Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15"

Transkript

1 Trafikutredning Ny tullstation vid Hån Årjängs kommun

2 Trafikutredning ny tullstation vid E18 Förord Inför upprättandet av detaljplan för ny tullstation vid Hån, Årjängs kommun, har denna trafikutredning tagits fram för att utreda konsekvenserna av stationens placering och hur den påverkar trafiksituationen på E 18. Karlstad, Vectura Lagergrens gata Karlstad Beställare: Beställarens projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Granskare: Trafikutformning: Årjängs kommun Peter Månsson Vectura Ola Rosenqvist Gustav Silverin Åke Carlsson 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1. Inledning Läsanvisning Bakgrund Syfte och mål 4 2. Förutsättningar Översiktskarta Läge E 18 som viktig transportled Trafikmängd Vägstandard Anslutningsvägar 6 3. Utformningsprinciper 6 4. Effekter och konsekvenser Kapacitet och framkomlighet Trafikmängder Kapacitet Framkomlighet 9 5. Effekter och konsekvenser - Trafiksäkerhet Hastighetssäkring Halka och lutningar Befintliga anslutningar 10 Bilaga 1. Utformningsprinciper E 18 3

4 1. Inledning 1.1 Läsanvisning Kapitlet 1 som beskriver bakgrund, syfte och mål med uppdraget. Därefter följer en redovisning av befintliga förhållanden på E 18 i kapitel 2. I kapitel 3 redovisas nödvändiga åtgärder för attt kunna genomföra en hastighetssänkning. I kapitel 4 redovisas vilka konsekvenser som en hastighetssänkning och en ny tullstation får på E 18. Kapitel 5 innehåller en redovisningg av vilka trafiksäkerhetsrisker som finns. 1.2 Bakgrund Under början av 2000-talet byggdes E 18 mellan Töcksfors och riksgränsen mot Norge om. Vägen fick en ny sträckning, vilkett innebar att nuvarande tullstationn invid gamla vägen genom Hån har fått ett sämre läge. Tullverket har därför beslutat att lokalisera om tullstationenn till ett nyttt läge intill E 18. I anslutning till tullstationenn finns också planer på att anlägga en speditionsverksamhet. 1.3 Syfte och mål Trafikutredningen syfte och mål är attt beräkna förväntad trafikalstring från tullstationen och speditionsverksamheten och hur det påverkar aktuell del av E 18. Utredningen ska också ge svar på vilka åtgärder som behöver göras på E 18 för attt kunna anlägga en tullstation med de hastighetsbegränsningar och anslutningar som behövs för verksamheten. 2. Förutsättningar 2.1 Översiktskarta 4

5 2.2 Läge Föreslagen placering är i huvudsak på söder sida om E 18 i riktning mot Töcksfors, ca 500 m från riksgränsen mot Norge. 2.3 E 18 som viktig transportled E 18 är utpekad som riksintresse för kommunikationer. Vägen är också primärled för farligt gods. E 18 mellan Oslo och Stockholm ingår i det Europeiska transportnätet TEN-T. 2.4 Trafikmängd E 18 på aktuell sträcka har en ÅDT (årsmedeldygnstrafik) på omkring 5500 fordon per dygn (mätår 2010) varav ca 14% är tung trafik. Tullverket för också statistik på hur många fordon som kör in i Sverige. År 2011 uppmättes passage av ca fordon över gränsen. Ett snitt på ca 2700 fordon varje dygn. Av dessa var ca lastbilar (12% av trafiken) alltså ett snitt på 335 lastbilar om dagen. Trafikalstringen från speditionsverksamheten är oklar. Det finns inga siffror för hur många fordonsrörelser som förväntas genereras. 2.5 Vägstandard E 18 har idag en god standard. Vägen är 13,2 bred m på aktuell del och har 2+1körfält med mötesseparering. Vägen har varierad hastighet på den sträcka som berörs. Som lägst 30 km/h och som högst 100 km/h. 5

6 Utdrag från NVDB visar hastighetsvariationen på sträckan. Lutningen på E 18 är omkring 4 % på sträckan förbi föreslaget läge för r den nya tullstationen. 2.6 Anslutningsvägar Väster om föreslaget läge av ny tullstation finns tre anslutningsvägar. Den västligaste av dem är en skogsbilväg i okänt skick, som i sin förlängningg leder bortt mot trakterna kring den befintliga tullstationen. Det finns inga bostäder längs vägen förutom strax innann Nedre Hån. Det blir genom denna väg möjligt att passera gränsenn utan att behöva passera genom tullstationen om vägen inte är avstängd. Mittemot denna skogsväg, lite förskjutet finns en anslutning söder ut som leder till fyra bostadsfastigheter. Vägen slutar ca 170 m in från anslutningen. Strax österut ansluter en väg ned mot befintlig bergstäkt. Väger leder ej vidare. Några avsvängningsfält till dessa anslutningar finns ej idag. 3. Utformningsprinciper Idag har E 18 en god standard och harr en skyltad hastighet på p 100 km/tim på del av sträckan. Förbi tullstationen ska hastigheten varaa 30 km/timm för verksamhetens skull. För att få ner hastigheten från 100 till 30 krävs nedtrappningg av hastigheten samt fysiska åtgärderr som motiverar bilisten att hålla en låg hastighet. Även mellan tullstationen och riksgränsen måste hastigheten ses över. Dels D är det på delar 70 km/tim och dels ska befintliga hastighetssteg fasas ut och ersättas av jämna 6

7 hastighetssteg, 40, 60, 80 och 100 km/ /h vilket man bör göra på sträckann i samband med en ombyggnation. Principutformning E 18 (A3-format bilaga 1) E 18 förbi tullstationen bör utformas så att tvåfältigheten västerut övergår i ett körfält före hastighetssänkningen till 30 km/hh och de hastighetssäkrande åtgärderna kommer i form av chikaner, utmärkta med sidomarkeringsskärmar. Förbi F tullstationen säkras hastigheten genom att vägen böjs till med hjälp av sidoförskjutningar med mittrefug. Efter dessa åtgärder övergår hastigheten åter tilll 60 km/h och tvåfältigheten återupptas. Östgående riktning är idag enfältig, men föreslåss i samband med avkörningsramperna till tullstationenn bli tvåfältig, så att avsvängande trafik som måste bromsa in inte hindrar bakomvarande trafik. Efter avkörningsramperna övergår vägenn i ett körfält och hastigheten sänks till 30 km/h. Hastigheten säkras här på samma sätt som västergående riktning genom sidoförskjutning av körbanan. När in- ochh utfarter till tullstationen passerats övergår färdriktningen åter till två fält i samband med att påfarten ansluter till vägen. Hastigheten österut blir härifrånn 100 km/h. Genomgående trafik och trafik från tullstationen vävss ihop innann körriktningen över går till ett körfält. Utformningsprinciperna ärr anpassadee efter det utformnings sförslag somm tagits fram genom Tullverket. Hastighetsnedtrappning innan tullstationen österifrån bör göras i steg från 100 tilll 60, med 150 m förvarning. Samt från 60 till 30 med 150 m förvarning. Från gränsen till tullstationen föreslås hastigheten varaa 60 km/h. Förvarning innan 30 bör vara minst 200 m på grund av utförslutning. 7

8 4. Effekter och konsekvenser Kapacitet och framkomlighet 4.1 Trafikmängder Flödesschema för trafikmängder Figuren ovan visar de uppskattade trafikflödena med 2012 års trafiksiffror. Hur många som ska klareraa sitt gods bygger på siffror från Tullverket. Omkring O 75% % av lastbilarna beräknas köra in för klarering. Hur många som tas in för kontroll varierar kraftigt beroendee på vilket fokus kontrollerna har, enligt Tullverket. Ettt fiktivt värde som är något högre än vad som kanske är troligt antas för att få god marginal i kapacitetsberäkningen. Detsammaa gäller trafik till och från speditionsverksamheten. 4.2 Kapacitet Kapacitetsberäkningen visar att det ärr god kapacitet i alla anslutningar. Beräkningen har gjorts på dimensionerande maxtimme (för prognosåret 2035), 2 som på statlig genomfartstrafik innebär 12,5 % av ÅDT. Kapaciteten i anslutningarna har beräknats med hjälp av programmet Capcal. Då de flesta kommer till och lämnar tullstationenn genom av-- överr eller köra ut på E 18 är så och påfartsrampernaa blir kapaciteten god. Då de trafikmängder som ska passera små och magasinen för trafiken är goda, bedöms det inte blii några kapacitetsproblem i korsningarna. Beräkningsmodellen tar ej hänsyn till rådande lutningar.. 8

9 4.3 Framkomlighet Tullstationens placering utmed E 18 och sänkning till 30 km/tim innebär försämrad framkomlighet och ökad restid för genomgående trafik. Det blir svårt att undvika att framkomligheten sänks. Kravet på trafiksäkerhet och arbetsmiljö vid tullstationen och behovet av att genomföra gränskontroll bedöms vara så stort att det är motiverat att framkomligheten för den genomgående trafiken begränsas. Det finns en risk för oacceptabelt låg framkomlighet i samband med stigningen västerut, när tunga fordon ska accelerera i uppförsbacken, i synnerhet vid halt väglag. Detta kan delvis avhjälpas med ett accelerationsfält västerut. Men då passagen genom sidoförskjutningen måste ske i ett fält för att få avsedd effekt kan ett accelerationsfält först ge effekt efter dessa hinder. Vid högtrafik finns redan idag risk för köbildning vid den norska tullstationen. Med hastighetssänkning till 30 km/h förbi den nya tullstationen bedöms köbildningen vid högtrafik ske här istället. För trafik som ska genom tullstationen för kontroll och klarering blir framkomligheten bättre jämfört med dagens situation, då de slipper åka den omväg som läget för dagens tullstation innebär. 5. Effekter och konsekvenser - Trafiksäkerhet 5.1 Hastighetssäkring För att säkra hastigheten till 30 km/tim förbi tullstationen och skapa en säker arbetsmiljö för tullverkets personal och trafiksäkerhet för trafikanterna måste fysiska åtgärder anläggas. Det som ter sig som rimligast är att anlägga hinder som tvingar bilisten att göra en sidoförflyttning. Farthinder i form av vägbulor är inte önskvärda ur vinterväghållningssynpunkt och med hänsyn till förarkomfort. Viktigast är att säkra 30 km/tim i konfliktpunkterna mellan trafik till och från tullstationen och genomgående trafik på E 18. ATK Automatiska trafikkameror ATK kan vara ett komplement till fysiska åtgärder för att få efterlevnad för sänkta hastighetsbegränsningar och framför allt att minska ingångshastigheten genom hindren. Hastighetskameror kan också vara lämpliga att använda på sträckan mellan riksgränsen och tullstationen, för att motverka en för stor hastighetsökning före tullstationen. 9

10 5.2 Halka och lutningar Vägen har, precis som många av anslutningarna, en kraftig lutning. Tunga fordon som kommer med för hög hastighet i nedförslutning kan få svårt att få ned hastigheten vid plötsliga inbromsningar. Invinkning och anvisningar till tullområdet och förvarning om 30-zon bör ske tidigt för att undvika detta. Det är även viktigt att området mellan gränsen och tullstationen inte inbjuder till höga hastigheter. I stigningen västerut kan tunga fordon få svårt att tillräckligt snabbt få upp hastigheten till 60 km/h vilket kan leda till köbildning även när det inte är högtrafik. Avveckling av eventuella köer sker härigenom långsammare. I de branta lutningarna är det särskilt svårt att få ner hastigheten vid vinterväglag. Halkbekämpning måste därför vara prioriterat på de brantaste partierna och på startoch stoppsträckorna. Med lutningar på mellan 5 och 6 % på avfartsramperna och 3,8 % på påfartsrampen är det av största vikt att det är isfritt för att kunna bromsa in och stanna med tunga lastbilsekipage, i synnerhet vid köbildning och när tullpersonal rör sig bland de fordon som ska kontrolleras. 5.3 Befintliga anslutningar De befintliga anslutningarna mellan riksgränsen och föreslagen tullstation berörs vid ombyggnad av vägen. För att öka trafiksäkerheten för vänstersvängande trafik österifrån som ska angöra bostadsfastigheterna söder om vägen föreslås en skyddad vänstersväng. Idag sker vänstersväng i befintligt omkörningsfält. Det är inte trafiksäkert och kan innebära att avsvängande fordon blir påkört bakifrån i fall det blir stillastående i väntan på mötande trafik. Risken ökar när vägen på en kort sträcka varit enfältig och hastigheten nedsatt. När hastigheten höjs och omkörningsmöjlighet ges passar bilister på att köra om exempelvis framförvarande lastbilar innan gränsen. Uppmärksamheten mot sidovägarna och ett stillastående fordon i körfältet minskar då. Ett alternativ till skyddad vänstersväng är att dagens omkörningsfält blir separat vänstersvängfält, men då minskar framkomligheten när tvåfältigheten kan komma först efter korsningen. 10

11 Illustration över anslutningar väster om ny tullstation Anslutning till skogsvägen på motstående sida föreslås stängas för vänstersvängande trafikväster ifrån. Möjligheten att angöra vägen från rastplatsområdet och från andra hållet via Nedree Hån gör att den trafiksäkerhetsrisk en oskyddad vänstersväng över två körfält innebär, kan tas bort. Anslutning till täkten sker i höjd med avfartsramperna till tullstationen där östergående riktning är tvåfältig. Den ringa trafik som trafikerar korsningen bedöms kunna använda korsningen utan åtgärd. Anläggs föreslagen skyddad vänstersväng västerut kan korsningen med fördel göras om tilll höger-höger-lösning och östergående trafik vända i den skyddade svängen. Anläggs ett accelerationsfält för västgående trafik ökar behovet av en höger-högerr lösning i denna anslutning av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl. Täkten trafikeras sannoliktt inte med trafik från Norge i någon större omfattning. Vänstersväng föreslås förbjudas och den trafik som mot förmodan trafikerar anslutningen västerifrån får vända vid tullstationen för att slippa få ett stannade fordon i körfältet och därmed en trafiksäkerhetsrisk och försämradd framkomlighet. 11

12 Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom samhällsplanering och transportinfrastruktur. Vectura löser komplexa frågor och står för ett unikt kunnande. Vi hjälper våra kunder att utveckla hållbara lösningar och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Vi är 1200 konsulter och finns på 40 orter i Sverige samt i Köpenhamn.

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning KONKRETISERING AV DRIFTASPEKTER VID TRAFIKPLANERING - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Ett projekt finansierat av Skyltfonden November 2010 Titel: Konkretisering av driftaspekter vid

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61)

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61) RIKTLINJE 1 (61) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ragnarsson, Gunilla, Sktm TDOK 2011:153 Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson 2011-03-24 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Bilfri stadskärna i Borås

Bilfri stadskärna i Borås Bilfri stadskärna i Borås Utopi eller framtid? Carfree city centre in Borås Utopia or future? Jens Grimvik Andreas Johansson Tranlöv Christoffer Johansson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(59) Strategisk utveckling Planering Handläggare Namn Telefon E-post BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Samrådsversion

Läs mer

Hur stor plats tar trafiken egentligen?

Hur stor plats tar trafiken egentligen? EXAMENSARBETE Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund, från 1940 till 2010 Christine Karlsson 2011 Titel: Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund,

Läs mer

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRV 2012/12863 TDOK 2012:86 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Apv Publikationsnummer: 2012:072 ISBN: 978-91-7467-270-1 DokumentID: TDOK 2012:86 Utgivningsdatum:

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer