Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230"

Transkript

1 Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230 Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda vakuumförpackaren! Utförandeoch tillbehör kan ändras utan föregående meddelande! Den här produkten är endast avsedd för hushållsbruk! 1

2 Läs hela igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda vakuumförpackaren. Säkerhetsinstruktionerna ska läsas särskilt noggrant. Innehåll Inledning Beskrivning av vakuumförpackaren Säkerhet Säkerhet vid arbete med elektriska apparater Varma ytor risk för brännskada Tekniska specifikationer Fördelar med vakuumförpackning Viktigt! Tips! Förvaringstider Överhettningsskydd Användning Förberedelser Använda foliekniven Försegla en plastpåse stänga påsens botten Vakuumförpacka i plastpåse/plastfilm Felsökning Skötsel och rengöring Förvaring Bortskaffande av uttjänt produkt Garanti

3 Inledning Med din nya vakuumförpackare VSR230 kommer du att kunna bevara fräschhet och smak under längre tid på de livsmedel du förvarar. Vakuumförpackaren kommer att göra livet enklare både i hemmet och under fritidsaktiviteter, eftersom den skyddar dina livsmedel mot både smuts och vatten. I den här bruksanvisningen beskriver vi hur den här vakuumförpackaren fungerar och används. Vi hoppas du kommer att få mycket nytta av din nya vakuumförseglare. Beskrivning av vakuumförpackaren Svetslist Gummitätning Packning Evakueringshål Droppbricka Vakuumslang Kontrollpanel Vakuumansltning Låsknapp Låsknapp 3

4 Öppningsspak Knivskena Kabelpassage Öppningsspak Kabelutrymme Kniv Vakuumpumpindikator (grön) Förseglingsindikator (röd) Knappen Vacuum Seal Lägg i påsen och tryck på den här knappen. Indikatorn lyser med grönt ljus och vakuumpumpen arbetar. Förseglingsindikatorn lyser också när försegling pågår. Bägge indikatorerna slocknar när förseglingen är klar. Stoppknappen Den här knappen avbryter processen direkt. Knappen Seal Only Lägg i påsen och tryck på den här knappen. Indikatorn lyser med rött ljus och slocknar när förseglingen är klar. 4

5 Säkerhet! Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda apparaten, och lägg undan den för senare behov. Försök inte använda den här apparaten i annat syfte än det avsedda och som beskrivs i den här bruksanvisningen. All annan användning, inte minst felaktig användning, kan leda till svåra person- och sakskador pga elektrisk stöt, rörliga delar, värme och brand. All användning, reparation och tekniskt underhåll av förseglaren eller dess delar, som inte beskrivs i den här bruksanvisningen, får endast utföras av behörig serviceverkstad. Rådgör med din återförsäljare. Den här apparaten är endast avsedd för hushållsbruk, inte för användning i fordon. Apparaten ska inte användas i fuktiga eller dammiga miljöer utomhus. Användning av andra tillbehör än sådana som rekommenderas av tillverkaren kan leda till person- och/eller sakskada. Kontrollera apparaten och dess tillbehör regelbundet avseende funktion. Var särskilt noggrann med nätsladden. Apparaten får inte användas om den eller dess tillbehör ser skadade ut, eftersom skada kan leda till brand, elektrisk stöt och person- och sakskada. Apparaten är troligen skadad om den utsatts för överdriven belastning, t ex överhettning, mekanisk påverkan eller kortslutning, men även om det finns sprickor, svår nötning eller förvridning eller om den inte fungerar korrekt. Dra i så fall ur stickproppen ur vägguttaget omedelbart och lämna in apparaten och eventuella tillbehör till en auktoriserad serviceverkstad för kontroll och reparation. Den här vakuumförpackaren får inte användas av personer (inklusive barn) som saknar kunskap om och erfarenhet av hur den används, annat än under uppsikt av någon som kan ge instruktioner och ansvarar för säkerheten. Försäkra dig om att barnen inte leker med varken förpackaren, tillbehör eller förpackningsmateriel. Apparaten ska alltid förvaras på en torr och ren plats, oåtkomlig för yngre barn. Lämna inte apparaten obevakad när den är inom räckhåll för barn eller inkopplad till vägguttaget. Risk för kvävning! Låt inte barn leka med folie, påsar eller annan förpackningsmateriel. Placera aldrig tunga eller hårda föremål på apparaten eller dess delar. Se till att ingen lyfter eller drar apparaten i sladden. Arbetsplatsen ska vara lättåtkomlig, stadig, jämn, torr och tillräckligt stor. Utspilld vätska ska torkas upp direkt. Svetslisten blir mycket varm vid upprepad försegling. Rör inte vid svetslisten direkt efter en försegling, varken med någon kroppsdel eller värmekänsligt föremål. Placera inte apparaten nära kanten på ett bord eller bänk. Den får inte heller placeras på våta underlag eller på ett sådant sätt att den kan falla ner. Vid användning krävs ett fritt utrymme på 20 cm på sidorna och 1 m ovanför apparaten, för att säkerställa tillräcklig ventilation. Kläder och trasor får inte placeras på eller under apparaten, eftersom det kan leda till risk för brand, elektrisk stöt eller överhettning. Använd inte apparaten i fuktiga miljöer. Ikke plasser apparatet nær kanten av et bord eller en disk, eller på hellende eller vått underlag der det kan ramle ned. Under bruk skal det være 20 cm fri plass på sidene og 1 m over apparatet slik at det får tilstrekkelig ventilasjon. Ikke plasser tøy eller papir under eller på apparatet for å unngå fare for brann, elektrisk støt eller overoppheting. Ikke bruk apparatet i våte eller fuktige områder. 5

6 Låt apparaten svalna under ungefär 30 sekunder efter varje försegling (med locket öppet), innan du använder den igen. Använd bara de folier, påsar och behållare som är avsedda för den här apparaten, eftersom den annars kan ta skada. Se till att apparaten inte suger upp någon vätska eller pulver. Brandfarlig vätska, t ex alkoholhaltig dryck, lösningsmedel och liknande, får inte varkuumförpackas. Detta beror på att stora mängder vätska förångas pga det låga trycket, vilket leder till att en farlig, explosiv gasblandning bildas. Detta kan dessutom leda till att apparaten skadas. Behållare som används för vakuumförpackning får inte ha några sprickor eller repor. Kontrollera därför sådana behållare noggrant innan du använder dem. Använd bara behållare avsedda för ändamålet. Skadade eller olämpliga behållare kan gå sönder när de sätts under vakuum, med splitter som följd! Behållare med vakuum ska alltid hanteras med försiktighet, så att de inte går sönder. Livsmedel i trasig behållaren får inte användas, eftersom det kan finnas splitter i livsmedlet, vilket skulle kunna orsaka svår personskada. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten till vägguttaget. Dra ur stickproppen ur vägguttaget och låt svetslisten svalna innan du flyttar eller gör ren apparaten. Detta gäller även när apparaten inte används. Bär eller flytta inte apparaten genom att hålla den i locket eller nätsladden. Dra ur stickproppen ur vägguttaget och låt apparaten svalna innan du gör ren eller ställer undan den. Stäng locket för att skydda svetslisten och packningen vid förflyttning och förvaring. Använd inte starka rengöringsmedel, slipande metallkuddar, t ex metallspånskuddar, eller frätande kemikalier, t ex blekmedel, vid rengöring. Sänk inte ner apparaten eller sladden i vatten eller annan vätska. Spill eller droppa inte vätska på apparaten eller sladden, så undviker du onödiga risker för brand och elektrisk stöt. Om du spiller vätska i motorhuset eller vätska sugs in ska du stänga av apparaten omedelbart (Stoppknappen), dra ur stickproppen ur vägguttaget och låta apparaten svalna. Gör därefter ren och torka apparaten noggrant. Se avsnittet Skötsel och rengöring. Apparaten eller dess delar får INTE tvättas i diskmaskin. Säkerhet vid arbete med elektriska apparater Den här produkten är en elektrisk apparat. Apparaten bör placeras i närheten av ett lämpligt jordat vägguttag, som är säkrat på föreskrivet sätt. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på apparatens märkskylt (240 V, 60 Hz, AC, säkrat med lägst 8 A). Vi rekommenderar starkt att apparaten ansluts till ett vägguttag som är kopplat via en jordfelsbrytare för en maximal restström på 30 ma. Rådgör med behörig elektriker om du är osäker. Använd inte grenuttag. Vi rekommenderar också att du inte använder förlängningssladd. Om du emellertid behöver använda förlängningssladd måste du kontrollerar att jordledaren är korrekt inkopplad. 6

7 Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten till vägguttaget. Ta för vana att alltid dra ur stickproppen ur vägguttaget när du är klar med apparaten och innan du gör ren den. Håll alltid i stickproppen, inte i sladden, när du ska dra ur den ur vägguttaget. Sladden ska alltid hanteras med försiktighet. Ställ inte apparaten på sladden. Låt inte nätsladden hänga över kanten på bordet eller bänken. Se till att sladden inte kommer in kontakt med varma ytor, t ex svetslisten. Var rädd om sladden. Dra eller ryck inte i den, vik den inte och knyt den inte. Se till att ingen fastnar eller drar i sladden. Håll alltid i stickproppen när du ska dra ur den ur vägguttaget, inte i sladden. Försök inte reparera trasig nätsladd! Sänk inte ner apparaten eller sladden i vatten eller annan vätska. Låt inte vätska rinna eller droppa ner på apparaten eller sladden. Dra ur stickproppen ur vägguttaget omedelbart vid vätskespill på apparaten. Torka sedan av apparaten för att undvika risken för elektriskt stöt (se avsnittet Skötsel och rengöring). Försök inte använda apparaten om det ligger vätska på eller i elektriska delar av apparaten. Den här vakuumförpackaren är inte avsedd för kontinuerlig drift. Låt apparaten svalna under ungefär 30 sekunder med locket öppet (ungefär 2 minuter med locket stängt) efter varje förpackningsprocess. Apparaten är av säkerhetsskäl försedd med överhettningsskydd. Apparaten stängs av säkerhetsskäl av automatiskt vid eventuell överhettning (möjligt vid en rumstemperatur på över 35 C eller överspänning i nätet). Om detta händer drar du ur stickproppen ur vägguttaget och låter apparaten svalna under ungefär 20 minuter innan du startar den igen. Varma ytor risk för brännskada Den här vakuumförpackaren VSR230 är avsedd för förpackning av livsmedel och annat. Svetslisten och vakuumpumpen är elektriska. Svetslisten blir varm när apparaten används. Svetslisten är varm även en stund efter en förseglingsprocess. Detta gäller särskilt efter upprepade körningar. Uppvärmningen startar så snart förseglingsindikatorn tänds. Använd bara de folier och påsar som levereras med apparaten. Placera inga främmande föremål, t ex papper, olämplig plast, textilier eller liknande, på förseglingsytorna, för att undvika onödiga risker för brand och annan skada på apparaten. Det tar en liten stund för apparaten att svalna efter varje försegling: ungefär 30 sekunder med locket öppet, och ungefär 2 minuter med locket stängt. Rör inte vid de varma svetslisten med någon kroppsdel eller värmekänsligt föremål omedelbart efter en användning. Ta för vana att alltid dra ur stickproppen ur vägguttaget och låt svetslisten svalna innan du gör ren apparaten. 7

8 Tekniska specifikationer Modell: Strömförsörjning: Effekt: Nätsladdens längd: Vikt: Mått: Vakuumförpackaren VSR V AC, 60 Hz 170 watt ca 1,0 m ca 1,6 kg ca 39,5 x 16,5 x 9,0 cm (bredd x djup x höjd) Fördelar med vakuumförpackning Luft, ljus och temperaturer över 0 C gör att livsmedel snabbt blir dåliga. Vid vakuumförpackning tar man bor upp till 90 % av den lust som finns i påsen eller behållaren, varefter den försluts lufttätt. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att ömtåliga livsmedel ändå måste kylas eller lagas. Däremot gör vakuumförpackningen att livsmedlet håller sig längre än det annars skulle gjort. Vakuum ger de flesta livsmedel längre lagringstid. mikroorganismer och bakterier. Dessutom minskar tillväxten av Vakuumet blockerar också lukt och bevarar livsmedlens speciella smaker, färger, näringsämnen och fräschhet. Det förhindrar också dålig lukt i kylskåpet. Vakuumet gör att livsmedlet håller sig fräscht upp till fem gånger längre tid jämfört med förvaring utan vakuumförpackning under i övrigt samma förhållanden. Vakuumet bevarar den naturliga färgen på fruset livsmedel och skyddar det frusna livsmedlet mot uttorkning (frysskador). 8

9 Viktiga anvisningar Använd inte skadade eller av annan anledning olämpliga behållare för vakuumförpackning. Behållare med vakuum ska alltid hanteras med försiktighet. Detta är väsentligt för att undvika skador på behållaren. Livsmedel som förvarats i skadad behållare får inte konsumeras, eftersom splitter kan orsaka svåra skador. Använd bara de folier och påsar som levereras med apparaten. Andra plastpåsar smälter mot svetslisten. Svetslisten tar skada av plastrester som fastnar på den, vilket leder till att rätt vakuum inte uppnås. Den här vakuumförpackaren är inte avsedd för kontinuerlig drift. Låt apparaten svalna efter varje förpackningsprocedur, innan du påbörjar nästa. Kontrollera att inga rester av livsmedel, vätska eller fett finns i eller på de delar på påsen eller behållaren som förseglas. Ytan på folien eller behållaren ska vara släta och rena. I annat fall kan vakuum inte genereras. Bästa resultat fås om påsen eller behållaren inte är överfulla. Lämna ungefär 8 cm (folie) eller 3 cm fritt (behållare) över livsmedlet. I annat fall kan apparaten inte generera vakuum, alternativt kan vätska eller små bitar av livsmedlet sugas in i och skada vakuumpumpen, särskilt om det är i pulverform eller finmalet. Arbeta alltid försiktigt vid vakuumförpackning av rinnande livsmedel och drycker. Fuktigt livsmedel kan med fördel förfrysas innan det vakuumpackas (under 1 till 2 timmar). På detta sätt kan ingen vätska sugas in i apparaten och livsmedlet trycks inte ihop. Locket måste stängas ordentligt när folien förts in, för att göra apparaten klar för körning. Det hörs ett klickljud när locket stängs. Vakuumpacka bara livsmedel som inte är dåligt och inte passerat bästföredatum. Använd bara riktigt färska livsmedel! Förvara livsmedlet på vanligt sätt efter vakuumpackning. Vakuumförpackning kan inte vända på förstörelseprocessen hos gammalt livsmedel, men väl fördröja den. 9

10 Tips! Fisk som ska vakuumförpackas ska först rensas noggrant. Låt det inte vara för mycket luft i påsen. Minska mängden luft i påsen genom att pressa ut den noggrant innan du kör förseglingen. För mycket luft i påsen kan leda till att vakuumpumpen överbelastas och därför inte klarar att skapa vakuum. Det här apparaten har även många användningsområden som inte har med livsmedel att göra. Man kan t ex förpacka friluftstillbehör såsom tändstickor, förstahjälpenutrustning, och kläder, för att hålla dem rena och torra. Man kan skydd silver och andra samlarsaker från ytbeläggning. OBSERVERA! Brandfarlig vätska, t ex alkoholhaltig dryck, lösningsmedel och liknande, får inte varkuumförpackas. Detta beror på att stora mängder vätska förångas pga det låga trycket, vilket leder till att en farlig, explosiv gasblandning bildas. Sådan gasblandning kan leda till att apparaten skadas. Föremål med vassa kanter och spetsar, t ex fiskben och hårda skal, packas in försiktigt med kökshanddukar innan de vakumpackas! Vassa kanter och spetsiga föremål kan göra hål påsen! Alternativt kan objekten packas i en behållare. Det går inte att försegla sidorna med den här apparaten. De förförseglade sömmarna på de folier som är avsedda för den här apparaten är svetsade på särskilt sätt för att de ska kunna användas i den här apparaten. Det går bara att köra en behållare eller påse åt gången. De två driftlägena kan inte köras samtidigt. Placera en filterpåse ovanpå finfördelat eller pulverformigt livsmedel innan det vakuumförpackas. Ett sådant filter göra att pumpen inte kan suga in partiklarna. Fyll en påse till ungefär 2/3 full med vatten, och försegla sedan änden, men utan att aktivera vakuumknappen. Frys påsen och använd den som kylklamp i kylväskan eller för behandling av vissa idrottsskador. OBSERVERA! Aktivera då bara knappen Seal Only. Var noga med att inte spilla ut något vatten i eller på apparaten. Poröst livsmedel och skummande dryck lämpar sig inte för vakuumförpackning. Exempel: maräng. 10

11 Förvaringstider Livsmedel Normal förvaring* Vakuumpackat* färskt, rått kött 3 dagar 9 dagar lagat kött 5 dagar 15 dagar färsk fisk 2 dagar 5 dagar frukt och grönsaker 5 dagar dagar korv/skinka 7 dagar 20 dagar soppa 2 dagar 10 dagar kakor med grädde 2 dagar 8 dagar bröd 2 dagar 8 dagar ris, pasta, kaffe, te 180 dagar 365 dagar * förvaring i kyla (mellan 3 och 5 C) Livsmedel Typ av förvaring Normal förvaring Vakuumpackat färska bär kylskåp 1-2 dagar 10 dagar hårdost, öppnad kylskåp 3 till 4 månader 6 till 8 månader kaffebönor kylskåp 2 veckor 2 år malet kaffe skafferi 2 år 3 år kakor (packade) skafferi 2 månader 6 månader mager fisk frys 6 till 8 månader 2 år biff (t ex stuvad biff) frys 6 till 9 månader 3 år fjäderfä (hel kyckling) frys 12 månader 3 år köttfärs frys 2 till 3 månader 1 år nötter frys 6 till 12 månader 2 år pasta (olagad) skafferi 2 år 3 år ris (olagat) skafferi 6 månader 2 år socker skafferi 2 år 3 år färska grönsaker frys 10 månader 3 år 11

12 Överhettningsskydd Den här apparaten är försedd med ett överhettningsskydd som stänger av den automatiskt vid överhettning. Apparaten kan då inte startas. Detta kan inträffa om du kört för många förseglingar utan att låta apparaten svalna efter varje gång. Överhettning kan också uppstå om apparaten används i utrymme med en {temperatur på över 35 C, men också om nätspänningen skulle vara för hög. Dra i så fall ur stickproppen ur vägguttaget. Låt apparaten svalna under minst 20 minuter. Först därefter kan apparaten startas. Användning VARNING! Risk för kvävning! Låt inte barn leka med folie, påsar eller annan förpackningsmateriel. Barn får INTE leka med apparaten eller dess tillbehör. Om du ska vakuumpacka vätska, t ex dryck, sås eller soppa, rekommenderar vi att du fryser vätskan först. Ta för vana att alltid kontrollera att ingen vätska tränger in i pumpen. Om vätska trots din noggrannhet skulle sugas in i pumpen ska du tryck på stoppknappen OMEDELBART och dra ur stickproppen ur vägguttaget för att undvika risken för elektrisk stöt och skada på apparaten. Gör därefter ren och torka apparaten noggrant. Var noga med att inte spilla eller droppa vätska på apparaten. Använd inte apparaten på vått eller fuktigt underlag. Om du skulle råka spilla vätska på eller under apparaten ska du omedelbart dra ur stickproppen ur vägguttaget och därefter torka apparaten. Använd bara folier och behållare som är avsedda för vakuumförpackning. Olämplig folie smälter på svetslisten och kan ibland t o m förkolnas. Olämplig och skadad behållare kan implodera, varvid splitter kan kastas omkring. Sådant splitter kan t ex hamna i livsmedlet, så att det måste kastas. Ta för vana att alltid kontrollera behållarna innan de används. 12

13 Förberedelser VARNING! Låt inte barnen leka med apparaten eller tillhörande folier, påsar och andra komponenter. 1. Packa upp apparaten och avlägsna all förpackningsmateriel. Varningsetiketter och märkskylt får INTE avlägsnas. Kontrollera att det inte finns främmande föremål, t ex förpackningsmateriel, i apparaten. Kontrollera att gummitätningarna, i höljet och på locket, och svetslisten och packningen sitter rätt och är rena. Om så inte är fallet kan apparaten inte generera vakuum eller försegla påsarna så att de blir täta. 2. Nätsladden är instoppad i en kammare på apparatens undersida. Ta fram sladden och lägg den i styrningen på bottenplattans bakre kant. 3. Placera apparaten på lämpligt och torrt underlag. Se avsnittet Säkerhet. Se till att det är tillräckligt med fritt utrymme för att kunna lägga ner påsarna framför apparaten. 4. Koppla in apparaten direkt i ett jordat vägguttag ( 240 V, 60 Hz, ac, säkrat med minst 10 A). Apparaten är nu klar för användning. Använda foliekniven På apparatens baksida finns en foliekniv. Foliekniven är ett utmärkt verktyg för att enkelt få en jämn och fin skärkant på folien. Slitna, sneda och ojämna kanter kan leda till att det inte går att skapa vakuum i påsen och till att förseglingen inte blir korrekt. 1. Öppna skärlisten. Gör det genom att trycka de svarta listhandtagen åt sidorna. 2. För in folien/påsen mellan skärlisten och apparathöljet. Tryck därefter tillbaka skärlisten på plats, så att den fastnar med ett klickljud. 3. Dra över kniven till motsatta sidan på skärlisten. 4. Dra ur påsen/folien från skärlisten. 13

14 Försegla en plastpåse stänga påsens botten Anm: Undvik överhettning genom att alltid låta apparaten svalna under ungefär 30 sekunder med locket öppet efter varje förseglingsprocess. Anm: Använd bara folier och påsar som är avsedda för vakuumförpackning. Andra folier och påsar smälter på svetslisten, vilket kan leda till att svetslisten och/eller packningen skadas. 1. Skär folien till önskad längd. Gör den inte för kort!. Använd foliekniven, så får du en jämn och rak kant. Se avsnittet Använda foliekniven. TIPS: Folien bör skäras ungefär 8 cm över livsmedlet, för att påsen ska kunna förseglas med bra resultat. När du börjar med en folierulle behöver du dessutom ytterligare minst två centimeter, för att kunna försegla påsen i bottnen. Bild A 2. Gör klar apparaten för användning på det sätt som beskrivs i avsnittet Förberedelser. Öppna locket genom att trycka på lockets låsknappar på apparatens bägge sidor (bild A). 3. Kontrollera att packningarna (både gummipackningen och den andra) är rena och att det inte sitter några föroreningar på svetslisten. Kontroller att droppbrickan ligger rätt. 4. Placera en öppen ände av folien på den vita tätningen (bild B). Foliens ände behöver inte nå över den svarta gummitätningen och in i vakuumkammaren, eftersom vakuumpumpen inte behöver köras för att försegla påsens botten. Bild B Anm: Folien måste vara helt ren och torr för att man ska få en lufttät försegling. Den måste också ligga slätt och rakt på packningen. 5. Stäng locket och tryck det neråt på de markerade linjerna (bild C). Kontrollera att locket är låst på bägge sidor. Det hörs ett klickljud när locklåsen aktiveras. Apparaten är nu klar för användning. Bild C 6. Tryck på knappen Seal Only (bild D). Apparaten startar och den röda indikatorn tänds. Indikatorn slocknar när påsens botten är förseglad. TIPS: Kontrollera huruvida locket är korrekt stängt om den röda indikatorn inte tänds när du trycker på knappen Seal Only. 14 Bild D

15 7. Tryck på lockets låsknappar på apparatens sidor för att öppna locket (bild E) och ta ur folien. VIKTIGT! Svetslisten blir varm vid upprepade körningar. Rör inte vid de varma svetslisten med någon kroppsdel eller värmekänsligt föremål omedelbart efter en körning. 8. Kontrollera huruvida förseglingen är jämn och slät. Påsens botten är korrekt förseglad om svetssömmen är slät och utan avbrott. Lägg en söm till strax bredvid den första om du är osäker. Vakuumförpacka i plastpåse/plastfilm Bild E 1. När du väl förseglat påsens botten är det dags att fylla påsen. Följ då de riktlinjer som finns i avsnittet Tips!. TIPS: Överfyll inte påsen. Fyll inte påsen mer än att till ungefär 8 cm från påsens öppning. Annars kan apparaten inte skapa vakuum. Frys ner fuktiga livsmedel innan du vakuumpackar dem. På detta sätt kan ingen vätska sugas in i apparaten och livsmedlet trycks inte ihop. 2. Kontrollera att droppbrickan är korrekt monterad. Droppbrickan kant får inte ligga an mot gummitätningen runt vakuumkammaren. 3. Placera påsens öppna ände mitt på packningen. Om du vill ha vakuum måste påsen nå in i vakuumkammaren (bild F). Bild F TIPS: Kontrollera att inga partiklar, vätska eller fett ligger kvar i påsens förseglingsområde. Förseglingen kan bli otät om det ligger kvar rester där. 4. Stäng locket och tryck det neråt på de markerade linjerna (bild G). Kontrollera att locket är låst. Det hörs ett klickljud när locklåsen aktiveras. Apparaten är nu klar för användning. Bild G 15

16 5. Tryck på knappen Vacuum Seal (bild H). Vakuumpumpindikatorn tänds med grönt ljus. Det hörs när vakuumpumpen är igång och folien sugs fast mot innehållet i påsen. Indikatorn börjar lysa rött när förseglingen är klar. Processen är helt klar när indikatorn slocknar. 6. Öppna locket, genom att trycka på låsknapparna på bägge sidor, och ta ur påsen ur apparaten (bild I). Bild H VIKTIGT! Svetslisten blir varmt vid upprepade körningar. Rör inte vid de varma svetslisten med någon kroppsdel eller värmekänsligt föremål omedelbart efter en körning. 7. Kontrollera huruvida förseglingen är jämn och slät. Påsens botten är korrekt förseglad om svetssömmen är slät och utan avbrott. Lägg en söm till strax bredvid den första om du är osäker. Starta då processen med knappen Seal Only. Bild I Anm: Om önskat vakuum inte nås stängs apparaten av automatiskt efter 30 sekunder, utan att utföra den avslutande förseglingen. Kontrollera i så fall huruvida påsen inte är tät eller inte ligger rätt. Den här vakuumförpackaren är inte avsedd för kontinuerlig drift. Vänta ungefär 30 sekunder med locket öppet innan du påbörjar nästa förseglingsprocess. 8. Gör ren droppbrickan om det finns vätska, t ex kondens, eller livsmedelsrester i den, innan du kör vakuumpumpen igen. Lyft ur droppbrickan för att göra ren den. 9. Dra ur stickproppen ur vägguttaget när du är klar med arbetet. 16

17 Felsökning I nedanstående tabell kan du hitta lösningar på eventuella problem. Problem Apparaten går inte igång när du startar den. Det blir ingen försegling av påsen. Det blir inte fullt vakuum. Det blir ingen försegling av påsen. Enkel lösning Kontrollera att apparaten är korrekt inkopplad till vägguttaget och att vägguttaget fungerar. Kontrollera vägguttaget genom att koppla in en annan apparat i samma uttag. Kontrollera nätsladden och stickproppen. Lämna in apparaten för byte av skadad sladd eller stickpropp. Apparaten stängs av automatiskt för att förebygga överhettning. Låt apparaten svalna under 20 minuter och försök igen. Kontrollera huruvida påsen ligger rätt (se avsnittet Försegling av plastpåse), och kontrollera att påsen är ren och torr där förseglingen ska läggas. Den ska också ligga rätt. Kontrollera följande: att påsen ligger rätt (se avsnittet Försegling av plastpåse) och huruvida påsen når ända in i vakuumkammaren. att packningarna är rena och felfria. att det inte ligger några livsmedelsrester i den del av plastpåsen som är mitt för svetslisten. att påsen inte läcker. Du kan kontrollera detta genom att lägga ner den förseglade påsen i vatten. Om det är en läcka i påsen tränger luft ur om du pressar ihop påsen. Försegla påsen igen eller ta en ny. Kontrollera följande: att påsen ligger rätt (se avsnittet Försegling av plastpåse) och huruvida påsen når ända in i vakuumkammaren. att det inte har fastnat något på svetslisten eller packningen. att det inte ligger några livsmedelsrester i den del av plastpåsen som är mitt för Påsen smälter om svetslisten är överhettat. svetslisten. Öppna apparaten och låt den svalna under några minuter. 17

18 Apparaten stängs av automatiskt vid eventuell överhettning. Låt den i så fall svalna under ungefär 20 minuter och försök igen. Det blir inget vakuum i behållaren. Kontrollera följande: att vakuumslangen är korrekt ansluten till vakuumporten och behållaren (se avsnittet Vakummförpacka i behållare). att behållarens lock sitter rätt och att den svarta gummitätningen på locket ligger rätt i locket. att den svarta gummipackningen på vakuumkammaren är porös och inte läcker. att vakuumslangen är hel. att behållaren inte är överfull. Fyll inte behållaren till mer än tre cm från locket! Plastpåsen tappar vakuumet efter körningen. Veck, andra ojämnheter, fett och fukt på den del av påsen där förseglingen görs kan leda till läckage. Öppna påsen, gör ren påsen på insidan av den del där förseglingen ska göras och försök igen. Vissa livsmedel, t ex färsk fukt och grönsaker, kan jäsa, vilket innebär att gas produceras. Fel och varierande förvaringstemperatur kan leda till att livsmedel förstörs. Kontrollera huruvida påsen läcker. Du kan kontrollera detta genom att lägga ner den förseglade påsen i vatten. Om det är en läcka i påsen tränger luft ur om du pressar ihop påsen. Försegla påsen igen eller ta en ny. Behållaren tappar sitt vakuum Kontrollera följande: att gummitätningen på vakuumkammaren inte är sliten och skör eller skadad. att tätningen i behållarlockets kant ligger rätt, inte är smutsig eller skadad. 18

19 Skötsel och rengöring VARNING! Koppla ur apparaten och låt den svalna några minuter innan du flyttar eller gör ren apparaten. Rör inte vid svetslisten direkt efter en körning. Försäkra dig alltid om att apparaten är utom räckhåll för små barn. Kontrollera att det inte finns någon vätska i apparaten. Apparaten eller dess delar får INTE tvättas i diskmaskin. Sänk inte ner apparaten eller nätsladden i vätska. Spill inte heller vätska på den. Låt inte vätska rinna eller droppa ner på apparaten eller sladden. Ta för vana att alltid torka av utspilld vätska omedelbart. Använd inte apparaten på vått eller fuktigt underlag. Använd inte starka rengöringsmedel, slipande metallkuddar, t ex metallspånskuddar, eller frätande kemikalier, t ex blekmedel, vid rengöring. Ta för vana att göra ren apparaten direkt efter det den använts. Du slipper då livsmedelsrester som fastnar, bränner fast eller förkolnar på svetslisten. Var särskilt noga med att inte skada packningarna och svetslisten vid rengöring. 1. Ta ur droppbrickan och gör den med varmt diskvatten. 2. Även apparatens utsida och nätsladden kan vid behov göras rena. Var då noga med att inte spilla och att det inte droppar vatten eller annan vätska på apparaten. 3. Särskild varsamhet krävs vid rengöring av svetslisten och packningen, som kan göras rena med en mjuk trasa, fuktad i varmt diskvatten. 4. Torka noggrant av apparaten och alla dess delar och låt dem lufttorka. 5. Sätt tillbaka droppbrickan och stäng locket. Förvaring VARNING! Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget, låt apparaten svalna och gör ren den och dess delar innan ställer undan den för förvaring. Se avsnittet Skötsel och rengöring. Sladden ska alltid hanteras med försiktighet. Nätsladden får inte knytas eller tvinnas. Du får inte heller dra i den, utsätta den för belastning eller klämman den. Det finns ett kabelfack i apparatens botten. Det bästa sättet att hantera nätsladden när du inte använder apparaten är att linda upp den på de särskilda fästena i kabelfacken. Apparaten ska förvaras rent, torrt och skyddad mot frost, direkt solljus, värme, fukt och annan oönskad belastning (mekanisk och elektrisk) och utom räckhåll för små barn. Placera apparaten på ett rent och stadigt underlag, där den inte kan ramla ner på golvet. Hårda eller tunga föremål får inte placeras på apparaten eller dess delar. Använd inte apparatens delar eller verktyg för andra ändamål än det de är avsedda för. Ett gott råd är att förvara apparaten och dess delar på samma ställe. 19

20 Bortskaffande av förpackningsmateriel och uttjänt apparat Bortskaffande av förpackningsmaterielen och uttjänt apparat ska ske i enlighet med lokala bestämmelser. Kontakta miljökontoret i din kommun om du behöver råd. Garanti Vi garanterar att alla våra produkter är felfria vid inköpstillfället. Eventuellt påvisat material- eller tillverkningsfel åtgärdas genom reparation eller byte i enlighet med tillämplig lag. Köparen kan emellertid inte kräva garantiåtgärd för fel eller skada som uppstått pga överbelastning eller felaktig hantering eller installation. Garantin upphör även att gälla om någon tredje part manipulerat apparaten tekniskt utan att vi skriftligen medgivit åtgärden. Köparen måste uppvisa inköpsbevis för att kunna hävda garantianspråkl och själv svara för alla transportkostnader och transportrisker. 20

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium FoodMaster TM PREMIUM Vi gratulerar till köpet av en Foodmaster Premium vakuumpackare. Vakuumpackaren revolutionerar alla dina tidigare vanor att packa mat

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

TURBO MAX. Bruksanvisning. Kommersiellt vakuumförpackningssystem. Bruksanvisning

TURBO MAX. Bruksanvisning. Kommersiellt vakuumförpackningssystem. Bruksanvisning TURBO MAX Bruksanvisning Kommersiellt vakuumförpackningssystem Bruksanvisning Garanti Ett års garanti lämnas på samtliga levererade varor. Garantin gäller från det att Du erhållit varorna. Vid fel ska

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page 30 Tack för att du har valt en apparat från KRUPS produktsortiment

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden:

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III installeras i bilen eller båtar för ren luft i allmänhet eller för att ta bort föroreningar och

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Återförsäljare/distributör: denna bruksanvisning MÅSTE tillhandahållas slutanvändaren. Användare: läs och spara dessa anvisningar.

Återförsäljare/distributör: denna bruksanvisning MÅSTE tillhandahållas slutanvändaren. Användare: läs och spara dessa anvisningar. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare/distributör: denna bruksanvisning MÅSTE tillhandahållas slutanvändaren. Användare: läs och spara dessa anvisningar. Owner s Manual... 1 Manuel de l utilisateur...

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

Användarmanual HN1254

Användarmanual HN1254 R Användarmanual HN1254 Mikrovågsugn med grill AG823ATN Läs denna användarmanual noggrant innan du tar mikrovågsugnen i bruk, och följ instruktionerna noga. Förvara manualen så att du alltid kan hitta

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Referenshandbok till vakuumförpackning V2240-I

Referenshandbok till vakuumförpackning V2240-I V2240I09SADD1.qxd:V2240I09SADD1 8/26/09 11:14 AM Page A Referenshandbok till vakuumförpackning V2240-I För driftsanvisningar för apparat, se SnabbStarthandboken som medföljer apparaten. V2240I09SADD1.qxd:V2240I09SADD1

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-085200 Datum: 2013-11-01 Art nr.: OC4-Q3032 ------------------------

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KONTROLLERA...3 KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer