Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2

3 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 10 Nyckeltal och definitioner 18 Årsredovisning 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 26 Bokslutskommentarer 27 Revisionsberättelse 35 Granskningsrapport 36 1

4 VD har ordet Hösten 2009 sattes stora förhoppningar till att nå en ny global klimatöverenskommelse vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn (COP15). Knappt hann mötet börja förrän den Arktiska vintern slog tillbaka med full kraft och vi upplevde sedan en vinter som vi sent ska glömma med en period på över 70 dagar med ihållande kyla. När sedan året slutade på samma sätt så är det lätt att förstå att energiförbrukningen 2010 för många konsumenter blev rekordstor var också året då den fria elmarknaden på nytt blev kraftigt ifrågasatt. Underhåll och uppgraderingar av ett antal kärnkraftsreaktorer blev kraftigt försenade och en stor del av produktionseffekten uteblev under hela vintern. Resultatet är väl känt. Kol- och oljekondenskraft fick åter allt för stor påverkan och elpriserna sköt i höjden. Dessutom tömdes kraftverksdammarna i allt för hög grad och detta medverkar till att pressa upp priserna nu också under efterföljande vinter. Debatten om huruvida elmarknaden fungerar som den ska eller inte, har blivit allt intensivare de senaste veckorna. För en bra fungerande marknad gäller att det ska råda en viss balans mellan utbud och efterfrågan och att styrkeförhållandet mellan säljare och köpare är någorlunda i jämvikt. Vi kan konstatera att så inte är fallet vad beträffar elmarknaden. Ett fåtal stora producenter har makten över utbudet medans efterfrågan mestadels kommer från väldigt många små konsumenter. Vi är också många konsumenter som egentligen är ganska okänsliga för prisstegringar eftersom vi inte slutar att använda el även om priset på kort tid skulle fördubblas, vilket faktiskt varit fallet vid några tillfällen. Vi är alldeles för beroende av el för att kunna förändra våra invanda mönster. Som en kontrast till denna debatt är jag glad och stolt över att kunna säga att det finns lokala aktörer som tänker annorlunda. Vi på Mariestad Töreboda Energi AB är visserligen ingen kraftproducent med makt att påverka elpriset men vårt kundarbete vill jag påstå är helt annorlunda. Vår strävan att sätta kunden i centrum är något som vi jobbar hårt för att leva upp till. För ett kommunägt bolag som MTEAB är våra kunder dessutom våra ägare, dvs det är deras önskemål om service, kvalité och konkurrensmässiga priser som vi har att tillgodose. Oavsett om vi levererar el, fjärrvärme eller telefoni så har vi samma affärsidé för våra ögon, Vi ska med kunden och miljön i fokus utföra vårt uppdrag med högsta kvalité och servicenivå. Jag vill säga att vi hittills lyckats mycket bra med vårt uppdrag. Genomförda Nöjd Kund-undersökningar ger oss ett mycket gott betyg och vid jämförelser av prisnivåer kommer vi alltid ut bland de lägsta i landet. Vad är det då som skiljer oss från de större aktörerna? En viktig skillnad är givetvis ägarnas syn på kundnytta kontra avkastning. MTEAB:s ägardirektiv pekar ut att det i första hand är kundnyttan som skall vara styrande. Service, kvalité och konkurrensmässiga priser är faktorer som gör ägarkommunerna mera attraktiva för boende och företag. MTEAB har här en naturlig roll i att medverka till en positiv framtidsutveckling i ägarkommunerna. Den viktigaste skillnaden är ändå våra medarbetare. Utan engagerade och ansvarstagande medarbetare når man inte speciellt långt med varken service, kvalité eller effektivitet i verksamheten. Jag är stolt över att kunna säga att jag har medarbetare med just dessa egenskaper. Människor som känner ansvar för att vi har ett viktigt uppdrag att utföra. 2

5 Vårt uppdrag är heller inte helt okomplicerat då våra kunder kräver att vi kan leverera 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Med andra ord så finns vi alltid i beredskap och vi gör vårt bästa för att försöka uppfylla det som förväntas av oss blev till slut ett år som resultatmässigt överträffade prognosen. Den stränga vintern tillsammans med vår tillväxt skickade upp omsättningen rejält. Vi fortsätter att investera stora belopp med en stark framtidstro, där det största pågående projektet idag är den nya panncentralen i Töreboda. Avslutningsvis vill jag säga att vi avser att fortsätta på den inslagna linjen. Vi tror på fortsatt expansion och utveckling, vi tror på det lokala alternativet och vi tror på Mariestad och Töreboda. MTEAB Vi finns där Du bor. Rolf Åkesson, VD 3

6 Våra medarbetare Hälsobokslutet 2010 Vi gör hälsobokslut sedan 2005 för att se hur våra medarbetare mår och för att se vad vi som arbetsgivare kan göra för att förbättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som ska utföras. Sammanfattning av hälsobokslutet 2010 År 2010 kan sammanfattas enligt: Totala sjukfrånvaron har stigit avsevärt pga två långtidssjukskrivningar, samtidigt har korttidsfrånvaron minskat något. Hälsoprofilbedömningen visar att konditionstalen har förbättrats jämfört med Den psykosociala arbetsmiljön är fortsatt mycket god, i likhet med tidigare år. Personalstruktur Vid årsskiftet 2010/2011 var vi 45 (47) tillsvidareanställda och 2 (2) tidsbegränsat anställda. Av samtliga anställda var 13 (14) kvinnor. Under året har 1 person tillsvidareanställts. Tre personer har slutat sin anställning varav en har gått i pension. Medianåldern är 49 år (48). Med median menas att det lika många som är äldre som yngre än 49 år. Medelåldern är 48 år. 15 medarbetare kommer att gå i pension inom 10 år (pensionsålder 65 år). Åldersstrukturen gör det särskilt viktigt med det hälsobefrämjande arbete som bolaget satsat på de senaste åren. En rekryteringsplan är nödvändig för att ta bolaget genom det kommande generationsskiftet. Delvis förändrad struktur i arbetet gör också att nya kompetenser erfordras. Åldersfördelning - anställda Antal Ålder 4

7 Sjukfrånvaron Enligt lag är vi sedan 2003 skyldiga att i årsredovisning visa Bolagets sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har på grund av två långtidssjukskrivningar stigit till 4,9 % (2,6 %). Korttidssjukskrivningen har sjunkit något och uppgick till 2,3 % (2,6 %). Vårt mål är att hålla den totala sjukskrivningen under 3 %, vilket inte uppnåddes under året. Sjukfrånvaro i % 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Långstidssjuka Korttidssjuka 3,00 2,00 1,00 0,00 År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Friskvården i MTEAB Bolaget har två friskvårdsombud utsedda. Deras uppgift är att: Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den del av personalen som är minst aktiv. Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter Bolaget har och rapportera hur många som utnyttjar möjligheterna till subventionerad motion. Följa upp Hälsoprojektet. Aktiviteter som erbjudits har de anställda Löpande aktiviteter under 2010: Gym på Korpen i Mariestad och Töreboda och Kinnekullehälsan Motionssimning i Mariestad och Töreboda. Stavgång utgång kontoret. Cykelträning Friskis o Svettis. Speciella aktiviteter som har arrangerats under 2010: Viken runt i maj, 13deltagare Cykelutflykt i juni runt Kinnekulle. Prova på Poweryoga, 9 personer Korpens stegtävling under hösten, 17 deltagare Stress-seminarium, halvdag för samtliga anställda. Ridning och stavgång i Kyrkekvarn i oktober 5

8 Miljörapport 2010 Allmänt Mariestad Töreboda Energi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierad enligt ISO Certifieringen har utförts av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). Hösten 2008 omcertifierades bolaget enligt ISO 14001: Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att genom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten. Miljöpolicy Mariestad Töreboda Energi AB skall verka för en ekologiskt hållbar energiförsörjning inom ägarkommunerna (bolagsordningens ändamålsparagraf). Detta innebär: Spara på naturresurserna och ersätta skadliga produkter med mindre skadliga och på så sätt förebygga föroreningar. Lagar och förordningar betraktas som minimikrav Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekteringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn Påverkar leverantörer genom miljökrav vid upphandlingar. Våra miljömål De mål vi har arbetat med under året är följande: - Vara delaktiga i utvecklingen av vindkraften. - Minska antalet oljepannor i Töreboda med hjälp av utbyggnad av fjärrvärme. - Minska bränsleförbrukningen på alla bilar med 10 % (totalt l/mil) samt genomföra en uppföljningskurs i ecodriving. Förutom detta så har vi fortsatt vårt arbete med att begränsa värmeförlusterna i våra fjärrvärmenät. Vi isolerar vår kulvert som om vi var verksamma i en norrlandskommun. 6

9 Vår CO2 balans För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydande miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra utsläpp/reducering av växthusgasen CO2. Redovisningen är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvägen 22. Det andra är den CO2-påverkan våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommuner. CO2-utsläpp från vårt interna arbete ton Utsläpp av CO2 internt i företaget Transporter Värme i egen fastighet Elförbrukning i egen fastighet Tjänstefordon Tjänsteresor Våra produkters inverkan på CO2 Våra produkters inverkan på CO2 ton Förluster i överföring av El Produktion/ inköp av fjärrvärme Borttagning av oljeeldning hos kund

10 Summering Resultatet för verksamhetsåret 2010 blev bättre än föregående år. Det beror främst på att vi fortsätter och tar bort stora mängder eldningsolja ute hos kund när vi bygger ut vårt kulvertnät. Det enskilt största bidraget var när SCA i mars månad släckte sin panncentral och började köpa ånga från oss. Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/ säljer gav 2010 en reducering av CO2 med ca ton*. Överför vi detta till Kyotoavtalet så uppfyllde vi målet för en befolkningsmängd på personer. Mariestad Rolf Åkesson * Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen ersatt oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 80%. 8

11 MILJÖPOLICY MTEAB skall verka för en ekologiskt hållbar energiförsörjning inom ägarkommunerna (bolagsordningens ändamålsparagraf). Detta innebär att: Spara på naturresurserna och ersätta skadliga produkter och rutiner med mindre skadliga och på så sätt förebygga föroreningar Lagar och förordningar betraktas som minimikrav Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projektering och utförande av tjänster ta miljöhänsyn Påverka leverantörer genom miljökrav vid upphandlingar 9

12 Elnät i Mariestad och Töreboda Kund / Marknad Övergripande affärsidé elnät: Med lokal närvaro, hög kvalitet och hög driftsäkerhet tillhandahåller vi kunderna prisvärda elnätstjänster Nyanslutning Vi har tydligt märkt av den ökade tillväxten i området. Byggnationen har ökat vilket har inneburit fler nyanslutningar. Av totalt 45 nyanslutningar (28) har merparten skett i Mariestad inom Ekudden och på Torsö. Organisation Avdelningen är bemannad för att sköta all drift- och underhållsarbete som krävs för elnätet. Vi har åtta personer i vår beredskap som via ett rullande schema finns i beredskap för all MTEAB:s verksamhet. Personal Vid årsskiftet 2010/2011 var vi 14 montörer och 11 tjänstemän anställda på avdelningen. Två montörer är tjänstlediga för studier. Elnät kommer att av åldersskäl tappa c:a en man om året under de kommande 10 åren. Rekrytering kommer att ske successivt och vara behovsanpassat. Kundkommunikation Under året har samtliga kunder fått två informationsblad med nyheter och information om verksamheten. Vi var aktiva med utställning och öppet hus i samband med Speed Art dagarna under september. Vi fokuserade på bolagets miljöarbete och erbjöd provkörning av elbilar och visade upp laddstolpar för elbilar. Elnätsavgifter I linje med Energimarknadsinspektionen rekommendationer inför vi 2011 effekttariffer för kunder med A abonnemang. Vi kommer att föra en dialog med dessa kunder för att under 2011 få kunderna till rätt effektabonnemang i förhållande till deras uttag. Målet är att inför 2012 införa att samtliga kunder med effekttariff betalar för uttagen effekt - effektavgift, kr/månad. Elöverföring Nedan redovisas summan av den energi som överförts på MTEAB:s nät i Mariestad och Töreboda. På grund av kalla månader både i början och i slutet av året ökade överföringsvolymen för första gången på många år. Överföringen av el uppgick till totalt 245,2 (229,6) GWh med en abonnerad effekt av 51,5 MW. Nätförlusten är beräknad till 3,5 %. Se nedan, diagram transiterad energi. Driftstörningar Under året har vi varit förskonade från större elnätsstörningar. Längsta störningen var ett fel under juli på regionnätet som orsakade ett totalavbrott i hela Töreboda i drygt en timme. Se nedan, Driftstörningar Mariestad Töreboda

13 Investeringar En lång vinter i början av 2010 gjorda att samtliga investeringsarbeten fick skjutas framåt och en större vindkraftsanslutning ändrade investeringsplanerna för Vi lyckades färdigställa arbetena i Törebodanätet inklusive förstärkningsarbeten till industrierna i Töreboda. I Mariestadnätet påbörjades arbete med kabelförläggning på Torsö. Investeringsbudget för 2010 var 11,6 mkr, utfallet för 2010 blev 10,7 mkr. Väsentliga händelser under året Förhandsregleringen Nätavgifterna skall från och med 2012 förhandsregleras av Energimarknadsinspektionen. Mycket arbete har lagts ner på att räkna genom alla i elnätets ingående komponenter för att få fram en kapitalbas och löpande kostnad. En ansökan om intäktsram skall, gällande tillsynsperioden , vara Energimarknadsinspektionen tillhanda senast 31 mars Vindkraft och ombyggnad av störningskänsliga ledningsnät Vi har under hösten anslutit två vindkraftsverk i Äskekärr, Töreboda. Vindkraftsverken är bland de första som anslutits till MTEAB s elnät och har inneburit större förstärkningsarbeten på elnätet. Ombyggnad av landsbygdsnätet och då initialt till de större kransorterna är i stort färdigställt. Förstärkningsarbeten har under året även utförts till kunderna i Hindsberg, som MTEAB övertog från Fortum under Framtid Övergripande vision elnät Vår verksamhet skall förknippas med ord som Service, Kvalité och trygghet och vi skall uppfattas som det ledande elnätsföretaget inom ägarkommunerna. För att öka leveranskvalitén och driftsäkerheten skall vi öka fokus på ombyggnation av fördelningsstationer och nätstationer inklusive fjärkontrollanpassa strategiska frånskiljare. Fortsatt ombyggnad av störningskänsliga elnät ligger i reinvesteringsplan. Målet är att höja leveranssäkerheten och tillgängligheten till samtliga våra kunder. Ökad inflyttning till ägarkommunerna ger nybyggnad av elnätet Ökad inflyttning och satsningar som exempelvis sjöstadsprojektet ger ökad nybyggnation av elnätet. Pensionsavgångar, personalflytt och rekryteringsfrågan 2011/2012 börjar de stora pensionsavgångarna på både tjänstemanna- och kollektivsidan. Ökad leveranskvalitet, fjärravläsning och kablifiering av landsbygden kommer samtidigt att ställa andra krav på den personal som ska ersätta pensionsavgångarna. Det gäller därför att noga analysera och formulera den kravprofil som ska gälla för de kommande rekryteringarna Vi kommer att fortsatt optimera verksamheten genom att samverka med Entreprenad, Fjärrvärme, Telekom och Elförsäljning för bästa nyttjandet av gemensamma tjänster och resurser. 11 2

14 Energi GWh Energi År SAIDI driftstörningar i Mariestad och Töreboda Röd = mål Driftavbrott i minuter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad 3 12

15 Entreprenad inom Avd Elnät Kund / Marknad Marknad Arbeten inom entreprenadverksamheten har målmedvetet bedrivits för att stärka relationen till våra kunder. Vi har under året fått stora beställningar av våra största kunder vilket visar att kunderna har förtroende för MTEAB och dess personal. Gatubelysningsanläggningar Bolaget sköter på entreprenad drift och underhåll av gatubelysningsanläggningar, ljuspunkter i Töreboda kommun, 500 ljuspunkter i Vägverkets Mariestadsdistrikt och ljuspunkter i Gullspångs kommun, totalt ljuspunkter. Gatubelysningsanläggningar inom Mariestad kommun ägs och underhålls av MTEAB, drygt st ljuspunkter. I samband med Kommunens arbeten har ny belysning monterats på del av Nygatan i centrala Mariestad. För rondellen vid Haggården har projektering samt montering av belysning utförts samt på Gärdesbron i centrala Mariestad har ny belysning projekterats och monterats av MTEAB. Här har även design av de nya stolparna utförts av MTEAB Gatubelysningsunderhållet inom Gullspångs och Törebodas kommuner har MTEAB utfört på löpande räkning. Även Trafikverkets anläggningar inom MTG-området har under året skötts av MTEAB. Under året har även anläggningsarbete utförts åt Trafikverket i Gullspång. Elinstallation Under året har vi även fått beställningar av yttre belysningar på kommunala fastigheter och skolor. Viss installationsverksamhet bedrivs på uppdrag av Mariestads kommun. Organisation Entreprenad är i grunden bemannat för de gatubelysningsanläggningar vi har avtalat att sköta drift- och underhåll för. Entreprenad är ett viktigt komplement till Elnät. Verksamheten möjliggör optimering av personalresurser med Elnät och därmed också en högre service åt elnätets kunder. Väsentliga händelser under året Industri Under året har vi utfört besiktningar och reparationer på högspänningsanläggningar åt våra kunder. MTEAB har även, som underleverantör, byggt om hsp-anläggningar och lsp-anläggningar åt externa kunder inom Skaraborgsregionen. Stadskvarnen i Mariestad Elproduktionen räknas som förnybar energi för vilket erhålls el-certifikat och under året har producerats energi för 608 (608) certifikat. Framtid Gatubelysningsanläggningar Utbyte till energisnålare ljuskällor kommer att fortsätta under året. Elinstallation Avtal mellan MTG och MTEAB gällande MTG reservkraft kommer att utarbetas. Ett mål 2011 är att utöka samarbetet med ett avtal större industrier i Töreboda. 13

16 Telekom Kund / Marknad Volymtillväxten för hela verksamhetsområdet var marginell gentemot utfallet under föregående verksamhetsår. Delområdena nättjänster mot företag och operatörer samt nättjänster för det nya privatkundskonceptet utvecklades enligt budgetprognoser. Verksamhetsområdet Telefonitjänster, vilket är det största tjänstekonceptet i Telekomverksamheten, hade i stort en nolltillväxt under Den planerade utökningen av telefonitjänst mot MTG-kommunerna framflyttades och det är idag osäkert när denna kommer att genomföras. Likaledes fick marknadsbearbetning av företagstelefoni i intressebolaget Fastbit nedprioriteras eftersom resurserna koncentrerades mot införandet av en kommunikationsplattform för ett Öppet Tjänstekoncept mot privatkunder i delägarnas nätområden. Fortsatt kanalisationsutbyggnad för fiber gjordes både i Töreboda respektive Mariestads Stadsnät i samband med utbyggnad av bolagets övriga infrastrukturer. Investeringar Anläggningsinvesteringar blev 40 % lägre mot budgeterad nivå beroende på den minskade tillväxten. Huvuddelen av anläggningsinvestering gjordes inom kanalisationer och utbyggnad av stomnät i Töreboda och Mariestad. Väsentliga händelser under året Fastbit AB fick uppdraget att vara kommunikationsoperatör (KO) i samtliga delägares Stadsnät för den Öppna Tjänsteplattformen mot privatkunder. Bolaget tillsammans med ägarkommunerna Mariestad och Töreboda genomförde en förstudie för en gemensam Bredbandsutbyggnad i MTG-kommunerna för att nå målen i den nationella bredbandsstrategin och öka kommunernas regionala attraktionskraft. Framtid Parallellt med att Telekom arbetar vidare enligt gällande verksamhetsplan påbörjade bolaget en större analys av hur verksamheten i affärsområdet Telekom bäst bör bedrivas i framtiden. Förslag skall presenteras till styrelsen under våren 2011 med inriktningen att eventuella förändringar skall genomföra under nästa verksamhetsår. 14

17 Fjärrvärme Kund/ marknad Fjärrvärmen är en etablerad och uppskattad uppvärmningsform i våra ägarkommuner. Tillgängligheten på värmeleveranserna är höga och vår relation med kunden gör att vi är en naturlig partner i arbetet med energieffektivisering. Vi ersätter fortfarande förhållandevis många oljepannor och tillsammans med den stora mängden olja vi redan tagit bort gör vi en stor insats för miljön. Mariestad När vi tecknade avtal med SCA 2009 öppnade detta samtidigt upp för en ny utmatning av fjärrvärme från kraftvärmeverket. Genom denna utbyggnad har vi bland annat kunnat erbjuda fjärrvärme till industriområdet Västeräng. Under året har vi tecknat avtal om leverans av fjärrvärme till 143 fastigheter, en nivå som bara blivit överträffad 2002 då vi anslöt drygt 200 småhus. Töreboda Förseningen av den nya panncentralen innebar att vi inte kunde gå ut och marknadsföra fjärrvärmen så som vi planerat. De fastighetsägare som visat intresse men inte kunde avvakta ännu ett år anslöt vi till nätet trots att detta inneburit en ökad förbrukning av olja i våra panncentraler. Totalt så anslöt vi 17 st fastigheter. Lyrestad På grund av kapacitetsbrist i fastbränslepannan så har vi inriktat oss på att vårda de kunder vi har. Någon utbyggnad av nätet är inte aktuell inom överskådlig tid. Reko fjärrvärme Vi har under året haft tre stycken organiserade möten med våra kunder i Töreboda och Mariestad. Ett hundratal kunder mötte upp, lämnade synpunkter och fick information om vår verksamhet. Prissättning Omfattande störningar i vårt med Mätse Tissue samägda kraftvärmeverk tvingade fram en höjning av fjärrvärmepriset i Mariestad med 6 %. Störningarna uppstod främst i bränslehanteringen men påverkade inte leveranserna ut till våra kunder. För verksamheterna i Töreboda och Lyrestad blev prissättningen oförändrad. I prisjämförelsen Nils Holgersson som kartlägger prisnivån i hela landet, har vi efter höjningen i Mariestad gått från plats 20 till 23 av 253 stycken inlämnade prisuppgifter där nummer 1 har lägsta pris. Motsvarande placering i Töreboda är plats nr

18 Värmeförsäljning Värmeförsäljningen i Mariestad blev MWh varav försäljningen av ånga till SCA stod för MWh. Antal ansluta fastigheter är st (1 136st 2009). Värmeförsäljningens utveckling MWh Värmeförsäljning * Korrigerat * Utifrån Energiindex korrigerad värmeförsäljning. Kunderna i Lyrestad omsatte MWh (2 251 MWh 2009). Antal ansluta fastigheter är oförändrat 26 st. Motsvarande siffror för Töreboda blev MWh ( MWh). Antal ansluta fastigheter är 80 st (63). Investeringar I Mariestad har vi byggt en ny utmatning från kraftvärmeverket med förgreningar till Västeräng och Industrigatan. Totalt så växte kulvertnätet med schaktmeter. Summa investeringar för Mariestad blev kkr. Investeringarna i Töreboda har omfattat utbyggnad av kulvertnätet med ca schaktmeter samt första etappen av den nya panncentralen. Investeringen för året blev kkr. Väsentliga händelser under året På grund av omfattande driftstörningar höjde produktionsbolaget KKAB vårt inköpspris. Beslutet tas i april månad med retroaktiv höjning från årsskiftet. Förankringsprocessen med kunderna gör att vi först från och med augusti månad kunde höja fjärrvärmepriset ut till kund. Panncentralen i Töreboda handlas upp med byggstart i oktober månad. Färdigställande beräknas till augusti månad

19 Framtid Kunder Vi kommer att fortsätta bearbeta de fastighetsägare som tidigare tackat nej till fjärrvärme och som har sitt hus i anslutning till våra kulvertledningar. Ett flertal större kunder fortsätter att framföra förväntningar på klimatneutral fjärrvärme och det måste vi ta på största allvar för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. Vi ser också en efterfrågan på komfortkyla och för att möta detta kommer vi under 2011 utreda lönsamheten i ett koncept för värmedriven kyla byggt på absorption. Mariestad Områden som vi kommer att fortsätta bevaka är Haggården och Västra Skogen. Parallellt med detta så är målet att erbjuda fjärrvärme till de nya bostadsområden som Mariestads kommun planerar i anslutning till tätorten. Vi vill fortsätta stärka banden med våra kunder och ska i samband med detta undersöka intresset för tjänster som serviceavtal, statistik, driftövervakning och miljömärkning. Lyrestad För att möta efterfrågan på fjärrvärme behöver vi konvertera produktionsanläggningen till ett billigare bränsle. Vi fortsätter att undersöka de alternativ som är möjliga för en anläggning av denna storlek. Töreboda Utbyggnaden kommer att ske främst till industrifastigheter och flerfamiljshus. 17 3

20 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER - MODERBOLAGET ***2010 ***2009 *** Omsättning, kkr Antal anställda Omsättning/anställd, kkr Resultat f. plan. avskrivn. kkr Rörelseresultat, kkr Bruttomarginal, % 23,1 25,0 25,9 23,2 23,8 24,6 22,5 14,4 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på totalt kapital, % 3,8 4,1 4,5 3,8 5,0 6,0 5,6 2,6 Justerat eget kapital, kkr Avkastning på eget kapital, % 9,1 10,5 8,6 7,2 13,6 17,3 *15,2 3,4 Nettoresultat/omsättning, % 5,5 7,0 5,8 5,0 9,3 11,1 *10,2 2,3 Kassalikviditet, % **102 **86 **72 **52 **64 ** Soliditet, % 24,6 26,3 27,0 27,2 28,7 28,6 28,3 28,6 Genomsnittlig skuldränta, % 2,0 1,8 3,0 2,5 1,6 1,5 1,8 2,2 Skuldsättningsgrad 3,08 2,80 2,71 2,68 2,48 2,49 2,53 2,50 Kapitalets omsättningshastighet ggr/år 0,41 0,39 0,40 0,39 0,42 0,45 0,42 0,42 BRUTTOMARGINAL Resultat före avskrivningar/omsättning AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen JUSTERAT EGET KAPITAL Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver KASSALIKVIDITET Omsättningstillgångar -lager/kortfristiga skulder SOLIDITET Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen SKULDSÄTTNINGSGRAD Totala skulder/justerat eget kapital AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital * utan hänsyn tagen till nedskrivning av aktier i dotterbolag ** från 2005 redovisas kredit på koncernkontot som kortfristig skuld *** från 2008 nettoredovisas fordringar/skulder på dotterbolag och intressebolag 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36

39 37

40 38

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden ÅRSREDOVISNING 2014 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 ÅRSREDOVISNING 362,4 362,4 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 1 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 14 Affärsområde Energilösningar

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer