KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN"

Transkript

1 DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA arkitektbyrå ab beslutsdatum GODKÄND ANTAGEN LAGA KRAFT sign

2 Detaljplan för Tornstigen (del av Dottevik 2:77) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning - Utlåtande PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planen skall göra det möjligt att uppföra sju nya enbostadshus längs Tornstigen, omedelbart öster om befintlig detaljplanelagd bebyggelse. AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN Markens lämplighet Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 skall mark- och vattenområden användas, för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Planområdet ligger inom Arvikas tätortsområde. Platsen ligger strategiskt till för den planerade verksamheten i direkt anslutning till kommunal infrastruktur. Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intentionerna i 3 kap. 1. Värdefulla områden Enligt miljöbalkens 3 kap. 2-5 skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada. Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall, enligt miljöbalkens 3 kap. 6, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Föreslagen planering tar inte något sådant område som avses ovan i anspråk.

3 2 Riksintressen Miljöbalkens 3 kap. behandlar även särskilt värdefulla områden enligt ovanstående uppräkningar, de så kallade riksintressena. För riksintressena skärps skyddskravet. Områden av riksintresse ska skyddas mot påtaglig skada. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra ingrepp som hotar riksintressena. Den föreslagna planeringen berör inget riksintresseområde. Miljökvalitetsnormer I miljöbalkens 5 kap. anges miljökvalitetsnormer för utomhusluft vad avser partiklar (PM 10), kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid och ozon. Minst skillnad mellan normer och uppmätta halter av luftföroreningar brukar det vara i miljöer likt denna för partiklar, bensen och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i andra hand för kvävedioxid. Arvika kommun har under ett antal år gjort luftmätningar i tätorten. Resultaten visar höga halter av partiklar, VOC (lättflyktiga organiska ämnen bl.a. bensen) och PAH (polyaromatiska kolväten). De miljökvalitetsnormer som gäller idag uppfylls men det kan bli svårt att på sikt klara de skärpta gränser som är på förslag. Detta gäller för de mest utsatta delarna, dvs. centrala Arvika. Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Ett plangenomförande kommer endast marginellt att öka trafikbelastningen i området. Mot bakgrund av detta, tidigare gjorda mätningar i centrum och planområdets geografiska läge görs bedömningen att planen inte medför risk för att gällande miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. PLANDATA Läge Planområdet är beläget i Dottevik inom Arvikas tätortsområde. Det ligger lite drygt två kilometer sydöst om Arvika centrum, längs Tornstigen. G: \Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

4 3 Planområdet avgränsas i väster av befintlig bebyggelse, i norr av befintlig bebyggelse och naturmark och i öster och söder av ängs- /åkermark. Areal Planområdets areal är ca 2,7 hektar. Markägoförhållanden Marken inom planområdet ägs av Arvika kommun. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga Föreslagen markanvändning strider inte mot kommunens översiktsplaner plan 90, antagen av kommunfullmäktige den 24 september Området ses här som en del av Arvika tätort utan närmare precisering. I det förslag till ny översiktsplan har tagits fram, och ställas ut under juni augusti 2007, ses det aktuella området som ett s.k. utredningsområde för bostäder. Den föreslagna planeringen har alltså stöd i översiktplanen. Detaljplaner, Den norra delen av det föreslagna planområdet omfattas av detaljplan, områdes- förslag till stadsplan för stadsdelen Dottevik inom Arvika stad, bestämmelser, fastställd den 29 augusti förordnanden m.m. Planen anger bostadsändamål, friliggande enbostadshus i högst två våningar, för det aktuella området. Planens genomförandetid är utgången. För den södra delen av det föreslagna planområdet finns ingen detaljplan och inte heller några andra bestämmelser eller förordnanden. Program för planområdet Bedömningen görs att något detaljplaneprogram inte behöver upprättas. Planläggningen har stöd i gällande översiktsplanering. Behovsbedömning Detaljplanen bedöms inte medföra någon sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten eller andra resurser som avses i 5 kap. 18 plan- och bygglagen, 6 kap. 11 miljöbalken och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att den behöver föregås av en miljöbedömning/mkb. Däremot görs bedömningen att en trafikteknisk utredning bör göras som belyser vilka trafiktekniska krav som bör ställas på Tornstigen utifrån framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Vidare bör en översiktlig geoteknisk undersökning tas fram. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

5 4 FÖRUTSÄTTNINGAR Natur topografi vegetation Planområdet ligger i en sydöstsluttning. De högsta nivåerna i nordväst ligger på ca +65,0 meter och de lägsta i sydöst på ca +58,0 meter (RH 2000). Planområdet utgörs till stor del av ängs-/åkermark. Inom den norra delen finns viss trädvegetation med björk som dominerande art. Inom det befintliga bostadsområdet finns en rik och varierad vegetation med bl.a. ett antal större karaktärsskapande björkar längs Tornstigen. Trädgårdarna är uppvuxna och lummiga med blommor, buskar och fruktträd av olika slag. landskapsbild Genom det befintliga bostadsområdet, som omfattar ett trettiotal enbostadshus orienterade kring en höjd, slingrar sig Tornstigen. Åt öster öppnar sig landskapet och ängs-/åkermarken sträcker ut sig åt söder tills den möter skogen. Här bli bebyggelsen glesare och av mer lantlig karaktär där den ligger orienterad längs vägen. biotopskydd I planområdets sydvästra del, i anslutning till Tornstigen, finns en enkelsidig björkallé. Alléer äger generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 miljöbalken. Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen kan medge dispens om särskilda skäl föreligger. geotekniska förhållanden För planområdet har gjorts en geoteknisk undersökning av SWECO VBB daterad 10 december Undersökningen visar att det under ett ca 0,2 till 0,3 meter tunt mulljordstäcke finns naturligt lagrad jord av finkorniga sediment ovan fast friktionsjord på berg. Sedimentens mäktighet varierar från ca 0,7 meter i den norra delen av området till ca 9,5 meter i den södra delen. Sedimenten består överst av ca 0,5 till 1,0 meter silt med torrskorpekaraktär och torrskorpelera i växelvis lagring. Härunder återfinns silt som ställvis är lerig samt tunna lager med lera ned till ca 2,8 till 6,0 meters G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

6 5 djup under markytan. Ställvis förekommer ett tunt lager med finsand med silt- och lerskikt. På ca 2,8 till 6,0 meters djup har lös lera med större sammanhängande mäktighet påträffats. Lerans mäktighet är enligt undersökningen störst i områdets sydöstra del där den uppmätts till ca 3,5 meter. Underliggande friktionsjord är fast till mycket fast lagrad och utgörs av sandig siltig morän. Naturligt lagrad jord är till följd av sitt stora siltinnehåll mycket flytbenägen vid vattenmättnad. Vidare är den mycket tjälfarlig. Fri grundvattenyta har noterats på mellan 0,5 och 1,7 meter under nu-- varande markyta. Grundvattenytans nivå varierar dock med årstid och nederbördsmängd. förorenad mark Det finns inga historiska belägg för att det skulle ha funnits verksamhet inom området som kunnat medföra föroreningar av marken. Området har utgjorts av naturmark och ängs-/åkermark under överskådlig tid. radon fornlämningar I samband med den geotekniska undersökningen gjordes även en markradonmätning. Den visar att jorden inom planområdet är att klassa som s.k. låg- till normalradonmark. Det finns, enligt fornminnesregistret, inga kända fornlämningar inom planområdet. Verksamheter inom planområdet Planområdet utgörs i stort av naturmark norr om och ängs-/åkermark söder om Tornstigen. Området har en viss betydelse som rekreationsområde för kringboende. Ängs-/åkermarken slås regelbundet och landskapet hålls därmed öppet. Norr om Tornstigen har en kommunal lekplats anlagts. utom planområdet Närmast i väster ligger ett bostadsområde med villabebyggelse. Österut längs Tornstigen blir bebyggelsen glesare och av landsbygdskaraktär. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

7 6 Något egentligt lantbruk pågår dock inte inom området även om ängs- /åkermarken fortfarande hålls öppen. Norrut ligger Lycke industriområde med flera tunga industrier och i söder utbreder sig skogsmarken. Längre västerut på andra sidan Säfflevägen /länsväg 175, ligger stadsdelen Dottevik med bostadsbebyggelse och vissa servicefunktioner. Bebyggelse inom planområdet Det finns inga byggnader inom planområdet idag förutom en transformatorbyggnad i planområdets västra del. utom planområdet Den anslutande villabebyggelsen i väster är av varierande ålder och utseende, de äldsta husen är uppförda i början på 1900-talet medan andra är uppförda under de senaste åren. Byggnaderna är till största delen uppförda i en och halv våningar med fasader i trä. Kulörerna varierar från ljusa kulörer till falurött. De är vackert orienterade kring Tornstigen och ett anslutande småskaligt gatunät. Området är kuperat med en antal större träd. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

8 7 Bebyggelsen österut längs Tornstigen är av mer lantlig karaktär med faluröda byggnader och större uthus. Samhällsservice Förskola samt låg- och mellanstadieskola finns inom Dotteviksområdet ca 600 meter väster om planområdet. Högstadieskola och gymnasium finns inne i Arvika, avståndet dit är ca tre kilometer. Vårdcentral och sjukhus finns inne i Arvika. Kommersiell service Kommersiell service i full omfattning finns inne i Arvika. Inom Dotteviksområdet finns bl.a. en kiosk och en pizzeria Friytor lek och rekreation En lekplats finns inom den norra delen av planområdet. Den har anlagts av kommunen och ligger på kommunal mark men sköts av en föräldraförening i området. Flera spåranläggningar för motion finns inom ca två kilometer från planområdet, varav bl.a. ett elljusspår. Friluftsbad finns vid Ingestrand ca två och en halv kilometer söder om planområdet. naturmiljö Planområdet utgörs till stor del av ängs-/åkermark som omges av naturmark. Söder om planområdet finns större skogsområden. Trafik biltrafik Planområdet angörs från Tornstigen som är en tvärgata till Säfflevägen/ länsväg 175. Tornstigen är kommunal gata inom den detaljplanelagda delen och enskild väg, som sköts av kommunen, öster där om. Tornstigen är, inom den västra delen, smal och slingrande. Den kantas av stora träd, staket och trädgårdar. Vägen är delvis mycket smal, delvis bara 4-4,5 meter bred vilket innebär att framkomligheten är begränsad för stora fordon och vid möten även för personbilar. Problemet blir ännu G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

9 mer påtagligt vintertid då snövallar gör vägen ännu smalare. Både personbilar och lastbilar kan dock mötas i de gatukorsningar som ligger utmed vägen. Den smala vägen gör att nästan alla bilister håller låg hastighet. Tornstigen ingår i lokalnätet enligt kommunens trafiknätsanalys från år 2000 medan Säfflevägen/länsväg 175 klassas som genomfart. Skyltad hastighet på såväl Tornstigen som Säfflevägen/länsväg 175, inom det aktuella avsnittet, är 50 km/tim. 8 parkering buss Det finns inget parkeringsbehov inom det föreslagna planområdet idag. Inom det anslutande bostadsområdet sker parkeringen på de egna fastigheterna. Busstrafiken är utbyggd inom tätorten med s.k. pendellinjer och flexlinjer som utgår från busstationen i Palmviken. Närmaste hållplats ligger vid Tornstigens anslutning till Säfflevägen/länsväg 175 ca 300 meter väster om planområdet. Hållplatsen trafikeras av busslinje 51, Ingesund-Palmviken, som har en turtäthet 2 ggr/timmen under kontorstid. tåg Järnvägsförbindelsen Stockholm-Oslo trafikerar Arvika. Avståndet till stationen i Arvika centrum är ca tre kilometer. gång-, cykel- Det finns separat GCM-väg utbyggd från Arvika centrum till Dotteviksoch moped- området väster om Säfflevägen/länsväg 175. trafik Inom det till planområdet gränsande bostadsområdet längs Tornstigen är GCM-trafiken hänvisad till s.k. blandtrafikgator. Störningar buller biltrafik Planområdet ligger längs Tornstigen. Trafikmängden uppskattas här till mellan fordon per vardagsdygn, vilket innebär bilar per timme under de mest belastade tiderna på morgonen och eftermiddagen. Det gäller den västra delen av Tornstigen. Förbi det nu aktuella planområdet bedöms trafikmängden vara mindre än hälften. Andelen tung trafik är låg. Trafikförsörjningen av Lycke industriområde sker helt via Korpralsvägen och Mötterudsvägen. Säfflevägen/länsväg 175 ligger som minst ca 200 meter väster om planområdet. Den trafikeras med ca fordon per årsmedeldygn. tågtrafik industribuller vibrationer elektromagnetiska fält Järnvägen Stockholm-Oslo ligger ca 750 meter norr om planområdet. Drygt 400 meter norr om planområdet ligger Lycke industriområde med flera tunga industrier. Någon risk för störande vibrationer bedöms inte föreligga, den tunga trafiken i närområdet är mycket liten. Inom planområdets västra del finns en transformatorbyggnad. Den belastas med 10 kv, lokalnätet. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

10 Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas för miljöer där människor stadigvarande vistas kan sättas till 0,2 µt utifrån den vägledning som utarbetats gemensamt av Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och SSI angående försiktighetsprincipens tillämpning. värmeverk Det finns ett värmeverk inom Lycke industriområde. Det ligger ca 600 meter öster om planområdet. Riktvärdet för skyddsavstånd enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, varierar mellan 50 och 700 meter beroende på storlek och bränsleslag. 9 djurhållning Det förekommer begränsad djurhållning, ett mindre antal hästar, öster om planområdet. Avståndet till närmaste hästhage är ca 250 meter. Avståndet till stall är längre. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, är riktvärdet för skyddsavstånd till djurhållning i lantbruk 500 meter. Motsvarande skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 1989:6 anges till 200 meter. transport av farligt gods Säfflevägen/länsväg 175 är primär transportled för farligt gods. Transporter av farligt gods sker också på järnvägen. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges riktvärdet för skyddsavstånd med avseende på vägtransporter av farligt gods till 100 meter. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2000:01 Rikshänsyn vid ny bebyggelse bör risksituationen bedömas vid exploatering inom 100 meter från en transportled för farligt gods. 25 meter närmast transportleden bör lämnas helt byggnadsfritt och personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 75 meter från en transportled för farligt gods. industriverksamhet Drygt 400 meter norr om planområdet ligger Lycke industriområde med flera tunga industrier, bl.a. ett gjuteri. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges riktvärdet för skyddsavstånd till industri om av denna typ till 500 meter. Miljöproblemen utgörs normalt av luftföroreningar, buller och transporter. Teknisk försörjning vatten, avlopp och dagvatten värme Det angränsande bostadsområdet längs Tornstigen är ansluten till det kommunala VSD-nätet. Värmeförsörjningen inom det angränsande bostadsområdet sker via egna anläggningar. Värmeverk finns inom Lycke industriområde. Några ledningar finns dock inte framdragna till området. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

11 10 el Ledningar finns inom området. Arvika Elnät är nätägare. tele, data avfall Ledningar finns inom området. Avfallshanteringen sker enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Kommunens återvinningscentral finns vid Mosseberg och närmaste återvinningsstation finns inom Dotteviksområdet. FÖRÄNDRINGAR Natur topografi Områdets naturgivna förutsättningar skall tas till vara. Landskapets naturliga topografi skall i så stor utsträckning som möjligt utnyttjas och ses som tillgångar vid exploateringen. Bebyggelse skall inpassas i den befintliga terrängen. Schaktning och fyllning skall minimeras, stödmurar och onaturliga slänter undvikas. Terrängförhållandena skall aktivt nyttjas när det gäller bebyggelsens utformning, utsiktsmöjligheter, solinstrålning m.m. Detta ställer självfallet krav på val av byggnadstyp och grundläggningssätt. vegetation Inom naturmarksområdena skall den naturliga vegetationen i möjligaste mån behållas. Denna mark skall ses som en del av den övergripande grönstrukturen inom området. Planen har utformats så att sammanhängande gröna ytor skapats för att minska barriäreffekter och spara spridningskorridorer för djur och växter. Inom kvartersmarken kommer den befintliga vegetationen till allra största delen att ersättas av trädgårdsanläggningar. landskapsbild Planen har utformats med hänsyn till landskapsbilden. Det befintliga bostadsområdet längs Tornstigen har en tätbebyggelsekaraktär som österut övergår i en landsbygdskaraktär. De nytillkomna byggrätterna har inordnats i gränslandet mellan dessa bebyggelsekaraktärer med kvartersmarken orienterad längs Tornstigen för att förstärka det befintliga intrycket av radby. geotekniska förhållanden Enligt den geotekniska undersökning som genomförts för det aktuella området föreligger inga allvarliga geotekniska hinder eller restriktioner för genomförandet av ny detaljplan. Bostadshusen bedöms kunna grundläggas ytligt med hel kantförstyvad bottenplatta i fast ostörd naturligt lagrad jord. Inom område med lös lera vars mäktighet överstiger 2,0 meter erfordras för helt sättningsfritt utförande djupgrundläggning med spetsbärande pålar. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

12 11 Kompletterande geotekniska undersökningar kan dock komma att erfordras. Detta kommer att bevakas i bygglovsskedet. förorenad mark radon fornlämningar Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas markföroreningar eller misstänkta markföroreningar skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. kommunen, för samråd om hur hantering och sanering av schaktmassor skall ske. Området klassas som ett låg- till normalriskområde för radon. Där mark är klassad som normalriskområde för radon skall bebyggelse uppföras i radonskyddande utförande. Detta kommer att bevakas i bygglovsskedet. Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten, påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. Verksamheter Planområdet kommer att användas för bostadsändamål. Med bostadsändamål menas att boendet skall vara verksamhetens huvudsyfte och dessutom ha varaktig karaktär. Dit hör även bostadskomplement av olika slag såsom garage/parkering, förråd och liknande. I begreppet ingår även kategoribostäder av olika slag såsom gruppbostad, träningsbostad och liknande även om boendet kräver ständig tillsyn av personal. Upplåtelseform och boendeform har ingen betydelse i sammanhanget. Vid annan verksamhet i en bostad gäller att huvudsyftet alltid skall vara boendet. Enstaka arbetsrum i en stor bostad skall dock kunna accepteras. Verksamheten skall så långt möjligt anpassas till ett uthålligt system som ger så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Bebyggelse Planen möjliggör att sju friliggande enbostadshus uppförs längs Tornstigen. Man kan förenklat säga att de byggrätter som idag finns i den befintliga detaljplanen norr om Tornstigen flyttas söderut, dvs. längre bort från den tunga industriverksamheten inom Lycke industriområde. De orienteras nu istället längs Tornstigen på sätt som liknar den mer lantliga bebyggelsen längre öster ut. Alla tomter inom det nu aktuella planområdet nås från Tornstigen. Planen har getts en enkel kvartersstruktur. Mot gatorna redovisas en zon, förgårdsmark, om tre meter som inte får bebyggas. I övrigt gäller att byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Inom kvartersmarken för bostadsändamål söder om Tornstigen finns även en zon för allmänna underjordiska ledningar som inte får bebyggas. Utnyttjandegraden anges som en största tillåten byggnadsarea i procent av tomtarean. Med byggnadsarea menas den area byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse, dvs. även olika bostadskomplement såsom förråd, garage och liknande. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

13 12 I planen anges att 20 % av tomtarean får bebyggas. En exploateringsgrad som i stort överensstämmer med bebyggelsemönstret inom det befintliga detaljplanelagda området. Bostadsbebyggelsen får uppföras till maximalt två våningars höjd och vind får inte inredas. Möjligheten att bygga i två våningar skapar förutsättningar för att hålla nere byggnadsarean, dvs. byggnadens avtryck på marken, och därmed kan kanske mer värdefull markyta och vegetation sparas samtidigt som det stämmer överens med befintligt bebyggelsemönster inom området. I planen anges vidare en största tillåten taklutning på 34. Det möjliggör användningen av tegel som taktäckningsmaterial och anknyter till den lokala byggnadstraditionen. För komplementbyggnader gäller en högsta byggnadshöjd på 3,0 meter och även där en största tillåten taklutning på 34. Planen innehåller en utseendebestämmelse om att byggnadernas fasader skall ha träpanel. Detta för att på något sätt hålla ihop området och skapa en bra anpassning till omgivningen. Den befintliga transformatorstationen bekräftas i planen och bestämmelse om en högsta byggnadshöjd på 3,0 meter införs i planbestämmelserna. I planens södra del ges byggrätt för en mindre avloppspumpstation med en högsta byggnadshöjd på 3,0 meter. Minsta avstånd mellan bostadshus och pumpstation är 30 meter. De outnyttjade byggrätterna för bostadsändamål i planområdets norra del utraderas och redovisas som naturmark och lekplats. tillgänglighet Byggnader och tillhörande tomter skall utformas så de medger tillgänglighet för personer med funktionshinder. Om det är befogat med hänsyn till terrängen behöver inte kravet på tillgänglighet till byggnaden uppfyllas när det gäller en- och tvåbostadshus. Samhällsservice Bedömningen görs att samhällsservice i erforderlig omfattning finns inom närområdet. Kommersiell service Mot bakgrund av boendets karaktär, i gränslandet mellan tätort och landsbygd, görs bedömningen att kommersiell service i rimlig omfattning finns inom närområdet. Friytor lek- och rekreation naturmiljö Den befintliga lekplatsen som finns inom området bekräftas i planen. I övrigt sker ingen förändring. Planen har utformats så att den nya bebyggelsen inte skall hindra tillgängligheten till kringliggande mark för boende inom området. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

14 Den gamla planens byggrätter för bostadsändamål i den norra delen av planområdet utraderas och redovisas i den nya planen som naturmark. Naturmark redovisas också kring kvartersmarken söder om Tornstigen. Med naturmark menas allmän icke anlagd mark där skötseln normalt inskränker sig till viss städning och eventuellt röjning för att hindra att områdena växer igen. Marken kan i mindre omfattning inrymma parkanläggningar av olika slag men förutsätter inte detta. 13 Trafik biltrafik Planen har utformats så samtliga tillkommande bostadshus kan få körbar förbindelse direkt med Tornstigen. Tornstigen redovisas som lokalgata, vilket innebär att den är främst avsedd för trafik som har sitt mål vid gatan. WSP Samhällsbyggnad har gjort en trafikteknisk bedömning av Tornstigen mot bakgrund av den tillkommande bebyggelsen, daterad 15 oktober Här konstateras att vägen med utgångspunkt från dimensionerande trafiksituationer bör vara minst fem meter bred. Om gatan är smalare än fem meter krävs mötesplatser. I bedömningen antas att ett plangenomförande kan förväntas öka trafikbelastningen på Tornstigens västra del med ca 50 fordon per dygn, vilket innebär 5-7 fordon per timme morgon och eftermiddag. Ökningen, som motsvarar ca 15 % av det nuvarande trafikflödet, bedöms inte märkbart påverka varken framkomlighet eller säkerhet utmed Tornstigen. Tornstigens karaktär och säkerheten för oskyddade trafikanter bedöms vara viktigare än att biltrafiken har hög framkomlighet, därför föreslås att vägens nuvarande sträckning och utseende behålls. Vidare föreslås åtgärder för att ytterligare förbättra säkerheten och i viss mån även framkomligheten: - begränsa hastigheten till 30 km/tim inom det tätbebyggda området, - bredda den belagda körbanan till 4,5 meter där det är möjligt utan att intrång behöver göras på tomtmark eller att träd behöver avverkas, och -eventuella snövallar tas bort så att körbanan är minst 4,5 meter bred även vintertid. I övrigt kommer inga förändringar att ske med anledning av planen. parkering kollektivtrafik Parkeringsbehovet skall lösas inom respektive fastighet. Ingen förändring kommer att ske. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

15 14 gång-, cykel och mopedtrafik GCM-trafik inom området bedöms även fortsättningsvis kunna ske på blandtrafikgator. Möjligheten för oskyddade trafikanter och särskilt barn att trafiksäkert kunna korsa Säfflevägen/länsväg 175 bör uppmärksammas i den fortsatta processen. Det är viktigt i samband med nyexploateringar och andra förändringar att uppmärksamma de nya trafikmönster som alltid uppstår. Här bör barn och andra oskyddade trafikanter prioriteras och ägnas särskild uppmärksamhet. Arbetet med att öka trafiksäkerheten kan aldrig ses som avslutat. Störningar buller biltrafik Det nya bostäderna bedöms sammantaget ge ett trafiktillskott på ca 45 fordonsrörelser per dygn. Trafikbelastningen och hastigheterna på Tornstigen är så låga att någon risk för att gällande riktvärden för biltrafikbuller skall komma att överskridas inte bedöms föreligga. tågtrafik industribuller Avstånd, topografi och den fysiska miljön i övrigt gör att risk för bullerstörningar över gällande riktvärdena bedöms som obefintlig. Risk för störande industribuller bedöms inte föreligga. Det geografiska läget med tanke på förhärskande vindriktningar och områdets topografi gör att det aktuella planområdet är relativt skyddat. Planen har medvetet utformats så att den byggrätt som idag finns i befintlig detaljplan norr om Tornstigen nu i den nya planen flyttats söderut för att skyddsavståndet till industrierna skall öka och för att därmed bättre kunna trygga en god boendemiljö. elektromag- Erfarenhetsmässigt görs bedömningen att magnetfältsnivån 0,2 µt netiska fält klaras redan på ca fem meters avstånd från en transformatorbyggnad av detta slag och med aktuell spänning. Avståndet till närmaste byggrätt för bostadsändamål är mer än 15 meter så några hälsorisker bedöms inte föreligga. värmeverk djurhållning Med tanke på avstånd, vindriktning och transportvägar bedöms inte värmeverket utgöra någon störning för planområdet. Mot bakgrund av verksamhetens omfattning och planområdets karaktär av ett boende i gränslandet mellan tätorten och landsbygden får ca 250 meter sammantaget ses som ett fullt acceptabelt skyddsavstånd. Hästhållningen i området kan inte heller sägas vara av den omfattningen att den fullt ut kan anses omfattas av Boverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsavstånd som torde avse större anläggningar. Vidare har nya studier visat att hästallergener inte förflyttar sig i luft i den omfattning man tidigare trott. transporter av farligt gods Mot bakgrund av avstånden till transportvägarna bedöms inga risker föreligga. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

16 15 industriverksamhet Delar av planområdet i norr uppfyller inte riktvärdet för skyddsavstånd till tung industri av aktuell sort. Med tanke på topografin, det geografiska läget, förhärskande vindriktningar, transportvägar m.m. bedöms ändå risken för störningar som liten. Planen har också utformats så att befintliga byggrätter i den nya planen omfördelats och flyttats längre söder ut, dvs. bort från industriområdet. avloppspumpstation I planen redovisas en ny avloppspumpstation. I Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges 50 meter som riktvärde för skyddsavstånd till en pumpstation som betjänar fler 25 personer. De problem som kan uppstå är framförallt luktproblem och buller. Hur många personer den aktuella pumpstationen kommer att betjäna beror på vilken teknisk lösning som väljs. Bedömningen görs dock att det troligen kommer att handla om personer. Planen har utformats så att minsta avstånd mellan bostadshus och pumpstation blir minst 30 meter. Av landskapsbildsskäl har det bedömts angeläget att placera byggnaden i anslutning till övrig bebyggelse. Mot bakgrund av detta kommer pumpstationen att utföras väl bullerisolerad och förses med kolfilterrening. Teknisk försörjning vatten och avlopp En utbyggnad av det kommunala nätet kommer att ske inom planområdet. Bebyggelsen kommer sedan att anslutas till nätet. En avloppspumpstation kommer att behöva byggas. dagvatten värme el tele, data avfall Dagvatten från hårdgjorda ytor och tak kommer att omhändertas lokalt, exempelvis genom täckdikning och öppet dike som mynnar ut i en bäck söder om planområdet. Bestämmelse om detta har förts in i planen. Uppvärmning kommer att ske via egna anläggningar. Anslutning kommer att ske till befintligt nät. Anslutning kommer att ske till befintligt nät. Avfallshantering skall ske enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Administrativa frågor Planens genomförandetid är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga kraft. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

17 16 Konsekvenser av planens genomförande Den föreslagna utbyggnaden med ytterligare sju bostäder kommer självfallet att få både visuella och fysiska konsekvenser. Ambitionen i planen har dock varit att minimera ingreppen och anpassa förändringarna till områdets förutsättningar och kvaliteter. Den nya bebyggelsen har lokaliserats längs Tornstigen. Ett bebyggelsemönster som är tydligt längre österut längs Tornstigen. Bebyggelsen knyter alltså mer an till landsbygdskaraktären i öster än tätortskaraktären i väster. Planen har strävat efter att skapa en sammanhängande allmänt tillgänglig grönstruktur för att minimera exploateringens barriäreffekter bl.a. för det rörliga friluftslivet och men också för att skapa spridningskorridorer för växt- och djurliv. För redan boende i området kommer den föreslagna exploateringen att få vissa konsekvenser. Några fastigheter med ett relativt fritt läge får nya grannar. Andra får de nya byggnaderna inom synhåll, utsikten förändras osv. Mer människor i området innebär också att belastningen på servicefunktioner, fritidsanläggningar, rekreationsområden och trafiknät kommer att öka något. Samtidigt skapas också, totalt sett, bättre förutsättningar för utveckling och förbättringar inom dessa områden. Etableringen kan också innebära att området socialt vitaliseras, det skapar bl.a. möjligheter för både barn och vuxna att knyta nya kontakter. Ett långsiktigt uttalat mål för Arvika kommun är att växa bl.a. för att skapa ett förbättrat skatteunderlag och därmed bättre möjligheter att behålla och utveckla såväl kommersiell service som samhällsservice. En förutsättning för detta är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och attraktiva bostadslägen. Plangenomförandet innebär att det tillskapas sju nya tomter i en naturskön omgivning med närhet till stadens service till förhållandevis låga infrastrukturella kostnader. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid upprättandet av planen har planarkitekt Jenny Bollner, projektledare Dan Koppfeldt och planeringschef Ulf Richardson medverkat Jan Erik Engström arkitekt SAR/MSA G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

18 Detaljplan för Tornstigen (del av Dottevik 2:77) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande. Tidplan planprocessen Beslut om samråd maj -07 Samråd med berörda samt remiss till juni -07 myndigheter och kommunala nämnder Beslut om utställning januari -08 Utställning januari/februari -08 Antagande maj -08 Laga kraft juni -08 iordningställande När erforderliga planbeslut är fattade, medel ställts till förfogande och av gator, led- behov föreligger. ningsnät o.likn.. bebyggelse Bebyggelse kan uppföras efter fastighetsbildning, när infrastruktur byggts ut och bygglov erhållits. Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till tio (10) år från lagakraftdatum.

19 2 Ansvarsfördelning Kommun ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: - behovsbedömning, - planarbete, - försäljning av mark för plangenomförande, - förbindelsepunkter till kommunens ledningsnät, - iordningställande av allmän platsmark inklusive gator, - erforderliga fastighetsbildningsåtgärder (via lantmäteriet), - nybyggnadskarta, - bygglovsprövning / byggsamråd / utsättning. Varje enskild byggherre ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: - förvärv av erforderlig mark för plangenomförande, - bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndigheter och andra, - uppförande av bebyggelse, - anslutningsledningar till kommunens ledningsnät, och - iordningställande av tomtmark inklusive in-/utfarter till kommunens gator. Avtal De förhållanden mellan respektive byggherre och kommunen som kan behöva regleras när det gäller exploateringen kommer att göras i köpekontrakten. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Nya fastigheter bildas genom avstyckningar från fastigheten Dottevik 2:77. Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. EKONOMISKA FRÅGOR Kommunen får direkta kostnader för planarbete, fastighetsbildning, utbyggnad av ledningsnätet och iordningställande av allmän platsmark inklusive gator. Den totala kostnaden bedöms preliminärt att uppgå till tkr varav 400 tkr avser s k generalplanekostnad för del av valedningarna som inte ska belasta tomtkostnaderna för de sju nya tomter som tillskapas. Kommunen får direkta intäkter från markförsäljning, planavgifter, bygglovsavgifter, anslutningsavgifter, avgifter för utsättning och nybyggnadskarta. För att uppnå full täckning av exploateringskostnaderna (exklusive generalplanekostnaderna) uppskattas preliminärt att tomtpris och vaanläggningsavgift sammanlagt bör vara cirka 270 tkr. De ekonomiska frågorna mellan kommunen och respektive byggherre kommer att regleras i köpekontrakten.

20 3 TEKNISKA FRÅGOR Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med bygglovsprövningen, det beställs på kommunen. Grundundersökningsutlåtande kan komma att krävas i samband med bygglovsprövningen såvida det inte bedöms obefogat med hänsyn till exploateringens ringa omfattning eller andra omständigheter. Bestämmelser har införts i planen om att dagvattnet skall omhändertas lokalt. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid upprättandet av genomförandebeskrivningen har planeringschef Ulf Richardson och markingenjör Ann-Marie Andreasson medverkat Jan Erik Engström arkitekt SAR/MSA

21 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Utlåtande Samråd har ägt rum för ändring av detaljplan Tornstigen den 16 januari t.o.m. den 18 februari Planhandlingar har sänds ut till berörda fastighetsägare samt att de funnits tillgängliga på Arvika kommuns hemsida, på biblioteket och i Stadshuset på plan 2. Synpunkter som inkommit finns redovisade i detta särskilda utlåtande med kommentarer från avdelningen för planering och utveckling, Arvika kommun. Synpunkter som inkommit under samrådstiden för detaljplanen mellan den 24 maj t.o.m. den 2 juli 2007 finns sammanställda i samrådsredogörelsen. 1

22 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Länsstyrelsen sid 1/

23 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Lantmäteriet sid 1/

24 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Telia sid 1/

25 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Miljöstaben sid 1/1 I samrådshandlingen fanns en bestämmelse om radonskyddat utförande, utställninshandlingen har dock redigerats och bestämmelsen tagits bort. Detta då den geotekniska utredningen visar på att planområdet är ett låg- till normalriskområde för markradon. En bräddningsmöjlighet för avloppspumpstationen kommer att ses över i projekteringen av planområdet. 5

26 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Lärande och stöd sid 1/1 Yttrandet föranleder inga ändringar i planförslaget. 6

27 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Börje Mathiasson sid 1/1 Ett genomförande av detaljplanen kommer att leda till mindre breddningar på Tornstigen, så att körbanan blir minst 4,5 meter där det är möjligt, utan att intrång behöver göras på tomtmark eller att träd behöver avverkas. 7

28 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Ann-Christin och Bernt Olsson sid 1/1 I framtagandet av detaljplanen har en trafikutredning tagits fram, vilken visar på att Tornstigen klarar den ökning av biltrafik som dessa sju föreslagna tomter kommer att innebära. Planförslaget har även under planprocessen kommit att minskats från elva tomter till sju enligt tidigare förslag. Avdelningen för tekniskförsörjning kommer även att se över hastighetsbegränsningen längsmed Tornstigen. 8

29 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Annica Axelsson sid 1/2 Arvika kommun har i dagsläget ett behov att tillskapa attraktiva tomter för människor som önskar bygga friliggande villor. Avdelningen för Planering och utveckling har därför fått i uppdrag att på ett antal platser inom tätorten se på möjligheten att förtäta. Området kring Tornstigen ses som ett mycket attraktivt område för bostäder då området har en lantligkaraktär samtidigt som det är centrumnära. I detaljplaneprocessen vägs enskilda intressen mot de allmänna. De boende har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget, vilket lett till att förslaget justerats sedan det första samrådet, då det minskats med 4 tomter. 9

30 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Annica Axelsson sid 2/2 Se föregående sida. 10

31 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Ola Eriksson sid 1/1 Se tidigare svar till Ann-Christin och Bengt Olsson. Den komplettering av det antalet tomter som detaljplanen visar på anses kunna klaras via Tornstigen, vilket även den framtagna trafikutredningen visar på. Att bygga en nya anslutningsväg genom fastighet Dottevik 2:77 från planområdet och ansluta lv 175 har diskuterats. Området sydväst om planområdet är även det ett utredningsområde i den översiktsplan som antagits, men som ännu inte vunnit laga kraft. Det är därför inte lämpligt att redan i dagsläget låsa fast anslutningsvägar över marken då markanvändningen inte är beslutad. En anslutning till lv 175 skulle även leda till en högre exploateringskostnad vilket skulle leda till att antalet tomter skulle behöva öka för att täcka kostnaderna. 11

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer