UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson"

Transkript

1 PM UPPDRAG VÄG 25, LJUNGBY-HALMSTAD Delen Boasjön - Annerstad UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM GRANSKAD AV Albin Hedenskog väg 25, etapp 2 i Ljungby koun ellan Boasjön och Annerstad ska byggas o till ötesfri väg. I arbetsplanen ingår att göra en bullerutredning. Detta PM redovisar förutsättningar, resultat och analys av bullerutredningen. Beräkningen i detta PM är gjord efter att iljökonsekvensbeskrivningen blev godkänd. I denna beräkning är hela sträckan ed, det har gjorts ny terräng och en sahällsekonoisk kalkyl är gjord på bullerskyddsåtgärder. Det innebär att det är andra förutsättningar nu än det var när iljökonsekvensbeskrivningen gjordes. Därför är det skillnader i redovisning av resultat och föreslagna åtgärder. Förutsättningar Underlag från Trafikverket: Digitalt kartaterial i dwg-forat Trafikängder och hastigheter för väg 25. Projektet hanterar den del av sträckan där breddning sker so väsentlig obyggnad. Övrig del hanteras so befintlig iljö. Beräkningarna är utförda enligt Nordisk beräkningsodell för vägtrafikbuller 1. Utbredningsberäkningarna är beräknade två eter över ark och fasadpunktsberäkningarna är beräknade två eter över golvnivå. Indata till SoundPLAN Från underlaget ovan har indata till beräkningsprograet SoundPLAN 7.1 genererats. Det är ett datorbaserat progra so siulerar bullerspridning i en trediensionell iljö. Däred är det öjligt att ta hänsyn till bl a höjdskillnader och skärande byggnader. Indatat är grunden för den odell so byggs i beräkningsprograet. Terräng Terrängodelleringen har utgått från det digitala kartaterialet so bestod av nivåkurvor utskrivna från laserskanning. Kartaterialet består av tillräckligt ycket höjdinforation för att terrängodellen ska bedöas so bra. 1 buller, Nordisk beräkningsodell reviderad 1996, Naturvårdsverket, Rapport 4653, (8) Sweco Östra Vittusgatan 34 SE Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0) Fax Sweco Infrastructure AB Org.nr Styrelsens säte: Stockhol A nders Nilsson Trafikbullerutredare Karlskrona Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docx

2 Byggnader Befintliga byggnader på fastigheterna är inlagda från det digitala kartaterialet. Byggnadshöjderna har uppskattats från enn karttjänst på internet för de bostäder so fanns ed. För övriga bostäder har höjden uppskattats till sex eter. Trafikängder och hastigheter för väg 25 koer från Trafikverket. Mätåret ärr 2006 och de uppräkningstal so använts för f att räkna upp trafiken till år 2009 och o år 2030 redovisas i PM Prognos för trafikökning på väg 25, Trafikängder och hastigheter redovisas i tabelll 1-3 nedan. Hastigheten är 90 k/hh i nuläget och nollalternativet sat 100 k/h i utbyggnadsalternativet. För tung trafik är hastigheten 80 k/h i allaa scenarierna. Vägbredden är 9 eter för hela sträckan och är saa för både nuläge och nollalternativ. I utbyggnads- alternativet breddas delar av sträckan till 12 eter. Tabell 1, Nuläge, år 2009 Väg ÅDT (f/dygn) Andel tung trafik (%) Hastighet (k/h) (ätpunkt 4) /80 Tabell 2, Nollalternativ, år 2030 Väg ÅDT (f/dygn) Andel tung trafik (%) Hastighet (k/h) (ätpunkt 4) /80 Tabell 3, Utbyggnadsalternativ, år 2030 Väg ÅDT (f/dygn) Andel tung trafik (%) Hastighet (k/h) (ätpunkt 4) /80 2 (8) PM a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

3 Riktvärden Riksdagen har i saband ed Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt följande riktvärden för trafikbuller so noralt intee bör överskridas vid nybyggnation avv bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation n eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dba ekvivalentnivå inohus 45 dba axialnivå inohus nattetid 555 dba ekvivalentnivå utohus (vid fasad) 70 dba axialnivå vid uteplats i anslutning till bostad Resultat 3(8) PM Det anges även att vid tilläpning av åtgärder bör hänsyn tas till vad v so är tekniskt öjligt och ekonoiskt riligt. I de fall utohusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inrikt- ningen vara att inohusvärdena inte överskrids. Det har gjorts beräkningar förr tre scenarier: nuläge år 2009, nollalternativ år 2030 och utbyggnadsalternativ år Beräkningarna redovisas so bullerutbredning ed både ekvivalent och axial ljudnivå där husens finns ed sat fasadpunktsberäkning ed frifältsvärde. Riktvärdet vid fasad är ettt så kallat frifältsvärde, dvs utan. Frifältsvärdet redovisar i regel en något lägre ljudnivå. Därför kan värdet i tabellen vara annorlunda ot kartorna. Beräkningarna redovisas so kartor i bilaga 1-30 sat i tabell i bilaga b 31. Satliga bostäder finns ed i tabellen i bilaga 31. De bostäder so överskrider 55 dba finns edd i kartorna. I tabellen är de bostäder so hanteras so befintlig iljö arkerade ed grå färg. De so ingår i väsentlig obyggnad är vita. Nuläge år 2009 Av de bostäder so finns i närheten av väg 25 är det fe so harr ekvivalentaa ljudnivåer över 55 dba, se bilagaa 31. Bostaden på fastigheten Annerstad 4:41 harr ljudnivåer över 60 dba,, se bilagaa 9. Den axiala ljudnivån överskrider 70 dba för Annerstad 4:41 och Annerstadd 4:42 vid fasad, se bilaga 2, 10, 12 och 31. Nollalternativ år 2030 När trafiken ökar blir den ekvivalenta ljudnivån högre för alla bostäderna. Det är 14 bostäder so vid prognosåret överskrider 55 dba, se bilaga 31. Av dessa har h Annerstadd 4:41 och Annerstad 4:42 högre ljudnivåer än 60 dba. Jäfört ed nuläget får f alla bostäderna 2-3 dba högre ljudnivå. Den axiala ljudnivån är saa so för nuläget efterso tung trafik har hastigheten 80 k/h i båda fallen. a z:\2212\ \arbete\ \1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docxx

4 Trafikängden är saa so nollalternativet en hastigheten bedös bli 1000 k/h. Den ekvivalenta ljudnivån har år 2030 ökat ed 2-4 dba jäfört j ed nuläget. Jäfört ed nollalternativet är det 0-1 dba högre ljudnivå, se bilaga 31. Det är 17 bostäder so överskrider riktvärdet på 55 dba. Av dessa har Annerstad 4:41 och Annerstadd 4:42 ljudnivåer över 60 dba. Inga bostäder har ljudnivåer på 65 dba eller högre. Efterso den tunga trafiken har hastigheten 80 k/h är den axiala ljudnivån saa so för nuläget och nollalternativet föruto på de ställen där vägen breddas. Där sker r en liten förändring efterso avståndet ändras enn det är fortfarande saa två bostäder so överskrider riktvärdet, se bilaga 31. Åtgärder När ljudnivån överskrider riktvärdet kan någon for av åtgärd användas för attt uppnå gällande riktvärden. Åtgärder kan delas in i tre olikaa delar: Vid källan, ellann källan och ottagaren sat vid ottagaren. Åtgärder vid källan kan vara sänkt hastighet och ofördelning o av vägtrafiken. Mellan källan och ottagaren kan an placera bullerskyddsskärar eller bullerskyddsvallar. För att en bullerskyddsskär ska fungera på ett effektivt sätt ska den d vara saanhängande och tät hela vägen. En bullerskyddssvall ska också vara saanhängande sat utförd ed rätt typ av grundläggning så att sättningar undviks. Vid ottagaren kann speciella bullerfönster och ljudtäta ventiler användas. Enligt Trafikverket är en generell däpning av fasader 25 dba vid hastighetenn 50 k/h. När hastigheten ökar blir frekvensen högre vilket gör att fasaden däpar lite bättre. Generellt brukar däpningen öka 1 dba för varje hastighetsökning ed 10 k/h. Vid V hastigheten 100 k/h blir således den generella däpningen ca 30 dba. Därförr koer åtgärder bara att föreslås för de bostäder so har en ekvivalent ljudnivå so är över 60 dba utohus vid fasad. Vilket innebär endast för Annerstad 4:41 och Annerstad 4:42. Beräkningar ed både bullersskyddsskär och bullerskyddsvall har h utförts. Med bullerskyddsskär beräknades två alternativ för varje fastighet. Höjden var 2 eter respektive 3 eter över vägen edan längden var 977 eter i båda alternativen. Beräkningen ed bullerskyddsvall hade ett alternativ för Annerstad 4:42 och två alternativ för Annerstad 4:41. Anledningen är att det finns en infart vid Annerstad 4:41 so delar upp bullerskyddsvallen. I det ena alternativet fanns det vall på båda sidor o infarten ed en total längd på 128 eter. I det andra alternativet finns det endast bullerskyddsvall på en sida, vilken har längden 98 eter. Längden för bullerskyddsvallen vid Annerstad 4:42 är 115 eter. Höjden för alla bullerskyddsvallar var 2,5 eter över vägen i alla beräkningarna. Beräkningarna redovisas i bilaga sat i tabell 4 nedan. I tabell 4 är det endast det alternativ so är est sahällsekonoiskt so redovisas. 4 (8) PM a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

5 Annerstad 4:41 För den här bostaden blir däpningen väldigt liten, 1-2 dba för både b bullerskyddsskären och bullerskyddsvallen, se tabell 4. Anledningen är att det finns en infartsväg på var sida o bostaden. Bullerskyddet är helt enkelt för kort för att kunna ge en bra b effekt. Dessuto är bostaden högre placerad än vägen vilket gör det ännu svårare att däpa ljudet. Båda riktvärdena överskrids även ed åtgärd. Annerstad 4:42 Den här bostaden uppnår nästan det ekvivalenta riktvärdet när höjden på bullerskyddsskären är 2 eter, se tabell 4. Den axiala ljudnivån sänks till under 70 dba. När bullerskyddsskären höjs till 3 eter blir det ingen eller liten skillnad. Med bullerskyddsvall uppnås riktvärdet för både ekvivalent och axial ljudnivå, se tabell 4. Tabell 4. Resultatt för åtgärdsberäkning ed bullerskyddsskär och bullerskyddsvall. Endast bästa sahällsekonoiska alternativ redovisas. Nan Våning Vån 1 Vån 1 Ekv Utan åtgärd Max Bullerskydds skär Bullerskyddsvall Höjd 2 eter Höjd 2,5 eter Ekv Max M Ekv Max Val av åtgärd För Annerstad 4:41 är det svårt att bygga en bra bullerskyddskär eller bullerskyddsvall. För Annerstad 4:42 är det öjligt att bygga ettt bullerskyddd so ger en bra däpning. En bullerskyddsskär blir relativtt lång vilket kostar ycket att bygga. En beräkning i kalkylprograet BUSE 2.2 ger en negativ nuvärdeskvot ed bullerskyddsskär för båda bostäderna. I kalkylen är priset för bullerskyddsskär 2500 kr/ 2, antal boendee är satt till fyra f personer per bostad. När en kalkylberäkning görs för bullerskyddsvall blir nuvärdeskvoten negativ för Annerstad 4:41 en positiv för Annerstad 4:42. Det innebär att det är ekonoiskt riligt att bygga en bullerskyddsvall för denna fastighet. I kalkylen är priset för bullerskyddsvall 2000 kr/löpeter, antal boende är satt till fyra personer per bostad. När det är tekniskt svårt eller ekonoiskt oriligt att klara riktvärdet utohus bör riktvärdett inohus uppnås. För Annerstad 4:41 föreslås därför att renovera befintliga b fönster ed tilläggsrutor för att förbättra däpningen av fasaden. En ljudätning av fasaddäpningen bör genoföras i koande skede för att se vilka ljuddäpningskrav tilläggsrutorna ska ha. Tänkbara åtgärder för att skydda uteplats so ligger ot vägen och har ljudnivåer över det axiala riktvärdet är en bullerskyddsskär runt o uteplatsen eller att flytta den till andraa sidan av huset. I denna utredning saknas uppgifter o var Annerstad 4:41 har r sin uteplats. O 5(8) PM a z:\2212\ \arbete\ \1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docxx

6 uteplatsen är placerad ot vägen överskrids riktvärdet. För att uppnå riktvärdet kan uteplatsen placeras på andraa sidan av huset o det är öjligt, se bilaga 10. Annerstad A 4: :42 koer att uppnå riktvärdet för uteplats runt r o hela byggnaden under förutsättning att den föreslagnaa bullerskyddsvallen byggs, se bilaga 30. I annat fall gäller saa so s för Annerstad 4:41. Saanfattning av beräkningarna Det är så skillnader ellan nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ. I utbyggnadsalternativet är det 17 bostäderr so överskrider det ekvivalenta riktvärdet på 555 dba. Endast Annerstad 4:41 och Annerstad 4:42 överskride 60 dba. Den axiala ljudnivån är saa för nuläget och nollalternativet efterso tung trafik har hastigheten 80 k/h i båda fallen. Riktvärdet överskrids för Annerstad 4:41 ochh Annerstad 4:42. För utbyggnadsalternativet ärr det en liten skillnad på de ställen där vägen breddas. Där sker en liten förändring efterso avståndet ändrass en det är fortfarande bara vid Annerstad 4:41 och 4:42 so riktvärdet överskrids. Annerstad 4:41 får ingen bra däpning ed bullerskyddsskär eller bullerskyddsvall och det är dessuto ekonoiskt oriligtt att bygga något av alternativen. En rilig åtgärdd är fönsteråtgärder so därför föreslås erbjudas till denna fastighet. För F att uppnåå riktvärdet vid uteplats kan den behöva flyttas till ljuddäpad sida o det är öjligt. Annerstad 4:42 får bra däpning ed både bullerskyddsskär och bullerskyddsvall en det är bara bullerskyddsvallen so är ekonoiskt rilig att bygga. Det föreslås därför att denna fastighet får bullerskyddsvall so åtgärd. O bullerskyddsvallen byggs b koer riktvärdet för uteplats uppnås runt hela byggnaden annars endast på den ljuddäpade sidan av byggnaden. 6 (8) PM a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

7 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Bilaga 15 Bilaga 16 Bilaga 17 Bilaga 18 Bilaga 19 Skeen 3:32, 3:33, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Skeen 3:32, 3:33, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Skeen 9:1, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Skeen 9:1, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 5:16, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 5:16, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 5:18, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 5:18, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:37, 4:41, 4:44, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:37, 4:41, 4:44, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:42, 4:43, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:42, 4:43, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 3:7, 3:8, 3:10 nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 3:7, 3:8, 3:10 nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Kullagård 3: 6, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Kullagård 3: 6, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Jungfrugård 1:20, 1:21, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Jungfrugård 1:20, 1:21, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Västraby 2:6, 2:7, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå 7(8) PM a z:\2212\ \arbete\ \1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docxx

8 Bilaga 20 Bilaga 21 Bilaga 22 Bilaga 23 Bilaga 24 Bilaga 25 Bilaga 26 Bilaga 27 Bilaga 28 Bilaga 29 Bilaga 30 Bilaga 31 8 (8) PM Västraby 2:6, 2:7, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstads-Östrabutbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstads-Östraby 1:22, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsau alternativ, 1:22, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsau alternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, axial ljudnivå Tabell fasadpunkter, nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ, ekvivalent och axial ljudnivå a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

9 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 Bilaga 1, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 3:32 A-C SKEEN 3:33 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

10 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 Bilaga 2, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 3:32 A-C SKEEN 3:33 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

11 Bilaga 3, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 9:1 A-B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

12 Bilaga 4, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 9:1 A-B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

13 Bilaga 5, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

14 Bilaga 6, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

15 Bilaga 7, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

16 Bilaga 8, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

17 Bilaga 9, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

18 Bilaga 10, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

19 Bilaga 11, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

20 Bilaga 12, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

21 Bilaga 13, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:10 Beräkningar 2 eter över ark ed ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

22 Bilaga 14, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:10 Beräkningar 2 eter över ark ed ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

23 Bilaga 15, etapp 2 Ljungby koun KULLAGÅRD 3:6 Beräkningar 2 eter över ark ed KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

24 Bilaga 16, etapp 2 Ljungby koun KULLAGÅRD 3:6 Beräkningar 2 eter över ark ed KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

25 Bilaga 17, etapp 2 Ljungby koun JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 Beräkningar 2 eter över ark ed JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

26 Bilaga 18, etapp 2 Ljungby koun JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 Beräkningar 2 eter över ark ed JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

27 Bilaga 19, etapp 2 Ljungby koun VÄSTRABY 2:6 A-B VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B Beräkningar 2 eter över ark ed VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

28 Bilaga 20, etapp 2 Ljungby koun VÄSTRABY 2:6 A-B VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B Beräkningar 2 eter över ark ed VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

29 Bilaga 21, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

30 Bilaga 22, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

31 Bilaga 23, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

32 Bilaga 24, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

33 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 98 Bullerskyddsvall Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

34 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 98 Bullerskyddsvall Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

35 Bilaga 27, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 < 4:41 4:41

36 Bilaga 28, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 < 4:41 4:41

37 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 115 Bullerskyddsvall Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 < ERSTAD 4:41

38 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 115 Bullerskyddsvall Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 < ERSTAD 4:41

39 Grå färg: Befintlig iljö Vit färg: Väsentlig obyggnad Bilaga 31 Fastighet Våning Ekv ute vid fasad före vägåtgärd (nuläget) Max ute vid fasad före vägåtgärd (nollalternativ) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad efter vägåtgärd (prognosåret) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad efter vägåtgärd inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder Ekv ute vid fasad (prognosåret) Ekv inne Max ute vid fasad ANNERSTAD 3:7 Vån ANNERSTAD 3:7 Vån ANNERSTAD 3:8 Vån ANNERSTAD 3:8 Vån ANNERSTAD 3:10 Vån ANNERSTAD 3:10 Vån Vån Vån Vån Föreslagen fönsteråtgärd kb* Vån <=30 68 <=45 Föreslagen bullerskyddsvall kb* Vån Vån Vån Vån ANNERSTAD 5:10 Vån ANNERSTAD 5:10 Vån ANNERSTAD 5:16 Vån ANNERSTAD 5:16 Vån ANNERSTAD 5:18 Vån ANNERSTAD 5:18 Vån ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Vån ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Vån Max inne Föreslagna bullerskyddsåtgärder + an. 1 (3) Z:\2212\ \Arbete\1\N\Ber\SoundPLAN\Buller_2013\Resultat\Tabell_Bilaga_31_v25_E2

40 Grå färg: Befintlig iljö Vit färg: Väsentlig obyggnad Bilaga 31 Fastighet Våning Ekv ute vid fasad före vägåtgärd (nuläget) Max ute vid fasad före vägåtgärd (nollalternativ) Max ute vid fasad Ekv ute vid fasad efter vägåtgärd (prognosåret) Max ute vid fasad Ekv ute vid fasad HALLARP 2:6 Vån HALLARP 2:6 Vån HALLARP 2:7 Vån HALLARP 2:7 Vån HALLARP 5:10 Vån HALLARP 5:10 Vån JUNGFRUGÅRD 1:20 Vån JUNGFRUGÅRD 1:20 Vån JUNGFRUGÅRD 1:21 Vån JUNGFRUGÅRD 1:21 Vån KARLSRO 1:3 Vån KARLSRO 1:3 Vån KULLAGÅRD 3:6 Vån KULLAGÅRD 3:6 Vån SKEEN 3:32 A Vån SKEEN 3:32 B Vån SKEEN 3:32 C Vån SKEEN 9:1 A Vån SKEEN 9:1 A Vån SKEEN 9:1 A Vån VÄSTRABY 2:6 A Vån VÄSTRABY 2:6 A Vån VÄSTRABY 2:6 B Vån efter vägåtgärd inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder Ekv ute vid fasad (prognosåret) Ekv inne Max ute vid fasad Max inne Föreslagna bullerskyddsåtgärder + an. 2 (3) Z:\2212\ \Arbete\1\N\Ber\SoundPLAN\Buller_2013\Resultat\Tabell_Bilaga_31_v25_E2

41 Grå färg: Befintlig iljö Vit färg: Väsentlig obyggnad Bilaga 31 Fastighet Våning Ekv ute vid fasad före vägåtgärd (nuläget) Max ute vid fasad före vägåtgärd (nollalternativ) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad efter vägåtgärd (prognosåret) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad VÄSTRABY 2:6 B Vån VÄSTRABY 2:7 Vån VÄSTRABY 2:7 Vån efter vägåtgärd inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder Ekv ute vid fasad (prognosåret) Ekv inne Max ute vid fasad Max inne Föreslagna bullerskyddsåtgärder + an. * Fönsteråtgärderna bör inledas ed en kontroll av befintliga fönster för att utröna o dessa redan är er bullerdäpande än ett noralfönster innan åtgärder so byte av glas eller byte av hela fönster vidtas. I vissa fall kan även speciella bullerdäpande friskluftsventiler behövas. 3 (3) Z:\2212\ \Arbete\1\N\Ber\SoundPLAN\Buller_2013\Resultat\Tabell_Bilaga_31_v25_E2

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning NORMBRUNN 07 Att borra brunn för energi och vatten en vägledning Norförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar innehåll Förord... 1 Enskild vattenförsörjning och energiborrning... 2 Grundvatten...

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer: 2009-111 r01 Datum: 2010-01-19 Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Bullerutredning L:\2009\2009-111 Öregrund skjutbana, bullerutre, Östhammars kommun\rapporter\2009-111 r01.2.docx Bilden

Läs mer

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer God ljudmiljö mer än bara frihet från buller rapport 5709 maj 2007 God ljudmiljö mer än bara frihet från buller NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

6 Lönegapet mellan kvinnor och män

6 Lönegapet mellan kvinnor och män 129 6 Lönegapet ellan kvinnor och än I detta kapitel analyseras lönegapet ellan kvinnor och än ur olika perspektiv. Inledningsvis presenteras skattningar på totalt och oförklarat lönegap för 11 uppdelat

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer