ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS"

Transkript

1 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Fjärrvärme - energi som känns bra Sida 12 Led-upplyst mässområde Sida 7 ENERGISK BETJÄNING

2 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Publicerare: Karleby Energi Postadress: Pb Karleby Gatuadress: Förrådsvägen 3 Tel (06) Fax (06) Huvudredaktör: Petri Kokko Redaktör: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Översättning: Samtext Finland Bilder: Esa Melametsä I denna tidning Karleby Energis rötter i alliansen mellan el och bastu...4 Egnahemshusen har god åtgång i Karleby...8 Motivas energispartips för hushåll...10 Sommarjobb som elnätsbyggare...14 Elsäkert i naturen och på gården...15 Pröva din lottlycka i Jopo-dragningen...16 Layout: Reklambyrå Fristyle Tryck: Art-Print Upplaga: st. VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER INOM KARLEBY ENERGI: Växel (Karleby stad) Tel. (06) Förrådsvägen 3 (PB 165), Karleby Kundbetjäning mån - fre kl Tel. (06) Fjärrvärme, anslutningsavtal Tel. (06) Fjärrvärme, teknisk rådgivning Tel. (06) El, anslutningsavtal Tel. (06) El, teknisk rådgivning Tel. (06) Elförsäljning Tel. (06) El, felanmälan och jour Tel. (06) Fjärrvärme, felanmälan och jour Tel. (06) Oy Kokkola Power Ab Tel. (06)

3 Ledaren Vilka är följderna av mer isolering och teknisk utrustning i hemmen? Redan i åratal har byggnadernas energiförbrukning varit ett centralt tema i byggbranschens framtidsvisioner. O ron för energiproduktionens koldioxidutsläpp ligger bakom denna i och för sig inte nya företeelse. Den så kallade första oljekrisen ledde redan i början på 1970-talet till nya byggnormer och förbrukningen av uppvärmningsenergi i nybyggda fastigheter minskade också i snabb takt. I de hus som byggdes i början av detta årtusende var det enkelt att halvera energiförbrukningen för uppvärmning jämfört med läget före oljekrisen. Samtidigt har emellertid förbrukningen av såväl varmt vatten som elektricitet ökat till följd av förändrade levnadsvanor och ökat materiellt välstånd. När det gäller åtgången av primärenergi har särskilt den ökade elförbrukningen till stor del ätit upp de resultat som inbesparingarna i boningsutrymmenas uppvärmning har uppvisat. El är ju som vi vet avsevärt mer förädlad energi än det varma vattnet i vattenburna värmeelement. Den senaste trenden inom branschen är energisnåla lösningar, så kallade nollenergi- och passivhus. Detta innebär till exempel att en byggnad inte ska behöva någon traditionell uppvärmning utan hålls varm med den energi som människor och elektriska apparater frigör i bostaden. Då dessa saknas skulle utrymmena värmas upp med värmeelement som har kopplats till ventilationssystemet. Faktum är att en hög isoleringsgrad leder till att det behövs elektrisk avkylning under sommaren. Inbesparingen kan alltså utebli för primärenergins del. Nollenergihus kallas sådana fastigheter som på ett eller annat sätt, vanligen med solenergi eller vindkraft, årligen producerar energi i lika hög grad som de förbrukar. Det väsentliga här är uttryckligen begreppet på årsnivå. Huset producerar tidvis mera och tidvis mindre energi än det förbrukar. Energi ska alltså kontinuerligt antingen matas in eller tas från elnätet. Givetvis är förmodan att elnätet kostnadsfritt sköter utjämningarna på såväl tim- som säsongsnivå. Det typiska är att tillgången på extra energi är som störst då förbrukningen är som lägst, till exempel under sommaren. Men energisystemet kan inte avgiftsfritt ta på sig rollen som utjämnare utan att övriga kunder då ska stå för de kostnader som nollenergihusen förorsakar. Ett väsentligt drag när det gäller energiservicesystemen är att största delen av systemets kostnader består av fasta kapital- och driftskostnader som är oberoende av förbrukningen, och dessa kostnader fastställs utifrån systemets högsta förbrukningsnivå. Detta gäller för såväl el som fjärrvärme. Traditionellt faktureras konsumenterna ändå i regel med föränderliga avgifter, cent per kilowattimme. Faktum är att detta oftast glöms bort eller inte beaktas då fördelarna med energiinbesparingar för byggnaderna räknas ut. Detta framgår särskilt i samband med lösningar där inbesparingar fås under varma eller milda årstider, men som ändå skapar förbrukningstoppar under den mörka vintern. Detta är typiskt för olika lösningar med värmepumpar. På lång sikt skulle det leda till ett betydande fripassagerarfenomen och förhoppningsvis beaktas detta såväl vid myndighets- som forskningsanstalter. Det finns en märkbar fara att strikta byggnadsnormer, som endast fokuserar på att värma upp utrymmen, leder till ett system där man investerar i specialmaterial och komplicerade aggregat i bostäderna utan att några inbesparingar uppnås på nationalekonomisk nivå. Samtidigt ser det ut som om vi tämligen sorglöst är på väg mot sådana lösningar som det saknas tillförlitliga uppgifter om vad gäller inverkan på boendehälsan. Petri Kokko Energiverksdirektör KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

4 Karleby Energis rötter i alliansen mellan el och bastu När Karleby Energi grundades för mer än hundra år sedan, skedde det genom en litet speciell allians, som i den dag som är syns i kundtidningens namn. Elektricitetsverk och badhus säger just det väsentliga: nämligen att elproduktionen och bastubadandet faktiskt på ett intressant sätt var hoplänkade med varandra under flera årtionden, alltsedan grunden lades till Karlebybornas eget elverk. Elektriciteten behövdes till gatubelysningen År 1904 beslöt stadsfullmäktige i Gamlakarleby som ju staden hette på den tiden att man skulle bygga ett elektricitetsverk och ett badhus vid Strandgatan invid stadssundet, som redan då allmänt kallades Sundet. Den huvudsakliga avsikten med elproduktionen var att förbättra gatubelysningen i staden. Fastigheten, som benämndes jugendarkitekturens pärla, byggdes på drygt halvtannat år. Till primärmotor för elverket valde man en ångturbin en dåförtiden mycket framstegsvänlig lösning. Bara den första våningen i huset reserverades emellertid för elproduktionen; på andra och tredje våningen byggdes nämligen en badinrättning med bastu. Den togs i bruk 1906, ett år efter att elverkets verksamhet hade inletts. På den tiden brukade folk inte särskilt ofta värma upp sina egna bastur, isynnerhet inte om vintrarna, och den allmänna bastun blev därför mycket populär bland allmänheten. Andra våningen inrymde bastuavdelningen klass III för damer och herrar. En trappa upp betjänades kunderna av bastuavdelning klass II. Badinrättningens serviceutrustning med turkiska ångskåp, romerskt ångbad samt eget vattenledningssystem för bastun var rentav lyxig. På 1930-talet besöktes bastun av cirka kunder om året, men kort efter krigen upphörde bastuavdelningen klass II med sin verksamhet. Då de privata basturna och fastghetsbasturna ökade i antal stängde badinrättningens bastu sina dörrar i början av 1960-talet. Elbrist under krigsåren, fjärrvärme på 70-talet I början av 1940-talet drabbades Gamlakarleby och hela landskapet av brist på elektricitet. Under krigsvintrarna 1941 och 1942 fick Mellersta Österbottens landsbygd i flera månaders tid komma tillrätta utan el, och också i Gamlakarleby rådde verklig elbrist. Under följande årtionde vände utvecklingen och elförbrukningen började på nytt öka kraftigt både i Gamlakarleby och i hela landet. Kraftverket i samband med badinrättningen hade inte på långa tider kunnat täcka förbrukningen, utan stadens elverk köpte den el som behövdes av Pohjolan Voima Oy. Under de därpå följande decennierna inriktade man sig helt på att bygga ett nät för eldistribution. År 1976 är ett märkesår i Karleby Energis historia. Då slöts ett avtal med Outo- Akvarelli: Esa Tiainen 4 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

5 kumpu Oy om köp av fjärrvärme. Fjärrvärmen har i Karleby utvecklats till en mycket populär uppvärmningsform, och redan mot slutet av 70-talet uppgick förbrukningen av fjärrvärme till cirka MWh om året. Under följande decennium fortsattes de kraftiga investeringarna i fjärrvärme. Mot en egen energiekonomi År 1992, under den djupaste depressionen, stannade stadens beslutsfattare för en djärv lösning: Karleby köpte en i relation till stadens storlek avsevärd andel av Pohjolan Voima och började få en del av den elektricitet som staden förbrukade i form av delägarel till självkostnadspris. Karleby Energi var inte längre enbart en eldistributionsanläggning. Följande betydelsefulla steg togs vid millennieskiftet när Karleby lösgjorde sig från avtalet om partiköp av värme och började producera värme av överskottsenergin från Kemiras svavelsyrefabrik. Vid samma tidpunkt hade man beslutat bygga ett eget kraftvärmeverk, Kokkolan Voima Oy. År 2001 började Kokkolan Voima producera el och fjärrvärme av biobränsle och gjorde därmed slutligt Karleby Energi till en av de självständiga effektiva anläggningar för stadsenergi som kontrollerar hela kedjan av energileveranser. Energisk utveckling under det nya årtusendet Karleby Energis verksamhet fick ett nytt väsentligt tillskott till sin traditionella roll som anläggning för stadsenergi, när man år 2008 inledde leveranser av industriell processenergi från Kokkolan Voimas kraftverk, där året därpå en ny pannanläggning för produktion av processånga byggdes. Den slutliga övergången till det nuvarande funktionella konceptet skedde sommaren 2009, när fullmäktige åter en gång beslöt ta ett fördomsfritt steg mot framtiden. Med stor röstmajoritet godkändes då inköpet av Fortums industrikraftverk och den därmed relaterade affärsverksamheten som sålunda övergick i stadens ägo. Genom denna transaktion nära nog fördubblades omfattningen av Karleby Energis lokala energiekonomi. Samtidigt utökades personalstyrkan med 60 professionella anställda när både Fortums och Karleby Energis tidigare personal övergick till det nygrundade kraftverksbolaget Oy Kokkola Power Ab. Utöver förvärvet av produktionsanläggningarna har Karleby Energi både operativt och ekonomiskt satsat på självständig anskaffning av lokala bränslen: trä och torv. Samtidigt som man investerat i framtiden har man levererat energi till konsumenterna till priser som i riksperspektiv är exceptionellt förmånliga. En trygg utgångspunkt för framtiden De strategiska investeringsbeslut som fattats och stadens vilja att utveckla sin egen energiaffärsverksamhet ger goda möjligheter att även framöver trygga tillgången till den energi som verksamhetsområdets kunder och det mångsidiga näringslivet behöver. Användningen av inhemska bränslen i kraftverken ger sysselsättning och välmående också i det omgivande landskapet. Orsaken till att Karleby har lyckats förena förmånliga energipriser med en rimlig ägaravkastning är inte bara den effektiva samproduktionen av lokal el och värme utan också framsynta förvärv av kraftandelar. KARLEBY ENERGI år 2010 Affärsverket Karleby Energi Kraftverksbolaget Oy Kokkola Power Ab Nätbolaget KENET Oy Elöverföringskunder st. Fjärrvärmekunder st. Elöverföring GWh Elanskaffning GWh Elförsäljning till slutanvändare GWh Försäljning av fjärrvärme GWh Försäljning av industrienergi GWh Omsättning miljoner euro Personal personer KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

6 Startfasen för ny fjärrvärmelinje snart avslutad Den inledande fasen av arbetena på att bygga en ny fjärrvärmelinje från Kemiravägen till Björkhagen och Mesil håller på att bli klar. Avsnitt nummer ett mäter inemot 1,6 kilometer, och där ingår bland annat två passager under järnvägen. F öljande avsnitt av linjen är knappt en halv kilometer långt och det byggs längs sträckan Bagaregatan/Skogsgatan Hamngatan/Potinranta. Därifrån fortsätter fjärrvärmelinjen till värmecentralen i Björkhagen, och den sträckan är nästan två kilometer lång. Resten av överföringslinjen, cirka två kilometer lång, byggs från värmecentralen i Björkhagen till Patamäkivägen/ Hammargränd. Den byggfasen genomförs sannolikt nästa år. Den nya linjen för överföring av fjärrvärme samt den nuvarande överföringslinjen strax intill säkrar värmeöverföringen från kraftverken i Karleby Energis industriområde till staden. Drömmen är att vara elektriker Var och en behöver stjärnstunder var den bärande idén när fotograferna Ann Sundell och Anne Yrjänä gav sig ut för att förverkliga det fotoprojekt som initierats av Sari Hiltunen. Sari arbetar som handledare på Keva, servicecentret för utvecklingsstörda vuxna. Idén var att erbjuda servicecentrets klienter en egen stund i rampljuset. En lång rad människor får sin stjärnstund till exempel på sitt eget bröllop eller när de tar sin yrkesexamen. Utvecklingsstörda vuxna har vanligen inga sådana upplevelser. Kimmo Peltokangas har alltid velat vara elektriker. En av dem som fotograferades inom ramen för välgörenhetsprojektet var Kimmo Peltokangas, som alltid längtat efter att vara elektriker. Det var Karleby Energi som ställde elektrikerkläderna till projektets förfogande. Elektrikeryrket och elen har alltid intresserat Kimmo. Hemma har han bland annat byggt en legostad där till och med elledningarna är mycket omsorgsfullt utformade. Foto: Anne Yrjänä 6 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

7 Led-belysning i mässområdet Elmontören Ari Hilli installerar led-belysning i bostadsmässområdet. Välkommen till mässavdelningen! K arleby Energi är med på Karleby bostadsmässan med sin egen avdelning. Två mässassistenter tillsammans med Karleby Energis egen personal betjänar besökarna på avdelningen. Fjärrvärme har redan i årtionden varit en populär form av uppvärmning i Karleby och därför är det naturligt att berätta om fjärrvärme i samband med bostadsmässan. Även på mässområdet uppvärms många hem med fjärrvärme. På mässavdelningen rådges besökarna också gällande andra frågor angående boende och el. Ett exempel är avtalen om anslutning av el och fjärrvärme. Karleby Energis mässavdelning finns på expo-området utomhus nära den centrala skvären, avdelning nummer Ua8. Försäljningssekreterare Maria Kakkuri presenterar Karleby Energis mässavdelning. B ostadsmässan i Karleby marknadsförs i reklamen som Finlands första led-upplysta bostadsområde. Det är Karleby Energi som anlagt gatu- och parkbelysningen. Ett åttiotal lampor vars eleffekt varierar från ca 30 till 100 watt har installerats i området. Vi har tidigare experimenterat med mindre led-projekt, men att lysa upp ett så här stort område med led-teknik är unikt i hela Finland, berättar planeraren Erkki Kamsula från Karleby Energi. Enligt honom har led-tekniken under den senaste tiden utvecklats så kraftigt, att ledlamporna börjar konkurrera med den traditionella urladdningslampan i fråga om både livslängd och ljuseffekt. Led-lamporna har lång livslängd Led-lamporna spar energi och har lång livslängd. Gatubelysningen är tänd uppskattningsvis timmar om året. De gatlampor som används nuförtiden håller ca timmar, medan de led-baserade utlovas en livslängd på timmar. Led-lamporna för gatu- och gårdsbelysning behöver med andra ord inte bytas så ofta: intervallen mellan bytena förlängs från nuvarande fyra år upp till tio år. På det stadium när led-lamporna har blivit avsevärt billigare börjar de på allvar konkurrera med de nuvarande urladdningslamporna, också vid massanvändning, bedömer Kamsula. När det gäller belysningen av bostadsmässområdet har man satsat även på utseendet. Belysningen är planerad av en arbetsgrupp som har fäst vikt vid att led-belysningen till exempel i fråga om formgivning och färgsättning ska harmoniera med helheten, säger Kamsula. KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

8 Egnahemshusen har god åtgång Barnfamiljer som köper egnahemshus i Karleby uppskattar tjänsternas goda nåbarhet, framhåller Johanna Lakanen på SKV Fastighetsförmedling i Karleby. A tt bo i egnahemshus har starka traditioner i Karleby. Siffrorna visar att sextio procent av invånarna bor just i egnahemshus. När boomen var som störst överlät staden årligen drygt 120 egnahemstomter till byggarna. Johanna Lakanen, som är försäljningschef på SKV Fastighetsförmedling i Karleby, berättar att inte bara byggandet blomstrar utan att även handeln med enfamiljshus går het just nu. - Efterfrågan är livlig och också utbudet är stort. - Redan i fjol somras löpte handeln med egnahemshus bra. Hösten var rentav mycket livlig och bara i vintras stagnerade kommersen en smula under den värsta köldperioden. De senaste månaderna har omsättningen på nytt varit verkligt stor, ännu större än under sommaren förra året. Vägen till Karleby går via jobbet Lakanen berättar att det företrädesvis är barnfamiljer som flyttar till Karleby och köper egnahemshus när de får arbete i staden. Bland dem finns många 8 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

9 återinvandrare. Ofta är åtminstone den ena föräldern hemma från Karlebytrakten och vill tillbaka till sin hembygd när studierna är avklarade. - En av de avgörande orsakerna till att Karleby känns så intressant är stadens barnvänlighet. Här finns daghem och skolor på nära håll, och det gör vardagen betydligt smidigare. Man upple- ver också att Karleby är en precis lagom stor stad, inte för stor och inte för liten. - Barnfamiljer vill ha rätt så färdiga paket, vilket innebär att de vill flytta in utan större reparationer. Särskilt skolans läge brukar spela en viktig roll när det gäller att välja i vilket område det nya hemmet ska ligga; det går enklare att föra barnen till dagis i samband med arbetsresan. Isokylä, Hakalahti, Torkinmäki, Kaustari, Halkokari, Peltokorpi samt Kuusimäki är exempel på områden där barnfamiljer gärna slår sig ner. Idealet är en kompakt helhet Johanna Lakanen berättar att de jättestora pampiga villorna inte är lika populära som tidigare. Det man numera går in för är en ekonomisk och kompakt helhet som på ett vettigt sätt fyller familjens boendebehov. - Arbetslivets ökade krav och fokuseringen på fritiden märks när folk köper enfamiljshus. Ett vidsträckt gårdsområde är till exempel inte ett lika viktigt kriterium som förr i tiden: man vill slippa överdriven gårdsskötsel och städning. Alla som köper egnahemshus är naturligtvis inte inflyttare från andra orter, utan kommersen inom stadsgränserna löper också för närvarande bra. Prisnivån håller visserligen på att stiga, men enligt Lakanens mening har prisutvecklingen ändå varit måttlig och villapriserna i Karleby på medelnivå jämfört med läget i hela landet. - Prissättningen betonas särskilt inte bara när det gäller objekten som byggts på 60- och 70-talet utan också i någon mån 80-talets egnahemshus. Frontmannahusen och ännu äldre byggnader har sedan gammalt en särskild kategori köpare. När husaffären görs upp kan också uppvärmningssättet appellera till köparen, säger Lakanen. Vilket slags egnahemshus får då en husköpare som har euro att spendera? - För den summan får man en brädfodrad enfamiljsvilla som byggts i början av 2000-talet. Den har carport och ligger på en cirka tusen kvadratmeters tomt som överlåtits av staden. Huset värms med el eller fjärrvärme. Utöver kök och vardagsrum finns där tre sovrum och ett grovkök, beskriver Lakanen. Bostadsaffär på gång? Kom ihåg anslutningsavtalet! I samband med fastighetsköpet är det viktigt att se till att avtalen om anslutning av både el och fjärrvärme överförs till köparen. Anslutningarna överförs nämligen inte automatiskt som ett led i fastighetsaffären, utan överföringen måste uttryckligen nämnas i det överlåtelsebrev som gäller fastigheten. Att göra upp ett separat överlåtelsebrev om överföringen går också bra. Samma förfarande gäller för arvsskifte och gåvobrev. Hur ska man göra? En kopia av köpebrevet eller överlåtelsebrevet där överföringen av anslutningsavtalet antecknats ska skickas till Karleby Energis kundservice. Har man inte avtalat om överföringen, stannar avtalen om anslutning till el och fjärrvärme kvar hos den förra ägaren, trots att fastigheten övergår till en ny ägare. Obetalda räkningar hindrar överföringen Om den gamla ägaren har obetalda el- eller värmeräkningar som gäller köpeobjektet, kan anslutningsavtalet inte överföras på den nya ägaren. Därför är det säkrast att köparen alltid på förhand kontrollerar hos fastighetsmäklaren eller fastighetens ägare att det inte finns några oklarheter kring betalningarna. Elbolaget kan ge ut uppgifter om obetalda räkningar enbart till den part som ingått det gällande avtalet samt till förmedlaren som säljer fastigheten inte till några andra. Vid behov kan förmedlaren innehålla de obetalda räkningarna och dra av dem från köpesumman. KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

10 Text: Motiva Oy Foto: Matti Rajala / Motiva Oy Vad kan man faktiskt påverka i sin egen elförbrukning? Det är vanligen först när elräkningen förfaller till betalning som man börjar fundera närmare på elförbrukningen därhemma. Det lönar sig att följa förbrukningen hela året och leta fram sparobjekten i sitt eget hus. Följande räkning kunde redan vara mindre! 10 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

11 E nergiförbrukningen i ett egnahemshus kan grovt indelas i tre större grupper: energin för att värma upp byggnaden, energin för att värma bruksvattnet samt hushållsströmmen. Under eldningssäsongen från höst till vår går en stor del av hemmets energiförbrukning åt till uppvärmningen. Det bästa sättet att spara att då att se till att temperaturerna i de olika rummen hålls i styr. I vardagsrummet räcker grader, i sovrummet en eller ett par grader mindre och i förrådsutrymmena högst 10 grader. Före och efter eldningssäsongen från vår till höst kan man spara både el och varmt bruksvatten genom att hålla ett öga på sin egen förbrukning och de val man gör. Ju energieffektivare ett hus är byggt, desto större är den del av hemmets energiförbrukning som uppvärmningen av bruksvattnet står för. Effektiv teknik är till hjälp, men huvudrollen spelar var och en av oss. Välj grönt, använd rätt Hushållsström är all den energi som går åt till att driva apparaterna och utrustningen därhemma. Ju större bostad, ju bättre utrustningsnivå och ju fler elapparater, desto mer hushållsström krävs det. Men man kan påverka förbrukningen av hushållsström genom sitt sätt att använda utrustningen. Fördelningen av elförbrukningen i hushållet har under de senaste tio åren förändrats. Under tidigare år slukade hemmets kylutrustning en betydligt större andel av den totala förbrukningen än i dag. Energimärkningarna har effektivt styrt anskaffningen av vitvaror mot mer energieffektiva anläggningar. Men det är viktigt att också effektiv utrustning används på rätt sätt. Belysningens andel av hela elförbrukningen i hemmet har ökat. Å andra sidan är det lätt att påverka den förbrukningen med egna metoder. Att byta ut glödlamporna mot energisparlampor är det första steget. En energisparlampa drar upp till 75 procent mindre el än en glödlampa. Att utebelysningen inte lyser i onödan kan man försäkra sig om till exempel genom att använda rörelsedetektorer, skymningsreläer eller timer. Tips om valet av rätt lampa finns till exempel på webbplatsen tyvärr bara på finska. Hemelektronikens andel av totalförbrukningen av hushållsström växer kontinuerligt. I hemmen finns allt fler anläggningar för tidsfördriv av olika slag och inte bara en TV-apparat och dator utan flera. I och med att TV-apparaterna blivit alltmer tekniskt avancerade har deras energiförbrukning vuxit enormt. De små bärbara datorerna, allt vanligare i hemförhållanden, drar däremot bara en tiondedel av den ström som en bordsdator förbrukar. Vad hemelektroniken beträffar är en av metoderna att spara el att använda sitt Energirådgivningsklinik på Bostadsmässan i Karleby Motiva och Finlands Bostadsmässa kommer till Bostadsmässan i Karleby med en Energirådgivningsklinik, som erbjuder data inte bara om energieffektivt byggande utan också om olika uppvärmningssystem särskilt intressant för alla som ska bygga. Kliniken finns på mässan på LVI-talotekniikkateollisuus avdelning invid huvudutställningshallen. På rådgivningskliniken kan man också undersöka energicertifikaten för mässhusen. De finns dessutom uppsatta i form av tavlor i samband med varje objekt. Av husen på mässan hör merparten till klass A. Bland objekten på Karlebymässan väljer Motiva det hus som är den bästa företrädaren för energieffektivt byggande. Vilket det huset är offentliggörs i juli i samband med mässtarten. Närmare upplysningar: sunda bondförnuft. Apparaten ska helst vara påslagen bara när den verkligen används. Det gäller både teve, radio och datorskärm. Också viloläget ska undvikas. Elbastun, så som den används i en vanlig familj, slukar lätt upp till ettusen kilowattimmar av den totala elförbrukningen. Om man kommer överens om vilka dagar bastun används går det att undvika onödig uppvärmning. Genast när bastun är varm ska man gå dit. För de flesta räcker det om temperaturen i bastun är grader istället för 100. Det går bra att kontrollera sina egna elförbrukningsvanor på Motivas webbplats med energirådgivning till konsumenter: Gör det själv-energisyn. Energisynen täcker på ett övergripande sätt energiförbrukningen i hela byggnaden, men ger också separata råd om vettig användning av hushållsström. En god idé är att då och då göra en årsjämförelse över sin egen energiförbrukning. Man kan också be sitt eget energibolag om närmare uppgifter. Gör det själv-energisynen finns på Motivas webbsidor: > Publikationer > Boende Närmare upplysningar: > Boende Text: Motiva Oy Foto: Tero Pajukallio / Motiva Oy KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

12 Fjärrvärmen alstrar bra energi Fjärrvärmen har uppnått en stabil popularitet i Karleby sedan fjärrvärmenätet började byggas på 1970-talet. I Karleby, precis som i många andra städer, har man insett de många fördelarna med fjärrvärmen. F järrvärmen är förutom miljövänlig även ett tryggt, driftsäkert och bekvämt alternativ. Fjärrvärmekunderna sparar även energi och pengar utan några stora investeringar. Då värmeaggregaten används korrekt och med eftertanke minskar energiförbrukningen utan att för den skull behöva sänka kraven på ett hälsosamt boende. Cirka 2,6 miljoner finländare bor i hus med fjärrvärme. Den moderna fjärrvärmeproduktionen är av högsta världsklass i Finland. Den finländska fjärrvärmen har fått ett brett internationellt erkännande särskilt för att den är så energieffektiv. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet och -anslutningarna sysselsätter lokala företag i väldigt stor utsträckning. Fjärrvärmen producerar bra energi som såväl människorna i fjärrvärmehus som miljön drar nytta av. Många olika tillämpningar Det är lätt att installera fjärrvärme i både nybyggen och renoveringsobjekt om det finns ett vattenburet värmefördelningssystem. Även villor med direktverkande elektriska värmeelement konverteras numera till fjärrvärme i Sverige. Tiden får utvisa när detta sker i Finland. Fjärrvärmeaggregatet tar endast lite utrymme, eftersom några värmepannor, skorstenar och bränslelager inte behövs. I småhus kan uppvärmningssystemet installeras med hjälp av en behändig fjärrvärmecentral, det vill säga ett skåp med all nödvändig apparatur. Fjärrvärmen producerar den värme som behövs för att värma upp fastigheternas rum och lokaler samt varmt bruksvatten. Det lönar sig att sköta all uppvärmning med fjärrvärme, även golvvärmen i våtrum och ventilationssystemets eftervärme. I ett fjärrvärmehus är det inte vettigt att ha eluppvärmning med tanke på de totala kostnaderna, energiekonomin och miljön. Någon luftvärmepump behövs heller inte om huset värms upp med fjärrvärme. Traditionellt förverkligas fjärrvärmen med värmeelement i kombination med golvvärme i våtutrymmena. Idag är en vattenburen golvvärme det populäraste värmefördelningssättet särskilt i småhus. Det är en säker, jämn och behaglig uppvärmningsform. Avsaknaden av synliga värmeelement ger fria händer vad gäller utrymmenas inredning. Kunderna får sin värme i form av hett vatten från det slutna fjärrvärmenätet med dubbla rör. Det avkylda fjärrvärme- 12 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

13 nätets vatten leds tillbaka via returröret till produktionsanläggningen för att värmas upp på nytt. Fjärrvärmeaggregaten är så gott som underhållsfria och efter de grundläggande justeringarna som utförts i samband med installationen kräver aggregaten inte någon fortlöpande kontroll eller styrning. Fjärrvärmeaggregaten har en testad och lång livslängd. Husägare med fjärrvärme kan lugnt förlita sig på att fjärrvärmesystemet sköter gårdskarlens uppgifter dygnet runt, året om och även då husfolket inte är på plats. Kombinerad el- och värmeproduktion är energieffektiv och miljövänlig Fjärrvärme innebär energieffektiv och miljövänlig uppvärmning särskilt för att den tar till vara energiflöden som annars skulle gå förlorade. Sådana uppstår till exempel i samband med en kombinerad el- och värmeproduktion samt i form av spillvärme från industriprocesser. Kombinerad produktion av el- och värme, det vill säga CHP-produktion (Combined Heat & Power) är det överlägset bästa sättet att utnyttja bränsle. En närmare titt på hela energisystemet ger vid handen att ett bostadshus som värms upp med hjälp av CHP-produktion endast förbrukar cirka en fjärdedel bränsle jämfört med hus där uppvärmningen sker med direkt el och endast cirka hälften bränsle om värmekällan är jordvärme. Kännetecknande för fjärrvärmen är att primärenergikällorna kan förnyas att motsvara tidens krav genom att bytas ut vid själva produktionsanläggningen utan att kunden behöver vidta några åtgärder. I mindre samhällen produceras fjärrvärme även i separata värmecentraler som endast producerar värme. Även om en värmecentralproduktion i sig inte ger systemets alla fördelar vad gäller att minska förbrukningen av primärenergi och utsläppen av koldioxid, leder det trots att till betydande lokala fördelar. Energiproduktionen har ett särskilt ansvar i fråga om att hantera miljö- och klimatpåverkan. Historiskt sett ansågs det i fjärrvärmens begynnelse som en särskild fördel att den skadliga, lågtliggande rök som fastigheternas värmepannor spred i närmiljön skulle försvinna. Detta ses fortfarande som en fördel i och med att miljömedvetenheten ökar. De enskilda bostadshusens uppvärmning avger små partiklar och nu uppmärksammas de negativa hälsoeffekterna detta ger upphov till. CHP-produktionen och fjärrvärmen i Karleby fyller energi- och klimatpolitiska krav Karleby Energis kraftverk på orten använder cirka 500 gigawattimmar energimaterial per år för att producera fjärrvärme och i anknytning till den även CHP-el. Torvens andel av energimaterialet är cirka hälften, medan spillvärmen från industrin står för cirka en femtedel och trädbränslet för en fjärdedel. Anläggningen producerar cirka 310 gigawattimmar fjärrvärme och cirka 125 gigawattimmar CHP-el. Om Regeringsprogrammets hälsningar till energiförbrukaren R epublikens nya regeringsprogram offentliggjordes fredagen den 17 juni Som väntat innehåller programmet flera separata punkter som kan förväntas öka summorna på energiförbrukarnas räkningar. För närvarande kan de ekonomiska effekterna av omställningarna ännu inte räknas ut i detalj, inte heller tidpunkten när de träder i kraft, men följande iakttagelser kan göras. Regeringen planerar införa en så kallad windfall-skatt med syfte att straffa ägarna till de kraftverk som har gammal vatten- eller kärnkraft i sin ägo. Utifrån det beskattningsutfall på 170 miljoner euro som läggs fram i programmet kan räkningen till Karleby vara i storleksklassen tusen euro per år. Vidare avser regeringen att göra en moderat som motsvarande mängd el skulle produceras i ett kondenskraftverk med enbart elproduktion skulle anläggningen förbruka gigawattimmar fossila bränslen, det vill säga i huvudsak stenkol eller naturgas i hemlandet eller någon annanstans i Europa. I Karleby är de kalkylerade koldioxidutsläppen cirka ton per år. Om kondenskraftverket producerar mängden el i form av CHP-el skulle det leda till cirka ton koldioxidutsläpp per år, det vill säga lika mycket som produktionen av fjärrvärme och CHP-el i anknytning till den sammanlagt förorsakar. Motsvarande resultat kan inte uppnås med något uppvärmningssätt som är baserat på elektricitet. Då kunder i Karleby väljer fjärrvärme som värmekälla gör de samtidigt ett viktigt val vad gäller att minska sitt koldioxidavtryck. Fjärrvärme är en bra energikälla som även är bra för samvetet. det heter i programmet höjning av skatten på torv med tjugo miljoner euro om året, detta utöver de höjningar redan den föregående regeringen fattat beslut om. Då de multiplikativa effekterna inkluderas kan detta i Karleby innebära en merkostnad på en halv miljon euro per år. Man avser också att höja skatterna på trafikbränslen. Om höjningen drabbar dieselbränslet, följer av detta ett omedelbart i detta skede svårkalkylerbart kostnadstryck på transporterna av de inhemska bränslena, något som slutkonsumenterna av energi i slutändan får lov att betala. Programmet innehåller dessutom oroväckande omnämnanden, bland annat om justering av koncepten för stöd av den förnybara energin nedåt alltså och om en separat uranskatt. KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

14 Heli Tolonen njuter av sitt sommarjobb som elnätsbyggare. Sommar - jobb som komplement till studierna Heli Tolonen låter inte sommarhettan störa henne när hon koncentrerar sig på bygget av elnätet i Kirkkolehtoområdet. - Jag är en friluftsmänniska, och om somrarna är jag inomhus bara när jag ska sova, skrattar hon. Det är inte varje dag man ser en kvinna som bygger ett elnät. Helt vanlig är inte heller berättelsen om hur hemmamamman från Tynkä i Kalajoki kom att börja sommararbeta hos Karleby Energi. - I drygt tio år jobbade jag i restaurangbranschen. Först som servitris, tills jag hade utbildat mig till kock och sedan vidare till restaurangchef. - Nu ska jag ge mig själv tid, tänkte jag när barnen flyttade hemifrån. Jag hade redan länge varit intresserad av el, och tack vare min nya livssituation fick jag chansen att börja studera, berättar Heli, som studerar vid enheten i Ylivieska vid yrkeshögskolan i Mellersta Österbotten för att bli ingenjör inom elkraftteknik. Yrkespraktiken i linje med förväntningarna Heli har nu hälften av sina fyraåriga studier bakom sig. Att bygga elnät i praktiken är ett mycket lämpligt komplement till undervisningen, tycker hon. Under den gångna terminen på skolbänken handlade studierna nämligen uttryckligen om konsten att bygga elnät! - Vi lägger först ner rören i marken och drar sedan kablarna i rören. I samband med rörläggningen jordar vi dessutom kablarna och installerar de kabelskåp som behövs. Helis syssla som elnätsbyggare är just det arbete som leder till att de traditionella luftledningarna småningom försvinner ur landskapet. - Miljön blir snyggare när luftledningarna är borta. I praktiken upphör samtidigt helt de elstopp som orsakas av stormar. Bara gatubelysningen blir kvar i stolparna, förklarar hon. - Att bygga ett elnät är intressant och krävande. Bra fysisk kondition måste man också ha: ibland får man nämligen lov att ta till spaden, och kablarna är inte heller så väldigt lätta. Jag har trivts bra, för jobbarkompisarna är också jättetrevliga. Heli störs inte av att det dagliga pendlandet mellan mjölkgården i Tynkä i Kalajoki och Karleby tar sin lilla tid. - På morgonen hinner man säkert vakna, och efter dagens arbetspass kan man nollställa sig i bilen och lämna jobbfunderingarna bakom sig. Sin stora livsomställning har Heli inte ångrat. - Studierna har motsvarat mina förväntningar. Jag tror jag har möjlighet att arbeta i den här branschen också efter studierna. När jag blivit färdig kan jag få uppdrag till exempel som planerare eller chef. Sitt slutliga val av inriktning har Heli ännu inte gjort. - Det beslutet står jag inför när jag börjar göra mitt examensarbete. Senast då! 14 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

15 Minns elsäkerheten - Det är alltid illa att vidröra en elledning. Det gäller såväl direkt kontakt som till exempel indirekt via en drake, ett metspö eller ett träd som fallit över ledningen, vill driftstekniker Pekka Kinnunen vid Kenet Oy som svarar för Karleby Energis elöverföring påminna alla som rör sig utomhus i sommar. De luftledningar som används på privata tomter är i regel isolerade hängkablar. Fortfarande används oisolerade elkablar bland annat för att koppla samman fastighetens olika byggnader. Det är viktigt att vara extra försiktig i närheten av oisolerade elledningar till exempel då målnings- och reparationsarbeten utförs på byggnaden. Isolerade hängkablar är säkrare, men de ska ändå inte röras. Luftledningarna är ofta placerade märkbart lägre på strandområden än längs trafikleder. Det gäller alltså att ta hänsyn till detta då man handskas med metspön, stegar och master. Säkerhetsavstånden varierar mellan två och fem meter beroende på spänningen i kabeln. I närheten av högspänningskablar krävs ingen beröring för att man ska få en elektrisk stöt. Strömmen överförs nämligen till ett strömförande föremål om det kommer för nära. Gå alltså aldrig med metspöet upprätt i närheten av luftledningar. Det är även viktigt att tänka på säkerhetsavståndet när ett träd har fallit på en kraftkabel. Det är inte säkert att gå nära ett sådant träd. Meddela omedelbart till elbolaget då ett träd har fallit över ledningarna. Se upp för eltågets ledningar Den elektrifierade järnvägen har kontaktledningar samt strömavtagare och stödvajrar som är spänningsförande. Det är livsfarligt att röra eller gå nära dem eftersom ledningarna har en spänning på volt. De vanligaste skälen till elektriska olyckor längs den elektrifierade järnvägen är att någon har klättrat upp i stolpen med strömförande ledningar eller upp på taket till en vagn eller ett lok samt har rört vid kontaktledningarna med något föremål från marken eller från en övergångsbro. Det gäller att ta elektriska faror i beaktande även på den egna gården. Då du till exempel klipper gräset ska du säkra att elledningar som ligger på marken inte tar skada. Det lönar sig att regelbundet kontrollera höljet på apparaters sladdar och skarvsladdar. Det kan uppstå sprickor med tiden eller mekaniska skador på höljet och isoleringen under det. Solens kontinuerliga uv-strålning kan även torka ut höljets material. Utomhus ska elektricitet alltid tas från ett jordat uttag. Dessutom är det bra att som ett extra skydd använda en känslig jordfelsbrytare. Separata jordfelsavbrytare kan skaffas till gamla uttag. I samband med trädgårdsarbeten är det skäl att kontrollera att till exempel gräsklipparen inte skadar sladdar och skarvsladdar. KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

16 Pröva din lottlycka i Jopo-dragningen Karleby Energi arrangerar en utlottning av en personlig Jopo-cykel. Du kan delta i utlottningen genom att returnera kupongen här invid per post eller lämna in kupongen på Karleby Energis avdelning Ua8 på Bostadsmässan. Delta, vinn och njut av sommaren med en Jopo. Na Ad E- Tel Följande lyckligt lottade vann Energitävlingen i föregående nummer av vår kundtidning. Prisen har levererats till vinnarna. Ahlskog Jens, Öja Alakoski Laila, Kyröskoski Högnabba Per-Erik, Karleby Kankaanpää Sebastian, Karleby Lankinen Eila, Karleby Luoma Petri, Karleby Motzer-Hansell Tanja, Karleby Niininen Annika, Karleby Niinivirta Salme, Åbo Norrena Lasse, Karleby Petrell Seppo, Tervakoski Pirjo Pietilä, Karleby Puikkonen Tomi, Pattijoki Saartoala Maarit, Karleby Sinisalo Hannu, Kannus Sjövall Kjell, Karleby Thoden Leif, Karleby Ventin Katariina, Jakobstad Viitala Paula, Karleby Ylitalo Aili, Karleby Totalt 396 svar. Vinn en Jopo Karleby Energi betalar portot Namn Adress E-post Tel Namn Adress E-post Tel Namn Adress E-post Tel KARLEBY ENERGI Kod SVARSFÖRSÄNDELSE 16 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Bedömning av energiförbrukningen i bostadsbyggnader på gårdar

Bedömning av energiförbrukningen i bostadsbyggnader på gårdar Bedömning av energiförbrukningen i bostadsbyggnader på gårdar Nedan presenteras en enkel metod för bedömning av energiförbrukningen i bostadsbyggnader på gårdar. Trots att det inte finns skäl att förbigå

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

El- och värmeproduktion 2013

El- och värmeproduktion 2013 Energi 2014 El och värmeproduktion 2013 Andelen av fossila bränslen ökade inom el och värmeproduktionen år 2013 År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan.

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN!

SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN! Lektionsplanering 5 SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN! SE UPP FÖR ELEKTRICITETEN VID JÄRNVÄGEN! Läroämnen och lektioner där man gå igenom materialet Fysik och kemi (klass 5 6) Miljö- och naturkunskap

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 213 Energiskaffning och -förbrukning 213, 2:a kvartalet Med träbränslen producerades mer energi än tidigare Korrigerad 23.9.213. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 33,3.

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2011 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi ökade med 9 procent år 2010 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Den här informationen innefattar uppgifter om bränslens värmevärden, typiska verkningsgrader

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Bra att veta om el. så blir du en säker elanvändare

Bra att veta om el. så blir du en säker elanvändare Bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen En broschyr om elsäkerhet och hur du blir en säker elanvändare. Den här broschyren handlar om el och elsäkerhet. Den visar hur

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE 1 Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus

Läs mer

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare I Finland styrs byggnadernas energiprestanda av flera delar i byggbestämmelsesamlingen som baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Bestämmelserna förpliktar och vägleder byggherren att fatta energieffektiva

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2015 Energiskaffning och -förbrukning 2014, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2014, 2:a kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari-juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den totala energiförbrukningen

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer