KALLELSE Valnämnd Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8."

Transkript

1 KALLELSE Valnämnd Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. Tid och plats torsdagen den 5 februari 2015 klockan i C- salen, Växjö kommun Fredrik Pettersson förvaltningssekreterare Ledamöter Anna Hultstein (M), ordförande Bert Sundström (S), v. ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ersättare Ulla Svensson (M) Bengt-Göran Sandell (S) Tobias Adersjö (MP) Nils-Erik Carlström (FP) Ibrahim Bhu Gelle (S) Tjänstemän Kanslichefen Valsamordaren Förvaltningssekreteraren 1 (2)

2 KALLELSE Valnämnd Förteckning över valnämndens ärenden den 5 februari Justering 2. Information om valen Sammanträdestider Valnämndens årsbokslut för Valnämndens internbudget för år Personuppgiftsombud för valnämnden från Meddelanden 8. Övrigt 2 (2)

3 ÄRENDE Dnr VN Fredrik Pettersson Förvaltningssekreterare Tel Valnämnden Sammanträdestider för valnämnden 2015 Förslag till beslut Valnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för Bakgrund Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för valnämnden Förslaget är baserat på att det inte kommer hållas något val under året, utan är planerat efter hålltider för nämndens delårsbokslut. Det kan dock bli nödvändigt att utöka antalet sammanträdestider. Ibland ska valnämnden yttra sig över interna remisser från kommunstyrelsen, eller remisser från regeringen, och det går inte att säga när dessa inkommer. Dessutom har valprövningsnämnden beslutat att det ska hållas omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun. Detta innebär att valnämnden kan komma att behöva anordna förtidsröstning i Växjö. Något datum för omvalet är inte bestämt. Förslag till sammanträdestider 5 februari 9 april 3 september 10 december Valnämndens sammanträden startar klockan Beslutet skickas till Ledamöter och ersättare Ove Dahl kommunchef Carina Elmefall kanslichef Kommunledningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

4 ÄRENDE Dnr VN Fredrik Pettersson förvaltningssekreterare Tel Valnämnden Valnämndens årsbokslut för 2014 Förslag till beslut Valnämnden godkänner årsbokslutet för Bakgrund Valnämnden ska enligt riktlinjerna för ekonomiska rapporter upprätta ett årsbokslut efter Omvärldsbevakning Valnämnden ska enligt sitt reglemente svara för de uppgifter som enligt vallagen och folkomröstningslagen gäller för valnämnd. Valnämnden ansvarar även i övrigt för de uppgifter som enligt författning åligger valnämnd. Den 15 maj 2014 fattade riksdagen beslut om ändringar i vallagen inför Europaparlamentsvalet och de allmänna valen under året. Den mest betydande förändringen gällde det absoluta kravet på tillgänglighet som infördes. Valnämnden hade dock redan till största del vallokaler och röstningslokaler som levde upp till kraven. Paviljongen på Stortorget som användes vid förtidsröstningen fick dock till de allmänna valen tillföras en ny ramp för att leva upp till gällande anvisningar för sådana. Nämndsverksamhet och allmänna val Nämnden har under 2014 genomfört både val till Europaparlamentet och riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Nämndens budget från fullmäktige uppgick till kronor. Utöver det fick valnämnden också ett statsbidrag på kronor för genomförande av förtidsröstning. Förtidsröstning genomfördes på 11 ställen i kommunen före båda valen i Braås, Ingelstad, Lammhult, Rottne, Öjaby, Teleborg, Hovshaga, Araby, Öster, Stortorget och stadsbiblioteket. Söndagen före båda valdagarna genomfördes särskild röstmottagning på 17 olika institutioner och äldreboenden i kommunen. Valdagen 25 maj respektive 14 september 2014 genomfördes valet i 50 valdistrikt med egna vallokaler. Till 6 av dessa lokaler var det kopplat lokal Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

5 ÄRENDE Dnr VN för förtidsröstning för att inte avståndet skulle bli för stort till vallokalen. Antalet valdistrikt ökade från 46 stycken 2010 till 50 stycken Målsättning årets händelser/resultat Det ekonomiska resultatet för 2014 blev ett överskott med kronor mot budget. Överskottet kan främst förklaras med att statsbidraget för valet blev kronor mer än förväntat. Dock blev kostnaderna konor mer än budgeterat. Sammantaget är det positivt att valnämnden inte behövde ta i anspråk något av det egna kapitalet, vilket hade beräknats i budgeten. Personal Valnämndens arbete är koncenterat till de år val eller folkomröstning ska förrättas. Kommunledningsförvaltningen är valnämndens förvaltningsorgan där kommunkansliet administrerar och samordnar valen. Kostnaden för kansliets personal (och vid 2014 års val även kostnaden för kommunjuristen i egenskap av valsamordnare) belastar inte valnämndens budget, utan ligger på kommunstyrelsen. Utredningssekreteraren har under 2014 lagt 100 % arbetstid på de båda valen, och kommunjuristen har lagt cirka 40 % av sin arbetstid på de båda valen. Dessutom har en person från vaktmästeriet arbetat 50 % av sin tjänst med enbart packning och utkörning av valmaterial från ett par månader före båda valen Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ove Dahl kommunchef Carina Elmefall kanslichef 2 (2)

6 Bokslut 2014 Valnämnden Konto Belopp Budget 1 Intäkter , , ,00 Arvoden valen , ,00 Fasta arvoden plus po , ,00 Hyra, Bränsle, Leasing m m , ,00 Transporter, representation m m , ,00 Interna kostnader ,27 Totala Kostnader , , , , , ,43 Kommentar till utfallet: - I budgeten för 2014 ingick att av eget kapital kunde tas i anspråk. - Utfallet visar att inget behövde utnyttjas, vilket berodde på att intäkterna från staten blev drygt 600 tkr större än vad som beräknades i budgeten. - Kostnaderna blev ca 400 tkr mer än vad beräknades i budgeten.

7 ÄRENDE Dnr VN Fredrik Pettersson förvaltningssekreterare Tel Valnämnden Valnämndens internbudget för år 2015 Förslag till beslut Valnämnden antar förslag till internbudget för Bakgrund Växjö kommunfullmäktige har beslutat om budget för Växjö kommun 2015 med verksamhetsplan för vid sitt sammanträde den 18 november I budgeten framgår nämndernas budgetanslag för 2015, övergripande mål och prioriteringar för de tio målområdena. Nämnder och styrelser har tiden fram till 28 februari på sig att upprätta internbudget för Valnämnden har tilldelats en driftbudgetram på (etthundratjugotvåtusen) kronor för Budgetanslaget är baserat på att inget val ska genomföras under Omvärldsanalys Valnämnden i Växjö kommun står framförallt inför två stora utmaningar inom en överskådlig framtid. Växjö har idag ca invånare, men med en befolkningsökning med mellan personer per år enligt 2012 års befolkningsprognos är det inte orimligt att Växjö kommun inom år har över invånare. Detta kommer att ställa ökade krav på valnämndens arbete, framförallt i samband med val då antalet valdistrikt kommer att behöva utökas och antalet personer som på olika sätt arbetar med valet behöver bli fler. Det kommer även att öka kraven på utbildning, material och kommunikation. Medborgarnas krav på ökad digitalisering av kommunens tjänster kommer i framtiden även att ställa högre krav på valnämndens arbete. Regeringen avblåste före årsskiftet sina planer på att utlysa ett extra val till riksdagen den 22 mars Valnämnden bör dock vara beredd på att en liknande situation kan uppstå och att ett extra val kan behöva arrangeras med relativt kort varsel före de ordinarie valen Valprövningsnämnden har beslutat att det ska hållas omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun under Detta kan innebära att valnämnden behöver arrangera förtidsröstning i Växjö. Någon tidpunkt för omvalet är inte bestämt och mer information kommer från Valmyndigheten i ärendet. Kommunledningsförvaltningen 1 (3) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

8 ÄRENDE Dnr VN Valnämndens uppdrag Valnämnden svarar för de uppgifter som enligt vallagen och folkomröstningslagen gäller för valnämnd. Valnämnden ansvarar även i övrigt för de uppgifter som enligt författning åligger valnämnd. Valnämndens huvuduppgift är att ansvara för och genomföra allmänna val till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet. Nationella val genomförs vart fjärde år och val till Europaparlamentet var femte år. Valnämnden ska också ansvara för och genomföra de folkomröstningar som beslutas av riksdagen, men också för kommunala folkomröstningar som beslutas av kommunfullmäktige. Om det skulle bli något fel vid något val som genomförts kan Valprövningsnämnden bestämma att omval måste hållas. I så fall blir det också valnämndens uppgift att genomföra detta. Under 2014 genomfördes val till Europaparlamentet samt val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Nästa planerade val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige 2018, följt av val till Europaparlamentet Valnämndens verksamhet under 2015 Inga ordinarie val ska genomföras under 2015, men valnämnden kan behöva genomföra förtidsröstning till det omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun som valprövningsnämnden beslutat om. I övrigt ska nämnden besluta om delårsbokslut efter mars och augusti, svara på interna remisser från kommunstyrelsen och externa remisser från regeringen, samt, i den mån nämnden finner nödvändigt, påbörja planeringen inför nästa val Ett prioriterat område inför nästa val är rekrytering av röstmottagare, framförallt ordförande och vice ordförande. Medelåldern bland dessa är relativt hög och det bör planeras för att många nya kan komma att behövas. Valnämnden har i 20/2014 antagit en uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Växjö kommun. Den ska säkerställa att rätt personer rekryteras till detta enormt viktiga förtroendeuppdrag. Växjö kommun har ett avtal med Göteborgs stad om att använda dess valdatasystem för den lokala administrationen och organiseringen av val, 2 (3)

9 ÄRENDE Dnr VN dvs. uppgifter om vallokaler, röstmottagare osv. För detta betalar Växjö kommun support- och underhållsavgifter varje år. Beslutsunderlag Bilaga 1: Valnämndens internbudget för Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ove Dahl Kommunchef Carina Elmefall Kanslichef 3 (3)

10 Förslag till internbudget Valnämnden 2015 Kontokl Kontokl(T) Budget 501 ARVODEN T. FÖRTROENDEVALDA , BILERSÄTTNINGAR 2 700, LAGSTADGADE ARBETSGIVARAV ,00 58 PERSONALSOCIALA KOSTN M M 1 500,00 5 Kostnader för arbetskraft ,00 60 LOKAL- MARKHYROR, FASTIGHETSSERVICE 2 800, Serviceavtal 6 000,00 6 Övriga verksamhetskostnader 8 800, RESEKOSTNAD (ANSTÄLLD) 4 000,00 7 Övriga verksamhetskostnader 4 000,00 Summan ,00

11 ÄRENDE Dnr VN Fredrik Pettersson förvaltningssekreterare Tel Valnämnden Personuppgiftsombud för valnämnden från 2015 Förslag till beslut 1. Valnämnden entledigar Annika Sandström, Region Kronoberg, från uppdraget som personuppgiftsombud för valnämnden från och med Valnämndens utser Martin Fransson, kommunledningsförvaltningen, till nytt personuppgiftsombud för valnämnden från och med Valnämndens beslut anmäls till Datainspektionen. Bakgrund Varje nämnd i Växjö kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas vid myndigheten. För att försäkra sig om att man följer personuppgiftslagen (PuL) ska varje myndighet utse ett personuppgiftsombud. Växjö kommun har fram till utgången av 2014 avtalat med Regionförbundet Södra Småland att hålla ett personuppgiftsombud för samtliga nämnder i Växjö kommun. Vid årsskriftet uppgick dock Regionförbundet i Region Kronoberg och avtalet togs inte över av den nya regionen. Därmed måste varje nämnd i kommunen utse ett nytt ombud. Ärendet Martin Fransson har utsetts till kommunstyrelsens personuppgiftsombud och eftersom kommunledningsförvaltningen är förvaltningsorgan även för valnämnden är det lämpligt att Fransson även blir personuppgiftsombud för valnämnden. Valnämndens beslut ska även anmälas till Datainspektionen. Beslutet skickas till Datainspektionen Martin Fransson Ove Dahl Kommunchef Carina Elmefall Kanslichef Kommunledningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fel! Dokumentvariabel saknas KS Dnr Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från och med 2015 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen entledigar Annika Sandström, Regionförbundet Södra Småland, från uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen verksamhet. Annika Sandströms nuvarande uppdrag som personuppgiftsombud gäller fram till och med den 31 december Kommunstyrelsen utser Martin Fransson och Kristoffer Bengtsson till personuppgiftsombud för Växjö kommunstyrelses verksamhet. Uppdraget gäller från och med Kommunstyrelsen hemställer åt Växjö kommuns samtliga nämnder och kommunala bolag att entlediga Annika Sandström från uppdraget som personuppgiftsombud samt besluta om personuppgiftsombud för respektive verksamhet. Bakgrund Bestämmelser kring hantering av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (PuL). Där framkommer att varje nämnd och kommunalt bolag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas vid respektive verksamhet. En personuppgiftsansvarig är en juridisk person, exempelvis en myndighet, som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse daterad den 25 november Där framgår att den ansvarige kan utse ett personuppgiftsombud att överse hantering av personuppgifter vid den egna verksamheten samt utforma lämpliga åtgärder för att verksamheten följer PuL, bland annat genom att se till att tredje part hanterar uppgifterna Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42(78)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fel! Dokumentvariabel saknas lagenligt. Exempel på tredje part kan vara när en nämnd nyttjar de tjänster som kommunens IT-avdelning bistår med. Sedan början av 2000-talet har 358 fortsättning Växjö kommun haft ett avtalat med Regionförbundet Södra Småland att hålla med ett personuppgiftsombud för samtliga nämnder i Växjö kommun. Då regionförbundet nu övergår till Region Kronoberg kommer Växjö kommun att behöva utse nya ombud för respektive verksamhet. Beslutet om att entlediga det nuvarande ombud samt anmäla dennes efterträdare skall meddelas till datainspektionen. Då budgetansvar för kommunstyrelsens personuppgiftsarbete ligger under kansliets verksamhetsområde föreslås att nuvarande tf. kanslichef Martin Fransson blir kommunstyrelsens personuppgiftsombud. Efter årsskiftet kommer han att inneha tjänsten som samordnare för kansliets sekretariatenhet. Även Kristoffer Bengtsson, förvaltningssekreterare, föreslås utses till personuppgiftsombud. Detta då det kommer ingå i Kristoffers arbetsuppgifter att initiera det övergripande arbetet för hanteringen av personuppgifter. Arbetsutskottet har i 464/2014 föreslagit att: 1. Kommunstyrelsen entledigar Annika Sandström, Regionförbundet Södra Småland, från uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen verksamhet. Annika Sandströms nuvarande uppdrag som personuppgiftsombud gäller fram till och med den 31 december Kommunstyrelsen utser Martin Fransson och Kristoffer Bengtsson till personuppgiftsombud för Växjö kommunstyrelses verksamhet. Uppdraget gäller från och med Kommunstyrelsen hemställer åt Växjö kommuns samtliga nämnder och kommunala bolag att entlediga Annika Sandström från uppdraget som personuppgiftsombud samt besluta om personuppgiftsombud för respektive verksamhet. Beslutet skickas till Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43(78)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fel! Dokumentvariabel saknas Datainspektionen Annika Sandström Kommunchefen (Personuppgiftsombuden) Justerandes sign Utdragsbestyrkande 44(78)

15 ÄRENDE Dnr VN Valnämnden Meddelanden Förslag till beslut Valnämnden noterar informationen till protokollet. Bakgrund Inkomna beslut samt information av intresse redovisas för valnämnden: Kommunfullmäktiges beslut 260/2014 om Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda. Kommunledningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda med följande förändring på punkt 1.5: 1.5 Får den förtroendevalde uppdrag på minst fyra fasta timmar/vecka får personen även tillgång till en telefon med tillhörande tvillingkort utöver tillgången till en läsplatta eller tillgång till en bärbar dator samt en läsplatta med mobil data. 2. Kommunfullmäktige beslutar att: Maxbelopp för inköp är 4000 kronor exklusive moms per läsplatta. Maxbelopp för inköp är 4500 kronor exklusive moms per mobiltelefon. Maxbelopp för inköp är 5000 kronor exklusive moms per läsplatta med mobil data. 3. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga fullmäktige-, kommunstyrelse-, nämnds- och bolagsstyrelsesammanträden ska digitaliseras under Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska inneha budgetansvar för inköp och samordning. För 2015 ska förändringen finansieras genom ramjusteringar från samtliga nämnder till kommunstyrelsen. De kommunalt ägda bolagen finansierar sin del av kostnaden. 5. Kommunfullmäktige beslutar att de nämnder som tidigare har köpt in läsplattor och telefoni åt nämndens förtroendevalda beslutar om hanteringen av dessa läsplattor och telefoner. 24(82)

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige fortsättning Reservationer Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Bakgrund Ett flertal av Växjö kommuns politiska organ har under mandatperioden fattat beslut om att digitalisera sammanträdesprocessen. Kommunkansliet har nu initierat ett framtagande av bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda inom Växjö kommun. Detta för att för att skapa enhetlighet för hantering av de förtroendevaldas tillgång till dessa tekniska hjälpmedel samt möjliggöra för helt digitala sammanträden. Beslutsunderlag Kommunchefen har redogjort för ärendet i en skrivelse från den femte november Av skrivelsen framgår att kommunkansliet har i samråd med Växjö kommuns IT-enhet tagit fram förslag till bestämmelser för tekniska hjälpmedel - IT, telefoni och tekniskt stöd. Bestämmelserna gäller förtroendevalda inom Växjö kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder samt bolagsstyrelserna i de kommunalt ägda bolagen. Bestämmelserna baseras på individnivå vilket innebär att om en förtroendevald innehar två uppdrag av samma karaktär, exempelvis genom att vara ledamot i två nämnder, tilldelas inte den förtroendevalda dubbletter av läsplattor, telefoner eller datorer. Bestämmelserna innehåller förslag till vad varje förtroendeuppdrag ska kunna medföra i form av IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda, maxbelopp för inköp samt hur inköp och administration ska organiseras. Vidare presenteras förslag till finansiering samt att förändringen bör ses som ett möjliggörande för införandet av helt digitala sammanträden under Sammanfattningsvis är bedömningen att bestämmelserna på sikt minskar kostnaden för porto, administration och tryckerikostnader för Växjö kommun. Även ur en miljöaspekt kommer utskick av digitala handlingar medföra positiva aspekter, detta då Växjö kommuns upphandlingar av IT, telefoni och tekniska hjälpmedel följer de miljökrav som kommunen ställer. 25(82)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har i 363/2014 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda med följande förändring på punkt 1.5: 260 fortsättning 1.5 Får den förtroendevalde uppdrag på minst fyra fasta timmar/vecka får personen även tillgång till en telefon med tillhörande tvillingkort utöver tillgången till en läsplatta eller tillgång till en bärbar dator samt en läsplatta med mobil data. 2. Kommunfullmäktige beslutar att: Maxbelopp för inköp är 4000 kronor exklusive moms per läsplatta. Maxbelopp för inköp är 4500 kronor exklusive moms per mobiltelefon. Maxbelopp för inköp är 5000 kronor exklusive moms per läsplatta med mobil data. 3. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga fullmäktige-, kommunstyrelse-, nämnds- och bolagsstyrelsesammanträden ska digitaliseras under Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska inneha budgetansvar för inköp och samordning. För 2015 ska förändringen finansieras genom ramjusteringar från samtliga nämnder till kommunstyrelsen. De kommunalt ägda bolagen finansierar sin del av kostnaden. 5. Kommunfullmäktige beslutar att de nämnder som tidigare har köpt in läsplattor och telefoni åt nämndens förtroendevalda beslutar om hanteringen av dessa läsplattor och telefoner. Yrkanden Håkan Engdahl (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att samtliga läsplattor ska utrustas med mobil data. Per Schöldberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning 26(82)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag 260 fortsättning Nej för bifall till Håkan Engdahls yrkande. Omröstningsresultat Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 57 röster mot 4 röster för Håkan Engdahls yrkande. Se omröstningsbilaga 3. 27(82)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag Gruppledarna För kännedom Kommunchefen (it-chefen, kanslichefen) 28(82)

21 Styrande dokument Senast ändrad 2014-XX-XX Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2014-XX-XX X Senast ändrad Dnr Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Tidigare ändringar Antaget av kommunfullmäktige 2014-XX-XX X Giltighetstid tillsvidare Dokumentinformation - 0

22 STYRANDE DOKUMENT Senast ändrad2014-xx-xx Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområden 1.1 Bestämmelserna gäller förtroendevalda inom Växjö kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder samt bolagsstyrelserna i de kommunalt ägda bolagen samt partier med mandat i Växjö kommunfullmäktige. 1.2 Förtroendevalda inom Växjö kommun har möjlighet att få tillgång till IT, telefoni och tekniskt stöd enligt följande kriterier: Uppdrag som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, eller bolagsstyrelse Berättigar tillgång till en läsplatta. Uppdrag som ordförande, förste vice ordförande samt andra vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, eller bolagsstyrelse Berättigar tillgång till en bärbar dator samt en läsplatta med mobil data. Uppdrag som gruppledare Berättigar tillgång till en läsplatta med mobil data. Personer med förtroendeuppdrag på minst fem fasta timmar/vecka Berättigar tillgång till en mobiltelefon samt ett tvillingkort. Tilldelning sker vid uppdragets början. 1.3 Bestämmelserna baseras på individnivå. Innehar en förtroendevald två uppdrag av samma karaktär medför inte detta att den förtroendevalda tilldelas dubbletter av IT, telefoni eller tekniskt stöd. 1.4 Får den förtroendevalde uppdrag som ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande utökas den typ av IT, telefoni och tekniskt stöd som personen är berättigad till. Den typ av stöd som den förtroendevalde får tillgång till framgår av

23 STYRANDE DOKUMENT Senast ändrad2014-xx-xx 1.5 Får den förtroendevalde uppdrag på minst fem fasta timmar/vecka får personen även tillgång till en telefon med tillhörande tvillingkort utöver tillgången till en läsplatta eller tillgång till en bärbar dator samt en läsplatta med mobil data. 1.6 Får den förtroendevalde uppdrag som gruppledare får den förtroendevalde tillgång till en läsplatta med mobil data. 1.7 Upphör den förtroendevaldes uppdrag ska personen återlämna den IT, telefoni och tekniskt stöd som personen har tilldelats. 1.8 Partier inom Växjö kommun har möjlighet att få tillgång till IT, telefoni och tekniskt stöd enligt följande kriterier: Parti med mandat i Växjö kommunfullmäktige Berättigar tillgång till en stationär dator samt en fast telefon. 2 Inköp och maxbelopp 2.1 Inköp av IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda administreras av kommunledningsförvaltningen. 2.2 Kommunstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod fatta beslut om maxbelopp för inköp av telefoni, läsplatta samt läsplatta med mobil data. Maxbeloppet ger möjlighet för nyvalda förtroendevalda utan tidigare uppdrag att inom ramen för Växjö kommuns avtal välja en läsplatta, telefon eller läsplatta med mobil data inom det beslutade maxbeloppet. 2.3 Bärbara och stationära datorer hyrs inom ramen för Växjö kommuns avtal. 3 Support och service 3.1 Support och service av IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda administreras av kommunledningsförvaltningen och Växjö kommuns avtalade servicetjänster. 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats B-salen, kl. 09.00-09.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S) Ulla Svensson (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Tjänstepersoner Justering Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

2014-01-20. Underskrifter Sekreterare 1-10 Lars Nilsson. Monica Nordvall-Hedström

2014-01-20. Underskrifter Sekreterare 1-10 Lars Nilsson. Monica Nordvall-Hedström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Förvaltningsbyggnaden Laila Furskog, (s) ordförande Ove Haarala (v) Ingrid Josefsson (m) Jan-Erik Apelqvist (s) Gun Isaxon (skp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16 Tid och plats A-salen, kl. 13:35-16:10 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Anna Gustbée (M) Ove Löfqvist (M)

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS 1 (24) Valnämnden 2014-03-31 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå måndagen den 31 mars 2014 kl 13.00-13.45 Beslutande Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v)

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v) Servicenämndens 2008-03-28 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset Data-sal kl 13.00-14.15 Beslutande: Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v) Övriga deltagande: Jörgen Johansson,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Protokoll Ön 7/2012 Överförmyndarnämnden Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Per Danielsson (KD) Per-Anders

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Björn Siljeström (MP)

Björn Siljeström (MP) 1/6 Plats och tid Glunten, Kommunhuset Strängnäs kl. 16:00-16:55 Paragrafer 1-7 Beslutande Se deltagarlista på sida 2 Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 2 Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-20:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Eva Hansson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson (C) Vakant (S)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 9 KS/2015:418. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 9 KS/2015:418. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) 9 KS/2015:418 Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör Vid dagens sammanträde upptas byggnadsnämndens äskande för beredning. Arbetsutskottet

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare

Per Blom, förvaltningschef Noomi Calov, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Beslutande Måndagen den 9 februari 2015 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.15-14.30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10

PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10 PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10 Valnämnden Plats och tid Stadshotellet, sammanträdesrum Åbyn, kl. 13.00-15.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Per-Ivar Skogqvist (KD), vice ordförande Agneta Hansson

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Tunasalen, Vimmerby Tisdagen den 15 april2014 Kl 08.30-09.50

Tunasalen, Vimmerby Tisdagen den 15 april2014 Kl 08.30-09.50 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-04-15 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Tunasalen, Vimmerby Tisdagen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande Måndagen den 27 januari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-15:10 Sammanträdet ajournerades klockan 14:30-14:45 Sven-Olov Axelsson (S),

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Sammanträdesdatum 3 december 2013 Ks 243 Dnr 2013/230 107 Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Skaraborgs

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa Anna Hed (c), Mora Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s), Älvdalen

Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa Anna Hed (c), Mora Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-10.40 Beslutande Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa Anna Hed (c), Mora Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

Eva Lotta Elovsson, sekreterare. Hans Dahm. Sekreterare Paragrafer 1-12. Eva Lotta Elovsson. Kjell-Åke Johansson. Hans Dahm ANSLAG/BEVIS

Eva Lotta Elovsson, sekreterare. Hans Dahm. Sekreterare Paragrafer 1-12. Eva Lotta Elovsson. Kjell-Åke Johansson. Hans Dahm ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 18.00-19.15 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter Mattias Johansson (C)

Läs mer

REGLEMENTE. Valnämndens reglemente

REGLEMENTE. Valnämndens reglemente REGLEMENTE Valnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Dokumentet

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.20 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande (t o m 42) Anders Westerlund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från 2015-01-01 För kultur- och fritidsnämnden gäller vad som föreskrivs i kommunallagen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. VALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Valnämnden är kommunens organ för

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132 Omsorgsnämnden Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott Omfattning 119-132 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 4 november 2014 kl. 13.30 16.15 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan Wilhelmsson

Läs mer

Andra styrdokument KS/ 2014:567-003

Andra styrdokument KS/ 2014:567-003 Gällivare Kommun Dokumentnamn UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR SAMRÅDSGRUPP MINORITETSSPRÅK Dokumenttyp Diarienummer Andra styrdokument KS/ 2014:567-003 Beslutad av Framtagen av Kommunstyrelsen Beslutad KF 2015-05-25

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Reglemente Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 133 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000443-003 Författningssamling MBLAFS 2015:21 Reglemente för valnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer