ANALYS AV IT-SYSTEM FÖR UNDERHÅLLSPROCESS PÅ SVENSKA KRAFTNÄT. Slutrapport. Frida Stålbom KTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYS AV IT-SYSTEM FÖR UNDERHÅLLSPROCESS PÅ SVENSKA KRAFTNÄT. Slutrapport. Frida Stålbom KTH"

Transkript

1 ANALYS AV IT-SYSTEM FÖR UNDERHÅLLSPROCESS PÅ SVENSKA KRAFTNÄT Frida Stålbom Mars 2007

2 Abstract This report is a Master thesis performed by Frida Stålbom at Royal Institute of Technology () for Svenska Kraftnät. The purpose of the thesis is to evaluate how well the IT-system Banken supports the maintenance process. The thesis deals with how to define and measure the value gained from using an IT-system to assist a process. A framework was created that displays how to measure the support given by an IT-system to a maintenance process at a power distributor. The framework was then applied through data collection on the specific system Banken and the work order flow at Svenska Kraftnät. Analysis of the values gave a 93 % rate of support from Banken and was considered to be very good. - I -

3 Sammanfattning Denna rapport är ett examensarbete utfört av Frida Stålbom för Svenska Kraftnät. Examensarbetet syftar att besvara hur väl Svenska Kraftnäts IT-system Banken stödjer deras underhållsprocess. Arbetet behandlar frågan om hur väl ett IT-system stödjer en process; hur detta definieras och mäts. Ett generellt ramverk har utvecklats för att mäta hur väl ett IT-system stödjer en underhållsprocess hos ett elbolag. Genom empiriinsamling har ramverket applicerats på ITsystemet Banken och flödet av arbetsorder hos Svenska Kraftnät. Analys av värden gav ett svar på 93 % stöd från Banken, vilket ansågs vara mycket bra. - II -

4 Innehållsförteckning Abstract...I Sammanfattning... II Innehållsförteckning...III 1 Inledning Bakgrund Syfte Frågeställning Mål Avgränsningar Disposition Metod Kvalitet på fallstudie Teorimetod Empirimetod Analysmetod Teori Datakvalitet Ledtider Funktionalitet Teoriträd Utvärderingsmetod Intervjupersoner Ledtider Funktionalitet Trovärdighet för intervjuer Sammanställning av värden Empiri Intervjupersoner Intervjusvar Empiri ledtider Empiri funktionalitet Resultat Resultat av viktning Värde för noder Resultat ledtider Resultat funktionalitet Resultat för delträd Svar på frågeställningen Diskussion III -

5 8 Bilagor Teoriträd Datakvalitet Teoriträd Datakvalitet Teoriträd Datakvalitet Teoriträd Datakvalitet Teoriträd Datakvalitet Funktionslista Intervjufrågor Användare/Sällananvändare Intervjufrågor Systemanalytiker Intervjuer Betyg från intervjuer Kommentarer från intervjuer Viktning Arbetsorderflöde Mätpunkter funktionalitet IV -

6 1 Inledning Denna rapport är ett examensarbete utfört av Frida Stålbom i samarbete med institutionen för Industriella Informations- och Styrsystem (ICS), för Svenska Kraftnät. Arbetet syftar till att avgöra hur väl Svenska Kraftnäts IT-system Banken stödjer deras underhållsprocess. I dagens samhälle används IT-system till många olika saker, till exempel att söka information, betala räkningar och kommunicera. Alla dessa aktiviteter har olika krav och mål och behöver ett IT-system som stödjer dem. Ett av senaste tidens största problem är att få IT-system att möta de krav och mål som finns inom verksamheten på ett företag [13]. IT-system kan avsevärt öka effektiviteten men kan också kraftigt komplicera situationen om det inte är rätt system till rätt funktion. Med IT-system så avses i denna rapport enbart sådana program som har till syfte att underlätta verksamheten och därav strategiskt strävar att uppnå verksamhetsmålen. För Svenska Kraftnät så innebär detta säker överföring av el på stamnätet, vilket skapar ett behov av underhåll. Ett IT-system som stödjer underhållsprocessen ska då sträva mot samma mål och behöver uppfylla alla egenskaper som krävs för att lyckas med detta. 1.1 Bakgrund Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert. Stamnätet omfattar totalt cirka km 220 kv och 400 kv kraftledningar med bland annat stationer, förbindelser med utlandet, kontrollsystem och optofiber för bredbandskommunikation [21]. Fyra uppdrag finns för verksamheten [21]: Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet. Utöva systemansvaret för el och naturgas kostnadseffektivt. Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el och naturgas. Verka för en robust elförsörjning. För att kunna uppfylla verksamhetsmålen är underhåll vitalt. Underhåll är fortlöpande arbete med avsikt att behålla/förbättra standarden på materiella tillgångar. Syftet med underhåll är att skapa driftsäkerhet samt drifteffektivitet [6][7]. Tillståndsunderhåll bygger på regelbundna kontroller då komponenten undersöks för förslitningsskador och en uppskattning av livslängd görs. Denna metod bygger på att komponenten visar förslitningsskador innan det uppstår fel. Avhjälpningsunderhåll -6-

7 innebär att komponenten lagas eller byts ut då fel har uppstått. Detta fungerar bra då underhåll och konsekvens står för låg kostnad [7]. Svenska Kraftnät har till större delen tillståndsbaserat underhåll och en viss del avhjälpande underhåll. Underhållet har sedan Svenska Kraftnät bildades för tolv år sedan förändrats mycket. Nya rutiner och metoder har utvecklats och kostnaderna har sjunkit. För att underlätta arbetet med underhåll har Svenska Kraftnät ett ITsystem, Banken, till hjälp (med Banken avses i denna rapport underhållsmodulen samt dess gränssnitt). Systemet har utvecklats löpande och har uppdaterats ett antal gånger sedan starten 1996, då kallat TIFO. IT-systemet Banken är uppbyggt av en rad processer och funktioner, en av de viktigaste är hantering av arbetsorder. Denna process löper genom hela systemet och är en viktig informations- och kommunikationskanal mellan Svenska Kraftnät och entreprenörerna. För Svenska Kraftnät så innebär arbetsorderhantering en status på arbetet hos entreprenören. Information visas om var i kedjan som arbetsordern ligger; om arbetet är startat, refuserat, avslutat eller fakturerat. För entreprenören så innebär arbetsorderflödet information om vad som ska utföras, var det ska utföras och när det ska utföras. Denna information används sedan som faktureringsunderlag samt minskar risken för missförstånd. Figuren nedan visar översiktligt detta flöde. Figur 1: Förenklat flöde av arbetsorder på Svenska Kraftnät Svenska Kraftnät har vissa krav på systemet som måste uppfyllas, till exempel är det viktigt att säkerheten är hög eftersom delar av informationen är känslig för landets elförsörjning. Kraven har delats upp i tre olika huvudområden; datakvalitet, ledtider och funktionalitet. Den första faktorn avgör hur väl systemet är anpassat att hantera för underhållsprocessen nödvändiga data, däribland hur säkerheten är uppbyggd. Den andra faktorn avgör hur väl systemet stödjer korta ledtider i underhållsprocessen; systemet ska underlätta och påskynda arbetet, inte orsaka väntetider. Den tredje och sista faktorn avgör hur många av underhållsprocessens funktioner som stöds av systemet, detta för att systemet ska täcka in hela underhållsprocessen och inte orsaka splittring ut i fler system. Problemställning på Svenska Kraftnät Med en förändrad underhållsprocess och ett förändrat IT-system så är det numera oklart hur väl Banken verkligen stödjer underhållsprocessen. Åsikterna går isär på punkten då vissa anser att systemet har förändrats till det bättre medan andra menar att det stör mer än det hjälper. -7-

8 1.2 Syfte Syftet med denna rapport är att ge Svenska Kraftnät en uppfattning av hur väl deras IT-system stödjer deras underhållsprocess. Det syftar också till att visa hur väl de olika delmomenten; datakvalitet, ledtider och funktionalitet; är anpassade till underhållsprocessen samt att påvisa styrkor och svagheter i systemet. Arbetet syftar också till att skapa bättre kontakter mellan och Svenska Kraftnät samt att ge författaren ökade kunskaper. 1.3 Frågeställning Frågeställningen för detta examensarbete att besvara är: Hur väl stödjer Svenska Kraftnäts IT-system Banken deras underhållsprocess? Denna frågeställning definieras av tre underfrågeställningar: 1. Hur bra datakvalitet har Banken? 2. Hur bra stödjer Banken ledtider i arbetsorderflödet? 3. Hur bra funktionalitet har Banken för underhållsfunktioner inom arbetsorderflödet? 1.4 Mål Huvudmål Framtagning av ett generellt ramverk för att avgöra hur väl ett IT-system stödjer underhållsprocessen hos el-distributörer med givna kriterier: datakvalitet, ledtider och funktionalitet. Analys enligt ramverket för att hitta flaskhalsar/problemområden/bra lösningar i underhållssystemet hos Svenska Kraftnät. 1.5 Avgränsningar För att arbetet ska kunna utföras på tjugo veckor krävs en del avgränsningar. Dessa ska minska arbetsbördan utan att resultatet blir lidande mer än nödvändigt. det teoretiska ramverket kommer inte att baseras på all tillgänglig litteratur inom området examensarbetet kommer inte att behandla hela underhållsprocessen, utan flödet av arbetsorder datainsamling kommer att fokuseras på de områden som ramverket ska appliceras på, flödet av arbetsorder examensarbetet behandlar inte hela IT-systemet Banken, utan underhållsmodulen och dess gränssnitt -8-

9 1.6 Disposition Rapporten är uppbyggd enligt följande; metod teori empiri resultat. I kapitel två beskrivs de metoder som har använts genom hela arbetet, både för att insamla information och för att utvärdera den. I kapitel tre beskrivs hur teorin har sökts, avgränsats och använts. Det åtföljs i kapitel fyra av en beskrivning av hur mätpunkterna i teorin ska besvaras av empirin och av kapitel fem med all insamlad empiri sammanfattad. I kapitel sex redovisas resultatet av alla delmoment samt svar på frågeställningen. Det sjunde och sista kapitlet är en diskussion kring resultatet och de teorier som formats under arbetet. -9-

10 2 Metod Arbetet utfördes i fyra olika faser; Projektetablering, Teorifas, Empirifas och Analysfas. Figur 2: Projektets faser Första fasen i projektet var etablering av grunddata som frågeställning, mål och syfte. Dessa la upp riktningen för resten av arbetet och visade vad som skulle besvaras. Första fasen var också till för etablering av kontakter som på ett eller annat sätt behövdes senare i projektet för att uppfylla målen. Bland dessa kontakter kan speciellt nämnas underhållsingenjör Bertil Bartholdsson som tillhandahållit mycket av den information som krävdes för att starta projektet. Under teorifasen insamlades nödvändig information och sammansattes till ett ramverk. Denna fas var den längsta och själva kärnan i arbetet. Den information som hittades sammanställdes till det ramverk som visar hur ett IT-system kan mappas mot en underhållsprocess. Denna teori applicerades sedan med hjälp av empirin. Empiri är egeninsamlad data och behövs för att ge svar på den specifika situationen, i detta fall Banken och arbetsorderflödet på Svenska Kraftnät. Under analysfasen var all information och data insamlad och skulle tolkas. Detta var den avslutande fasen och resulterade i ett svar på frågeställningen samt påvisade styrkor och svagheter i Banken. 2.1 Kvalitet på fallstudie Arbetet är uppbyggt som en fallstudie och kvalitetsmått är valda därefter. Enligt Yin [22] så bör en fallstudie ha tre egenskaper; Extern validitet, Konstruktionsvaliditet och Reliabilitet. Då dessa egenskaper är uppfyllda är fallstudien tillförlitlig vilket ger ett användbart resultat. Extern validitet Extern validitet uppnås om teorierna kan appliceras på andra fall än de som ingår i studien [22]. Det uppnås i detta arbete genom att skapa ett generellt ramverk och tydligt dokumentera vilka steg som är specifika för företaget i fråga. För att uppnå extern validitet ska arbetet vara så generellt som möjligt. Så stor del som möjligt av teorierna ska kunna användas i andra studier. Ramverket är generellt med undantag för fem noder som har anpassats efter behovet hos Svenska Kraftnät. Denna anpassning är dock något som med stor sannolikhet passar även många andra företag. Företag inom samma bransch har ofta likartade behov har nytta av samma -10-

11 anpassning. Ramverket är utformat för underhållsprocess men kan användas för andra processer. Detta enbart med ändringen att funktionalitet gäller den nya typen av process istället för underhållsprocessen. För att kunna använda ramverket längre fram i tiden behöver litteraturen kontrolleras för aktualitet. Konstruktionsvaliditet Konstruktionsvaliditet är ett mått på de metoder och den litteratur som har använts [22]. Att litteraturen är välciterad och välrefererad ger hög konstruktionsvaliditet. Litteraturen i arbetet kontrolleras mot citeringar och referenser för att säkerställa kvaliteten och intervjuer är försvarligt många och utförs med personer med skilda positioner och synvinklar för att subjektiviteten ska utjämnas. Litteraturen har tagits från stora och välkända databaser med ett brett utbud av trovärdiga artiklar inom området. Sökning med variation av nyckelord ger hög sannolikhet att hitta trovärdiga artiklar. De som har använts har kontrollerats för referenser och citeringar för att säkerställa kvaliteten. Intervjuerna har utförts med personer med olika positioner och arbetsuppgifter för att få olika synvinklar och krav på systemet. Detta inkluderar personer inom Svenska Kraftnät, från entreprenörer samt systemleverantör. Spridningen på intervjupersoner utjämnar subjektiviteten och skapar god konstruktionsvaliditet. Reliabilitet Reliabilitet innebär att vem som helst med befintlig dokumentation ska kunna göra om samma fallstudie och då komma fram till samma resultat [22]. För att uppnå reliabilitet krävs att varje steg i studien dokumenteras. Det är inte bara relevant att veta var informationen kom ifrån utan även varför den togs fram, hur den togs fram och vad den resulterade i. Detta arbete är dokumenterat enligt dessa riktlinjer och har hög reliabilitet. Dock så finns det alltid en viss mängd subjektivitet i tolkning av information. 2.2 Teorimetod För att ge ett korrekt resultat måste teorin vara trovärdig. Trovärdighet i teorin uppnås genom välrennomerad litteratur som noga dokumenteras med avseende att visa varifrån litteraturen togs, varför den hämtats och vad den resulterade i. Motiveringen till litteraturen ger konstruktionsvaliditet och dokumenteringen ger intern validitet och reliabilitet. Teoridelen har stor tyngd i denna fallstudie och det är viktigt att insamlad litteratur är tillräckligt omfattande och relevant. Teorin är uppdelad i tre delar; Datakvalitet, Ledtider och funktionalitet. Denna gruppering valdes efter behov hos Svenska Kraftnät samt med målet att täcka in så många synvinklar och kriterier som möjligt. Teorin har med hjälp av metoden EID sammanställts till ett teoriträd (se stycke 3.4). EID är en metod utvecklad av Lagerström [10] som underlättar faktainsamling från texter. Metoden bygger på tre enkla grundstenar; läs, skriv ner och sammanfoga. Lagerström beskriver i detalj hur man ska göra detta och metoden har för detta -11-

12 arbete visat sig både enkel och effektiv. Den information som fås fram i slutändan är i form av ett teoriträd. Ett teoriträd består av tre olika typer av noder; toppnod, definitionsnod och nod. Dessa representerar olika nivåer i ett teoriträd. Det finns endast en toppnod i varje teoriträd. Toppnoden är frågeställningen som teoriträdet ska belysa. I det här fallet så är toppnoden IT-system för UH process (se stycke 3.4). Definitionsnoder är mellansteg som påverkas av underliggande noder och definierar noden ovanför. IT-system för UH process har tre definitionsnoder; Datakvalitet, Ledtider och Funktionalitet. En definitionsnod är toppnod för ett delträd, varav Datakvalitet, Ledtider och Funktionalitet även kallas delträd. En definitionsnod har istället för en vanlig pil en rombformad pilspets (se exempelträd nedan). Grundnivån i teoriträdet är noderna. Dessa är mätbara egenskaper som påverkar överliggande nod. Teoriträdet i detta arbete har tjugo noder vars mätvärden redovisas i Empirikapitlet (kapitel 5). Toppnod Definitionsnod Definitionsnod Nod Nod Nod Figur 3: Exempel på teoriträd Val av litteratur Teoriinsamlingen har fokuserats på att besvara de tre underfrågeställningarna (se stycke 1.3). Dessa definierar huvudfrågeställningen vilket gör att resultatet inte påverkas, dock så blir litteratursökningen lättare. Sökning på huvudfrågeställningen resulterade i litteratur på en övergripande strategisk nivå, vilket inte har eftersökts i detta arbete. Underfrågeställningarna à andra sidan gav upphov till litteratur på mätbar funktionsnivå, vilket var vad som eftersöktes. Litteratur har sökts i databaser såsom Libris, Google Scholar, Elsevier och ACM med variation av sökord som process, flow, data quality, information, cycle time och business/it alignment i olika kombinationer. Databaserna är stora, välanvända och täcker in sökt litteraturkategori vilket ger konstruktionsvaliditet. Insamlad litteratur har visat sig välciterad på området och ansågs tillförlitlig för utformning av ramverket. Delträdet i teoriramverket om datakvalitet har främst baserats på litteraturen från Redman [17][18]. Redmans litteratur är välciterad och välrefererad vilket ger hög -12-

13 konstruktionsvaliditet. Övrig litteratur till datakvalitet är dominerad av Wang [19][20] som är lika välciterad på området. Litteratur till delträdet om ledtider har främst baserats på Krovi et al [9]. Artikeln var en av få som hittades om problemet i fråga, nämligen; hur väl stödjer ett IT-system ledtider i en affärsprocess och hur kan detta mätas. Artikeln ansågs tillförlitlig för utformning av delträdet om ledtider. Delträdet om stöd för underhållsfunktioner är baserat på enbart ett arbete [16]. Detta för att en uppradning av underhållsfunktioner var den enda information som krävdes och arbetet i fråga ansågs ha tillräcklig validitet för den informationen. Funktioner definieras i detta arbete som egenskaper hos ett IT-system, som till exempel förmåga att söka, spara och skriva ut. Viktning I ramverket har noderna olika stor påverkan på toppnoden. För att värdet på toppnoden ska bli korrekt måste resterande noder viktas i enlighet med deras påverkan. Detta har uppnåtts genom att låta underhållsansvariga personer på Svenska Kraftnät prioritera noderna i enlighet med företagets underhållsstrategi. Personerna fick en summa av 100 poäng att dela ut, vilket gjordes mycket jämnt och resulterade i små skillnader mellan noderna. För att öka utslaget räknades vikterna om till procent av maxvärdet. Detta resulterade i ett något större utslag och nodernas resultat har angetts för båda typerna av vikter. 2.3 Empirimetod Empiri är egeninsamlad data som i det här fallet behövs för att kunna applicera ramverket. Ett välutfört ramverk kan ge ett felaktigt resultat om inmatad data är bristfällig. För att minimera felmarginalen och ge hög konstruktionsvaliditet har data samlats in med tre olika metoder; intervjuer, dokumentation och observationer. Främst kommer data ifrån intervjuer, detta för att tester är svåra att dokumentera och vore alltför tidskrävande. Dokumentation användes då det fanns tillgängligt och observationer användes som komplement till övriga källor. Beroende på vilken data som skulle insamlas under intervjuerna så tillfrågades olika personer, detta eftersom olika personer besatt den kunskap som krävdes. Insamlad data värderades för trovärdighet i två steg; trovärdighet för källan och trovärdighet för insamlingsmetod. Till exempel så ger möte öga mot öga bättre svar än en mailkonversation. Källan för informationen bedömdes efter vad som efterfrågades; systemanalytiker har högre trovärdighet vad gäller systemstruktur och drifttekniker har högre trovärdighet vad gäller driftfrågor. Dokumentation anses ha hög trovärdighet och utnyttjades då det fanns tillgängligt. Observationer användes som stödjande information till övriga källor, främst till ledtider och funktionalitet. Detta för att observationer i vissa fall ger mycket bra empiri, men är svåra att dokumentera och skapa reliabilitet. -13-

14 Ledtiderna mättes på två olika sätt beroende på nod. De två noderna Entydighet i information och Korrekthet i information mättes samtidigt som datakvalitet. De övriga noderna Flöde på information och Antal steg i processen mättes genom en specifik intervju där observationer var ett viktigt komplement. Detta för att empirin skulle besvara frågor som Hur många steg ingår i hantering av komponenten X?. Många intervjuer för att utjämna subjektivitet är onödigt eftersom svaret är objektivt och bevisas genom observation. Listan med alla funktioner som kan finnas inom en underhållsprocess jämfördes med de funktioner som används inom Svenska Kraftnät. Alla funktioner som inte användes ströks från listan och användes inte vidare i arbetet. Kvarvarande funktioner mappades mot systemet för att se var de behövdes i arbetsorderflödet. Funktionerna testades sedan i systemet och gav värde 1 för funktioner som stöds, värde 0,5 för funktioner som stöds efter anpassning och värde 0 för funktioner som inte stöds alls. 2.4 Analysmetod Då teori- och empiridelarna var avslutade skulle allt sammanställas och analyseras. Under denna fas summerades alla värden i sina respektive noder och delträd. Värdet på vartdera delträdet besvarade de tre underfrågeställningarna medan toppnodens värde besvarade huvudfrågeställningen. Delträdet för datakvalitet viktades av Svenska Kraftnät enligt deras underhållsstrategi. Dessa vikter multiplicerades med betyget för respektive nod och gav noden dess värde. Nodernas betyg; 0-4; beräknades genom medelvärdet av insamlad empiri. För mellannoderna så summerades alla understående noder och likaså för toppnoden. Värdena för alla noder redovisas som procenttal för att tydligt illustrera styrkor och svagheter i systemet. Övriga delträd viktades lika för alla sina respektive noder samt mot toppnoden. -14-

15 3 Teori Nedan redovisas hur insamlad litteratur har sammanvägts till teoriramverket. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt, efter delträden, och redovisar stegvis hur informationen har använts. 3.1 Datakvalitet Litteraturen till delträdet om datakvalitet domineras av Redman [17][18] och Wang [19][20]. Dessa författare är båda välciterade på området vilket ger hög konstruktionsvaliditet. Litteratur inom datakvalitetsområdet refererar ofta till både Redman och Wang och deras idéer och teoriträd används flitigt. För att utöka litteraturgrunden har två artiklar används som båda bygger på idéerna från Redman och Wang. Den ena artikeln har utgått ifrån Redmans idéer och med hjälp av annan välciterad litteratur inom datakvalitet byggt vidare därifrån. Den andra artikeln har gjort detsamma men utgått ifrån idéerna från Wang. All litteratur sammantaget; Redman, Wang, artiklar; ger upphov till fem olika ramverk. Det är viktigt att utreda varför författaren har skrivit litteraturen eftersom påverkan från företag eller liknande gör litteraturen vinklad. Varken Redman eller Wang har skrivit litteraturen i kommersiellt syfte utan anses objektiva i sina idéer och utan märkbar påverkan för någons fördel annat än användaren. Synsätten på datakvalitet för Redman och Wang skiljer sig något åt. Redman har ett starkt användarfokus, han anser att datakvaliteten är högre om datamängden bättre möter användarens behov [17]. Även Wang har ett användarfokus men inte lika utpräglat. Datakvalitet har många olika egenskaper men i slutändan så är ändå målet att datan ska kunna användas av någon till något. Detta ger naturligt ett användarfokus och högprioriterar egenskaper som är viktiga för användaren. Detta synsätt har uppmärksammats i detta arbete och grunden till delträdet om datakvalitet kommer från Redmans idéer. Wang ser datakvalitet i ett kontextuellt perspektiv och fokuserar på empiriska värden [20]. Redman ser datakvalitet mer från en organisatorisk nivå. Detta ger en mer övergripande bild av datakvalitet från Redman som till skillnad från Wangs idéer inte lägger lika stor vikt vid varje enskilt värde. Litteraturen från Redman [17][18] och Wang [19][20] har sammanställts och översiktligt ritats upp som teoriträd (se bilagor 1-3). Delträdet om datakvalitet bygger som nämnt ovan främst på Redmans [17][18] litteratur om datakvalitet. Redman har definierat datakvalitet i fem olika delträd; tillgänglighet, kvalitet på innehållet, kvalitet på värden, presentationskvalitet och flexibilitet. Dessa fem delträd har lagt grunden för de fyra delträden; presentationskvalitet, systemkvalitet, värdehantering och flexibilitet. Delträden presentationskvalitet och flexibilitet finns med i båda och har samma betydelse. Delträdet för tillgänglighet har utökats med säkerhet och benämnts systemkvalitet. -15-

16 Delträdet värdehantering hanterar alla övriga noder; vilket omfattar värden och innehåll. Datakvalitet Flexibilitet Presentationskvalitet Systemkvalitet NULL-värde Format Tillgänglighet Kompatibilitet Lagring Precision Säkerhet Modifierbarhet Värdehantering Relevans Aktualitet Fullständighet Korrekthet Identifierbarhet Entydighet Tydlighet Figur 4: Delträd Datakvalitet Dessa fyra delträd har byggts upp av noder som finns med i fyra eller fler av de fem teoriträden (se bilaga 1-5) om datakvalitet. Undantag från detta är fem noder; säkerhet, modifierbarhet, kompatibilitet, NULL-värde och identifierbarhet. Dessa noder finns endast med i tre av ramverken men ansågs tillräckligt välrefererade och viktiga för att få balans i delträdet. Denna värdering har baserats på specifika behov hos Svenska Kraftnät i enlighet med verksamhetsmålen, därav kan dessa fem noder väljas bort för att ytterligare generalisera teoriträdet. Valet av noder delvis baserat på behov hos Svenska Kraftnät minskar den externa validiteten något. Detta uppvägs dock av nyttan från noderna. -16-

17 3.2 Ledtider Delträdet för ledtider bygger på två artiklar som båda tar upp fyra mätbara noder. Dessa fyra har alla tagits med i ramverket och bygger upp delträdet för ledtider. Ledtider Flöde på information Korrekthet i information Antal steg i processen Entydighet i information Figur 5: Delträd Ledtider Flöde av information är vitalt i alla processer för att kunna ändra antal/modell/metod efter de behov som finns. För att ledtider ska kunna hållas korta behöver IT-systemet stödja det flöde av information som processen behöver. Ett effektivt flöde av information är lagom snabbt, jämnt och korrekt [9][12]. Flödet bör vara lagom snabbt för att få fram information i tid men inte för snabbt. Ett onödigt högt tempo på information ger litet utrymme för att ändra felaktiga uppgifter och drar ned korrekthet på informationen. Låg korrekthet leder till att informationen behöver kontrolleras i större utsträckning än önskvärt innan den kan användas. Då informationen sedan används bör det vara tydligt var den finns och vart den ska. Det går åt onödigt tidsspill att leta efter information som kunde ha varit entydigt utformat efter en standard och därav alltid på samma format och plats. När informationen har använts så skickas den vidare; som material, driftorder eller dylikt; och används i nästa steg i processen. Ett steg i processen definieras som varje gång information kommuniceras med systemet. Det är till exempel varje entertryckning, sidbyte eller ifyllt fält som resulterar i att information skickas till systemet och ett svar väntas. Varje steg i processen tar tid och systemresurser varpå det är viktigt att det tillför nytta, eller tas bort. Tillförd nytta definieras som något som hjälper användaren. Det kan till exempel vara sökresultat eller sparad information. Vissa steg i processen är väldigt små, som ett enda fält som ska fyllas i, medan andra är längre, som beskrivande texter. Detta påverkar inte ledtiderna förutsatt att steget i sig tillför nytta. Tillförd nytta är till viss del subjektivt och minskar den externa validiteten något. Om steget tillför nytta eller inte går att observera, dock så blir det subjektivt för personen som frågas om tillförd nytta är proportionell mot mängden arbete som ingår i steget. Ett annat argument för få processteg är att då varje steg i processen är beroende av information från föregående steg blir osäkerheten för korrektheten större ju längre -17-

18 bak i kedjan steget är [9][12]. Då vissa steg är mänskliga faktorn, t.ex. en maskinist, ökas osäkerheten ytterligare då det är svårt att varje gång lyckas formulera information på ett sätt som inte går att misstolka för andra. Arbetsorderflödet på Svenska Kraftnät har delats upp i fem steg och är illustrerat nedan (för utförlig information se bilaga 13). Dessa fem steg är UH plan/felanmälan, Beredning, Utförande, Avrapportera och Historik. Då underhållsfunktionerna mappas mot systemet så används dessa fem steg för att klargöra i vilken del av flödet som funktionen behövs. Figur 6: Arbetsorderflöde 3.3 Funktionalitet Funktioner definieras i detta arbete som egenskaper hos ett IT-system, som till exempel förmåga att söka, spara och skriva ut. Alla IT-system har ett antal funktioner som stöds och huruvida det är ett bra IT-system för processen beror av vilka funktioner som tillför processen nytta. För att mäta hur bra funktionalitet IT-systemet Banken har så behövs en komplett lista över funktioner som kan finnas inom en underhållsprocess, Funktionslistan. Funktionslistan kommer från Närmans arbete A functional reference model for work and maintenance applications within asset management at Vattenfall [16]. Närman har tagit fram en tillfredställande komplett lista över funktioner som bör finnas inom ett IT-system för en underhållsprocess. Listan bygger på IEC standarden med tillägg från bland annat SAP och Oracle. Arbetet har välunderbyggda metoder samt att listan med underhållsfunktioner är refererad till i liknande arbeten. Figur 7: Delträd Funktionalitet 3.4 Teoriträd Nedan är det kompletta ramverket uppritat. De tre delträden Datakvalitet, Ledtider och Funktionalitet är representerade med sina underliggande noder. Antalet noder skiljer sig kraftigt åt mellan de tre delträden vilket är resultatet av olika många -18-

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetsuppfyllelse ur kundens perspektiv Författare: Marie Magnusson Handledare: Åke Gabrielsson Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling 2006-06-05 Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling Abstrakt Utveckling sker överallt i samhället idag och processer för systemutveckling utgör inget undantag. Denna

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Mobila system för serviceteknikeryrket

Mobila system för serviceteknikeryrket Mobila system för serviceteknikeryrket Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation C H R I S T O F F E R O L S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobila system för serviceteknikeryrket

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer