Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet"

Transkript

1 s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet

2 insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir färre och större, och har hela världen som marknad. Fokus ligger på effektivare produktion och högre kvalitet hos slutprodukten. Den hårda konkurrensen kräver allt vassare kompetens och större flexibilitet av leverantörerna. Siemens svarar upp mot de högt ställda förväntningarna genom unik bredd och förmåga att agera både globalt och lokalt. Vi genomför helhetsåtaganden såväl som mer avgränsade projekt. Vår målsättning är att öka din konkurrenskraft! Siemens har ett nära samarbete med pappers- och massaindustrin sedan årtionden tillbaka. I vår organisation finns ett flertal avdelningar med specialkunskap på området. De lösningar som vi erbjuder bygger på den samlade erfarenheten av uppdrag från mer än 500 anläggningar över hela världen. Vår förmåga att anpassa oss till branschens förutsättningar gör att vi kan minimera tidsåtgången för driftsättning och att driftpersonalen snabbt känner sig bekväma med våra lösningar och system. Det borgar för tillförlitlig drift redan från start, vilket är förutsättningen för snabb återbetalning av gjorda investeringar. Vi ser också driftsättningen av ett projekt som starten på ett fortsatt partnerskap med kunden. Vårt serviceerbjudande innebär att vi förser dig med tjänster som är anpassade till behoven i just din anläggning, under hela dess livscykel. Genom att skapa mervärde för dig har vi lyckats med vår yttersta målsättning. 2 Siemens inom papper och massa

3 långsiktighet En unik bredd ett helhetstänkande utan motsvarighet Den bredd i kompetens och utbud av produkter, tjänster och lösningar som Siemens erbjuder är unik bland teknikleverantörerna. Under årtionden har vi jobbat med att anpassa våra lösningar till branschens behov. Vi har även fokuserat på att anpassa systemen till varandra, för att på så sätt kunna erbjuda kompletta helhetsåtaganden. Fördelarna för din verksamhet är bättre funktionalitet, högre produktionskvalitet och ökad konkurrenskraft. Att ha tillgång till en portfölj av system och komponenter som är integrerade med varandra och utvecklade för att fungera optimalt tillsammans är en grundförutsättning för att kunna genomföra projekt snabb och effektivt. Fokus på effektiva projekt En viktig förutsättning för framgångsrik leverans är vår förmåga att driva och genomföra projekt. Tack vare en transparent projektorganisation med tydligt definierat ansvar, effektiv uppföljning och pålitliga hjälpmedel klarar vi även komplexa uppdrag enligt specificerade krav vad gäller tid, ekonomi och kvalitet. Långsiktighet ger trygghet Siemens har funnits i det internationella näringslivet i mer än 150 år. Idag är vi etablerade i över 190 länder. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår marknadsposition inom alla våra verksamhetsområden både genom att utveckla befintlig verksamhet och via strategiska företagsförvärv. Med andra ord kommer vi även i framtiden att ha en stark marknadsposition, vilket gör att vi kan garantera service, uppgraderingar och utbyggnader av redan etablerade lösningar långt framåt i tiden. Siemens inom papper och massa 3

4 Innovationer och kompetens ger framtidssäkra lösningar kunskap Vi satsar stora resurser på forskning och utveckling. De lösningar vi tar fram baseras på flexibla plattformar som är anpassade för morgondagens krav. Det gör att du dels slipper dyra dellösningar som måste matchas till varandra. Dessutom minskar du risken för att fastna i äldre teknologier med kort hållbarhet, vilket kan leda till kostsamma uppgraderingar. Genom ett nära samarbete med våra kunder inom pappers- och massaindustrin, högskolor och olika branschinstitut utvecklar vi hela tiden mer tillförlitlig och effektiv utrustning för bland annat kraftförsörjning och automatisering. Detta i kombination med vår omfattande erfarenhet av levererade anläggningar har gett oss gedigen kompetens när det gäller produktionsprocesser och teknologier. Den mångåriga erfarenheten finns samlad i lösningsfamiljen SIPAPER CIS som ger bästa tänkbara förutsättningar för att hantera komplexa projekt med den flexibilitet som krävs inom pappers- och massaindustrin. Utöver pappers- och massatillverkning har Siemens även djup kunskap inom en rad närliggande applikationsområden, bland annat vattenrening, energioptimering och avsvärtning av returpapper. Genom att skapa system som är enkla att använda och underhålla, förbättrar vi dina möjligheter att nå en ledande position på marknaden. 4 Siemens inom papper och massa

5 SIPAPER CIS lösningar för maximal produktivitet Vi erbjuder vad vi kallar Completely Integrated Solutions för olika branscher, bland annat för pappersoch massaindustrin. I dessa lösningar utgår vi ifrån en robust kärna av teknologimoduler, som är väl beprövade i en rad olika branscher. Modulerna är inte bara optimerade för bästa prestanda, utan dessutom integrerade i tre dimensioner. Utifrån denna kärna utnyttjar vi vår processkompetens för att ta fram konkurrenskraftiga branschspecifika lösningar. Slutligen anpassas varje lösning efter kundens behov och önskemål. Detta ger näst intill obegränsade möjligheter till integration av skräddarsydda lösningar. De lösningar som är anpassade till pappers- och massaindustrins behov heter SIPAPER och är den centrala delen i Siemens produktionsnära erbjudande. SIPAPER bygger på Siemens långa erfarenhet av branschen och integrerar på bästa tänkbara sätt produkter och tjänster för att maximera anläggningens effektivitet och tillgänglighet. Lösningar anpassade till varandra för optimal drift under hela livscykeln i tre dimensioner. Horisontellt På det horisontella planet erbjuder SIPAPER lösningar utvecklade för att ge en optimering av produktionsprocessen. Det finns lösningar för automatisering, drivteknik, energifördelning och optimering från vedlager till lastkaj. Full effekt av konceptet får du först när du även utnyttjar IT-system för den vertikala integrationen. Vertikalt SIPAPER innehåller branschspecifika IT-lösningar som binder samman information från givarna I produktionen till planerings- och affärssystem. Det ger bästa tänkbara stöd för att fatta affärskritiska beslut. Under hela livscykeln Utöver de integrerade branschanpassade lösningarna erbjuder vi ett tjänsteutbud som gör det enklare att på ett följsamt sätt anpassa produktionen till marknadens behov under hela anläggningens livscykel. Här ingår bland annat förebyggande underhåll för maximerad tillgänglighet och moderniseringar för ökad effektivitet. Siemens inom papper och massa 5

6 erbjudande Affärssystem (ERP) Vår kompetens när det gäller affärssystem (ERP, Enterprise Resource Planning) är hög. Genom vår breda branschkunskap har vi unika förutsättningar att skapa en effektiv integration av affärssystemet med de automationssystem som ingår i produktionsanläggningen. Ett flertal större införandeprojekt har genomförts framför allt med SAP. I nära integration med affärssystemet kan vi också erbjuda lösningar för Supply Chain Management (SCM) och e-business, samt komplett infrastruktur med nätverk, PC och lösningar för informationssäkerhet. Automatisering Kärnan i våra automationslösningar är SIPAPER DCS med processtyrsystemet SIMATIC PCS 7, samt en branschanpassad programvara. PCS 7 är ett kraftfullt och välbeprövat system som kan fungera som stand-alone-system eller som basen i ett komplext nätverksbaserat system. Den stora fördelen för operatörerna är en enhetlig operatörsmiljö med användarvänligt gränssnitt för alla delar av produktionen. Tack vare plattformstänkandet i Totally Integrated Automation integreras alla delar av automationsanläggningen från givare och drifter till överordnade produktionsplaneringssystem. Drivteknik Siemens drivlösningar är speciellt framtagna för att klara de krav som ställs inom pappers- och massaindustrin. Med SIPAPER Drives får du modern drivutrustning i kombination med robusta gjutjärnsmotorer i effektlägen från några 100 watt till flera megawatt. Drivlösningarna är mycket energisnåla och den noggranna regleringen ger högsta kvalitet. Siemens plattformstänkande möjliggör en naturlig integration i automationslösningen. Färdiga moduler för kraftfull och enkel övervakning, felsökning och diagnostik är viktiga delar i konceptet. På så vis har operatörer och driftpersonal alltid tillgång till relevant och uppdaterad information. vårt produktions Byggnadsautomation Integrerade helhetslösningar, enskilda produkter för styrning av ventilation och värme samt ett komplett tjänsteutbud som bland annat omfattar energisparkonceptet performance contracting är delar av vårt utbud. Till industrin kan vi förutom traditionell byggnadsautomation bland annat leverera system för energiåtervinning, klimatstyrning i ställverksrum samt rökgasdetektering. Målsättningen är att nå bästa tänkbara ekonomi och komfort i dina byggnader under anläggningens totala livslängd. Processinstrumentering och analys Vi har ett av marknadens mest heltäckande program av processinstrumentering och analysutrustningar, bland annat flödesmätare, tryckgivare, nivåmätare och utrustning för gasanalys. Vårt utbud ökar hela tiden, bland annat genom företagsförvärv. Även här gäller plattformstänkandet givare och regulatorer är naturligt integrerade med automationslösningen. Det skapar förutsättningar för enhetlig datalagring och parametrering, samt enkel anslutning av utrustningen via standardiserad fältbuss. Denna helhet ger stora vinster både när det gäller löpande underhåll och då anläggningen ska kompletteras med nya givare. 6 Siemens inom papper och massa

7 Produktionsnära IT-lösningar (MES) Fabriksövergripande lösningar gör det möjligt att på ett effektivt sätt knyta ihop automatiseringen med affärsorienterade system för exempelvis produktionsplanering och kvalitetsuppföljning. En effektiv vertikal integration av informationsflödet ger stora vinster lättåtkomlig information underlättar planering och underhåll, vilket i sin tur gör att operatörerna snabbt kan vidta rätt åtgärder när villkoren för produktionen ändras. SIPAPER omfattar ett komplett utbud av integrerade lösningar inom MES-segmentet (Manufacturing Execution System). Kraftförsörjning Elavbrott och spänningsfall kan orsaka stora kostnader inom pappers- och massaindustrin. Pålitlig kraftdistribution med SIPAPER Power är därför av största vikt. Hög tillgänglighet kräver genomtänkta lösningar bestående av högkvalitativa ställverk och transformatorer. Siemens har ett komplett utbud av utrustning, oavsett om det rör sig om hög-, mellan- eller lågspänningsnät. Med utgångspunkt i produktionens behov skräddarsyr vi en tillförlitlig försörjningslösning som ger minimala förluster. För att maximera tillgängligheten kan vi dessutom erbjuda pålitliga nödströmslösningar. Dessutom har vi ett kraftfullt system för att övervaka och optimera energifördelningen. Energiproduktion och turbiner Pappers- och massaindustrin är energiintensiv och kräver därför en effektiv energiproduktion. Siemens erbjuder kompletta anläggningar eller enskilda produkter för energiproduktion. Vårt utbud av generatorer och turbiner omfattar allt från specialanpassade ångturbiner på MW, till gasturbiner på 4 50 MW för kraftvärmeapplikationer. Turbinerna har hög verkningsgrad och kan dimensioneras så att de motsvarar processens krav på varierande tryck- och temperaturnivåer. För att ytterligare optimera energianvändningen kan vi erbjuda det kraftfulla stödsystemet Energy Management Portal. ära erbjudande Service För att underhålla en komplex industri krävs djup förståelse för tillverkningsprocesserna. Tack vare vår branschkunskap kan vi erbjuda de servicetjänster som krävs. Med dina behov och produktionsanläggningens skick som utgångspunkt, skräddarsyr vi ett passande paket av tjänster. De kan omfatta allt från akutservice och moderniseringar till leverans av reservdelar. Välplanerad kontraktsservice och förebyggande underhåll är exempel på tjänster som garanterat leder till ökad produktivitet och tillgänglighet. Vi kallar konceptet SIPAPER Services. Vårt totala serviceutbud omfattar utöver automations-, driv-, kraft- och IT-lösningar även avancerad turbinservice. Logistiklösningar Vi levererar såväl automatiserade, kompletta höglager som system för lageroptimering och integration av lager med affärssystem och produktion. De höglager vi erbjuder kan hantera pappersrullar i många olika dimensioner. Rullarna lagras på ett stabilt och säkert sätt. Lösningarna präglas av flexibilitet samt snabb åtkomst och är dessutom konstruerade med en helt ny teknik som gör dem extremt utrymmessnåla. Vattenrening Våra lösningar för vattenrening och produktion av olika typer av processvatten, till exempel matarvatten, är mycket kostnadseffektiva. Vi har ett gediget processkunnande och stor erfarenhet av vattenreningslösningar. Vi levererar både mindre delsystem och kompletta turnkey-lösningar inklusive processutrustning. Vår ledstjärna är att hela tiden minimera påverkan på miljön. Det renade avloppsvattnet är resultatet av en omsorgsfull process som noggrant renar vattnet från restkemikalier, organiskt material och annat miljöbelastande material. Siemens inom papper och massa 7

8 Lösningar och tjänster från en och samma källa erbjudande Att Siemens kan erbjuda konkurrenskraftiga produktionsnära lösningar och tjänster som rör automation, drivteknik och kraftförsörjning är förmodligen en självklarhet för de flesta i branschen. Mindre känt är kanske att vi också erbjuder IT-tjänster samt olika typer av lösningar för kommunikation, säkerhet, belysning och finansiering. IT-tjänster och inköp Vårt utbud av IT-tjänster täcker de flesta behov. Vi åtar oss allt från konsulttjänster till ansvar för hela din IT-infrastruktur. Genom att erbjuda outsourcing hjälper vi ditt företag att fokusera på kärnverksamheten. Dessutom har vi utvecklat en hög kompetens när det gäller inköp. Vi tillhandahåller alla nödvändiga kunskaper, produkter och tjänster för att bygga, utveckla och driftsätta inköpssystem. Dessa system ger stora pappersföretag möjlighet att analysera gemensamma inköpsvolymer på koncernnivå och med vår hjälp omsätta dessa i märkbara besparingar. Kommunikationslösningar och företagstelefoni Siemens är en ledande leverantör av kommunikationslösningar till företag. Utbudet täcker allt från realtidsapplikationer på IP-basis och system för bredbandsåtkomst till företagsväxlar och optiska transportnät. Våra lösningar är flexibla, öppna och fullt skalbara. Dessutom erbjuder vi ett brett utbud av mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och produkter för IP-telefoni. Allt från avancerade toppmodeller till ändamålsenliga basmodeller. 8 Siemens inom papper och massa

9 Brand- och säkerhetssystem Hos oss hittar du marknadens främsta produkter inom säkerhetssystem. Eftersom säkerhetsnivån i ett företag definieras av verksamhetens karaktär arbetar vi nära dig för att ta fram den mest passande lösningen. Området omfattar en rad olika system, automatiska brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, områdeslarm, passersystem, CCTV-system (bevaknings-tv) samt integrerade larmkommunikationssystem. Med vår kunskap om kundens behov kan vi erbjuda integrerade och effektiva systemlösningar som är kostnadseffektiva under systemens hela livslängd. Belysning Siemensföretaget OSRAM är en av världens ledande leverantörer av ljuskällor och dessutom det mest innovativa företaget i branschen. Vi vet hur viktigt det är för produktiviteten med rätt typ av ljus på arbetsplatsen i produktionsanläggningen såväl som på kontoret. Vi tillgodoser dina krav på en rad olika områden, bland annat splitterskyddade ljuskällor, halogenljus för den enskilda arbetsplatsen, energisnål och ekonomisk belysning, och ljuskällor med extra lång livslängd. Finansering När finansieringsfrågan hamnar i fokus är det viktigt att hitta en lösning som är anpassad för den enskilda affären. För detta krävs både finansiell expertis och branschkännedom. Med vår bredd och mångåriga erfarenhet från industrin kan vi hjälpa dig att skräddarsy finansieringen för din investering. Kameraövervakning av hamnar De senaste årens ökade hot från terrorism och attentat har tvingat fram ett nytt och mer radikalt säkerhetstänkande. Flera internationella organ har tagit ett gemensamt beslut om större krav på skydd och säkerhet. Från 2004 gäller en lag som innebär att rederier, fartyg och hamnanläggningar ska bygga upp ett systemmässigt och fysiskt skydd mot brottsliga handlingar. I Sverige har Siemens under de senaste åren fått förtroendet att leverera ett betydande antal kameraanläggningar, bland annat till pappers- och massaindustrin. Siemens har egen tillverkning och utveckling av kameraövervakningsprodukter och kan erbjuda spetslösningar. Siemens inom papper och massa 9

10 tjänster Vill man ha en långvarigt effektiv produktion hamnar servicetjänsterna i fokus. Här krävs en partner som är engagerad och hela tiden ligger steget före. Vår personal har djup branschkunskap och inom SIPAPER finns ett brett utbud av tjänster som gör att vi kan stödja dig under anläggningens hela livscykel. Från projektering av nya anläggningar via löpande underhåll, kontinuerliga uppdateringar till moderniseringar. Ett starkt service-erbjudande startar redan innan anläggningen byggs. Vi deltar gärna redan i planeringsfasen och kan bland annat ställa upp med tjänster som finansiering och projektering. När anläggningen väl är i drift hjälper vi dig att hålla produktionen igång utan oplanerade avbrott något som är avgörande i dagens hårda konkurrens. Genom ett heltäckande och genomtänkt tjänsteutbud från förebyggande underhåll till akutservice finns vi vid din sida under hela anläggningens livscykel. Närheten till dig som kund är avgörande för servicegraden därför är vår serviceorganisation lokalt uppbyggd. Genom närheten lär vi känna din produktionsanläggning och vid en eventuell produktionsstörning är vi snabbt på plats för att åtgärda felet. Behöver du öka din produktivitet hjälper vi dig med smidig övergång till ny teknik eller modernisering av befintliga anläggningar. Vi arbetar på ett genomtänkt och effektivt sätt, vilket gör att stilleståndstiderna kan minimeras och kostnaderna hållas nere. Vi gör allt för att moderniseringen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt genom att återanvända så mycket det går från den befintliga anläggningen. Genom en tät dialog med operatörerna utnyttjar vi hela tiden deras kunskaper och erfarenheter i projektet. 10 Siemens inom papper och massa

11 Optimal styrning av produktionsprocessen är avgörande för att uppnå god lönsamhet. En närliggande uppgift är att planera företagets totala resurser för att kunna leverera rätt kvantitet och kvalitet vid utlovad tidpunkt även när oförutsedda störningar inträffar. Detta kräver god vertikal integration mellan produktions- och ledningsnivå. integration Manufacturing Execution Systems (MES) I SIPAPER ingår ett brett spektrum av MES-lösningar som gör det enkelt att skräddarsy den vertikala integrationen från styrnivå till affärssystem. Arkitekturen är genomtänkt och de lösningar vi erbjuder är moduluppbyggda och flexibla. Grundstommen är ett ramverk som gör det enkelt att integrera befintliga system, såväl som att komplettera lösningen med system från andra leverantörer. Våra lösningar är framtagna utifrån branschens behov och ger högre produktivitet bland annat genom bättre planeringsmöjligheter, effektivare resursutnyttjande och större möjligheter att ta fram pålitliga beslutsunderlag. Totally Integrated Automation Våra system och produkter är utvecklade för att automatisera tillverkningsprocessen på ett totalt integrerat sätt. Från fältapparater och omriktare, via styrsystem till produktionsövergripande system, ger integrationen många praktiska fördelar. Enhetliga programvaror underlättar för underhållspersonalen och gemensamma nätverk gör det enkelt att bygga ut en existerande anläggning. Integrationen omfattar mer än produktionen. Även system och produkter för energifördelning och byggnadsautomation ingår. System och produkter som är gjorda för varandra gör driften enklare och produktionen effektivare. Enterprise Resource Planning (ERP) Mellanspänning Manufacturing Execution Systems (MES) Styrnivå Lågspänning Siemens inom papper och massa 11

12 Den bredd i kompetens och utbud av produkter, tjänster och lösningar som Siemens erbjuder är unik. Genom att välja Siemens som leverantör får du en affärspartner som tar ansvaret för att din investering ger bästa tänkbara avkastning. Affärsfokus Vi eftersträvar att vara en strategisk partner som på ett aktivt sätt ökar våra kunders lönsamhet. Långsiktighet Siemens har funnits i det internationella näringslivet under mer än 150 år. Inför framtiden finns ett starkt löfte om att fortsätta att utvecklas och stärka vår marknadsposition. Framtidslösningar Siemens satsar stora resurser på utveckling och de lösningar vi tar fram är mogna för framtidens krav. Minskad komplexitet De lösningar och system som vi erbjuder är integrerade med varandra och utvecklade för att fungera optimalt tillsammans. Skalbarhet Våra lösningar skräddarsys för att passa kundens behov. Vår målsättning är att uppnå skalbarhet för att lösningen skall kunna växa på ett resurseffektivt sätt. sglobal network of innovation Siemens AB Med reservation för ändringar 06/ Upplands Väsby Beställningsnr 2005/014A Tfn Fax

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Spara energi och minska miljöpåverkan

Spara energi och minska miljöpåverkan Spara energi och minska miljöpåverkan Optimering av Byggnadsprestanda med hjälp av Advantage Services Building Technologies Era behov är viktigast Advantage Services tillhandahåller en övergripande tjänsteportfölj

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem

En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem Det var på 70-talet som de första försöken gjordes att med hjälp av datorer automatisera produktionen inom industrin. Sedan dess har

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

Service. En helhetslösning hela tiden.

Service. En helhetslösning hela tiden. Service. En helhetslösning hela tiden. EcoStruxure Städerna växer och samhället står inför stora utmaningar att spara energi och kostnader. Lösningen är att planera, bygga och tänka i integrerade helheter,

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1pålitlig partner MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions och din totalleverantör för kommersiella värmepumpslösningar varme.danfoss.se Minska

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Effektiva processer och säkra lösningar. För en avloppsfri framtid.

Effektiva processer och säkra lösningar. För en avloppsfri framtid. Experter för avloppsfri produktion German Engineering Effektiva processer och säkra lösningar. För en avloppsfri framtid. www.h2o-de.com Vår mission är behandlingen av industriellt förorenat vatten för

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Välkommen till Conlego Elektronik AB

Välkommen till Conlego Elektronik AB Välkommen till Conlego Elektronik AB Om Conlego Startades 1983 av Markku Penttilä 45 anställda 2011, Oms 46 MSEK 2010, Mannerheim Industrier förvärvar Conlego. Joakim Norlén, VD Yta 2 300m 2 Vi är din

Läs mer

Vi lyfter er logistik

Vi lyfter er logistik Vi lyfter er logistik Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och emballage Aven Forsa Aven Holmestrand Aven Rabbalshede Kvalitets- & Miljöcertifierade SS EN ISO 9001 SS EN ISO 14001 Ledande tillverkare

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Maskintillverkarna har lärt av historien

Maskintillverkarna har lärt av historien Fem vägar till en effektiv automatisering - ny teknik tillsammans med tidigare erfarenheter ger goda möjligheter att skapa automatiserade tillverkningssystem Lär från historien och para ihop denna kunskap

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Här packas Billy snabbt och säkert

Här packas Billy snabbt och säkert Reportage Optimering i möbelfabriken Här packas Billy snabbt och säkert Snabbt ska det gå när man levererar till Ikea. På Gyllensvaans möbler kan tjugo Billybokhyllor packas och skickas ut till hela världen

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft Metric Power Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem Mycket kunskap Samlad kraft Version 1.0 2013 MYCKET KUNSKAP SAMLAD KRAFT Metric Power Systems AB är Sveriges ledande leverantör

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 levererar LED moduler och system till belysningsbranschen och till industrier med speciella ljusbehov Aluwave är ett tillväxtbolag som snabbt har etablerat sig som en ledande

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Vi lägger all vår energi på att spara din!

Vi lägger all vår energi på att spara din! Vi lägger all vår energi på att spara din! Det handlar helt enkelt om kunskap och positiv attityd. Vi antar varje utmaning med största lyhördhet och söker ständigt enkelhet i våra lösningar. Vi lägger

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch 2 I Bosch köper Extreme Integritet, nyskapande och prestanda Tack vare Boschs förvärv nyligen av Extreme CCTVgruppen,

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Förverkligar kundernas fulla potential inom underhåll. Företagspresentation

Förverkligar kundernas fulla potential inom underhåll. Företagspresentation Förverkligar kundernas fulla potential inom underhåll Företagspresentation INNEHÅLL 04 06 08 10 14 20 22 Potential Mervärde Tjänster Proffs Kunder Människor Kontakt Quant är den globala ledaren inom industriellt

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Bosch Plena PA system Easy Line PA system på det enkla sättet

Bosch Plena PA system Easy Line PA system på det enkla sättet Bosch Plena PA system Easy Line PA system på det enkla sättet 2 Plena PA system Easy Line En praktisk lösning för högtalarmeddelanden av hög kvalitet Lättanvänd med zonetikettering och inställningsindikatorer

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

Tunnelgatan 2, Stockholm

Tunnelgatan 2, Stockholm Tunnelgatan 2, Stockholm Bahnhof uppfyller era miljökrav med god marginal Störst i Stockholm City Djupt insprängt i Brunkebergsåsen ligger Stockholms största datacenter: Thule. Här kan du hyra en serverplats

Läs mer

3. Kartlägg kundens röst

3. Kartlägg kundens röst 3. Kartlägg kundens röst 3.1 Kartlägg och formulera kritiska kundkrav För att utveckla en produkt som uppfyller kundens krav och önskemål gäller det att lyssna på kundens röst. Med hjälp av denna, existerande

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer