Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling"

Transkript

1 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:1 Utkom från trycket Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter om färdigförpackning av varor efter volym eller vikt; beslutade den 7 juni 2002 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) meddelar med stöd av 4 förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon följande föreskrifter 1. Föreskrifternas tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter gäller för sådana färdigförpackade varor som anges i 3-7. Definitioner 2 I dessa föreskrifter avses med: Färdigförpackning: Kombinationen av en vara och den individuella förpackning varan är färdigförpackad i. Färdigförpackad vara: En vara som har placerats i en förpackning utan att köparen är närvarande och där mängden i förpackningen har ett värde som inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller genomgår en märkbar förändring. Glaserad produkt: En fryst produkt som täckts med en vattenhinna, vilken frysts till is. Krav på färdigförpackningar 3 Färdigförpackningar i nominella mängder om minst 5 g eller 5 ml och högst 10 kg eller 10 l, som är avsedda att säljas till en enskild konsument, skall uppfylla de krav som framgår av bilaga 1. 1 Jfr rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym (EGT L 042, , s. 1-13, Celex 375L0106), senast ändrat genom Rådets direktiv 89/676/EG (EGT L , s. 18, Celex 389L0676) och Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym (EGT L 46, , s. 1-11, Celex 376L0211), ändrat genom Kommissionens direktiv 78/891/EEG av den 28 september 1978 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna till rådets direktiv 75/106/EEG och 76/211/EEG om färdigförpackningar (EGT L 311, , s , Celex 378L0891). Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, , s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, , s. 18, Celex 398L0048). 1

2 För vissa vätskor, stickgarn, socker samt kakao- och chokladvaror gäller i 4-7 angivna fall dessutom följande krav. 4 Färdigförpackningar som innehåller de vätskor som anges i bilaga 2 får endast saluhållas i de där angivna volymerna. Kraven på volym gäller dock inte färdigförpackningar innehållande de i punkt 1 a i bilaga 2 angivna produkterna som etiketterats med volymangivelser som understiger 0,25 liter och som är avsedda för yrkesmässig användning. Kraven på volym gäller inte heller för produkter som nämns i punkterna 2 och 3 i bilaga 2 och som är avsedda för försäljning i tullfria butiker eller för förtäring ombord på flygplan, fartyg eller tåg. 5 Färdigförpackningar som innehåller stickgarn som består av naturfibrer (fibrer av djur, växter och mineraler), kemiska fibrer och blandningar av dessa får endast saluhållas i följande förpackningsstorlekar: 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g och 1 kg. Viktangivelserna skall avse garnets torrvikt till vilken läggs den största tillåtna fukthalten enligt bilaga 3. 6 De sockerformer som framgår av bilaga 1 punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 till Statens livsmedelsverks föreskrifter SLV FS 1993:24 får, när de förpackas med en nettovikt mellan 100 g och 5 kg per styck, endast saluhållas i förpackningar med följande nettovikter: 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg och 5 kg. 7 För chokladvaror och kakaoprodukter som omfattas av Statens livsmedelsverks föreskrifter SLV FS 1993:25 gäller följande. Choklad, söt choklad, gianduja nötchoklad, mjölkchoklad, mjölkchoklad med hög mjölkhalt, gianduja nötmjölkchoklad, vit choklad och fylld choklad i form av kakor eller stänger, som väger minst 85 g och högst 500 g per styck, får endast saluhållas i följande styckevikter: 85 g, 100 g, 125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g och 500 g. Om de kakaoprodukter som nämns i punkterna i bilagan till de ovan nämnda föreskrifterna förpackas i enheter med en nettovikt på 50 g eller mer men som inte överstiger 1 kg, får de endast saluhållas med någon av följande nettovikter: 50 g, 75 g, 125 g, 250 g, 500 g, 750 g och 1 kg. 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2003, då STAFS 1994:19 skall upphöra att gälla. 2. Äldre föreskrifter tillämpas på färdigförpackningar som framställts före ikraftträdandet av dessa föreskrifter. LARS ETTARP Sven Nyström 2

3 KRAV PÅ FÄRDIGFÖRPACKNINGAR Bilaga 1 1 MÅLSÄTTNINGAR Partier av färdigförpackningar som omfattas av dessa föreskrifter skall uppfylla följande krav: 1.1 Det faktiska innehållet skall i genomsnitt inte understiga den nominella mängden. 1.2 Andelen färdigförpackningar i ett parti, med en negativ avvikelse som överstiger den tillåtna negativa avvikelsen enligt bestämmelserna i punkt 2.4 nedan, får inte överstiga 2,5 %. 1.3 Ingen färdigförpackning får ha en negativ avvikelse som är mer än dubbelt så stor som den tillåtna negativa avvikelsen i tabellen i punkt DEFINITIONER OCH GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 2.1 Den nominella mängden (nominell vikt eller nominell volym) i en färdigförpackning är den vikt eller volym som anges på förpackningen, dvs. den varumängd som förpackningen anses innehålla. Den nominella mängden hos glaserade produkter skall avse produktens mängd i oglaserat tillstånd. 2.2 Det faktiska innehållet i en färdigförpackning är den varumängd (vikt eller volym) som den i verkligheten innehåller. Vid alla kontrollförfaranden avseende varumängder som uttrycks i volymenheter skall värdet för det faktiska innehållet bestämmas vid eller korrigeras till en temperatur på 20 C, oavsett vid vilken temperatur det packades eller kontrollerades. Denna regel skall dock inte gälla djupfrysta eller frysta varor, vilkas mängd uttrycks i volymenheter. Glaserade produkter skall kontrolleras i avglaserat tillstånd. 2.3 Negativ avvikelse är den mängd som det faktiska innehållet i färdigförpackningen understiger den nominella mängden. 2.4 Den tillåtna negativa avvikelsen hos en färdigförpacknings innehåll framgår av nedanstående tabell: Nominell mängd Q n i gram eller milliliter Tillåtna negativa avvikelser som % av Q n g eller ml över 5 och mindre än från 50 till 100-4,5 från 100 till 200 4,5 - från 200 till från 300 till från 500 till från till ,5-3

4 När tabellen används skall värdet på den tillåtna negativa avvikelsen som anges i procent i tabellen, omräknas till vikt- eller volymenheter som avrundas uppåt till närmaste tiondels gram eller milliliter. 3 PÅSKRIFTER OCH MÄRKNINGAR Alla färdigförpackningar enligt dessa föreskrifter skall vara försedda med följande märkningar anbringade på förpackningen på ett sådant sätt att de är outplånliga, lätt läsbara och synliga när färdigförpackningen bjuds ut under normala förhållanden: 3.1 Den nominella mängden (nominell vikt eller nominell volym) uttryckt i kilogram, gram, liter, centiliter eller milliliter och angiven med siffror som är minst 6 mm höga om den nominella mängden överstiger g eller 100 cl, 4 mm höga om den är fr.o.m g eller 100 cl till 200 g eller 20 cl, 3 mm höga om den är fr.o.m. 200 g eller 20 cl till 50 g eller 5 cl och 2 mm höga om den inte överstiger 50 g eller 5 cl, följd av beteckningen för den måttenhet som används. 3.2 Ett märke eller en påskrift som gör det möjligt att identifiera förpackaren eller den som har låtit utföra packningen eller den inom EES-området etablerade importören. 4

5 KRAV PÅ NOMINELL VOLYM Bilaga 2 1.a) Vätskor Vin av färska druvor; färsk druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol inbegripet vin av ojäst druvmust blandad med alkohol, med undantag av viner upptagna i den Gemensamma tulltaxans underrubriker A och B samt starkviner (tulltaxenr ex C); druvmust i jäsning ävensom druvmust vars jäsning avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol (tulltaxenr 22.04) Nominell volym i liter 0,10-0,25-0,375 0,50-0,75-1 1, , 6, 9, 10 0,187*** b) "Gula" viner med rätt att använda följande ursprungsbeteckningar: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" och "Chateau-Chalon" 0, Mousserande viner (tulltaxenr A) - Vin i flaskor med "champagnekorkar" vilka hålls på plats med band eller fästanordningar samt vin som på annat sätt förpackas med ett övertryck på minst en bar men mindre än tre bar, mätt vid en temperatur av 20 C (tulltaxenr B) 3. Spritdrycker (med undantag av sådana som nämns i tulltaxenr 22.08); likörer och andra sprithaltiga drycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s.k. "koncentrerade extrakt") för framställning av drycker (tulltaxenr 22.09) 0,125-0,20-0,375 0,75-1,5-3 4, ,02-0,03-0,04 0,05-0,10* 0,20-0,35-0,50 0, ,125** 1, ,5 3-4,5-5** - 10** * Beträffande alkoholhaltiga drycker med tillsats av kolsyra, vatten eller sodavatten är alla volymer under 0,10 liter tillåtna utan villkor. ** Värdena är endast avsedda för kommersiellt bruk. *** Värdet hänför sig enbart till försäljning ombord på flygplan, fartyg och tåg samt till försäljning i tullfria butiker. 5

6 Tillåten fukthalt hos garn Bilaga 3 Fiber nr Benämning Procent 1-2 Ull och ull blandat med djurhår: kammade fibrer 18,25 kardade fibrer 17,00 3 Djurhår: kammade fibrer 18,25 kardade fibrer 17,00 Hästhår: kammade fibrer 16,00 kardade fibrer 15,00 4 Silke 11,00 5 Bomull: standardfibrer 8,50 merceriserade fibrer 10,50 6 Kapock 10,90 7 Lin 12,00 8 Äkta hampa 12,00 9 Jute 17,00 10 Abaca 14,00 11 Alfa 14,00 12 Coir 13,00 13 Ginst 14,00 14 Utgått 15 Rami (blekt fiber) 8,50 16 Sisal 14,00 17 Acetat 19,00 18 Alginat 20,00 19 Cupro 13,00 20 Modal 13,00 21 Protein 17,00 22 Triacetat 7,00 23 Viskos 13,00 24 Akryl 2,00 25 Klorofiber 2,00 26 Fluorofiber 0,00 27 Modakryl 2,00 6

7 28 Polyamid eller nylon (6-6): ändlös fiber 6,25 filament 5,75 Polyamid eller nylon 6: ändlös fiber 6,25 filament 5,75 Polyamid eller nylon 11: ändlös fiber 3,50 filament 3,50 29 Polyester: ändlös fiber 1,50 filament 3,00 30 Polyetylen 1,50 31 Polypropylen 2,00 32 Polykarbamid 2,00 33 Polyuretan: ändlös fiber 3,50 filament 3,00 34 Vinylal 5,00 35 Trivinyl 3,00 36 Elastodien 1,00 37 Elastan 1,50 38 Glasfiber: filament med en diameter över 5 m 2,00 filament med en diameter på 5 m eller mindre 3,00 39 Metallfiber 2,00 Metalliserad fiber 2,00 Asbest 2,00 Pappersgarn 13,75 7

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

BD-länsprojekt... Livsmedelsprojekt i BD-län 1999

BD-länsprojekt... Livsmedelsprojekt i BD-län 1999 . BD-länsprojekt.......... Livsmedelsprojekt i BD-län 1999 INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅL 4 SYFTE 4 AVGRÄNSNINGAR 4 DELTAGANDE 5 GENOMFÖRANDE 5 Utbildning 5 Provning 5 Bedömning av resultatet 6 Sammanställning

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel beteckning ingrediens förteckning märkning av allergener mängd av ingredienser nettokvantitet bäst före-dag sista förbrukningsdag Handbok Märkning av färdigförpackade livsmedel nedfrysnings datum företagets

Läs mer

Branschriktlinjer för den svenska marknaden. Fisk & skaldjur

Branschriktlinjer för den svenska marknaden. Fisk & skaldjur Branschriktlinjer för den svenska marknaden Fisk & skaldjur Dessa branschriktlinjer är framtagna av Fisk-& Skaldjursrådet och gäller för märkning av djupfrysta fisk-& skaldjursprodukter på den svenska

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Xxxxx Smältning och gjutning av metall

Xxxxx Smältning och gjutning av metall AFS 2014:XX 2014:15 Xxxxx Smältning och gjutning av metall Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer