Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län"

Transkript

1 Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad , rev

2 PLANENS HUVUDDRAG Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för nybyggnad av en vinterarena, förbindelsegång, servicebyggnader samt parkeringsplatser. Bakgrund Frostavallen tar varje år emot upp cirka besök. Besökande utgörs dels av konferens- och hotellgäster till Frostavallen hotell- och konferens samt vandrarhemmet, dels av besökande till områdets anläggningar för friluftsliv; badplats, vandringsleder, pulkabackar, amfiteater, grillplatser m.m. Anläggningarna är ett populärt resmål med ett stort upptagningsområde som förutom södra Sverige också omfattar Danmark och Tyskland. Området ägs av Höörs kommun och Frostavallen hotell och konferens AB. Vintrarna i södra Sverige är opålitliga vilket leder till osäkra skidsäsonger för de som vill åka skidor eller vintersporta. Frostavallen har lång tradition när det gäller vintersport, friluftsliv och andra arrangemang som Skånedagarna, mässor mm. Dessa aktiviteter har minskat betydligt under en ganska lång tidsrymd, vilket gjort att antalet besökande till området avtagit. För att göra vinteraktiviteter mindre väder- och säsongsberoende och för att ge möjlighet till vintersport hela året vill IQuity Development samt AB Frostavallen hotell- och konferens bygga och driva en inomhushall med längdskidspår samt pulkabacke, minislalom, trickbacke m.m. Hallen och anläggningarna gör det möjligt att vintersporta året runt i södra Sverige vilket innebär ett minskat långväga resande till norra Sverige och därmed minskad miljöbelastning. Frostavallen hotell- och konferens har beräknat att vinterarenan kommer att generera upp till nya besök per år, varav cirka är skidåkare. En sådan utveckling är till viss del en återgång till den besöksfrekvens som fanns innan den stora nedgången skedde, omkring år Sammanlagt kommer Frostavallen att ta emot cirka besök per år, lika många som Skånes Djurpark har idag. För Höörs kommun innebär satsningen en förväntad turistekonomisk omsättningsökning inom sektorer som logi, restauranger, nöjen, handel, turistaktiviteter och övrig konsumtion. PLANDATA Frostavallens fritidsanläggningar med konferenshotell, vandrarhem, badplats m.m. är belägen ca 4 km norr om Höörs centrum och station. Området för vinterarenan ligger väster om väg 21 och har en yta av ca 6 ha vilket ger plats för vinterarenan med tillhörande parkering mm. All mark ägs av Höörs kommun. Detaljplanen omfattar även parkering öster om väg 21 där marken äga av Frostavallen hotell och konferens. Planområdet redovisat på ortofotokarta 2

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplan Höörs kommun 2002 I gällande översiktsplan, Översiktsplan Höörs kommun 2002, ingår planområdet i området Frostavallen-Skånes djurpark, som betecknas Område för friluftsliv och turism. En fördjupning av översiktsplanen ska upprättas för att bevara och utveckla de kvaliteter som finns i hela det område som omfattas av riksintresse för friluftslivet. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. Samrådsförslag Översiktsplan 20 I samrådsförslag till Översiktsplan 20 har målsättningen och inriktningen utvecklats enligt följande beskrivning: Målsättningen är att utveckla friluftsliv, rekreation och boende. Ringsjöarna och Frostavallen med den höglänta mellanbygden i norr förknippas med Höör. Det varierade landskapet med olika naturmiljöer och ett omväxlande odlingslandskap erbjuder höga upplevelsevärden som kan förstärkas och utvecklas. Frostavallen och Skånes Djurpark med dess anläggningar och det omgivande landskapet har stor kapacitet och möjligheter till utveckling. Sammantaget finns det kvaliteter och särdrag ur rekreations-, friluftsliv- och turistsynpunkt som till viss del är kända men som kan utvecklas i ett program för utvecklingen av området kring Ringsjön och Frostavallen. Höör har fortfarande en identitet som vintersportort. Skidor, pulka- och skridskoåkning är uppskattat av många och ett starkt skäl att besöka Höör de år det är ordentliga vintrar. Planerna på en åretruntanläggning för skidåkning vid Frostavallen är intressanta och kommer, om de genomförs, kunna stärka Höörs identitet och varumärke som frilufts- och vintersportort. Friluftslivet förändras också över tid och nya fritidsaktiviteter dyker upp. Kommunen ska aktivt verka för att utveckla besöksnäringen för att stärka Höör som en attraktiv destinations- och besökskommun. En utmaning är att få besöksnäringen att utvecklas i riktning mot en större andel åretrunt turism samt på ett sätt som stärker kommunens varumärke. Besöksnäringen, har blivit en allt viktigare bransch i kommunen. Antalet anläggningar har ökat samtidigt som inriktningen och efterfrågan på olika produkter ständigt förändras. Det centrala läget i Skåne, de goda kommunikationerna med övriga Sverige, Danmark och kontinenten är värdefulla förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Antalet konferensanläggningar är stort och gör att många besöker Höör både över dagen och för längre perioder. Skånes Djurpark är den anläggning som lockar flest besökare Storstugan 3

4 Detaljplan för Långstorp 1:84 och medverkar till att sätta Höör på kartan. Frostavallen har gamla anor som friluftsområde. Vandringslingorna har renoverats och kommunen planerar för att områdets inriktning mot frilufts- och rekreationsområde förädlas. I samrådsförslaget Översiktsplan 20 redovisas Frostavallen-Dagstorp som kommunens mest viktiga område för rekreation, friluftsliv och besöksnäring. Här anges också att samverkan mellan de olika aktörerna är viktig för att utveckla området som besöksmål samt att en inomhusarena gör att områdets karaktär som plats för fritidsaktiviteter och vintersport kommer att förstärkas betydligt. Nybyggnaden gör att skidsäsongen kan förlängas till att pågå året runt. NORRA RÖRUM å Allarp TJÖRNARP Dagstorp Bostadsområde Utredningsområde bostäder Hallaröd Utredningsområde bostäder / Frostavallen Verksamhetsområde HÖÖR Munkarp Planerade vägar, 23, E22 Ageröd Område för friluftsliv ÖP 20 samrådsförslag, utdrag ur markanvändningskarta Långstorp Dagstorpssjön Stugby Vaxsjön Västra Nyrup Frostavallen Ekastiga Skånes djurpark Camping Holma HÖÖR ÖP 20 samrådsförslag, natur- och friluftsområden, Frostavallen-Dagstorp 4

5 Riksintressen, Området omfattas av riksintresse för friluftsliv där beskrivningen innehåller en inriktning mot vintersport. Det pågår ett projekt på länsstyrelsen och centrala verk att uppdatera alla riksintresseområden, men någon ny värdebeskrivning eller områdesavgränsning har inte redovisats. Grunden för riksinresseområdet är, enligt gällande beskrivning, att Landskapet i området är mycket variationsrikt, småkuperat och omväxlande med grusåsar, markerade dalgångar och även vulkanrester s.k. basaltkupper. Naturen domineras av skogsområden, både lövskog och gran, som inramar betsesmarker och slåtterängar. Vidare finns ett antal sjöar i området bl.a. en av länets få relativt näringsfattiga sjöar, Dagstorpssjön. Inom området finns även en del fornlämningar. Det stora turistintresset koncentreras till Frostavallens fritidsanläggningar i centrum samt till Skånes djurpark med Stenåldersbyn. Frostavallen är en av Skånes mest besökta vintersportplatser. Här finns möjlighet till både slalom- och turåkning. Frostavallsområdet är dessutom av väsentlig betydelse som ströv- och rekreationsområde. Här finns ett flertal markerade ströv- och vandringsleder. Bad och fiskemöjlighter finns bl a Vaxsjön intill Frostavallens fritidsanläggning. Tillgängligheten är god genom områdets centrala läge i Skåne. Allmänna kommunikationer kan användas. Riksintresseområdet omfattar 3800 hektar jämfört med området för vinterarenan som berör 6 hektar, varav större delen utgörs av grusytor för bollplan och parkering. Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av planerad vinterarena. Pågående arbete med planering av hela Frostavallens friluftsanläggningar och kommande fördjupning av översiktsplanen ska säkerställa de värden som omfattas av riksintresset. Målsättningen med planerna är att säkerställa riksintresset friluftsliv och att Frostavallen behåller sin ställning som centrum för friluftslivet, i kommunen och även i regionen. För att hela området ska utvecklas på ett positivt sätt bör de olika intressenterna samverka. Hässleholms kommun Klippans kommun NORRA RÖRUM Rönneå Dagstorp TJÖRNARP Hallaröd F4 Frostavallen Munkarp HÖÖR Ageröd Eslövs kommun V. Ringsjön Hörby kommun Ö. Ringsjön SNOGERÖD Rolsberga Löberöd ÖP 20 samrådsförslag, riksintresse friluftsliv 5

6 Naturreservat, strandskydd. Cirka 500 m söder om området finns Ekastiga naturreservat. Naturreservatet berörs inte av anläggningen.öster om området finns strandskyddsområde (områdesskydd enligt 7 kap MB) som sträcker sig hundra meter från Vaxsjöns strandlinje inåt land och ut i vattnet. Syftet med strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna och att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten. Kulturmiljö Kulturmiljövårdsprogram Frostavallen och Skånes djurpark finns upptagna i länsstyrelsens förslag till kulturmiljövårdsprogram för Skåne. Frostavallen beskrivs som en frilufts- och konferensanläggning med flertalet byggnader för bland annat hotell och restaurang. Storstugan är en av anläggningens äldsta byggnader med plats för 300 personer. På området finns en amfiteater och vandringsleder. Hagstadstugan, en ryggåsstuga med delar från 1700-talet, är öppen för visningar och utställningar. Som motiv för bevarande står: Frostavallen och Skånes djurpark är viktiga fritidsmiljöer med flera äldre anläggningar. Båda har socialhistoriskt värde och visar det ökande behovet av fritidsanläggningar och semesterhem under 1900-talet. BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Med behovsbedömning menas att kommunen bedömer om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte; man bedömer alltså om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt kriterierna i PBL 4 kap. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detaljplanen ska ta i anspråk mark för ändamålen idrottsområde, arena för vintersport, fritidsverksamhet och samlingslokal samt en gångbro. Kommunen bedömer att planens genomförande kan antas få betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 KAP 34 första stycket. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför upprättas. 6

7 FÖRUTSÄTTNINGAR Mark och vegetation Frostavallen är beläget i Mellanskånes risbygd med stora kuperade områden med bokskog och små gårdar vilka präglar hela riksintresseområdet för friluftsliv. Området har varit bebott sedan mycket länge. De många stengärdena i skogen vittnar om att marken brukats. Bokar och ekar med vida kronor har liksom de många enarna vuxit upp i ett halvöppet beteslandskap. Området för vinterarenan består till största delen av en grusyta som används som parkering, fotbollsplan, mässområde, husvagnsuppställning m.m. I den nordöstra delen tangerar anläggningen ett område med bokskog och berör ett bestånd av ungskog med björk, sälg m.m. I söder finns ett äldre bestånd av björk, asp och al samt ungskog av björk m.m. Dessa områden kommer inte att beröras i någon större utsträckning av anläggningen. På nuvarande grusyta väster väg 21 finns en baspunkt för vandringsslingor och cirka 50 parkeringsplatser avsedda för vandrare och badgäster samt uppställningsplatser för bussar. Övriga grusytor inklusive grusplanen kan rymma ytterligare parkeringsplatser vid större evenemang., utställningar m.m. Området är i huvudsak plant men i den norra delen finns nivåskillnader. Skåneleden Skåneleden Befintliga förhållanden och planområde Pulka-/skidbackar Vandrarhem Bollplan Badplats Bollplan Utställning ~500 P ~50 P Amfiteater Storstugan Hotell Befi ntliga anläggningar, ytor, parkering mm 7

8 Strandskydd Området ligger nära, men inte i direkt anslutning till Vaxsjön, där strandskyddet är 100 meter från strandlinjen. Planerad anläggning berörs inte av strandskyddat område. Fornlämningar, kulturvärden och historik Fornlämningar En arkeologisk utredning har utförts för området. Vid fältundersökningen påträffades i norr ett 20-tal ej tidigare registrerade röjningsrösen och en eventuell husgrund och i söder ett 15-tal röjningsrösen och två möjliga husgrunder. Mörkblå punkter inom RAÄ 706 visar på högar med sten från brytningsverksamhet. Redovisade områden får inte exploateras utan vidare utredning eftersom de registreras som fornlämning. Kulturvärden Frostavallen är en frilufts- och konferensanläggning med flera byggnader för bland annat hotell och restaurang. Storstugan är en av anläggningens äldsta byggnader. Amfiteater, klockstapel, bobsleighbanan, de öppna markerna och vandringslederna är också viktiga kulturmiljöer. Skånes djurpark öppnades för allmänheten 1952 som ett komplement till Frostavallen. År 1985 invigdes campingen med servicehus och vandrarhemmet Grottbyn. Djurparken expanderade under hela 1990-talet och en ny entrébyggnad med konferens och kontor invigdes Frostavallen och Skånes Djurpark är viktiga fritidsmiljöer med flera äldre anläggningar med stort socialhistoriskt värde. Amfi teatern Hagstadsstugan, ryggåsstugan Karta arkeologisk utredning Kulturmiljöprogram, Länsstyrelsen. Frostavallen-Skånes Djuparkpark 8

9 Historik Frostavallen invigdes 4 dec Dess historia börjar dock redan 1931 med att Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, sedermera Skid- och friluftsfrämjandet, började anlägga skidspår och vandringsleder, byggde hoppbacken och arrenderade ödetorpet som värmestuga. Året därpå köpte de den första delen av området. Arbetsmarknadskommissionen åtog sig 1933 att anlägga en tillfartsväg från Jularp och vägar inom området. De rensade även marken från sten som sen användes till att bygga en bobsleighbana och en amfiteater som läktare vid Tingsplatsen. De anlade också grunderna till sportstugorna och storstugan. Storstugan används fortfarande som restaurang byggdes gästgården med 104 bäddar. Frosta Härad Hembygdsförening flyttade 1942 en ryggåsstuga från Hagstad i Norra Rörum till Tingsplatsen för att skapa ett litet hembygdsmuseum. I Vaxsjön anlades 1943 en simanläggning med ett hopptorn och en barnbassäng omgärdad av bryggor.ytterligare byggnader och anläggningar tillkom fram till 1950-talet, bl a två militärbaracker från Överkalix, Lillgården kallad, ett ställverk från Höör som byggdes om till kaffeservering vid Vaxsjön, en bastu, en curlingbana som senare blev tennisbana samt friidrottsplatsen där gräsfotbollsplanen ligger idag. Av några byggnader finns idag endast grunderna kvar, andra har byggts om, flyttats, bytt funktion eller försvunnit helt kompletterades vintersportanläggningen med slalom- och störtloppsbana på Djuraliden, 2 km från Frostavallen, något som då gjorde Frostavallen till Nordens mest omfattande vinterportanläggning. Väster om vägen anlades i början av 1960-talet teknikbackar och två skidliftar. Det sport- och friluftslivsengagemang som karaktäriserar Frostavallens första decennier speglar också Sveriges idrottshistoria.anläggningarna har använts för en rad evenemang som midsommarfirande, konserter, Skånedagar och mässor där företag visade upp sina produkter byggdes nya gästgården och kursgården. Samma år byggdes Storstugan ut till sin nuvarande storlek. Från mitten av 80-talet började området förfalla. Fastigheten styckades 1997 efter att stora investeringar gjorts i framför allt hotell och konferensanläggningen. Frostavallen har varit delad mellan två privata ägare tills kommunen 2004 köpte den större fastigheten. År 2007 köpte kommunen en större bostadsfastighet väster om vägen. Flygfoto från1930-talet. Till vänster hoppbacken, till höger Storstugan, amfi teatern och bobsleighbanan 9

10 Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts för området. (Geoexperten RS AB) Berggrunden inom området utgörs av urberg, företrädesvis granit. Sannolikt förekommer det ytterligare områden med berg i dagen eller under ett mycket tunt jordtäcke.djupet till berg är ringa inom området eller bedömt mellan 1 och 4 m. Jordlagren för grusplanen i sydväst samt lågpartiet i sydost utgörs överst av fyllning. Under fyllningen finns grusig sand och sandig morän med sten till mer än 1,6 å 3,3 m djup. l den västra och södra delen av grusplanen kan organisk jord bestående av torv förväntas under fyllningen. Förekommande jordlager bestående av sand och morän har gynnsamma bärighets- och sättningsegenskaper vid påförande av belastningar. Nya byggnader kan grundläggas på sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor eller utbredda grundplattor i naturlig organisk jord eller befintlig/ny kontrollerad fyllning. Sten och block på grundläggningsnivån ska bytas mot stenfritt material. Organisk jord bestående av torv är sättningsgivande vid belastning. Vid förekomst av torv måste denna bytas mot kontrollerad fyllning. Torv har påträffats i anslutning till den sydvästra delen av området samt i planerad parkeringsyta i sydost. Förekommande jord bedöms som medelsvårschaktad med normal maskinutrustning beroende på rikligt med sten- och blockförekomst. Brytning av rösberg och sprängning av berg kan förväntas. Morän och sand kan användas för uppfyllnader och nivelleringar under byggnader, vägar, etc om arbetet utförs under torra väderleksförhållanden. Schaktarbeten kan utföras med slänt om utrymme för detta finns. Vid schaktning under grundvattenytan flyter sanden igen. Vid måttlig grundvattenavsänkning (max 0,5 m) kan dränkbara pumpar användas. Vid större avsänkning krävs avsänkning enligt vakuummetoden (wellpoints) alternativt fördikning. Tekniska anläggningar Området för vinterarenan på Långstorp 1:84 ligger intill område för bostadsbebyggelse som utreds för framtida anslutning till kommunal vatten- och spillvattenförsöjning. Allmän dagvattenförsörjning kan bli aktuell för området. El är framdraget till området eftersom det tidigare funnits belysningsstolpar på grusplanen och i skidbackarna har det funnits eldragna stolsliftar. Frostavallens fritidsanläggning och strövområde Frostavallens fritidsanläggning består av hotell- och konferensanläggning, vandrarhem, badplats, amfiteater, vandringsslingor med baspunkt, strövområden, båtplatser, fiskebryggor, kanotuthyrning. Hotell-och konferensanläggningen har ca 70 rum med totalt ca 0 bäddar. Det finns 15 konferenslokaler, den största har 240 platser. Kopplad till konferensanläggningen finns Storstugan som används som restaurang, i huvudsak för konferenser, men även för andra arrangemang. Vandrarhemmet ägs av kommunen men arrenderas ut till privat operatör och tillhör Svenska Turistföreningens vandrarhem. Vandrarhemmet har både boende i korridorrum och i parstugor med eget pentry, toalett och dusch, totalt 46 bäddar. Vid Vaxsjön finns badplats med bryggor, grillplatser och toaletter. Längs Vaxsjöns strand finns båtplatser och bryggor för fiske. Det finns fem markerade vandringsleder/slingor som är mellan 2,8-9,9 km långa. Tre av dessa, varav en är handikappanpassad, utgår från Frostavallens baspunkt för vandringsslingor medan två utgår från baspunkt vid Dagstorpssjön. Frostavallens baspunkt ligger väster om väg 21 och innehåller infotavla, toalett, parkering och grillplats. Baspunkten kommer att få ett nytt läge inom Frostavallens fritidsanläggning. Det finns ytterligare platser med informationstavla, toalett och parkering inom Frostavallsområdet. Skåneleden från Nord till Syd och från Ås till ås passerar Frostavallen. Strax väster om området går Pilgrimsleden mellan Höör och Hallaröd. 10

11 Teckenförklaring läge för vinterarenan stigsystem rastplatser grillplatser badplatser Frostavallens strövområde Vinterarenan Vandrarhem Stugor Frostavallen Storstugan Hotell Konferens tidigare alternativ entré Skånes djurpark Café björnberget Entré/shop Skånes djurpark Camping 500 m Frostavallen - Skånes Djurpark 11

12 FÖRSLAG Föreslagen vinterarena Vinterarenan ska innehålla längdskidspår i fyra plan samt en anläggning för kombinerad pulka- trickoch minislalomåkning mitt i hallbyggnaden. Måtten på hallen är 100x150 m och höjden är cirka18m. Längdskidspåren, som går utmed ytterväggarna, har en total längd av cirka 2 km och har plats för sex spår i bredd. Spåren klättrar uppåt med olika lutningar och däremellan finns plana partier. Från högsta punkten ska det vara möjligt att åka tillbaka till startpunkten, dels i en svagare lutning, dels i en brantare nedfart. Från Storstugan, där omklädning och incheckning kommer att ske, kommer det att gå en förbindelsegång till vinterarenan. Inne i hallbyggnaden finns toaletter, uppehållsrum, teknik- och servicerum samt plats för spårmaskin. Under kullen i mitten av hallen kommer det att finnas rum med olika funktioner och en idé är att det ska vara möjligt att åka skidor genom kullen och där få förtäring. Till hallbyggnaden ska det vara möjligt att ansluta containrar, paviljonger, tält m.m. som behövs vid större arrangemang och tävlingar. Vid sådana tillfällen släpps publiken in genom entrébyggnad utanför hallen eller genom entré i hallen. Vinterarenan kommer att anläggas direkt på marken. Golv kommer inte att finnas, utom i toaletter, uppehållsrum, teknik- och servicerum. Spåren ska, på den lägsta nivån, så långt möjligt följa den naturliga terrängen som sparas inne i bygganden. På så vis undviks schaktning och onödiga ingrepp i terrängen. Illustrationsplan

13 Gestaltning Byggnaden kommer i huvudsak att ligga på grusplanen väster om väg 21. Jämfört med sökt bygglov har byggnaden i denna detaljplan flyttats längre från fastigheterna i väster genom den vridits så att det sydvästra hörnet kommer cirka 30 m från fastighetsgränsen samtidigt har den skjutits 15 m åt norr. Avståndet till vägen är 180 m och till samfälld väg i söder 80 m. I norr kommer hallen att anpassas till befintliga kullar och klättra cirka 3-5 m upp i kullarna. I sydväst berör hallen en mindre höjd med berg i dagen. Avsikten är att berget ska synas inne i byggnaden. Det är angeläget att anläggningen får en god och tilltalande utformning. Med hänsyn till anläggningens betydelse, både till funktion och som varumärke för Frostavallen och kommunen, får den gärna sticka ut och markera att den är en attraktion väl värd ett besök. Färgskalan bör väljas med omsorg och kan med fördel ges en ljus ton som associerar till kyla och snö men med inslag av trä i fasaden. Ljus och skyltar placeras naturligt på den östra fasaden, vänd mot vägen och parkeringen. Gångförbindelsen inomhus, som ansluter skidhallen med Storstugan, kommer när den passerar väg21 att utgöra en port till området och på så vis annonsera vinterarenan. Denna förbindelse kommer att användas av de skidåkande. På så vis förbinds området väster om väg 21 med baspunkt för för vandringsleder, skid- och pulkabackar med området vid Vaxjön med badplats, fiske och vandringsleder. Det är viktigt att gångbron utformas med hög kvalitet och med god utformning i förhållande till omgivningen. I plan görs ett övergångsställe som utformas så att det blir så trafiksäkert som möjligt. Vy med gångförbindelse och vinterarenan Fotomontage vy från väg 21

14 Skidhallen har placerats så att den, trots sin storlek, ska märkas så lite som möjligt i omgivningen, men ändå synas. Från vägen kommer befintlig kulle med träd i öster att till största delen skymma den norra delen av hallen. Längs vägen finns vegetation, både norr och söder om infarten till parkeringsplatserna. Vegetationen är inte så tät eller hög vilket gör att hallen till viss del kommer att synas och därmed annonseras mot vägen. Mellan bebyggelsen och samfälld väg i söder finns dels en liten höjdrygg, dels en vegetationsridå, cirka 50 m djup, som kan förtätas. I väster, mot befintlig bebyggelse finns en trädridå, där höjden på träden varierar mellan 16 och 19 m. Här anläggs en trädbevuxen vall för att skärma av vinterarenan från bebyggelsen i väster. Gångförbindelsen östra del, som ansluter till Storstugan, har med hänsyn Storstugans stora kulturhistoriska värde fått varsamhetsbestämmelsen k. Det innebär att utformningen av gången ska ta hänsyn till Storstugans tidstypiska arkitektur med sin mörkmålade träpanel, gråstensmurar, vita putsfasader samt stenmurar. väg 21 Granbackavägen Vinterarenan från söder väg 21 Granbackavägen Vinterarenan från väster 14

15 Gång- cykel och kollektivrafik Frostavallen ligger vid väg 21 som ansluter till väg cirka tre km söderut. Gång- och cykelbana har färdigställts under 2011 på sträckan från tätorten vid Åkersbergsgatan till Frostavallen fram till vandrarhemmet. Motivet för utbyggnaden var behovet av att skapa en gång- och cykelvägen för rekreation och friluftsliv till målpunkten Frostavallen. Cykelbanan är mellan 1,5-2,5 m och vägen är 6,4 m bred. I samma projekt ligger utbyggnad av cykelvägen till Skånes djurpark, med planerad byggstart Genom att bygga cykelvägen har tillgängligheten och trafiksäkerheten till Frostavallen ökat markant. Trygg gångförbindelse planeras för passage över väg 21 i höjd med vinterarenan och Storstugan. Vägen trafikeras av cirka 590 fordon/dygn varav cirka 30 är lastbilar. Till området norr om Frostavallen bedöms trafiken vara liten. Med en besöksvolym i samma storlek som Skånes djurpark, besökande/år, beräknas trafiken öka till cirka 1100 fordon/dygn på väg 21. Frostavallen ligger tre kilometer från Höörs station som trafikeras av Öresundståg mot Lund-Malmö- Köpenhamn-Helsingör mot Hässleholm-Älmhult-Växjö-Kalmar samt mot Karlskrona och Pågatåg mot Lund-Malmö-Ystad Simrishamn samt mot Hässleholm -Kristianstad. Från stationen går bussar till Frostavallen och Skånes djurpark. Tidtabellen innehåller 7 turer på vardagar och 4 turer på lördag och söndag. Höörs kommun har tillsammans med Skånetrafiken arbetat fram ett förslag till utökad trafik med turer/ dag alla dagar i veckan om vinterarenan kommer till stånd. Hållplats finns längs väg 21 i höjd med storstugan och hotellet. Frostavallen Skånes djurpark Järnvägsstation Busstrafik med större hållplatser, Gång- och cykelvägar, byggd gångavstånd 500 m planerad 15

16 Biltrafik och parkering Biltillfart till vinterarenan och Storstugan sker från väg 21. Till vinterarenan i väster utnyttjas befintlig tillfart som förbättras när det gäller lutning och sikt. Storstugan och hotell/konferensanläggningen får två in- och utfarter för att nå parkering och angöring vid storstugan och hotellet. Separat infart enbart för varutransporter m.m. anläggs för att nå inlastning till kök och förråd. På övriga sträckor längs väg 21 införs in- och utfartsförbud. Längs den samfällda vägen i söder kommer det inte finnas någon biltillfart till vinterarenan och där redovisar plankartan in- och utfartsförbud. I dagsläget finns parkeringsplats för 100 bilar, för hotell och konferensanläggningen behov, intill hotellet och storstugan. Den kommer att utökas så att den rymmer cirka 145 bilplatser samt angöringsplats för buss och bil. Parkering kommer att utformas så att den ger ett effektivt trafikflöde som minskar risken för köbildning. Angöringsplatsen ligger nära Storstugans entré där receptionen och ingången till vinterarenan kommer att finnas. Parkeringsanläggningen är utformad så att bussar kan köra fram till storstugans huvudentré för att släppa av resenärer. Bussarna kör därefter vidare och parkerar på särskild anvisad plats väster om vägen. Väster om vägen finns redan parkeringsplatser och här anläggs en ordnad parkering med plats för cirka 230 bilar och 5-10 bussar. Här finns också plats för bussar som kan angöra vinterarenan vid större evenemang. Intressenterna som ska driva vinterarenan har beräknat att arenan som mest kommer att attrahera besökare per år varav är skidåkare. Besöken kommer främst att ske under för- och eftersäsong, det vill säga oktober - mars. Bedömningen är att störst antal skidåkare kommer att utnyttja arenan tiden innan vasaloppet, då det uppskattas att det som mest kommer att vara personer som tränar. Frostavallen har olika aktiviteter som attraherar besökare vid olika tider på året och på olika veckodagar. Anläggningarna i Frostavallen kommer att utnyttjas fler antal dagar per år jämfört med dagens situation men med en relativt jämn besöksfrekvens. Aktiviteter som är aktuella för besökande är: vinterarenan, konferensanläggningen, hotellet, badplatsen, vandringslederna, pulkabackar, evenemang/ amfiteatern. Vid beräkning av behovet av parkeringsplatser är inriktningen att försöka samutnyttja bilplatserna för de olika aktiviteterna vid olika årstider och veckodagar. Det har gjorts en bedömning att cirka 25 % samåker i bil, att skidföreningar i viss utsträckning kommer i minibuss samt att ett antal besökande utnyttjar de allmänna kommunikationerna. Se tabell nedan. okt-mars april-maj juni-sept vard lö-sö vard lö-sö vard lö-sö Vinterarenan Hotell/konferens Badplats Vandringsleder Pulkabackar Evenemang,amfiteater Summa bilplatser Vid större evenemang, med många besökande och publik, utnyttjas parkeringsplatser i Höörs tätort och publiken bussas till och från Frostavallen. Parkeringsplatserna i Frostavallen används vid sådana tillfällen av deltagarna, funktionärer med flera. 16

17 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Vinterarenan ligger utanför kommunens verksamhetsområden men anläggningen kommer att anslutas till kommunens vatten- och spillvattensystem. Från befintlig ledning söder om hotellet dras ny ledning så att vinterarenan kan anslutas. Dagvatten Dagvattnet från tak, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor renas och flödesutjämnas innan det avleds till Vaxsjön. Exploatören ansvarar för avledning och omhändertagande av dagvatten genom utbyggnad av ett dagvattensystem samt genom att anordna dagvattendamm för rening och flödesutjämning innan vattnet når Vaxsjön. I detaljplanen har avsatts en yta på 1500 m 2 för dagvattenanläggning, flödesutjämning och rening. På illustrationsplanen redovisas en öppen vattenyta på ca. 800 m 2. Dagvattnet från ett mindre område i sydväst, med skogsridå och fornminnen, kommer även i fortsättningen att avledas via befintligt dike inom fastigheten och därefter ut till dike längs den enskilda vägen. Inget dagvatten från anläggningen kommer att avvattnas till vägdiket. I samband med uppförande av vinterarenan sker en förändring av ytorna inom området, hallbyggnaden uppförs och vissa av de kringliggande ytorna förändras. Hårdgörning av ytor kommer att begränsas och utförs endast där slitaget är störst. Det innebär att infartsvägen till parkeringen och entrétorget intill arenan hårdgörs. Parkeringsplatserna vid vinterarenan kommer att vara grusade vilket ger fördröjning av dagvattnet. Takytan på vinterarenan är den största ytan som samlar in vatten. Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas om hand och fördröjas lokalt inom detaljplaneområdet i enlighet med kommunens dagvattenpolicy. Dagvattentredningar har utförts av konsultfirman Dagsgårds, Frostavallen 365, Dagvattenhantering med grönt tak och Dagvattenhantering 100 års regn Syftet med utredningarna är att dels fastställa om det erfordras fördröjningsmagasin för att inte belastning på omkringliggande område ska öka då tidigare grusyta bebyggs, dels att fastställa hur ett så kallat 100-årsregn påverkar omkringliggande områden då en tidigare grusyta bebyggs. Som underlag för bedömning av dagvattenflödet har gjorts en uppskattning av avrinningsområdet, vinterarenaområet och omgivande områden som avvattnas till dagvattendammen. För avrinningen och beräkning av magasinsvolym användes 5-årsregn vid dimensionering. En kontroll har gjorts även för erforderlig volym för ett 100-årsregn men har inte satts som dimensionerande. Det mest extrema är om taket är mättat på vatten vid 100-årsregn. Inom avrinningsområdet ger bedömningen en volym på ca. 200 m 3 vid 5-årsregn. Denna volym kan flödesutjämnas och renas inom den avsatta ytan för dagvattenanläggning. Vid ett vattendjup på 0,75 m upptar magasinet en yta på 270 m 2. Vid 100-årsregn är volymen ca. 800 m 3. Denna volym kan hanteras dels inom föreslagen dagvattenanläggning, dels genom att låta vattnet stiga till en nivå på 0,2 m ute på den invallade parkeringsplatsen. Om enbart parkeringen skulle översvämmas krävs en yta på 3000 m 2,, cirka halva parkeringsplatsen. För att fördröja flödet från området kan följande åtgärder genomföras. Taket på vinterarenan kan förses med grönt tak vilket minskar dagvattenbelastningen. Flödesutjämning kan också ske i damm eller i så kallade dagvattenkassetter. Magasinen utformas och dimensioneras slutligen i samband med projekteringen av va-systemet. Dagvattnet från hårdgjorda kör- och parkeringsytor föreslås oljeavskiljas, renas och fördröjas i en damm i öster, omedelbart väster om väg 21, innan det avleds till Vaxsjön. Dagvatten från grusade parkeringsytorna och vägar kan vara förorenade med bland annat oljerester, vilka är svåra att avskilja på grusytorna. Viss nedbrytning kan ske i marken. 17

18 Detaljplan för Långstorp 1:84 Den mängd snö som byts ut per år uppgår till cirka 1800 m3, vilket motsvarar 450 m3 vatten. Använd snö kommer att undersökas för att se om den måste deponeras på deponianläggning eller om den kan smältas av på lämplig plats inom området. Eventuell snösmältningen sker långsamt och över lång tid och påverkar dagvattenflödet till Vaxsjön i liten grad. Några kemikalier kommer inte att tillsättas till vattnet vid snöproduktionen. Snön kommer att undersökas, tillsammans med berörd myndighet, om den innehåller några föroreningar och hur utbytessnön ska hanteras. KREAB energi AB är eldistributör i området. Högspänningsledning går fram till en transformatorstation i storstugans källare. Energiförsörjningen kommer att ske med elenergi i det första skedet men inriktningen är att på sikt utnyttja förnybar energi med solpaneler eller liknande teknik. Fastighet Långstorp 1:64 har servitut på Långstorp 1:84 för sex stycken djupborrade brunnar för grundvattenvärme varav två ligger väster om vägen och under eller precis intill vinterarenan och entrébyggnad Vaxsjön STUGBY : : P :87 5 rv 7 Lr AMFITEATER P P 4 7P 3 HCP VALL NYTT FÖRRÅD 0.1 sittplatser FROSTAVALLEN damm SKIDHALL 6.5 1:63 Se : pla tser BUSS STORSTUGAN P :70 94 P BUSS :55 1: FROSTAVALLEN BUSS P sitt VALL : : P TILLBYGGNAD 9 2:40 HOTELL & KONFERENS : Principritning dagvattensystem 18

19 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Det har en längre tid funnits ett intresse att utveckla Frostavallsområdets verksamheter och anläggningar, dels de som finns inom området idag, dels tillskapa nya besöksmål. Bland annat finns önskemål att bygga ut hotell/konferensanläggningen och stugby/vandrarhem, så att Frostavallen kan förbli en baspunkt för rörligt friluftsliv. Det har också diskuterats att anlägga stugby och camping. samt ett tropikarium med tillhörande djurpark. Det är också angeläget att utveckla och säkerställa badplats, och parkeringen till denna. Syfte Denna redovisning av miljökonsekvenser syftar till att på plannivå beskriva konsekvenserna av en utbyggnad av en vinterarena i Frostavallen. Redovisningen syftar även till att föreslå åtgärder i det fortsatta planarbetet för att begränsa negativ miljöpåverkan. Detaljplanen omfattar inte något av de ändamål eller anläggningar som redovisas och finns uppräknade i plan- och bygglagen 4 kap 34, andra stycket och som omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning. Planenheten i Höörs kommun bedömer, med utgångspunkt från en behovsbedömning och med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning, att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap första stycket miljöbalken och 4 kap 34 första stycket plan- och bygglagen. En miljökonsekvensbeskrivning har därför gjorts. Konsekvensbeskrivningens fysiska avgränsning utgörs av planområdet och intilliggande områden. Avgränsning av miljöaspekter avser de miljöområden som kan ge miljöpåverkan, såsom: Naturmiljö Landskapsbild Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Mark Vatten Hälsa och säkerhet För att ändå belysa miljöfrågorna har en redovisning av miljökonsekvenser tagits fram för området och dess omgivning. Planområdet har under senare tid använts för parkering, baspunkt för vandrarstråk, fotbollsplan, mässområde, husvagnsuppställning m.m. Antalet parkeringsplatser ökar inte utan snarare minskar eftersom vinterarenan upptar en stor yta. Beskrivningen av miljökonsekvenser behandlar i huvudsak natur- och kulturmiljöfrågor. Hur uppvärmning respektive kylning av anläggningen ska utformas kommer att redovisas närmare i samband med byggsamrådet. Anläggningens klimatpåverkan och användning av energi är därmed inte möjligt att beskriva i detta sammanhang. Förslagets tänkbara konsekvenser för miljön redovisas på följande sidor. 19

20 Utbyggnadsförslag och alternativ Detaljplanens förslag till utveckling av området har föregåtts av andra tidigare utbyggnadsförslag. Här redovisas bl.a tidigare förslag till utveckling av området. För att kunna sätta detaljplanens konsekvenser i ett perspektiv, görs en översiktlig samlad jämförelse med dessa tidigare utbyggnadsförslag. Detaljplanen jämförs även med ett noll-alternativ, d.v.s. den utveckling som troligen kommer att ske om planen inte genomförs. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget även om de ofta är lika till innehållet. Nollalternativet Om detaljplanläggningen inte genomförs antas befintlig markanvändning inom planområdet fortgå, dvs natur- och friluftsliv. Översiktsplanens förslag om utveckling av besöksnäringen genomförs därmed inte. Utbyggnadsalternativet Vinterarenan ska innehålla längdskidspår samt en kombinerad pulka- trick- och minislalombacke mitt i hallbyggnaden. Måtten på hallen är 100x150 m, höjden 18 m. Från Storstugan, där omklädning och incheckning ska ske, kommer det att finnas en förbindelsegång till vinterarenan. Befintlig parkering för hotell och konferensanläggningen utökas för rymma 145 bilplatser samt angöringsplats för buss och bil. Väster om vägen anläggs en ordnad parkering med plats för 230 bilar och 5-10 bussar. Tidigare diskuterade utbyggnadsförslag I tidigare skeden i planeringen har diskuterats en utbyggnad med stugor och campingsplats inom denna del av Frostavallsområdet. Det har också varit intresse för ett så kallat Tropikarium där besökare kan vandra på utstakade stigar i en regnskogsmiljö med tropiskt klimat och få se olika arter av småapor leva fritt i regnskogskupolen. Undersökta alternativa lokaliseringar På ett tidigt stadium har undersökts möjligheterna att lokalisera vinterareanan på andra platser inom området. Utvärderingen av de olika alternativen redovisas på nästa sida. C B A 20

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplan Höörs kommun 2002 I gällande översiktsplan, Översiktsplan Höörs kommun 2002, ingår planområdet i området Frostavallen-Skånes djurpark, som betecknas

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län DP nr 153 PLANENHETEN Södergatan kyrkogård kapell Planområde Stenskogsvägen Detaljplan för ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län Upprättad 2011-08-25 kompletterad 2011-12-08 Antagen av KS

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

DETALJPLAN nr 334 Upprättad 1992-11-03 avskrift

DETALJPLAN nr 334 Upprättad 1992-11-03 avskrift LAGA KRAFT 1994-11-02 1 DETALJPLAN nr 334 Upprättad 1992-11-03 avskrift Detaljplan för del av BOGESUNDSLANDET, ASKRIKE CAMPING Vaxholms kommun, Stockholms län Dp 334 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer