Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet"

Transkript

1 s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet

2 insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir färre och större, och har hela världen som marknad. Fokus ligger på effektivare produktion och högre kvalitet hos slutprodukten. Den hårda konkurrensen kräver allt vassare kompetens och större flexibilitet av leverantörerna. Siemens svarar upp mot de högt ställda förväntningarna genom unik bredd och förmåga att agera både globalt och lokalt. Vi genomför helhetsåtaganden såväl som mer avgränsade projekt. Vår målsättning är att öka din konkurrenskraft! Siemens har ett nära samarbete med pappers- och massaindustrin sedan årtionden tillbaka. I vår organisation finns ett flertal avdelningar med specialkunskap på området. De lösningar som vi erbjuder bygger på den samlade erfarenheten av uppdrag från mer än 500 anläggningar över hela världen. Vår förmåga att anpassa oss till branschens förutsättningar gör att vi kan minimera tidsåtgången för driftsättning och att driftpersonalen snabbt känner sig bekväma med våra lösningar och system. Det borgar för tillförlitlig drift redan från start, vilket är förutsättningen för snabb återbetalning av gjorda investeringar. Vi ser också driftsättningen av ett projekt som starten på ett fortsatt partnerskap med kunden. Vårt serviceerbjudande innebär att vi förser dig med tjänster som är anpassade till behoven i just din anläggning, under hela dess livscykel. Genom att skapa mervärde för dig har vi lyckats med vår yttersta målsättning. 2 Siemens inom papper och massa

3 långsiktighet En unik bredd ett helhetstänkande utan motsvarighet Den bredd i kompetens och utbud av produkter, tjänster och lösningar som Siemens erbjuder är unik bland teknikleverantörerna. Under årtionden har vi jobbat med att anpassa våra lösningar till branschens behov. Vi har även fokuserat på att anpassa systemen till varandra, för att på så sätt kunna erbjuda kompletta helhetsåtaganden. Fördelarna för din verksamhet är bättre funktionalitet, högre produktionskvalitet och ökad konkurrenskraft. Att ha tillgång till en portfölj av system och komponenter som är integrerade med varandra och utvecklade för att fungera optimalt tillsammans är en grundförutsättning för att kunna genomföra projekt snabb och effektivt. Fokus på effektiva projekt En viktig förutsättning för framgångsrik leverans är vår förmåga att driva och genomföra projekt. Tack vare en transparent projektorganisation med tydligt definierat ansvar, effektiv uppföljning och pålitliga hjälpmedel klarar vi även komplexa uppdrag enligt specificerade krav vad gäller tid, ekonomi och kvalitet. Långsiktighet ger trygghet Siemens har funnits i det internationella näringslivet i mer än 150 år. Idag är vi etablerade i över 190 länder. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår marknadsposition inom alla våra verksamhetsområden både genom att utveckla befintlig verksamhet och via strategiska företagsförvärv. Med andra ord kommer vi även i framtiden att ha en stark marknadsposition, vilket gör att vi kan garantera service, uppgraderingar och utbyggnader av redan etablerade lösningar långt framåt i tiden. Siemens inom papper och massa 3

4 Innovationer och kompetens ger framtidssäkra lösningar kunskap Vi satsar stora resurser på forskning och utveckling. De lösningar vi tar fram baseras på flexibla plattformar som är anpassade för morgondagens krav. Det gör att du dels slipper dyra dellösningar som måste matchas till varandra. Dessutom minskar du risken för att fastna i äldre teknologier med kort hållbarhet, vilket kan leda till kostsamma uppgraderingar. Genom ett nära samarbete med våra kunder inom pappers- och massaindustrin, högskolor och olika branschinstitut utvecklar vi hela tiden mer tillförlitlig och effektiv utrustning för bland annat kraftförsörjning och automatisering. Detta i kombination med vår omfattande erfarenhet av levererade anläggningar har gett oss gedigen kompetens när det gäller produktionsprocesser och teknologier. Den mångåriga erfarenheten finns samlad i lösningsfamiljen SIPAPER CIS som ger bästa tänkbara förutsättningar för att hantera komplexa projekt med den flexibilitet som krävs inom pappers- och massaindustrin. Utöver pappers- och massatillverkning har Siemens även djup kunskap inom en rad närliggande applikationsområden, bland annat vattenrening, energioptimering och avsvärtning av returpapper. Genom att skapa system som är enkla att använda och underhålla, förbättrar vi dina möjligheter att nå en ledande position på marknaden. 4 Siemens inom papper och massa

5 SIPAPER CIS lösningar för maximal produktivitet Vi erbjuder vad vi kallar Completely Integrated Solutions för olika branscher, bland annat för pappersoch massaindustrin. I dessa lösningar utgår vi ifrån en robust kärna av teknologimoduler, som är väl beprövade i en rad olika branscher. Modulerna är inte bara optimerade för bästa prestanda, utan dessutom integrerade i tre dimensioner. Utifrån denna kärna utnyttjar vi vår processkompetens för att ta fram konkurrenskraftiga branschspecifika lösningar. Slutligen anpassas varje lösning efter kundens behov och önskemål. Detta ger näst intill obegränsade möjligheter till integration av skräddarsydda lösningar. De lösningar som är anpassade till pappers- och massaindustrins behov heter SIPAPER och är den centrala delen i Siemens produktionsnära erbjudande. SIPAPER bygger på Siemens långa erfarenhet av branschen och integrerar på bästa tänkbara sätt produkter och tjänster för att maximera anläggningens effektivitet och tillgänglighet. Lösningar anpassade till varandra för optimal drift under hela livscykeln i tre dimensioner. Horisontellt På det horisontella planet erbjuder SIPAPER lösningar utvecklade för att ge en optimering av produktionsprocessen. Det finns lösningar för automatisering, drivteknik, energifördelning och optimering från vedlager till lastkaj. Full effekt av konceptet får du först när du även utnyttjar IT-system för den vertikala integrationen. Vertikalt SIPAPER innehåller branschspecifika IT-lösningar som binder samman information från givarna I produktionen till planerings- och affärssystem. Det ger bästa tänkbara stöd för att fatta affärskritiska beslut. Under hela livscykeln Utöver de integrerade branschanpassade lösningarna erbjuder vi ett tjänsteutbud som gör det enklare att på ett följsamt sätt anpassa produktionen till marknadens behov under hela anläggningens livscykel. Här ingår bland annat förebyggande underhåll för maximerad tillgänglighet och moderniseringar för ökad effektivitet. Siemens inom papper och massa 5

6 erbjudande Affärssystem (ERP) Vår kompetens när det gäller affärssystem (ERP, Enterprise Resource Planning) är hög. Genom vår breda branschkunskap har vi unika förutsättningar att skapa en effektiv integration av affärssystemet med de automationssystem som ingår i produktionsanläggningen. Ett flertal större införandeprojekt har genomförts framför allt med SAP. I nära integration med affärssystemet kan vi också erbjuda lösningar för Supply Chain Management (SCM) och e-business, samt komplett infrastruktur med nätverk, PC och lösningar för informationssäkerhet. Automatisering Kärnan i våra automationslösningar är SIPAPER DCS med processtyrsystemet SIMATIC PCS 7, samt en branschanpassad programvara. PCS 7 är ett kraftfullt och välbeprövat system som kan fungera som stand-alone-system eller som basen i ett komplext nätverksbaserat system. Den stora fördelen för operatörerna är en enhetlig operatörsmiljö med användarvänligt gränssnitt för alla delar av produktionen. Tack vare plattformstänkandet i Totally Integrated Automation integreras alla delar av automationsanläggningen från givare och drifter till överordnade produktionsplaneringssystem. Drivteknik Siemens drivlösningar är speciellt framtagna för att klara de krav som ställs inom pappers- och massaindustrin. Med SIPAPER Drives får du modern drivutrustning i kombination med robusta gjutjärnsmotorer i effektlägen från några 100 watt till flera megawatt. Drivlösningarna är mycket energisnåla och den noggranna regleringen ger högsta kvalitet. Siemens plattformstänkande möjliggör en naturlig integration i automationslösningen. Färdiga moduler för kraftfull och enkel övervakning, felsökning och diagnostik är viktiga delar i konceptet. På så vis har operatörer och driftpersonal alltid tillgång till relevant och uppdaterad information. vårt produktions Byggnadsautomation Integrerade helhetslösningar, enskilda produkter för styrning av ventilation och värme samt ett komplett tjänsteutbud som bland annat omfattar energisparkonceptet performance contracting är delar av vårt utbud. Till industrin kan vi förutom traditionell byggnadsautomation bland annat leverera system för energiåtervinning, klimatstyrning i ställverksrum samt rökgasdetektering. Målsättningen är att nå bästa tänkbara ekonomi och komfort i dina byggnader under anläggningens totala livslängd. Processinstrumentering och analys Vi har ett av marknadens mest heltäckande program av processinstrumentering och analysutrustningar, bland annat flödesmätare, tryckgivare, nivåmätare och utrustning för gasanalys. Vårt utbud ökar hela tiden, bland annat genom företagsförvärv. Även här gäller plattformstänkandet givare och regulatorer är naturligt integrerade med automationslösningen. Det skapar förutsättningar för enhetlig datalagring och parametrering, samt enkel anslutning av utrustningen via standardiserad fältbuss. Denna helhet ger stora vinster både när det gäller löpande underhåll och då anläggningen ska kompletteras med nya givare. 6 Siemens inom papper och massa

7 Produktionsnära IT-lösningar (MES) Fabriksövergripande lösningar gör det möjligt att på ett effektivt sätt knyta ihop automatiseringen med affärsorienterade system för exempelvis produktionsplanering och kvalitetsuppföljning. En effektiv vertikal integration av informationsflödet ger stora vinster lättåtkomlig information underlättar planering och underhåll, vilket i sin tur gör att operatörerna snabbt kan vidta rätt åtgärder när villkoren för produktionen ändras. SIPAPER omfattar ett komplett utbud av integrerade lösningar inom MES-segmentet (Manufacturing Execution System). Kraftförsörjning Elavbrott och spänningsfall kan orsaka stora kostnader inom pappers- och massaindustrin. Pålitlig kraftdistribution med SIPAPER Power är därför av största vikt. Hög tillgänglighet kräver genomtänkta lösningar bestående av högkvalitativa ställverk och transformatorer. Siemens har ett komplett utbud av utrustning, oavsett om det rör sig om hög-, mellan- eller lågspänningsnät. Med utgångspunkt i produktionens behov skräddarsyr vi en tillförlitlig försörjningslösning som ger minimala förluster. För att maximera tillgängligheten kan vi dessutom erbjuda pålitliga nödströmslösningar. Dessutom har vi ett kraftfullt system för att övervaka och optimera energifördelningen. Energiproduktion och turbiner Pappers- och massaindustrin är energiintensiv och kräver därför en effektiv energiproduktion. Siemens erbjuder kompletta anläggningar eller enskilda produkter för energiproduktion. Vårt utbud av generatorer och turbiner omfattar allt från specialanpassade ångturbiner på MW, till gasturbiner på 4 50 MW för kraftvärmeapplikationer. Turbinerna har hög verkningsgrad och kan dimensioneras så att de motsvarar processens krav på varierande tryck- och temperaturnivåer. För att ytterligare optimera energianvändningen kan vi erbjuda det kraftfulla stödsystemet Energy Management Portal. ära erbjudande Service För att underhålla en komplex industri krävs djup förståelse för tillverkningsprocesserna. Tack vare vår branschkunskap kan vi erbjuda de servicetjänster som krävs. Med dina behov och produktionsanläggningens skick som utgångspunkt, skräddarsyr vi ett passande paket av tjänster. De kan omfatta allt från akutservice och moderniseringar till leverans av reservdelar. Välplanerad kontraktsservice och förebyggande underhåll är exempel på tjänster som garanterat leder till ökad produktivitet och tillgänglighet. Vi kallar konceptet SIPAPER Services. Vårt totala serviceutbud omfattar utöver automations-, driv-, kraft- och IT-lösningar även avancerad turbinservice. Logistiklösningar Vi levererar såväl automatiserade, kompletta höglager som system för lageroptimering och integration av lager med affärssystem och produktion. De höglager vi erbjuder kan hantera pappersrullar i många olika dimensioner. Rullarna lagras på ett stabilt och säkert sätt. Lösningarna präglas av flexibilitet samt snabb åtkomst och är dessutom konstruerade med en helt ny teknik som gör dem extremt utrymmessnåla. Vattenrening Våra lösningar för vattenrening och produktion av olika typer av processvatten, till exempel matarvatten, är mycket kostnadseffektiva. Vi har ett gediget processkunnande och stor erfarenhet av vattenreningslösningar. Vi levererar både mindre delsystem och kompletta turnkey-lösningar inklusive processutrustning. Vår ledstjärna är att hela tiden minimera påverkan på miljön. Det renade avloppsvattnet är resultatet av en omsorgsfull process som noggrant renar vattnet från restkemikalier, organiskt material och annat miljöbelastande material. Siemens inom papper och massa 7

8 Lösningar och tjänster från en och samma källa erbjudande Att Siemens kan erbjuda konkurrenskraftiga produktionsnära lösningar och tjänster som rör automation, drivteknik och kraftförsörjning är förmodligen en självklarhet för de flesta i branschen. Mindre känt är kanske att vi också erbjuder IT-tjänster samt olika typer av lösningar för kommunikation, säkerhet, belysning och finansiering. IT-tjänster och inköp Vårt utbud av IT-tjänster täcker de flesta behov. Vi åtar oss allt från konsulttjänster till ansvar för hela din IT-infrastruktur. Genom att erbjuda outsourcing hjälper vi ditt företag att fokusera på kärnverksamheten. Dessutom har vi utvecklat en hög kompetens när det gäller inköp. Vi tillhandahåller alla nödvändiga kunskaper, produkter och tjänster för att bygga, utveckla och driftsätta inköpssystem. Dessa system ger stora pappersföretag möjlighet att analysera gemensamma inköpsvolymer på koncernnivå och med vår hjälp omsätta dessa i märkbara besparingar. Kommunikationslösningar och företagstelefoni Siemens är en ledande leverantör av kommunikationslösningar till företag. Utbudet täcker allt från realtidsapplikationer på IP-basis och system för bredbandsåtkomst till företagsväxlar och optiska transportnät. Våra lösningar är flexibla, öppna och fullt skalbara. Dessutom erbjuder vi ett brett utbud av mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och produkter för IP-telefoni. Allt från avancerade toppmodeller till ändamålsenliga basmodeller. 8 Siemens inom papper och massa

9 Brand- och säkerhetssystem Hos oss hittar du marknadens främsta produkter inom säkerhetssystem. Eftersom säkerhetsnivån i ett företag definieras av verksamhetens karaktär arbetar vi nära dig för att ta fram den mest passande lösningen. Området omfattar en rad olika system, automatiska brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, områdeslarm, passersystem, CCTV-system (bevaknings-tv) samt integrerade larmkommunikationssystem. Med vår kunskap om kundens behov kan vi erbjuda integrerade och effektiva systemlösningar som är kostnadseffektiva under systemens hela livslängd. Belysning Siemensföretaget OSRAM är en av världens ledande leverantörer av ljuskällor och dessutom det mest innovativa företaget i branschen. Vi vet hur viktigt det är för produktiviteten med rätt typ av ljus på arbetsplatsen i produktionsanläggningen såväl som på kontoret. Vi tillgodoser dina krav på en rad olika områden, bland annat splitterskyddade ljuskällor, halogenljus för den enskilda arbetsplatsen, energisnål och ekonomisk belysning, och ljuskällor med extra lång livslängd. Finansering När finansieringsfrågan hamnar i fokus är det viktigt att hitta en lösning som är anpassad för den enskilda affären. För detta krävs både finansiell expertis och branschkännedom. Med vår bredd och mångåriga erfarenhet från industrin kan vi hjälpa dig att skräddarsy finansieringen för din investering. Kameraövervakning av hamnar De senaste årens ökade hot från terrorism och attentat har tvingat fram ett nytt och mer radikalt säkerhetstänkande. Flera internationella organ har tagit ett gemensamt beslut om större krav på skydd och säkerhet. Från 2004 gäller en lag som innebär att rederier, fartyg och hamnanläggningar ska bygga upp ett systemmässigt och fysiskt skydd mot brottsliga handlingar. I Sverige har Siemens under de senaste åren fått förtroendet att leverera ett betydande antal kameraanläggningar, bland annat till pappers- och massaindustrin. Siemens har egen tillverkning och utveckling av kameraövervakningsprodukter och kan erbjuda spetslösningar. Siemens inom papper och massa 9

10 tjänster Vill man ha en långvarigt effektiv produktion hamnar servicetjänsterna i fokus. Här krävs en partner som är engagerad och hela tiden ligger steget före. Vår personal har djup branschkunskap och inom SIPAPER finns ett brett utbud av tjänster som gör att vi kan stödja dig under anläggningens hela livscykel. Från projektering av nya anläggningar via löpande underhåll, kontinuerliga uppdateringar till moderniseringar. Ett starkt service-erbjudande startar redan innan anläggningen byggs. Vi deltar gärna redan i planeringsfasen och kan bland annat ställa upp med tjänster som finansiering och projektering. När anläggningen väl är i drift hjälper vi dig att hålla produktionen igång utan oplanerade avbrott något som är avgörande i dagens hårda konkurrens. Genom ett heltäckande och genomtänkt tjänsteutbud från förebyggande underhåll till akutservice finns vi vid din sida under hela anläggningens livscykel. Närheten till dig som kund är avgörande för servicegraden därför är vår serviceorganisation lokalt uppbyggd. Genom närheten lär vi känna din produktionsanläggning och vid en eventuell produktionsstörning är vi snabbt på plats för att åtgärda felet. Behöver du öka din produktivitet hjälper vi dig med smidig övergång till ny teknik eller modernisering av befintliga anläggningar. Vi arbetar på ett genomtänkt och effektivt sätt, vilket gör att stilleståndstiderna kan minimeras och kostnaderna hållas nere. Vi gör allt för att moderniseringen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt genom att återanvända så mycket det går från den befintliga anläggningen. Genom en tät dialog med operatörerna utnyttjar vi hela tiden deras kunskaper och erfarenheter i projektet. 10 Siemens inom papper och massa

11 Optimal styrning av produktionsprocessen är avgörande för att uppnå god lönsamhet. En närliggande uppgift är att planera företagets totala resurser för att kunna leverera rätt kvantitet och kvalitet vid utlovad tidpunkt även när oförutsedda störningar inträffar. Detta kräver god vertikal integration mellan produktions- och ledningsnivå. integration Manufacturing Execution Systems (MES) I SIPAPER ingår ett brett spektrum av MES-lösningar som gör det enkelt att skräddarsy den vertikala integrationen från styrnivå till affärssystem. Arkitekturen är genomtänkt och de lösningar vi erbjuder är moduluppbyggda och flexibla. Grundstommen är ett ramverk som gör det enkelt att integrera befintliga system, såväl som att komplettera lösningen med system från andra leverantörer. Våra lösningar är framtagna utifrån branschens behov och ger högre produktivitet bland annat genom bättre planeringsmöjligheter, effektivare resursutnyttjande och större möjligheter att ta fram pålitliga beslutsunderlag. Totally Integrated Automation Våra system och produkter är utvecklade för att automatisera tillverkningsprocessen på ett totalt integrerat sätt. Från fältapparater och omriktare, via styrsystem till produktionsövergripande system, ger integrationen många praktiska fördelar. Enhetliga programvaror underlättar för underhållspersonalen och gemensamma nätverk gör det enkelt att bygga ut en existerande anläggning. Integrationen omfattar mer än produktionen. Även system och produkter för energifördelning och byggnadsautomation ingår. System och produkter som är gjorda för varandra gör driften enklare och produktionen effektivare. Enterprise Resource Planning (ERP) Mellanspänning Manufacturing Execution Systems (MES) Styrnivå Lågspänning Siemens inom papper och massa 11

12 Den bredd i kompetens och utbud av produkter, tjänster och lösningar som Siemens erbjuder är unik. Genom att välja Siemens som leverantör får du en affärspartner som tar ansvaret för att din investering ger bästa tänkbara avkastning. Affärsfokus Vi eftersträvar att vara en strategisk partner som på ett aktivt sätt ökar våra kunders lönsamhet. Långsiktighet Siemens har funnits i det internationella näringslivet under mer än 150 år. Inför framtiden finns ett starkt löfte om att fortsätta att utvecklas och stärka vår marknadsposition. Framtidslösningar Siemens satsar stora resurser på utveckling och de lösningar vi tar fram är mogna för framtidens krav. Minskad komplexitet De lösningar och system som vi erbjuder är integrerade med varandra och utvecklade för att fungera optimalt tillsammans. Skalbarhet Våra lösningar skräddarsys för att passa kundens behov. Vår målsättning är att uppnå skalbarhet för att lösningen skall kunna växa på ett resurseffektivt sätt. sglobal network of innovation Siemens AB Med reservation för ändringar 06/ Upplands Väsby Beställningsnr 2005/014A Tfn Fax

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005 automations nytt Produkter och applikationer inom automationssystem, drivteknik, installationsteknik & lågspänning sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia snabb

Läs mer

Global & lokal närvaromänsklig. Lönsamhet. Innovativ. Ärlighet & tillit. Framsynt. Kompetens. Inspiration. Flexibel & öppen

Global & lokal närvaromänsklig. Lönsamhet. Innovativ. Ärlighet & tillit. Framsynt. Kompetens. Inspiration. Flexibel & öppen Global & lokal närvaromänsklig Innovativ Kompetens Inspiration Lönsamhet Ärlighet & tillit Framsynt Flexibel & öppen Siemens Sverige 2005 2 Siemens Sverige 2005 Siemens Sverige 2005 INNEHÅLL 4 KONCERNCHEFEN

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Betydelsefullt för dig Som producent av utrustning för industriell automation vet du att det inte finns någon lösning som passar

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se

Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se s Var kan jag jobba utomlands utan att åka hemifrån? Hur kan jag som ekonom minska växthuseffekten? Hur får man inflytande utan att behöva

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer