GRAVSTENAR I NORDINGRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAVSTENAR I NORDINGRA"

Transkript

1 tpc:::::::=::::jc:::::::=::::jc:::::::=::::j~~~c:::::::=::::jc:::::::=::::j~~~c:::::::=::::jq:j o ~ ~' ~ ~ ~ ~.~.~ ~ &bc:::::::=::::jc:::::::=::::jc:::::::=::::jc:::::::=::::j~~~~~~~~~ GRAVSTENAR I NORDINGRA från 1600::: och 1700:::talen Strax norr om Nordingrä kyrka i Ångermanland ligger en oval, fästningsliknande vall, utgörande resterna av socknens gamla, i början av förra århundradet raserade kyrka. Orsaken till raseringen får åtminstone delvis sökas i byggnadens bristfällighet. Så instörtade valvet redan innan kyrkan börjat rivas, varvid det nedannämnda gravmonumentet över rnagister Hans Omnberg ramponerades. Från den gamla kyrkan har man tydligen delvis hämtat byggnadsmaterialet till den nya. De i gamla kyrkans golv liggande gravmonumenten över socknens präster komma sålunda att få tjäna som trappstenar vid den mot söder vettande ingången, varest de fingo ligga i omkring 100 år. Vid kyrkans senaste restaurering murades denna ingång emellertid igen, och trappan blev följaktligen överflödig. Stenarna staplades tills vidare upp i ett hörn av kyrkogården, men efter några år vände sig församlingen till Riksantikvarien med anhållan om förslag till en värdigare placering av desamma. I anledning härav gjorde jag en undersökning av stenarna, varpå församlingen på Riksantikvariens förslag beslöt, att på gamla kyrkpiatsen uppf,öra en särskild byggnad till deras förvaring. Och så komma då stenarna att efter mer än hundra år återbördas till den plats där de ursprungligen legat s'om monument över forna herdar och själasörjare i Nordingrå socken. Efter denna kortfattade historik övergår jag till beskrjvningen av gravstenarna. Av de sju, som vid mitt besök kunde sammanplockas, var enda'st en hel. De övriga voro mer eller mindre sönderslagna och fragmentariska. Materialet var i allmänhet kalksten; endast en var av sandsten. På grund av kraftig nötning samt åverkan av väder, vind och väta särskilt under den tid, stenarna legat i södra trappan, vora inskrifter och emblem!delvis försvunna, och dessiutom saknades, som ovan nämnts, stora delar av stenarna. Till följe härav erbjöd identifieringen ganska stora svårigheter. Endast tre av stenarna kunde med full säkerhet bestämmas.

2 GRAVSTENAR I NORDINnRA 43 Gravsten över prosten Nie. 01. Boza:us Den äldsta av dessa var monumentet över magister Nicolaus al. Bozaeus och hans maka. Bozaeus var född i HudiksvaIl år 1591 och kyrkoherde i Nor(jingrå åren Han var därjämte kontraktsprost i Angermanlands södra kontrakt. Hans gravsten är rektangulär, av rödaktig kalksten och relanvt väl bibehållen. Mittpartiet upptages av ett äkta par med över bröstet knäppta händer, mannen med bok. Bä1gge bära långa, fotsida dräkter, kvinnan med hög tillbakavikt krage och på huvudet vidskyggig hatt. På bägge sidor om hennes huvud stå initialerna till hennes namn: C C D = Chri~tina Christians Dotter 2, och' över de bägge figurerna: "O HOMO MEMENTO MORI". Bilderna äro utförda i nedsänkt, låg relief. Runt detta mittparti löper en bård mecl inskrifter i dubbla rader samt hörnrundlar med emblem. Tvenne av de senare saknas. Inskrifterna, till de delar de kunnat tydas, lyda så: 1 I denna uppsats förekommande personluppgifter och data äro hämtade ur L. Bygdens förträffliga arbete: Hernösands Stifts Herdaminne, del II. 2 Nicolaus Bozreus var gift med Christina Forselia, dotter.. till kyrkoherden i Forssa, Christian Andrre och hans maka, Malin Eriksdotter.

3 44 LENNART BJöRKQUIST Gravsten över prosten Christian Nic. Boz;eus yttre raden: [IN M]ANIBUSl TUIS TEMPORA MEA SUNT. Psal NICOLAUS BO ZlEUS. IN NORDINGRA PASTOR ET PRlEPOSITUSJ DETERMINATI SUNT DIES HOMINISI l\iumerus MENSlUM APUD [TE] EST CONSTITUISTI TERMINOS - --= V 53. inre raden: IS ABIMUS EIUS EST MORTEM TIMERE - - AD CHRISTUM NOLIT IRE ANNO 1649 MARTIJ 71 HOSPES SUM MUNDI SED CIVIS ET INCOLA ClELIj. JlOAITEIV1A NOSTRUM IN ClELO ES[T - -] Phil. 3 v. 20. VITA EST LABYRINTHUS -- MINA. Nicolaus Bozaei efterträdare som kyrkoherde och prost i Nordingrå blev hans son Christian Nie. Bozaeus, vilken på grund av faderns sjuklighet redan år 1672 fick överta pastoratet, trots att fadern levde till år Redan tidigare, år 1668, hade han övertagit befattningen som kontraktsprost. Även dennes gravmonument har kunnat identifieras. Det 1 Det inom parentes satta är fullständigat av förf. 2 Citatet är hämtat ur Psaltaren: psalm 31, v Hämtat ur Jobs bok 14 kap., v. 5.

4 GRAVSTENAR I NORDINGRÅ 45 består aven stor rektangulär' häll~~~~~rå',ka:ti<sten, vars övfe del till stärre delen gått förlorad. Mittpartiet upptages av liggande ovalt fält, omgivet av lagerkrans. På detta fält är inrist~t ett spegelmonogram, innehållande bokstäverna C B = Christian Bozaeus och tvenne andra bokstäver, möjligen j S = justilla',sahlström, Bozaei hustrus namn. Runt stenen löper en ram med inskrift, avbruten av hörnrundlar med dödsemblem - timglas, änglahuvud.ooh dödskalle med korslagda benknotor. Ovanför det ovala fältet kan urskiljas: ST UR - - -; A QUIESTI--- R E U F--- D U E T (?)-- CI (?) - Alns: M--- CH---- US BOZlEUS P S NORDI Nedom detsamma står: lag HAFUER WAN - - T FOR GUDI UTI ITT GODT SAM - - T ALT INTILL TENNA DAGH. Ramens text lyder: - OT THET LIUFLIGAl MIGH ÄR EN SKION ARUEDEL TILFALLEN.[ lag LOFUAR HERRAN IFUIT PsaL 16 v. 6. Språket är. som angives, hämtat ur Psaltaren och lyder f fullständighet sålunda: "Lottten är migh fallen i thet liufliga migh är en skiön aruedel tilfallen. jag lofuar Herran then migh rådh gifuit hafver"> Den tredje sten, som med säkerhet kunnat identifieras, är' monumentet över magister Hans Omnberg, född inom församlingen i Ornne by och sqntill en bonde därstädes. Omnberg, som tjänstgjort i Maria församling i Stockholm och varit lektor' och rektor vid Härnösands gymnasium, blev år 1710 kyrkoherde i Nordingrå, där han stannade till sin död, år Han var ävenledes kontraktsprost över södra Ångermanland. Hans gravmonument utgöres aven större rektangulär kalkstenshäll, svårt skadad och med nedre partiet delvis förlorat. :Runt kanten löper en ram med inskrift i dubbla rader och hörnornament i form av musslor. Stenens mittparti upptages av stående ovalt fält omgivet av eklövskrans och bärande följande inskrift: MAG JOHANNES OMN BERG PAST NORDINGRA ET ANGERM MERID PR/EP CUM UXORE HONESTIS MATRONA GERTRUDH OLAVI PILlA HILLER'. Under det ovala fältet läses följande: K TEXTE [ PA]ULI EPISTEL TILL DE RO[MARE CAP. V]III V. 38 lag ÄR WIS[S THER PÅ A]T HWARCEN DöD ELLR [LIF K]AN SKILIA MIG IFRÅ [GUDS KÄ]RLEK SOM ÄR I CHR[ISTO JESU VA]ROM [HERRA] Ramens inskrift är på grund av den starka nötningen till stora delar otydbar. Å överstycket står: OSSA [S]UIS OMNBERG [FIN)tTIS. 1 Johannes Omnbergs hustru valr dotter till konsistorienotarien 01. Hiller i Stockholm och änka efter lektor Martin Djupedius i Härnösand.

5 46 LENNART BJöRKQUIST Gravsten över prosten Hans Omnberg CANA DIEBUS HOC SUBTER TUMULO FES[SAQUE] MEMBRA LEVAT och därunder: HUMUS [HOMO] OMNIS GEN. CAP. III. V 19 1 A ramens högra sida läses: ANTISTES REQUIEM PARVE HOC S IMAGNUS QUEM MAJOR - - -, å understycket: VITA FUlT NA R CANDIDA - - RTUSI RARA NEC IN EDA VIRIS samt å vänstra sidan: PROBUS ATQUE IN ORE DISERTUSI [C]OELO NOMEN ET ORBE TUUM. Dessa äro de stenar som med säkerhet kunnat identifieras. Av de fyra återstående är en fulllmmligt oidentifierbar. Det är, märkvärdigt nog, den enda sten, som icke är sönderslagen, men i gengäld är den synnerligen illa åtgången genom nötning. Mittpartiet upptages av stående ovalt fält, omgivet av bladkrans. Runt kanten löper en ram med inskrift och hörnrundlar. De senare upptagas av i relief utförda dödsemblem - upptill änglahuvuden och nedtill timglas och dödskalle. Texten är bortnött med undantag för ramens vänstra sida. Här står: "SET TINA 1 Jfr Bygden anf. arb., sid. 324.

6 GRAVSTENAR I NORDfNGRÄ 47 SALIGHET LUC 2". Inskriften utgör en del av Simeons lovsång i templet: "Herre nu låter tu tin tienare fara i frid efter som tu sagt hafwer, ty min ögon hafwa set tina salighet". För identifieringen av de trenne återstående gravstenarna finnas vissa hållpunkter. Dock vill jag förutskicka den anmärkningen, att de förklaringsförsök, som här komma att göras, endast böra tagas för vad de äro, nämligen mera eller mindre sannolika gissningar. Som jajg redan :i det föregående nämnt, visade sig materialet i en av gravstenarna vara sandsten. Den är till utförandet den enklaste av dem alla men därjämte en bland de bäst bibehållna. Till formen är den något oregelbunden, smalare nedtill än upptill. Den kantas aven enkel ristad ram med hörnrundlar utan inskrifter eller ornament. Mittpartiet upptages av initialer och tecken: överst Kristusmonogram, därunder kors flankerat av bokstäverna: I B S, under korset G, och ANNO 1633 ISaJmt längst ned ett tecken, liknande ett bomärke. Denna sten har jag antagit vara monumentet över Nicolaus Bozaei företrädare, mag.ister Petrus Er. Gestrinius, son av rektorn Erik Nilsson Gestrinius i Gävle och kyrkoherde och prost i Nordingrå Härför talar dels årtalet 1633, clels bokstaven "G" under korset. Svårare att förklara äro väl bokstäverna I B S. De förefalla närmast som initialer till ett namn och möjligt är, att stenen är rest över någon annan bemärkt person i socknen, varpå i så fall även det bomärkeiliknande tecknet skulle kunna tyda. Den sjätte stenen är av grå kalksten med ganska kraftigt vittrad yta. Den är sönderslagen i ett flertal bitar, varav en del saknas. Stenen kantas aven enkel ram med korsblommor i hörnen, och mittpartiet upptages av liggande ovalt fält, omgivet av lagerkrans. Ovanför detta står: O WANDRING MAN SKÅDA OCH BET BEWARA WÄL EXEMPLET SÅ DöR TU? K? APRIL. Å det ovala fältet, som till största delen saknas, kan urskiljas: PO ~ - I NORDINGERAD. Här har man som ledtrådar datumuppgiften 21 april samt PO - - i Nordingerad - -, varav bokstäverna PO tydligen utgöra en del av ordet prrepositus. Av de präster, som här kupna kamma i fråga finnes,endast en, som avlidit i april månad, nämligen prosten Michael Petr. Ström, kyrkoherde i Nordingrå Han avlecli visserlig1en den 24 i nämnda månad, men som jag nyss nämnde är stenens yta starkt viurad, varför det.icke är otänkbart,att i stället för siffran 1 ursprungligen stått 4. Av de sju gravstenarna återstår nu endast en. Den är relativt hel, men inskriften är otydbar, så när som på några enstaka ordfragment. Stenen är av grå kalksten och kantad av enkel bård med tvärgående refflor. På det planslipade mittfähet kan urskiljas:

7 48 LENNART BJöRKQUIST DOC ST DO(CT?) I detta fall är identifieringen ännu svårare och vanskhgare. De tvenne fragmenten DOC och DO(CT?) har jag gissningsvis tänkt mig härröra från orden docent resp. doktor, vilket i så fall skulle passa in på kyrkoherden Lars Ralffiström, ur vilk<el1s namn även bokstäverna ST kunna vara hämtade. Ramström, som var född i Ramsås i Säbrå socken, hade varit docent vid filosofiska fakulteten i Uppsala, lektor ooh rektor i Härnösand innan han år 1760 blev kyrkoherde i Nordingrå. Här stannade han till sin död år Härmed har jag avslutat beskrivningen av de från gamla kyrkan härstammande gravmonument, som vid mitt besök i Nordingrå voro till finnandes, och samtidigt även fått tillfälle att nämna något om de präster som vilat under dem. Av och 1700-talets kyrkoherdar i socknen återstå nu endast fem, nämligen: Petrus Er. Gestrini företrädare Olaus Martini, kyrkoherde , magister Johan Huss, kyrkoherde 1709, magister Olof Kenzelius, kyrkoherde , doktor Olof Omnberg, kyrkoherde samt magister Bengt Zimmerman, kyrkoherde Under den sistnämndes efterträdare, doktor Abr. Renström, byggdes den nya kyrkan. Huruvida alla dessa haft sina gravmonument i Nordingrå gamla kyrka är ovisst. En, som här bör kunna lämnas ur räkningen, är magister Joh. Huss, vilken, ehuru utnämnd kyrkoherde, efter vad det synes, aldrig tillträtt tjänsten. Han utnämndes i november 1709 men tycks ha avlidit strax efter utnämningen. Redan år 1710 finna vi nämligen magister Hans Omnberg som kyrkoherde i församlingen. Likaledes torde man kunna antaga, att magister Zimmerman, vilken avled år 1807 icke långt före kyrkans raserande; knappast haft någon gravsten här. Om man undantager den ovannämnda oidentifierbara stenen, vilken väl rimligtv,js även den är gravmonument över någon av socknens kyrkoherdar, ha inte ens något fragment av de fem sistnämndas gravstenar anträffats. Troligen ha dessa - i den mån de ens existerat - vid den gamla kyrkans raserande slagits sönder och förkommit, eller också använts som material i den nya kyrkans väggar. Lennart Björkquist.

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor

Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbrå kyrkor Enligt Hälsingelagen nedtecknad omkring 1330 1 tar ångermanlänningarna emot kungens män på skatteuppbörd i Älgsjö och för dem vidare till kungsgårdarna

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Runbruk i förändring

Runbruk i förändring Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) M AGN US K Ä L LST RÖM Runbruk i förändring några tankar om vikingatidens skrifttraditioner Ordet runbruk som jag

Läs mer

Runstenar och kyrkor

Runstenar och kyrkor Runstenar och kyrkor Osyrg (lät resa) denna sten efter... sin gode fader. Här skall stenen stå. Balle ristade. När det nya vapenhuset till Kungs-Husby byggdes på 1460-talet murades runstenarna U 707 och

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Var och när föddes Christopher Polhem?

Var och när föddes Christopher Polhem? Var och när föddes Christopher Polhem? Av Michael Lindgren (Detta vetenskapliga kåseri publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 23 december 1993.) En liknande rubrik kunde ni gotlänningar läsa

Läs mer

Caspar Schröders epitafium över sin fader Tuulse, Armin Fornvännen 55, 100-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_100 Ingår i:

Caspar Schröders epitafium över sin fader Tuulse, Armin Fornvännen 55, 100-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_100 Ingår i: Caspar Schröders epitafium över sin fader Tuulse, Armin Fornvännen 55, 100-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_100 Ingår i: samla.raa.se CASPAR SCHRÖDERS EPITAFIUM ÖVER SIN FADER Av Armin

Läs mer

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 Kontrast eller kontinuitet? Ska förhållandet mellan kristendom och judendom karakteriseras som kontrast eller kontinuitet, som en motsättning eller som en fortsättning? Att det

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an Elin Aspberg Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: VT 2014 Handledare: Marie-Christine Skuncke

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Ingela Olsson Moris AB, 2012

Ingela Olsson Moris AB, 2012 Ingela Olsson Moris AB, 2012 Barnuppfostran i olika kulturer Synen på barn utifrån kultur och religion Ingela Olsson Ingela Olsson Moris AB, Helsingborg, 2. rev. uppl., 2012 http://www.ingelaolsson.se/

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer