DOM (deldom) Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM (deldom) 2012-11-16 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 13 (deldom) Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uddevalla tingsrätts dom den 29 april 2008 i mål nr : se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagarna Bodil Ericsson och Linn Scholander Göteborgs åklagarkammare Klagande och motpart (Tilltalad) Jan JESPER Johansson, Tanumsvägen 13, Grebbestad Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Staffan Uvabeck Box 243, Skövde SAKEN Brott mot lotterilagen (1994:1000) HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillar åtalet avseende de pokerspel (Texas Hold em) som förekom vid sidoturneringarna (sit-and-go) i turneringen EPC 2007 i Grebbestad den 23 mars Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 (deldom) B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uddevalla tingsrätts dom den 29 april 2008 i mål nr ; se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagarna Bodil Ericsson och Linn Scholander Göteborgs åklagarkammare Klagande och motpart (Tilltalad) GLENN André Simonsson, Box 115, Strömstad Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Henrik Olsson Lilja Skeppsbron 28, 3 tr, Stockholm SAKEN Brott mot lotterilagen (1994:1000) HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillar åtalet avseende de pokerspel (Texas Hold em) som förekom vid sidoturneringarna (sit-and-go) i turneringen EPC 2007 i Grebbestad den 23 mars 2007.

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 BAKGRUND (deldom) B Hovrätten för Västra Sverige dömde i dom den 14 maj 2009, mål B , Glenn Simonsson, såvitt nu är av intresse, för dobbleri och Jesper Johansson för samma brott. De i målet aktuella pokerspelen bestod i 1. huvudturneringen, 2. sidoturneringarna (sit-and-go) och 3. kontantspelen (cash-games). Sedan Riksåklagaren överklagat hovrättens dom gjorde denne i Högsta domstolen gällande att gärningsbeskrivningen i den del som Jesper Johansson och Glenn Simonsson dömts till ansvar för också omfattar ansvar enligt lotterilagen. Frågan om det finns förutsättningar att döma dem till ansvar för sådant brott i fråga om sidoturneringarna (sit-and-go) hade inte varit föremål för hovrättens prövning. Högsta domstolen beslutade därför i dom den 6 april 2011, mål B , att undanröja domen i den delen och återförvisa målet till hovrätten för den förnyade prövning som föranleds av Högsta domstolens ställningstagande. YRKANDEN M.M. Åklagarna har nu, med hänvisning till rättsfallet NJA 2011 s. 611 anfört att ett brott mot lotterilagen torde vara preskriberat och begärt hovrättens prövning i den delen före domstolens slutliga avgörande. Jesper Johansson och Glenn Simonsson har fått tillfälle att yttra sig, vilket Jesper Johansson har gjort. Jesper Johansson får anses ha motsatt sig en prövning av aktuell fråga utan samband med övriga delar. Åklagarna har vidhållit sin framställan.

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 HOVRÄTTENS SKÄL (deldom) B Hovrätten anser att det föreligger synnerliga skäl att med stöd av 30 kap. 4 rättegångsbalken meddela deldom över det åtal som avser sidoturneringarna (sit-and-go). Hovrätten finner vidare att det är uppenbart obehövligt att hålla huvudförhandling i frågan (se 51 kap. 13 tredje stycket rättegångsbalken). Åklagaren har i sin gärningsbeskrivning angett tidpunkten för gärningen till den 23 mars I ett förtydligande till hovrätten har åklagaren förklarat att det inte görs gällande att brottet mot lotterilagen skulle vara grovt. Ett sådant brott mot lotterilagen föreskrivs böter eller fängelse i högst 6 månader. Preskriptionstiden för ett sådant brott är 2 år. Genom uttalande av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2011 s. 611 med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen jämte Europadomstolens praxis gäller numera att rätten att bli informerad om den rättsliga kategoriseringen som ligger till grund för ett åtal medför att preskriptionsavbrott enligt 35 kap. 1 brottbalken i princip förutsätter att den misstänkte även fått reda på vilken straffbestämmelse som kan vara tillämplig. Något påstående om att ansvar för Jesper Johansson och Glenn Simonsson skulle kunna komma i fråga för brott mot lotterilagen har inte framförts inom preskriptionstiden för sådant brott. Skäl att frångå huvudregeln, att den misstänkte har rätt att före det att preskriptionstiden inträder bli informerad om den rättsliga kategoriseringen, finns inte i detta fall. Åtalet i den del det avser sidoturneringarna (sit-and-go) ska därför lämnas utan bifall. Prövningen av ersättningen till de offentliga försvararna samt ansvaret för rättegångskostnaderna får anstå till hovrättens slutliga dom i målet.

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 (deldom) B ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 14 december 2012 I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lennart Morard (skiljaktig), Ann-Carin Glimstedt, referent, och Henrik Fernqvist. SKILJAKTIG MENING, se aktbil 46

6 Mål nr meddelad i Uddevalla Bilaga A Sida 1 (96) PARTER (Antal tilltalade: 6) Åklagare Chefsåklagare Barbro Jönsson Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad Jan JESPER Johansson, Tanumsvägen Grebbestad Offentlig försvarare: Advokat Staffan Uvabeck Advokatcentrum i Skövde HB Box Skövde SLUT BEGÅNGNA BROTT Grovt dobbleri LAGRUM 16 kap 14 1 p och 14a brottsbalken PÅFÖLJD M. M. Fängelse 6 månader SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Jesper Johansson åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Beslaget av handlingar (VBG p. 2, 3, 4, 5, 7:37) skall bestå till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachaus gränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 09:00-12:00 13:00-16:00

7 BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M. 1. Staffan Uvabeck tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Från ersättningen skall avräknas vad han tidigare erhållit i förskott. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.

8 3 Mål nr meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 6) Åklagare Chefsåklagare Barbro Jönsson Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad Mikael Lenneryd, Hagagatan 44, Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Lars Runeberg Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB Box Stockholm SLUT Åtalet ogillas. ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Beslaget av handlingar (VBG p. 2, 3, 4, 5, 7:37) skall bestå till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M. 1. Lars Runeberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för offentlig försvarare skall stanna på staten. 3. Mikael Lenneryd tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr kostnader för privat försvarare, varav kr avser arbete, kr avser tidsspillan, 375 kr utlägg och kr mervärdesskatt, och med kr för kostnader för inställelse inför rätten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachaus gränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 09:00-12:00 13:00-16:00

9 4 Mål nr meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 6) Åklagare Chefsåklagare Barbro Jönsson Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad Runar Menöy, Gårdsvägen Grebbestad Offentlig försvarare: Advokat Ulrik Smedberg Advokatfirman Glimstedt AB Box Göteborg SLUT BEGÅNGNA BROTT Dobbleri LAGRUM 16 kap 14 2 p brottsbalken PÅFÖLJD M. M. Dagsböter 80 å 630 kr SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Runar Menöy åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Beslaget av handlingar (VBG p. 2, 3, 4, 5, 7:37) skall bestå till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachaus gränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 09:00-12:00 13:00-16:00

10 BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M. Ulrik Smedberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad skall Runar Menöy till staten återbetala kr.

11 6 Mål nr meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 6) Åklagare Chefsåklagare Barbro Jönsson Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad GLENN André Simonsson, Box Strömstad Offentlig försvarare: Advokat Henrik Olsson Lilja Advokatfirman Althin Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm SLUT BEGÅNGNA BROTT 1. Grovt dobbleri LAGRUM 16 kap 14 1 p och 14a brottsbalken 2. Grovt rattfylleri 4 1 st och 4a trafikbrottslagen (1951:649) PÅFÖLJD M. M. Fängelse 8 månader SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Glenn Simonsson åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachaus gränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 09:00-12:00 13:00-16:00

12 ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Beslaget av handlingar (VBG p. 2, 3, 4, 5, 7:37 och VBG p. 16, 29, 32) skall bestå till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M. 1. Henrik Olsson Lilja tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.

13 8 Mål nr meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 6) Åklagare Chefsåklagare Barbro Jönsson Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad Michael Jilleskog, Tallvägen Grebbestad Offentlig försvarare: Advokat Jonas Nilsson Hamilton Advokatbyrå Göteborg AB Stora Nygatan Göteborg SLUT BEGÅNGNA BROTT Dobbleri LAGRUM 16 kap 14 2 p brottsbalken PÅFÖLJD M. M. Dagsböter 80 å 350 kr SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Michael Jilleskog åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Beslaget av handlingar (VBG p. 2, 3, 4, 5, 7:37) skall bestå till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachaus gränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 09:00-12:00 13:00-16:00

14 BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M. Jonas Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad skall Michael Jilleskog till staten återbetala kr.

15 10 Mål nr meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 6) Åklagare Chefsåklagare Barbro Jönsson Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad Per Hildebrand, Rättarbacken Steninge Säteri Märsta Offentlig försvarare: Advokat Thomas Johansson Advokaterna Johansson & Fredriksson AB Eriksbergsgatan Stockholm SLUT Åtalet ogillas. ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN Beslaget av handlingar (VBG p. 2, 3, 4, 5, 7:37) skall bestå till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M. 1. Thomas Johansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. 3. Per Hildebrand tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr för sin inställelse inför rätten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 323 Zachaus gränd måndag - fredag Uddevalla E-post: 09:00-12:00 13:00-16:00

16 11 BAKGRUND Helgen den mars 2007 anordnades det en större pokerturnering, European Poker Challenge, EPC 2007, i Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB:s lokal Tanumstrandshallen i Grebbestad. Turneringen avbröts av polis på kvällen den 23 mars Åklagaren har nu väckt åtal för grovt dobbleri mot fyra personer som åklagaren menar har anordnat pokerturneringen och mot två personer som enligt åklagaren har tillåtit verksamheten i sina lokaler. YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat i enlighet med vad som framgår av bilagorna 1 och 2. De tilltalade i bilaga 1 har samtliga förnekat brott och lämnat det särskilda yrkandet utan erinran. Deras närmare inställning redovisas nedan. Glenn Simonsson har erkänt att han gjort sig skyldig till grovt rattfylleri enligt bilaga 2. Frihetsberövanden, se avräkningsunderlag. GÄLLANDE REGLER Enligt 16 kap. 14 brottsbalken gäller att den som olovligen för allmänheten anordnar spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och om verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter framstår som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten.

17 12 Bestämmelsen stadgar således straff för dels den som olovligen för allmänheten anordnar spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, om verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter framstår som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dels den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit till allmänheten. Är brottet att anse som grovt skall enligt 16 kap. 14 a brottsbalken det dömas för grovt dobbleri till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om verksamheten bedrivits yrkesmässigt, omfattat avsevärda belopp eller eljest varit av särskilt farlig art. Enligt 9 lotterilagen (1994:1000) får lotterier anordnas bara efter tillstånd, om något annat inte följer av lagen. I 19, 20 och 21 ges bestämmelser om lotterier som får anordnas utan tillstånd. Dessa undantag är inte aktuella i målet. Med lotteri avses enligt 3 lotterilagen en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Till lotteri hänförs lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfaranden, marknads- och tivolinöjen, bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel. Vid bedömningen av om en verksamhet är ett lotteri skall hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet. Lotterilagen tillämpas enligt 1 lotterilagen på lotterier som anordnas för allmänheten. I bestämmelsens andra stycke anges att ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när

18 13 lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten. Dobbleribestämmelsen omfattar i princip samma typer av verksamhet som lotterilagen, vilket innebär att sådan verksamhet som sker med tillstånd enligt lotterilagen eller inte kräver tillstånd enligt lotterilagen inte kan drabbas av ansvar enligt dobbleribestämmelsen. Bestämmelser om ansvar för brott mot lotterilagen skall, enligt 57 lotterilagen inte tillämpas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. SAKFRAMSTÄLLNINGAR Åklagaren European Poker Challenge, EPC, som den i målet aktuella pokerturneringen heter, har spelats såväl 2005 och 2006 som EPC 2006 hade samma arrangörer och samma upplägg som EPC 2007 kom att få. EPC 2006 Ett avtal mellan 24h och Grebbestad Poker (nuvarande Grebbestad Event) avseende EPC 2006 har återfunitns i Simonssons dator (fup s & 73). Enligt det svarar 24h för att det finns bord på plats, att det finns spelmarker, de svarar för hela hyreskostnaden av lokalen, att det finns fasadskyltar, flaggor, kepsar, t-shirts och affischer m.m., att det finns neckhangers och att EPC 2006 marknadsförs med Grebbestad Poker som samarbetspartner. Enligt avtalet svarar Grebbestad Poker för att marknadsföra EPC 2006 hos sina kunder, för att enbart marknadsföra 24h i sammanhang som har med EPC 2006 att göra, för att det finns en turneringsledare och för organisationen i och runt EPC Avtalet ger intryck av att det är 24h som anlitar Grebbestad Poker för arrangemanget och inte tvärt om. Det intrycket förstärks genom att det i Simonssons datorhar hittats en rad exempel på bokningsbekräftelser för EPC 2006 på vilka det står presenteras av samt EPC 2006 köpte 24h, helt i enlighet med

19 14 avtalet, in bord och annan utrustning som sedan blir kvar i Grebbestad (fup s 573). EPC 2006 arrangerades således av 24h och Grebbestad Poker och hölls i Tanumstrand Hotell lokaler. Menöy har i förhör uppgett att han hela tiden har betraktat 24h, och inte Grebbestad Poker, som arrangör för EPC 2006 (fup s 539). Jilleskog var både inför EPC 2006 och EPC 2007 säljchef för Tanumstrand Hotell. I denna egenskap har han haft delegation att ingå avtal utan att i förväg informera Vd:n Menöy. Man har emellertid haft som kutym inom företaget att informera om avtal och liknande vid ledningsgruppens möten. I ledningsgruppen ingick både Menöy och Jilleskog. Barath, som kommer att höras som vittne, ingick även han i ledningsgruppen på Tanumstrand Hotell. Även han omfattades av den nämnda kutymen att hålla ledningsgruppen informerad. Av utredningen framgår att Barath är och har varit väl insatt i pokervärlden. Under EPC 2006 erbjöd Tanumstrand Hotell ett boende för deltagarna, både på hotellet och i en stugby (fup s 48). Under EPC 2006 spelades det cashgames (fup s 197, , ). Företrädare för Grebbestad Event, 24h och Tanumstrand Hotell var alla, enligt vår uppfattning, medvetna om att det förekom cashgames under EPC 2006 (fup s 581 (vad gäller 24h)). Polisen besökte EPC Planeringen av EPC 2007 Någon gång i november/december 2006 hölls ett möte mellan Grebbestad Event och 24h i Stockholm. Grebbestad Event företräddes av Simonsson och Johansson. 24h företräddes av Lenneryd. Vid mötet diskuterades EPC 2007 och man kom överens om att det skulle vara i princip samma upplägg som vid EPC I Simonssons dator har det hittats en beskrivning av planerna för EPC 2007 (fup s ) som är ställd till Lenneryd. Beskrivningen är till sitt innehåll lik det avtal som

20 15 avsåg EPC Men det finns några skillnader. Beskrivningen innehåller uppgift om att alla spelare skall registrera sig till EPC 2007 på 24h-poker om det inte är fråga om gruppbokningar. Betalningen av avgiften skall ske via 24h:s klient om det inte är fråga om gruppbokningar för det klarar inte 24h:s klient av då skall betalningen ske till Grebbestad Event, via ett schweiziskt bankkonto. Grebbestad Event skall i sin tur överföra pengarna till 24h. Vidare innehåller beskrivningen uppgift om att alla vinster till spelarna skall betalas ut via 24h, en uppgift som återkommer på prisstegen som senare läggs ut på Internet (fup s 157). Uppgifter om att alla vinster till spelarna skall betalas ut via 24h återkommer också på bloggen (fup s 337, 388). Hemma hos Simonsson (fup s 63-66) har det hittats en kopia på inbjudan till EPC 2007 (fup s 71, 241 (Grebbestad Events hemsida), 243, 251 (www.pokerforum.nu), (www.prosharks.se)). Inbjudan och ytterligare information om EPC 2007 har bl.a. funnits på Internet, på Grebbestad Events hemsida, på och på Information och annonser om EPC 2007 har enligt uppgift även funnits i kvällspressen. På inbjudan används namnen Grebban och Mr River. Grebban är Simonsson och Mr River är Johansson. Inbjudan har förändrats under resans gång (fup s 155, , ). 24h, genom Lenneryd, har varit aktiva i utformningen av inbjudan (fup s ). På inbjudan står det presenteras i samarbete med samt dvs. samma formulering som inför EPC Det finns även en rad exempel på bokningsbekräftelser i förundersökningsmaterialet med samma formulering (fup s 78, 196). 24h har även varit aktiva när det gäller att värva deltagare till turneringen. 24h har haft något som kallas satelliter på sin hemsida genom satelliterna har man kunnat kvala in i turneringen och på så sätt få en plats i den (fup s , ).

21 16 Inför EPC 2007 har det diskuterats en hel del om cash-games och andra sidospel både via e-post till Grebbestad Event och på Internet (fup s 197, 246, 260, , , 292, 302, 307, , , 351). Det diskuteras också hur man skall förhindra ett ev. tillslag från polisen (fup s 247, 250, 254, , , 322, 324) och om säkerheten kring EPC 2007 (fup s ). I december 2006 skickade Grebbestad Event, på begäran av Menöy, en skivelse till Tanumstrand Hotell (fup s 83). I skrivelsen, författad av Glenn Simonsson anges bl.a. följande: Vårat upplägg går ut på att knyta en sponsor till dessa evenemangen, som förra året var 24h-Poker. Och ut ifrån detta så jobbar vi med ett evenemang för 24h-Poker. Så vi står som ett rent svensk Event företag, och vi i våran tur hyr då lokaler och tjänster från Tanumstrand. Därefter jobbar vi som kontaktperson för all berörd personal samt spelare som kommer denna helg. Detta innebär också att vi förmedlar information om vart spelarna skall göra sin inbetalning för att få deltaga, samt vart dom ringer för att göra rumsbokningar. Det som idag är det stora frågetecknet är om man får spela om pengar i Sverige eller inte Det som har hänt hos övriga klubbar i Sverige är att de har tagit emot pengar direkt i hand vid spellokalen, och spelstart. Detta är fel. Dock skall tilläggas att ingen person eller klubb har än idag blivit anhållen eller misstänkt för brott. Detta beror på att det är rätt enligt EU-kommissionen, men svenska lotterilagen säger fel. Det som vi gör är att inbetalningen sker till 24h-Poker, och där går också eventuell vinst ut. Så på plats i lokalen finns det inga olagligheter, utan rakt sett på lagen så spelas det om äran, och om pokalerna denna helg. Den 10 januari 2007 bokade Grebbestad Event officiellt Tanumsstrandshallen av Tanumstrand Hotell. En muntlig bokning skall ha skett redan under den tidiga hösten 2006 (fup s 548). Lokalen kostade enligt lista kr/dygn, men inför EPC 2007 sattes priset till kr/dygn. Kostnaden för hallen är således totalt kronor. Först faktureras Grebbestad Event, sedan 24h (fup s ).

22 17 För Tanumstrand Hotell är mars lågsäsong och en förväntad omsättning under EPC 2007 på en halv miljon kronor är ju då naturligtvis välkommen. Tanumstrand Hotell är väl medvetna om riskerna med EPC 2007 och att cash-games kommer att förekomma. Riskerna med EPC 2007 är man villiga att ta. Även under EPC 2007 erbjuder Tanumstrand Hotell ett boende för deltagarna, både på hotellet och i en stugby (fup s 56-58). Två personer anställda av 24h, Näsmark (fup s 61) och Forsell (fup s 56), bokar rum på hotellet. I februari 2007 bokade Grebbestad Event turneringsledning. Kostnaden för den är kronor (fup s 80). 24h skall betala ersättning till Grebbestad Event för EPC 2007 enligt sponsorpaketet. Detta är enligt vår uppfattning en ersättning för faktiska kostnader i samband med EPC Kostnader för lokal ( kronor) och för turneringsledning ( kronor). Av e-posttrafiken mellan företagen i anledning av framgår det bl.a. att Lenneryd är den på 24h som varit aktiv. I Simonssons dator finns en prisstege för EPC 2007 (fup s 157). Enligt den skall spelarnas vinster betalas ut från 24h:s klient. Dagarna innan turneringen mailade 24h namnen på vilka som har anmält sig till turneringen på 24h:s klient på Internet till Grebbestad Event (fup s ). Dagarna innan turneringen mailade 24h även en fil med turneringens VIP-brickor till Grebbestad Event (fup s ). 24h, genom framför allt Lenneryd, har således mycket aktivt deltagit i och till viss del även styrt planeringen av pokerturneringen. 24h har varit med och tagit aktiv del i utformningen av inbjudan till turneringen. 24h har bl.a. genom satelliterna marknadsfört turneringen på sina spelsajter. 24h har vidare tagit emot delar av avgifterna/insatserna till turneringen. 24h har tillhandahållit bord, kortlekar, marker m.m. Lenneryd har uppgett i förhör att han fortlöpande har hållit Hildebrand informerad (fup s 573). 24h har varit väl medvetna om riskerna med EPC 2007 och att cashgames kommer att förekomma. Riskerna med EPC 2007 är man villiga att ta.

23 18 EPC 2007 EPC 2007 hölls den mars 2007 i Tanumsstrandshallen, Grebbestad, Tanums kommun. Enligt vittnesuppgifter har det gått att anmäla sig till turneringen så sent som samma dag. Det har gått att betala avgiften/insatsen på plats (fup s 586 (Nilsson), 589 (Rosendahl)). Simonsson skötte bl.a. incheckningen av deltagarna under eftermiddagen den 23 mars Johansson höll i sidospelen, cash-games och sit-and-go. Den förväntade vinsten på själva turneringen inte uppgick till mer än kronor. Den förväntade vinsten på sidospelen uppgick däremot, lågt räknat, till mellan och kronor beroende på utfallet under turneringen (fup s 125). Arrangörerna, Grebbestad Event och 24h, skulle således inte tjäna de stora pengarna på själva turneringen utan på sidospelen, på cash-games, och i 24h:s fall även på att 24h:s klient skulle vara inblandad i så väl registreringen till turneringen som ev. vinstutbetalningen efter. En gissning är att många spelare härigenom skulle bli nya kunder hos 24h och att många vinnare skulle låta sin vinst gå till andra spel genom 24h:s klient. Utöver Simonsson och Johansson är enligt uppgift från bloggen även 24h:s personal på plats och jobbar (fup s 343), framför allt webbreportern Forsell. Det finns minst två ordningsvakter och Tanumstrands Hotell har personal som tar hand om bar, garderob m.m. Åtminstone en representant för Svenska pokerförbudet, Peder Månsson, är på plats. Enligt vittnesuppgifter upplyser man inledningsvis att det kommer att finnas cashgames i lokalen. Tillslaget Efter anmälan från Lotteriinspektionen slog polisen till mot EPC 2007 på kvällen den 23 mars Tillslaget föregicks av viss spaning som gav vid handen att tur-

24 19 neringens deltagare vid tiden började återvända till spelhallen efter middagsuppehållet. Vid tiden lämnade Johansson spelhallen. Enligt vittnesuppgifter och uppgifter på bloggen (fup s 359) avbröt turneringsledaren Nicklas Gustafsson turneringen därför att polisen var på väg. I samband med tillslaget beslagtog polisen bl.a. några datorer (bl.a. Simonssons) och en rad anteckningar samt en axelremsväska (beslagsprotokoll, fup s 6-11). Av den i beslag tagna deltagarlistan framgår det att det var i vart fall 680 stycken deltagare (fup s 15-27). Det framgår vidare vilken klubb, om någon, som respektive deltagare uppgett sig representera. 24hPoker/Klienten är flitigt förekommande (kanske hälften) trots att 24hPoker/Klienten inte är någon klubb utan en beteckning för att man anmält sig via 24h:s klient på nätet. Efter två namn, Nilsson och Svensson (Rosendahl), står det bet. Nilsson och Rosendahl, som Svensson egentligen heter, har uppgett att de inte varit anmälda till turneringen, att de ändå åkt till turneringen och anmält sig på plats och att de även betalat på plats (fup s 25-27). Den krets av personer som således i praktiken har haft möjlighet att delta i EPC 2007 har inte på något sätt varit begränsad eller utgjort ett i verklig mening slutet sällskap. Det är fråga om i vart fall 680 personer. Det stora antalet deltagare och det faktum att det uppenbarligen inte har krävts medlemskap i en viss sammanslutning för att få delta i turneringen samt att det har gått att anmäla sig på plats och princip i sista minuten, visar att EPC 2007 varit anordnat för allmänheten. På ett bord påträffades följande anteckning Cg är öppet till (fup s 13). Cg är en vedertagen term för cash-games. Vår uppfattning är att anteckningen är en minneslapp till den som skall hälsa alla välkomna och informera om det praktiska kring EPC Även en anteckning om sit & go påträffas (fup s 49). I Simonssons axelremsväska (fup s 54) hittas följande anteckning pengar cashgame? (fup s 45).Enligt vittnesuppgifter förekommer det cash-games.

25 20 Simonsson greps i samband med tillslaget och satt därefter anhållen till den 27 mars Efterspelet till EPC 2007 Vid 11-tiden på lördagen den 24 mars 2007 hölls ett möte i anledning av tillslaget. Mötet annonseras ut med hjälp av lappar i lokalen. Johansson var den som höll i mötet. På bloggen har det uttryckligen skrivits att den som har krav på sidospelen i Grebbestad skall vända sig till Johansson (tilläggsfup I s 40). Enligt uppgift från bloggen (fup s ) vill 24h få information från spelarna och lämnar ut en Internetsida, (fup s 377). En trolig orsak till varför 24h vill få information från spelarna är att de på så sätt vill underlätta återbetalningen av inbetald avgift/insats. Så vitt framkommit har 24h betalat tillbaka de inbetalda avgifterna/insatserna till de spelare som registrerat sig till EPC 2007 via 24h:s klient. Även Barath uppmanade spelarna att ta kontakt med 24h. Simonssons och Johanssons resp. mobiltelefoner har beslagtagits och tömts på information (fup s ). På bloggen kunde man efter tillslaget ta del av en del reaktioner på tillslaget och på 24h:s resp. Grebbestad Events agerande (fup s , , , , ). Både Barath (Tanumstrands Hotell) (fup s 368) och Forsell (24h) (fup s , ) kommenterar tillslaget. Det finns även kommentarer om att det förekommit cash-games under EPC 2007 (fup s ). Av samtliga kommentarerna att döma har alla varit väl medvetna om det olagliga i att anordna den här typen av turnering. Johansson gick självmant till polisen efter lördagens möte och blev därefter anhållen. Han satt anhållen till den 27 mars 2007.

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

DOM 2015-04-29 Stockholm

DOM 2015-04-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 2015-04-29 Stockholm Mål nr B 1465-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 28 januari 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande

Läs mer

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Målsägande, se bilaga 1. Tilltalad Hans FREDRIK Lennart

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare genom att i strid med sitt anställningsavtal, och den lojalitetsplikt

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

2014-01-28 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren

2014-01-28 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Arne Fors och kammaråklagare Pontus Hamilton Ekobrottsmyndigheten Finansmarknadskammaren Tilltalad EVA Hanna Margareta

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-04-15 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Sara Lindqvist och Lars Ågren Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2014-04-15 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Sara Lindqvist och Lars Ågren Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 12) Åklagare Kammaråklagarna Sara Lindqvist och Lars Ågren Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad Skandar Mirzad,

Läs mer

DOM 2009-07-15 Göteborg

DOM 2009-07-15 Göteborg Rotel 24 Göteborg Mål nr Sida 1 (21) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 18 januari 2008 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren OS

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel 14 Mål nr B 5501-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-03-18 Rättelse, 2015-03-18 Beslutat av: hovrättslagmannen Åke Thimfors Det totala ersättningbelopp som Edip Samuelsson

Läs mer

2011-03-25 meddelad i Stockholm

2011-03-25 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Jesper Nilsson Anders Reimers Väg 11 Lgh 1408 117 50 Stockholm

Läs mer