Våra brevvanor Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation"

Transkript

1 Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

2

3 På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan när de ska skicka viktig information till sina kunder. Samtidigt har mottagare olika preferenser för hur de vill ta emot olika former av information. I vår årliga undersökning om svenskarnas brevvanor har vi därför grävt ännu djupare i svenskarnas vanor och attityder till viktig information och vilka kanaler som lämpar sig bäst beroende på avsändarens syfte. Trots den ökade konkurrensen från digitala kanaler under de senaste åren är relationen till det fysiska brevet fortfarande mycket stark. De digitala kanalerna kompletterar de fysiska och fyller samtidigt viktiga behov och funktioner hos mottagaren. Men kraven på avsändaren hårdnar. Den kanske viktigaste insikten som vi vill lyfta fram från årets undersökning är att mottagaren själv vill välja kommunikationskanal för viktig information som berör dem. För att uppfylla sitt syfte bör kommunikationen ske på mottagarens villkor. Informationssamhället utvecklas ständigt. Vi hoppas att årets rapport ska bidra till ökad kunskap om hur denna utveckling ser ut, och om hur företag, organisationer och myndigheter kan använda Postens kunskap och våra tjänster för att kombinera fysisk och elektronisk kommunikation. På så sätt kan vi ytterligare stärka banden mellan avsändare och mottagare, och göra budskapen i det som skickas än mer effektiva. Andreas Falkenmark Stockholm i april 2012 Andreas Falkenmark VD Posten Meddelande AB 3

4

5 Innehåll På mottagarens villkor 3 Om rapporten 6 Sammanfattning 8 Tema 1: Mottagarmakt 10 Tema 2: Vår relation till brevet 16 Tema 3: Fakturan som kommunikationskanal 22 Brevet och Posten i framtiden 27 Detaljerade resultat 30 5

6 Om rapporten Posten har låtit TNS SIFO genomföra två kvantitativa studier kring privatpersoners vanor och attityder till fysisk och elektroniskt kommunikation med företag, myndigheter och organisationer. Posten har låtit TNS SIFO genomföra motsvarande undersökningar sedan Resultaten av undersökningarna har årligen publicerats i rapporten Brevvanor. Följande undersökningar ligger till grund för årets rapport: TNS SIFO november december 2011 Telefonintervjuer med 1926 privatpersoner mellan 20 och 79 år i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna genomfördes under perioden 16 november till 9 december 2011 av TNS SIFO. TNS SIFO februari 2012 Telefonintervjuer med 962 privatpersoner mellan 20 och 79 år i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna genomfördes 20 till 23 februari 2012 av TNS SIFO. I rapporten refereras dessutom till två andra undersökningar som har genomförts av konsultföretaget Cliente. Fakturan som kommunikationskanal kommun och landsting Telefonintervjuer med 500 privatpersoner mellan 18 och 74 år. Intervjuerna genomfördes av konsultföretaget Cliente under oktober och november Fakturan som kommunikationskanal kreditkort Telefonintervjuer med 1000 privatpersoner. Intervjuerna genomfördes av konsultföretaget Cliente under augusti Denna undersökning handlar om inställningen till fysisk faktura kontra e-faktura för kunder med tre olika sorters kreditkort; renodlade kreditkortsföretag, bensinkort och kreditkort inom detaljhandeln. Citaten i rapporten är hämtade från de öppna svaren i ovanstående undersökningar. För att kunna urskilja trender redovisas även resultat från föregående års undersökningar om svenskarnas brevvanor. Vissa av de förändringar som redovisas är inom den statistiska felmarginalen. En tumregel är att förändringar som är större än fyra procentenheter är statistiskt säkerställda. De resultat som har en mindre bas, det vill säga grundar sig på färre intervjuer än samtliga, ska tolkas med större försiktighet. För detaljerade resultat av de frågor och svarsalternativ som redovisas i rapporten, vilka undersökningar de kan härledas till, samt aktuella baser, hänvisas till sidorna

7 7

8 Sammanfattning Posten har undersökt privatpersoners vanor och attityder till kommunikation från företag, myndigheter och organisationer där mottagaren är kund. Undersökningen visar bland annat att mottagare själva vill välja i vilken kanal de ska ta emot olika former av information, att det fysiska brevet fortfarande har en stark ställning och att fakturan är effektiv som kommunikationskanal. Valfriheten är avgörande i kundrelationen Att själv få välja informationskanal anses av många som mycket viktigt. Motsatsen leder till irritation och sämre relationer med avsändaren. Kontroll och valfrihet är så pass viktigt att det kan påverka valet av leverantör. Kunder vet sitt värde, och nästan en tredjedel av de svarande överväger att byta företag om de inte själva får bestämma hur de ska ta mot fakturor och annan viktig information. Valfriheten är alltså avgörande i kundrelationen, oavsett kanal. Man kan tala om mottagarmakt. 84% tycker att det är viktigt att själva få välja på vilket sätt de ska få information från företag, organisationer och myndigheter Brevlådan är fortfarande den starkaste kanalen... De flesta svenskar passerar oundvikligen brevlådan eller hallmattan varje dag. Hela 84 procent går igenom posten det första de gör när de kommer hem. Här är det fysiska brevet helt unikt jämfört med andra kanaler. Brevet har också andra fördelar, bland annat visar undersökningen att mottagarna uppskattar den överblick och kontroll som fysisk post ger. Pappersfakturor vet vi med säkerhet att de blir lästa minst en gång, ofta två gånger -Malin Olsson, mobiloperatören 3 66% blir mycket irriterade om de inte får välja kommunikationskanal för viktig information...även bland de unga Samtidigt som den yngsta åldersgruppen, år, ligger längst fram vad det gäller elektronisk kommunikation har de också en stark relation till det fysiska brevet. När det gäller viktig information som verkligen måste läsas rekommenderar hela 68 procent av åringarna avsändaren att skicka ett brev. I den yngre åldersgruppen är det också fler som tycker att det är viktigt att kunna få fakturor i pappersformat jämfört med den något äldre åldersgruppen, år (76 procent jämfört med 70 procent). 8

9 Fakturan effektiv även för annan kommunikation Pappersfakturan står sig fortfarande väl. De allra flesta har gått över till att betala via Internet, men nästan två tredjedelar av de svarande föredrar att få fakturan i brevlådan. Information och erbjudanden som kommer tillsammans med fakturan uppskattas, och läses av de flesta. För många företag och organisationer finns alltså en oanvänd möjlighet i den fysiska fakturan som en effektiv kommunikationskanal. Vilken kanal rekommenderar du företag att använda om informationen verkligen ska läsas? 87% sparar pappersfakturan på något sätt efter att de betalat den, antingen i en pärm eller på annat sätt. 73% 18% 6% Brev E-post SMS Kanalvalet kommunicerar Ett brev säger mer än orden som är tryckta på papperet. Viktiga aspekter är nyfikenheten över innehållet och det taktila; att kunna ta på och ha brevet i handen. 73 procent av de svarande rekommenderar att budskap som verkligen ska läsas levereras i fysisk form. Jämfört med andra kanaler som e-post och SMS anser en klar majoritet av mottagarna att brevet får dem att känna sig uppskattade, och att det även ger ett bättre intryck av avsändaren. De som föredrar elektronisk information anger främst en minskad mängd papper som en stor fördel. När vi började erbjuda e-fakturor som alternativ trodde vi att våra kunder skulle välja det i högre grad, men det visar sig att de allra flesta vill ha fakturorna på papper -Ewa Woldenius, Volvofinans 30% 15% av de tillfrågade blir så irriterade att de överväger att byta företag om de inte erbjuds välja kommunikationskanal för fakturor uppger sig bli så irriterade att de byter eller försöker byta leverantör där de har möjlighet 9

10 10 Tema 1: Mottagarmakt

11 Tema 1: Mottagarmakt Mottagaren vill välja själv När det gäller viktig information från företag, myndigheter eller organisationer vill en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning kunna bestämma själva över valet av informationskanal. Människor idag vill ha frihet att forma sin vardag efter sina behov och möjligheter. Man vill ha kontroll över sin tillvaro och särskilt sin ekonomi, vilket inkluderar att bestämma själv hur man ska ta emot viktig information från företag där man är kund. De myndigheter, organisationer och företag som lyssnar på mottagarna och deras önskemål får ett kommunikativt försprång och har större möjligheter att nå fram med sina budskap. Kommunikation i mottagarens önskade kanaler gör kunden mer öppen för att ta till sig information. De företag som erbjuder kunderna valfrihet kan sägas få en konkurrensfördel. Framgångsrik kommunikation sker därför på mottagarens villkor. Detta kan kallas mottagarmakt. 84% tycker att det är viktigt att själva välja på vilket sätt de ska få information Hur viktigt är det för dig att du själv får välja vilket sätt företag, myndigheter och organisationer informerar dig? % 84% 78% 78% 87% 84% % 20% 19% 14% 15% 12% 15% Viktigt Inte viktigt Jag tycker att det är en del av kunderbjudandet att kunden själv får välja 11

12 Tema 1: Mottagarmakt Valfriheten viktig När företag, organisationer och myndigheter bestämmer kommunikationssätt åt kunden kan det väcka stor irritation hos mottagaren. 66 procent blir mycket irriterade. Kunderna är ett företags mest värdefulla tillgång. Det kostar tid och pengar att värva dem och det krävs minst lika mycket arbete för att behålla dem. Men hur påverkas kunderna när de blir irriterade över hur avsändarna bestämmer kommunikationssätt och hur agerar de? De senaste fyra åren har siffran över dem som identifierar sig med påståendet Jag blir mycket irriterad när företag, myndigheter och organisationer försöker bestämma på vilket sätt jag ska kommunicera med dem hållit sig mellan 58 och 67 procent. Ett ökat urval av kommunikationsätt leder inte nödvändigtvis till att företagen anpassar sig efter sina kunders önskemål. I årets undersökning svarar 66 procent att de blir mycket irriterade när avsändaren försöker bestämma kommunikationskanal åt dem. överväger att byta företag 30% om de inte erbjuds välja kommunikationskanal för fakturor. 15 procent uppger sig dessutom skrida till handling genom att byta eller försöka byta leverantör där de har möjlighet. Hur påverkar det dig som kund när ett företag inte ger dig möjlighet att själv bestämma hur du ska ta emot fakturor/räkningar? Byter eller försöker byta företag Tveksam, vet ej, annat 9% 15% Påverkar mig inte 16% Överväger att byta företag 15% % Kontaktar företaget och framför mina klagomål 29% Blir irriterad men agerar inte Allra mest känslig för att någon bestämmer åt dem är åldersgruppen år. Hela 73 procent anser att påståendet Jag blir mycket irriterad när företag, myndigheter och organisationer försöker bestämma på vilket sätt jag ska kommunicera med dem stämmer mycket eller ganska bra. Denna åldersgrupp befinner sig i en fas i livet då de har relativt stor makt, både ekonomiskt och inflytelsemässigt. De använder och har stora kunskaper om Internet och andra valmöjligheter. Åldersgruppen begränsas alltså inte av att bara behärska ett fåtal kanaler, utan vill helt enkelt välja själva. 12

13 Tema 1: Mottagarmakt Mottagarmakt Konkurrensen om vår uppmärksamhet och tid ökar samtidigt som informationskällorna blir allt fler. Möjligheten till valfrihet avgör i hög grad kundens attityd. Valfrihet inom hur man ska ta emot viktig information är en förutsättning för goda relationer mellan avsändare och deras kunder. Detta svarar mot privatpersoners önskan av kontroll och deras vilja att få rätt information i en kanal som passar dem. Man kan säga att kunden utövar sin mottagarmakt. Begreppet kontroll återkommer i hög grad som motivering när personer anger varför de vill välja själva hur de ska ta emot information. Många uppger att kontrollen är extra viktig när det gäller information som berör privatekonomin. Behovet av kontroll kan därför ses som ett betydande skäl till varför privatpersoner önskar valfrihet kring vilken kanal de tar emot information i. Har de ingen valfrihet så upplever de en minskad känsla av kontroll. instämmer i 66% påståendet När jag överväger att bli kund hos ett företag är det viktigt för mig att veta om jag själv kan bestämma på vilket sätt jag ska ta emot fakturor/räkningar Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra 34% 32% Varför är det viktigt för dig att få bestämma hur du ska ta emot fakturor från företag, myndigheter och organisationer? Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt 4% 6% 17% Jag betalar och då är det jag som bestämmer Det gör det enklare för mig att ha kontroll på ekonomin Valfrihet känns som en självklar rättighet Tveksam, vet ej 7% 13

14 Tema 1: Mottagarmakt Viktig information i brevlådan Ewa Woldenius är chef för Marknadskommunikation och PR på Volvofinans Volvofinans, ett företag som genom produkt- och säljfinansiering stödjer försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln. Vilken är den främsta anledningen till att ni låter kunderna själva välja kommunikationssätt? Valfriheten är ett tydligt önskemål från kunderna, de tar för givet att de ska kunna välja själva, annars finns det en risk att vi förlorar dem till konkurrenterna. När vi började erbjuda e-fakturor som alternativ trodde vi att våra kunder skulle välja det i högre grad, men det visar sig att de allra flesta vill ha fakturorna på papper -Ewa Woldenius, Volvofinans När vi började erbjuda e-fakturor som alternativ trodde vi att våra kunder skulle välja det i högre grad, Ewa Woldenius men det visar sig att de allra flesta vill ha fakturorna på papper. Av fakturor som vi skickar ut varje månad är elektroniska. Märker ni någon skillnad mellan de som väljer fysiska brev och de som väljer digitalt? Merförsäljningen är effektivare i pappersformatet. Vi gör regelbundna mätningar, och de fysiska utskick vi gör tillsammans med fakturorna har ett högre uppmärksamhetsvärde, de som vill ha elektroniska fakturor har ett helt annat kundbeteende. Det är svårare att få dem att observera våra budskap; de klickar sig inte runt på sajten. Vi har alltså inga incitament att slussa över kunderna till elektroniska fakturor, men det är ändå viktigt att kunna erbjuda båda alternativen. Arbetar ni med kombinationer av de olika kanalerna? Vi gjorde faktiskt ett test där vi skickade fysiska erbjudanden till våra kunder som valt digital faktura, och e-post till våra kunder som valt pappersfaktura. Det visade sig att svarsfrekvensen på de fysiska utskicken var högre; de som väljer digitalt är alltså ändå positiva till pappersformatet. Om Volvofinans Bankens huvuduppgift är att genom produktoch säljfinansiering främja försäljningen av de produkter som marknadsförs i den svenska Volvohandeln. Huvudkontoret, med merparten av de ca 175 anställda, finns i Göteborg. Till detta kommer också ett kontor i Stockholm. Volvofinans Bank bedriver idag ingen verksamhet utanför Sverige. 14

15 15

16 16 Tema 2: Vår relation till brevet

17 Tema 2: Vår relation till brevet Brevet och mottagaren När, var och hur posten öppnas kan se olika ut, men många har en speciell relation till det fysiska brevet. En avsändare av ett fysiskt brev har nästan garanterat kundens uppmärksamhet minst en gång om dagen. De flesta passerar brevlådan eller kastar en blick på hallmattan på väg in eller ut, hem eller bort. Denna vana är djupt inrotad hos många och det visar också undersökningen. Om man verkligen vill att ett budskap ska nå fram är det fysiska brevet en unik kanal. När jag kommer hem går jag alltid först igenom vilken post som kommit i brevlådan % 87% 86% 85% % Mail Moment Postens långa erfarenhet och tidigare genomförda undersökningar visar att människor har en speciell relation till det fysiska brevet. När man kommer hem och tittar i brevlådan kanske man undrar Är det något brev till mig?. Om det inte finns några brev i brevlådan blir man besviken om man förväntat sig något. När man fått ett brev undrar man vem det är från och vad det möjligen kan innehålla. Mottagaren spekulerar och fantiserar om innehållet. Även själva kuvertet kommunicerar. Ritualen att öppna post bygger också upp förväntningar kring innehållet. Det taktila, att kunna ta och hålla i budskapet är en viktig dimension av det fysiska brevet, något som många uppskattar och värdesätter. Pappret, materialet, storleken, färgerna och strukturen kommunicerar. Detta påverkar också hur informationen och budskapet uppfattas. 17

18 Tema 2: Vår relation till brevet Rätt kanal för syftet Det finns en mängd olika sätt att kommunicera med kunden på. Vilken informationskanal som passar bäst beror på budskapet och målet med kommunikationen. Eftersträvar man snabbhet eller effektivitet? Är det absolut nödvändigt att mottagaren verkligen tar till sig informationen, eller att kunden agerar? Kanalvalet är mer komplicerat än vad många först tror och det finns mycket att vinna för avsändare i att effektivisera sin kommunikation genom rätt information i rätt kanal. Valet av kanal för olika budskap kan dessutom förändra mottagarens bild av avsändaren. Vilken kanal rekommenderar du företag att använda om informationen......ska ge bäst intryck av avsändaren...innehåller mycket text...verkligen ska läsas...ska leda till handling...behöver tas vidare 80% 78% 73% 71% 70% 13% 19% 18% 6% 17% 7% 24% 4%...ska göra att kunden känner sig uppskattad...ska väcka kundens uppmärksamhet...behöver levereras snabbt 65% 18% 10% 60% 24% 11% 37% 41% 17% % Brev E-post SMS Annat Även bland de yngsta i undersökningen, åringarna, är brevet en kraftfull kommunikationskanal. 77 procent av de unga tycker att brev ger bäst intryck av avsändaren. Däremot vinner de elektroniska kanalerna när de unga anger vilken kanal som fungerar bäst när företag eller myndigheter ska skicka information snabbt. Där anger 54 procent e-post och 22 procent SMS. 18

19 Tema 2: Vår relation till brevet Viktig information vill vi ha fysiskt Olika typer av information kräver olika kanaler. Det gäller för avsändaren att välja rätt sätt att kommunicera, annars riskerar budskapet att missa målet. Ibland är en kombination av kanalerna den bästa lösningen. De stora skillnaderna mellan vad man vill ha fysiskt och elektroniskt visar också att det inte finns en kanal som passar för all information. Därför måste avsändaren anpassa sin kommunikation till budskap, innehåll och kanal för att få bästa möjliga uppmärksamhet och effekt. Ibland fungerar det bäst att kombinera kanalerna. Undersökningen Fakturan som kommunikationskanal kommun och landsting visar exempelvis att mottagare gärna vill ha kallelser från landstinget i brev, men påminnelser med SMS. Hur föredrar du att få följande information: Kund- och medlemstidningar 78% 13% 5% Skattedeklarationen 74% 11% 4% 9% Försäkringsinformation 68% 16% 10% 4% Pensionsinformation 67% 18% 9% 4% Fakturor 65% 10% 22% Årsbesked från banken 58% 11% 28% Lönespecifikation 57% 24% 10% Inbjudningar till företagsevenemang 46% 36% 5% 4% Erbjudande från företag där du är kund 44% 41% 4% 5% Nyhetsbrev 42% 47% 4% Kontoutdrag 39% 19% 36% % Brev E-post Avsändarens hemsida SMS På internetbanken Annat 19

20 Tema 2: Vår relation till brevet Varför brevlådan? Vi kan konstatera att brevlådan är en uppskattad kanal när privatpersoner anger hur de vill få viktig information, men varför är det så? I undersökningen framträder kontroll, överskådlighet och läsbarhet som viktiga fördelar. Det fysiska brevet har många positiva egenskaper. Brevet skapar ett gott intryck av avsändaren, det väcker uppmärksamhet och är den kommunikationskanal som mottagarna rekommenderar om budskapet verkligen ska läsas. Brevet gör dessutom att man känner sig mer uppskattad som kund, och är enligt en klar majoritet av svenskarna en bättre kanal än digitala alternativ om man har viktig information som ska leda till handling. Men om man snabbt ska få information uppskattar de flesta elektronisk information, och då främst e-post (41 procent). Däremot föredrar fler att få information i brevlådan än via SMS, även när det ska gå snabbt. Förutom att brevet ger en positiv bild av avsändaren signalerar det också avsändarens tillgänglighet. 43 procent anser att det är lättare att ta kontakt med avsändaren om de har fått informationen i brevlådan. Jag läser informationen noggrannare om den kommer per brev Det sitter i ryggmärgen, man kollar brev på ett annat sätt än e-post Jag tycker om att ha ett brev i handen Man får så mycket skräp via mail Yngre och äldre föredrar De äldre, 65 år och uppåt, i undersökningen vill generellt sett ha viktig information per brev i brevlådan (67-88 procent). Att 88 procent av de äldre vill ha sin pensionsinformation i brevlådan är kanske inte så överraskande. Mer anmärkningsvärt är att drygt hälften av de i åldrarna år också vill ha denna information i brevlådan. Mer än hälften av åringarna vill även ha sin försäkringsinformation, sin lönespecifikation och sin skattedeklaration i brevlådan. När det gäller exempelvis kontoutdrag och inbjudningar till företagsevenemang föredrar de yngre dock e-post eller någon annan elektronisk kanal. De i åldrarna 65 år och uppåt vill här fortfarande ha informationen i brevform. 20

21 21

22 22 Tema 3: Fakturan som kommunikationskanal

23 Tema 3: Fakturan som kommunikationskanal Pappersfakturan ger företagsnytta Sju av tio privatpersoner i Sverige betalar alla sina fakturor på Internet. Samtidigt vill en klar majoritet ha en pappersfaktura i handen. Pappersfakturor ger nöjdare kunder och bättre kassaflöde för företaget. En annan fördel med pappersfakturan är att formatet möjliggör medskick av extrainformation. I undersökningen Fakturan som kommunikationskanal Kreditkort framkommer att kunder till kreditkortsföretag som har pappersfakturor är nöjdare och upplever att dialogen med företaget är bättre än de som har e-faktura. Pappersfakturan ger också upphov till färre frågor till kundtjänst än e-fakturan; endast 25 procent av kreditkortskunder med pappersfakturor kontaktar kundtjänst med frågor om fakturan. Motsvarande andel för de som får e-fakturor är 45 procent. Ovanstående undersökning visar även att kunder till kreditkortsföretag som får pappersfaktura betalar fakturan i snitt 2 dagar tidigare per fakturatillfälle, eller 18 dagar tidigare per år, än de som får e-faktura. Detta medför att ett kreditkortsföretag med kunder med pappersfaktura årligen får ett förbättrat kassaflöde på cirka 5,8 miljoner kronor. Hur föredrar du att få räkningar/fakturor? 65% 22% 10% I brevlådan 0% På Internetbanken 0% Via e-post 2% På avsändarens hemsida Via SMS Annat, tveksam, vet ej Jag vill ha fakturan i handen Jag vill kunna bestämma om det ska vara e-faktura eller pappersfaktura Även en majoritet av åringarna (54 procent), den yngsta gruppen i undersökningen, föredrar att få fakturan i brevlådan. Större räkningar vill jag ha riktig faktura på, mindre räkningar går bra med autogiro 23

24 Tema 3: Fakturan som kommunikationskanal Pappers- eller e-faktura? Möjligheterna att kunna få sin faktura i elektronisk form ökar. Fler och fler väljer också denna form. Hur står sig då pappersfakturan mot e-fakturan i en jämförelse? Acceptansen för att få fakturor elektroniskt har ökat under de sju år som undersökningen genomförts. Idag är det 17 procent av Sveriges befolkning som får alla eller flertalet av sina fakturor som e-fakturor. Utvecklingen går dock relativt långsamt, och fortfarande anser klart fler att det är viktigt att kunna få fakturor i fysisk form direkt hem i brevlådan. När det gäller betalning av fakturor är preferensen stark för Internetbetalningar; 68 procent betalar alla sina fakturor på Internet. Den främsta fördelen med elektronisk information enligt de svarande är den minskade pappersmängd det medför för kunden. Dock skriver 24 procent av dem som får elektroniska fakturor ut sin e-faktura och sparar den på papper efter att de har betalat den. Andel som tycker att det är viktigt att kunna få räkningar direkt hem i brevlådan respektive elektroniskt % 37% 87% 40% 86% 43% 84% 40% 81% 41% 77% 49% 77% 52% 87% sparar pappersfakturan på något sätt efter att de betalat den, antingen i en pärm eller på annat sätt. % Brevlådan Elektroniskt 24

25 Tema 3: Fakturan som kommunikationskanal Fakturan som kommunikationskanal Att skicka information och personliga erbjudanden tillsammans med pappersfakturan är en kommunikationsväg som företag kan använda sig av. Mer än åtta av tio mottagare tar också aktivt del av sådan information. Sju av tio svenskar är positiva eller neutrala till att få information med personliga erbjudanden från sin bank på samma papper som fakturan. Detsamma gäller erbjudanden från sitt försäkringsbolag, telekomföretag, energibolag och bensinbolag. 82% läser eller bläddrar igenom information och erbjudanden som kommer i samma kuvert som räkningen Information med fakturan är den mest rekommenderade informationsformen till befintliga kunder. På frågan om vad man skulle råda exempelvis sitt bank- och finansbolag att göra för att informera eller presentera erbjudanden för en befintlig kund väljer 50 procent Skicka information tillsammans med räkningen hem till mig framför tio andra alternativ, bland andra skicka ett och TV-reklam. Att skicka information tillsammans med fakturan var även den kanal som flest rekommenderade när de gällde andra branscher i undersökningen. Att skicka med ytterligare information och erbjudanden med fakturan har visat sig vara en värdefull kommunikationsmöjlighet för företag, en möjlighet som i många fall är outnyttjad. Undersökningar visar att det fysiska brevet är den kanal som klart flest rekommenderar om informationen verkligen ska läsas, om den ska leda till handling och om intrycket av avsändaren ska bli så gott som möjligt. 25

26 Tema 3: Fakturan som kommunikationskanal Mer på fakturan ökade responsen Mobiloperatören 3 är ett företag som arbetar med telefoni och andra 3 mobila tjänster. Malin Olsson, ansvarig för fakturor på 3, berättar att företaget i hög grad använder sig av fakturan som medel för att föra fram extra budskap de vill till och med göra fakturan till en upplevelse för kunden. Hur använder ni er av fakturan som budskapsbärare? I och med de stora selekteringsmöjligheterna kan vi anpassa ett erbjudande direkt till kunden, baserat på hur fakturan ser ut. Till exempel kan vi skicka med erbjudanden om billigare utlandstelefoni till kunder som reser mycket. Men det är inte bara en säljkanal, vår ambition är att göra fakturan till en upplevelse för kunden. Till exempel kan vi använda fakturan för att bjuda på Malin Olsson olika saker, till exempel ett biobesök eller musik, vilket visat sig vara mycket uppskattat. Vilka är de största fördelarna med att kommunicera via den fysiska fakturan? Det är vissheten om att budskapet verkligen når kunden. Pappersfakturor vet vi med säkerhet att de blir lästa minst en gång, ofta två gånger. Vi låter våra kunder själva välja om de vill ha fakturorna digitalt eller på papper, och att kommunicera med e-fakturor är en större utmaning. Svårigheten är att få kunderna att klicka på länken i e-posten. Pappersfakturorna ger oss också större möjligheter att arbeta med färg och form. Vad tycker era kunder om budskap på fakturan? Vi jämför hela tiden våra kanaler med varandra, och vi kan se att kunderna är positiva till våra fakturor, de får bra betyg i mätningarna. Pappersfakturor vet vi med säkerhet att de blir lästa minst en gång, ofta två gånger -Malin Olsson, mobiloperatören 3 Om 3 3-gruppen är en ledande ägare och operatör av infrastruktur för telekom med ett brett utbud av tjänster i 11 länder. Dessa inkluderar tredje generationens (3G) multimedia mobil kommunikation och andra generationens mobila kommunikationsnät, fasta teletjänster, fiberoptiskt bredband och radio broadcasting. 26

27 Utblick: Brevet och Posten i framtiden 27

28 Utblick: Brevet och Posten i framtiden Brevet och Posten i framtiden Samtidigt som undersökningen visar att många uppskattar det fysiska brevet, är trenden ändå tydlig. Till följd av konkurrens från digitala medier har Postens brevvolymer minskat med 22 procent på tio år. För Johan Hellman, Chef Administrativ Kommunikation hos Posten, är det en självklarhet att lyssna av trender i omvärlden och han menar att Posten genom åren varit bra på att successivt lansera nya digitala tjänster och produkter som följer med i samhällets utveckling. Vilken roll kommer brevet att ha för Posten i framtiden? Det kommer alltid att finnas behov av brev och paket och Posten ska även i framtiden vara förstahandsvalet när någonting ska skickas till, från och inom Norden. Men dagens kommunikation skapas i digitala miljöer och vi måste finnas tillgängliga där kommunikationen skapas. Förutom vår distributionsverksamhet kommer Posten allt mer att bli en kunskapsaktör utifrån den insikt vi har om hur privatpersoner och företag vill ta emot information, hur de upplever budskap och vilka kanaler som lämpar sig bäst för olika typer av meddelanden och syften. Posten har levererat brev sedan 1636 och har en unik räckvidd som innebär att man kan nå alla svenska hushåll och företag varje vardag. Med vår långa erfarenhet har vi byggt upp en kunskap om hur avsändaren bör anpassa sin kommunikation till budskap och kanaler, och prata med målgrupperna på rätt sätt. Våra regelbundna mottagarundersökningar ger en löpande inblick i hur befolkningens kommunikationsmönster förändras och de nya krav som ställs på avsändare idag. Dessa insikter är mycket värdefulla och på Posten märker vi en efterfrågan från företag, organisationer och myndigheter på hur de kan optimera sin kommunikation och hur de kan få kommunikations- och distributionskanaler att samverka beroende på budskap, tidpunkt, format och önskad handling hos mottagaren. Johan Hellman Vi ser att fler vill utnyttja vår expertkunskap för att effektivisera sin kommunikation. Posten kommer alltså mer att anta en roll som rådgivare med insikt och kunskap om mottagaren, oberoende av kanal, och finnas där kommunikationen skapas. Hur klarar Posten övergången till det alltmer digitala samhället? Något vi upplever är att de båda kanalerna, fysiskt och digitalt, varken är så lika eller motställda varandra som man kanske kan tro. Det fysiska och det digitala utskicket har väsentligt olika egenskaper som kompletterar, snarare än ersätter, varandra. Posten 28

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR

Mottagarmakt 2014 KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR Mottagarmakt - PostNord Innehåll Låt mottagaren välja...03 Sammanfattning...04 Mottagarmakt...06 Viktigt att själv få välja...06 Mottagaren utövar sin

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Effektiv kommunikation inom skolan

Effektiv kommunikation inom skolan Effektiv kommunikation inom skolan - skolledare om den egna arbetssituationen Microsoft Sverige, Anna Erman Synovate, David Ahlin 2008-11-10 Synovate 2007 1 Innehållsförteckning Syfte och metod Nyheter

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Temperaturmätning efaktura Sverige

Temperaturmätning efaktura Sverige mars2012 Temperaturmätning efaktura Sverige SAMMANFATTNING Undersökningen syftar till att ge en temperaturmätning om hur långt företag och organisationer har kommit med elektronisk fakturering i Sverige.

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

IT-kurs för datorovana

IT-kurs för datorovana IT-kurs för datorovana TELEFONI Välkomna! Förändringar i telefonin i Skeppsås Telias lösning När förändringen kommer Hur den fungerar Hur den installeras Fungerar den? Alternativ till Telias lösning Mobiltelefon

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012 e-barometern Q2 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor är inne i en mycket expansiv

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Undersökning om mailanvändningi jobbet

Undersökning om mailanvändningi jobbet Undersökning om användningi jobbet Genomförd av i-page 2009 Bakgrund & syfte i-page är ett konsultföretag inom e-postkommunikation. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att kommunicera via

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014 Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR DR-monitorn 2014 DR-monitorn 2014 - PostNord Innehåll Om rapporten...02 Fysiska fördelar i digitala tider...03 Sammanfattning...04 Direktreklam i

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?'

Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Mätbar' Marknadskommunika0on,' Flerkanalskommunika0on'eller'' Crossmedia,'vad'är'det 'egentligen?' Anders'Eriksson' Vd'för'VBS.'Återförsäljare'för'bl.a.'DirectSmile,' Taopix,'Pageflex'iWay,'Pageflex'Storefront'

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Vad hände med det orange kuvertet?

Vad hände med det orange kuvertet? Vad hände med det orange kuvertet? Amelie von Zweigbergk Pensionsutskicket, första året Regeringens beslut den 8 juni 1998 om ett nytt pensionssystem innebar en formell startsignal för ett mycket omfattande

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Konsumentmakt i e-handelsleveransen

Konsumentmakt i e-handelsleveransen Konsumentmakt i e-handelsleveransen Maj 2015 KOMPLETTERING TILL E-BAROMETERN Q1 2015 Svenskarna vill ha valfrihet i leveransen nu ökar vi tempot! FÖRORD E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer