Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2

3 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 10 Nyckeltal och definitioner 18 Årsredovisning 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 26 Bokslutskommentarer 27 Revisionsberättelse 35 Granskningsrapport 36 1

4 VD har ordet Hösten 2009 sattes stora förhoppningar till att nå en ny global klimatöverenskommelse vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn (COP15). Knappt hann mötet börja förrän den Arktiska vintern slog tillbaka med full kraft och vi upplevde sedan en vinter som vi sent ska glömma med en period på över 70 dagar med ihållande kyla. När sedan året slutade på samma sätt så är det lätt att förstå att energiförbrukningen 2010 för många konsumenter blev rekordstor var också året då den fria elmarknaden på nytt blev kraftigt ifrågasatt. Underhåll och uppgraderingar av ett antal kärnkraftsreaktorer blev kraftigt försenade och en stor del av produktionseffekten uteblev under hela vintern. Resultatet är väl känt. Kol- och oljekondenskraft fick åter allt för stor påverkan och elpriserna sköt i höjden. Dessutom tömdes kraftverksdammarna i allt för hög grad och detta medverkar till att pressa upp priserna nu också under efterföljande vinter. Debatten om huruvida elmarknaden fungerar som den ska eller inte, har blivit allt intensivare de senaste veckorna. För en bra fungerande marknad gäller att det ska råda en viss balans mellan utbud och efterfrågan och att styrkeförhållandet mellan säljare och köpare är någorlunda i jämvikt. Vi kan konstatera att så inte är fallet vad beträffar elmarknaden. Ett fåtal stora producenter har makten över utbudet medans efterfrågan mestadels kommer från väldigt många små konsumenter. Vi är också många konsumenter som egentligen är ganska okänsliga för prisstegringar eftersom vi inte slutar att använda el även om priset på kort tid skulle fördubblas, vilket faktiskt varit fallet vid några tillfällen. Vi är alldeles för beroende av el för att kunna förändra våra invanda mönster. Som en kontrast till denna debatt är jag glad och stolt över att kunna säga att det finns lokala aktörer som tänker annorlunda. Vi på Mariestad Töreboda Energi AB är visserligen ingen kraftproducent med makt att påverka elpriset men vårt kundarbete vill jag påstå är helt annorlunda. Vår strävan att sätta kunden i centrum är något som vi jobbar hårt för att leva upp till. För ett kommunägt bolag som MTEAB är våra kunder dessutom våra ägare, dvs det är deras önskemål om service, kvalité och konkurrensmässiga priser som vi har att tillgodose. Oavsett om vi levererar el, fjärrvärme eller telefoni så har vi samma affärsidé för våra ögon, Vi ska med kunden och miljön i fokus utföra vårt uppdrag med högsta kvalité och servicenivå. Jag vill säga att vi hittills lyckats mycket bra med vårt uppdrag. Genomförda Nöjd Kund-undersökningar ger oss ett mycket gott betyg och vid jämförelser av prisnivåer kommer vi alltid ut bland de lägsta i landet. Vad är det då som skiljer oss från de större aktörerna? En viktig skillnad är givetvis ägarnas syn på kundnytta kontra avkastning. MTEAB:s ägardirektiv pekar ut att det i första hand är kundnyttan som skall vara styrande. Service, kvalité och konkurrensmässiga priser är faktorer som gör ägarkommunerna mera attraktiva för boende och företag. MTEAB har här en naturlig roll i att medverka till en positiv framtidsutveckling i ägarkommunerna. Den viktigaste skillnaden är ändå våra medarbetare. Utan engagerade och ansvarstagande medarbetare når man inte speciellt långt med varken service, kvalité eller effektivitet i verksamheten. Jag är stolt över att kunna säga att jag har medarbetare med just dessa egenskaper. Människor som känner ansvar för att vi har ett viktigt uppdrag att utföra. 2

5 Vårt uppdrag är heller inte helt okomplicerat då våra kunder kräver att vi kan leverera 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Med andra ord så finns vi alltid i beredskap och vi gör vårt bästa för att försöka uppfylla det som förväntas av oss blev till slut ett år som resultatmässigt överträffade prognosen. Den stränga vintern tillsammans med vår tillväxt skickade upp omsättningen rejält. Vi fortsätter att investera stora belopp med en stark framtidstro, där det största pågående projektet idag är den nya panncentralen i Töreboda. Avslutningsvis vill jag säga att vi avser att fortsätta på den inslagna linjen. Vi tror på fortsatt expansion och utveckling, vi tror på det lokala alternativet och vi tror på Mariestad och Töreboda. MTEAB Vi finns där Du bor. Rolf Åkesson, VD 3

6 Våra medarbetare Hälsobokslutet 2010 Vi gör hälsobokslut sedan 2005 för att se hur våra medarbetare mår och för att se vad vi som arbetsgivare kan göra för att förbättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som ska utföras. Sammanfattning av hälsobokslutet 2010 År 2010 kan sammanfattas enligt: Totala sjukfrånvaron har stigit avsevärt pga två långtidssjukskrivningar, samtidigt har korttidsfrånvaron minskat något. Hälsoprofilbedömningen visar att konditionstalen har förbättrats jämfört med Den psykosociala arbetsmiljön är fortsatt mycket god, i likhet med tidigare år. Personalstruktur Vid årsskiftet 2010/2011 var vi 45 (47) tillsvidareanställda och 2 (2) tidsbegränsat anställda. Av samtliga anställda var 13 (14) kvinnor. Under året har 1 person tillsvidareanställts. Tre personer har slutat sin anställning varav en har gått i pension. Medianåldern är 49 år (48). Med median menas att det lika många som är äldre som yngre än 49 år. Medelåldern är 48 år. 15 medarbetare kommer att gå i pension inom 10 år (pensionsålder 65 år). Åldersstrukturen gör det särskilt viktigt med det hälsobefrämjande arbete som bolaget satsat på de senaste åren. En rekryteringsplan är nödvändig för att ta bolaget genom det kommande generationsskiftet. Delvis förändrad struktur i arbetet gör också att nya kompetenser erfordras. Åldersfördelning - anställda Antal Ålder 4

7 Sjukfrånvaron Enligt lag är vi sedan 2003 skyldiga att i årsredovisning visa Bolagets sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har på grund av två långtidssjukskrivningar stigit till 4,9 % (2,6 %). Korttidssjukskrivningen har sjunkit något och uppgick till 2,3 % (2,6 %). Vårt mål är att hålla den totala sjukskrivningen under 3 %, vilket inte uppnåddes under året. Sjukfrånvaro i % 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Långstidssjuka Korttidssjuka 3,00 2,00 1,00 0,00 År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Friskvården i MTEAB Bolaget har två friskvårdsombud utsedda. Deras uppgift är att: Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den del av personalen som är minst aktiv. Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter Bolaget har och rapportera hur många som utnyttjar möjligheterna till subventionerad motion. Följa upp Hälsoprojektet. Aktiviteter som erbjudits har de anställda Löpande aktiviteter under 2010: Gym på Korpen i Mariestad och Töreboda och Kinnekullehälsan Motionssimning i Mariestad och Töreboda. Stavgång utgång kontoret. Cykelträning Friskis o Svettis. Speciella aktiviteter som har arrangerats under 2010: Viken runt i maj, 13deltagare Cykelutflykt i juni runt Kinnekulle. Prova på Poweryoga, 9 personer Korpens stegtävling under hösten, 17 deltagare Stress-seminarium, halvdag för samtliga anställda. Ridning och stavgång i Kyrkekvarn i oktober 5

8 Miljörapport 2010 Allmänt Mariestad Töreboda Energi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierad enligt ISO Certifieringen har utförts av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). Hösten 2008 omcertifierades bolaget enligt ISO 14001: Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att genom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten. Miljöpolicy Mariestad Töreboda Energi AB skall verka för en ekologiskt hållbar energiförsörjning inom ägarkommunerna (bolagsordningens ändamålsparagraf). Detta innebär: Spara på naturresurserna och ersätta skadliga produkter med mindre skadliga och på så sätt förebygga föroreningar. Lagar och förordningar betraktas som minimikrav Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekteringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn Påverkar leverantörer genom miljökrav vid upphandlingar. Våra miljömål De mål vi har arbetat med under året är följande: - Vara delaktiga i utvecklingen av vindkraften. - Minska antalet oljepannor i Töreboda med hjälp av utbyggnad av fjärrvärme. - Minska bränsleförbrukningen på alla bilar med 10 % (totalt l/mil) samt genomföra en uppföljningskurs i ecodriving. Förutom detta så har vi fortsatt vårt arbete med att begränsa värmeförlusterna i våra fjärrvärmenät. Vi isolerar vår kulvert som om vi var verksamma i en norrlandskommun. 6

9 Vår CO2 balans För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydande miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra utsläpp/reducering av växthusgasen CO2. Redovisningen är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvägen 22. Det andra är den CO2-påverkan våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommuner. CO2-utsläpp från vårt interna arbete ton Utsläpp av CO2 internt i företaget Transporter Värme i egen fastighet Elförbrukning i egen fastighet Tjänstefordon Tjänsteresor Våra produkters inverkan på CO2 Våra produkters inverkan på CO2 ton Förluster i överföring av El Produktion/ inköp av fjärrvärme Borttagning av oljeeldning hos kund

10 Summering Resultatet för verksamhetsåret 2010 blev bättre än föregående år. Det beror främst på att vi fortsätter och tar bort stora mängder eldningsolja ute hos kund när vi bygger ut vårt kulvertnät. Det enskilt största bidraget var när SCA i mars månad släckte sin panncentral och började köpa ånga från oss. Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/ säljer gav 2010 en reducering av CO2 med ca ton*. Överför vi detta till Kyotoavtalet så uppfyllde vi målet för en befolkningsmängd på personer. Mariestad Rolf Åkesson * Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen ersatt oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 80%. 8

11 MILJÖPOLICY MTEAB skall verka för en ekologiskt hållbar energiförsörjning inom ägarkommunerna (bolagsordningens ändamålsparagraf). Detta innebär att: Spara på naturresurserna och ersätta skadliga produkter och rutiner med mindre skadliga och på så sätt förebygga föroreningar Lagar och förordningar betraktas som minimikrav Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projektering och utförande av tjänster ta miljöhänsyn Påverka leverantörer genom miljökrav vid upphandlingar 9

12 Elnät i Mariestad och Töreboda Kund / Marknad Övergripande affärsidé elnät: Med lokal närvaro, hög kvalitet och hög driftsäkerhet tillhandahåller vi kunderna prisvärda elnätstjänster Nyanslutning Vi har tydligt märkt av den ökade tillväxten i området. Byggnationen har ökat vilket har inneburit fler nyanslutningar. Av totalt 45 nyanslutningar (28) har merparten skett i Mariestad inom Ekudden och på Torsö. Organisation Avdelningen är bemannad för att sköta all drift- och underhållsarbete som krävs för elnätet. Vi har åtta personer i vår beredskap som via ett rullande schema finns i beredskap för all MTEAB:s verksamhet. Personal Vid årsskiftet 2010/2011 var vi 14 montörer och 11 tjänstemän anställda på avdelningen. Två montörer är tjänstlediga för studier. Elnät kommer att av åldersskäl tappa c:a en man om året under de kommande 10 åren. Rekrytering kommer att ske successivt och vara behovsanpassat. Kundkommunikation Under året har samtliga kunder fått två informationsblad med nyheter och information om verksamheten. Vi var aktiva med utställning och öppet hus i samband med Speed Art dagarna under september. Vi fokuserade på bolagets miljöarbete och erbjöd provkörning av elbilar och visade upp laddstolpar för elbilar. Elnätsavgifter I linje med Energimarknadsinspektionen rekommendationer inför vi 2011 effekttariffer för kunder med A abonnemang. Vi kommer att föra en dialog med dessa kunder för att under 2011 få kunderna till rätt effektabonnemang i förhållande till deras uttag. Målet är att inför 2012 införa att samtliga kunder med effekttariff betalar för uttagen effekt - effektavgift, kr/månad. Elöverföring Nedan redovisas summan av den energi som överförts på MTEAB:s nät i Mariestad och Töreboda. På grund av kalla månader både i början och i slutet av året ökade överföringsvolymen för första gången på många år. Överföringen av el uppgick till totalt 245,2 (229,6) GWh med en abonnerad effekt av 51,5 MW. Nätförlusten är beräknad till 3,5 %. Se nedan, diagram transiterad energi. Driftstörningar Under året har vi varit förskonade från större elnätsstörningar. Längsta störningen var ett fel under juli på regionnätet som orsakade ett totalavbrott i hela Töreboda i drygt en timme. Se nedan, Driftstörningar Mariestad Töreboda

13 Investeringar En lång vinter i början av 2010 gjorda att samtliga investeringsarbeten fick skjutas framåt och en större vindkraftsanslutning ändrade investeringsplanerna för Vi lyckades färdigställa arbetena i Törebodanätet inklusive förstärkningsarbeten till industrierna i Töreboda. I Mariestadnätet påbörjades arbete med kabelförläggning på Torsö. Investeringsbudget för 2010 var 11,6 mkr, utfallet för 2010 blev 10,7 mkr. Väsentliga händelser under året Förhandsregleringen Nätavgifterna skall från och med 2012 förhandsregleras av Energimarknadsinspektionen. Mycket arbete har lagts ner på att räkna genom alla i elnätets ingående komponenter för att få fram en kapitalbas och löpande kostnad. En ansökan om intäktsram skall, gällande tillsynsperioden , vara Energimarknadsinspektionen tillhanda senast 31 mars Vindkraft och ombyggnad av störningskänsliga ledningsnät Vi har under hösten anslutit två vindkraftsverk i Äskekärr, Töreboda. Vindkraftsverken är bland de första som anslutits till MTEAB s elnät och har inneburit större förstärkningsarbeten på elnätet. Ombyggnad av landsbygdsnätet och då initialt till de större kransorterna är i stort färdigställt. Förstärkningsarbeten har under året även utförts till kunderna i Hindsberg, som MTEAB övertog från Fortum under Framtid Övergripande vision elnät Vår verksamhet skall förknippas med ord som Service, Kvalité och trygghet och vi skall uppfattas som det ledande elnätsföretaget inom ägarkommunerna. För att öka leveranskvalitén och driftsäkerheten skall vi öka fokus på ombyggnation av fördelningsstationer och nätstationer inklusive fjärkontrollanpassa strategiska frånskiljare. Fortsatt ombyggnad av störningskänsliga elnät ligger i reinvesteringsplan. Målet är att höja leveranssäkerheten och tillgängligheten till samtliga våra kunder. Ökad inflyttning till ägarkommunerna ger nybyggnad av elnätet Ökad inflyttning och satsningar som exempelvis sjöstadsprojektet ger ökad nybyggnation av elnätet. Pensionsavgångar, personalflytt och rekryteringsfrågan 2011/2012 börjar de stora pensionsavgångarna på både tjänstemanna- och kollektivsidan. Ökad leveranskvalitet, fjärravläsning och kablifiering av landsbygden kommer samtidigt att ställa andra krav på den personal som ska ersätta pensionsavgångarna. Det gäller därför att noga analysera och formulera den kravprofil som ska gälla för de kommande rekryteringarna Vi kommer att fortsatt optimera verksamheten genom att samverka med Entreprenad, Fjärrvärme, Telekom och Elförsäljning för bästa nyttjandet av gemensamma tjänster och resurser. 11 2

14 Energi GWh Energi År SAIDI driftstörningar i Mariestad och Töreboda Röd = mål Driftavbrott i minuter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad 3 12

15 Entreprenad inom Avd Elnät Kund / Marknad Marknad Arbeten inom entreprenadverksamheten har målmedvetet bedrivits för att stärka relationen till våra kunder. Vi har under året fått stora beställningar av våra största kunder vilket visar att kunderna har förtroende för MTEAB och dess personal. Gatubelysningsanläggningar Bolaget sköter på entreprenad drift och underhåll av gatubelysningsanläggningar, ljuspunkter i Töreboda kommun, 500 ljuspunkter i Vägverkets Mariestadsdistrikt och ljuspunkter i Gullspångs kommun, totalt ljuspunkter. Gatubelysningsanläggningar inom Mariestad kommun ägs och underhålls av MTEAB, drygt st ljuspunkter. I samband med Kommunens arbeten har ny belysning monterats på del av Nygatan i centrala Mariestad. För rondellen vid Haggården har projektering samt montering av belysning utförts samt på Gärdesbron i centrala Mariestad har ny belysning projekterats och monterats av MTEAB. Här har även design av de nya stolparna utförts av MTEAB Gatubelysningsunderhållet inom Gullspångs och Törebodas kommuner har MTEAB utfört på löpande räkning. Även Trafikverkets anläggningar inom MTG-området har under året skötts av MTEAB. Under året har även anläggningsarbete utförts åt Trafikverket i Gullspång. Elinstallation Under året har vi även fått beställningar av yttre belysningar på kommunala fastigheter och skolor. Viss installationsverksamhet bedrivs på uppdrag av Mariestads kommun. Organisation Entreprenad är i grunden bemannat för de gatubelysningsanläggningar vi har avtalat att sköta drift- och underhåll för. Entreprenad är ett viktigt komplement till Elnät. Verksamheten möjliggör optimering av personalresurser med Elnät och därmed också en högre service åt elnätets kunder. Väsentliga händelser under året Industri Under året har vi utfört besiktningar och reparationer på högspänningsanläggningar åt våra kunder. MTEAB har även, som underleverantör, byggt om hsp-anläggningar och lsp-anläggningar åt externa kunder inom Skaraborgsregionen. Stadskvarnen i Mariestad Elproduktionen räknas som förnybar energi för vilket erhålls el-certifikat och under året har producerats energi för 608 (608) certifikat. Framtid Gatubelysningsanläggningar Utbyte till energisnålare ljuskällor kommer att fortsätta under året. Elinstallation Avtal mellan MTG och MTEAB gällande MTG reservkraft kommer att utarbetas. Ett mål 2011 är att utöka samarbetet med ett avtal större industrier i Töreboda. 13

16 Telekom Kund / Marknad Volymtillväxten för hela verksamhetsområdet var marginell gentemot utfallet under föregående verksamhetsår. Delområdena nättjänster mot företag och operatörer samt nättjänster för det nya privatkundskonceptet utvecklades enligt budgetprognoser. Verksamhetsområdet Telefonitjänster, vilket är det största tjänstekonceptet i Telekomverksamheten, hade i stort en nolltillväxt under Den planerade utökningen av telefonitjänst mot MTG-kommunerna framflyttades och det är idag osäkert när denna kommer att genomföras. Likaledes fick marknadsbearbetning av företagstelefoni i intressebolaget Fastbit nedprioriteras eftersom resurserna koncentrerades mot införandet av en kommunikationsplattform för ett Öppet Tjänstekoncept mot privatkunder i delägarnas nätområden. Fortsatt kanalisationsutbyggnad för fiber gjordes både i Töreboda respektive Mariestads Stadsnät i samband med utbyggnad av bolagets övriga infrastrukturer. Investeringar Anläggningsinvesteringar blev 40 % lägre mot budgeterad nivå beroende på den minskade tillväxten. Huvuddelen av anläggningsinvestering gjordes inom kanalisationer och utbyggnad av stomnät i Töreboda och Mariestad. Väsentliga händelser under året Fastbit AB fick uppdraget att vara kommunikationsoperatör (KO) i samtliga delägares Stadsnät för den Öppna Tjänsteplattformen mot privatkunder. Bolaget tillsammans med ägarkommunerna Mariestad och Töreboda genomförde en förstudie för en gemensam Bredbandsutbyggnad i MTG-kommunerna för att nå målen i den nationella bredbandsstrategin och öka kommunernas regionala attraktionskraft. Framtid Parallellt med att Telekom arbetar vidare enligt gällande verksamhetsplan påbörjade bolaget en större analys av hur verksamheten i affärsområdet Telekom bäst bör bedrivas i framtiden. Förslag skall presenteras till styrelsen under våren 2011 med inriktningen att eventuella förändringar skall genomföra under nästa verksamhetsår. 14

17 Fjärrvärme Kund/ marknad Fjärrvärmen är en etablerad och uppskattad uppvärmningsform i våra ägarkommuner. Tillgängligheten på värmeleveranserna är höga och vår relation med kunden gör att vi är en naturlig partner i arbetet med energieffektivisering. Vi ersätter fortfarande förhållandevis många oljepannor och tillsammans med den stora mängden olja vi redan tagit bort gör vi en stor insats för miljön. Mariestad När vi tecknade avtal med SCA 2009 öppnade detta samtidigt upp för en ny utmatning av fjärrvärme från kraftvärmeverket. Genom denna utbyggnad har vi bland annat kunnat erbjuda fjärrvärme till industriområdet Västeräng. Under året har vi tecknat avtal om leverans av fjärrvärme till 143 fastigheter, en nivå som bara blivit överträffad 2002 då vi anslöt drygt 200 småhus. Töreboda Förseningen av den nya panncentralen innebar att vi inte kunde gå ut och marknadsföra fjärrvärmen så som vi planerat. De fastighetsägare som visat intresse men inte kunde avvakta ännu ett år anslöt vi till nätet trots att detta inneburit en ökad förbrukning av olja i våra panncentraler. Totalt så anslöt vi 17 st fastigheter. Lyrestad På grund av kapacitetsbrist i fastbränslepannan så har vi inriktat oss på att vårda de kunder vi har. Någon utbyggnad av nätet är inte aktuell inom överskådlig tid. Reko fjärrvärme Vi har under året haft tre stycken organiserade möten med våra kunder i Töreboda och Mariestad. Ett hundratal kunder mötte upp, lämnade synpunkter och fick information om vår verksamhet. Prissättning Omfattande störningar i vårt med Mätse Tissue samägda kraftvärmeverk tvingade fram en höjning av fjärrvärmepriset i Mariestad med 6 %. Störningarna uppstod främst i bränslehanteringen men påverkade inte leveranserna ut till våra kunder. För verksamheterna i Töreboda och Lyrestad blev prissättningen oförändrad. I prisjämförelsen Nils Holgersson som kartlägger prisnivån i hela landet, har vi efter höjningen i Mariestad gått från plats 20 till 23 av 253 stycken inlämnade prisuppgifter där nummer 1 har lägsta pris. Motsvarande placering i Töreboda är plats nr

18 Värmeförsäljning Värmeförsäljningen i Mariestad blev MWh varav försäljningen av ånga till SCA stod för MWh. Antal ansluta fastigheter är st (1 136st 2009). Värmeförsäljningens utveckling MWh Värmeförsäljning * Korrigerat * Utifrån Energiindex korrigerad värmeförsäljning. Kunderna i Lyrestad omsatte MWh (2 251 MWh 2009). Antal ansluta fastigheter är oförändrat 26 st. Motsvarande siffror för Töreboda blev MWh ( MWh). Antal ansluta fastigheter är 80 st (63). Investeringar I Mariestad har vi byggt en ny utmatning från kraftvärmeverket med förgreningar till Västeräng och Industrigatan. Totalt så växte kulvertnätet med schaktmeter. Summa investeringar för Mariestad blev kkr. Investeringarna i Töreboda har omfattat utbyggnad av kulvertnätet med ca schaktmeter samt första etappen av den nya panncentralen. Investeringen för året blev kkr. Väsentliga händelser under året På grund av omfattande driftstörningar höjde produktionsbolaget KKAB vårt inköpspris. Beslutet tas i april månad med retroaktiv höjning från årsskiftet. Förankringsprocessen med kunderna gör att vi först från och med augusti månad kunde höja fjärrvärmepriset ut till kund. Panncentralen i Töreboda handlas upp med byggstart i oktober månad. Färdigställande beräknas till augusti månad

19 Framtid Kunder Vi kommer att fortsätta bearbeta de fastighetsägare som tidigare tackat nej till fjärrvärme och som har sitt hus i anslutning till våra kulvertledningar. Ett flertal större kunder fortsätter att framföra förväntningar på klimatneutral fjärrvärme och det måste vi ta på största allvar för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. Vi ser också en efterfrågan på komfortkyla och för att möta detta kommer vi under 2011 utreda lönsamheten i ett koncept för värmedriven kyla byggt på absorption. Mariestad Områden som vi kommer att fortsätta bevaka är Haggården och Västra Skogen. Parallellt med detta så är målet att erbjuda fjärrvärme till de nya bostadsområden som Mariestads kommun planerar i anslutning till tätorten. Vi vill fortsätta stärka banden med våra kunder och ska i samband med detta undersöka intresset för tjänster som serviceavtal, statistik, driftövervakning och miljömärkning. Lyrestad För att möta efterfrågan på fjärrvärme behöver vi konvertera produktionsanläggningen till ett billigare bränsle. Vi fortsätter att undersöka de alternativ som är möjliga för en anläggning av denna storlek. Töreboda Utbyggnaden kommer att ske främst till industrifastigheter och flerfamiljshus. 17 3

20 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER - MODERBOLAGET ***2010 ***2009 *** Omsättning, kkr Antal anställda Omsättning/anställd, kkr Resultat f. plan. avskrivn. kkr Rörelseresultat, kkr Bruttomarginal, % 23,1 25,0 25,9 23,2 23,8 24,6 22,5 14,4 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på totalt kapital, % 3,8 4,1 4,5 3,8 5,0 6,0 5,6 2,6 Justerat eget kapital, kkr Avkastning på eget kapital, % 9,1 10,5 8,6 7,2 13,6 17,3 *15,2 3,4 Nettoresultat/omsättning, % 5,5 7,0 5,8 5,0 9,3 11,1 *10,2 2,3 Kassalikviditet, % **102 **86 **72 **52 **64 ** Soliditet, % 24,6 26,3 27,0 27,2 28,7 28,6 28,3 28,6 Genomsnittlig skuldränta, % 2,0 1,8 3,0 2,5 1,6 1,5 1,8 2,2 Skuldsättningsgrad 3,08 2,80 2,71 2,68 2,48 2,49 2,53 2,50 Kapitalets omsättningshastighet ggr/år 0,41 0,39 0,40 0,39 0,42 0,45 0,42 0,42 BRUTTOMARGINAL Resultat före avskrivningar/omsättning AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen JUSTERAT EGET KAPITAL Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver KASSALIKVIDITET Omsättningstillgångar -lager/kortfristiga skulder SOLIDITET Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen SKULDSÄTTNINGSGRAD Totala skulder/justerat eget kapital AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital * utan hänsyn tagen till nedskrivning av aktier i dotterbolag ** från 2005 redovisas kredit på koncernkontot som kortfristig skuld *** från 2008 nettoredovisas fordringar/skulder på dotterbolag och intressebolag 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36

39 37

40 38

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 2009 blev vi delägare i Fastbit, vårt miljöarbete fortsätter, övergången till fjärravlästa mätare slutförs och vi bygger ut mer bekväm och miljövänlig fjärrvärme. Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 9 Nyckeltal och definitioner 14 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 10 september 2012 Delårsrapport 2012-01-01 2012-06-30 Nettoomsättning 120 626 tkr (114 260) Rörelseresultat 24 749 tkr (17 577) Resultat efter skatt 15 124 tkr *

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö 0 Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation...

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Agenda Växjö Energi det senaste året Nytt kraftvärmeblock Sandvik 3 Prisdialogen - att bilda pris i dialog Ny prismodell för fjärrvärme Fjärrvärmepriser för 2014 Lunch Händelser

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 mars 2011 Bokslutskommuniké 2011 2011-01-01 2011-12-30 Nettoomsättning 241 060 tkr (199 204) Rörelseresultat 32 656 tkr (30 054) Resultat efter skatt 2 406 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 31 mars 2017 Bokslutskommuniké 2016 20160101 20161231 Nettoomsättning 289 675 tkr (249 181) Rörelseresultat 52 986 tkr (45 725) Resultat efter skatt 35 585 tkr *

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Delårsrapport januari - augusti 2008 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Högt elpris och hög produktion höjer resultatet. Omsättningen har under årets två första tertial

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2011. Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning

Bokslutskommuniké januari december 2011. Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari december 2011 Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning under sista kvartalet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. 121BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Reko redovisning för Partille Energi FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (8) Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4

Läs mer