UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson"

Transkript

1 PM UPPDRAG VÄG 25, LJUNGBY-HALMSTAD Delen Boasjön - Annerstad UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM GRANSKAD AV Albin Hedenskog väg 25, etapp 2 i Ljungby koun ellan Boasjön och Annerstad ska byggas o till ötesfri väg. I arbetsplanen ingår att göra en bullerutredning. Detta PM redovisar förutsättningar, resultat och analys av bullerutredningen. Beräkningen i detta PM är gjord efter att iljökonsekvensbeskrivningen blev godkänd. I denna beräkning är hela sträckan ed, det har gjorts ny terräng och en sahällsekonoisk kalkyl är gjord på bullerskyddsåtgärder. Det innebär att det är andra förutsättningar nu än det var när iljökonsekvensbeskrivningen gjordes. Därför är det skillnader i redovisning av resultat och föreslagna åtgärder. Förutsättningar Underlag från Trafikverket: Digitalt kartaterial i dwg-forat Trafikängder och hastigheter för väg 25. Projektet hanterar den del av sträckan där breddning sker so väsentlig obyggnad. Övrig del hanteras so befintlig iljö. Beräkningarna är utförda enligt Nordisk beräkningsodell för vägtrafikbuller 1. Utbredningsberäkningarna är beräknade två eter över ark och fasadpunktsberäkningarna är beräknade två eter över golvnivå. Indata till SoundPLAN Från underlaget ovan har indata till beräkningsprograet SoundPLAN 7.1 genererats. Det är ett datorbaserat progra so siulerar bullerspridning i en trediensionell iljö. Däred är det öjligt att ta hänsyn till bl a höjdskillnader och skärande byggnader. Indatat är grunden för den odell so byggs i beräkningsprograet. Terräng Terrängodelleringen har utgått från det digitala kartaterialet so bestod av nivåkurvor utskrivna från laserskanning. Kartaterialet består av tillräckligt ycket höjdinforation för att terrängodellen ska bedöas so bra. 1 buller, Nordisk beräkningsodell reviderad 1996, Naturvårdsverket, Rapport 4653, (8) Sweco Östra Vittusgatan 34 SE Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0) Fax Sweco Infrastructure AB Org.nr Styrelsens säte: Stockhol A nders Nilsson Trafikbullerutredare Karlskrona Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docx

2 Byggnader Befintliga byggnader på fastigheterna är inlagda från det digitala kartaterialet. Byggnadshöjderna har uppskattats från enn karttjänst på internet för de bostäder so fanns ed. För övriga bostäder har höjden uppskattats till sex eter. Trafikängder och hastigheter för väg 25 koer från Trafikverket. Mätåret ärr 2006 och de uppräkningstal so använts för f att räkna upp trafiken till år 2009 och o år 2030 redovisas i PM Prognos för trafikökning på väg 25, Trafikängder och hastigheter redovisas i tabelll 1-3 nedan. Hastigheten är 90 k/hh i nuläget och nollalternativet sat 100 k/h i utbyggnadsalternativet. För tung trafik är hastigheten 80 k/h i allaa scenarierna. Vägbredden är 9 eter för hela sträckan och är saa för både nuläge och nollalternativ. I utbyggnads- alternativet breddas delar av sträckan till 12 eter. Tabell 1, Nuläge, år 2009 Väg ÅDT (f/dygn) Andel tung trafik (%) Hastighet (k/h) (ätpunkt 4) /80 Tabell 2, Nollalternativ, år 2030 Väg ÅDT (f/dygn) Andel tung trafik (%) Hastighet (k/h) (ätpunkt 4) /80 Tabell 3, Utbyggnadsalternativ, år 2030 Väg ÅDT (f/dygn) Andel tung trafik (%) Hastighet (k/h) (ätpunkt 4) /80 2 (8) PM a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

3 Riktvärden Riksdagen har i saband ed Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt följande riktvärden för trafikbuller so noralt intee bör överskridas vid nybyggnation avv bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation n eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dba ekvivalentnivå inohus 45 dba axialnivå inohus nattetid 555 dba ekvivalentnivå utohus (vid fasad) 70 dba axialnivå vid uteplats i anslutning till bostad Resultat 3(8) PM Det anges även att vid tilläpning av åtgärder bör hänsyn tas till vad v so är tekniskt öjligt och ekonoiskt riligt. I de fall utohusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inrikt- ningen vara att inohusvärdena inte överskrids. Det har gjorts beräkningar förr tre scenarier: nuläge år 2009, nollalternativ år 2030 och utbyggnadsalternativ år Beräkningarna redovisas so bullerutbredning ed både ekvivalent och axial ljudnivå där husens finns ed sat fasadpunktsberäkning ed frifältsvärde. Riktvärdet vid fasad är ettt så kallat frifältsvärde, dvs utan. Frifältsvärdet redovisar i regel en något lägre ljudnivå. Därför kan värdet i tabellen vara annorlunda ot kartorna. Beräkningarna redovisas so kartor i bilaga 1-30 sat i tabell i bilaga b 31. Satliga bostäder finns ed i tabellen i bilaga 31. De bostäder so överskrider 55 dba finns edd i kartorna. I tabellen är de bostäder so hanteras so befintlig iljö arkerade ed grå färg. De so ingår i väsentlig obyggnad är vita. Nuläge år 2009 Av de bostäder so finns i närheten av väg 25 är det fe so harr ekvivalentaa ljudnivåer över 55 dba, se bilagaa 31. Bostaden på fastigheten Annerstad 4:41 harr ljudnivåer över 60 dba,, se bilagaa 9. Den axiala ljudnivån överskrider 70 dba för Annerstad 4:41 och Annerstadd 4:42 vid fasad, se bilaga 2, 10, 12 och 31. Nollalternativ år 2030 När trafiken ökar blir den ekvivalenta ljudnivån högre för alla bostäderna. Det är 14 bostäder so vid prognosåret överskrider 55 dba, se bilaga 31. Av dessa har h Annerstadd 4:41 och Annerstad 4:42 högre ljudnivåer än 60 dba. Jäfört ed nuläget får f alla bostäderna 2-3 dba högre ljudnivå. Den axiala ljudnivån är saa so för nuläget efterso tung trafik har hastigheten 80 k/h i båda fallen. a z:\2212\ \arbete\ \1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docxx

4 Trafikängden är saa so nollalternativet en hastigheten bedös bli 1000 k/h. Den ekvivalenta ljudnivån har år 2030 ökat ed 2-4 dba jäfört j ed nuläget. Jäfört ed nollalternativet är det 0-1 dba högre ljudnivå, se bilaga 31. Det är 17 bostäder so överskrider riktvärdet på 55 dba. Av dessa har Annerstad 4:41 och Annerstadd 4:42 ljudnivåer över 60 dba. Inga bostäder har ljudnivåer på 65 dba eller högre. Efterso den tunga trafiken har hastigheten 80 k/h är den axiala ljudnivån saa so för nuläget och nollalternativet föruto på de ställen där vägen breddas. Där sker r en liten förändring efterso avståndet ändras enn det är fortfarande saa två bostäder so överskrider riktvärdet, se bilaga 31. Åtgärder När ljudnivån överskrider riktvärdet kan någon for av åtgärd användas för attt uppnå gällande riktvärden. Åtgärder kan delas in i tre olikaa delar: Vid källan, ellann källan och ottagaren sat vid ottagaren. Åtgärder vid källan kan vara sänkt hastighet och ofördelning o av vägtrafiken. Mellan källan och ottagaren kan an placera bullerskyddsskärar eller bullerskyddsvallar. För att en bullerskyddsskär ska fungera på ett effektivt sätt ska den d vara saanhängande och tät hela vägen. En bullerskyddssvall ska också vara saanhängande sat utförd ed rätt typ av grundläggning så att sättningar undviks. Vid ottagaren kann speciella bullerfönster och ljudtäta ventiler användas. Enligt Trafikverket är en generell däpning av fasader 25 dba vid hastighetenn 50 k/h. När hastigheten ökar blir frekvensen högre vilket gör att fasaden däpar lite bättre. Generellt brukar däpningen öka 1 dba för varje hastighetsökning ed 10 k/h. Vid V hastigheten 100 k/h blir således den generella däpningen ca 30 dba. Därförr koer åtgärder bara att föreslås för de bostäder so har en ekvivalent ljudnivå so är över 60 dba utohus vid fasad. Vilket innebär endast för Annerstad 4:41 och Annerstad 4:42. Beräkningar ed både bullersskyddsskär och bullerskyddsvall har h utförts. Med bullerskyddsskär beräknades två alternativ för varje fastighet. Höjden var 2 eter respektive 3 eter över vägen edan längden var 977 eter i båda alternativen. Beräkningen ed bullerskyddsvall hade ett alternativ för Annerstad 4:42 och två alternativ för Annerstad 4:41. Anledningen är att det finns en infart vid Annerstad 4:41 so delar upp bullerskyddsvallen. I det ena alternativet fanns det vall på båda sidor o infarten ed en total längd på 128 eter. I det andra alternativet finns det endast bullerskyddsvall på en sida, vilken har längden 98 eter. Längden för bullerskyddsvallen vid Annerstad 4:42 är 115 eter. Höjden för alla bullerskyddsvallar var 2,5 eter över vägen i alla beräkningarna. Beräkningarna redovisas i bilaga sat i tabell 4 nedan. I tabell 4 är det endast det alternativ so är est sahällsekonoiskt so redovisas. 4 (8) PM a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

5 Annerstad 4:41 För den här bostaden blir däpningen väldigt liten, 1-2 dba för både b bullerskyddsskären och bullerskyddsvallen, se tabell 4. Anledningen är att det finns en infartsväg på var sida o bostaden. Bullerskyddet är helt enkelt för kort för att kunna ge en bra b effekt. Dessuto är bostaden högre placerad än vägen vilket gör det ännu svårare att däpa ljudet. Båda riktvärdena överskrids även ed åtgärd. Annerstad 4:42 Den här bostaden uppnår nästan det ekvivalenta riktvärdet när höjden på bullerskyddsskären är 2 eter, se tabell 4. Den axiala ljudnivån sänks till under 70 dba. När bullerskyddsskären höjs till 3 eter blir det ingen eller liten skillnad. Med bullerskyddsvall uppnås riktvärdet för både ekvivalent och axial ljudnivå, se tabell 4. Tabell 4. Resultatt för åtgärdsberäkning ed bullerskyddsskär och bullerskyddsvall. Endast bästa sahällsekonoiska alternativ redovisas. Nan Våning Vån 1 Vån 1 Ekv Utan åtgärd Max Bullerskydds skär Bullerskyddsvall Höjd 2 eter Höjd 2,5 eter Ekv Max M Ekv Max Val av åtgärd För Annerstad 4:41 är det svårt att bygga en bra bullerskyddskär eller bullerskyddsvall. För Annerstad 4:42 är det öjligt att bygga ettt bullerskyddd so ger en bra däpning. En bullerskyddsskär blir relativtt lång vilket kostar ycket att bygga. En beräkning i kalkylprograet BUSE 2.2 ger en negativ nuvärdeskvot ed bullerskyddsskär för båda bostäderna. I kalkylen är priset för bullerskyddsskär 2500 kr/ 2, antal boendee är satt till fyra f personer per bostad. När en kalkylberäkning görs för bullerskyddsvall blir nuvärdeskvoten negativ för Annerstad 4:41 en positiv för Annerstad 4:42. Det innebär att det är ekonoiskt riligt att bygga en bullerskyddsvall för denna fastighet. I kalkylen är priset för bullerskyddsvall 2000 kr/löpeter, antal boende är satt till fyra personer per bostad. När det är tekniskt svårt eller ekonoiskt oriligt att klara riktvärdet utohus bör riktvärdett inohus uppnås. För Annerstad 4:41 föreslås därför att renovera befintliga b fönster ed tilläggsrutor för att förbättra däpningen av fasaden. En ljudätning av fasaddäpningen bör genoföras i koande skede för att se vilka ljuddäpningskrav tilläggsrutorna ska ha. Tänkbara åtgärder för att skydda uteplats so ligger ot vägen och har ljudnivåer över det axiala riktvärdet är en bullerskyddsskär runt o uteplatsen eller att flytta den till andraa sidan av huset. I denna utredning saknas uppgifter o var Annerstad 4:41 har r sin uteplats. O 5(8) PM a z:\2212\ \arbete\ \1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docxx

6 uteplatsen är placerad ot vägen överskrids riktvärdet. För att uppnå riktvärdet kan uteplatsen placeras på andraa sidan av huset o det är öjligt, se bilaga 10. Annerstad A 4: :42 koer att uppnå riktvärdet för uteplats runt r o hela byggnaden under förutsättning att den föreslagnaa bullerskyddsvallen byggs, se bilaga 30. I annat fall gäller saa so s för Annerstad 4:41. Saanfattning av beräkningarna Det är så skillnader ellan nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ. I utbyggnadsalternativet är det 17 bostäderr so överskrider det ekvivalenta riktvärdet på 555 dba. Endast Annerstad 4:41 och Annerstad 4:42 överskride 60 dba. Den axiala ljudnivån är saa för nuläget och nollalternativet efterso tung trafik har hastigheten 80 k/h i båda fallen. Riktvärdet överskrids för Annerstad 4:41 ochh Annerstad 4:42. För utbyggnadsalternativet ärr det en liten skillnad på de ställen där vägen breddas. Där sker en liten förändring efterso avståndet ändrass en det är fortfarande bara vid Annerstad 4:41 och 4:42 so riktvärdet överskrids. Annerstad 4:41 får ingen bra däpning ed bullerskyddsskär eller bullerskyddsvall och det är dessuto ekonoiskt oriligtt att bygga något av alternativen. En rilig åtgärdd är fönsteråtgärder so därför föreslås erbjudas till denna fastighet. För F att uppnåå riktvärdet vid uteplats kan den behöva flyttas till ljuddäpad sida o det är öjligt. Annerstad 4:42 får bra däpning ed både bullerskyddsskär och bullerskyddsvall en det är bara bullerskyddsvallen so är ekonoiskt rilig att bygga. Det föreslås därför att denna fastighet får bullerskyddsvall so åtgärd. O bullerskyddsvallen byggs b koer riktvärdet för uteplats uppnås runt hela byggnaden annars endast på den ljuddäpade sidan av byggnaden. 6 (8) PM a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

7 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Bilaga 15 Bilaga 16 Bilaga 17 Bilaga 18 Bilaga 19 Skeen 3:32, 3:33, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Skeen 3:32, 3:33, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Skeen 9:1, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Skeen 9:1, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 5:16, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 5:16, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 5:18, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 5:18, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:37, 4:41, 4:44, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:37, 4:41, 4:44, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:42, 4:43, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:42, 4:43, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 3:7, 3:8, 3:10 nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 3:7, 3:8, 3:10 nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Kullagård 3: 6, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Kullagård 3: 6, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Jungfrugård 1:20, 1:21, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Jungfrugård 1:20, 1:21, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Västraby 2:6, 2:7, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå 7(8) PM a z:\2212\ \arbete\ \1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docxx

8 Bilaga 20 Bilaga 21 Bilaga 22 Bilaga 23 Bilaga 24 Bilaga 25 Bilaga 26 Bilaga 27 Bilaga 28 Bilaga 29 Bilaga 30 Bilaga 31 8 (8) PM Västraby 2:6, 2:7, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstads-Östrabutbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstads-Östraby 1:22, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsau alternativ, 1:22, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsau alternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, axial ljudnivå Tabell fasadpunkter, nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ, ekvivalent och axial ljudnivå a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

9 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 Bilaga 1, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 3:32 A-C SKEEN 3:33 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

10 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 Bilaga 2, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 3:32 A-C SKEEN 3:33 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

11 Bilaga 3, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 9:1 A-B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

12 Bilaga 4, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 9:1 A-B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

13 Bilaga 5, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

14 Bilaga 6, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

15 Bilaga 7, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

16 Bilaga 8, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

17 Bilaga 9, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

18 Bilaga 10, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

19 Bilaga 11, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

20 Bilaga 12, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

21 Bilaga 13, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:10 Beräkningar 2 eter över ark ed ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

22 Bilaga 14, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:10 Beräkningar 2 eter över ark ed ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

23 Bilaga 15, etapp 2 Ljungby koun KULLAGÅRD 3:6 Beräkningar 2 eter över ark ed KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

24 Bilaga 16, etapp 2 Ljungby koun KULLAGÅRD 3:6 Beräkningar 2 eter över ark ed KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

25 Bilaga 17, etapp 2 Ljungby koun JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 Beräkningar 2 eter över ark ed JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

26 Bilaga 18, etapp 2 Ljungby koun JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 Beräkningar 2 eter över ark ed JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

27 Bilaga 19, etapp 2 Ljungby koun VÄSTRABY 2:6 A-B VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B Beräkningar 2 eter över ark ed VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

28 Bilaga 20, etapp 2 Ljungby koun VÄSTRABY 2:6 A-B VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B Beräkningar 2 eter över ark ed VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

29 Bilaga 21, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

30 Bilaga 22, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

31 Bilaga 23, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

32 Bilaga 24, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

33 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 98 Bullerskyddsvall Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

34 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 98 Bullerskyddsvall Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

35 Bilaga 27, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 < 4:41 4:41

36 Bilaga 28, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 < 4:41 4:41

37 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 115 Bullerskyddsvall Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 < ERSTAD 4:41

38 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 115 Bullerskyddsvall Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 < ERSTAD 4:41

39 Grå färg: Befintlig iljö Vit färg: Väsentlig obyggnad Bilaga 31 Fastighet Våning Ekv ute vid fasad före vägåtgärd (nuläget) Max ute vid fasad före vägåtgärd (nollalternativ) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad efter vägåtgärd (prognosåret) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad efter vägåtgärd inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder Ekv ute vid fasad (prognosåret) Ekv inne Max ute vid fasad ANNERSTAD 3:7 Vån ANNERSTAD 3:7 Vån ANNERSTAD 3:8 Vån ANNERSTAD 3:8 Vån ANNERSTAD 3:10 Vån ANNERSTAD 3:10 Vån Vån Vån Vån Föreslagen fönsteråtgärd kb* Vån <=30 68 <=45 Föreslagen bullerskyddsvall kb* Vån Vån Vån Vån ANNERSTAD 5:10 Vån ANNERSTAD 5:10 Vån ANNERSTAD 5:16 Vån ANNERSTAD 5:16 Vån ANNERSTAD 5:18 Vån ANNERSTAD 5:18 Vån ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Vån ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Vån Max inne Föreslagna bullerskyddsåtgärder + an. 1 (3) Z:\2212\ \Arbete\1\N\Ber\SoundPLAN\Buller_2013\Resultat\Tabell_Bilaga_31_v25_E2

40 Grå färg: Befintlig iljö Vit färg: Väsentlig obyggnad Bilaga 31 Fastighet Våning Ekv ute vid fasad före vägåtgärd (nuläget) Max ute vid fasad före vägåtgärd (nollalternativ) Max ute vid fasad Ekv ute vid fasad efter vägåtgärd (prognosåret) Max ute vid fasad Ekv ute vid fasad HALLARP 2:6 Vån HALLARP 2:6 Vån HALLARP 2:7 Vån HALLARP 2:7 Vån HALLARP 5:10 Vån HALLARP 5:10 Vån JUNGFRUGÅRD 1:20 Vån JUNGFRUGÅRD 1:20 Vån JUNGFRUGÅRD 1:21 Vån JUNGFRUGÅRD 1:21 Vån KARLSRO 1:3 Vån KARLSRO 1:3 Vån KULLAGÅRD 3:6 Vån KULLAGÅRD 3:6 Vån SKEEN 3:32 A Vån SKEEN 3:32 B Vån SKEEN 3:32 C Vån SKEEN 9:1 A Vån SKEEN 9:1 A Vån SKEEN 9:1 A Vån VÄSTRABY 2:6 A Vån VÄSTRABY 2:6 A Vån VÄSTRABY 2:6 B Vån efter vägåtgärd inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder Ekv ute vid fasad (prognosåret) Ekv inne Max ute vid fasad Max inne Föreslagna bullerskyddsåtgärder + an. 2 (3) Z:\2212\ \Arbete\1\N\Ber\SoundPLAN\Buller_2013\Resultat\Tabell_Bilaga_31_v25_E2

41 Grå färg: Befintlig iljö Vit färg: Väsentlig obyggnad Bilaga 31 Fastighet Våning Ekv ute vid fasad före vägåtgärd (nuläget) Max ute vid fasad före vägåtgärd (nollalternativ) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad efter vägåtgärd (prognosåret) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad VÄSTRABY 2:6 B Vån VÄSTRABY 2:7 Vån VÄSTRABY 2:7 Vån efter vägåtgärd inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder Ekv ute vid fasad (prognosåret) Ekv inne Max ute vid fasad Max inne Föreslagna bullerskyddsåtgärder + an. * Fönsteråtgärderna bör inledas ed en kontroll av befintliga fönster för att utröna o dessa redan är er bullerdäpande än ett noralfönster innan åtgärder so byte av glas eller byte av hela fönster vidtas. I vissa fall kan även speciella bullerdäpande friskluftsventiler behövas. 3 (3) Z:\2212\ \Arbete\1\N\Ber\SoundPLAN\Buller_2013\Resultat\Tabell_Bilaga_31_v25_E2

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

PM 10167371.01. Förutsättningar

PM 10167371.01. Förutsättningar Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 har utfört beräkningar för en detaljplan för Kattesjön i Diö, Älhults koun. Beräkningarna har utförts ed avseende på buller från väg- och järnvägstrafik. Förutsättningar Beräkningar

Läs mer

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Hållsta :, Eskilstuna Rapport -000.doc Revidering Antal sidor: Bilagor: 0-0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0-0 k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44 REPORT Author Mia Lindros Phone +46 10 5 25 44 Mobile +467036889 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 01/07/2015 Project ID 709533 Client Östra Göinge Koun, Linnea Widing Trafikbullerutredning Hanaskog ÅF

Läs mer

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Husby Rekarne :8 Rapport 0-0600.doc Antal sidor: Bilagor: B0-B0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-06- g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri för Vikingstad Rapport -12121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokuent\\-12121400.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11 Handläggare RAPPORT 1 (7) Datu 2011-09-08 Uppdragsnr 565468 Tel +46 (0)10 505 60 24 Kund Mobil +46 (0)70 184 57 24 Tyresö Koun Fax +46 10 505 00 10 Sophia Norran Winter paul.appelqvist@afconsult.co Sahällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Bullerutredning, Riksten DP4,

Bullerutredning, Riksten DP4, Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Revidering Riksten friluftstaden Botkyrka koun Nina Vesterli Johan Aslan Jan Pons Rev 1 Datu 2012-12-07 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol

Läs mer

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller Uppdrag Åtgärdsförslag vägtrafikbuller Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng Rapportnr 61441040026-03r2 Datu 2012-09-27 Raböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

Ljudutbredning utan och med åtgärd redovisas på bifogade kartor. Beräknade punktvärden på gården samt vid fasad redovisas i nedanstående tabell.

Ljudutbredning utan och med åtgärd redovisas på bifogade kartor. Beräknade punktvärden på gården samt vid fasad redovisas i nedanstående tabell. eo0.docx 0-0-8-4 PM 04-0-04 Förslag bullerdäpande åtgärder för s förskola i Kilafors Bullerbegränsande åtgärder för s förskola i Kilafors har utförts so kopleent till pågående fratagande av järnvägsplan

Läs mer

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2 PM Handläggare Mikael Ekhol Telefon +46 10 505 38 45 Mobil +46722396194 E-ail ikael.ekhol@afconsult.co Datu 2016-04-14 Project ID 712184 Svensk Bostadsutveckling AB Tavastgatan 48 118 24 Stockhol Torsten

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Bullerutredning Bocköhalvön

Bullerutredning Bocköhalvön Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Bocköhalvön Malö 2014-05-19 Bullerutredning Bocköhalvön Datu 2014-05-19 Uppdragsnuer 1320006875 Utgåva/Status 1 Jenny Ekan Oscar Lewin Johan Jönsson Uppdragsledare

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin UPPDRAG Bullerutredning Villa Fehr UPPDRAGSNUMMER 2222057000 UPPDRAGSLEDARE Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin DATUM GRANSKAD AV Johan Herzelius Bullerutredning Villa Fehr, Nättraby En ny detaljplan

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Bullerutredning Barkåkra 1:2 m fl

Bullerutredning Barkåkra 1:2 m fl Rapport Ängelhols koun Bullerutredning Barkåkra 1:2 fl Granskningshandling Malö 2014-01-31 Rapport Datu 2014-01-31 Uppdragsnuer 1320005246 Utgåva/Status Granskningshandling Erik Hedan Anna Persson Erik

Läs mer

Sweco Connect AB. Org.nr 556083-8624 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Connect AB. Org.nr 556083-8624 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2010-01-14 RAPPORT Mora koun INDUSTRIOMRÅDE ÖRJANSTÄPPAN UPPDRAGSNUMMER 6500639000 Beräkning av skattade bullernivåer ÅVC och föreslag på bullerdäpande åtgärder sat bedöning av bullergränsvärden

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun Planerade bostadshus 2015-09-09 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602

Läs mer

PM 03 Trafikbullerkartläggning. Bakgrund. Trafikuppgifter. Ringvägen, Upplands-Bro. Vägtrafik. Stockholm

PM 03 Trafikbullerkartläggning. Bakgrund. Trafikuppgifter. Ringvägen, Upplands-Bro. Vägtrafik. Stockholm ÅF-Infrastruktur AB SE-169 99 Stockhol Tel +46 10 505 00 00 Fax +46 10 505 11 83 www.afconsult.co/ingeansson Stockhol 2010-01-14 549013 PM 03 Trafikbullerkartläggning Ringvägen, Upplands-Bro Bakgrund NCC

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Rapport 11422-15060200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-05 k:\lime easy\dokument\11422\11422-15060200.doc

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Bullerutredning Nylanda verksamhetsområde

Bullerutredning Nylanda verksamhetsområde PM Växjö koun Bullerutredning Nylanda verksahetsoråde Malö 2013-08-30 Bullerutredning Nylanda verksahetsoråde Datu 2013-08-30 Uppdragsnuer 1320000958 Utgåva/Status 2 Erik Hedan Johan Jönsson Erik Hedan

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Trafikbullerutredning inför ny detaljplan Rapport nuer: 2012-104 r03 Datu: 2013-04-13 Tuba Centru Trafikbullerutredning inför ny detaljplan C:\Jobb\2012-104 MS Tuba Centru, Strabag Projektutveckling AB\Rapporter\2012-104 r03.docx Beställare: Strabag

Läs mer

Beräkning av vägtrafikbuller Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver Trivector AB Sida 1 Vectura, Norrköping

Beräkning av vägtrafikbuller Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver Trivector AB Sida 1 Vectura, Norrköping Beräkning av vägtrafikbuller 2013-10-22 Enl. Naturvårdsverkets odell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.1. Trivector AB Sida 1 Vectura, Norrköping Objekt: Beskrivning: Handläggare: Filnan: Nydala handelsoråde

Läs mer

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Torngatans förlängning Älmhults kommun Bullerutredning Torngatans förlängning Förhandskopia Malmö 011-01-11 Bullerutredning Torngatans förlängning Datum 011-01-11 Uppdragsnummer 6166159 Utgåva/Status Förhandskopia Erik Hedman

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Trafikbullerutredning

10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Rapport A 10686-11041200.doc Revidering 8 Antal sidor: 9 Bilagor: G01-06 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-11 g:\kontakt\dokument\10686\10686-11041200.doc

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Stockhol 2014-02-27 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2014-007 PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projekt: 5652 Rapport A Bilagor 5652-A01/A02 Antal sidor: 6 Uppdragsansvarig Jonas Aråker Örnsköldsvik 2011-04-28 ÅF-Infrastructur AB /

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Husaren, Halmstad Rapport -15081400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-08-14 rev 2016-03-23 k:\lime easy\dokument\\-15081400.doc

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Trafikbullerutredning

11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Rapport 11134-13043000.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-04-30 k:\lime easy\dokument\11134\11134-13043000.doc

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

1 Riktvärden och tillämpningsanvisningar för trafikbuller

1 Riktvärden och tillämpningsanvisningar för trafikbuller 1 (18) Bilaga 1 Trafikbuller En separat bullerutredning, Centrala Karlstad. Tågtrafikbullerutredning (2013-01-18) har tagits fram. Bullerutredningen omfattar riktvärden, förutsättningar, metod, beräknade

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan 16099 RAPPORT C 1 (6) Kund ANOVA arkitekter ab Datum Uppdragsnummer1 16099 Bilagor 2016-06-01 Rapport C Sandstugan, Botkyrka Tillbyggnad av äldreboende - Trafikbuller Rapport 16099 C Sandstugan - Äldreboende,

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

RAPPORT MOHEDA OCH VISLANDA

RAPPORT MOHEDA OCH VISLANDA UPPDRAGSNUMMER 1150965000 ÖVERSIKTLIG BULLERKARTLÄGGNING AV MOHEDA OCH VISLANDA, ALVESTA KOMMUN Environment AB Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av Johanna Thorén repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad PM01 1 (3) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Fax +46 10 505 00 10 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum Magnus Fagerström Centrumfastigheter Kyrkogatan 11 761 30 Norrtälje Kv

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun Handläggare Åsa Lindkvist Telefon 010-505 60 41 Mobil 070-184 57 41 E-post Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-12-10 Uppdragsnummer 714886 Beställare Svenska Vårdbyggen AB Vårdboende Smedvägen, Järfälla

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping UPPDRAGSNUMMER 1182067000 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA RIKARD SJÖHOLM Uppdragsledare, Akustiker

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING, SPEKERÖD 3 SLUTRAPPORT GÖTEBORG (9)

RAPPORT BULLERUTREDNING, SPEKERÖD 3 SLUTRAPPORT GÖTEBORG (9) 2383011 BULLERUTREDNING, SPEKERÖD 3 SLUT GÖTEBORG 2012-04-10 1 (9) S w e co Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telefon +46 (0)31 627500 Fax +46 (0)31 627722 www.sweco.se S we c o In fra s tru c tur e

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 14/09/2015 Projekt nr 711223 Rapport nr 711223-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer