x 3 Under HLR: Ge 1 mg Adrenalin i.v. var 3:minut 25

28 Ambulanssjukvården Ambulansöverläkarna Region Skåne Bilaga 3 Datum Dnr Till samtliga ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterskor inom Region Skåne UPPFÖLJNING AV 12-AVLEDNINGS EKG OCH TROMBOLYS I SKÅNE Fr. o. m gäller: Varje gång som 12-avlednings EKG kopplas och skickas prehospitalt ska detta registreras i MAMBA. Det kommer finnas ett obligatoriskt tillägg i uppdragsrapporten att fylla i när åtgärdskod 196 anges (12-avl EKG). Följande uppgifter kommer att efterfrågas i detta formulär: Tid för symtomdebut (datum och klockslag ex , 14:45) Tid för insänt EKG = tid för anrop (klockslag ex. 15:10) Problem med sändningen? ja/nej Om ja-fri text. Vart skickas EKG ( Sjukhus, förval ) Tid för vårdbesked ( transportbesked och ev. behandlingsordination ) från EKG tolkande HIA ( klockslag ex. 15:15 Vem har bedömt EKG ( läkare / sjuksköterska ) Läkemedel givna via telefonordination (individuell ordination) Ja / nej Trombolys given prehospitalt Ja / nej Kontraindikationer mot trombolys (vid nej på ovanstående fråga) Ja /nej Glöm inte bort att i ordinarie uppdragsrapport alltid ange var patienten avlämnas. Denna rubrik skall innehålla både sjukhus och avdelning. (ex. Hässleholm, IVÖ alt. Lund, PCI lab etc.) Åtgärdskod 190 användes för övervaknings EKG ( 1-avl EKG med 3 elektrodplattor). Telemetri kod 194 utgår ur MAMBA 26

29 Bilaga 4 Uppföljning PHAVIS Ifylles på alla patienter som inkommit till sjukhus via AMBULANS alternativt handlagts via Mobimed: Dirigering till PCI-instans PreHospital Trombolys Hospital Trombolys Sjukhus: Patientens namn: Patientens personnr: Larmnummer: Har lämnats av ambulans : Datum: Klockan: Prehospitalt EKG skickat: Ja Nej Till HWS-sjukhus: Prehospitalt Ekg tolkat som St-höjningsinfarkt: Ja Nej Smärtdebut DATUM: KLOCKSLAG: Patienten har inkommit via ambulans och blivit inlagd på HIA / IVA: Direkt via ambulans Via akuten Patienten har dirigerats till PCI-istans: Direkt via ambulans Klockan: Efter uppehåll på sjukhuset Klockan: Behandling Endast Angio PCI Läkemedel: Ordinerat Prehospitalt eller första dos given Hospitalt Läkemedel Prehospitalt Klockan Hospitalt Klockan Morfin Seloken Klexane Metalys Uppgifterna skall grundas på kopia av ambulansjournal och HIA-journal. Insändes eller via mail till Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Box Lund. 27

STEMI_akutmott_jourtid Upprättare Datum Sidnr Bertil Olsson 2008-12-02 1 (5) Thomas Pettersson 1.0

STEMI_akutmott_jourtid Upprättare Datum Sidnr Bertil Olsson 2008-12-02 1 (5) Thomas Pettersson 1.0 Bertil Olsson 2008-12-02 1 (5) RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV INKOMMANDE PATIENTER MED misstänkt ST-höjningsinfarkt ()/ nytillkommen vänstergrenblock(lbbb) Helgfria måndagar-torsdagar 16:00-08:00 och

Läs mer

Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012

Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Infarktsjukvård, kort historik 1960- och 1970-talet Lindra symtom Hög mortalitet Långa vårdtider,

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Antagen i socialnämnden 2009-05-05 69 Denna riktlinje är framtagen tillsammans med flertalet av medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.; beslutade den 25 juni 2009. (M) Utkom från trycket

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Socialstyrelsen Enheten för Krisberedskap Att: Jonas Holst 2006-12-29 Redovisning av enkätresultat Information från ambulans vid daglig verksamhet och katastrof

Läs mer

Del 8_6 sidor_21poäng

Del 8_6 sidor_21poäng Del 8_6 sidor_21poäng Du arbetar som underläkare på akuten när sjuksköterskan Eva kommer och meddelar dig att ett larm är på väg in med ambulans. Eva ursäktar sig över larmrapporten, allt hon vet är att

Läs mer

Integrerande MEQ fråga DX1. Totalt 18 poäng. Anvisning:

Integrerande MEQ fråga DX1. Totalt 18 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ fråga DX1 Totalt 18 poäng Din skrivningskod: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Meddelandeblad. Nr 11/02. Svensk ambulanssjukvård 2001

Meddelandeblad. Nr 11/02. Svensk ambulanssjukvård 2001 Meddelandeblad Mottagare: Verksamhetschefer, ambulansöverläkare, ansvariga läkare/föreståndare inom ambulanssjukvården Nr 11/02 Juli 2002 Svensk ambulanssjukvård 2001 Bakgrund Ambulanssjukvården har under

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

Vårdprogram PHAVIS. Prehospital Hjärt Akutsjukvård i Skåne. Region Skånes Prehospitala Enhet, RSPE Version 2.16 inkl. bilagor

Vårdprogram PHAVIS. Prehospital Hjärt Akutsjukvård i Skåne. Region Skånes Prehospitala Enhet, RSPE Version 2.16 inkl. bilagor tisdag 22 september 2015 Giltighetstid för vårdprogrammet: 2016-12-31 Ansvarig: Anders Sjölund, överläkare, Poul Kongstad, verksamhetschef, Arne Olofsson, biträdande chefsläkare Vårdprogram PHAVIS Prehospital

Läs mer

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Akut koronart syndrom Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Olle Bergström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemvård.

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemvård. Malmö Stadsdelsförvaltningar Trelleborgs kommun Fastställd: 2001-10-15 Reviderad: 2007-09-12 Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemvård. Bakgrund: Det finns ett antal regelverk som styr hur döden ska fastställas

Läs mer

SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande patienter med eller utan stöd av MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp)

SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande patienter med eller utan stöd av MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp) Ansvariga författare: Per Hederström, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 5.0 Fastställt: 2009-02-27 Gäller från: 2009-01-01 SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande

Läs mer

Vårdprogram PHAVIS. Prehospital Hjärt Akutsjukvård i Skåne. Region Skånes Prehospitala Enhet, RSPE Version 2.16 inkl. bilagor

Vårdprogram PHAVIS. Prehospital Hjärt Akutsjukvård i Skåne. Region Skånes Prehospitala Enhet, RSPE Version 2.16 inkl. bilagor tisdag 22 september 2015 Giltighetstid för vårdprogrammet: 2016-12-31 Ansvarig: Anders Sjölund, överläkare, Poul Kongstad, verksamhetschef, Arne Olofsson, biträdande chefsläkare Vårdprogram PHAVIS Prehospital

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Säker traumavård självvärderingsformulär

Säker traumavård självvärderingsformulär Säker traumavård självvärderingsformulär Patientfall A Fallbeskrivning som främst syftar till att värdera prehospital verksamhet, larmkedjor, säkrande av A och B problem, samt tidig handläggning på akutmottagning.

Läs mer

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414 Sjuksköterskeprogrammet HT 2014 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414 Datum: 2015-01-02 Antal frågor: 5 huvudfrågor. Lärare: Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants

Läs mer

Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag...1

Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag...1 Sammanfattning nuvarande sjuktransport och ambulansorganisation samt framtida förslag...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...3 2 Metod...3 2.1 Beskrivning liggande sjuktransporter...3 2.2 Beskrivning

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Hypertoni och graviditet

Hypertoni och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Hypertoni och graviditet 1(5) Hypertoni och graviditet Kronisk hypertoni och graviditet Definition: Hypertoni som har förelegat före graviditeten eller har diagnostiserats före

Läs mer

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemsjukvård.

Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemsjukvård. Malmö stad Fastställd: 2001-10-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2010-04-29 Riktlinje vid dödsfall i kommunal hemsjukvård. Det finns ett antal regelverk som styr hur döden ska fastställas

Läs mer

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia.

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia. Totalt 17p. Som primärjour på ett länsdelssjukhus ca sju mil från universitetsstaden blir Du sökt av en sjuksköterska kl 22.15. Man har mottagit ett EKG från ambulansen, det gäller en 73-årig kvinna med

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun

Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun 1(6) Rutin för att kontakta sjuksköterska i Söderköpings kommun Innehåll Detta häfte innehåller information för Dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Söderköpings kommun när Du behöver

Läs mer

Central bröstsmärta (CBS) vuxen C01. Peri-/myokardit

Central bröstsmärta (CBS) vuxen C01. Peri-/myokardit Central bröstsmärta (CBS) vuxen C01 Orsak Akut koronart syndrom Aortaaneurysm/-dissektion Pleuritsmärta (pleurit, lungemboli) Peri-/myokardit Muskuloskeletal smärta Hög buksmärta (esofagit, gastrit, perforation,

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

7. Svar: kontakt med koronarangiografi lab läkare då patienten behöver genomgå akut PCI. (1p)

7. Svar: kontakt med koronarangiografi lab läkare då patienten behöver genomgå akut PCI. (1p) FACIT - DX1 HT15 2015-10-13 MEQ 1. Svar: hjärtstopp. Pulskontroll ingår ej. (2 p) 2. Svar: Larma (mottagningspersonal för hämtning av defibrillator, akut vagn samt larma akuta teamet på sjukhuset), starta

Läs mer

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p)

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p) Kortsvars frågor Kardiologi 1.Ung man där pappa dog plötsligt 35 år gammal. Vad visar EKG? Vilken sjukdom vill du utesluta? (2p) (Notera amerikansk koppling samt 25 mm/s) 2. Hur många procent av patienterna

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Rutin vid bältesläggning

Rutin vid bältesläggning Rutin vid bältesläggning Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller en allmän skyldighet att erbjuda en god vård som skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 10 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild

Läs mer

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn:

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn: Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård 10 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Amb05 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall

Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall 1 Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall * Ring jourhavande läkare, som ska inställa sig inom 30 minuter för att konstatera dödsfallet. Notera klockslaget då patienten avled. * Kontakta

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal Sida 1 (6) 2015-06-08 Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal vid förändring av patients hälsotillstånd samt överföring till annan vårdinrättning MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen,

Läs mer

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi Kontinuerlig epiduralanestesi kan med fördel utnyttjas vid behov av postoperativ smärtlindring. För att underlätta för vårdavdelningarna

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall - åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom - anvisningar för omhändertagande av elev som under skoltid insjuknar eller utsätts för olycksfall - allmänna åtgärder

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D043528/02 Annex.

För delegationerna bifogas dokument D043528/02 Annex. Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 FÖLJENOT från: inkom den: 7 mars 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat D043528/02

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2012-02-28 1(10) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2011 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm Sverige AB är en vårdgivare med verksamhet över hela landet vid 18 SOS-centraler. Enligt

Läs mer

En grundläggande handbok till AmbuLink

En grundläggande handbok till AmbuLink En grundläggande handbok till AmbuLink Handboken uppdateras kontinuerligt på www.vgregion.se/ambulink. Undvik därför att spara eventuellt utskrivna handböcker. Var noggrann med senaste dokumentdatum! 2011-03-16

Läs mer

Prehospital omvårdnad av patienter med akut hjärtinfarkt som transporteras direkt till PCI intervjustudie med sjuksköterskor i ambulans

Prehospital omvårdnad av patienter med akut hjärtinfarkt som transporteras direkt till PCI intervjustudie med sjuksköterskor i ambulans Institutionen för hälsovetenskap Prehospital omvårdnad av patienter med akut hjärtinfarkt som transporteras direkt till PCI intervjustudie med sjuksköterskor i ambulans Johnsson Margareta Lagelius Bernt

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock 1 Copyright the33 Chock Den här artikeln behandlar Chock i allmänt men även: ICD-10 (sida 1) Stadieindelningen efter chock (sida 1-2) Patofysiologin (sida 2) Symptom (sida 2-3) Behandling (sida 3, 4 och

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus Vårdrutin 1 (5) Utgåva: 1 Godkänd av: Verksamhetschef 2012-03-01 2015-03-01 Utarbetad/reviderad av: Eric Rinstad Wolmer Edqvist Lena Emanuelsson Revisionsansvarig: Ambulansöverläkaren Ev. diarieinr: Version

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Vårdbegäran Protokoll

Vårdbegäran Protokoll Rapportera data om Vårdbegäran till SIR Vårdbegäran Protokoll Förnyad kontakt innebär ett fortsatt konsultativt ansvar medan patientansvaret ligger kvar på avdelningens läkare och sköterskor till dess

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd.

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd. Du är kardiologjour och blir uppringd av medicinjouren som vill att du kommer och bedömer en patient på akutrummet. Patienten söker för bröstsmärta sedan igår kväll, just nu smärtlindrad med morfin och

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012

Hjärtinfarkt. Katarina Eggertz 091012 Hjärtinfarkt Hjärtats blodförsörjning Hjärtmuskeln har en egen blodförsörjning från två kranskärl Dessa kommer direkt från stora kroppspulsådern där den lämnar vänster kammare Kranskärlen förgrenar sig

Läs mer

Traumaomhändertagande

Traumaomhändertagande Traumaomhändertagande Rev 2009-09-03 Traumaomhändertagande lasarettet Ljungby Målsättning Tre samtida multitrauma skall kunna tas om hand enligt nedanstående riktlinjer. Det direkta patientomhändertagandet

Läs mer

Vårdkedja misstänkt hjärtinfarkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009. Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi

Vårdkedja misstänkt hjärtinfarkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009. Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Vårdkedja misstänkt hjärtinfarkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009 Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Infarktsjukvård, kort historik 1960- och 1970-talet Lindra symtom Hög mortalitet Långa vårdtider,

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdprocesser Giltig fr.o.m: 2016-06-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Gäller

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci Socialtjänsten HSL Läkemedelsavstämning D.nr: 2013/71/738 Upprättad: 2013-0109 Reviderad: 2014-11-18 Riktlinje för läkemedelsavstämning I samverkan med Närhälsan, Tibro vårdcentral. Mål: en säker och ändamålsenlig

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se 1 Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering Patientinformation www.xarelto-patient.se Konvertering en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2010-10-14 Samverkansnämndens rekommendationer och beslut

Läs mer

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Bakgrund: Administration av läkemedel intranasalt är ofta fördelaktig och grundar sig på: Väl vaskulariserad nässlemhinna Droppstorlek för optimalt

Läs mer

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige Inledning Patienter med svår sepsis eller septisk chock är relativt vanliga på våra sjukhus och framförallt på våra intensivvårdsavdelningar.

Läs mer

Dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård

Dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Fastställd: 2001-10-15 2014-05-27 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Innehållsförteckning Dödsfall inom kommunal hälso-

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Ett perfekt system för att slippa ta ansvar

Ett perfekt system för att slippa ta ansvar Stockholms läns landsting Ett perfekt system för att slippa ta ansvar - en rapport om bristerna i ambulansverksamheten i Stockholms län 2 (16) Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 5 Begreppsförklaring

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Transport Vilket färdmedel Rapport Vad bör ingå Vad bör opereras på turistort/hemort

Läs mer

IVPA I Väntan På Ambulans. Anders Johansson, Vårdutvecklare i NU-sjukvården

IVPA I Väntan På Ambulans. Anders Johansson, Vårdutvecklare i NU-sjukvården Anders Johansson, Vårdutvecklare i NU-sjukvården Målsättning Organisation Utbildning Avtal Uppföljning Erfarenheter Forskningsprojekt Framtiden Målsättning med införandet av IVPA Korta tiden till första

Läs mer

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift 3... 6 Uppgift 4... 7 Uppgift 5... 8 Uppgift

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

BESLUT. Ärendet Lex Maria-anmälan angående läkemedelsförväxling.

BESLUT. Ärendet Lex Maria-anmälan angående läkemedelsförväxling. Socialstyrelsen BESLUT 2012-11-28 Dnr 9.3.1-27025/2011 1(5) T/Region Sydväst/Sek4 Agneta Resare agneta.resare@socialstyrelsen.se Västra Götalandsregionen Tillsynsärenden Regionens Hus, Diariet 542 87 Mariestad

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

EKG GUIDEN. För dig som vill veta mer om EKG-tolkning. Magnus Simonsson

EKG GUIDEN. För dig som vill veta mer om EKG-tolkning. Magnus Simonsson Magnus Simonsson EKG GUIDEN För dig som vill veta mer om EKG-tolkning EKG-GUIDEN för dig som vill veta mer om EKG-tolkning EKG är en viktig rutinundersökning vid många tillstånd. Till sin hjälp att tolka

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Ahmad Rayegani, läkemedelsansv. ssk Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till anne-louise.vintberger@solom.se, verksamhetschef ahmad.rayegani@solom.se ida.lorenzon@sollentuna.se

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:16 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS Anette Dolk AiV 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Hjärtinfarkt... 1 Incidens... 1 Orsaker... 2 Symtom... 2 Diagnos... 3 Behandling...

Läs mer

Arbetsfysiologi, Det kliniska arbetsprovet

Arbetsfysiologi, Det kliniska arbetsprovet Arbetsfysiologi, Det kliniska arbetsprovet Frågor Energimetabolism Varför ökar pulsen vid arbete Kontraindikationer för arbetsprov När ska man avbryta ett arbetsprov Vilka är de arbetsinducerade tecknen

Läs mer

ÅLDERSSTIGEN. Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN. Verksamhetsutvecklare

ÅLDERSSTIGEN. Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN. Verksamhetsutvecklare ÅLDERSSTIGEN Ett samarbetsprojekt mellan Ambulanssjukvård och Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset INGELA WENNMAN Verksamhetsutvecklare PER ÖRNINGE Ambulansöverläkare Göteborg >500 000 invånare

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Ansvar Ansvar: MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att det finns säkra rutiner för läkemedelshantering och delegering och att de är kända Sjuksköterska

Läs mer