EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om det internationella hälsoreglementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om det internationella hälsoreglementet"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2006) 552 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om det internationella hälsoreglementet SV SV

2 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om det internationella hälsoreglementet 1. Inledning Bakgrund till det internationella hälsoreglementet Kort beskrivning Juridisk behörighet Förbehåll Förbehåll från gemenskapen och medlemsstaterna EU:s reaktioner på förbehåll från tredjeland Frivillig tidig tillämpning av bestämmelser om influensa Särskilda aspekter för tidig tillämpning ett EU-sammanhang Behov av en gemensam EU-strategi för frivillig tidig tillämpning EU:s roll i genomförandet Samförståndsavtal mellan gemenskapen och WHO Insatser från de befintliga EU-nätverken, EU:s system för tidig varning och reaktion och hälsoskyddskommittén Arbetsuppgifter för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar Förteckning över experter, kriskommittén och granskningskommittén Restriktioner genom politiska åtgärder som påverkar internationell trafik Gränsskyddsåtgärder Kontaktspårning Särskilda frågor beträffande pandemisk influensa Slutsatser om verksamheten BILAGA sammanfattning och förkortningar Blank Line. SV 2 SV

3 1. INLEDNING I detta meddelande redogör kommissionen för sin syn på genomförandet av det ändrade internationella hälsoreglementet (2005), IHR 1. Syftet är att främja en strukturerad diskussion med rådet och Europaparlamentet. Det internationella hälsoreglementet är ett internationellt rättsligt instrument som syftar till att förhindra, ge skydd mot och bekämpa sjukdomsspridning, och att vidta folkhälsoåtgärder som står i proportion till riskerna, men samtidigt i mesta möjliga mån undvika påverkan på trafik och handel. IHR träder i kraft den 15 juni 2007 och skall genomföras gradvis fram till och med Världshälsoorganisationens generalförsamling, Världshälsoförsamlingen, antog i maj 2006 en resolution 2 om frivillig tillämpning av de delar av det internationella hälsoreglementet som gäller pandemisk influensa. För att IHR skall kunna fungera i praktiken krävs ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna. Genom samarbete kan Europeiska unionen och medlemsstaterna optimera genomförandet och ge EU:s medborgare ett bättre skydd mot internationella folkhälsohot. Framförallt kan Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar 3, och EU:s system för tidig varning och reaktion för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar 4, bidra till att IHR genomförs på ett effektivt och samordnat sätt. Detta meddelande behandlar i korthet följande frågor: Kommissionens tolkning av EU:s juridiska ståndpunkt avseende IHR-förbehåll och tidig tillämpning av bestämmelser om influensa. En utredning av EU:s roll i genomförandet av IHR, särskilt genom Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och systemet för tidig varning. Medlemsstaterna påminns om begränsningar genom IHR av nationella åtgärder som kan vidtas av folkhälsoskäl, särskilt internationella gränsåtgärder som kan vidtas vid pandemisk influensa. Medlemsstaterna bör utveckla och presentera sin egna planer för genomförande av IHR. I slutet av meddelandet finns en sammanfattning och en lista över förkortningar Rapport från Världshälsoförsamlingen 58, med IHR-text. Världshälsoförsamlingens resolution WHA59.2. Upprättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004. Upprättat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98 och kommissionens beslut 2000/57/EG. SV 3 SV

4 2. BAKGRUND TILL DET INTERNATIONELLA HÄLSOREGLEMENTET 2.1. Kort beskrivning 5 Världshälsoorganisationens (WHO) medlemsländer antog 1951 de första internationella hälsobestämmelserna bytte man beteckning till det internationella hälsoreglementet och de har sedan dess ändrats vid fyra tillfällen. De mest omfattande ändringarna gjordes IHR är bindande för alla WHO:s medlemsstater. Enskilda stater behöver inte ratificera det, men alla stater har rätt att stå utanför reglementet eller göra reservationer på vissa punkter. WHO har 192 stater som medlemmar, inklusive EU:s samtliga medlemsstater, Bulgarien och Rumänien. EU är inte part i IHR, men den roll som regionala ekonomiska integrationsorganisationer som EU spelar erkänns i IHR. I artikel 57.3 i IHR föreskrivs att medlemsstater som är medlemmar i en regional ekonomisk integrationsorganisation skall, utan att det påverkar deras skyldigheter enligt IHR, i ömsesidiga relationer tillämpa de gemensamma regler som gäller för den regionala ekonomiska integrationsorganisationen. Detta innebär att om WHO med stöd av IHR skulle utfärda en rekommendation till staterna att förbjuda införsel eller utförsel av vissa varor (artikel 18.2) skulle EU behöva agera kollektivt, på kommissionens initiativ, eftersom EU:s bestämmelser om den inre marknaden förbjuder medlemsstaterna att vidta unilaterala åtgärder Juridisk behörighet Det internationella hälsoreglementet berör både frågor där de nationella regeringarna har beslutsbehörighet och frågor där Europeiska gemenskapen har det 6. Många artiklar i IHR behandlar frågor som omfattas av EG-lagstiftningen. Beroende på vilken lag det är frågan om gäller antingen att gemenskapen har ensam behörighet eller att behörigheten delas mellan medlemsstaternas regeringar och gemenskapen. Exempelvis avser artikel 45 i IHR behandlingen av personuppgifter, som i EU regleras genom lagstiftningen om den inre marknaden 7, och på detta område har gemenskapen ensam behörighet. När det gäller andra artiklar i IHR får medlemsstaternas regeringar besluta själva, eftersom det inte finns EG-lagstiftning på området. Artikel 41 i IHR behandlar avgifter vid tillämpning av hälsoåtgärder för fortskaffningsmedel (fartyg och luftfartyg), och eftersom det inte finns några EG-bestämmelser beträffande detta har gemenskapen inte behörighet i frågan För ytterligare uppgifter se FAQ. EG är EU:s första pelare och är ett rättssubjekt. De andra två pelarna avser utrikespolitiskt och rättsligt samarbete. Europaparlamentet och rådets direktiv 95/46/EG om behandling av personuppgifter. SV 4 SV

5 Syftet med detta meddelande är inte att förteckna vilka artiklar i IHR som omfattas av medlemsstaternas eller gemenskapens behörighet, eller båda, utan att diskutera hur IHR kan genomföras på ett samordnat sätt i hela gemenskapen. 3. FÖRBEHÅLL Enligt artikel 62 i IHR skall parterna på vissa villkor, senast den 15 december 2006, meddela eventuella förbehåll till WHO:s generaldirektör. Förbehållen anger i allmänhet att staten i fråga inte kan eller vill genomföra vissa delar av IHR. Medlemsstaterna och kommissionen har samarbetat nära och intensivt under förhandlingarna om IHR för att se till att slutresultatet blir förenligt med både EG:s och medlemsstaternas lagstiftning, så att det inte skall behövas några förbehåll Förbehåll från gemenskapen och medlemsstaterna En sista jämförelse mellan EG-lagstiftningen och IHR visade att några förbehåll inte är nödvändiga när det gäller gemenskapens exklusiva behörighet. Hittills har ingen medlemsstat signalerat något behov av förbehåll i fråga om de delar av IHR som omfattas av de enskilda medlemsstaternas behörighet. Det skulle kunna uppstå problem med vissa bestämmelser under förberedelserna för genomförandet. Om så sker behövs ett gemensamt EU-förfarande för ett formellt inlämnande av förbehållen till WHO, för att följa principen om enighet i samband med internationell representation, som erkänns i EG:s rättspraxis och har sin grund i artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Kommissionen ser med tillfredsställelse på det faktum att det inte behövs några förbehåll i frågor i vilka gemenskapen ensam har behörighet. Om någon medlemsstat vill komma med förbehåll i en fråga där medlemsstaterna har exklusiv behörighet kommer det att krävas samordning på EU-nivå. För att detta skall kunna vara möjligt före december 2006 bör de medlemsstater som vill komma med förbehåll meddela kommissionen och de övriga medlemsstaterna snarast möjligt EU:s reaktioner på förbehåll från tredjeland Inget tredjeland har hittills anmält något förbehåll, men det kan fortfarande ske. Om WHO får in en anmälan om förbehåll skall WHO:s generaldirektör, i enlighet med artikel 62 i IHR, meddela samtliga övriga parter som inte har avvisat IHR, och ge dem en tidsfrist på sex månader att framföra synpunkter. Om minst en tredjedel av dessa stater kommer med invändningar mot förbehållet skall WTO uppmana den stat som anmält förbehållet att överväga att dra tillbaka anmälan inom tre månader. Om staten inte går med på detta skall WHO överlämna frågan till granskningskommittén för IHR. Det kommer också att behövas EU-samordning för att utarbeta en gemensam ståndpunkt för eventuella förbehåll för tredjeland. SV 5 SV

6 4. FRIVILLIG TIDIG TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSER OM INFLUENSA Enligt Världshälsoförsamlingens resolution 59.2 som antogs den 26 maj 2006 skall parterna omedelbart och på frivillig grund följa de bestämmelser i IHR som berör riskerna med aviär influensa och ett möjligt utbrott av en pandemi av aviär influensa bland människor. Det är viktigt att påpeka att IHR träder i kraft den 15 juni 2007 och är bindande för alla parter. Efter den dagen gäller olika tidsplaner för olika bestämmelser, men efterlevnaden av reglementet som helhet kommer att vara obligatoriskt Särskilda aspekter för tidig tillämpning ett EU-sammanhang Enligt Världshälsoförsamlingens resolution skall staterna (1) utse kontaktorganisationer (national focal point) för IHR inom 90 dagar efter det att Världshälsoförsamlingens resolution har antagits (dvs. före utgången av augusti 2006). På detta sätt finns det ett kontaktnät i god tid före nästa influensasäsong i EU. Det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar bör samarbeta med kontaktorganisationerna i medlemsstaterna, särskilt i samband med sjukdomsutbrott i mer än en EUmedlemsstat. Se avsnitt 5 för en närmare beskrivning av centrumets roll. (2) följa det internationella hälsoreglementets rutiner och förfaranden för sjukdomar som skulle kunna utgöra internationella folkhälsohot. Detta sker redan i EU. Som ett exempel kan nämnas att i råden till medlemsstaterna om hur de skall genomföra direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet för EUmedborgare definieras begreppet sjukdom med epidemisk potential i enlighet med bilaga 2 i internationella hälsoreglementet. (3) meddela WHO och därefter upprätthålla kontakten om de finner ett eventuellt eller bekräftat fall där en människa har smittats av aviär influensa. Inga misstänkta fall har hittills hittats i EU. (4) till WHO:s samarbetscentrer översända information och biologiskt material som avser högpatogen aviär influensa och andra nya influensastammar. Prover från de misstänkta fallen hos människor i Turkiet skickades till WHO:s laboratorier i Storbritannien för tester tidigare i år. På vissa flyglinjer i EU har provsändningarna försenats. Problemet håller på att undersökas av EU:s generaldirektörer för civil luftfart. (5) utveckla inhemsk produktionkapacitet för influensavaccin eller samarbeta med grannländer för regional kapacitet. Detta är ett högprioriterat område för EU:s medlemsstater. Vaccinkapaciteten har diskuterats i rådet tillsammans med en utredning från kommissionen om olika möjligheter att upprätta ett lager av antivirus i EU. (6) förbättra samarbetet mellan de nationella organisationerna när det gäller human och zoonotisk influensa. Både vid Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och inom kommissionens sjätte SV 6 SV

7 ramprogram för forskning arbetar man för att underlätta det vetenskapliga samarbetet i EU på detta område. (7) följa den deadline som anges i IHR för verksamhet och meddelanden, särskilt när det gäller rapporter om fall av aviär influensa hos människor. Hitintills har tidsfristerna enligt IHR inte varit något problem för EU:s medlemsstater, men det kan behövas ytterligare utredning av medlemsstaternas kapacitet i detta avseende. (8) samarbeta, genom att uppamma ekonomiska resurser, för att förbättra övervakning och åtgärder avseende influensa i länder som drabbats av aviär och pandemisk influensa. EU har bidragit finansiellt till att förbättra övervakning och åtgärder avseende influensa i EU genom Europeiska centrumen för förebyggande och kontroll av sjukdomar och genom folkhälsoprogrammet (beslut 1786/2002/EG), och även i utvecklingsländer, genom den givarkonferens i Beijing i januari 2006 som kommissionen var med och anordnade Behov av en gemensam EU-strategi för frivillig tidig tillämpning För att EG-fördragets princip om enighet i samband med internationell representation skall kunna iakttas behövs en gemensam strategi. De olika delarna av IHR bör genomföras samtidigt i samtliga medlemsstater. För detta behövs samordning på EU-nivå. Kommissionen kommer att vidta de åtgärder som krävs för att underlätta genomförandet. 5. EU:S ROLL I GENOMFÖRANDET IHR påverkar EU-politiken, särskilt när det gäller handels-, transport- och gränspolitik på den inre marknaden, eftersom EG-lagstiftningen föreskriver åtgärder som skall vidtas vid internationella folkhälsohot. Som redan framhållits under förhandlingarna gäller de flesta bestämmelserna i IHR både EU som helhet och de enskilda medlemsstaterna, och det är därför viktigt att noga samordna för att uppnå ett optimalt genomförande. EU, dess institutioner och nätverk kan således spela en positiv roll i genomförandet av IHR, ge mervärde och undvika dubbelarbete på nationell nivå Samförståndsavtal mellan gemenskapen och WHO På grundval av förslag om arbetsrutiner och EU-institutionernas och nätverkens arbetsuppgifter enligt nedan bör ett samförståndsavtal ingås mellan gemenskapen och WHO för att undvika tvetydigheter i fråga om tillämpningen av IHR. Kommissionen skulle ansvara för utformningen, förhandlandet och undertecknandet av samförståndsavtalet. SV 7 SV

8 5.2. Insatser från de befintliga EU-nätverken, EU:s system för tidig varning och reaktion och hälsoskyddskommittén Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG bildades ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i EU. Genom kommissionens beslut 2000/57/EG fastställs kriterier för hur EU:s system för tidig varning och reaktion skall utnyttjas för att förebygga och bekämpa smittsamma sjukdomar. EU:s system för tidig varning och reaktion är framförallt till för att rapportera smittsamma sjukdomar som påverkar, eller skulle kunna sprida sig till, mer än en medlemsstat. Enligt beslut 2119/98/EG skall även medlemsstaterna rapportera sjukdomsbekämpande åtgärder och samråda med varandra och kommissionen för att samordna ansträngningarna att förebygga och bekämpa smittsamma sjukdomar. Systemet för tidig varning omfattar endast smittsamma sjukdomar, även sådana med okänd smittokälla. Det är alltså inte lika omfattande som IHR, som definierar händelser med okänd orsak eller källa, liksom spridning av giftiga, smittsamma eller på annat sätt farliga material, som potentiella internationella folkhälsohot. Detta fastställs i bilaga 2 i IHR. Men med tanke på att de flesta potentiella internationella folkhälsohoten sannolikt kommer från smittsamma sjukdomar är det uppenbart att det finns många likheter mellan medlemsstaternas behov av information och kommunikation i fråga om systemet för tidig varning och IHR. För potentiella internationella folkhälsohot med andra orsaker än smittsamma sjukdomar kan det finnas en kompletterande funktion för EU:s hälsoskyddskommitté, som bildades 2001 för att främja samarbetet i kampen mot bioterrorism. Hälsoskyddskommittén samordnar olika typer av åtgärder för att motverka hälsorisker i medlemsstaterna, vilket är av särskilt stor vikt när det handlar om andra hot än utbrott av smittsamma sjukdomar. Hälsoskyddskommitténs ledamöter meddelar sig med varandra och med kommissionen genom ett ständigt tillgängligt säkert informationssystem (Ras-bichat) som gör det möjligt att snabbt varsla om sådana händelser. I grundförordningen om Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar fastslås att centrumet skall bistå kommissionen med driften av systemet för tidig varning. Centrumet håller för närvarande på att se över användarkraven för att förbättra systemet, efter att ha tagit lärdom av de smittkopps- och influensaövningar som kommissionen har anordnat i EU på senare tid för att testa EU:s och medlemsstaternas rutiner. För att effektivisera på bästa sätt föreslår kommissionen följande arbetsmetoder: (1) Samma kontaktorganisationer bör utnämnas både för systemet för tidig varning och IHR. Medlemsstaterna kan behöva anpassa sig för att uppfylla kraven i båda systemen, men de överlappande funktionerna skulle motivera detta, i synnerhet som alla smittsamma sjukdomar som skall anmälas enligt IHR också skulle anmälas enligt systemet för tidig varning. Det bör också undersökas om EU:s system för snabb varning för biologiska och kemiska SV 8 SV

9 attacker och hot kan användas som ett komplement vid IHR-anmälningar om okända källor eller farliga material. (2) Information bör skickas samtidigt både till systemet för tidig varning och WHO om händelser som skall anmälas enligt IHR, men som inte är potentiella internationella folkhälsohot. Denna möjlighet står till buds redan idag och används regelbundet genom att gränssnittet för systemet för tidig varning används för att skicka kopia till WHO. Detta skulle kunna ske som en standardrutin så att alla parter underrättas samtidigt. (3) EU:s nätverk för smittsamma sjukdomar bör underrättas innan en formell IHR-anmälan skickas om ett potentiellt internationellt folkhälsohot. Detta skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att samordna anmälningar, till exempel vid ett utbrott av en smittsam sjukdom som sker samtidigt i mer än en medlemsstat. (4) Det tidiga varningssystemet och/eller hälsoskyddskommittén bör, särskilt vid utbrott i flera medlemsstater samtidigt, bidra till samordningen av hantering och åtgärdande av hälsorisker innan WHO meddelas. Enligt beslut 2119/98/EG skall medlemsstaterna samråda med varandra för att samordna sina åtgärder vid ett sjukdomsutbrott. Samordnade åtgärder i samband med internationella folkhälsohot i enlighet med Internationella hälsoreglementet skulle kunna förberedas genom det tidiga varningssystemet eller hälsoskyddskommittén, beroende på typen av hot. Åtgärderna kan sedan på EU-nivå anmälas till och samordnas med WHO, av ordförandeskapet eller kommissionen. På så sätt skulle EU tala med en röst, undvika dubbelarbete och skapa en effektivare politisk samordning. Processen skulle kunna fastställas på grundval av redan existerande arbetsrutiner Arbetsuppgifter för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar är en oberoende organisation med ansvar för att kartlägga, bedöma och informera om befintliga och växande hot mot folkhälsan i form av smittsamma sjukdomar. Centrumet samlar in och behandlar vetenskapliga och tekniska uppgifter i frågan, ger vetenskapliga yttranden och tekniskt stöd samt samordnar det europeiska nätverket. Centrumet arbetar också med kommissionen och medlemsstaterna för att bli EU:s referens för övervakning av smittsamma sjukdomar. I detta arbete utvärderar man medlemsstaterna och bistår dem för att på så sätt utöka deras övervakningskapacitet. Centrumets övervakningskapacitet kommer att ha stor betydelse i samband med ett folkhälsohot som kräver anmälan enligt IHR. Centrumet kan också hjälpa medlemsstaterna med genomförandet av IHR. För närvarande håller centrumet på att utarbeta riktlinjer för kartläggning och bedömning av hot i EU. Riktlinjerna kan användas tillsammans med bilaga I till IHR som behandlar kraven på kärnkapacitet. SV 9 SV

10 Centrumet kan ge vägledning om hur bilaga 2 till IHR skall användas. I den fastställs regler för hur man kan konstatera att vissa händelser utgör ett internationellt folkhälsohot. Centrumet skulle kunna underlätta informationsutbyte och goda arbetsmetoder mellan EU:s medlemsstater, t.ex. genom att ordna möten eller workshops om IHR. Centrumet kan skicka epidemiologiexperter till drabbade områden i EU och i grannländerna för att hjälpa till med riskbedömning och ge råd om effektiva folkhälsoåtgärder. Detta kompletterar befintliga WHO-rutiner för internationella insatser. Samarbetet mellan centrumet och WHO fungerar redan väl och kommer att utvecklas vidare så att det blir så effektivt som möjligt både i EU och hela Europa. Med tanke på det mandat som WHO har föreslagit för de nationella kontaktpunkterna för IHR 8, anser kommissionen att centrumet kan och bör utgöra ett komplement på EU-nivå. Rent formellt står det bara i IHR att varje stat som är part skall utnämna eller upprätta en nationell kontaktpunkt för IHR. Eftersom centrumet kommer att sköta det tidiga varningssystemet och samla uppgifter om riskbedömning, kommer det emellertid i praktiken att ha samma arbetsuppgifter på EU-nivå som de nationella kontaktpunkterna har i medlemsstaterna. Kommissionen föreslår att centrumets roll för IHR skall formaliseras, särskilt när det gäller insamling av uppgifter i frågor inom ramen för dess mandat. Dess arbetsuppgifter bör innefatta följande (ingår i WHO:s riktlinjer om de nationella kontaktpunkterna): (a) (b) (c) (d) (e) Vara ständigt åtkomligt för kommunikation med WHO:s kontaktpunkter för IHR (via e-post, telefon, fax). Stå för information i samband med oväntade eller ovanliga händelser som rör folkhälsan (artikel 7 i IHR): ge information till WHO:s kontaktpunkter vid händelser i EU som kan utgöra internationella folkhälsohot (förutsatt att medlemsstaterna samtycker). Samråd (artikel 8): ge råd till WHO vid händelser i EU som inte måste anmälas enligt IHR. Detta skall vanligen ske genom att meddelanden genom det tidiga varningssystemet kopieras eller vidarebefordras till WHO, förutsatt att medlemsstaterna samtycker. Andra rapporter (artikel 9): åtgärda WHO:s anmodanden om samråd eller försök att få rapporter om händelser utanför EU verifierade, samt informera WHO om tecken på folkhälsorisker utanför EU som skulle kunna leda till internationell sjukdomsspridning. Verifiering (artikel 10): åtgärda WHO:s anmodanden om verifiering av rapporter från andra källor än anmälningar eller samråd som avser händelser som skulle kunna utgöra internationella folkhälsohot och som enligt uppgift sker inom EU. 8 WHO:s riktlinjer för de nationella kontaktpunkterna från juli 2006, om kontaktpunkternas utnämnande och arbetsuppgifter. SV 10 SV

11 (f) (g) Information från WHO (artikel 11): ta emot sekretessbelagd information om anmälningar, samråd och rapporter om potentiella internationella folkhälsohot som inkommit till WHO i enlighet med artiklarna WHO skulle kunna sända denna information via det tidiga varningssystemet. Sprida information till, och konsolidera uppgifter från, relevanta delar av EU:s administration, även de som ansvarar för övervakning och rapportering, införselpunkter, folkhälsa och andra avdelningar. Centrumets uppgifter rör enbart riskbedömningen. Kommissionen ansvarar för riskhanteringen, främst via generaldirektoraten för hälsa och konsumentskydd, rättvisa, frihet och säkerhet samt energi och transport Förteckning över experter, kriskommittén och granskningskommittén I artikel 47 i IHR föreskrivs att WHO:s generaldirektör skall utnämna experter som skall ingå i en förteckning. Experterna skall omfatta medlemmar utsedda av varje stat som är part i IHR och, vid behov, experter som föreslagits av mellanstatliga och regionala organisationer för ekonomisk integration. Kommissionen skrev nyligen till WHO och föreslog experter till förteckningen för kommissionen och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Artiklarna i IHR berör kriskommittén och granskningskommittén. Kriskommittén skall göra bedömningar åt WHO av om en händelse utgör ett internationellt folkhälsohot eller inte, och också ge råd om lämpliga politiska åtgärder, med hjälp av WHO:s tillfälliga rekommendationer. Granskningskommittén uppgift är att ge WHO råd om förbehåll, stående rekommendationer, tekniska rekommendationer om möjliga ändringar av IHR och om hur IHR i det stora hela. Båda kommittéerna kommer att sammankallas av WHO vid behov och bestå av de experter från IHR-förteckningen som har den expertis och de erfarenheter som krävs. Sammansättningen av experterna skall också ske på grundval av geografisk fördelning. Minst en medlem av kriskommittén bör vara en expert från den drabbade staten. Om ett potentiellt internationellt folkhälsohot inträffar i EU bör WHO ta kontakt med en expert från kommissionen eller från det europeiska centrumet på IHRförteckningen så att denna expert kan ingå i kriskommittén. 6. RESTRIKTIONER GENOM POLITISKA ÅTGÄRDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL TRAFIK Av artikel 43 i IHR framgår att staterna visserligen får vidta åtgärder som ger samma eller ett bättre hälsoskydd än WHO:s rekommendationer, men åtgärderna får inte innebära mer begränsningar för den internationella trafiken och inte vara mer begränsande eller störande för individer än vad som skulle vara fallet med andra, rimliga, alternativ som skulle ge ett tillräckligt hälsoskydd. Det finns ytterligare begränsningar i IHR för nationella åtgärder som i hög grad påverkar den internationella trafiken. Med detta avses förbud mot, eller försening på mer än 24 timmar av, ankomst eller avgång för internationella passagerare, bagage SV 11 SV

12 eller gods, genom att man stänger en gräns eller inför karantänbestämmelser. Om stater inför sådana åtgärder måste de kunna uppvisa vetenskapliga underlag och motivera åtgärden med folkhälsoskäl. De stater som påverkas av den typen av åtgärder har också rätt att begära samråd med den stat som inför åtgärderna. Om de handelsbegränsande åtgärderna leder till en konflikt mellan stater kan det finnas anledning att koppla in Världshandelsorganisationen Gränsskyddsåtgärder Ett centralt mål med det ändrade IHR, särskilt del V, är att balansera behovet av begränsningar för godtyckliga gränsskyddsåtgärder mot staternas rätt att utföra nödvändiga passagerarkontroller. I EU-lagstiftningen begränsas de unilaterala åtgärderna ytterligare: inom gemenskapen genom Schengenavtalet 9 och vid alla gränser genom direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet 10, Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna 11. Enligt artikel 31 i IHR får de stater som är parter kräva medicinsk undersökning, vaccination eller andra förebyggande åtgärder innan de släpper in resenärer på sitt territorium. Före detta finns vissa villkor, bland annat att den åtgärd som vidtas skall vara den minst begränsande och störande åtgärd som krävs för att uppnå folkhälsomålet. Enligt direktiv 2004/38/EG får medlemsstaterna neka unionsmedborgare och deras familjemedlemmar inresa om de anses utgöra ett hot mot folkhälsan, men endast om åtgärden står i proportion till hotet och sker under vissa bestämda omständigheter och enligt vissa rättssäkerhetsgarantier. Enligt Schengenavtalet får även medborgare från tredjeland nekas inresa om de anses utgöra ett hot mot folkhälsan. Båda texterna hänvisar till WHO i sina definitioner av hot mot folkhälsan. Enligt artikel 43 i IHR får de stater som är parter vidta egna åtgärder vid internationella hälsokriser, på vissa villkor. I EU måste detta samordnas, eftersom gemenskapen har behörighet att besluta om gränsåtgärder. I enlighet med nätverksbeslutet 2119/1998 måste medlemsstaterna, om de avser att vidta åtgärder för att bekämpa smittsamma sjukdomar, i förväg informera och eventuellt samråda med övriga medlemsstater och kommissionen. Det är en central fråga som kräver debatt i rådet Kontaktspårning Enligt artikel 23 i IHR får en stat avkräva resenärer uppgifter om destination så att de kan kontaktas av hälsoskyddsskäl. Det finns för närvarande inget tillvägagångssätt som är internationell standard för kontaktspårning, men förutsatt att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om kodexen för Schengengränserna. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i EU. Protokoll nr 4 till Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. SV 12 SV

13 personuppgiftsskyddet följs, skulle det kunna vara ett användbart redskap för folkhälsan. Kommissionen samarbetar med luftfartsbranschen och generaldirektörerna för civil luftfart för att diskutera en eventuell EU-strategi för kontaktspårning. Strategin skulle kunna baseras på ett standardformulär som passagerarna fyller i ombord. WHO håller redan på att utarbeta en blankett som skall kunna användas vid internationella folkhälsohot Särskilda frågor beträffande pandemisk influensa De ovan beskrivna åtgärderna för att kontrollera den internationella trafiken är vanliga folkhälsoåtgärder (som behandlas i del V i IHR), med det kan ifrågasättas hur effektiva de är i fråga om influensa, som smittar innan symtomen uppstår, och som sprids oerhört snabbt i den pandemiska fasen. Att på det nationella och lokala planet i stället tillämpa åtgärder för att minska kontakten mellan människor, som att stänga skolor och införa inhemska reserestriktioner, kan vara både effektivare, mer praktiskt och billigare. Enligt råd från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar är nyttan av att kartlägga internationella resenärer vid ankomst och avresa begränsad under en influensapandemi, förutom i den allra första fasen. WHO anser att det kan vara värt att pröva kartläggning vid avresa. Om den typen av gränsåtgärd skall kunna bli praktiskt genomförbar och kostnadseffektiv bör samordning ske mellan ankomstlandet och avreselandet. 7. SLUTSATSER OM VERKSAMHETEN I detta meddelande föreslås ett antal arbetsrutiner för EU:s genomförande av IHR. Kommissionen kommer, med beaktande av Europaparlamentets och rådets synpunkter, att vidareutveckla förslagen ytterligare i samarbete med medlemsstaterna och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Kommissionens kommer att utarbeta samordnade EU-ståndpunkter för eventuella förbehåll som tredjeländer kan tänkas ha avseende IHR. Ståndpunkterna skall diskuteras i rådet. utarbeta, förhandla fram och underteckna ett samförståndsavtal om IHR mellan gemenskapen och Världshälsoorganisationen, för att klargöra vilka uppgifter som i genomförandet av IHR åligger EU:s system för tidig varning och reaktion för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar. på begäran av medlemsstaterna erbjuda nödvändiga tolkningar i frågor som rör den rättsliga behörigheten för IHR. Europeiska centrumets kommer att SV 13 SV

14 utarbeta riktlinjer för kartläggning och bedömning av hot i EU. Riktlinjerna kan användas tillsammans med hälsoreglementets bilaga I som behandlar kraven på kärnkapacitet. vid behov utarbeta en vägledning för hur bilaga 2 till IHR skall användas, där det fastställs regler för hur man kan konstatera att vissa händelser utgör ett internationellt folkhälsohot. underlätta utbyte av information och goda arbetsmetoder mellans EU:s medlemsstater när det gäller hur IHR skall genomföras. Detta kan bland annat ske med särskilda workshopar om IHR. IHR har en deadline för när de stater som är parter skall ha bedömt och utarbetat kärnkapaciteten för att uppfylla kraven på övervakning och åtgärder. Inom fem år efter det att IHR trätt i kraft i juni 2007 skall staterna ha utarbetat och genomfört planer för att se till att dessa kärnkapaciteter finns på plats och är i drift på staterna territorier. Kommissionen anser därför att en granskning av genomförandet av IHR bör göras senast SV 14 SV

15 BILAGA sammanfattning och förkortningar BLANK LINE. Förbehåll: Kommissionen ser med tillfredsställelse på det faktum att det inte behövs några förbehåll i frågor i vilka EU ensamt har behörighet. Ingen medlemsstat har hittills fastställt ett behov av förbehåll i någon fråga där medlemsstaterna är behöriga. Om förbehåll visar sig behövas måste samordning ske på EU-nivå. EU-samordning kommer också att vara nödvändigt om något tredjeland anmäler förbehåll. Frivillig tidig tillämpning. Det är viktigt att samma delar av IHR genomförs enligt samma tidtabell i samtliga EU-medlemsstater. För detta behövs samordning på EU-nivå. Befintliga EU-nätverk, även systemet för tidig varning. Kommissionen föreslår fyra arbetsmetoder för IHR: Samma kontaktorganisationer bör utnämnas både för systemet för tidig varning och IHR. Systemet för tidig varning och WHO bör meddelas samtidigt om händelser som rör folkhälsan, men som inte utgör ett internationellt folkhälsohot. EU:s nätverk om smittsamma sjukdomar bör meddelas i förväg när en formell IHR-anmälan skall göras om en händelse som kan utgöra ett internationellt folkhälsohot. Det tidiga varningssystemet och/eller hälsoskyddskommittén bör användas för att bidra till samordningen av hantering och åtgärdande av hälsorisker innan WHO meddelas. Arbetsuppgifter för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Europeiska centrumet håller redan på att utarbeta riktlinjer för kartläggning av nationell övervakningskapacitet, vilket bör kunna komma till användning i genomförandet av bilaga 1 till IHR. Vid behov kan centrumet också utarbeta en vägledning för hur bilaga 2 i IHR skall användas, och underlätta utbyte av information om hur IHR skall genomföras, t.ex. genom att ordna möten eller workshops. Centrumets roll när det gäller IHR bör fastställas formellt, för att spegla vissa arbetsuppgifter för de nationella kontaktpunkterna, även i fråga om mottagande av information från WHO om anmälningar och samråd (via det tidiga varningssystemet). IHR-förteckning över experter, kriskommittén och granskningskommittén Kommissionen föreslog nyligen till WHO de experter från kommissionen och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar som skall sättas upp på IHRförteckningen. Om en EU-medlemsstat anmäler ett potentiellt internationellt folkhälsohot bör kommissionens eller centrumets expert ingå i kriskommittén. Samförståndsavtal mellan gemenskapen och WHO. På grundval av förslagen om arbetsrutiner ovan bör ett samförståndsavtal upprättas mellan gemenskapen och WHO så att arrangemangen avseende IHR kan fastställas. Kommissionen skulle ansvara för utformningen, förhandlandet och undertecknandet av samförståndsavtalet. IHR-begränsningar av unilaterala politiska åtgärder, även gränsåtgärder. I det internationella hälsoreglementet fastställs att sådana åtgärder inte får innebära mer begränsningar för den internationella trafiken och inte vara mer begränsande eller störande för individer än vad som skulle vara fallet med andra, rimliga, alternativ som skulle ge ett tillräckligt hälsoskydd. Gemenskapen har behörighet att besluta om gränsåtgärder som kräver samordning på EU-nivå. I enlighet med nätverksbeslutet 2119/1998 måste medlemsstaterna, om de avser att vidta åtgärder för att bekämpa smittsamma sjukdomar, i förväg informera och eventuellt samråda med övriga medlemsstater och kommissionen. Särskilda frågor beträffande pandemisk influensa. Politiska åtgärder vid internationella gränser brukar vidtas för att skydda folkhälsan, men de är förmodligen inte särskilt effektiva SV 15 SV

16 för influensa som smittar innan några symtom uppstått och sprids oerhört snabbt i den pandemiska fasen. EG: Europiska gemenskapen; centrumet: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar; parlamentet: Europaparlamentet; EU: Europeiska unionen; systemet för tidig varning: EU:s system för tidig varning och reaktion för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar; IHR: Internationella hälsoreglementet; kontaktpunkter: nationella kontaktpunkter; WHO: Världshälsoorganisationen; WHA: Världshälsoförsamlingen. SV 16 SV

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

Det internationella hälsoreglementet IHR 2005

Det internationella hälsoreglementet IHR 2005 Det internationella hälsoreglementet h IHR 2005 IHR 2005 i korthet WHO:s internationella hälsoreglemente Ett legalt bindande ramverk för 194 länder Syftet är största möjliga skydd mot att vissa sjukdomar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 29.5.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0830/2006, ingiven av Tobias King, brittisk medborgare, om Storbritanniens tillämpning

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 6/2013 (Finlands författningssamlings nr 64/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 604 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd 1 (5) Dnr: 2014-2435:1 Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd Två regelverk styr anmälningsrutinerna Anmälningsrutiner enligt Kodexen om Schengengränserna(Gränskodex)

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor P7_TA-PROV(203)0056 Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor Europaparlamentets resolution av den 7 februari 203 om juridisk utbildning samordnare vid domstolarna (202/2864(RSP)) Europaparlamentet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd; SJÖFS 2007:1 Utkom från trycket den 26 januari 2007 beslutade den 19 januari 2007. Sjöfartsverket föreskriver 1 (2006:1213)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2007 SEK(2007) 1425 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslag till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.6.2009 SEK(2009) 777 slutlig C7-0035/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 24.11.2011 2010/0273(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.5.2007 KOM(2007) 249 slutlig 2007/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott 1 [9381] Det

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Cirkulärnr: 2001:8 Diarienr: 2001/0061 P-cirknr: 2001-2:3 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EG/ EU Kristina Ossmer Datum: 2001-01-16 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Beredskapsplan vid pandemisk influensa 1/11 Bo Jensen Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-02 Beredskapsplan vid pandemisk influensa 2/11 1. Inledning

Läs mer