Kommunstyrelsen Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 15:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli meddelas i god tid per telefon eller via e-post till Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Fredrik Jörgensen Ärende Beteckning Sida 1. Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen 2. Information från Skånetrafiken 4 3. Pensionspolicy för Burlövs kommun KS/2015: Uppföljningsrapport Kommunstyrelsen KS/2015: Uppföljningsrapport KS/2015: Uppföljning av intern kontroll 2014 KS/2015:10, KS/2014: Årsredovisning Stiftelsen Spilllepeng 8. Årsredovisning Räddningstjänsten Syd 9. Budgetskrivelse till budget 2016 med flerårsplan Kommunstyrelsen KS/2015:18 64 KS/2015: KS/2015:1 162

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 10. Motion av Lars Johnson (M) m.fl. - Nya ägardirektiv till Burlövs Bostäder AB (bordlagt KS , 100, till dess motionärerna önskar att behandling av ärendet återupptas) 11. Motion av Lars Johnson (M) - Digitala informationstavlor vid kommunens infarter 12. Motion av Sven Sonesson (M) - Fler vuxna i skolan 13. Motion av Sven Sonesson (M) - Mer och fler insatser för ökat studieresultat 14. Antagande - Detaljplan för Burlöv 3:78 m fl, Astervägen, Burlövs egnahem, Burlövs kommun 15. Riktlinjer för ansökan av medel till social projekt i Burlövs kommun KS/2011: KS/2013: KS/2014: KS/2014: KS/2012: KS/2015: Försäljning av fastigheten Arlöv 22:110 KS/2015: Handlingsplan för lekplatser Antagande av föreskrift för frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för Burlövs kommun KS/2015: KS/2015: Kallhyra på kommunens fastigheter KS/2012: Glimminge plantering E-förslag - Stoppa försäljningen av Glimminge Plantering KS/2013: Information Bredband KS/2015: Delegerade ärenden/delgivningar Information Kurser och konferenser 320

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Majoritet Burlöv sammanträder , kl i Stora Sessionsalen. KS-gruppmöte i kommunalrådet arbetsrum , kl Vision Burlöv sammanträder , kl i Lilla Sessionsalen. SD-gruppen sammanträder , kl i Skärfläckan

4 BURLÖVS KOMMUN 4 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Information från Skånetrafiken

5 BURLÖVS KOMMUN 5 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Pensionspolicy för Burlövs kommun Dnr KS/2015:385 Sammanfattning En översyn av nuvarande pensionspolicy från 2009 aktualiserades med anledning av att ett nytt gemensamt pensionsavtal AKAP-KL för kommuner, landsting och regioner trädde i kraft från och med den 1 januari Sveriges kommuner och landsting har också tagit fram ett nytt avtal som rör bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL och som kan tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett uppdrag efter valet 2014 eller därefter. Förslag på ny pensionspolicy har tagits fram i samråd med KPA. Pensionspolicyn är tidsbegränsad till 2018 för att säkerhetsställa en regelbunden översyn av styrdokumentet. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta pensionspolicy enligt i ärendet redovisat förslag, samt att nuvarande pensionspolicy, antagen av kommunfullmäktige den 29 oktober 2009, 95, därmed upphör att gälla.

6 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Klingbjer TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2015: Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse pensionspolicy Sammanfattning En översyn av nuvarande pensionspolicy från 2009 aktualiserades med anledning av att ett nytt gemensamt pensionsavtal AKAP-KL för kommuner, landsting och regioner trädde i kraft från och med Sveriges kommuner och landsting har också tagit fram ett nytt avtal som rör bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF- KL och som kan tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett uppdrag efter valet 2014 eller därefter. Förslag på ny pensionspolicy har tagits fram i samråd med KPA. Pensionspolicyn är tidsbegränsad till 2018 för att säkerhetsställa en regelbunden översyn av styrdokumentet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar Att anta förslag till Pensionspolicy och att den nuvarande pensionspolicyn som antogs av Kommunfullmäktige , 95 därmed upphör att gälla. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Maria Klingbjer Personalspecialist

7 7 Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige I samarbete med

8 Pensionspolicy Burlövs kommun 8 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING... 5 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 6 ALLMÄNT... 6 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE ANSTÄLLDA... 6 PENSIONSFÖRSTÄRKNING VID FÖRTIDA UTTAG... 7 SÄRSKILD AVTALSPENSION ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE... 7 UTBETALNING AV AVGÅNGSVEDERLAG... 9 LÖNEVÄXLING TILL PENSION... 9 AKAP-KL FÖR ANSTÄLLDA FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE PENSION TILL FÖRVALTNINGSCHEFER ALTERNATIV KAP-KL FÖR FÖRVALTNINGSCHEFER FÖDDA 1985 ELLER TIDIGARE PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA FÖRTROENDEVALDA PÅ HELTID ELLER BETYDANDE DEL AV HELTID PBF - bestämmelser om pension och avgångsersättning OPF bestämmelser om omställningsstöd och pension ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA TRYGGANDE AV KOMMUNENS PENSIONSÅTAGANDE PENSIONSINFORMATION TILL ANSTÄLLDA ANSÖKAN OM PENSION (19)

9 Pensionspolicy Burlövs kommun 9 Sammanfattning Beslutsordning Förvaltningschef i samråd med personalchef, beslutar om pensionsförstärkning och särskild avtalspension enligt överenskommelse. Förvaltningschef beslutar om minskad arbetstid för äldre anställda. Beslutanderätt i övriga pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning. Pension till anställda Samtliga nedanstående förmåner är erbjudanden från arbetsgivaren och därmed ingen rättighet för den anställde. Beslut fattas i varje enskilt fall efter individuell prövning. Förmånerna ska användas restriktivt. Äldre anställda har möjlighet att minska arbetstiden utan påverkan på tjänstepensionen. Anställda som avgår med förtida uttag av ålderspensionen kan beviljas pensionsförstärkning som ett extra tillskott till pensionen. Särskild avtalspension kan beviljas på heltid eller deltid i särskilda fall efter individuell prövning. Vid överenskommelse om avgångsvederlag kan hela eller delar av vederlaget betalas till en tjänstepensionsförsäkring istället för att betalas ut kontant. Tillsvidareanställda som inte har fyllt 65 år har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Anställda födda 1985 eller tidigare kan vid anställningstillfället välja att omfattas av AKAP-KL. Pension till förvaltningschefer och nyckelpersoner Förvaltningschefer har möjlighet att omfattas av alternativ KAP-KL. Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid och betydande del av heltid omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) från och med Förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid som tillträtt sitt uppdrag i samband med valet 2014 eller senare omfattas av OPF (Bestämmelser om omställningsstöd och pension) Övriga förtroendevalda tillgodoräknas en årlig uppräkning av den ersättning som betalas ut i uppdraget som kompensation för pensionsintjänande. har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Pensionsersättningen är 4,5 procent och beräknas på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 3 (19)

10 Pensionspolicy Burlövs kommun 10 Tryggande av pensionsförmåner Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension och alternativ KAP-KL med försäkring. Premie betalas fortlöpande. Kommunen tryggar särskild avtalspension enligt överenskommelse, pension intjänad före 1998 samt pensionsförmåner enligt PBF och OPF genom beskattningsrätten. Pension intjänad före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse, övriga pensionsåtaganden redovisas som en skuld i kommunens balansräkning. Pensionsinformation till anställda Kommunen tillhandahåller information om de pensionsrättigheter och pensionsmöjligheter som följer av anställningen. 4 (19)

11 Pensionspolicy Burlövs kommun 11 Inledning Tjänstepensionsavtalen för anställda samt bestämmelser om pension för förtroendevalda innehåller möjligheter till lokala överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor, vilka pensionsmöjligheter anställda och förtroendevalda omfattas av samt hur kommunen tryggar sina pensionsåtaganden. Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och bland annat stärka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal. Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över vart femte år och uppdateras om det finns behov av det. Förändringar i kommunen eller i lagar och kollektivavtal som påverkar pensionsområdet, kan göra att pensionspolicyn behöver ses över oftare. Beslutsordning Beslut om särskild avtalspension enligt överenskommelse fattas av förvaltningschef i samråd med personalchef. Beslut om pensionsförstärkning fattas av förvaltningschef i samråd med personalchef. Beslut om minskad arbetstid för äldre anställda fattas av förvaltningschefen. Beslutanderätt i övriga pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning. 5 (19)

12 Pensionspolicy Burlövs kommun 12 Pension till anställda Allmänt Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL enligt nedan. KAP-KL gäller fr. o m * Anställda födda 1985 eller tidigare AKAP-KL gäller fr. o m ** Anställda födda 1986 eller senare Anställda födda 1985 eller tidigare som vid nyrekrytering särskilt begär detta. * Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten. ** Anställd som före 2014 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av AKAP-KL utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten. Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda Möjlighet till minskad arbetstid är ett erbjudande från arbetsgivaren och ingen rättighet för den anställde. Möjligheten ska användas restriktivt. Kommunen kan erbjuda äldre anställda möjlighet att minska arbetstiden utan att tjänstepensionen påverkas. Erbjudandet kan bland annat göras i syfte att underlätta generations- och kompetensväxling, göra besparingar samt skapa en ökad flexibilitet. Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten. Beslut fattas i varje enskilt fall av förvaltningschefen. Respektive förvaltning står för kostnaden. Möjligheten gäller för tillsvidareanställda och innebär att den anställde tillåts minska sin arbetstid till lägst 50 procent av heltid. Arbetstidsgränsen är satt med tanke på möjligheten att planera arbetet inom verksamheten. Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, men det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls på samma nivå som före arbetstidsminskningen. 6 (19)

13 Pensionspolicy Burlövs kommun 13 Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst fem års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till arbetstidsminskningen. Möjligheten gäller till 65 års ålder. Anställningen omregleras i samband med arbetstidsminskningen. Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt med faktiska löneökningar. Arbetstidsminskningen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan. Pensionsförstärkning vid förtida uttag Pensionsförstärkning är ett erbjudande från arbetsgivaren och ingen rättighet för den anställde. Pensionsförstärkningen ska användas restriktivt. Kommunen kan erbjuda anställda som avgår med förtida uttag av tjänstepensionen ett tilläggsbelopp som förstärkning till ålderspensionen före 65 år. Pensionsförstärkning kan övervägas vid övertalighet och organisatoriska förändringar samt då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. Beslut fattas efter individuell prövning av förvaltningschef i samråd med personalchefen. Respektive förvaltning står för kostnaden. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och avgå från sin anställning i kommunen med förtida uttag av tjänstepensionen före 65 år. Tilläggsbeloppet är 12 procent av den överenskomna månadslönen vid avgångstillfället, dock maximalt kronor per månad. Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen indexering ska ske. Beloppet betalas ut kontant varje månad från avgången till 65 års ålder. Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker därefter. Särskild avtalspension enligt överenskommelse Särskild avtalspension kan beviljas på heltid eller deltid efter överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är 7 (19)

14 Pensionspolicy Burlövs kommun 14 ett erbjudande från arbetsgivaren och ingen rättighet för den anställde. Pensionen ska användas restriktivt. Allmänt Särskild avtalspension kan övervägas vid övertalighet och organisatoriska förändringar då tjänsten inte behöver återbesättas, samt då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. Beslut fattas efter individuell prövning av förvaltningschefen i samråd med personalchefen. Respektive förvaltning står för kostnaden. Den anställde bör ha uppnått 61 års ålder och ha varit anställd i kommunen fortlöpande i minst fem år före pensionstillfället. Vid pension på deltid omregleras anställningen i samband med arbetstidsminskningen. Pensionsnivå Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt det tjänstepensionsavtal som gäller för den anställde. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser. Pensionsunderlag uttryckt i inkomstbasbelopp Pensionsnivå Särskild avtalspension på heltid Pensionsnivå Särskild avtalspension på deltid 0 7,5 73,5 % 60 % 7, % 55 % ,5 % 27,5 % Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen. Utbetalning Pensionen betalas ut från den överenskomna tidpunkten till 65 års ålder. Pension på deltid kan efter särskild överenskommelse förlängas till längst 67 års ålder. Utbetalningarna upphör tidigare om intjänad pensionsrätt eller förmånsbestämd ålderspension börjar tas ut. Vid särskild avtalspension på deltid upphör utbetalningarna tidigare även i det fall sysselsättningsgraden ändras eller arbetstagaren avgår från resterande del av anställningen. Fortsatt pensionsintjänande Under tid med särskild avtalspension fortsätter kommunen att betala pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsavgiften beräknas på ovanstående pensionsunderlag (genomsnittslön). 8 (19)

15 Pensionspolicy Burlövs kommun 15 Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i förekommande fall att tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension bibehålls. Samordning Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning med särskild avtalspension. Påverkan på allmän pension mm Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan. Utbetalning av avgångsvederlag Om kommunen träffar överenskommelse med en anställd om avgång med avgångsvederlag, ska det finnas möjlighet att istället för kontant utbetalning få hela eller delar av avgångsvederlaget inbetalt till en tjänstepensionsförsäkring. Inbetalningen sker i form av en engångspremie till en genast eller senare börjande tjänstepensionsförsäkring. Kommunen ska ha ett kostnadsneutralt synsätt, varvid premien till tjänstepensionsförsäkringen ska räknas upp med skillnaden mellan lagstadgade arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. Överenskommelse om insättning i pensionsförsäkring måste göras innan beloppet varit tillgängligt för lyftning för den anställde, dvs. innan överenskommelsen skrivs under. Ett avgångsvederlag kan påverka en eventuell utbetalning av a-kasseersättning. Arbetstagaren rekommenderas att ta kontakt med sin arbetslöshetskassa för att ta reda på vilka regler som gäller. Löneväxling till pension Kommun erbjuder tillsvidareanställda som inte fyllt 65 år möjligheten att löneväxla till pension. Löneväxling lämpar sig i första hand för den som efter växlingen har en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp per år. Allmänt Löneväxlingen innebär att den anställde varje månad avstår en del av sin bruttolön. Det överenskomna beloppet betalas till en tjänstepensionsförsäkring. 9 (19)

16 Pensionspolicy Burlövs kommun 16 Eget val Lägsta månadsbelopp att växla är 500 kronor och högsta är 20 procent av bruttolönen, dock maximalt kronor per månad. Den anställde väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till familjen om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Kostnadsneutralitet Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen vilket innebär att den anställde som löneväxlar får ett tilläggsbelopp utöver det överenskomna löneväxlingsbeloppet. Tilläggsbeloppet utgörs av skillnaden mellan lagstadgade arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt avgifter till avtalsförsäkringarna (med undantag för tjänstepension). Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till den pensionsförsäkring som den anställde valt. Kommunen har möjlighet att ändra tilläggsbeloppets storlek om ovanstående skatter förändras. Exempel: För en anställd som har ett överenskommet bruttolöneavdrag på kronor, betalas kronor till pensionsförsäkringen. Kostnadsneutraliteten innebär även att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande. Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt för beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag. Löneväxling vid sjukdom och ledighet Löneväxling görs de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs ett tillfälligt uppehåll i löneväxlingen. Ändring och uppsägning Den anställde kan ändra löneväxlingsbelopp en gång om året. Anmälan om eventuell ändring ska göras innan den 30 september. Varseltid är tre månader. 10 (19)

17 Pensionspolicy Burlövs kommun 17 Kommunen och den anställde har en ömsesidig rätt att avsluta löneväxlingen efter en uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har den anställde och kommunen en ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan. Individuellt avtal Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. Påverkan på lagstadgade och kollektivavtalade förmåner Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa ersättningar baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande inkomst. AKAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare Kommunen kan vid nyrekrytering erbjuda anställd född 1985 eller tidigare möjlighet att omfattas av AKAP-KL istället för KAP-KL om den anställde särskilt begär detta. Möjligheten gäller för nyanställda där den fasta kontanta månadslönen överstiger 62,5 procent av inkomstbasbeloppet. Anställd som valt att omfattas av AKAP-KL kan inte återgå till KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Kommunen ska informera berörd facklig organisation minst 21 dagar innan åtgärden. Tilläggsavgift Kommunen och den anställde kan komma överens om tilläggsavgifter. Kommunen följer i dessa avseenden de riktlinjer de centrala parterna inom kollektivavtalsområdet AKAP-KL kommit överens om. Pension till förvaltningschefer I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan. 11 (19)

18 Pensionspolicy Burlövs kommun 18 Alternativ KAP-KL för förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare Erbjudandet vänder sig till förvaltningschefer. Allmänt Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. Kostnadsneutralitet Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring och premie betalas månadsvis. Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension. Eget val Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring och/eller fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till familjen om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Utbetalning Pensionen betalas ut enligt vid var tid gällande regler för tjänstepensionsförsäkring, för närvarande 55 års ålder. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år. 12 (19)

19 Pensionspolicy Burlövs kommun 19 Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid PBF OPF Bestämmelser om pension och Bestämmelser om avgångsersättning Gäller för Förtroendevald som omfattats av PBF eller äldre pensionsbestämmelser och som avgått från sitt uppdrag innan valet omställningsstöd och pension Gäller för Förtroendevald som väljs för första gången i samband med val 2014, eller senare med en sammanlagd uppdragstid som överstiger 40 procent av heltid. Förtroendevald som omfattats av PBF eller äldre pensionsbestämmelser innan valet 2014 och som kvarstår/väljs på nytt där den sammanlagda uppdragstiden överstiger 40 procent av heltid. Förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF eller äldre pensionsbestämmelser och som i samband med val 2014 eller senare väljs på nytt där den sammanlagda uppdragstiden överstiger 40 procent av heltid. PBF - bestämmelser om pension och avgångsersättning Kommunen har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) att gälla från och med Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid och betydande del av heltid. Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning. I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs regler. OPF bestämmelser om omställningsstöd och pension Kommunen har antagit OPF (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda) att gälla för förtroendevalda som valts för första gången i samband med val 2014 eller senare. 13 (19)

20 Pensionspolicy Burlövs kommun 20 Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid och betydande del av heltid. Omställningsstöd gäller endast förtroendevald med uppdrag på minst 40 procent av heltid Aktiva omställningsåtgärder Förtroendevald med sammanlagd uppdragstid i kommunen på minst 4 år har möjlighet till aktiva omställningsåtgärder om dessa bedöms nödvändiga för att han eller hon ska kunna återgå till förvärvsarbete. Bedömningsgrunderna för vilka åtgärder som kan bli aktuella ska följa de som gäller för anställda i kommunen. Beslut Beslut på aktiva omställningsinsatser fattas av kommunstyrelsen efter anmälan från den förtroendevalde. Egen aktivitet Under tid då den förtroendevalde uppbär ekonomiskt omställningsstöd och/eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd så ska han eller hon kunna visa underlag som styrker vilka åtgärder som vidtagits för att återgå till förvärvsarbete. Samordning Den förtroendevalda ska i rimlig tid lämna uppgifter om förvärvsinkomst som påverkar storleken på det ekonomiska omställningsstödet. Detta gäller även under tid med förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Kommunen har möjlighet att kräva att felaktigt utbetalt belopp återbetalas om den förtroendevalde inte rapporterat samordningsbara förvärvsinkomster inom rimlig tid. Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd Uppgiftsskyldighet Den förtroendevalde ska lämna in uppgifter enligt nedan: Aktivt omställningsstöd: Underlag som visar vilka åtgärder han eller hon vidtagit, t e x vilka stödåtgärder eller kurser som han eller hon begagnat sig av. Ekonomiskt omställningsstöd/förlängt ekonomiskt omställningsstöd: Underlag som visar om den förtroendevalde är inskriven på arbetsförmedling eller motsvarande, vilka arbeten som sökts och vilka kontakter som tagits med tänkbara arbetsgivare. 14 (19)

21 Pensionspolicy Burlövs kommun 21 Underlagen ska skickas till Kommunstyrelsen. Återbetalning Kommunen kan reducera eller helt innehålla det ekonomiska omställningsstödet samt det förlängda omställningsstödet om den förtroendevalde inte vidtagit några åtgärder eller mycket begränsade åtgärder för att återgå till egen försörjning/arbetslivet. Beslut att innehålla de ekonomiska omställningsstöden kan fattas om den förtroendevalde t. ex. inte tagit kontakt med Arbetsförmedling eller motsvarande, eller inte sökt lämpligt arbete, eller utan giltig anledning lämnat sitt arbete, alternativt avvisat ett erbjudet lämpligt arbete* * Med lämpligt arbete avses arbete inom liknande kompetensområde, utan att innebära likvärdigt arbete, befattningsskydd eller yrkesförsäkring. Beslut om reducerat eller innehållet ekonomiskt omställningsstöd fattas av Kommunstyrelsen. Pensionsbestämmelser gäller endast förtroendevald med uppdrag på minst 40 procent av heltid Efterlevandeskydd Förtroendevald har möjlighet att välja bort det obligatoriska efterlevandeskyddet innan utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension påbörjas. Ansökan Den förtroendevalde ska komma in med ansökan om avgiftsbestämd ålderspension senast tre månader innan förväntad utbetalning. Om den förtroendevalde inte vill omfattas av det obligatoriska efterlevandeskyddet ska han eller hon meddela detta på ansökan om avgiftsbestämd ålderspension. Övriga förtroendevalda Kompensation för pensionsintjänande i uppdraget Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid tillgodoräknas en årlig uppräkning av den ersättning som betalas ut i uppdraget som kompensation för pensionsintjänande. 15 (19)

22 Pensionspolicy Burlövs kommun 22 Kompensation för förlorat pensionsintjänande i ordinarie sysselsättning Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar i sin ordinarie sysselsättning på grund av uppdraget. Pensionsersättningen är schabloniserad som utgörs av 4,5 procent beräknad på den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som betalats ut till den förtroendevalde. Pensionsersättningen ska överensstämma med storleken på pensionsavgiften enligt det tjänstepensionsavtal som gäller för kommunens anställda Under perioden fram till utgjorde ersättningen 3,5 procent. Pensionsersättningen betalas ut kontant tillsammans med arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Pensionsersättning för pensionsförlust före Förtroendevalda som har förlorat tjänstepension under uppdragstid före har rätt till ersättning för faktiskt förlorat belopp under förutsättning att beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Begäran om ersättning ska göras senast två år efter pensioneringen. Ersättningen betalas ut kontant. 16 (19)

23 Pensionspolicy Burlövs kommun 23 Tryggande av kommunens pensionsåtagande Kommunen tryggar sina pensionsåtaganden på nedanstående sätt. Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Pension till efterlevande Särskild avtalspension enligt överenskommelse Pension intjänad före 1998 Alternativ KAP-KL PBF (Pensionsbestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) Tryggas genom försäkring. Premie betalas fortlöpande. Tryggas genom försäkring. Premie betalas fortlöpande. Tryggas genom försäkring. Premie betalas fortlöpande. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. Tryggas genom beskattningsrätten. Pensionsutfästelsen redovisas som en ansvarsförbindelse. Tryggas genom försäkring. Premie betalas fortlöpande. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. OPF (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda) Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänad pension skuldförs årligen. Avsatta pensionsmedel Kommunen har avsatt medel till finansiell förvaltning med tanke på framtida pensionsutbetalningar. 17 (19)

24 Pensionspolicy Burlövs kommun 24 Pensionsinformation till anställda Enligt gällande tjänstepensionsavtal är arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. Kommunen tillhandahåller pensionsinformation enligt nedan. Information om pensionsval och valblankett Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen för första gången får information och valblankett från valcentralen. Årlig premieuppgift Anställda får varje år skriftlig information från valcentralen med uppgift om pensionsgrundande lön, hur stor premie som avsatts till den avgiftsbestämda ålderspensionen och mottagande försäkringsbolag. Årlig pensionsprognos och värdebesked Anställda får varje år en skriftlig pensionsprognos med information om intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsprognosen skickas ut av kommunens pensionsleverantör. Anställda får också varje år ett värdebesked från det försäkringsbolag som respektive anställd valt för sin avgiftsbestämda ålderspension. Information om löneväxling och alternativ KAP-KL Kommunen tillhandahåller information om möjligheten att löneväxla till pensionsförsäkring och generella konsekvenser av löneväxlingen. Kommunen tillhandahåller allmän information om alternativ KAP-KL till dem som omfattas av erbjudandet. Informationsträffar Anställda som närmar sig pensioneringen Kommunen erbjuder regelbundet efter behov, muntlig och gruppvis pensionsinformation riktad till anställda som fyllt 60 år. Syftet är att informera om den kommande pensionen och olika möjligheter för uttag av denna. Övriga anställda Kommunen erbjuder muntlig och gruppvis pensionsinformation riktad till övriga anställda då det finns behov av det eller i samband med större förändringar i pensionsavtalet. Syftet är att informera om tjänstepensionen och det individuella valet, samt öka medvetenheten om individens ansvar för sin framtida pension. 18 (19)

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer