Markanvisningstävling för Sturefors-Norrberga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markanvisningstävling för Sturefors-Norrberga"

Transkript

1 PROSPEKT Markanvisningstävling för Sturefors-Norrberga Inbjudan till markanvisningsförfarande för bostadsbebyggelse i Sturefors

2 Innehållsförteckning 1 Allmänt Kommunal markanvisning, avtal och ny lagstiftning Om Sturefors Bakgrund Prospekt Tidplan Förutsättningar Ny bebyggelse som planeras Läge och avgränsning m.m Mark, vegetation, rekreation och lek Detaljplan Gator och trafik Parkering för bil och cykel Tekniska förutsättningar Avgifter och taxor Fastighetsbildning Övrigt Former för markanvisningstävling, avtal och genomförande m.m Kommunens kontaktperson Markanvisningsförslagens form och innehåll Språk Bedömning av markanvisningsförslag Avtal och skuldebrev Genomförande Allmänna villkor för marktilldelning inom Norrberga-Sturefors Prospekt och andra handlingar

3 1 Allmänt 1.1 Kommunal markanvisning, avtal och ny lagstiftning Överlåtelse av kommunal mark föregås av ett markanvisningsförfarande, vilket för markområden inom detaljplan för Sturefors-Norrberga anordnas som en anbudstävling enligt detta prospekt. Den 1 januari 2015 antogs Lag (SFS 2014:899) om kommunala markanvisningar. I denna lag definieras begreppet markanvisning på ett sätt som inte tidigare används inom Linköpings kommun. Detta får till följd att benämningar i markanvisningsförfarandet och i avtal avseende mark efter årsskiftet får en annan innebörd än tidigare. Tidigare har en reservation av mark till den vinnande anbudsgivaren skett genom ingående av ett marktilldelningsavtal med efterföljande marköverlåtelse i ett markanvisningsavtal. Den nya lagen definierar markanvisning så som en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. Med denna överenskommelse menas ingående av avtal om möjlighet till marköverlåtelse eller markupplåtelse, vilket nu benämns markanvisningsavtal. Markanvisningsavtalet ersätter därmed marktilldelningsavtalet och det tidigare markanvisningsavtalet kommer att benämnas marköverlåtelseavtal. Kommunen arbetar just nu med att ta fram Riktlinjer för markanvisning enligt den nya lagen. 1.2 Om Sturefors Sturefors ligger i Stångåns dalgång. Orten är belägen i ett område med goda möjligheter till rekreation. Naturen är omväxlande med åker, hagmark och skogsklädda höjder. Bebyggelsen i Sturefors har vuxit fram kring järnvägsstationen och Vist kyrka. Vägavståndet till Linköpings centrum är 12 km och restiden med buss är ca minuter. Inom Sturefors omland finns naturreservaten Sturefors (137 ha), med ekskog och ekhagmarker, och Stafsätter (33 ha), med ekdominerad ädellövskog. Bebyggelsen består till övervägande del av småhus. Utbyggnaden skedde i långsam takt fram till 1960-talet då över 100 lägenheter byggdes. Därefter har utbyggnaden av tätorten fortsatt successivt. Under och 1980-talen har nästan 75 % av det totala lägenhetsbeståndet inom tätorten tillkommit. Vid Norrbergavägen skedde utbyggnad med ett mindre antal småhus Ett nytt mindre område med småhus tillkom också År 1960 var folkmängden i tätorten 291 personer. Under 1960-talet fördubblades befolkningen för att under 1970-talet nästan tredubblas. Även under 1980-talet skedde en viss tillväxt, men därefter har utvecklingen planat ut. I Sturefors bor idag drygt 2000 invånare. Vist skola har utbildning från förskoleklass t.o.m. år 6, fritidshem samt öppen fritidsverksamhet för åringar. Tätorten har 3 förskolor och 2 familjedaghem. Orten har god service. Det finns ett servicehus för pensionärer med 19 lägenheter. Vidare finns en dagligvarubutik med apoteksombud och postombud. Biblioteksverksamheten är inrymd i skolan. 3

4 1.3 Bakgrund I översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors, antagen av kommunfullmäktige i december 2006, har en utbyggnad av bostäder angetts inom det område som nu är aktuellt för markanvisning. Detaljplanen för Norrberga 1:294 och Sturefors 1:4 mfl vann lagakraft i januari Delar av detaljplaneområdet, som rymmer cirka 300 bostäder allt från friliggande villor i en våning till flerbostadshus i fyra våningar, har börjat byggas ut med infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar samt tekniska ledningar. Delar av infrastrukturen är utbyggd och under 2015 beräknas resterande delar av infrastrukturen inom detaljplaneområdet att börja byggas ut. En markanvisning för området pågick under våren och sommaren I detta markanvisningsförfarande tecknades avtal om cirka 65 stycken bostäder med två byggherrar. Dels på område A4 och B1 (Boklok Housing AB) och dels på område B3 (Peab Sverige AB). Under hösten 2013 tecknades ytterligare avtal om cirka 35 lägenheter för delat på två områden A3 (Östgötahus) och B2 (Myresjöhus). Kommunen har under 2014 släppt 15 tomter och kommer under 2016 släppa ytterligare cirka 20 stycken villatomter (område A5, B4 och B5) till den kommunala tomtförmedlingen. I område A6 reserverar kommunen mark för framtida byggemenskaper. Inom detaljplaneområdet planeras också två stycken förskolor/skolor. Öster om Markanvisningsområdet planerar Sturefors Egendom tillsammans med Peab att bygga cirka 140 stycken nya bostäder, se även bilaga B del 2. Området har höga naturvärden och planen är en avvägning mellan möjligheterna att i fortsättningen hävda naturvärdena och behovet av att skapa nya bostäder inom Sturefors. Detaljplanens intentioner är att hela området ska inrymma cirka 300 lägenheter allt från småhus i en våning till flerbostadshus i fyra våningar. 1.4 Prospekt Detta prospekt utgör intresseförfrågan för markanvisning rörande exploatering för bostadsändamål av de markerade områdena A1 och A2 på karta 2 nedan. Linköpings kommun är fastighetsägare till områdena. Prospektet utgörs av denna handling jämte detaljplan och övriga handlingar som publiceras på Linköpings kommuns hemsida underrubrik Markanvisning Norrberga-Sturefors i menyn till vänster. De byggherrar vars markanvisningsanbud utses som vinnare kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal och senare marköverlåtelseavtal med Linköpings kommun för att genomföra exploateringen. 4

5 Markanvisningsområdets placering i förhållande till Sturefors och Linköpings tätort Karta 1. Sturefors och områdets placering jämfört med tätorten Linköping. Karta 2. De aktuella markanvisningsområdena inom detaljplanen är område A1 och A2. 5

6 2 Tidplan Följande tider gäller för markanvisningen: Utskick av markanvisningsprospekt 16 mars 2015 Sista inlämningsdag 15 april 2015 Utvärdering av inkomna bidrag april 2015 Besked/utskick av markanvisningsavtal till utvalda exploatörer 29 april 2015 Markanvisningsavtal undertecknade av utvalda exploatörer 15 maj 2015 Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 10 juni 2015 Förutsättningar och krav på innehåll i markanvisningsanbudet framgår av detta dokument. 3 Förutsättningar 3.1 Ny bebyggelse som planeras Områden för ny bebyggelse inom och i anslutning till markanvisningsområdet framgår av bifogad detaljplan, bilaga B. Markanvisningsområdet bedöms rymma cirka bostäder, som hyresrätts-, bostadsrätts- eller äganderättslägenheter. Bebyggelsen inom tävlingsområdet ska vara flerfamiljshus i fyra våningar inom både område A1 och A2. Kommunen ser i första hand hyresrätter i område A1. För område A2 är upplåtelseformen fri. 3.2 Läge och avgränsning m.m. Markanvisningsområdet framgår av karta 2. Markägare är Linköpings kommun. Markanvisningsområdet ligger i norra Sturefors cirka ca 12 kilometer från Linköpings centrum och avgränsas i söder av befintlig bebyggelse i Sturefors och av den gamla sträckningen av Blåeldsvägen i norr. Området utgör en naturlig fortsättning av Sturefors norrut och kommer att erbjuda attraktiva boendemiljöer med de fördelar landsbygden erbjuder i form av Bild 1. Flygfoto över aktuellt exploateringsområde 6

7 naturupplevelser, i dess natursköna läge mellan Stångån och Eklandskapet, men även med cykelavstånd in till Linköping. Berörd fastighet är Norrberga 1:294 som ägs av Linköpings kommun. 3.3 Mark, vegetation, rekreation och lek Marken utgörs idag till stor del av åker, hagmark och skogsklädda åkerholmar där det i huvudsak växer ekar. Områdets höga naturvärden erbjuder en exklusiv boendemiljö. I anslutning till området finns elljusspår och Sturefors naturreservat bestående av cirka 140 hektar ekskog och ekhagmarker. Området innehåller också ett antal registrerade fornlämningar söder om gården Toketorp. Norr om området finns Landeryds golfbana. En kommunal lekplats kommer att byggas inom detaljplaneområdet. Dessutom kommer lekytor att anläggas inom skoltomterna. Även platser inom kvartersmark har ytor utpekade som lek i detaljplanen, se bilaga B. 3.4 Detaljplan Detaljplanen utgör del av handlingarna i detta prospekt. Detaljplanen redovisar bland annat bebyggelseförutsättningar. Förslagen till bostadsbebyggelse i markanvisningarna måste följa detaljplanens bestämmelser. Detaljplaneändring är inte möjlig. För området gäller Detaljplan för del av Norrberga 1:294 och Sturefors 1:4 mfl i Sturefors, dp nr Detaljplanehandlingen finns på hemsidan. 3.5 Gator och trafik Markanvisningsområdet kommer att nås via den nybyggda Blåeldsvägen. Under 2015 kommer byggnation att påbörjas av gator för att nå område A1. Område A2 nås redan idag av den nybyggda Fågelbärsvägen. Sträckningen på dessa framgår av detaljplanen, bilaga B och bild Parkering för bil och cykel Ny bil- eller cykelparkering för bostadsändamål får inte anordnas på allmän plats, dvs på gator eller i parker, utan ska lösas på kvartersmark. Kommunens bilparkeringspolicy utvecklas i riktning mot att krav på arbetsplatsparkering minskas och kravet på bostadsparkering i stort sett bibehålls. Syftet är att uppmuntra skol- och arbetsresor med buss och cykel, medan bilen får stå hemma, se vidare kommunens skrift Parkering i planering och bygglov, bilaga D. För cykelparkering gäller som norm att minst 30 cykelplatser ska byggas per 1000 m² BTA. Det ska vara väl sörjt för cykelparkering även inomhus och tillgängligheten ska vara mycket god för att stimulera ökad användning av cykel. För bilparkering gäller som norm att minst 11 bilplatser per 1000 m² BTA bostäder ska byggas (10 bilplatser för boende och 1 bilplats för besökande). 7

8 3.7 Tekniska förutsättningar Geoteknik utredning Kommunen har i samband med detaljplanearbetet låtit utföra en översiktlig geoteknisk undersökning, Geotekniskt PM, daterad , för att utreda planområdets lämplighet för bebyggelse, bilaga E. I samband med att kommunen byggt ut gatorna inom delar av detaljplaneområdet har ytterligare en geoteknisk undersökning gjorts, bilaga F. I detaljplanen, bilaga B, har en grov sammanfattning av utredningen gjorts och grunddragen är att i område A består marken i huvudsak av torrskorpa silt/lera samt morän. På dessa material tillåts byggnadshöjder på 3-4 våningar vid ytlig grundläggning. Respektive byggherre ansvarar för ytterligare geotekniska undersökningar där så erfordras Arkeologi En arkeologisk utredning etapp 1 och 2, har utförts av Riksantikvarieämbetet för delar av planområdet under 2008, bilaga G. Fem objekt undersöktes med sökschakt. Kommunens tolkning av utredningen och material i samband med framtagande av detaljplanen är att inte ytterligare undersökningar erfordras för markanvisningsområdena. Vid mark- och grundläggningsarbeten måste beaktas att tidigare okända fornlämningar kan påträffas. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska markarbetena omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. I dessa fall och om Länsstyrelsen beslutar att ytterligare undersökningar erfordras ombesörjer kommunen denna kostnad, såvida denna inte är orimligt hög i förhållande till kommunens intäkt. Om så är fallet förbehåller sig kommunen rätten att avbryta markanvisningen av detta/dessa områden Fjärrvärme Uppvärmning av varmvattnet, bostadsbebyggelsen samt övrig bebyggelse inom markanvisningsområdena skall ske med fjärrvärme Vatten, avlopp och dagvatten Den tillkommande bebyggelsen skall anslutas till det allmänna VA-nätet. Exploateringsområdet ligger utanför nuvarande verksamhetsområde för vatten och avlopp. I samband med utbyggnaden av den nya genomfartsgatan anlades ledningar som försörjer hela detaljplaneområdet. En spillvattenpumpstation har placeras i detaljplanens östra område, väster om järnvägen. Detaljplaneområdet delas av en vattendelare i riktning nordväst sydost och nya dagvattenmagasin måste upprättas i samtliga tre delområden av detaljplanen. Inom hela detaljplanområdet skall lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas med infiltration på tomtmark. 8

9 Omhändertagande av dagvatten från omkringliggande naturmark skall ske inom kvartersmarken. Den som bebygger områdena skall tillse att dessa skapas. Detta då stora flöden kan förekomma på kvartersmarken och att de boende ej skall bli drabbade. I markanvisningsområde A2 har avsättning för VA gjorts i samband med utbyggnaden av gatan, se vidare bilaga H för läge. Inom område A1 kan förslagsställaren själv vara med i projekteringen för avsättningspunkter, se punkt 22 i markanvisningsavtal bilaga C El Det finns idag en mottagningsstation för el norr om detaljplaneområdet. En ny transformatorstation kommer att placeras i det mittersta delområdet av detaljplaneområdet. Inom viss kvartersmark har u-områden upprättas Tele/Opto I samband med den pågående utbyggnaden av infrastrukturen i området förbereds för anslutningar till tele/opto. 3.8 Avgifter och taxor Förslagsställaren ansöker om och bekostar anslutningsavgifter för VA, el, fjärrvärme, opto och övrig teknisk försörjning, kostnader för bygglov, fastighetsbildning, inteckning och övriga tillstånd m.m. För vidare information om taxor och avgifter för teknisk försörjning kontakta Tekniska Verken i Linköping AB, växel tel Fastighetsbildning Fatighetsbildningen för exploateringsfastigheterna är ännu inte genomförd. Kommunen har lämnat in en ansökan om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningarna inom området beräknas vara klara under All fastighetsbildning betalas av förslagsställaren/köparen Övrigt Kostnader för eventuella tomtuppfyllnader, bortschaktning av jordmassor, förstärkningar och bullerskydd m.m. betalas av förslagsställaren. 4 Former för markanvisningstävling, avtal och genomförande m.m. 4.1 Kommunens kontaktperson Frågor om markanvisningstävlingen ställs via e-post till exploateringsingenjör Fredrik Ek, fram till och med den 8 april

10 Vid förfrågan ska namn och telefonnummer anges. Dessutom ska Markanvisning Norrberga 1:294 anges i e-postmeddelandets ämnesfält. Frågorna kommer att besvaras snarast möjligt. Innehållet i frågor och svar som kan påverka innehållet i markanvisningen kommer att hållas tillgängligt på den angivna webbplatsen, dock utan att den frågandes identitet avslöjas. 4.2 Markanvisningens form och innehåll Allmänt Markanvisningsanbuden ska vara kommunen tillhanda senast klockan till nedanstående adress (tänk på att postgången kan ta lite tid så var ute i god tid): Linköpings kommun Teknik och samhällsbyggnadskontoret Mark och exploatering att: Fredrik Ek Markanvisning Norrberga Drottninggatan Linköping Markanvisningsanbuden ska lämnas som fysiska pappershandlingar och som pdf-filer på CD eller USB-minne och ska innehålla följande dokument och handlingar, som samtliga ska märkas med ett temanamn som förslagsställaren väljer: 1. Ett separat förslutet kuvert, som förutom temanamn är anonymt och utan märkning innehållande: a) Intressentens namn och organisationsnummer. b) Registreringsbevis på Intressenten, högst tre månader gammalt. c) Namn på intressentens kontaktperson, med telefonnummer och e-postadress. d) Behörighetshandlingar för intressentens kontaktperson att företräda intressenten. e) Intressentens kontaktinformation inklusive adress, telefonnummer, e- postadress och webbplats. f) Förteckning över allt material som ingår i eller bifogas till markanvisningsanbuden. 2. Offererat markpris i separat, förslutet kuvert, som förutom temanamn är anonymt och utan märkning. Markpriset skall anges exklusive anslutningsavgifter för VA, el, fjärrvärme mm. Kommunen kommer inte att ta ut någon gatukostnadsavgift. Det skall anges om markpriset är olika för att få bygga hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter. Det ska också tydligt framgå för vilket område som markpriset avser. 3. Ifylld blankett om markanvisningstävling, bilaga A. Blanketten ska förutom temanamn vara anonym och utan märkning. Alla intressenter ska fylla i bilaga A där villkor för markanvisningen godkänns, det antal markanvisningsområden som önskas totalt samt prioriteringsordningen dem emellan. 10

11 4.3 Språk Markanvisningens språk är svenska. Avtal tecknas på svenska. 4.4 Bedömning av markanvisningsanbuden Bedömningsgrupp Kommunens bedömningsgrupp föreslår med ledning av de inlämnade anbuden en vinnare per område. Beslut om vinnare fattas sedan av Samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun. Linköpings kommun har exklusivt tolkningsföreträde avseende alla inlämnade handlingar, material och uppgifter Bedömning av Byggherren Markanvisningsanbuden kommer att bedömas med utgångspunkt från hur väl varje byggherre bedöms vara en fullgod samarbetspartner med tanke på ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet och förmåga att fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt. Byggherrar som exempelvis har bolag som inte är registrerade på vederbörligt sätt, är på obestånd eller befinner sig i konkurs accepteras inte Bedömning av markpris Markpris ska offereras uttryckt som ett totalpris för marken exklusive anslutningsavgifter. Priserna ska vara i prisnivå per den 15 april Markanvisningsanbud som innehåller särskilda villkor för markens bebyggande kan komma att sorteras bort. Den förslagsställare som lämnar det högsta priset på marken är den som kommer att få teckna markanvisningsavtal med kommunen under förutsättning att förslagsställaren bedöms vara en fullgod samarbetspartner i enlighet med punkt ovan. För område A1 kommer i första hand de anbud som innehåller hyresrätter att bedömas. Skulle inga anbud rörande hyresrätter inkomma på område A1 kommer kommunen göra en bedömning utifrån övriga inkomna anbud. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt avseende alla inkomna anbud. 4.5 Avtal och skuldebrev När utvärderingen är genomförd kommer de förslagsställare som kommunens bedömningsgrupp föreslår som vinnare för respektive område att kontaktas för tecknande av markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningsavtalet ska vara undertecknat av förslagsställaren senast Exploatören ska acceptera bifogat utkast till markanvisningsavtal, se bilaga C. Efter att förslagsställaren undertecknat markanvisningsavtalet och betalat in markanvisningsavgiften (10 % av köpeskillingen) kommer Samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om markanvisningen. 11

12 Senare i processen kommer ett marköverlåtelseavtal att tecknas. Marköverlåtelseavtalet ska reglera marköverlåtelse, ersättningar samt övriga villkor och åtaganden för exploateringens genomförande. I samband med marköverlåtelseavtalet kommer förslag på skuldebrev att tas fram som säkerhet för genomförandet av exploateringen. Skuldebrevet skall kombineras med moderbolagsborgen om det är ett dotterbolag till förslagsställaren som tecknar avtalet med kommunen. Köpebrev tecknas när fastighetsbildning genomförts och vunnit laga kraft och förslagsställaren efter projektering och i bygglovsansökan visat att den kommande bebyggelsen uppfyller kraven i marköverlåtelseavtalet samt att skuldebrev upprättas. 4.6 Genomförande Linköpings kommun ansvarar för och bekostar all utbyggnad av gator och annan allmän plats. Linköpings kommun bekostar även eventuell hantering av befintliga markföroreningar och arkeologi. Linköpings kommun vill se ett snabbt genomförande av exploateringen av markanvisningsområdena varvid en byggstart ska ske inom sex månader från det att nämnden tar sitt beslut om markanvisning för område A2. För område A1 ska byggstart ske inom sex månader från det att AG beläggningen på tillfartsgatan utanför är slutbesiktigad. Byggnationen ska vara färdigställd inom två år från tillträdet, se även bifogat markanvisningsavtal, bilaga C. Förslagsställaren bekostar i samband med genomförandet av detaljplanen samtliga anslutningsavgifter och övrig teknisk försörjning, kostnader för bygglov och bygganmälan, lagfartskostnader, fastighetsbildning och övriga tillstånd m.m. Grundläggningsbidrag kommer inte att utbetalas. Byggherren skall ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmarken och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande allmän platsmark till följd av förslagställarens arbeten inom kvartersmarken. 4.7 Allmänna villkor för markanvisning inom Norrberga-Sturefors En markanvisning är tidsbegränsad till sex månader från markanvisningsavtalets undertecknande. Om ett marköverlåtelseavtal rörande exploateringen inte kan träffas inom denna tidsperiod har kommunen rätt att häva markanvisningsavtalet. Kommunen kan medge en förlängning. En förutsättning för förlängning är att förslagsställaren aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på förslagsställaren. Kommunen ska ha rätt att återta en markanvisning under den angivna perioden om det är uppenbart att förslagsställaren inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller om kommunen och förslagsställaren inte kan komma överens om villkoren. Återtagen markanvisning ger inte förslagsställaren rätt till någon form av kompensation. All projektering som förslagsställaren genomför bekostas av denne. Detaljplaneprojekt som ej fullföljs ger ej rätt till någon form av kompensation. 12

13 Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. Hänsyn kommer att tas till förslagsställarens ekonomiska stabilitet. 4.8 Prospekt och andra handlingar Prospektet och nedan listade handlingar kan hämtas på underrubrik Markanvisning Sturefors-Norrberga. Prospektet utgörs av denna handling samt av följande bilagor: Bilaga A Intresseanmälan. Bilaga B Detaljplan för del av Norrberga 1:294 och Sturefors 1: mfl i Sturefors. planbeskrivning, genomförandebeskrivning. plankarta i både pdf-format och dwg-format. bilaga 1 & 2 till planhandlingarna, PM Dagvattenhantering inom kvartersmark. Bilaga C Förslag till markanvisningsavtal. Bilaga D Parkering i planering och bygglov. Bilaga E Översiktlig geoteknisk undersökning, Stadspartner Bilaga F Geoteknisk undersökning utbyggnad av va-ledningar och gator, Tekniska Verken Driftum AB, Bilaga G Arkeologisk utredning- Arkeologi i Norrberga, UV Öst 2007, kompletterad med en förundersökning Bilaga H Planritning VA avsättningar. Bilaga I Tågbullerutredning, Vägverket konsult Bilaga J Bullerutredning, WSP Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Besöksadress: Drottninggatan 45, 2 tr. Postadress: LINKÖPING Telefon (växel): Fax: E-post: Hemsida: 13

Markanvisning för del av Gällstad 1:78 vid Manstorp i Linghem, Inbjudan till markanvisningssförfarande för bostadsbebyggelse i södra Linghem

Markanvisning för del av Gällstad 1:78 vid Manstorp i Linghem, Inbjudan till markanvisningssförfarande för bostadsbebyggelse i södra Linghem PROSPEKT Markanvisning för del av Gällstad 1:78 vid Manstorp i Linghem, Inbjudan till markanvisningssförfarande för bostadsbebyggelse i södra Linghem 2015-01-16 Linköpings kommun Teknik och Samhällsbyggnad

Läs mer

MARKANVISNING VIKINGSTAD, VÄSTRA VALHALL

MARKANVISNING VIKINGSTAD, VÄSTRA VALHALL PROSPEKT MARKANVISNING VIKINGSTAD, VÄSTRA VALHALL Inbjudan till markanvisningsförfarande för bostadsbebyggelse i Bankeberg, Västra Valhall, Vikingstad 2015-01-16 Linköpings kommun Teknik och Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma 2006-12-08 Prospekt Markanvisning i Ullstämma Underlag för intresseanmälan rörande exploatering för bostadsändamål i Ullstämma Linköpings kommun Teknik och Samhällsbyggnad Drottninggatan 45 581 81 Linköping

Läs mer

Inbjudan till markanvisning i attraktiva Borensberg

Inbjudan till markanvisning i attraktiva Borensberg Entré till det nya bostadsområdet Hällalund Foto: Motala kommun Inbjudan till markanvisning i attraktiva Borensberg Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Hällalund 2016-01-14

Läs mer

Hovshaga Centrum ligger i den norra delen av Växjö. Läget är attraktivt med närhet till både stadskärnan och till Kronobergshalvöns natur och bad.

Hovshaga Centrum ligger i den norra delen av Växjö. Läget är attraktivt med närhet till både stadskärnan och till Kronobergshalvöns natur och bad. Inbjudan Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för byggnation på Hovshaga Centrum. Tävlingen omfattar sex områden benämnda 1-6. Förslag kan lämnas på ett eller flera områden. Bakgrund och avgränsning

Läs mer

Prospekt Markanvisning i norra Motala. Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Bråstorp 2016-03-07

Prospekt Markanvisning i norra Motala. Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Bråstorp 2016-03-07 Bild: Tomter avsedda för ny byggnation Prospekt Markanvisning i norra Motala Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Bråstorp 2016-03-07 Motala kommun Samhällsbyggnadssenheten

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2015-09-22 Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Inbjudan till marktilldelning för bostadsbebyggelse genom

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling

Inbjudan till markanvisningstävling Inbjudan till markanvisningstävling Området Magnus Stenbock www.helsingborg.se/stenbock MARKANVISNINGSTÄVLING 1 Inbjudan Helsingborgs Stad erbjuder nu möjligheten att lämna anbud på tre fastigheter i centrala

Läs mer

Inbjudan till markanvisning

Inbjudan till markanvisning Inbjudan till markanvisning Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att exploatera mark för bostäder vid Skidgatan i stadsdelen Fasseröd och bjuder därför in till markanvisning.

Läs mer

Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens industriområde

Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens industriområde Johan Buhre Sidan 1 av 6 Exploateringsingenjör Dnr 2015/0007 STBN-2 Diariekod: 236 Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens industriområde Inbjudan till anbudsgivning Den här inbjudan avser

Läs mer

PROGRAM för markanvändning

PROGRAM för markanvändning PROGRAM för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Dokumentets syfte Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som

Läs mer

Markanvisningar Stavlund etapp 1

Markanvisningar Stavlund etapp 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2016-04-07 1/2 Handläggare Jörgen Altin Tel. 0152-293 03 Kommunstyrelsen Markanvisningar Stavlund etapp 1 Förslag

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Motala kommun

Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Motala kommun Riktlinjer för kommunala markanvisningar Motala kommun Beslutsinstans: Datum: Reviderande instans: Datum: Gäller från: Diarienummer: Paragraf: Diarienummer: Paragraf: Inledning Den 1 januari 2015 trädde

Läs mer

Exploateringsområde. Inbjudan. Förutsättningar

Exploateringsområde. Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter i Gantofta där ett nytt bostadsområde har planlagts och ska

Läs mer

Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541

Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541 Mark och exploatering Malin Ekdahl 036-10 24 45 malin.ekdahl@jonkoping.se 2014-05-13 1 (5) Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541 Inom Jönköpings kommun

Läs mer

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun S 90 Inledning En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"

Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Dnr. 0958/12 Markanvisningsutlysning September 2013 "Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling" Bostäder i Stora Höga/Getskär, Stenungsunds kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla 1 Markanvisningstävling Malmudden Vill du vara med och utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL 1(6) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och XXXX, nedan kallad byggherren, har följande avtal träffats:

MARKANVISNINGSAVTAL 1(6) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och XXXX, nedan kallad byggherren, har följande avtal träffats: MARKANVISNINGSAVTAL 1(6) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och XXXX, nedan kallad byggherren, har följande avtal träffats: 1 Anvisning Kommunen anvisar ett markområde motsvarande del av fastigheten

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Tallbacken etapp II, del 2, Kort beskrivning av området

Tallbacken etapp II, del 2, Kort beskrivning av området Tallbacken etapp II, del 2, Kort beskrivning av området Ett bostadsområde på Norr har planlagts i syfte att kunna erbjuda invånarna bostadsbyggande i ett attraktivt naturskönt läge med närhet till både

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering 2 (8) Inledning I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar framtid.

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning)

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18 Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Detaljplan för SJÖDAL, HÅKANKILA 2:36 M.FL Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp Inbjudan till markanvisningstävling 1(6) 2014-05-27 (Rev. 2014-07-07) Evolution KS 2014/366 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp del av Kv. Lejonet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2015-02-28 DNR KS 2014.352 ANNA-CARIN MATTSSON SID 1/2 EXPLOATERINGSCHEF ANNA-CARIN.MATTSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLFMÄKTIGE Tjänsteskrivelse

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Igelsta Gård GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING

Igelsta Gård GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Igelsta Gård Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2013-12-18 Handlingar Detaljplanen utgörs

Läs mer

Inbjudan till markanvisning för bostadsrätter i Gottsunda centrum genom intresseanmälan

Inbjudan till markanvisning för bostadsrätter i Gottsunda centrum genom intresseanmälan KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Elin Waher Diarienummer KSN-2014-1241 Inbjudan till markanvisning för bostadsrätter i Gottsunda centrum genom intresseanmälan Uppsala Kommun inbjuder härmed

Läs mer

SÄTILA 5:3 mfl. Genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län. Diarienummer PBN 2007/0363 214

SÄTILA 5:3 mfl. Genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län. Diarienummer PBN 2007/0363 214 Diarienummer PBN 2007/0363 214 Detaljplan för SÄTILA 5:3 mfl Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län Genomförandebeskrivning Kinna 2008-09-12 Elena Eckhardt Planarkitekt 1 (5) Inledning Planen syftar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2014-05-22 Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun Inbjudan till markanvisning för bostadsbebyggelse genom anbudsförfarande. Denna handling liksom tillhörande delar

Läs mer

Marktilldelning inom Ljura 1:1 (Ljurafältet) i Norrköpings kommun

Marktilldelning inom Ljura 1:1 (Ljurafältet) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2014-05-22 Marktilldelning inom Ljura 1:1 (Ljurafältet) i Norrköpings kommun Inbjudan till markanvisning för bostadsbebyggelse genom anbudsförfarande. Denna handling liksom tillhörande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Diarienummer BN 2005/0480 Detaljplan för Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-11-15, reviderad 2007-02-12 LAGA KRAFT 2007-03-22 1 (7)

Läs mer

ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-05-20. Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014

ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-05-20. Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014 2014-05-20 Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014 ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN i Mölnlycke Härryda kommun 1 2 Inbjudan till markanvisningstävling Enebacken i Mölnlycke INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Program för markanvisningstävling

Program för markanvisningstävling G RA 16 D I B 20 RT ARS E NA 1 M M Ä L ST 3 NA SE HANINGES NYA STADSDEL VEGA Program för markanvisningstävling Tillsammans fortsätter vi framtidsbygget! Innehållsförteckning Inbjudan till markanvisningstävling...

Läs mer

Anbud ska vara Nacka kommun tillhanda senast xx juni 2016 kl 17.00

Anbud ska vara Nacka kommun tillhanda senast xx juni 2016 kl 17.00 2016-02-23 1 (13) PM Nybackakvartertet i Orminge centrum. Idéskiss Nybackakvarteret, en del av Orminge centrum Inbjudan till markanvisning 155 lägenheter med fri upplåtelseform 15 500 BTA bostäder Byggstart

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Diarienummer PBN 2012-159 214 Detaljplan för DEL AV ÖRBY 5:113 Örby, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad datum 2014-01-13 Planarkitekt, Adam Peterson

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

Inbjudan anbudsförfarande

Inbjudan anbudsförfarande Inbjudan anbudsförfarande - Hälsinggårdsskolan Inbjudan Falun kommun inbjuder härmed till ett anbudsförfarande för att förvärva och uppföra bostäder inom det som tidigare var Hälsinggårdsskolan i Falun.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2008-08-11 NORMALT PLANFÖRFARANDE (UTSTÄLLNINGSHANDLING) DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Inbjudan till anbudstävling för att förvärva och uppföra bostäder inom Seglarbyn i Gustavsberg, Värmdö kommun

Inbjudan till anbudstävling för att förvärva och uppföra bostäder inom Seglarbyn i Gustavsberg, Värmdö kommun 2014-01-30 Inbjudan till anbudstävling för att förvärva och uppföra bostäder inom Seglarbyn i Gustavsberg, Värmdö kommun Illustration 1: Flygbild över Gustavsberg med Seglarbyn inom den markerade cirkeln

Läs mer

Del av Brännebrona 1:45

Del av Brännebrona 1:45 HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 2007-05-16 Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: 03/032/214 DETALJPLAN FÖR OMRÅDE ÖSTER OM VATTENTORNET Mariedal 1:6, Trötenområdet Lysekils kommun ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar

Läs mer

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5)

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5) 1(5) Dnr 0481/10 Antagandehandling 2015-09-16 DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

MARKTILLDELNINGSAVTAL

MARKTILLDELNINGSAVTAL Inför exploatering av ett område bestående av del av fastigheten Linköping Smedstad 1:4 inom Västra Valla i Linköpings kommun, har Linköpings kommun (org. nr. 212000-0449), nedan kallad kommunen, och Bolaget

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-11 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(15) Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för del av fastigheten 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun den 28 oktober 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(15) Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län

Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Illustrationskarta i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

s. u 1 0 /11c; 1 Markanvisningsavtal SALA KOMMUN 1 Anvisning 3 Reservation Bilaga~ L ~3 ~ lnk. 2015-05- 2 7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

s. u 1 0 /11c; 1 Markanvisningsavtal SALA KOMMUN 1 Anvisning 3 Reservation Bilaga~ L ~3 ~ lnk. 2015-05- 2 7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING s. u 1 0 /11c; 1 Bilaga~ L ~3 ~ SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2015-05- 2 7 Opl,; KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Mellan ägaren av Kristina 4:271, Sala kommun, org.nr 212000-2098, Box 304,

Läs mer

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås Helena Hansson Tel 021-39 23 68 DP 1650 2008-04-15 Dnr 06:10227-BN 540 Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl.

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Habo kommun Planbeskrivning Antagen 11 december 2013 Laga kraft 8 januari 2014 Genomförandetiden utgår 8 januari 2029 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rikstens företagspark, del 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rikstens företagspark, del 1 36-10 Mark och exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING 2015-05-15 SBN 2015-05-19 1 [7] Referens Kristofer Uddén GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rikstens företagspark, del 1 Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 1(4) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Inledning Mölndals stads riktlinjer för exploateringsavtal beskriver vilka riktlinjer och

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) ANTAGANDEHANDLING 1(5) Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323)

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och byggnadsnämnden Datum: 2016-02-10 D.nr: BYGGd-2015-150.214 Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder vid Måbärsstigen

Markanvisningstävling för bostäder vid Måbärsstigen Jonas Norberg 08-508 264 81 jonas.n.norberg@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder vid Måbärsstigen Exploateringskontorer bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse inom del

Läs mer

Inbjudan. Förutsättningar

Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter vid Mariehällsvägen, inom Mariastaden. Vi ställer oss även

Läs mer