KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN"

Transkript

1 DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA arkitektbyrå ab beslutsdatum GODKÄND ANTAGEN LAGA KRAFT sign

2 Detaljplan för Tornstigen (del av Dottevik 2:77) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning - Utlåtande PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planen skall göra det möjligt att uppföra sju nya enbostadshus längs Tornstigen, omedelbart öster om befintlig detaljplanelagd bebyggelse. AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN Markens lämplighet Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 skall mark- och vattenområden användas, för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Planområdet ligger inom Arvikas tätortsområde. Platsen ligger strategiskt till för den planerade verksamheten i direkt anslutning till kommunal infrastruktur. Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intentionerna i 3 kap. 1. Värdefulla områden Enligt miljöbalkens 3 kap. 2-5 skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada. Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall, enligt miljöbalkens 3 kap. 6, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Föreslagen planering tar inte något sådant område som avses ovan i anspråk.

3 2 Riksintressen Miljöbalkens 3 kap. behandlar även särskilt värdefulla områden enligt ovanstående uppräkningar, de så kallade riksintressena. För riksintressena skärps skyddskravet. Områden av riksintresse ska skyddas mot påtaglig skada. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra ingrepp som hotar riksintressena. Den föreslagna planeringen berör inget riksintresseområde. Miljökvalitetsnormer I miljöbalkens 5 kap. anges miljökvalitetsnormer för utomhusluft vad avser partiklar (PM 10), kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid och ozon. Minst skillnad mellan normer och uppmätta halter av luftföroreningar brukar det vara i miljöer likt denna för partiklar, bensen och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i andra hand för kvävedioxid. Arvika kommun har under ett antal år gjort luftmätningar i tätorten. Resultaten visar höga halter av partiklar, VOC (lättflyktiga organiska ämnen bl.a. bensen) och PAH (polyaromatiska kolväten). De miljökvalitetsnormer som gäller idag uppfylls men det kan bli svårt att på sikt klara de skärpta gränser som är på förslag. Detta gäller för de mest utsatta delarna, dvs. centrala Arvika. Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Ett plangenomförande kommer endast marginellt att öka trafikbelastningen i området. Mot bakgrund av detta, tidigare gjorda mätningar i centrum och planområdets geografiska läge görs bedömningen att planen inte medför risk för att gällande miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. PLANDATA Läge Planområdet är beläget i Dottevik inom Arvikas tätortsområde. Det ligger lite drygt två kilometer sydöst om Arvika centrum, längs Tornstigen. G: \Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

4 3 Planområdet avgränsas i väster av befintlig bebyggelse, i norr av befintlig bebyggelse och naturmark och i öster och söder av ängs- /åkermark. Areal Planområdets areal är ca 2,7 hektar. Markägoförhållanden Marken inom planområdet ägs av Arvika kommun. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga Föreslagen markanvändning strider inte mot kommunens översiktsplaner plan 90, antagen av kommunfullmäktige den 24 september Området ses här som en del av Arvika tätort utan närmare precisering. I det förslag till ny översiktsplan har tagits fram, och ställas ut under juni augusti 2007, ses det aktuella området som ett s.k. utredningsområde för bostäder. Den föreslagna planeringen har alltså stöd i översiktplanen. Detaljplaner, Den norra delen av det föreslagna planområdet omfattas av detaljplan, områdes- förslag till stadsplan för stadsdelen Dottevik inom Arvika stad, bestämmelser, fastställd den 29 augusti förordnanden m.m. Planen anger bostadsändamål, friliggande enbostadshus i högst två våningar, för det aktuella området. Planens genomförandetid är utgången. För den södra delen av det föreslagna planområdet finns ingen detaljplan och inte heller några andra bestämmelser eller förordnanden. Program för planområdet Bedömningen görs att något detaljplaneprogram inte behöver upprättas. Planläggningen har stöd i gällande översiktsplanering. Behovsbedömning Detaljplanen bedöms inte medföra någon sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten eller andra resurser som avses i 5 kap. 18 plan- och bygglagen, 6 kap. 11 miljöbalken och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att den behöver föregås av en miljöbedömning/mkb. Däremot görs bedömningen att en trafikteknisk utredning bör göras som belyser vilka trafiktekniska krav som bör ställas på Tornstigen utifrån framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Vidare bör en översiktlig geoteknisk undersökning tas fram. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

5 4 FÖRUTSÄTTNINGAR Natur topografi vegetation Planområdet ligger i en sydöstsluttning. De högsta nivåerna i nordväst ligger på ca +65,0 meter och de lägsta i sydöst på ca +58,0 meter (RH 2000). Planområdet utgörs till stor del av ängs-/åkermark. Inom den norra delen finns viss trädvegetation med björk som dominerande art. Inom det befintliga bostadsområdet finns en rik och varierad vegetation med bl.a. ett antal större karaktärsskapande björkar längs Tornstigen. Trädgårdarna är uppvuxna och lummiga med blommor, buskar och fruktträd av olika slag. landskapsbild Genom det befintliga bostadsområdet, som omfattar ett trettiotal enbostadshus orienterade kring en höjd, slingrar sig Tornstigen. Åt öster öppnar sig landskapet och ängs-/åkermarken sträcker ut sig åt söder tills den möter skogen. Här bli bebyggelsen glesare och av mer lantlig karaktär där den ligger orienterad längs vägen. biotopskydd I planområdets sydvästra del, i anslutning till Tornstigen, finns en enkelsidig björkallé. Alléer äger generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 miljöbalken. Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen kan medge dispens om särskilda skäl föreligger. geotekniska förhållanden För planområdet har gjorts en geoteknisk undersökning av SWECO VBB daterad 10 december Undersökningen visar att det under ett ca 0,2 till 0,3 meter tunt mulljordstäcke finns naturligt lagrad jord av finkorniga sediment ovan fast friktionsjord på berg. Sedimentens mäktighet varierar från ca 0,7 meter i den norra delen av området till ca 9,5 meter i den södra delen. Sedimenten består överst av ca 0,5 till 1,0 meter silt med torrskorpekaraktär och torrskorpelera i växelvis lagring. Härunder återfinns silt som ställvis är lerig samt tunna lager med lera ned till ca 2,8 till 6,0 meters G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

6 5 djup under markytan. Ställvis förekommer ett tunt lager med finsand med silt- och lerskikt. På ca 2,8 till 6,0 meters djup har lös lera med större sammanhängande mäktighet påträffats. Lerans mäktighet är enligt undersökningen störst i områdets sydöstra del där den uppmätts till ca 3,5 meter. Underliggande friktionsjord är fast till mycket fast lagrad och utgörs av sandig siltig morän. Naturligt lagrad jord är till följd av sitt stora siltinnehåll mycket flytbenägen vid vattenmättnad. Vidare är den mycket tjälfarlig. Fri grundvattenyta har noterats på mellan 0,5 och 1,7 meter under nu-- varande markyta. Grundvattenytans nivå varierar dock med årstid och nederbördsmängd. förorenad mark Det finns inga historiska belägg för att det skulle ha funnits verksamhet inom området som kunnat medföra föroreningar av marken. Området har utgjorts av naturmark och ängs-/åkermark under överskådlig tid. radon fornlämningar I samband med den geotekniska undersökningen gjordes även en markradonmätning. Den visar att jorden inom planområdet är att klassa som s.k. låg- till normalradonmark. Det finns, enligt fornminnesregistret, inga kända fornlämningar inom planområdet. Verksamheter inom planområdet Planområdet utgörs i stort av naturmark norr om och ängs-/åkermark söder om Tornstigen. Området har en viss betydelse som rekreationsområde för kringboende. Ängs-/åkermarken slås regelbundet och landskapet hålls därmed öppet. Norr om Tornstigen har en kommunal lekplats anlagts. utom planområdet Närmast i väster ligger ett bostadsområde med villabebyggelse. Österut längs Tornstigen blir bebyggelsen glesare och av landsbygdskaraktär. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

7 6 Något egentligt lantbruk pågår dock inte inom området även om ängs- /åkermarken fortfarande hålls öppen. Norrut ligger Lycke industriområde med flera tunga industrier och i söder utbreder sig skogsmarken. Längre västerut på andra sidan Säfflevägen /länsväg 175, ligger stadsdelen Dottevik med bostadsbebyggelse och vissa servicefunktioner. Bebyggelse inom planområdet Det finns inga byggnader inom planområdet idag förutom en transformatorbyggnad i planområdets västra del. utom planområdet Den anslutande villabebyggelsen i väster är av varierande ålder och utseende, de äldsta husen är uppförda i början på 1900-talet medan andra är uppförda under de senaste åren. Byggnaderna är till största delen uppförda i en och halv våningar med fasader i trä. Kulörerna varierar från ljusa kulörer till falurött. De är vackert orienterade kring Tornstigen och ett anslutande småskaligt gatunät. Området är kuperat med en antal större träd. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

8 7 Bebyggelsen österut längs Tornstigen är av mer lantlig karaktär med faluröda byggnader och större uthus. Samhällsservice Förskola samt låg- och mellanstadieskola finns inom Dotteviksområdet ca 600 meter väster om planområdet. Högstadieskola och gymnasium finns inne i Arvika, avståndet dit är ca tre kilometer. Vårdcentral och sjukhus finns inne i Arvika. Kommersiell service Kommersiell service i full omfattning finns inne i Arvika. Inom Dotteviksområdet finns bl.a. en kiosk och en pizzeria Friytor lek och rekreation En lekplats finns inom den norra delen av planområdet. Den har anlagts av kommunen och ligger på kommunal mark men sköts av en föräldraförening i området. Flera spåranläggningar för motion finns inom ca två kilometer från planområdet, varav bl.a. ett elljusspår. Friluftsbad finns vid Ingestrand ca två och en halv kilometer söder om planområdet. naturmiljö Planområdet utgörs till stor del av ängs-/åkermark som omges av naturmark. Söder om planområdet finns större skogsområden. Trafik biltrafik Planområdet angörs från Tornstigen som är en tvärgata till Säfflevägen/ länsväg 175. Tornstigen är kommunal gata inom den detaljplanelagda delen och enskild väg, som sköts av kommunen, öster där om. Tornstigen är, inom den västra delen, smal och slingrande. Den kantas av stora träd, staket och trädgårdar. Vägen är delvis mycket smal, delvis bara 4-4,5 meter bred vilket innebär att framkomligheten är begränsad för stora fordon och vid möten även för personbilar. Problemet blir ännu G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

9 mer påtagligt vintertid då snövallar gör vägen ännu smalare. Både personbilar och lastbilar kan dock mötas i de gatukorsningar som ligger utmed vägen. Den smala vägen gör att nästan alla bilister håller låg hastighet. Tornstigen ingår i lokalnätet enligt kommunens trafiknätsanalys från år 2000 medan Säfflevägen/länsväg 175 klassas som genomfart. Skyltad hastighet på såväl Tornstigen som Säfflevägen/länsväg 175, inom det aktuella avsnittet, är 50 km/tim. 8 parkering buss Det finns inget parkeringsbehov inom det föreslagna planområdet idag. Inom det anslutande bostadsområdet sker parkeringen på de egna fastigheterna. Busstrafiken är utbyggd inom tätorten med s.k. pendellinjer och flexlinjer som utgår från busstationen i Palmviken. Närmaste hållplats ligger vid Tornstigens anslutning till Säfflevägen/länsväg 175 ca 300 meter väster om planområdet. Hållplatsen trafikeras av busslinje 51, Ingesund-Palmviken, som har en turtäthet 2 ggr/timmen under kontorstid. tåg Järnvägsförbindelsen Stockholm-Oslo trafikerar Arvika. Avståndet till stationen i Arvika centrum är ca tre kilometer. gång-, cykel- Det finns separat GCM-väg utbyggd från Arvika centrum till Dotteviksoch moped- området väster om Säfflevägen/länsväg 175. trafik Inom det till planområdet gränsande bostadsområdet längs Tornstigen är GCM-trafiken hänvisad till s.k. blandtrafikgator. Störningar buller biltrafik Planområdet ligger längs Tornstigen. Trafikmängden uppskattas här till mellan fordon per vardagsdygn, vilket innebär bilar per timme under de mest belastade tiderna på morgonen och eftermiddagen. Det gäller den västra delen av Tornstigen. Förbi det nu aktuella planområdet bedöms trafikmängden vara mindre än hälften. Andelen tung trafik är låg. Trafikförsörjningen av Lycke industriområde sker helt via Korpralsvägen och Mötterudsvägen. Säfflevägen/länsväg 175 ligger som minst ca 200 meter väster om planområdet. Den trafikeras med ca fordon per årsmedeldygn. tågtrafik industribuller vibrationer elektromagnetiska fält Järnvägen Stockholm-Oslo ligger ca 750 meter norr om planområdet. Drygt 400 meter norr om planområdet ligger Lycke industriområde med flera tunga industrier. Någon risk för störande vibrationer bedöms inte föreligga, den tunga trafiken i närområdet är mycket liten. Inom planområdets västra del finns en transformatorbyggnad. Den belastas med 10 kv, lokalnätet. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

10 Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas för miljöer där människor stadigvarande vistas kan sättas till 0,2 µt utifrån den vägledning som utarbetats gemensamt av Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och SSI angående försiktighetsprincipens tillämpning. värmeverk Det finns ett värmeverk inom Lycke industriområde. Det ligger ca 600 meter öster om planområdet. Riktvärdet för skyddsavstånd enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, varierar mellan 50 och 700 meter beroende på storlek och bränsleslag. 9 djurhållning Det förekommer begränsad djurhållning, ett mindre antal hästar, öster om planområdet. Avståndet till närmaste hästhage är ca 250 meter. Avståndet till stall är längre. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, är riktvärdet för skyddsavstånd till djurhållning i lantbruk 500 meter. Motsvarande skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 1989:6 anges till 200 meter. transport av farligt gods Säfflevägen/länsväg 175 är primär transportled för farligt gods. Transporter av farligt gods sker också på järnvägen. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges riktvärdet för skyddsavstånd med avseende på vägtransporter av farligt gods till 100 meter. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2000:01 Rikshänsyn vid ny bebyggelse bör risksituationen bedömas vid exploatering inom 100 meter från en transportled för farligt gods. 25 meter närmast transportleden bör lämnas helt byggnadsfritt och personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 75 meter från en transportled för farligt gods. industriverksamhet Drygt 400 meter norr om planområdet ligger Lycke industriområde med flera tunga industrier, bl.a. ett gjuteri. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges riktvärdet för skyddsavstånd till industri om av denna typ till 500 meter. Miljöproblemen utgörs normalt av luftföroreningar, buller och transporter. Teknisk försörjning vatten, avlopp och dagvatten värme Det angränsande bostadsområdet längs Tornstigen är ansluten till det kommunala VSD-nätet. Värmeförsörjningen inom det angränsande bostadsområdet sker via egna anläggningar. Värmeverk finns inom Lycke industriområde. Några ledningar finns dock inte framdragna till området. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

11 10 el Ledningar finns inom området. Arvika Elnät är nätägare. tele, data avfall Ledningar finns inom området. Avfallshanteringen sker enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Kommunens återvinningscentral finns vid Mosseberg och närmaste återvinningsstation finns inom Dotteviksområdet. FÖRÄNDRINGAR Natur topografi Områdets naturgivna förutsättningar skall tas till vara. Landskapets naturliga topografi skall i så stor utsträckning som möjligt utnyttjas och ses som tillgångar vid exploateringen. Bebyggelse skall inpassas i den befintliga terrängen. Schaktning och fyllning skall minimeras, stödmurar och onaturliga slänter undvikas. Terrängförhållandena skall aktivt nyttjas när det gäller bebyggelsens utformning, utsiktsmöjligheter, solinstrålning m.m. Detta ställer självfallet krav på val av byggnadstyp och grundläggningssätt. vegetation Inom naturmarksområdena skall den naturliga vegetationen i möjligaste mån behållas. Denna mark skall ses som en del av den övergripande grönstrukturen inom området. Planen har utformats så att sammanhängande gröna ytor skapats för att minska barriäreffekter och spara spridningskorridorer för djur och växter. Inom kvartersmarken kommer den befintliga vegetationen till allra största delen att ersättas av trädgårdsanläggningar. landskapsbild Planen har utformats med hänsyn till landskapsbilden. Det befintliga bostadsområdet längs Tornstigen har en tätbebyggelsekaraktär som österut övergår i en landsbygdskaraktär. De nytillkomna byggrätterna har inordnats i gränslandet mellan dessa bebyggelsekaraktärer med kvartersmarken orienterad längs Tornstigen för att förstärka det befintliga intrycket av radby. geotekniska förhållanden Enligt den geotekniska undersökning som genomförts för det aktuella området föreligger inga allvarliga geotekniska hinder eller restriktioner för genomförandet av ny detaljplan. Bostadshusen bedöms kunna grundläggas ytligt med hel kantförstyvad bottenplatta i fast ostörd naturligt lagrad jord. Inom område med lös lera vars mäktighet överstiger 2,0 meter erfordras för helt sättningsfritt utförande djupgrundläggning med spetsbärande pålar. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

12 11 Kompletterande geotekniska undersökningar kan dock komma att erfordras. Detta kommer att bevakas i bygglovsskedet. förorenad mark radon fornlämningar Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas markföroreningar eller misstänkta markföroreningar skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. kommunen, för samråd om hur hantering och sanering av schaktmassor skall ske. Området klassas som ett låg- till normalriskområde för radon. Där mark är klassad som normalriskområde för radon skall bebyggelse uppföras i radonskyddande utförande. Detta kommer att bevakas i bygglovsskedet. Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten, påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. Verksamheter Planområdet kommer att användas för bostadsändamål. Med bostadsändamål menas att boendet skall vara verksamhetens huvudsyfte och dessutom ha varaktig karaktär. Dit hör även bostadskomplement av olika slag såsom garage/parkering, förråd och liknande. I begreppet ingår även kategoribostäder av olika slag såsom gruppbostad, träningsbostad och liknande även om boendet kräver ständig tillsyn av personal. Upplåtelseform och boendeform har ingen betydelse i sammanhanget. Vid annan verksamhet i en bostad gäller att huvudsyftet alltid skall vara boendet. Enstaka arbetsrum i en stor bostad skall dock kunna accepteras. Verksamheten skall så långt möjligt anpassas till ett uthålligt system som ger så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Bebyggelse Planen möjliggör att sju friliggande enbostadshus uppförs längs Tornstigen. Man kan förenklat säga att de byggrätter som idag finns i den befintliga detaljplanen norr om Tornstigen flyttas söderut, dvs. längre bort från den tunga industriverksamheten inom Lycke industriområde. De orienteras nu istället längs Tornstigen på sätt som liknar den mer lantliga bebyggelsen längre öster ut. Alla tomter inom det nu aktuella planområdet nås från Tornstigen. Planen har getts en enkel kvartersstruktur. Mot gatorna redovisas en zon, förgårdsmark, om tre meter som inte får bebyggas. I övrigt gäller att byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Inom kvartersmarken för bostadsändamål söder om Tornstigen finns även en zon för allmänna underjordiska ledningar som inte får bebyggas. Utnyttjandegraden anges som en största tillåten byggnadsarea i procent av tomtarean. Med byggnadsarea menas den area byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse, dvs. även olika bostadskomplement såsom förråd, garage och liknande. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

13 12 I planen anges att 20 % av tomtarean får bebyggas. En exploateringsgrad som i stort överensstämmer med bebyggelsemönstret inom det befintliga detaljplanelagda området. Bostadsbebyggelsen får uppföras till maximalt två våningars höjd och vind får inte inredas. Möjligheten att bygga i två våningar skapar förutsättningar för att hålla nere byggnadsarean, dvs. byggnadens avtryck på marken, och därmed kan kanske mer värdefull markyta och vegetation sparas samtidigt som det stämmer överens med befintligt bebyggelsemönster inom området. I planen anges vidare en största tillåten taklutning på 34. Det möjliggör användningen av tegel som taktäckningsmaterial och anknyter till den lokala byggnadstraditionen. För komplementbyggnader gäller en högsta byggnadshöjd på 3,0 meter och även där en största tillåten taklutning på 34. Planen innehåller en utseendebestämmelse om att byggnadernas fasader skall ha träpanel. Detta för att på något sätt hålla ihop området och skapa en bra anpassning till omgivningen. Den befintliga transformatorstationen bekräftas i planen och bestämmelse om en högsta byggnadshöjd på 3,0 meter införs i planbestämmelserna. I planens södra del ges byggrätt för en mindre avloppspumpstation med en högsta byggnadshöjd på 3,0 meter. Minsta avstånd mellan bostadshus och pumpstation är 30 meter. De outnyttjade byggrätterna för bostadsändamål i planområdets norra del utraderas och redovisas som naturmark och lekplats. tillgänglighet Byggnader och tillhörande tomter skall utformas så de medger tillgänglighet för personer med funktionshinder. Om det är befogat med hänsyn till terrängen behöver inte kravet på tillgänglighet till byggnaden uppfyllas när det gäller en- och tvåbostadshus. Samhällsservice Bedömningen görs att samhällsservice i erforderlig omfattning finns inom närområdet. Kommersiell service Mot bakgrund av boendets karaktär, i gränslandet mellan tätort och landsbygd, görs bedömningen att kommersiell service i rimlig omfattning finns inom närområdet. Friytor lek- och rekreation naturmiljö Den befintliga lekplatsen som finns inom området bekräftas i planen. I övrigt sker ingen förändring. Planen har utformats så att den nya bebyggelsen inte skall hindra tillgängligheten till kringliggande mark för boende inom området. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

14 Den gamla planens byggrätter för bostadsändamål i den norra delen av planområdet utraderas och redovisas i den nya planen som naturmark. Naturmark redovisas också kring kvartersmarken söder om Tornstigen. Med naturmark menas allmän icke anlagd mark där skötseln normalt inskränker sig till viss städning och eventuellt röjning för att hindra att områdena växer igen. Marken kan i mindre omfattning inrymma parkanläggningar av olika slag men förutsätter inte detta. 13 Trafik biltrafik Planen har utformats så samtliga tillkommande bostadshus kan få körbar förbindelse direkt med Tornstigen. Tornstigen redovisas som lokalgata, vilket innebär att den är främst avsedd för trafik som har sitt mål vid gatan. WSP Samhällsbyggnad har gjort en trafikteknisk bedömning av Tornstigen mot bakgrund av den tillkommande bebyggelsen, daterad 15 oktober Här konstateras att vägen med utgångspunkt från dimensionerande trafiksituationer bör vara minst fem meter bred. Om gatan är smalare än fem meter krävs mötesplatser. I bedömningen antas att ett plangenomförande kan förväntas öka trafikbelastningen på Tornstigens västra del med ca 50 fordon per dygn, vilket innebär 5-7 fordon per timme morgon och eftermiddag. Ökningen, som motsvarar ca 15 % av det nuvarande trafikflödet, bedöms inte märkbart påverka varken framkomlighet eller säkerhet utmed Tornstigen. Tornstigens karaktär och säkerheten för oskyddade trafikanter bedöms vara viktigare än att biltrafiken har hög framkomlighet, därför föreslås att vägens nuvarande sträckning och utseende behålls. Vidare föreslås åtgärder för att ytterligare förbättra säkerheten och i viss mån även framkomligheten: - begränsa hastigheten till 30 km/tim inom det tätbebyggda området, - bredda den belagda körbanan till 4,5 meter där det är möjligt utan att intrång behöver göras på tomtmark eller att träd behöver avverkas, och -eventuella snövallar tas bort så att körbanan är minst 4,5 meter bred även vintertid. I övrigt kommer inga förändringar att ske med anledning av planen. parkering kollektivtrafik Parkeringsbehovet skall lösas inom respektive fastighet. Ingen förändring kommer att ske. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

15 14 gång-, cykel och mopedtrafik GCM-trafik inom området bedöms även fortsättningsvis kunna ske på blandtrafikgator. Möjligheten för oskyddade trafikanter och särskilt barn att trafiksäkert kunna korsa Säfflevägen/länsväg 175 bör uppmärksammas i den fortsatta processen. Det är viktigt i samband med nyexploateringar och andra förändringar att uppmärksamma de nya trafikmönster som alltid uppstår. Här bör barn och andra oskyddade trafikanter prioriteras och ägnas särskild uppmärksamhet. Arbetet med att öka trafiksäkerheten kan aldrig ses som avslutat. Störningar buller biltrafik Det nya bostäderna bedöms sammantaget ge ett trafiktillskott på ca 45 fordonsrörelser per dygn. Trafikbelastningen och hastigheterna på Tornstigen är så låga att någon risk för att gällande riktvärden för biltrafikbuller skall komma att överskridas inte bedöms föreligga. tågtrafik industribuller Avstånd, topografi och den fysiska miljön i övrigt gör att risk för bullerstörningar över gällande riktvärdena bedöms som obefintlig. Risk för störande industribuller bedöms inte föreligga. Det geografiska läget med tanke på förhärskande vindriktningar och områdets topografi gör att det aktuella planområdet är relativt skyddat. Planen har medvetet utformats så att den byggrätt som idag finns i befintlig detaljplan norr om Tornstigen nu i den nya planen flyttats söderut för att skyddsavståndet till industrierna skall öka och för att därmed bättre kunna trygga en god boendemiljö. elektromag- Erfarenhetsmässigt görs bedömningen att magnetfältsnivån 0,2 µt netiska fält klaras redan på ca fem meters avstånd från en transformatorbyggnad av detta slag och med aktuell spänning. Avståndet till närmaste byggrätt för bostadsändamål är mer än 15 meter så några hälsorisker bedöms inte föreligga. värmeverk djurhållning Med tanke på avstånd, vindriktning och transportvägar bedöms inte värmeverket utgöra någon störning för planområdet. Mot bakgrund av verksamhetens omfattning och planområdets karaktär av ett boende i gränslandet mellan tätorten och landsbygden får ca 250 meter sammantaget ses som ett fullt acceptabelt skyddsavstånd. Hästhållningen i området kan inte heller sägas vara av den omfattningen att den fullt ut kan anses omfattas av Boverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsavstånd som torde avse större anläggningar. Vidare har nya studier visat att hästallergener inte förflyttar sig i luft i den omfattning man tidigare trott. transporter av farligt gods Mot bakgrund av avstånden till transportvägarna bedöms inga risker föreligga. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

16 15 industriverksamhet Delar av planområdet i norr uppfyller inte riktvärdet för skyddsavstånd till tung industri av aktuell sort. Med tanke på topografin, det geografiska läget, förhärskande vindriktningar, transportvägar m.m. bedöms ändå risken för störningar som liten. Planen har också utformats så att befintliga byggrätter i den nya planen omfördelats och flyttats längre söder ut, dvs. bort från industriområdet. avloppspumpstation I planen redovisas en ny avloppspumpstation. I Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, anges 50 meter som riktvärde för skyddsavstånd till en pumpstation som betjänar fler 25 personer. De problem som kan uppstå är framförallt luktproblem och buller. Hur många personer den aktuella pumpstationen kommer att betjäna beror på vilken teknisk lösning som väljs. Bedömningen görs dock att det troligen kommer att handla om personer. Planen har utformats så att minsta avstånd mellan bostadshus och pumpstation blir minst 30 meter. Av landskapsbildsskäl har det bedömts angeläget att placera byggnaden i anslutning till övrig bebyggelse. Mot bakgrund av detta kommer pumpstationen att utföras väl bullerisolerad och förses med kolfilterrening. Teknisk försörjning vatten och avlopp En utbyggnad av det kommunala nätet kommer att ske inom planområdet. Bebyggelsen kommer sedan att anslutas till nätet. En avloppspumpstation kommer att behöva byggas. dagvatten värme el tele, data avfall Dagvatten från hårdgjorda ytor och tak kommer att omhändertas lokalt, exempelvis genom täckdikning och öppet dike som mynnar ut i en bäck söder om planområdet. Bestämmelse om detta har förts in i planen. Uppvärmning kommer att ske via egna anläggningar. Anslutning kommer att ske till befintligt nät. Anslutning kommer att ske till befintligt nät. Avfallshantering skall ske enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Administrativa frågor Planens genomförandetid är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga kraft. G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

17 16 Konsekvenser av planens genomförande Den föreslagna utbyggnaden med ytterligare sju bostäder kommer självfallet att få både visuella och fysiska konsekvenser. Ambitionen i planen har dock varit att minimera ingreppen och anpassa förändringarna till områdets förutsättningar och kvaliteter. Den nya bebyggelsen har lokaliserats längs Tornstigen. Ett bebyggelsemönster som är tydligt längre österut längs Tornstigen. Bebyggelsen knyter alltså mer an till landsbygdskaraktären i öster än tätortskaraktären i väster. Planen har strävat efter att skapa en sammanhängande allmänt tillgänglig grönstruktur för att minimera exploateringens barriäreffekter bl.a. för det rörliga friluftslivet och men också för att skapa spridningskorridorer för växt- och djurliv. För redan boende i området kommer den föreslagna exploateringen att få vissa konsekvenser. Några fastigheter med ett relativt fritt läge får nya grannar. Andra får de nya byggnaderna inom synhåll, utsikten förändras osv. Mer människor i området innebär också att belastningen på servicefunktioner, fritidsanläggningar, rekreationsområden och trafiknät kommer att öka något. Samtidigt skapas också, totalt sett, bättre förutsättningar för utveckling och förbättringar inom dessa områden. Etableringen kan också innebära att området socialt vitaliseras, det skapar bl.a. möjligheter för både barn och vuxna att knyta nya kontakter. Ett långsiktigt uttalat mål för Arvika kommun är att växa bl.a. för att skapa ett förbättrat skatteunderlag och därmed bättre möjligheter att behålla och utveckla såväl kommersiell service som samhällsservice. En förutsättning för detta är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och attraktiva bostadslägen. Plangenomförandet innebär att det tillskapas sju nya tomter i en naturskön omgivning med närhet till stadens service till förhållandevis låga infrastrukturella kostnader. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid upprättandet av planen har planarkitekt Jenny Bollner, projektledare Dan Koppfeldt och planeringschef Ulf Richardson medverkat Jan Erik Engström arkitekt SAR/MSA G:\Pdoc\07\07020 Tornstigen, Arvika\Beskrivningar\Handlingar Laga kraft\planbeskrivning.doc

18 Detaljplan för Tornstigen (del av Dottevik 2:77) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande. Tidplan planprocessen Beslut om samråd maj -07 Samråd med berörda samt remiss till juni -07 myndigheter och kommunala nämnder Beslut om utställning januari -08 Utställning januari/februari -08 Antagande maj -08 Laga kraft juni -08 iordningställande När erforderliga planbeslut är fattade, medel ställts till förfogande och av gator, led- behov föreligger. ningsnät o.likn.. bebyggelse Bebyggelse kan uppföras efter fastighetsbildning, när infrastruktur byggts ut och bygglov erhållits. Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till tio (10) år från lagakraftdatum.

19 2 Ansvarsfördelning Kommun ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: - behovsbedömning, - planarbete, - försäljning av mark för plangenomförande, - förbindelsepunkter till kommunens ledningsnät, - iordningställande av allmän platsmark inklusive gator, - erforderliga fastighetsbildningsåtgärder (via lantmäteriet), - nybyggnadskarta, - bygglovsprövning / byggsamråd / utsättning. Varje enskild byggherre ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: - förvärv av erforderlig mark för plangenomförande, - bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndigheter och andra, - uppförande av bebyggelse, - anslutningsledningar till kommunens ledningsnät, och - iordningställande av tomtmark inklusive in-/utfarter till kommunens gator. Avtal De förhållanden mellan respektive byggherre och kommunen som kan behöva regleras när det gäller exploateringen kommer att göras i köpekontrakten. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Nya fastigheter bildas genom avstyckningar från fastigheten Dottevik 2:77. Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. EKONOMISKA FRÅGOR Kommunen får direkta kostnader för planarbete, fastighetsbildning, utbyggnad av ledningsnätet och iordningställande av allmän platsmark inklusive gator. Den totala kostnaden bedöms preliminärt att uppgå till tkr varav 400 tkr avser s k generalplanekostnad för del av valedningarna som inte ska belasta tomtkostnaderna för de sju nya tomter som tillskapas. Kommunen får direkta intäkter från markförsäljning, planavgifter, bygglovsavgifter, anslutningsavgifter, avgifter för utsättning och nybyggnadskarta. För att uppnå full täckning av exploateringskostnaderna (exklusive generalplanekostnaderna) uppskattas preliminärt att tomtpris och vaanläggningsavgift sammanlagt bör vara cirka 270 tkr. De ekonomiska frågorna mellan kommunen och respektive byggherre kommer att regleras i köpekontrakten.

20 3 TEKNISKA FRÅGOR Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med bygglovsprövningen, det beställs på kommunen. Grundundersökningsutlåtande kan komma att krävas i samband med bygglovsprövningen såvida det inte bedöms obefogat med hänsyn till exploateringens ringa omfattning eller andra omständigheter. Bestämmelser har införts i planen om att dagvattnet skall omhändertas lokalt. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid upprättandet av genomförandebeskrivningen har planeringschef Ulf Richardson och markingenjör Ann-Marie Andreasson medverkat Jan Erik Engström arkitekt SAR/MSA

21 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Utlåtande Samråd har ägt rum för ändring av detaljplan Tornstigen den 16 januari t.o.m. den 18 februari Planhandlingar har sänds ut till berörda fastighetsägare samt att de funnits tillgängliga på Arvika kommuns hemsida, på biblioteket och i Stadshuset på plan 2. Synpunkter som inkommit finns redovisade i detta särskilda utlåtande med kommentarer från avdelningen för planering och utveckling, Arvika kommun. Synpunkter som inkommit under samrådstiden för detaljplanen mellan den 24 maj t.o.m. den 2 juli 2007 finns sammanställda i samrådsredogörelsen. 1

22 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Länsstyrelsen sid 1/

23 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Lantmäteriet sid 1/

24 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Telia sid 1/

25 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Miljöstaben sid 1/1 I samrådshandlingen fanns en bestämmelse om radonskyddat utförande, utställninshandlingen har dock redigerats och bestämmelsen tagits bort. Detta då den geotekniska utredningen visar på att planområdet är ett låg- till normalriskområde för markradon. En bräddningsmöjlighet för avloppspumpstationen kommer att ses över i projekteringen av planområdet. 5

26 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Lärande och stöd sid 1/1 Yttrandet föranleder inga ändringar i planförslaget. 6

27 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Börje Mathiasson sid 1/1 Ett genomförande av detaljplanen kommer att leda till mindre breddningar på Tornstigen, så att körbanan blir minst 4,5 meter där det är möjligt, utan att intrång behöver göras på tomtmark eller att träd behöver avverkas. 7

28 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Ann-Christin och Bernt Olsson sid 1/1 I framtagandet av detaljplanen har en trafikutredning tagits fram, vilken visar på att Tornstigen klarar den ökning av biltrafik som dessa sju föreslagna tomter kommer att innebära. Planförslaget har även under planprocessen kommit att minskats från elva tomter till sju enligt tidigare förslag. Avdelningen för tekniskförsörjning kommer även att se över hastighetsbegränsningen längsmed Tornstigen. 8

29 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Annica Axelsson sid 1/2 Arvika kommun har i dagsläget ett behov att tillskapa attraktiva tomter för människor som önskar bygga friliggande villor. Avdelningen för Planering och utveckling har därför fått i uppdrag att på ett antal platser inom tätorten se på möjligheten att förtäta. Området kring Tornstigen ses som ett mycket attraktivt område för bostäder då området har en lantligkaraktär samtidigt som det är centrumnära. I detaljplaneprocessen vägs enskilda intressen mot de allmänna. De boende har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget, vilket lett till att förslaget justerats sedan det första samrådet, då det minskats med 4 tomter. 9

30 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Annica Axelsson sid 2/2 Se föregående sida. 10

31 INKOMNA SYNPUNKTER AVDELNINGEN FÖR PLANERING OCH UTVECKLINGS KOMMENTARER Ola Eriksson sid 1/1 Se tidigare svar till Ann-Christin och Bengt Olsson. Den komplettering av det antalet tomter som detaljplanen visar på anses kunna klaras via Tornstigen, vilket även den framtagna trafikutredningen visar på. Att bygga en nya anslutningsväg genom fastighet Dottevik 2:77 från planområdet och ansluta lv 175 har diskuterats. Området sydväst om planområdet är även det ett utredningsområde i den översiktsplan som antagits, men som ännu inte vunnit laga kraft. Det är därför inte lämpligt att redan i dagsläget låsa fast anslutningsvägar över marken då markanvändningen inte är beslutad. En anslutning till lv 175 skulle även leda till en högre exploateringskostnad vilket skulle leda till att antalet tomter skulle behöva öka för att täcka kostnaderna. 11

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab. detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås ANTAGANDEHANDLING LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab. detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås ANTAGANDEHANDLING LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning särskilt utlåtande övriga handlingar: plankarta

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2(12) DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANHANDLINGAR

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Isak Jakobsson Planingenjör. byggchef. Plan- och

SAMRÅDSHANDLING. Isak Jakobsson Planingenjör. byggchef. Plan- och PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV HEDKÄRRA 12:466 Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-07-09. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /stadsarkitekt

Läs mer