Ekologiskt)och)Fairtrade) på)restauranger!och!kaféer) i!sigtuna!kommun!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekologiskt)och)Fairtrade) på)restauranger!och!kaféer) i!sigtuna!kommun!"

Transkript

1 Ekologiskt)och)Fairtrade) på)restaurangerochkaféer) isigtunakommun ) RapportavMonikaMarcolin,januari2015. PåuppdragavNaturskyddsföreningeniSigtunabygdenochEkomatcentrum, isamverkanmedsigtunakommun. ) )

2 Det)ekologiska)jordbruket)gynnar)den)biologiska)mångfalden)och)jordens)bördighet. Dettarhänsyntilldjurensvälfärdochharenmycketrestriktivantibiotikaanvändning,det skonarvattendragenfrånbekämpningsmedel,bidrartillettökatkretsloppochärmindre skadligtfördesomarbetarinomjordbruketsamtgergiftfrialivsmedel.fairtradei certifieringinnebärbl.a.merbetalt,bättrearbetsiochlivsvillkorförproducenteri Latinamerika,AfrikaochAsien.DetfinnsenökadefterfråganpåekologiskaochFairtradeI märktaprodukteributikerochutbudetharökatkraftigtunder2014.inomoffentliga storhushållökarandelenekologisktihelasverige,inomkommunerochlandstingvar andelenekologiskt23%under2013(sewww.ekomatcentrum.se). Detärangelägetattävendeprivatarestaurangernasutbuduppmärksammas,dåalltfler efterfrågarekologiskt,rättvisemärktochnärproduceratävenvidrestaurangbesök.isigtuna kommunfinnstvårestaurangersomärkravicertifierade,hotellkristinaochquality AirportHotelArlanda.DetfinnsävensexstyckenSvanenIcertifieradehotellIoch konferensanläggningar. KRAVIcertifieringinnebärattrestaurangenharminst25%ekologisktellerminst15 miljömärktaproduktersamtbl.a.kravpåmiljöpolicyochmiljömärktarengöringsmedel. SvanenIcertifieringeninnebärminst5%ekologiskalivsmedelsamtbl.a.gränsvärdenförelI ochvattenförbrukningochminimeradavfallsmängd,kravpåvegetariskaalternativoch miljömärktarengöringsmedel.ekologisktochmiljömärktavsersammasakidennarapport ochhänvisarfrämsttillmiljömärkningarnakrav,euiekologiskt,demeterochmsc. Vifrågadeävenefterrättvisemärkt,Fairtrade. Miljömärkningarnaochrättvisemärkning(Fairtrade). INVENTERINGEN InventeringenavrestaurangerochkaféeriSigtuna,MärstaochRosersberg,hargenomförts underperiodenaugusti december2014avmonikamarcolin,ekomatcentrum.idénoch underlagettillinventeringenhartagitsframav HandlamiljövänligtIgruppen inom NaturskyddsföreningeniSigtunabygdenochEkomatcentrum.Denharutförtsisamverkan medsigtunakommun.gruppenssyftemedinventeringenvar: 1. Informeraommiljömärkningarochinspirerarestaurangerikommunentillatt användamerekologiskalivsmedelsamtökaandelenkravicertifieringar. 1

3 2. Fåframettunderlagförattinformeraomochuppmärksammakonsumenterpå miljövänligare,etiskaochhälsosammarevalvidrestaurangbesök. Inventeringengenomfördesförattinformeraochinspirerarestaurangerochkaféerattöka utbudetavekologisktochrättvisemärktadryckerochmaträtter.detandrasyftetvarattta redapåvilkaavkommunensrestaurangerochkaféersomharekologiskaochfairtradei märktaprodukter.dettagjordesgenomenenkätundersökningsomfylldesividbesökpå restaurangerna. Föreningarnassyftemedinventeringenvarattinspireraochuppmuntratillenökad användningavmiljömärktaochekologiskalivsmedel.idagfinnsendasttvåkravi certifieraderestaurangerikommunen.detfinnsettbehovavattökakunskapeninom privatrestaurangsektorkringmiljömärkningarochekologiskt.projektetsyftadeäventill attökaandelenkravicertifieraderestaurangkökikommunen.endelavinventeringen bestodavattfåtillenkontaktmellanrestaurangernaochorganisationenkrav. AllavidtidpunktenkändarestaurangerochkaféeriSigtunakommunharkontaktats.Vi undantogenklarepizzeriorochsnabbmatsställen.restaurangernakontaktadesideflesta fallmedettpersonligtbesök.någraharkontaktatsviatelefonochmejl.samtligaharfått antigenbesökellertelefonochmejlförfråganförmöjlighetattbokamöteförinventeringen. Självaenkätenharendastbesvaratsvidpersonligabesök.Därefterhardesomhaft ekologisktutbudfåttmöjlighetattkompletterauppgifternaviatelefonellermejl.samtliga intresseradeharfåttenpåminnelseomkompletteringen.någrarestaurangerharmeddelat attdevidtillfälletsaknattidförattdelta,någraavdessaharbettossåterkommalängre fram. Vidinventeringenundersöktesvilkaprodukterirestaurangensutbudsomvarmiljömärkta ellerfairtradeimärkta.ochmerspecifiktvadsompådagensmeny/iutbudetvar miljömärktochrättvisemärkt.liksomövrigamiljöinsatserkringmat,somegnaodlingar, säsongsanpassat,närproducerat.vifrågadevilkenambitionsomfinnsförframtiden,om utbudetkommerattökaochomdeärintresseradeavkravicertifiering.förde restaurangersomsaknadekunskapoch/ellerutbudavekologisktochrättvisemärktså informeradesdeommärkningarnaochdefickävenskriftliginformation. EKOLOGISKTUTBUD Detfinnsidagtolvrestaurangerochkaféersomharettstörreutbudavekologisktoch rättvisemärktochsomharenambitionattserveraekologiskt,fairtrade,säsongsanpassat ochnärproducerat.detfinnsävenniorestaurangerochkaféersomharminsttreprodukter somärmiljömärktaellerfairtradeimärktaavde44sominventerats.sammanlagtanvänder 20av44ekologiskaochFairtradeImärktalivsmedelomänimindreomfattning. Resultatetavinventeringenkanutgöraettunderlagsomunderlättarförkonsumenternaatt göramiljövänligarevalvidrestaurangiochkafébesök.dettagenomattvilistardebästa 2

4 restaurangernaochkaféernadvs.demedstörstutbudavmiljömärktalivsmedelutifrån enkätsvaren.resultatenskaspridasvianätverk,hemsidorochlokaltidningenmm. Föreningarnasätterdärmedfokuspåmiljömärkningarochdetekologiskautbudeti kommunen.derestaurangersomanvändermestekologiskaochrättvisemärktaprodukter listasnedan.kriteriernabaseraspåenkätundersökningenochrestaurangernasegna uppgifteromandelenekologiskalivsmedel.ibilaga1listasallarestaurangermedhögandel ekologisktochrättvisemärktsamtallasomharminsttreproduktersomärmiljömärkta ellerrättvisemärkta. Restaurangernasinriktning Diagram)1.Av$de$inventerade$enheterna$finns$10$hotell3och$konferensanläggningar$och$10$kaféer.$Av$ restaurangerna$serverar$23$lunch$och$22$a$la$carte.$några$har$valt$en$annan$kategori$och$benämning$ på$sin$verksamhet,$t$ex$hamnkrog,$sommarkrog,$pub,$hamburgerrestaurang$eller$så$har$de$även$ cateringverksamhet.$ 3

5 UtbudavekologisktochFairtrade ) Diagram)2.$Inventeringen$visar$att$28$av$43$restauranger$har$minst$en$vara$som$är$ miljömärkt$eller$fairtrade,$15$kök$saknar$helt$sådana$livsmedel.$ Miljöcertifiering Avdemedverkanderestaurangernasåharsexköknågonformavmiljöcertifieringoch derasmiljöarbeteärdärmedkontrolleratochdokumenterat.dessaärhotellkristinasom ärkravicertifieradeochsvanenicertifierade,qualityairporthotelarlandasomärkravi certifieradesamtsigtunastiftelsen,sigtunahöjden,storabrännboochsigtunastadshotell somärsvanenicertifierade. 4

6 ProduktersomärekologiskaellerFairtrade Diagram)3.$Av$de$28$restauranger$som$har$miljömärkta$livsmedel$eller$drycker$så$har$en$övervägande$ majoritet,$23$stycken,$någon$krav3märkt$produkt.$en$stor$andel,$20$stycken$har$åtminstone$någon$ Fairtrade3märkt$produkt.$Därefter$kommer$produkter$som$är$enbart$EU3ekologiskt$märkta,$16$ restauranger$har$en$sådan$produkt.$12$stycken$kök$har$msc3märkt$fisk.$nio$stycken$har$livsmedel$med$ annan$miljömärkning$t$ex$ecocert.$12$stycken$har$andra$miljöinsatser$som$egen$biodling$och$egen$ honung.$vanliga$produktgrupper$är$te,$kaffe$och$kakao,$mejeriprodukter,$matolja,$mjöl,$socker,$juice$ och$fruktdrycker,$fisk,$ägg,$grönsaker,$vin$och$andra$alkoholhaltiga$drycker.$$ Övrigamiljöinsatser DetärvanligthoshotellIochkonferensanläggningarnaatthaenegenbiodlingochegen honung.sigtunastiftelsenharegnaäpplenochkryddodling,hotellanstaltenharen grönsaksodlingsomskablistörrenästasäsong.brobygårdärunikasomharegnafåroch egetlammkött,deharävenäpplen.iflkämpasten,herrestaladaoch32rum&kökuppger attdeharegnagrönsaksodlingarpågångtillnästasäsong.32rum&köksamthotell Anstaltensatsarävenstortpånärproducerat.IFLKämpastenutgårifrångrönsakernai matlagningen,medköttsomtillbehör.sigtunafolkhögskola,sigtunastiftelsenochsigtuna Stadshotellharalltidenvegetariskrätt.Hotellanstaltenharettvegetarisktlunchalternativ. Andelenekologiskt Sjuavdeinventeradeharlämnatensiffrapåandelenekologiskt.HotellKristinasomär KRAVIcertifieradeharhela45%miljömärktalivsmedelsprodukter,siffrornaärfrånaugusti ochseptember2014.devilldessutomutökasincertifieringtilltvåkravimärken(minst50 %ekologiskt).kommunensendaekologiskakafé,herrestalada,harminst90%ekologiskt. Sigtunahöjdenhar20%(exkl.alkohol)miljömärktalivsmedel,siffrorfrånförstahalvåret. 5

7 Sigtunastiftelsenhar10,7%(exkl.alkohol)underförstahalvåret.1909Sigtunastadshotell har10%(exkl.alkohol),siffrorfrånförstahalvåret.brobygårdharminst25% miljömärktalivsmedel,iseptember2014.storabrännboharuppskattningsvis16i17% ekologiskt.hotellanstaltenuppgeruppskattningsvis10%förnågraproduktgrupperochca 50%avmejeriprodukterna(sjugårdar)sommiljömärkta.Enstörreandelavekologiska vinerochandraalkoholhaltigadryckerharhotellkristina,sigtunastiftelsen,storabrännbo, Sigtunahöjden,IFLKämpastenochBrobyGård. Utbudetavekologisktiframtiden Diagram)4.$Det$är$glädjande$att$43$%,$16$stycken$restauranger,$har$ambitionen$att$öka$sitt$utbud$av$ miljömärkta$livsmedel$och$drycker$inom$den$närmaste$framtiden.$den$andra$halvan$bedömer$att$ utbudet$kommer$att$vara$detsamma.$ 6

8 KRAVNcertifiering TiorestaurangersvaradeattdeärintresseradeavattvetameromKRAVochKRAVI certifiering.underinventeringensåharekomatcentrumhaftkontaktmedorganisationen KRAV.Inovember2014såbesökteNinaNilssonfrånKRAVfyrastyckenavrestaurangerna. DärutöverharIFLKämpastenmeddelatattdeärpåvägattKRAVIcertifierasiginomden närmastetiden. Anledningaratthaellerintehaekologiskt Deflestaverkarinseochtyckaattdettamedmiljömärkningarärbra,detärdock anmärkningsvärtattnågratycks fåekologiskalivsmedelavleverantörernautanattfråga efterdet. Deflestavillvara duktiga ochförsökerhittavarorsomärmiljömärkta.enkock satex viharnorsklax.detfinnseninsikthosdeflestaatt dettaärrätt ochattdetär viktigtmedekologisktochfairtrade. Anledningartillattintehaekologiskt Mångahänvisartillattdehardetsvårtattfåvinstiverksamheten,underförstått miljömärktalivsmedelinnebärenmerkostnad. Någrakommentarer: "Jaggårefterpriserna,harvanligavaror,viharhöghyraochviharbilliglunch,brakvalitet menbilligtpris.detärsvårtattfådetattgåihopekonomiskt. Helarestaurangbranschenärprispressadochprisernapåmaträtterharsjunkitöveralltde senasteåren. Detharmedprisnivåernaattgöra,detäringensomvillbetalaförmiljömärkt,dåskullevi tappagäster.vidriververksamhetenförattfåvinst. "Ekogårinteattfålönsamt,jagmåstebetalaräkningar" "Detärbramedekologisktmenvimåstefålönsamhetochtänkapådetiförstahand.""Det ärsvårtattfådetattgårunt." Envanligkommentarvarocksåattingagästerfrågareftervarkenekologisktellersvenskt ochattgästernavillhabilligmat.restaurangensomordnarcateringtillsigtunakommun meddelarattintehellerkommunenställernågrakravpåekologisktochrättvisemärktkaffe ellermat.ekologisktblirdåenmerkostnadutanmervärde.ettundantagäriflkämpasten somuppgerattderasgästerställerkravochfrågarsamtvisaruppskattningöverhälsosam ochgärnaekologiskmat. 7

9 Detfungerarbramedvanligaråvaror."Detäringensomfrågarefterekologiskt.Endel frågarefterlaktosfritt.ingensomfrågareftervegetariskt,vihadeenrättengång,ingenville hadensåvitogbortden. Deflestavillhaenstor,billigöl. Folkvillhabilligt,kravfrånägarenatthasåbilligtsommöjligt. Viharförsöktmedekologisktmendetvaringengästsomvarintresserad.Detärpriset somäravgörandeförgästerna.dåligtmedintresseförekologisktimärsta,detverkarvara entrendhosstudenterochyngrepersoner. Kundernafrågarinte,bryrsiginte.Viharprovatekologiskespressopåfärskabönortill sammaprismenvifickingenuppskattningfrånkunderna,ingenlamärketilldet,såvibytte tillvanligabönor. "Viharmestarbetareochturister,devillhabilligmat""Arbetarevillhabilliglunchoch mycketmat. ViharprovatFairtradeImärktkaffemendetvarsämresmak,kundernaklagade,såvibytte tillbaka""detviktigasteärhurdetsmakar,ivarjefallföross". "Detäregentligenhemsktattdebesprutar.""Viharbaravanligthär""Kaffetodlaspåsåhög höjdattdetintebehöverbesprutas." "Förvånansvärtfåsomfrågarefterekoellersomfrågarommatensursprung överhuvudtaget. Hinderattökautbudethosdeintresserade Flerauttryckerattkvalitetenpåekologisktköttärojämnochiblanddärmedsämre. Enannananledningärattdeharsvårtattfåtillräckligtmedmiljömärktalivsmedelmed nuvarandeleverantör.detåterkommeräventillhuruvidagästernakommerattefterfråga det. Harsvårtattfåtillräckligmängdekologiskagrönsakerfrånnuvarandeleverantör,Martin ochservera. Omdeökarutbudetavekoberorpåomgästernabörjarfrågaefterdet."Dåändrarvi,det måstebörjadär." "Omvikommerattökaellerinteberorpåhurdetblirmedvaletochmomsen." Sorundaharlitedåligtutbudavekologiskagrönsakerutöverrotfrukter. Positivareaktionerochmotivationatthaekologiskt Härvisardetsighurviktigtdetärmeduppmärksamhetochintressehosmatgästernaoch ävensomidettafallmedinventeringen,attnågonutifrånengagerar,informeraroch inspirerar.därgästernavisaruppskattningochställerfrågorsatsarmangärnaytterligare. 8

10 Detvisarpåviktenavtexlistningarochdiplomering,uppmärksamhetimedia.Flerablev intresseradeavkravicertifieringvidmittbesökochfyraträffadeninanilssonfrånkravi november.enharnuföravsiktattcertifierasigisambandmednyasvanenicertifieringeni börjanav2015. Jagharhantänktöversaken,talatmedsinfruochson,ochvillprovanytt,kännermig inspireradochharlagatäppelmosavegnaäpplen.viskakollauppnågragårdarochsevad vikanhittasomärekologiskt. Vivissteinteattvivarsåbra,viskanoggåvidaremedKRAVIcertifieringundervåren. Viskaförsökaökainköpenaveko,skakollapåattbytautmejeriprodukternaiettförsta steg. JagvillhaliteKRAVochekologisktframöversommjölkochkaffe.Jagskabörjatänkapå miljömärkningarpåmat.harmiljömärktarengöringsmedel.viharslutatmedtigerräkor. Viförsökeralltidköpaekologiskt.Kycklingochgrisköttsaknas.Sökerekologisktoch närproducerat,villgärnahittasådantkycklingochgriskött.viharkörtekologisktunder långtidmeningenharuppmärksammatdet. Ärintresseradeochsägerattdekanstyraöverlunchernasjälvadärkandeev.ökadet miljömärktaframöver. Ägarensadirektatthankantänkasigatttainekologisktvin. IntresseradeavekologisktochKRAVIcertifiering,bådeköksmästareochrestaurangchef. Visionenärattköpasåmycketekologisktsommöjligt,kommunikationmed leverantörernavarjedagkringekoochpris. Vikommerattkompletteravinsidansåattvihar3vitaoch3rödaekologiskaalternativ. Försökersåmycketsommöjligt,harmålsättning30%miljömärkt.Svårtattfåfram volymerna. UPPFÖLJNING Ettevenemangmeddiplomeringavdebästarestaurangernaochettaktuelltseminarium voreenmycketbrauppföljningavinventeringen.detskullegevälförtjäntuppmärksamhet ochuppmuntrantillrestaurangernaattfortsättamedsininriktning.dennaaktivitet planerasattgenomförasisamverkanmedsigtunakommun. InförenrangordningochdiplomeringavSigtunasrestaurangerbehövsenkompletteringav enkäten.enjämförbarochexaktuppgiftomandelenekologiskainköphosderestauranger 9

11 somharuppgettenstorandelekologiskainköp(iprocentavinköpsvärdetunderförsta halvåret2014alternativtförhela2014).eventuelltkanföreningarnainförendiplomering äveninventeraderestaurangersomvisatintressemenavböjtmedverkanvidenförsta kontakt(sebilaga2). Föreningarnabörspridarapportensåbrettsommöjligt(SbMt,Naturskyddsföreningen Sigtunabygdensnätverkochhemsida,OmställningSigtuna,Sigtunakommun,Fairtrade stryrgruppen,ekomatcentrumsnätverkochhemsidor,konsumentföreningenstockholm, intresseraderestaurangerochkaféer,destinationsigtunam.fl.)ytterligareeninsats, tillsammansmedkrav,kanvaraattkontaktafleravdesomaviseratintresseför certifiering.ävenattkontaktadesomidagharnågrafåmiljömärktavarormensomvisat ettintresseförekologisktkanvaraavvärde.upprepadkontaktochinformationärviktigt förattskapa/medverkatillettbegynnandeintresse. ÖKADKUNSKAPOCHÖKATINTRESSE Inventeringenvisarhurviktigtdetärattgästerochkunderställerfrågorochkrav,även fråndenoffentligasektorn,somnärkommunenköperincatering.ävendesomärduktiga påekologisktblirinspireradeavdenuppmuntranochuppmärksamhetsommatgästerna visarochavinformationsinsatserochuppmärksamhetsomföreningarnasinventering innebar.denvisarpåettskriandeinformationsbehovavvadmiljömärkningarinnebärsamt behovavstödtilldesomärmedvetnaomekologisktochrättvisemärktochsomvillsatsa merpådet. InventeringenharväcktintresseförmiljömärktochFairtradeImärkthosfleraavSigtunas restauranger.denharletttillattfyrarestaurangerhartagitettförstastegmotkravi certifieringochattkravträffadedessafyrarestaurangerinovember.fleraharuttryckten viljaattbörjatänkapåmiljömärkningarochökaandelen.någraharvisatintresseattgå vidaremedenkravicertifiering.enrestaurangvillutökasinnuvarandecertifieringtilltvå KRAVImärken.Vårinventeringharsattenbollirullninghosdesomfunderatpåcertifiering menkanskesaknatkunskap,insiktellertid.detharävenvarituppskattatattbli uppmärksammadfördetpositivamiljöarbetesomutförs. Vårinventeringharbidragittillenökadmedvetenhetommiljömärkningar,KRAVI certifieringochekologiskaprodukterbådehosrestaurangernaochmatgästerna.detär äventroligtattytterligareettparrestaurangerkommerattblikravicertifierade.måletför föreningarnapåsiktärattfåsigtunakommunattblienavsverigesbästakommunerpå ekologisktinomhotell/konferensochrestaurang.dettaisinturkangeringarpåvattneti formavökatintresseförekologi,närproducerat,hållbarareochhälsosammarematvanor. Sigtunajanuari2015,uppdateradmaj2015. RapportfråninventeringavMonikaMarcolin. 10

12 11 Förytterligareinformation: ToveBjörlin EvaFröman NaturskyddsföreningeniSigtunabygden Ekomatcentrum 070I I sigtuna.naturskyddsforeningen.se

13 Bilaga1 RestaurangerochkaféermedstorandelekologisktochFairtradeNmärkt Härlistasibokstavsordningderestaurangerochkaféersomharettstörreutbudav miljömärktaoch/ellerfairtradeimärktaprodukterochsomharenklarambitionatt bibehållaochutökautbudet.vidlistningenavdebästarestaurangernaochkaféernahar hänsyntagitstillattdetfinnsenambitionmedatthamiljömärktochrättvisemärktochom detärlivsmedelochdryckfinnskontinuerligtiderasutbud. 1909)Sigtuna)stads)hotell,SvanenIcertifierade,lunch,alacarte. 32)Rum)&)kök,alacarte(sommarkrog,övrigtidförbokning). Broby)Gård(hotell/konferens). Herresta)Lada,kafévissahelger(sehemsida). Hotell)Anstalten,lunch,alacarte. Hotell)Kristina,KRAVochSvanenIcertifierade,affärslunch,(middagvidförbokning). IFL)Kämpasten(konferens) Radisson)Blu)Arlandia,)affärslunch,alacarte Sigtuna)folkhögskola,lunch,(förbokningvidstörregrupper). Sigtunahöjdenkonferens)&)hotell,SvanenIcertifierade,affärslunch,middag,evenemang. Sigtunastiftelsen,SvanenIcertifierade,alacarte. Stora)Brännbo,SvanenIcertifierade,vissaevenemangförallmänheten. Trattoria)Milano,)lunch,àlacarte.) Quality)Airport)Hotel)Arlanda,KRAVIcertifierade,affärslunch,alacarte. Restaurangerochkaféermedettmindreutbudavekologisktochrättvisemärkt Härlistasibokstavsordningderestaurangerochkaféersomharettmindreutbudav miljömärktaoch/ellerfairtradeimärktaprodukter(minst3produkter): BåthusetKrog&bar CaféValvet CaféMyntet FarbrorBlå Harrys LaFourchette O learys VenngarnSlottskafé VåfflanHamnkrog&bar KRAV3certifiering$innebär$minst$25$%$ekologiska$livsmedel$av$inköpsvärdet$inkl.$fisk.$$Svanen$innebär$ minst$5$%$ekologiska$livsmedel$av$inköpsvolymen$exkl.$vildfångad$fisk$och$skaldjur.$ $ $ 12

14 Restaurangerochkaféersominventerats:$ 1909Sigtunastadshotell 32Rum&kök Alanya BlåLaguna BrobyGård Brödboden BurgerBistron BåthusetKrog&bar CaféGuzzi CaféMilou CaféMyntet CaféValvet Cornerbar Dalton s Eurokrog FarbrorBlå FyraSmårätter Harrys HerrestaLada, HotellAnstalten HotellKristina IFLKämpasten IncredibleIndia/Leonardo Janneskök Kopparkitteln KrogenLiteTill LaCampana LaFourchette Mathörnan MatsuSushi Mingelkök&bar O learys RadissonBluArlandia Sigtunafolkhögskola SigtunaKrog Sigtunahöjdenkonferens&hotell Sigtunastiftelsen StoraBrännbo Strandgalleriet/cafégularummet Södergatanscaféochsalladsbar TantBrun Bilaga2$ $ 13

15 TrattoriaMilano VenngarnSlottskafé VåfflanHamnkrog&bar QualityAirportHotelArlanda Restaurangersomharavböjtmedverkanviddettatillfälleellervarsansvarigahar varitfrånvarande: Arlandastadgolfrestaurang(intresserade) ClarionhotelArlanda(intresserade) KaféSjösidan/Sigtunakulturgård(säsongsöppet) Märstakrog Nondini Paul slunch&deli(intresserade) RCChocolat Roserbergsslott SSPArlanda Sigtunagolfrestaurang(intresserade,säsongsöppet) Sigtunawokochsushi Steningekökochskafferi(intresserade) Steningevik(intresserade) 14

Ekologiskt och Fairtrade på restauranger och kaféer i Sigtuna kommun

Ekologiskt och Fairtrade på restauranger och kaféer i Sigtuna kommun Ekologiskt och Fairtrade på restauranger och kaféer i Sigtuna kommun Rapport av Monika Marcolin, januari 2015. På uppdrag av Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Ekomatcentrum, i samverkan med Sigtuna

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg 0500-49 87 50 arenaskovde@skovde.se www.arenaskovde.se www.facebook.com/arenaskovde Egnells Väg 1, Skövde Koordinater: 58.393858 N 13.839017 E Varför Arena Skövde? Närhet Placeringen centralt i Skövde

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet PROMEMORIA Kansliet Elisabeth Nordström 2011-02-17 Dnr: 2011/0012 Styrelsen Sammanträdesdatum: 2011-03-07 Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet Motion har inkommit från Anders Lago

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Rådgivningsrapport. Piteå kommun. Upphandling av El. Dick Hedquist. november 2012

Rådgivningsrapport. Piteå kommun. Upphandling av El. Dick Hedquist. november 2012 Rådgivningsrapport Upphandling av El Piteå kommun Dick Hedquist november 2012 Upphandling av El 2012-11-29 Dick Hedquist Namnförtydligande november 2012 Piteå kommun Upphandling av El Innehållsförteckning

Läs mer

Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Plats och tid Stadshuset, plan 1, Översikten, kl. 13.30- Ledamöter och ersättare Beslutande Leif Karlsson (s) ordf Solveig Lindblom(s) Anniola Nilsson(m) Ersättare Kjell Arvidsson (c) Ulla Jansson(s) Ulf

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

vi vill ge dig det rätta ljuset

vi vill ge dig det rätta ljuset ljuset från varberg vi vill ge dig det rätta ljuset Samtidigt som vi har skapat oss en position som Sveriges ledande tillverkare av hembelysning har vi utvecklat ett sortiment för offentlig miljö hotell,

Läs mer

Sammanfattning av kvalifikationer

Sammanfattning av kvalifikationer Curriculum Vitae Fållnäsgatan 89 September 2011 122 48 Enskede Sverige + 46 8 600 00 51 + 46 701 105 115 tonica@klasonconsulting.com www.klasonconsulting.com Födelsedag; 27 september 1967 Sammanfattning

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Ljudfabriken. Företagspresentation 2014. Antenn Mobilnät TV Nätverk Hemelektronik. Fax: 072-723 33 77 E-post: info@ljudfabriken.se

Ljudfabriken. Företagspresentation 2014. Antenn Mobilnät TV Nätverk Hemelektronik. Fax: 072-723 33 77 E-post: info@ljudfabriken.se Ljudfabriken Antenn Mobilnät TV Nätverk Hemelektronik Företagspresentation 2014 Adress: Sandviksvägen 10 691 52 KARLSKOGA SVERIGE Telefon: 0586-333 77 Jourtelefon: 073-337 76 70 www.ljudfabriken.se Fax:

Läs mer

Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg)

Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg) Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 Åtgärder

Läs mer

EGENTILLSYN. - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram

EGENTILLSYN. - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram EGENTILLSYN - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram Egentillsyn innebär idag kunskap och ansvar för alla verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen. Genom att ta fram ett egenkontrollprogram

Läs mer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer MER ÄN BARA TVÄTT Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer och Lennart. Det bästa av två världar

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Kontor för Kommunförbundet Skåne

Kontor för Kommunförbundet Skåne Datum 2010-01-21 Beteckning Kenneth Gravin 046/0709-719945 kenneth.gravin@kfsk.se Kontor för Kommunförbundet Skåne Bakgrund Regionhuset i Lund har sålts till Wihlborgs och Region Skånes verksamhet kommer

Läs mer