GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24"

Transkript

1 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling PLANBESKRIVNING

2 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser, skala 1:500 i format: A1, skala 1:1000 i format A3 Till detaljplanen hör följande handlingar: Illustrationskarta, skala 1:500 i format: A1, skala 1:1000 i format A3 Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Övriga handlingar: Bergteknisk utredning avseende risk för ras och blocknedfall, Bergab Berggeologiska undersökningar AB, Trafikutredning för Kungshamns hotell tillhörande detaljplan, WSP Samhällsbyggnad, , Rådhuset Arkitekter AB Samhällsplanering & Miljö Box Uddevalla Tel: Uppdragsnummer: Bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB där inget annat anges. Framsida: Överst ortofoto över planområdet, Sotenäs kommun och Lantmäteriet. Nederst fotomontage med vy över Kungshamn, Hotell Kungshamn och föreslagen tillbyggnad sett från Smögen. Illustration: Front Projekt AB

3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Bakgrund... 2 Planförslagets syfte... 3 Planområdet... 4 Markägoförhållanden... 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 5 Översiktsplaner... 5 Planprogram... 8 Behovsbedömning... 8 BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Strandskydd, 7 kap PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Bebyggelse Friytor och rekreation Service och kollektivtrafik Trafik Teknisk försörjning Hälsa och säkerhet MILJÖMÅL ADMINISTRATIVA FRÅGOR FORTSATT ARBETE MEDVERKANDE I PLANARBETET Kungshamn, Sotenäs kommun Samrådshandling

4 2 INLEDNING Bakgrund Hotell Kungshamn sett från Bäckeviksgatan Hotell Kungshamn är beläget på en höjd i centrala Kungshamn. Det ursprungliga Hotell Kungshamn uppfördes i slutet av 1930-talet. År revs i stort sett hela hotellet som förfallit sedan det stått tomt under många år och ersattes av en ny hotellbyggnad. Det nya hotellet, som uppfördes i samma funktionalistiska stil som sin föregångare, inrymmer 22 lägenheter och en restaurang. Lägenheterna är upplåtna som bostadsrätter, men står under stora delar av året till förfogande för uthyrning i hotellets regi. Exploatören av Hotell Kungshamn, fortsatt benämnd exploatören, vill nu bygga till hotellet med nya lägenheter, ny konferensdel och ny parkering. Front Projekt AB har tagit fram skisser på en tillbyggnad på en höjd öster om befintligt hotell. Det berörda området är detaljplanelagt. Genomförandetiden har gått ut för de tre detaljplaner som gäller inom området. Den planerade hotelltillbyggnaden ligger inom ett område som enligt gällande plan är avsedd för allmän plats. Område för föreslagen parkering är i gällande plan avsedd för bostadsändamål. En ny detaljplan behöver därför upprättas. Detaljplanen upprättas på initiativ av exploatören. I planområdet ingår Hotell Kungshamn med planerad tillbyggnad och tillhörande annex, den s k Parkvillan. I planen ingår även befintlig bebyggelse med bostads- och handelsändamål norr om hotellet samt naturmark öster om hotellet. Delar av bebyggelsen norr om hotellet har uppförts eller byggts till på ett sätt som strider mot gällande plan. Detaljplanen behöver därför ändras så att planen stämmer överens med områdets nuvarande utformning och användning. Kommunstyrelsen beslutade att medge att förutsättningarna för önskad tillbyggnad får prövas i en detaljplaneprocess. Beslutet kompletterades då kommunstyrelsen beslutade att för de nya övernattningsmöjligheter som kan bli fallet genom en planändring skall uthyrning av tillkomna bäddplatser till viss del användas för hotellets verksamhet. Detta regleras i ett exploateringsavtal mellan parterna. Samrådshandling Kungshamn, Sotenäs kommun

5 3 Planförslagets syfte Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en tillbyggnad av Hotell Kungshamn. Planförslaget ger utrymme att bygga till hotellet med nya lägenheter och en ny konferensdel. Planförslaget omfattar även ett område för nya parkeringsplatser för hotellets räkning. Avsikten är att lägenheterna i den nya hotellbyggnaden ska upplåtas som bostadsrätter och hyras ut i hotellets regi enligt samma modell som tillämpas för befintlig verksamhet. För föreslagen hotellfastighet anges användningen R 1 B, hotell, konferens, bostäder. Fotomontage som visar Hotell Kungshamn med föreslagen tillbyggnad sett norrifrån, från Bäckeviksgatan, illustration: Front Projekt AB Planen syftar även till att anpassa planbestämmelserna för befintlig bebyggelse med bostads-, handels-, och hotelländamål norr om hotell Kungshamn till nuvarande utformning och användning. För den befintliga bebyggelsen anges begränsningar av antal våningar, byggnadsarea samt bestämmelser om utseende. Bebyggelsen delas i planförslaget översiktligt in i fyra delområden: 1. Annexet Parkvillan med användningen R 1 B, hotell, konferens, bostäder. 2. Bostäder och verksamheter längs Bäckeviksgatan och inom fastigheten Bäckevik 28:7 med användningen BH, bostäder och handel 3. Bostäder längs Hvitfeldtsgatan med användningen B, bostäder 4. Bostäder centralt i området med användningen B, bostäder Kungshamn, Sotenäs kommun Samrådshandling

6 4 Planområdet Läge, areal och avgränsning Planområdet ligger centralt i Kungshamn. Området gränsar mot Bäckeviksgatan i väster, mot Hvitfeldtsgatan i norr, mot naturmark i öster och mot bostadsbebyggelse i söder. Områdets storlek uppgår till ca m 2 (1,6 ha). Planområdet (markerat med en ring) är beläget i centrala Kungshamn, i den sydvästra delen av Sotenäs kommun. Planområdets läge Befintlig bebyggelse inom planområdet och centrala Kungshamn, planområdets gräns markerad med en streckad linje. (ortofoto: Sotenäs kommun och Lantmäteriet) Annexet - Parkvillan Hotell Kungshamn Planområdets gräns Samrådshandling Kungshamn, Sotenäs kommun

7 5 Markägoförhållanden Planområdet omfattar fastigheterna Gravarne 3:1 som ägs av Sotenäs kommun, Gravarne 59:1, Bäckevik 17:1 och Bäckevik 28:2 som ägs av exploatören samt fastigheterna Bäckevik 28:1, 28:3-28:10, 1:33, 1:66, 1:93, 1:120, 1:134 och 1:136 som är i privat ägo. För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplaner Översiktsplan (ÖP) För Sotenäs kommun gäller den kommuntäckande översiktsplanen ÖP2010, antagen Översiktsplanen innehåller dels kommunövergripande rekommendationer som ska beaktas vid ny- och ombyggnad och vid ändring av markanvändning utanför detaljplan, dels rekommendationer för zoner som ska ge stöd och motiv till önskad bebyggelseutveckling inom områden med liknande karaktär. Planområdet ligger inom tätortszonen Kungshamn-Smögen-Hasselösund- Väjern-Hovenäset och ligger inom ett generellt område för utveckling av tätortsområdet. I översiktsplanens rekommendationer för tätortszoner anges bland annat att förtätning av befintliga tätorter ska förespråkas. Kommunen bör alltid beakta möjligheten till strategisk styrning av samhällsutvecklingen för bl a diversiteten i boendeformer samt utveckling av service och verksamheter. Vidare anges att etablering av hotell i attraktiva och centrala lägen ska förespråkas och att tätortskärnornas värdefulla bebyggelsemiljöer ska värnas. Inom tätortszon ställs krav på prövning i detaljplan för all tillkommande bebyggelse. I detaljplanen ska markutnyttjande bedömas i förhållande till befintlig bebyggelse och framtida utvecklingsmöjligheter. För tätortsområdet Kungshamn-Smögen-Hasselösund-Väjern-Hovenäset anges även att utvecklingen ska utgå från att sammanlänka tätortszonens olika delar utan att varje områdes identitet går förlorad. Värdefulla karaktärsdrag inom varje del av tätortsområdet ska värnas. Planområdet gränsar i väster till ett område för klimatåtgärder. I de kommunövergripande rekommendationerna anges bland annat att länsstyrelsens förslag till riktlinjer med hänsyn till framtida havsnivåhöjning ska följas. Det Kungshamn, Sotenäs kommun Samrådshandling

8 6 innebär att nytillkommande bebyggelse för samhällsviktiga funktioner inte får grundläggas på en marknivå lägre än +2,5 meter över havet. En utbyggnad av hotell Kungshamn enligt planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i översiktsplanen. Planområdets läge Utdrag ur översiktsplanens planförslag, utvecklingsmöjligheter inom tätortsområdet Kungshamn-Smögen-Hasselösund-Väjern-Hovenäset Detaljplaner Planområdet omfattas av tre detaljplaner: 1. För bebyggelsen norr om hotellet gäller Stadsplan för Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle fastställd den 22 februari Inom område 1a i illustrationen på nästa sida får tomt endast bebyggas för bostadsändamål, byggnadsnämnden får även medge inredning av lokaler för handel, hantverk, samlingslokaler eller garage. Huvudbyggnad ska uppföras fristående och endast en huvudbyggnad får uppföras inom varje tomt. Högst en tredjedel av tomtens yta får bebyggas, gårdsbyggnader inräknade. Gårdsbyggnader får högst uppta en niondel av tomtens yta. Huvudbyggnad får uppföras med en våning samt vindsvåning. Högsta tillåtna höjd är 5,2 meter för huvudbyggnad och 3,0 meter för gårdsbyggnad. Samrådshandling Kungshamn, Sotenäs kommun

9 7 Inom område 1b och 1c i illustrationen över berörda detaljplaner får tomt endast bebyggas med bostads- eller affärsändamål, byggnadsnämnden får även medge inredning av samlingslokaler, garage eller lokaler för hantverk. Inom område 1b får även mindre industri medges om det kan ske utan olägenhet för närboende. Huvudbyggnad inom område 1b och 1c ska uppföras fristående och endast en huvudbyggnad får uppföras inom varje tomt. Högst två tredjedelar av tomtens yta får bebyggas, gårdsbyggnader inräknade. Gårdsbyggnader får högst uppta en sjättedel av tomtens yta. Inom område 1b får huvudbyggnad uppföras med två våningar, vindsvåning inberäknat och till en höjd av 7 meter. Inom område 1c får huvudbyggnad uppföras med en våning och vindsvåning till en höjd av 5,2 meter. Högsta tillåtna höjd för gårdsbyggnad är 3,0 meter. Ändamålet för område 1d är allmän plats. 2. För fastigheten Bäckevik 28:2 gäller Ändring av stadsplan för del av Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle, laga kraft den 16 september För området gäller samma bestämmelser som för område 1b, se beskrivning ovan. Illustration över berörda detaljplaner inom planområdet Kungshamn, Sotenäs kommun Samrådshandling

10 8 3. För Hotell Kungshamn och den obebyggda marken norr och nordöst om hotellet gäller Ändring i stadsplanen för del av Åseberget i Gravarne och Bäckeviks m:e fastställd den 29 april Inom område 3e i illustrationen över berörda detaljplaner får byggnad för hotell- och restaurangändamål uppföras i två våningar och till en höjd av 7,2 meter. Inom område 3f får fristående bostadshus uppföras i en våning till en höjd av 4,4 meter. Övrig mark, 3g utgörs av allmän plats, gata respektive park. Genomförandetiden har gått ut för samtliga berörda detaljplaner. Fastighetsplaner/tomtindelningar Inom planområdet finns fyra gällande tomtindelningar. Dessa ska upphävas i sin helhet i samband med att den nya detaljplanen vinner laga kraft: 4. Tomtindelning Sjömannen med aktbeteckning 14-GRA Tomtindelning Sjömannen med aktbeteckning 14-GRA Tomtindelning Sjömannen med aktbeteckning 14-GRA Tomtindelning Kompassen med aktbeteckning 14-GRA-152. Planprogram Med anledning av att planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan har det inte ansetts nödvändigt att upprätta ett planprogram till detaljplanen. Behovsbedömning Under framtagande av aktuellt planförslag har en så kallad behovsbedömning gjorts för att bedöma om ett genomförande av planförslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Behovsbedömningen presenteras i ett separat dokument benämnt behov av miljöbedömning, daterat Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs också i denna planbeskrivning. Samrådshandling Kungshamn, Sotenäs kommun

11 9 Förslag till ställningstagande Kommunen bedömer att planens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning behöver därmed inte genomföras och det finns inget behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Motiv till bedömningen Kommunen anger följande motiv till bedömningen: Planförslaget är inte specifikt utpekat i Översiktsplan 2010 men går i linje med intentionen att utveckla områden som ligger inom tätortszon. Planförslaget innebär en utveckling av befintlig tätort med god tillgänglighet till kollektivtrafik och till offentlig och kommersiell service. Ett byggande enligt dessa principer kan på längre sikt begränsa en klimatpåverkan genererad av transporter. Planförslaget påverkar inga riksintressen och åsidosätter inga miljökvalitetsnormer. Inga nationella miljökvalitetsmål motverkas. Inga förordnanden och skydd påverkas. Inga kända ekologiska värden finns på platsen och området har inventerats vid två tillfällen under 2012 av miljöutredare vid miljöenheten, Sotenäs Kommun. Fortsatt inventering bedöms inte nödvändig. Samråd med länsstyrelsen Länsstyrelsen kommer genom plansamrådet ges tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och kommunens förslag till ställningstagande. Kungshamn, Sotenäs kommun Samrådshandling

12 10 BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB Planområdet berörs inte av några grundläggande hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens 3 kapitel. Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB I miljöbalkens (MB) 4 kapitel Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet listas en rad områden som, med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Bohusläns kustområde är i sin helhet av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel. Kungshamn ligger inom kustområdets norra del, den obrutna kusten, som sträcker sig från Lysekil i söder till gränsen mot Norge i norr. Enligt 4 kap 2 miljöbalken ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen främst beaktas när exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön bedöms inom området. Planen syftar till att skapa förutsättningar för en tillbyggnad av ett befintligt hotell centralt i Kungshamn och föreslagen exploatering ses som en förtätning av tätorten. Planen innebär en utveckling av det lokala näringslivet inom befintlig tätort och bedöms inte medföra någon påtaglig skada på områdets natur- eller kulturvärden. Planen bedöms även främja turismen i Kungshamn. Planförslaget bedöms sammantaget vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel. Utdrag ur ÖP 2010 karta över riksintressen i Sotenäs kommungräns för särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap markerad med en ljusgrön taggad linje. Samrådshandling Kungshamn, Sotenäs kommun

13 11 Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) En trafikutredning har tagits fram som underlag för detaljplanen av WSP Samhällsbyggnad ( ). I utredningen ingår bedömning av föroreningar i utomhusluft. Den information som finns tillgänglig visar att luftkvaliteten i Kungshamn är god. De förändringar i trafikflöden som planens genomförande innebär bedöms inte medföra ökade problem med luftföroreningssituationen på platsen. Det bedöms inte finnas risk för överskridanden av miljökvalitetsnormerna. Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) I Sotenäs kommun är Åbyfjorden och Bottnafjorden utpekade som musselvatten och ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fiskoch musselvatten (SFS 2001:554). Planområdet ligger inte i avrinningsområdet till Åbyfjorden eller Bottnafjorden och anses därmed inte kunna påverka vattenkvaliteten i dessa. Vattenförekomster (SFS 2004:660) Kustvattnet mellan Kungshamn och Smögen, Kungshamns södra skärgård, omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten har klassificerats till måttlig och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) har klassificerats till god. En utbyggnad inom tätort enligt planförslaget innebär att tillkommande avlopp kan anslutas till det kommunala VA- nätet. Planens genomförande bedöms därför inte medföra någon påverkan på närliggande vattenförekomst. Kustvattnet utanför Kungshamn omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Omgivningsbuller (SFS 2004:675) Planområdet omfattas inte av miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. Strandskydd, 7 kap 13 Planområdet ligger inte inom strandskyddsområde. Kungshamn, Sotenäs kommun Samrådshandling

14 12 PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, terräng och vegetation Förutsättningar Terrängen inom planområdet är kuperad med höjder som varierar från ca + 2 meter över havet i områdets västra del till ca + 27 meter i planområdet östra del. Planområdets östra delar är högt belägna med utsikt över Kungshamn och Smögen. Buskar och gräs växer i skrevor längs bergssidorna Bostadshusen längs Hvitfeldtsgatan har tomter med gräsytor som övergår i sluttande berg. Planområdets lägsta nivåer återfinns längs Bäckeviksgatan och Hvitfeldtsgatan. Marken stiger från de båda gatorna i östlig och sydlig riktning mot Hotell Kungshamn vars entré ligger på en platå med höjder som varierar mellan + 14 och + 17 m ö h. Öster om hotellet finns ett obebyggt bergsparti som erbjuder utsikt över Kungshamn och Smögen. Bergets högsta punkt på + 28,3 m ö h återfinns strax öster om planområdet. Centralt i planområdet, i anslutning till hotellets infart och parkering, finns en obebyggd höjd vars högsta punkt ligger på ca + 19 m ö h. De östra delarna av planområdet består till huvuddelen av kala bergshällar, där enstaka träd eller buskar och gräs växer i skrevor och längs bergssidorna. I skrevorna samlas vatten under perioder av ihållande nederbörd. En liknande bergsmiljö återfinns inom höjdpartiet centralt i planområdet. Planområdets västra och norra delar, längs Bäckeviksgatan och Hvitfeldtsgatan är bebyggda. Bebyggelsen längs Bäckeviksgatan har tomter med i huvudsak berg i dagen eller med hårdgjorda ytor. Bostadshusen längs Hvitfeldtsgatan har tomter med gräsmatta som övergår i sluttande berg. Centralt i planområdet finns hårdgjorda gångytor, asfalterade parkeringsytor och körbara ytor för angöring till hotellet. I anslutning till hotellets entré finns ett trädäck som används som uteservering till hotellets restaurang. Sprängningsarbeten har utförts inom planområdet i samband med att hotellet med parkeringsytor och tillfartsväg anlades. Inom planområdet finns inga dokumenterade naturvärden. Området har inventerats av miljöutredare på miljöenheten, Sotenäs kommun. Behov av kompletterande utredningar bedöms inte föreligga. Samrådshandling Kungshamn, Sotenäs kommun

15 13 Planförslaget Enligt planförslaget uppförs en tillbyggnad av Hotell Kungshamn på höjden öster om befintligt hotell. Samtidigt anläggs en ny parkering på berget norr om befintlig parkering. Förslaget innebär att delar av planområdets högt belägna bergsområden, som i gällande plan ligger inom allmän plats eller inom mark för bostadsändamål tas i anspråk för bebyggelse, parkering, körytor och uteplatser. Vy över befintlig och föreslagen hotellbyggnad från söder. Delar av berget runt Hotell Kungshamn tas enligt planförslaget i anspråk för hotelltillbyggnaden och för parkeringsytor. 3D- modell: Front Projekt AB Ett genomförande av planen innebär att hällmarker inom kvartersmark helt kommer att förändras, antingen genom att de bebyggs eller planas och får ett nytt ytskikt. Det är därför viktigt att behålla naturmarken runt hotellet i sin nuvarande nivå. En bestämmelse införs i plankartan som anger att markens höjd inte får förändras i förhållande till grundkartan inom Allmän plats, Natur. Geoteknik Förutsättningar Planområdet består i huvudsak av berg i dagen. Befintliga byggnader inom planområdet har grundlagts direkt på berg eller på mark där djupet till berg är litet. Inom planområdet bedöms inga problem med stabilitet förekomma. Planförslaget Föreslagen hotelltillbyggnad grundläggs på berg. Ett genomförande av planförslaget innebär att bergschaktarbeten/- sprängningar behöver utföras för hotelltillbyggnaden, parkeringsytor samt eventuellt för breddning av befintlig tillfart, se vidare under avsnitten Hälsa och säkerhet - Risk för skred/bergras och Trafik. Bostadsbebyggelse i planområdets norra del som grundlagts på berg i dagen, trappa från Bäckeviksgatan till fastigheten Bäckevik 1:120. Kungshamn, Sotenäs kommun Samrådshandling

16 14 De bergsskärningar som uppstår i samband med att tillbyggnaden uppförs kommer till huvuddel att skymmas av byggnaden eller vara riktade mot hotellets uteplatser. När föreslagen parkeringsyta anläggs kommer synliga bergskärningar och slänter att uppstå längs parkeringens norra sida. För att förhindra fallolyckor vid nya bergskärningar införs en bestämmelse i planen som anger att skyddsstaket ska finnas mot vertikala bergskärningar/ stup högre än 2 meter som uppkommer vid bergschaktarbeten/sprängning. Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Bebyggelse Omgivande bebyggelse/stadsbild/kulturmiljö Förutsättningar Planområdet ligger centralt i Kungshamn och omges av bebyggelse i alla riktningar. På höjden öster om planområdet ligger en skola uppförd i ett plan. Norr om planområdet finns en relativt homogen villabebyggelse i ett och ett halvt till två plan med ljusa träfasader. Denna växte i huvudsak fram från 1900-talets början till seklets mitt. Vy norrut från planområdet. Berghällar inom planområdet i förgrunden, villabebyggelse centralt i bilden och skola öster om planområdet till höger i bilden. Väster om planområdet ligger Kungshamns centrum med gästhamn och centrumbebyggelse i två till tre våningar. Under talet påbörjades en större ombyggnation av centrum och sjöbodsbebyggelsen runt hamnen ersattes med en mer storskalig bebyggelse i kvartersstruktur. Runt hamnen finns idag få rester kvar av den äldre bebyggelsen. Kungshamns centrum med kvarter i två till tre våningar Hela området runt Nygatan, söder om planområdet, är utpekat som en värdefull kulturmiljö i kommunens översiktsplan, ÖP Bebyggelsen längs Nygatan representerar ortens framväxt från 1800-talets fiskesamhälle till villasamhället under 1900-talets mitt. Bebyggelsen direkt söder om planområdet representerar fiskesamhället och har en tät och oregelbunden struktur. Samrådshandling Kungshamn, Sotenäs kommun

17 15 Hotell Kungshamn ligger på en höjd ovanför centrum och är ett landmärke i Kungshamn, synligt från Smögen och den omgivande skärgården. Det ursprungliga Hotell Kungshamn uppfördes i slutet av 1930-talet i en stram, funktionalistisk stil. I stort sett hela hotellbyggnaden revs och ersattes med ny byggnad år Det nya hotellet är uppfört i samma läge och fasaderna mot centrum har bevarats i samma stil som den ursprungliga byggnaden. Planförslaget Föreslagen tillbyggnad ligger på en höjd öster om befintligt hotell. Befintliga och planerade hotellbyggnader ska enligt planförslaget utformas så att de upplevs som en sammanhållen enhet sett på håll. Tillbyggnaden placeras bakom befintligt hotell sett från Kungshamns centrum. På nära håll kommer den därför i stor grad att skymmas av den befintliga byggnaden. På längre avstånd, i synnerhet från Smögen med omgivande skärgård och från den norra tillfarten till Kungshamn, väg 174, kommer tillbyggnaden att ligga synlig, och tillsammans med befintligt hotell bli en del av Kungshamns siluett. Tät och oregelbunden bebyggelsestruktur söder om planområdet Tillbyggnaden föreslås utföras i terrasser som följer bergets stigning. I planen begränsas högsta tillåtna nockhöjd för tillbyggnaden till mellan + 23 och + 34 meter över grundkartans nollplan. Endast en mindre del av byggnaden får uppföras till den högsta nockhöjden. Planen är utformad så att byggnadens lägre delar till huvuddel vänds åt det känsliga lanskapsavsnittet i väster. De högre byggnadsdelarna får en öst-västlig riktning så att gaveln, det vill säga den smalare byggnadsdelen, riktas åt skärgården och Smögen i väster. Vy över Kungshamn med Hotell Kungshamn och föreslagen tillbyggnad sett från väster. Fotomontage: Front Projekt AB Kungshamn, Sotenäs kommun Samrådshandling

18 16 Föreslagen tillbyggnad ligger bakom befintligt hotell sett från väster. Fotomontage: Front Projekt AB Bostäder och verksamheter Förutsättningar Hotell Kungshamn Det befintliga Hotell Kungshamn rymmer 22 lägenheter och en restaurang. Lägenheterna är upplåtna som bostadsrätter som hyrs ut i hotellets regi. I driften av hotellet ingår även reception, städning, restaurang etc. Hotellbyggnaden vilar på en brant bergskant ovanför Kungshamns centrum med utsikt över Kungshamn, Smögen och den omgivande skärgården. Byggnaden är uppdelad i tre delar, en större volym med restaurang och lägenheter närmast centrum, ett lägre mittparti med bland annat varumottag, kök och takterrass, samt en högre del med lägenheter i bakkant mot hällmarken i öster. Fasader mot centrum är klädda i ett slätt, vitt skivmaterial och har horisontella fönsterband. Mot centrum finns även en större terrass med uteplatser till hotellets lägenheter. Övriga fasader, mot parkeringsytan och hällmarkerna, är klädda med liggande träpanel som målats i en ljust grå ton. Längs dessa fasader finns bitvis större glasade partier och balkonger eller loftgångar i rostfritt stål och glas. Hotellet har ett svagt lutande pulpettak. Annexet Parkvillan I Hotell Kungshamns verksamhet ingår Annexet Parkvillan, som ligger inom fastigheten Bäckevik 28:2 i planområdets norra del. Byggnaden är uppförd i tre våningar och dess fasader är klädda i ljus plåt. Parkvillan, som ägs som bostadsrättsförening, används som lägenhetshotell och delar reception och restaurang med Hotell Kungshamn. I Parkvillan finns 14 mindre lägenheter till uthyrning. Samrådshandling Kungshamn, Sotenäs kommun

19 17 Hotell Kungshamn sett från Bäckeviksgatan överst till vänster, Annexet - Parkvillan överst till höger. Hotell Kungshamns entré nederst till vänster, hotellets fasad mot hällmarken i öster nederst till höger, Bäckeviksgatan/Hvitfeldtsgatan Bebyggelsen längs Bäckeviksgatan och Hvitfeldtsgatan består dels av byggnader med ett rent bostadsändamål och dels av byggnader med restaurang, butik eller frisör i de undre planen och bostäder på de övre våningarna. Byggnader som används för både bostadsändamål och verksamheter finns längs Bäckeviksgatan samt inom fastigheten Bäckevik 28:7 vid Hvitfeldtsgatan. Längs Bäckeviksgatan finns restaurang, butik eller frisör inom samtliga fastigheter undantaget Bäckevik 28:6 som enbart används som bostadshus. Byggnaderna är uppförda i två våningar eller två våningar med inredd vind och har en varierad utformning med fasader i trä, plåt eller ljust skivmaterial. Inom Bäckevik 28:7 finns frisör i källarplan under bostadshusets uteplats. Bostadshus och frisör inom fastigheten Bäckevik 28:7 Längs Hvitfeldtsgatans sydöstra del ligger fyra bostadshus i ett plan med inredd vind eller i två plan. Bostadshusen längs Hvitfeldtsgatan har fasader av stående träpanel målad i ljus färg. I den inre delen av kvarteret ligger fem bostadshus som inte har direkt kontakt med omgivande gator. Bostadshusen nås via smala stickgator eller trappor från Bäckevikgatan alternativt från Hotell Kungshamns parkering. Bostadshusen är uppförda i ett plan med inredd vind eller två plan och har fasader i gul- eller vitmålad stående träpanel eller skivmaterial. Butiker, restauranger och bostäder längs Bäckeviksgatan Kungshamn, Sotenäs kommun Samrådshandling

20 18 Huvuddelen av bebyggelsen i planområdets norra del knyter an till bebyggelsen i norra Kungshamn med stående träpanel målad i ljusa färger och sadeltak med matt rött tegel. Delar av bebyggelsen inom planområdet är uppförd innan stadsplanen för Gravarne och Bäckevik upprättades 1935, men har successivt genomgått ombyggnationer i varierande omfattning. Bostadshus längs Hvitfeldtsgatan Planförslaget Planförslaget innebär sammantaget att en större utbyggnad kan genomföras av Hotell Kungshamn. I övrigt fastställs befintlig användning och exploatering inom planområdet. Bestämmelser om utseende för befintlig bebyggelse införs för att på sikt ge förutsättningar för en bebyggelseutveckling som knyter an till omgivande bebyggelse i Kungshamn. Hotell Kungshamn Front Projekt AB har tagit fram skisser på en tillbyggnad av Hotell Kungshamn öster om befintligt hotell. Skisserna visar en souterrängbyggnad med mellan två till fem våningar som följer bergets stigning, och som knyter an till befintligt hotell avseende arkitektonisk utformning. Bostadshus i den inre delen av kvarteret Byggnaden består av två volymer som är placerade vinkelrätt mot varandra. Tillbyggnaden är sammankopplad med befintligt hotell men har även en egen entré i anslutning till hotellets parkering. Berget schaktas ut i söder för att skapa utrymme för tre fulla våningar. I söder skapas då även stora plana ytor som kan användas som uteplatser till hotellet. Enligt skisserna inrymmer tillbyggnaden nya lägenheter, utrymmen för konferens, träning, servering, sophantering, förråd etc. På den översta våningen föreslås en takterrass, konferensrum och ett utsiktsrum. Planförslaget är upprättat med skisserna från Front Projekt AB som underlag. För befintligt hotell, föreslagen hotelltillbyggnad och hotellets parkering anges användningen R 1 B, hotell, konferens och bostäder. Byggrätten för befintlig och föreslagen hotellbyggnad begränsas med så kallad punktprickad mark, mark som inte får bebyggas för att låsa upp placeringen av byggnadsvolymerna. Planen anger även läge för balkonger anslutande till lägenhetsplan för tillbyggnaden. Höjd på befintliga och föreslagna hotellbyggnader begränsas med bestämmelse om högsta nockhöjd i meter över grundkartans nollplan. För befintlig byggnad varierar högsta tillåtna nockhöjd mellan + 17 och + 23 meter. För tillbyggnaden varierar högsta tillåtna nockhöjd mellan + 23 och + 34 meter. Utöver angiven nockhöjd får ventilationstrummor, skorstenar eller hisschakt uppföras. Samrådshandling Kungshamn, Sotenäs kommun

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Att. Lena Andersson Rådhuset Arkitekter AB Lilla Bommen 5, vän 4 411 04 Göteborg Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Bergteknisk utredning avseende risk för ras

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DALSKOGEN 7:1 m fl. Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN. Dnr: MBN 09/23/214. Detaljplan för industri och handel

DALSKOGEN 7:1 m fl. Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN. Dnr: MBN 09/23/214. Detaljplan för industri och handel Dnr: MBN 09/23/214 Detaljplan för industri och handel DALSKOGEN 7:1 m fl Siviks industriområde, Lysekils kommun Samrådshandling 2010-06-16 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN -Planbeskrivning

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer