UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson"

Transkript

1 PM UPPDRAG VÄG 25, LJUNGBY-HALMSTAD Delen Boasjön - Annerstad UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM GRANSKAD AV Albin Hedenskog väg 25, etapp 2 i Ljungby koun ellan Boasjön och Annerstad ska byggas o till ötesfri väg. I arbetsplanen ingår att göra en bullerutredning. Detta PM redovisar förutsättningar, resultat och analys av bullerutredningen. Beräkningen i detta PM är gjord efter att iljökonsekvensbeskrivningen blev godkänd. I denna beräkning är hela sträckan ed, det har gjorts ny terräng och en sahällsekonoisk kalkyl är gjord på bullerskyddsåtgärder. Det innebär att det är andra förutsättningar nu än det var när iljökonsekvensbeskrivningen gjordes. Därför är det skillnader i redovisning av resultat och föreslagna åtgärder. Förutsättningar Underlag från Trafikverket: Digitalt kartaterial i dwg-forat Trafikängder och hastigheter för väg 25. Projektet hanterar den del av sträckan där breddning sker so väsentlig obyggnad. Övrig del hanteras so befintlig iljö. Beräkningarna är utförda enligt Nordisk beräkningsodell för vägtrafikbuller 1. Utbredningsberäkningarna är beräknade två eter över ark och fasadpunktsberäkningarna är beräknade två eter över golvnivå. Indata till SoundPLAN Från underlaget ovan har indata till beräkningsprograet SoundPLAN 7.1 genererats. Det är ett datorbaserat progra so siulerar bullerspridning i en trediensionell iljö. Däred är det öjligt att ta hänsyn till bl a höjdskillnader och skärande byggnader. Indatat är grunden för den odell so byggs i beräkningsprograet. Terräng Terrängodelleringen har utgått från det digitala kartaterialet so bestod av nivåkurvor utskrivna från laserskanning. Kartaterialet består av tillräckligt ycket höjdinforation för att terrängodellen ska bedöas so bra. 1 buller, Nordisk beräkningsodell reviderad 1996, Naturvårdsverket, Rapport 4653, (8) Sweco Östra Vittusgatan 34 SE Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0) Fax Sweco Infrastructure AB Org.nr Styrelsens säte: Stockhol A nders Nilsson Trafikbullerutredare Karlskrona Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docx

2 Byggnader Befintliga byggnader på fastigheterna är inlagda från det digitala kartaterialet. Byggnadshöjderna har uppskattats från enn karttjänst på internet för de bostäder so fanns ed. För övriga bostäder har höjden uppskattats till sex eter. Trafikängder och hastigheter för väg 25 koer från Trafikverket. Mätåret ärr 2006 och de uppräkningstal so använts för f att räkna upp trafiken till år 2009 och o år 2030 redovisas i PM Prognos för trafikökning på väg 25, Trafikängder och hastigheter redovisas i tabelll 1-3 nedan. Hastigheten är 90 k/hh i nuläget och nollalternativet sat 100 k/h i utbyggnadsalternativet. För tung trafik är hastigheten 80 k/h i allaa scenarierna. Vägbredden är 9 eter för hela sträckan och är saa för både nuläge och nollalternativ. I utbyggnads- alternativet breddas delar av sträckan till 12 eter. Tabell 1, Nuläge, år 2009 Väg ÅDT (f/dygn) Andel tung trafik (%) Hastighet (k/h) (ätpunkt 4) /80 Tabell 2, Nollalternativ, år 2030 Väg ÅDT (f/dygn) Andel tung trafik (%) Hastighet (k/h) (ätpunkt 4) /80 Tabell 3, Utbyggnadsalternativ, år 2030 Väg ÅDT (f/dygn) Andel tung trafik (%) Hastighet (k/h) (ätpunkt 4) /80 2 (8) PM a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

3 Riktvärden Riksdagen har i saband ed Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt följande riktvärden för trafikbuller so noralt intee bör överskridas vid nybyggnation avv bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation n eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dba ekvivalentnivå inohus 45 dba axialnivå inohus nattetid 555 dba ekvivalentnivå utohus (vid fasad) 70 dba axialnivå vid uteplats i anslutning till bostad Resultat 3(8) PM Det anges även att vid tilläpning av åtgärder bör hänsyn tas till vad v so är tekniskt öjligt och ekonoiskt riligt. I de fall utohusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inrikt- ningen vara att inohusvärdena inte överskrids. Det har gjorts beräkningar förr tre scenarier: nuläge år 2009, nollalternativ år 2030 och utbyggnadsalternativ år Beräkningarna redovisas so bullerutbredning ed både ekvivalent och axial ljudnivå där husens finns ed sat fasadpunktsberäkning ed frifältsvärde. Riktvärdet vid fasad är ettt så kallat frifältsvärde, dvs utan. Frifältsvärdet redovisar i regel en något lägre ljudnivå. Därför kan värdet i tabellen vara annorlunda ot kartorna. Beräkningarna redovisas so kartor i bilaga 1-30 sat i tabell i bilaga b 31. Satliga bostäder finns ed i tabellen i bilaga 31. De bostäder so överskrider 55 dba finns edd i kartorna. I tabellen är de bostäder so hanteras so befintlig iljö arkerade ed grå färg. De so ingår i väsentlig obyggnad är vita. Nuläge år 2009 Av de bostäder so finns i närheten av väg 25 är det fe so harr ekvivalentaa ljudnivåer över 55 dba, se bilagaa 31. Bostaden på fastigheten Annerstad 4:41 harr ljudnivåer över 60 dba,, se bilagaa 9. Den axiala ljudnivån överskrider 70 dba för Annerstad 4:41 och Annerstadd 4:42 vid fasad, se bilaga 2, 10, 12 och 31. Nollalternativ år 2030 När trafiken ökar blir den ekvivalenta ljudnivån högre för alla bostäderna. Det är 14 bostäder so vid prognosåret överskrider 55 dba, se bilaga 31. Av dessa har h Annerstadd 4:41 och Annerstad 4:42 högre ljudnivåer än 60 dba. Jäfört ed nuläget får f alla bostäderna 2-3 dba högre ljudnivå. Den axiala ljudnivån är saa so för nuläget efterso tung trafik har hastigheten 80 k/h i båda fallen. a z:\2212\ \arbete\ \1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docxx

4 Trafikängden är saa so nollalternativet en hastigheten bedös bli 1000 k/h. Den ekvivalenta ljudnivån har år 2030 ökat ed 2-4 dba jäfört j ed nuläget. Jäfört ed nollalternativet är det 0-1 dba högre ljudnivå, se bilaga 31. Det är 17 bostäder so överskrider riktvärdet på 55 dba. Av dessa har Annerstad 4:41 och Annerstadd 4:42 ljudnivåer över 60 dba. Inga bostäder har ljudnivåer på 65 dba eller högre. Efterso den tunga trafiken har hastigheten 80 k/h är den axiala ljudnivån saa so för nuläget och nollalternativet föruto på de ställen där vägen breddas. Där sker r en liten förändring efterso avståndet ändras enn det är fortfarande saa två bostäder so överskrider riktvärdet, se bilaga 31. Åtgärder När ljudnivån överskrider riktvärdet kan någon for av åtgärd användas för attt uppnå gällande riktvärden. Åtgärder kan delas in i tre olikaa delar: Vid källan, ellann källan och ottagaren sat vid ottagaren. Åtgärder vid källan kan vara sänkt hastighet och ofördelning o av vägtrafiken. Mellan källan och ottagaren kan an placera bullerskyddsskärar eller bullerskyddsvallar. För att en bullerskyddsskär ska fungera på ett effektivt sätt ska den d vara saanhängande och tät hela vägen. En bullerskyddssvall ska också vara saanhängande sat utförd ed rätt typ av grundläggning så att sättningar undviks. Vid ottagaren kann speciella bullerfönster och ljudtäta ventiler användas. Enligt Trafikverket är en generell däpning av fasader 25 dba vid hastighetenn 50 k/h. När hastigheten ökar blir frekvensen högre vilket gör att fasaden däpar lite bättre. Generellt brukar däpningen öka 1 dba för varje hastighetsökning ed 10 k/h. Vid V hastigheten 100 k/h blir således den generella däpningen ca 30 dba. Därförr koer åtgärder bara att föreslås för de bostäder so har en ekvivalent ljudnivå so är över 60 dba utohus vid fasad. Vilket innebär endast för Annerstad 4:41 och Annerstad 4:42. Beräkningar ed både bullersskyddsskär och bullerskyddsvall har h utförts. Med bullerskyddsskär beräknades två alternativ för varje fastighet. Höjden var 2 eter respektive 3 eter över vägen edan längden var 977 eter i båda alternativen. Beräkningen ed bullerskyddsvall hade ett alternativ för Annerstad 4:42 och två alternativ för Annerstad 4:41. Anledningen är att det finns en infart vid Annerstad 4:41 so delar upp bullerskyddsvallen. I det ena alternativet fanns det vall på båda sidor o infarten ed en total längd på 128 eter. I det andra alternativet finns det endast bullerskyddsvall på en sida, vilken har längden 98 eter. Längden för bullerskyddsvallen vid Annerstad 4:42 är 115 eter. Höjden för alla bullerskyddsvallar var 2,5 eter över vägen i alla beräkningarna. Beräkningarna redovisas i bilaga sat i tabell 4 nedan. I tabell 4 är det endast det alternativ so är est sahällsekonoiskt so redovisas. 4 (8) PM a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

5 Annerstad 4:41 För den här bostaden blir däpningen väldigt liten, 1-2 dba för både b bullerskyddsskären och bullerskyddsvallen, se tabell 4. Anledningen är att det finns en infartsväg på var sida o bostaden. Bullerskyddet är helt enkelt för kort för att kunna ge en bra b effekt. Dessuto är bostaden högre placerad än vägen vilket gör det ännu svårare att däpa ljudet. Båda riktvärdena överskrids även ed åtgärd. Annerstad 4:42 Den här bostaden uppnår nästan det ekvivalenta riktvärdet när höjden på bullerskyddsskären är 2 eter, se tabell 4. Den axiala ljudnivån sänks till under 70 dba. När bullerskyddsskären höjs till 3 eter blir det ingen eller liten skillnad. Med bullerskyddsvall uppnås riktvärdet för både ekvivalent och axial ljudnivå, se tabell 4. Tabell 4. Resultatt för åtgärdsberäkning ed bullerskyddsskär och bullerskyddsvall. Endast bästa sahällsekonoiska alternativ redovisas. Nan Våning Vån 1 Vån 1 Ekv Utan åtgärd Max Bullerskydds skär Bullerskyddsvall Höjd 2 eter Höjd 2,5 eter Ekv Max M Ekv Max Val av åtgärd För Annerstad 4:41 är det svårt att bygga en bra bullerskyddskär eller bullerskyddsvall. För Annerstad 4:42 är det öjligt att bygga ettt bullerskyddd so ger en bra däpning. En bullerskyddsskär blir relativtt lång vilket kostar ycket att bygga. En beräkning i kalkylprograet BUSE 2.2 ger en negativ nuvärdeskvot ed bullerskyddsskär för båda bostäderna. I kalkylen är priset för bullerskyddsskär 2500 kr/ 2, antal boendee är satt till fyra f personer per bostad. När en kalkylberäkning görs för bullerskyddsvall blir nuvärdeskvoten negativ för Annerstad 4:41 en positiv för Annerstad 4:42. Det innebär att det är ekonoiskt riligt att bygga en bullerskyddsvall för denna fastighet. I kalkylen är priset för bullerskyddsvall 2000 kr/löpeter, antal boende är satt till fyra personer per bostad. När det är tekniskt svårt eller ekonoiskt oriligt att klara riktvärdet utohus bör riktvärdett inohus uppnås. För Annerstad 4:41 föreslås därför att renovera befintliga b fönster ed tilläggsrutor för att förbättra däpningen av fasaden. En ljudätning av fasaddäpningen bör genoföras i koande skede för att se vilka ljuddäpningskrav tilläggsrutorna ska ha. Tänkbara åtgärder för att skydda uteplats so ligger ot vägen och har ljudnivåer över det axiala riktvärdet är en bullerskyddsskär runt o uteplatsen eller att flytta den till andraa sidan av huset. I denna utredning saknas uppgifter o var Annerstad 4:41 har r sin uteplats. O 5(8) PM a z:\2212\ \arbete\ \1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docxx

6 uteplatsen är placerad ot vägen överskrids riktvärdet. För att uppnå riktvärdet kan uteplatsen placeras på andraa sidan av huset o det är öjligt, se bilaga 10. Annerstad A 4: :42 koer att uppnå riktvärdet för uteplats runt r o hela byggnaden under förutsättning att den föreslagnaa bullerskyddsvallen byggs, se bilaga 30. I annat fall gäller saa so s för Annerstad 4:41. Saanfattning av beräkningarna Det är så skillnader ellan nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ. I utbyggnadsalternativet är det 17 bostäderr so överskrider det ekvivalenta riktvärdet på 555 dba. Endast Annerstad 4:41 och Annerstad 4:42 överskride 60 dba. Den axiala ljudnivån är saa för nuläget och nollalternativet efterso tung trafik har hastigheten 80 k/h i båda fallen. Riktvärdet överskrids för Annerstad 4:41 ochh Annerstad 4:42. För utbyggnadsalternativet ärr det en liten skillnad på de ställen där vägen breddas. Där sker en liten förändring efterso avståndet ändrass en det är fortfarande bara vid Annerstad 4:41 och 4:42 so riktvärdet överskrids. Annerstad 4:41 får ingen bra däpning ed bullerskyddsskär eller bullerskyddsvall och det är dessuto ekonoiskt oriligtt att bygga något av alternativen. En rilig åtgärdd är fönsteråtgärder so därför föreslås erbjudas till denna fastighet. För F att uppnåå riktvärdet vid uteplats kan den behöva flyttas till ljuddäpad sida o det är öjligt. Annerstad 4:42 får bra däpning ed både bullerskyddsskär och bullerskyddsvall en det är bara bullerskyddsvallen so är ekonoiskt rilig att bygga. Det föreslås därför att denna fastighet får bullerskyddsvall so åtgärd. O bullerskyddsvallen byggs b koer riktvärdet för uteplats uppnås runt hela byggnaden annars endast på den ljuddäpade sidan av byggnaden. 6 (8) PM a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

7 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Bilaga 15 Bilaga 16 Bilaga 17 Bilaga 18 Bilaga 19 Skeen 3:32, 3:33, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Skeen 3:32, 3:33, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Skeen 9:1, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Skeen 9:1, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 5:16, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 5:16, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 5:18, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 5:18, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:37, 4:41, 4:44, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:37, 4:41, 4:44, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:42, 4:43, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:42, 4:43, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 3:7, 3:8, 3:10 nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 3:7, 3:8, 3:10 nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Kullagård 3: 6, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Kullagård 3: 6, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Jungfrugård 1:20, 1:21, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Jungfrugård 1:20, 1:21, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Västraby 2:6, 2:7, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå 7(8) PM a z:\2212\ \arbete\ \1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller_e2_ docxx

8 Bilaga 20 Bilaga 21 Bilaga 22 Bilaga 23 Bilaga 24 Bilaga 25 Bilaga 26 Bilaga 27 Bilaga 28 Bilaga 29 Bilaga 30 Bilaga 31 8 (8) PM Västraby 2:6, 2:7, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsalternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstads-Östrabutbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstads-Östraby 1:22, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsau alternativ, 1:22, nuläge, nollalternativ, utbyggnadsau alternativ, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:41, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsskär, utbredningsberäkning, axial ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, ekvivalent ljudnivå Annerstad 4:42, ed bullerskyddsvall, utbredningsberäkning och fasadpunktsberäkning, axial ljudnivå Tabell fasadpunkter, nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ, ekvivalent och axial ljudnivå a z:\2212\ \arbete\1\n\ber\soundplan\buller_2013\resultat\ _p_buller e2_ docx

9 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 Bilaga 1, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 3:32 A-C SKEEN 3:33 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

10 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 SKEEN 3:32 C SKEEN 3:32 B SKEEN 3:32 A SKEEN 3:33 Bilaga 2, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 3:32 A-C SKEEN 3:33 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

11 Bilaga 3, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 9:1 A-B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

12 Bilaga 4, etapp 2 Ljungby koun SKEEN 9:1 A-B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 B SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A SKEEN 9:1 A Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

13 Bilaga 5, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

14 Bilaga 6, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 ANNERSTAD 5:16 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

15 Bilaga 7, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

16 Bilaga 8, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 ANNERSTAD 5:18 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

17 Bilaga 9, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

18 Bilaga 10, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

19 Bilaga 11, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

20 Bilaga 12, etapp 2 Ljungby koun Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

21 Bilaga 13, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:10 Beräkningar 2 eter över ark ed ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

22 Bilaga 14, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:10 Beräkningar 2 eter över ark ed ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:10 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 ANNERSTAD 3:8 ANNERSTAD 3:7 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

23 Bilaga 15, etapp 2 Ljungby koun KULLAGÅRD 3:6 Beräkningar 2 eter över ark ed KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

24 Bilaga 16, etapp 2 Ljungby koun KULLAGÅRD 3:6 Beräkningar 2 eter över ark ed KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 KULLAGÅRD 3:6 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

25 Bilaga 17, etapp 2 Ljungby koun JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 Beräkningar 2 eter över ark ed JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

26 Bilaga 18, etapp 2 Ljungby koun JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 JUNGFRUGÅRD 1:20 Beräkningar 2 eter över ark ed JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 JUNGFRUGÅRD 1:21 Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

27 Bilaga 19, etapp 2 Ljungby koun VÄSTRABY 2:6 A-B VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B Beräkningar 2 eter över ark ed VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

28 Bilaga 20, etapp 2 Ljungby koun VÄSTRABY 2:6 A-B VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B VÄSTRABY 2:6 B Beräkningar 2 eter över ark ed VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A VÄSTRABY 2:7 VÄSTRABY 2:6 A Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

29 Bilaga 21, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

30 Bilaga 22, etapp 2 Ljungby koun ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS-ÖSTRABY 1:22 ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

31 Bilaga 23, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

32 Bilaga 24, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

33 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 98 Bullerskyddsvall Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 <

34 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 98 Bullerskyddsvall Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 <

35 Bilaga 27, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 < 4:41 4:41

36 Bilaga 28, etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsskär Längd: 97 eter Höjd: 2 och 3 eter Beräkningar 2 eter över ark ed D 4:41 4:41 4:41 Eissionslinje Bullerskyddsskär Med bullerskyddsskär 2 Med bullerskyddsskär 3 Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 < 4:41 4:41

37 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 115 Bullerskyddsvall Ekvivalent <=45 45 < <=50 50 < <=55 55 < <=60 65 < ERSTAD 4:41

38 Bilaga , etapp 2 Ljungby koun Bullerskyddsvall Beräkningar 2 eter över ark ed sat Fasadpunkter ed frifältsvärde Eissionslinje Med bullerskyddsvall Höjd 2,5. Längd 115 Bullerskyddsvall Maxial <=60 65 < <=70 70 < <=75 75 < <=80 80 < ERSTAD 4:41

39 Grå färg: Befintlig iljö Vit färg: Väsentlig obyggnad Bilaga 31 Fastighet Våning Ekv ute vid fasad före vägåtgärd (nuläget) Max ute vid fasad före vägåtgärd (nollalternativ) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad efter vägåtgärd (prognosåret) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad efter vägåtgärd inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder Ekv ute vid fasad (prognosåret) Ekv inne Max ute vid fasad ANNERSTAD 3:7 Vån ANNERSTAD 3:7 Vån ANNERSTAD 3:8 Vån ANNERSTAD 3:8 Vån ANNERSTAD 3:10 Vån ANNERSTAD 3:10 Vån Vån Vån Vån Föreslagen fönsteråtgärd kb* Vån <=30 68 <=45 Föreslagen bullerskyddsvall kb* Vån Vån Vån Vån ANNERSTAD 5:10 Vån ANNERSTAD 5:10 Vån ANNERSTAD 5:16 Vån ANNERSTAD 5:16 Vån ANNERSTAD 5:18 Vån ANNERSTAD 5:18 Vån ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Vån ANNERSTADS- ÖSTRABY 1:22 Vån Max inne Föreslagna bullerskyddsåtgärder + an. 1 (3) Z:\2212\ \Arbete\1\N\Ber\SoundPLAN\Buller_2013\Resultat\Tabell_Bilaga_31_v25_E2

40 Grå färg: Befintlig iljö Vit färg: Väsentlig obyggnad Bilaga 31 Fastighet Våning Ekv ute vid fasad före vägåtgärd (nuläget) Max ute vid fasad före vägåtgärd (nollalternativ) Max ute vid fasad Ekv ute vid fasad efter vägåtgärd (prognosåret) Max ute vid fasad Ekv ute vid fasad HALLARP 2:6 Vån HALLARP 2:6 Vån HALLARP 2:7 Vån HALLARP 2:7 Vån HALLARP 5:10 Vån HALLARP 5:10 Vån JUNGFRUGÅRD 1:20 Vån JUNGFRUGÅRD 1:20 Vån JUNGFRUGÅRD 1:21 Vån JUNGFRUGÅRD 1:21 Vån KARLSRO 1:3 Vån KARLSRO 1:3 Vån KULLAGÅRD 3:6 Vån KULLAGÅRD 3:6 Vån SKEEN 3:32 A Vån SKEEN 3:32 B Vån SKEEN 3:32 C Vån SKEEN 9:1 A Vån SKEEN 9:1 A Vån SKEEN 9:1 A Vån VÄSTRABY 2:6 A Vån VÄSTRABY 2:6 A Vån VÄSTRABY 2:6 B Vån efter vägåtgärd inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder Ekv ute vid fasad (prognosåret) Ekv inne Max ute vid fasad Max inne Föreslagna bullerskyddsåtgärder + an. 2 (3) Z:\2212\ \Arbete\1\N\Ber\SoundPLAN\Buller_2013\Resultat\Tabell_Bilaga_31_v25_E2

41 Grå färg: Befintlig iljö Vit färg: Väsentlig obyggnad Bilaga 31 Fastighet Våning Ekv ute vid fasad före vägåtgärd (nuläget) Max ute vid fasad före vägåtgärd (nollalternativ) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad efter vägåtgärd (prognosåret) Ekv ute Max ute vid vid fasad fasad VÄSTRABY 2:6 B Vån VÄSTRABY 2:7 Vån VÄSTRABY 2:7 Vån efter vägåtgärd inklusive föreslagna bullerskyddsåtgärder Ekv ute vid fasad (prognosåret) Ekv inne Max ute vid fasad Max inne Föreslagna bullerskyddsåtgärder + an. * Fönsteråtgärderna bör inledas ed en kontroll av befintliga fönster för att utröna o dessa redan är er bullerdäpande än ett noralfönster innan åtgärder so byte av glas eller byte av hela fönster vidtas. I vissa fall kan även speciella bullerdäpande friskluftsventiler behövas. 3 (3) Z:\2212\ \Arbete\1\N\Ber\SoundPLAN\Buller_2013\Resultat\Tabell_Bilaga_31_v25_E2

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

PM

PM Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 2013-03-11 Sjöparken 2013 Bullerutredning har av Alvesta koun fått i uppdrag att genoföra beräkningar av tågtrafikbuller för Sjöparken so ligger i centrala Alvesta. WSP har tidigare

Läs mer

REV B REV A

REV B REV A Uppdragsnr: 1 (6).01 REV B 2014-02-25 REV A 2014-02-03 2013-05-30 Trafikbuller Saanfattning har utrett bullersituationen för tre planerade flerbostadshus i Vadstena geno beräkningar av trafiksituation

Läs mer

PM 10167371.01. Förutsättningar

PM 10167371.01. Förutsättningar Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 har utfört beräkningar för en detaljplan för Kattesjön i Diö, Älhults koun. Beräkningarna har utförts ed avseende på buller från väg- och järnvägstrafik. Förutsättningar Beräkningar

Läs mer

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44 REPORT Author Mia Lindros Phone +46 10 5 25 44 Mobile +467036889 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 01/07/2015 Project ID 709533 Client Östra Göinge Koun, Linnea Widing Trafikbullerutredning Hanaskog ÅF

Läs mer

Bullerutredning Nolgärdesvägen

Bullerutredning Nolgärdesvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Bullerutredning Stenungsunds koun Kristina Hellströ Peter Lindquist Stefan Troëng 29102r1 Datu 2013-02-04 Raböll Sverige AB Box, Vädursgatan 6 2 27

Läs mer

Bullerutredning för fastigheter i Karlslund

Bullerutredning för fastigheter i Karlslund PM UPPDRAG Bullerberäkning Karlslund UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Ricardo Ocapo Daza UPPRÄTTAD AV Ricardo Ocapo Daza Jennie Marklund 2016-03-24 Bullerutredning för fastigheter i Karlslund Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Hållsta :, Eskilstuna Rapport -000.doc Revidering Antal sidor: Bilagor: 0-0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0-0 k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Husby Rekarne :8 Rapport 0-0600.doc Antal sidor: Bilagor: B0-B0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-06- g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri för Vikingstad Rapport -12121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokuent\\-12121400.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553

Läs mer

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning Projekt: Rapport: -07050400-A Datu: 2007-05-04 Antal sidor: 7 Bilagor: /A01 A62 Växthusvägen, Järfälla koun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Järfälla Koun Madeleine Lundbäck Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Bullerutredning Dalen 16, Danderyd.

Bullerutredning Dalen 16, Danderyd. Uppdrag Dalen 16 Beställare Strabag Projektutveckling AB Att Björn Nitschke Handläggare Michel Yousif Granskare Stefan Troëng Rapportnr 61290931781:r2 Datu 2012-05-10 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

Bullerutredning, Riksten DP4,

Bullerutredning, Riksten DP4, Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Revidering Riksten friluftstaden Botkyrka koun Nina Vesterli Johan Aslan Jan Pons Rev 1 Datu 2012-12-07 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol

Läs mer

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11 Handläggare RAPPORT 1 (7) Datu 2011-09-08 Uppdragsnr 565468 Tel +46 (0)10 505 60 24 Kund Mobil +46 (0)70 184 57 24 Tyresö Koun Fax +46 10 505 00 10 Sophia Norran Winter paul.appelqvist@afconsult.co Sahällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

BULLERUTERDNING, REV 2. Ångloket, Knivsta

BULLERUTERDNING, REV 2. Ångloket, Knivsta BULLERUTERDNING, REV 2 Ångloket, Knivsta 2017-01-19 BULLERUTERDNING, REV 2 Ångloket, Knivsta KUND KONSULT WSP Environental Sverige 121 88 Stockhol-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige

Läs mer

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller Uppdrag Åtgärdsförslag vägtrafikbuller Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng Rapportnr 61441040026-03r2 Datu 2012-09-27 Raböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2 PM Handläggare Mikael Ekhol Telefon +46 10 505 38 45 Mobil +46722396194 E-ail ikael.ekhol@afconsult.co Datu 2016-04-14 Project ID 712184 Svensk Bostadsutveckling AB Tavastgatan 48 118 24 Stockhol Torsten

Läs mer

Ljudutbredning utan och med åtgärd redovisas på bifogade kartor. Beräknade punktvärden på gården samt vid fasad redovisas i nedanstående tabell.

Ljudutbredning utan och med åtgärd redovisas på bifogade kartor. Beräknade punktvärden på gården samt vid fasad redovisas i nedanstående tabell. eo0.docx 0-0-8-4 PM 04-0-04 Förslag bullerdäpande åtgärder för s förskola i Kilafors Bullerbegränsande åtgärder för s förskola i Kilafors har utförts so kopleent till pågående fratagande av järnvägsplan

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22 RAPPORT 587064 A 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.co Datu 2013-12-20 White Arkitekter AB Att: Tobias Stenark Box 4700 116 92 Stockhol Uppdragsnr

Läs mer

Svärdsliljan 5, Västerås Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse

Svärdsliljan 5, Västerås Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse Rapport nuer: 2014-129 r02.2 Datu: 2015-02-06 Rev 2: 2016-08-10 Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse M:\Uppdrag\2014\2014-129 JC, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-129 r02.2 Svärdsliljan

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Beräkning av trafikbuller för fastigheten belägen i korsningen Runsbäcksvägen och Järnvägsgatan i Färjestaden, Mörbylånga kommun.

Beräkning av trafikbuller för fastigheten belägen i korsningen Runsbäcksvägen och Järnvägsgatan i Färjestaden, Mörbylånga kommun. 720376 RAPPORT A Author Date 2016-04-20 Phone +46 (0)10 505 60 69 Mobile +46 (0)73 027 70 49 E-ail kaj.piippo@afconsult.co Project ID 720376 Client Mörbylånga koun Att. Eelie Bertholdson Björnhovda 25:339,

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Bullerutredning Bocköhalvön

Bullerutredning Bocköhalvön Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Bocköhalvön Malö 2014-05-19 Bullerutredning Bocköhalvön Datu 2014-05-19 Uppdragsnuer 1320006875 Utgåva/Status 1 Jenny Ekan Oscar Lewin Johan Jönsson Uppdragsledare

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

VÄG 66, TANDÖ - BU. TRAFIKBULLER

VÄG 66, TANDÖ - BU. TRAFIKBULLER RAPPORT VÄG 66, TANDÖ - BU. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2013-09-04 Uppdrag: 245590, Väg 66, Östra Tandö - Bu, Malung - Sälens kommun, Arbetsplan Titel på rapport: Väg 66, Tandö - Bu. Trafikbuller Status:

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin UPPDRAG Bullerutredning Villa Fehr UPPDRAGSNUMMER 2222057000 UPPDRAGSLEDARE Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin DATUM GRANSKAD AV Johan Herzelius Bullerutredning Villa Fehr, Nättraby En ny detaljplan

Läs mer

Sweco Connect AB. Org.nr 556083-8624 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Connect AB. Org.nr 556083-8624 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2010-01-14 RAPPORT Mora koun INDUSTRIOMRÅDE ÖRJANSTÄPPAN UPPDRAGSNUMMER 6500639000 Beräkning av skattade bullernivåer ÅVC och föreslag på bullerdäpande åtgärder sat bedöning av bullergränsvärden

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Bullerutredning Barkåkra 1:2 m fl

Bullerutredning Barkåkra 1:2 m fl Rapport Ängelhols koun Bullerutredning Barkåkra 1:2 fl Granskningshandling Malö 2014-01-31 Rapport Datu 2014-01-31 Uppdragsnuer 1320005246 Utgåva/Status Granskningshandling Erik Hedan Anna Persson Erik

Läs mer

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun Planerade bostadshus 2015-09-09 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD] SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER 3314511000 BERÄKNING AV TRAFIKBULLER 2016-11-08 SARA BERGVIN Akustik - Rikard Sjöholm Sammanfattning En ny detaljplan tas fram

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs PM 1 (6) Handläggare Josefin Grönlund Tel +46 10 505 84 58 Mobil +46 (0)70 184 74 58 Fax +46 10 505 30 09 josefin.gronlund@afconsult.com Datum 2014-03-28 Uppdragsnr 588964 Elin Lyckestam Uppdragsansvarig

Läs mer

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

PM 03 Trafikbullerkartläggning. Bakgrund. Trafikuppgifter. Ringvägen, Upplands-Bro. Vägtrafik. Stockholm

PM 03 Trafikbullerkartläggning. Bakgrund. Trafikuppgifter. Ringvägen, Upplands-Bro. Vägtrafik. Stockholm ÅF-Infrastruktur AB SE-169 99 Stockhol Tel +46 10 505 00 00 Fax +46 10 505 11 83 www.afconsult.co/ingeansson Stockhol 2010-01-14 549013 PM 03 Trafikbullerkartläggning Ringvägen, Upplands-Bro Bakgrund NCC

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog PM UPPDRAG Bullerutredning, Stenungsund PROJEKTNUMMER UPPDRAGSLEDARE Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2011-03-16 Sammanfattning Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan vid fastigheten

Läs mer

RAPPORT. Ny bebyggelse vid Eriksbergsvägen KATRINEHOLMS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER BULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB

RAPPORT. Ny bebyggelse vid Eriksbergsvägen KATRINEHOLMS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER BULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB RAPPORT KATRINEHOLMS KOMMUN Ny bebyggelse vid Eriksbergsvägen UPPDRAGSNUMMER 1151006000 BULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA OLOF ÖHLUND Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Bullerutredning Kolpenäs Södra UPPDRAGSNUMMER 1151086000 BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ INFRASTRUKTUR JOHANNA THORÉN

Läs mer

Bullerutredning Nylanda verksamhetsområde

Bullerutredning Nylanda verksamhetsområde PM Växjö koun Bullerutredning Nylanda verksahetsoråde Malö 2013-08-30 Bullerutredning Nylanda verksahetsoråde Datu 2013-08-30 Uppdragsnuer 1320000958 Utgåva/Status 2 Erik Hedan Johan Jönsson Erik Hedan

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning

Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning RAPPORT: 2016-22 r01 DATUM: 2017-01-04 PROJEKT: Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning BESTÄLLARE: UPPDRAGSANSVARIG: Tema Björn Odéen Box 22078 104 22 Stockholm Lisa Johansson Tel: 072-549 39 66

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Lektionen, Sollentuna Rapport -000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lime easy\dokument\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING R LUNDBY INDUSTRIINFART

TRAFIKBULLERUTREDNING R LUNDBY INDUSTRIINFART TRAFIKBULLERUTREDNING R01-246382 LUNDBY INDUSTRIINFART 14 DECEMBER 2012 2(13) Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: Medverkande 246382, Lundby industriinfart R01 - Lundby industriinfart Slutrapport

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Uppdragsnr: 10102717 1 (6) PM 080702 TRAFIKBULLER Detaljplan för gruppboende och Förskola i Kållekärr, Tjörns kommun Bullerberäkning L:\13\Tjörn\10102717_DP_Gruppboende_Förskola\3_Dokument\_PM\10100716

Läs mer

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Stockhol 2014-02-27 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2014-007 PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet

Läs mer

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Rapport 11422-15060200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-05 k:\lime easy\dokument\11422\11422-15060200.doc

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Uppdragsnr: 102290 1 (4) PM BULLERUTREDNING 2016-10-24 SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Buller vägtrafik WSP Akustik har fått i uppdrag av planavdelningen, att beräkna vägtrafikbuller vid Sannakajen i Kristinehamn

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Torngatans förlängning Älmhults kommun Bullerutredning Torngatans förlängning Förhandskopia Malmö 011-01-11 Bullerutredning Torngatans förlängning Datum 011-01-11 Uppdragsnummer 6166159 Utgåva/Status Förhandskopia Erik Hedman

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projekt: 5652 Rapport A Bilagor 5652-A01/A02 Antal sidor: 6 Uppdragsansvarig Jonas Aråker Örnsköldsvik 2011-04-28 ÅF-Infrastructur AB /

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller PM-01 REV 140226 1 (12) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 10 505 30 09 johan.hassel@afconsult.com Datum 2014-02-26 Radar arkitektur & planering AB Tobias

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun 2017-03-28 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll 2016-04-19 TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll KUND KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 550 02 Jönköping Besök: Östra Storgatan 67 Tel:

Läs mer

Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Trafikbullerutredning inför ny detaljplan Rapport nuer: 2012-104 r03 Datu: 2013-04-13 Tuba Centru Trafikbullerutredning inför ny detaljplan C:\Jobb\2012-104 MS Tuba Centru, Strabag Projektutveckling AB\Rapporter\2012-104 r03.docx Beställare: Strabag

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Bjönekulla fastighets AB. Hyllinge gamla skola. Malmö

Bjönekulla fastighets AB. Hyllinge gamla skola. Malmö Bjönekulla fastighets AB Malmö 2016-07-08 Bullerutredning Datum 2016-07-08 Uppdragsnummer 1320022284 Utgåva/Status 1 Agneta Olsson Karl Thurén Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Björknäs Talluddsvägen, Nacka kommun

Björknäs Talluddsvägen, Nacka kommun L:\2015\2015-189 ÅSN 10_Detaljplaner Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\5. bilagor\2015-189-5 r01 rev01.docx Rapport nummer: 2015-189-5 r01 rev 01 Datum: 2016-02-22 Revideringsdatum: 2016-06-17 Utredning

Läs mer

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning rojektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10497 Rapport 10497-11030300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: Uppdragsansvarig agnus Ingvarsson Jönköping 2011-03-03 g:\kontakt\dokument\10497\10497-11030300.doc

Läs mer

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala 713465 RAPPORT A Handläggare Samuel Tuvenlund Telefon +46 10 505 52 13 E-post samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2016-01-12 Uppdragsnummer 713465 Rapport A Beställare Midroc Property Development AB Östra

Läs mer