Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län"

Transkript

1 Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad , rev

2 PLANENS HUVUDDRAG Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för nybyggnad av en vinterarena, förbindelsegång, servicebyggnader samt parkeringsplatser. Bakgrund Frostavallen tar varje år emot upp cirka besök. Besökande utgörs dels av konferens- och hotellgäster till Frostavallen hotell- och konferens samt vandrarhemmet, dels av besökande till områdets anläggningar för friluftsliv; badplats, vandringsleder, pulkabackar, amfiteater, grillplatser m.m. Anläggningarna är ett populärt resmål med ett stort upptagningsområde som förutom södra Sverige också omfattar Danmark och Tyskland. Området ägs av Höörs kommun och Frostavallen hotell och konferens AB. Vintrarna i södra Sverige är opålitliga vilket leder till osäkra skidsäsonger för de som vill åka skidor eller vintersporta. Frostavallen har lång tradition när det gäller vintersport, friluftsliv och andra arrangemang som Skånedagarna, mässor mm. Dessa aktiviteter har minskat betydligt under en ganska lång tidsrymd, vilket gjort att antalet besökande till området avtagit. För att göra vinteraktiviteter mindre väder- och säsongsberoende och för att ge möjlighet till vintersport hela året vill IQuity Development samt AB Frostavallen hotell- och konferens bygga och driva en inomhushall med längdskidspår samt pulkabacke, minislalom, trickbacke m.m. Hallen och anläggningarna gör det möjligt att vintersporta året runt i södra Sverige vilket innebär ett minskat långväga resande till norra Sverige och därmed minskad miljöbelastning. Frostavallen hotell- och konferens har beräknat att vinterarenan kommer att generera upp till nya besök per år, varav cirka är skidåkare. En sådan utveckling är till viss del en återgång till den besöksfrekvens som fanns innan den stora nedgången skedde, omkring år Sammanlagt kommer Frostavallen att ta emot cirka besök per år, lika många som Skånes Djurpark har idag. För Höörs kommun innebär satsningen en förväntad turistekonomisk omsättningsökning inom sektorer som logi, restauranger, nöjen, handel, turistaktiviteter och övrig konsumtion. PLANDATA Frostavallens fritidsanläggningar med konferenshotell, vandrarhem, badplats m.m. är belägen ca 4 km norr om Höörs centrum och station. Området för vinterarenan ligger väster om väg 21 och har en yta av ca 6 ha vilket ger plats för vinterarenan med tillhörande parkering mm. All mark ägs av Höörs kommun. Detaljplanen omfattar även parkering öster om väg 21 där marken äga av Frostavallen hotell och konferens. Planområdet redovisat på ortofotokarta 2

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplan Höörs kommun 2002 I gällande översiktsplan, Översiktsplan Höörs kommun 2002, ingår planområdet i området Frostavallen-Skånes djurpark, som betecknas Område för friluftsliv och turism. En fördjupning av översiktsplanen ska upprättas för att bevara och utveckla de kvaliteter som finns i hela det område som omfattas av riksintresse för friluftslivet. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. Samrådsförslag Översiktsplan 20 I samrådsförslag till Översiktsplan 20 har målsättningen och inriktningen utvecklats enligt följande beskrivning: Målsättningen är att utveckla friluftsliv, rekreation och boende. Ringsjöarna och Frostavallen med den höglänta mellanbygden i norr förknippas med Höör. Det varierade landskapet med olika naturmiljöer och ett omväxlande odlingslandskap erbjuder höga upplevelsevärden som kan förstärkas och utvecklas. Frostavallen och Skånes Djurpark med dess anläggningar och det omgivande landskapet har stor kapacitet och möjligheter till utveckling. Sammantaget finns det kvaliteter och särdrag ur rekreations-, friluftsliv- och turistsynpunkt som till viss del är kända men som kan utvecklas i ett program för utvecklingen av området kring Ringsjön och Frostavallen. Höör har fortfarande en identitet som vintersportort. Skidor, pulka- och skridskoåkning är uppskattat av många och ett starkt skäl att besöka Höör de år det är ordentliga vintrar. Planerna på en åretruntanläggning för skidåkning vid Frostavallen är intressanta och kommer, om de genomförs, kunna stärka Höörs identitet och varumärke som frilufts- och vintersportort. Friluftslivet förändras också över tid och nya fritidsaktiviteter dyker upp. Kommunen ska aktivt verka för att utveckla besöksnäringen för att stärka Höör som en attraktiv destinations- och besökskommun. En utmaning är att få besöksnäringen att utvecklas i riktning mot en större andel åretrunt turism samt på ett sätt som stärker kommunens varumärke. Besöksnäringen, har blivit en allt viktigare bransch i kommunen. Antalet anläggningar har ökat samtidigt som inriktningen och efterfrågan på olika produkter ständigt förändras. Det centrala läget i Skåne, de goda kommunikationerna med övriga Sverige, Danmark och kontinenten är värdefulla förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Antalet konferensanläggningar är stort och gör att många besöker Höör både över dagen och för längre perioder. Skånes Djurpark är den anläggning som lockar flest besökare Storstugan 3

4 Detaljplan för Långstorp 1:84 och medverkar till att sätta Höör på kartan. Frostavallen har gamla anor som friluftsområde. Vandringslingorna har renoverats och kommunen planerar för att områdets inriktning mot frilufts- och rekreationsområde förädlas. I samrådsförslaget Översiktsplan 20 redovisas Frostavallen-Dagstorp som kommunens mest viktiga område för rekreation, friluftsliv och besöksnäring. Här anges också att samverkan mellan de olika aktörerna är viktig för att utveckla området som besöksmål samt att en inomhusarena gör att områdets karaktär som plats för fritidsaktiviteter och vintersport kommer att förstärkas betydligt. Nybyggnaden gör att skidsäsongen kan förlängas till att pågå året runt. NORRA RÖRUM å Allarp TJÖRNARP Dagstorp Bostadsområde Utredningsområde bostäder Hallaröd Utredningsområde bostäder / Frostavallen Verksamhetsområde HÖÖR Munkarp Planerade vägar, 23, E22 Ageröd Område för friluftsliv ÖP 20 samrådsförslag, utdrag ur markanvändningskarta Långstorp Dagstorpssjön Stugby Vaxsjön Västra Nyrup Frostavallen Ekastiga Skånes djurpark Camping Holma HÖÖR ÖP 20 samrådsförslag, natur- och friluftsområden, Frostavallen-Dagstorp 4

5 Riksintressen, Området omfattas av riksintresse för friluftsliv där beskrivningen innehåller en inriktning mot vintersport. Det pågår ett projekt på länsstyrelsen och centrala verk att uppdatera alla riksintresseområden, men någon ny värdebeskrivning eller områdesavgränsning har inte redovisats. Grunden för riksinresseområdet är, enligt gällande beskrivning, att Landskapet i området är mycket variationsrikt, småkuperat och omväxlande med grusåsar, markerade dalgångar och även vulkanrester s.k. basaltkupper. Naturen domineras av skogsområden, både lövskog och gran, som inramar betsesmarker och slåtterängar. Vidare finns ett antal sjöar i området bl.a. en av länets få relativt näringsfattiga sjöar, Dagstorpssjön. Inom området finns även en del fornlämningar. Det stora turistintresset koncentreras till Frostavallens fritidsanläggningar i centrum samt till Skånes djurpark med Stenåldersbyn. Frostavallen är en av Skånes mest besökta vintersportplatser. Här finns möjlighet till både slalom- och turåkning. Frostavallsområdet är dessutom av väsentlig betydelse som ströv- och rekreationsområde. Här finns ett flertal markerade ströv- och vandringsleder. Bad och fiskemöjlighter finns bl a Vaxsjön intill Frostavallens fritidsanläggning. Tillgängligheten är god genom områdets centrala läge i Skåne. Allmänna kommunikationer kan användas. Riksintresseområdet omfattar 3800 hektar jämfört med området för vinterarenan som berör 6 hektar, varav större delen utgörs av grusytor för bollplan och parkering. Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av planerad vinterarena. Pågående arbete med planering av hela Frostavallens friluftsanläggningar och kommande fördjupning av översiktsplanen ska säkerställa de värden som omfattas av riksintresset. Målsättningen med planerna är att säkerställa riksintresset friluftsliv och att Frostavallen behåller sin ställning som centrum för friluftslivet, i kommunen och även i regionen. För att hela området ska utvecklas på ett positivt sätt bör de olika intressenterna samverka. Hässleholms kommun Klippans kommun NORRA RÖRUM Rönneå Dagstorp TJÖRNARP Hallaröd F4 Frostavallen Munkarp HÖÖR Ageröd Eslövs kommun V. Ringsjön Hörby kommun Ö. Ringsjön SNOGERÖD Rolsberga Löberöd ÖP 20 samrådsförslag, riksintresse friluftsliv 5

6 Naturreservat, strandskydd. Cirka 500 m söder om området finns Ekastiga naturreservat. Naturreservatet berörs inte av anläggningen.öster om området finns strandskyddsområde (områdesskydd enligt 7 kap MB) som sträcker sig hundra meter från Vaxsjöns strandlinje inåt land och ut i vattnet. Syftet med strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna och att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten. Kulturmiljö Kulturmiljövårdsprogram Frostavallen och Skånes djurpark finns upptagna i länsstyrelsens förslag till kulturmiljövårdsprogram för Skåne. Frostavallen beskrivs som en frilufts- och konferensanläggning med flertalet byggnader för bland annat hotell och restaurang. Storstugan är en av anläggningens äldsta byggnader med plats för 300 personer. På området finns en amfiteater och vandringsleder. Hagstadstugan, en ryggåsstuga med delar från 1700-talet, är öppen för visningar och utställningar. Som motiv för bevarande står: Frostavallen och Skånes djurpark är viktiga fritidsmiljöer med flera äldre anläggningar. Båda har socialhistoriskt värde och visar det ökande behovet av fritidsanläggningar och semesterhem under 1900-talet. BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Med behovsbedömning menas att kommunen bedömer om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte; man bedömer alltså om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt kriterierna i PBL 4 kap. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detaljplanen ska ta i anspråk mark för ändamålen idrottsområde, arena för vintersport, fritidsverksamhet och samlingslokal samt en gångbro. Kommunen bedömer att planens genomförande kan antas få betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 KAP 34 första stycket. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför upprättas. 6

7 FÖRUTSÄTTNINGAR Mark och vegetation Frostavallen är beläget i Mellanskånes risbygd med stora kuperade områden med bokskog och små gårdar vilka präglar hela riksintresseområdet för friluftsliv. Området har varit bebott sedan mycket länge. De många stengärdena i skogen vittnar om att marken brukats. Bokar och ekar med vida kronor har liksom de många enarna vuxit upp i ett halvöppet beteslandskap. Området för vinterarenan består till största delen av en grusyta som används som parkering, fotbollsplan, mässområde, husvagnsuppställning m.m. I den nordöstra delen tangerar anläggningen ett område med bokskog och berör ett bestånd av ungskog med björk, sälg m.m. I söder finns ett äldre bestånd av björk, asp och al samt ungskog av björk m.m. Dessa områden kommer inte att beröras i någon större utsträckning av anläggningen. På nuvarande grusyta väster väg 21 finns en baspunkt för vandringsslingor och cirka 50 parkeringsplatser avsedda för vandrare och badgäster samt uppställningsplatser för bussar. Övriga grusytor inklusive grusplanen kan rymma ytterligare parkeringsplatser vid större evenemang., utställningar m.m. Området är i huvudsak plant men i den norra delen finns nivåskillnader. Skåneleden Skåneleden Befintliga förhållanden och planområde Pulka-/skidbackar Vandrarhem Bollplan Badplats Bollplan Utställning ~500 P ~50 P Amfiteater Storstugan Hotell Befi ntliga anläggningar, ytor, parkering mm 7

8 Strandskydd Området ligger nära, men inte i direkt anslutning till Vaxsjön, där strandskyddet är 100 meter från strandlinjen. Planerad anläggning berörs inte av strandskyddat område. Fornlämningar, kulturvärden och historik Fornlämningar En arkeologisk utredning har utförts för området. Vid fältundersökningen påträffades i norr ett 20-tal ej tidigare registrerade röjningsrösen och en eventuell husgrund och i söder ett 15-tal röjningsrösen och två möjliga husgrunder. Mörkblå punkter inom RAÄ 706 visar på högar med sten från brytningsverksamhet. Redovisade områden får inte exploateras utan vidare utredning eftersom de registreras som fornlämning. Kulturvärden Frostavallen är en frilufts- och konferensanläggning med flera byggnader för bland annat hotell och restaurang. Storstugan är en av anläggningens äldsta byggnader. Amfiteater, klockstapel, bobsleighbanan, de öppna markerna och vandringslederna är också viktiga kulturmiljöer. Skånes djurpark öppnades för allmänheten 1952 som ett komplement till Frostavallen. År 1985 invigdes campingen med servicehus och vandrarhemmet Grottbyn. Djurparken expanderade under hela 1990-talet och en ny entrébyggnad med konferens och kontor invigdes Frostavallen och Skånes Djurpark är viktiga fritidsmiljöer med flera äldre anläggningar med stort socialhistoriskt värde. Amfi teatern Hagstadsstugan, ryggåsstugan Karta arkeologisk utredning Kulturmiljöprogram, Länsstyrelsen. Frostavallen-Skånes Djuparkpark 8

9 Historik Frostavallen invigdes 4 dec Dess historia börjar dock redan 1931 med att Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, sedermera Skid- och friluftsfrämjandet, började anlägga skidspår och vandringsleder, byggde hoppbacken och arrenderade ödetorpet som värmestuga. Året därpå köpte de den första delen av området. Arbetsmarknadskommissionen åtog sig 1933 att anlägga en tillfartsväg från Jularp och vägar inom området. De rensade även marken från sten som sen användes till att bygga en bobsleighbana och en amfiteater som läktare vid Tingsplatsen. De anlade också grunderna till sportstugorna och storstugan. Storstugan används fortfarande som restaurang byggdes gästgården med 104 bäddar. Frosta Härad Hembygdsförening flyttade 1942 en ryggåsstuga från Hagstad i Norra Rörum till Tingsplatsen för att skapa ett litet hembygdsmuseum. I Vaxsjön anlades 1943 en simanläggning med ett hopptorn och en barnbassäng omgärdad av bryggor.ytterligare byggnader och anläggningar tillkom fram till 1950-talet, bl a två militärbaracker från Överkalix, Lillgården kallad, ett ställverk från Höör som byggdes om till kaffeservering vid Vaxsjön, en bastu, en curlingbana som senare blev tennisbana samt friidrottsplatsen där gräsfotbollsplanen ligger idag. Av några byggnader finns idag endast grunderna kvar, andra har byggts om, flyttats, bytt funktion eller försvunnit helt kompletterades vintersportanläggningen med slalom- och störtloppsbana på Djuraliden, 2 km från Frostavallen, något som då gjorde Frostavallen till Nordens mest omfattande vinterportanläggning. Väster om vägen anlades i början av 1960-talet teknikbackar och två skidliftar. Det sport- och friluftslivsengagemang som karaktäriserar Frostavallens första decennier speglar också Sveriges idrottshistoria.anläggningarna har använts för en rad evenemang som midsommarfirande, konserter, Skånedagar och mässor där företag visade upp sina produkter byggdes nya gästgården och kursgården. Samma år byggdes Storstugan ut till sin nuvarande storlek. Från mitten av 80-talet började området förfalla. Fastigheten styckades 1997 efter att stora investeringar gjorts i framför allt hotell och konferensanläggningen. Frostavallen har varit delad mellan två privata ägare tills kommunen 2004 köpte den större fastigheten. År 2007 köpte kommunen en större bostadsfastighet väster om vägen. Flygfoto från1930-talet. Till vänster hoppbacken, till höger Storstugan, amfi teatern och bobsleighbanan 9

10 Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts för området. (Geoexperten RS AB) Berggrunden inom området utgörs av urberg, företrädesvis granit. Sannolikt förekommer det ytterligare områden med berg i dagen eller under ett mycket tunt jordtäcke.djupet till berg är ringa inom området eller bedömt mellan 1 och 4 m. Jordlagren för grusplanen i sydväst samt lågpartiet i sydost utgörs överst av fyllning. Under fyllningen finns grusig sand och sandig morän med sten till mer än 1,6 å 3,3 m djup. l den västra och södra delen av grusplanen kan organisk jord bestående av torv förväntas under fyllningen. Förekommande jordlager bestående av sand och morän har gynnsamma bärighets- och sättningsegenskaper vid påförande av belastningar. Nya byggnader kan grundläggas på sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor eller utbredda grundplattor i naturlig organisk jord eller befintlig/ny kontrollerad fyllning. Sten och block på grundläggningsnivån ska bytas mot stenfritt material. Organisk jord bestående av torv är sättningsgivande vid belastning. Vid förekomst av torv måste denna bytas mot kontrollerad fyllning. Torv har påträffats i anslutning till den sydvästra delen av området samt i planerad parkeringsyta i sydost. Förekommande jord bedöms som medelsvårschaktad med normal maskinutrustning beroende på rikligt med sten- och blockförekomst. Brytning av rösberg och sprängning av berg kan förväntas. Morän och sand kan användas för uppfyllnader och nivelleringar under byggnader, vägar, etc om arbetet utförs under torra väderleksförhållanden. Schaktarbeten kan utföras med slänt om utrymme för detta finns. Vid schaktning under grundvattenytan flyter sanden igen. Vid måttlig grundvattenavsänkning (max 0,5 m) kan dränkbara pumpar användas. Vid större avsänkning krävs avsänkning enligt vakuummetoden (wellpoints) alternativt fördikning. Tekniska anläggningar Området för vinterarenan på Långstorp 1:84 ligger intill område för bostadsbebyggelse som utreds för framtida anslutning till kommunal vatten- och spillvattenförsöjning. Allmän dagvattenförsörjning kan bli aktuell för området. El är framdraget till området eftersom det tidigare funnits belysningsstolpar på grusplanen och i skidbackarna har det funnits eldragna stolsliftar. Frostavallens fritidsanläggning och strövområde Frostavallens fritidsanläggning består av hotell- och konferensanläggning, vandrarhem, badplats, amfiteater, vandringsslingor med baspunkt, strövområden, båtplatser, fiskebryggor, kanotuthyrning. Hotell-och konferensanläggningen har ca 70 rum med totalt ca 0 bäddar. Det finns 15 konferenslokaler, den största har 240 platser. Kopplad till konferensanläggningen finns Storstugan som används som restaurang, i huvudsak för konferenser, men även för andra arrangemang. Vandrarhemmet ägs av kommunen men arrenderas ut till privat operatör och tillhör Svenska Turistföreningens vandrarhem. Vandrarhemmet har både boende i korridorrum och i parstugor med eget pentry, toalett och dusch, totalt 46 bäddar. Vid Vaxsjön finns badplats med bryggor, grillplatser och toaletter. Längs Vaxsjöns strand finns båtplatser och bryggor för fiske. Det finns fem markerade vandringsleder/slingor som är mellan 2,8-9,9 km långa. Tre av dessa, varav en är handikappanpassad, utgår från Frostavallens baspunkt för vandringsslingor medan två utgår från baspunkt vid Dagstorpssjön. Frostavallens baspunkt ligger väster om väg 21 och innehåller infotavla, toalett, parkering och grillplats. Baspunkten kommer att få ett nytt läge inom Frostavallens fritidsanläggning. Det finns ytterligare platser med informationstavla, toalett och parkering inom Frostavallsområdet. Skåneleden från Nord till Syd och från Ås till ås passerar Frostavallen. Strax väster om området går Pilgrimsleden mellan Höör och Hallaröd. 10

11 Teckenförklaring läge för vinterarenan stigsystem rastplatser grillplatser badplatser Frostavallens strövområde Vinterarenan Vandrarhem Stugor Frostavallen Storstugan Hotell Konferens tidigare alternativ entré Skånes djurpark Café björnberget Entré/shop Skånes djurpark Camping 500 m Frostavallen - Skånes Djurpark 11

12 FÖRSLAG Föreslagen vinterarena Vinterarenan ska innehålla längdskidspår i fyra plan samt en anläggning för kombinerad pulka- trickoch minislalomåkning mitt i hallbyggnaden. Måtten på hallen är 100x150 m och höjden är cirka18m. Längdskidspåren, som går utmed ytterväggarna, har en total längd av cirka 2 km och har plats för sex spår i bredd. Spåren klättrar uppåt med olika lutningar och däremellan finns plana partier. Från högsta punkten ska det vara möjligt att åka tillbaka till startpunkten, dels i en svagare lutning, dels i en brantare nedfart. Från Storstugan, där omklädning och incheckning kommer att ske, kommer det att gå en förbindelsegång till vinterarenan. Inne i hallbyggnaden finns toaletter, uppehållsrum, teknik- och servicerum samt plats för spårmaskin. Under kullen i mitten av hallen kommer det att finnas rum med olika funktioner och en idé är att det ska vara möjligt att åka skidor genom kullen och där få förtäring. Till hallbyggnaden ska det vara möjligt att ansluta containrar, paviljonger, tält m.m. som behövs vid större arrangemang och tävlingar. Vid sådana tillfällen släpps publiken in genom entrébyggnad utanför hallen eller genom entré i hallen. Vinterarenan kommer att anläggas direkt på marken. Golv kommer inte att finnas, utom i toaletter, uppehållsrum, teknik- och servicerum. Spåren ska, på den lägsta nivån, så långt möjligt följa den naturliga terrängen som sparas inne i bygganden. På så vis undviks schaktning och onödiga ingrepp i terrängen. Illustrationsplan

13 Gestaltning Byggnaden kommer i huvudsak att ligga på grusplanen väster om väg 21. Jämfört med sökt bygglov har byggnaden i denna detaljplan flyttats längre från fastigheterna i väster genom den vridits så att det sydvästra hörnet kommer cirka 30 m från fastighetsgränsen samtidigt har den skjutits 15 m åt norr. Avståndet till vägen är 180 m och till samfälld väg i söder 80 m. I norr kommer hallen att anpassas till befintliga kullar och klättra cirka 3-5 m upp i kullarna. I sydväst berör hallen en mindre höjd med berg i dagen. Avsikten är att berget ska synas inne i byggnaden. Det är angeläget att anläggningen får en god och tilltalande utformning. Med hänsyn till anläggningens betydelse, både till funktion och som varumärke för Frostavallen och kommunen, får den gärna sticka ut och markera att den är en attraktion väl värd ett besök. Färgskalan bör väljas med omsorg och kan med fördel ges en ljus ton som associerar till kyla och snö men med inslag av trä i fasaden. Ljus och skyltar placeras naturligt på den östra fasaden, vänd mot vägen och parkeringen. Gångförbindelsen inomhus, som ansluter skidhallen med Storstugan, kommer när den passerar väg21 att utgöra en port till området och på så vis annonsera vinterarenan. Denna förbindelse kommer att användas av de skidåkande. På så vis förbinds området väster om väg 21 med baspunkt för för vandringsleder, skid- och pulkabackar med området vid Vaxjön med badplats, fiske och vandringsleder. Det är viktigt att gångbron utformas med hög kvalitet och med god utformning i förhållande till omgivningen. I plan görs ett övergångsställe som utformas så att det blir så trafiksäkert som möjligt. Vy med gångförbindelse och vinterarenan Fotomontage vy från väg 21

14 Skidhallen har placerats så att den, trots sin storlek, ska märkas så lite som möjligt i omgivningen, men ändå synas. Från vägen kommer befintlig kulle med träd i öster att till största delen skymma den norra delen av hallen. Längs vägen finns vegetation, både norr och söder om infarten till parkeringsplatserna. Vegetationen är inte så tät eller hög vilket gör att hallen till viss del kommer att synas och därmed annonseras mot vägen. Mellan bebyggelsen och samfälld väg i söder finns dels en liten höjdrygg, dels en vegetationsridå, cirka 50 m djup, som kan förtätas. I väster, mot befintlig bebyggelse finns en trädridå, där höjden på träden varierar mellan 16 och 19 m. Här anläggs en trädbevuxen vall för att skärma av vinterarenan från bebyggelsen i väster. Gångförbindelsen östra del, som ansluter till Storstugan, har med hänsyn Storstugans stora kulturhistoriska värde fått varsamhetsbestämmelsen k. Det innebär att utformningen av gången ska ta hänsyn till Storstugans tidstypiska arkitektur med sin mörkmålade träpanel, gråstensmurar, vita putsfasader samt stenmurar. väg 21 Granbackavägen Vinterarenan från söder väg 21 Granbackavägen Vinterarenan från väster 14

15 Gång- cykel och kollektivrafik Frostavallen ligger vid väg 21 som ansluter till väg cirka tre km söderut. Gång- och cykelbana har färdigställts under 2011 på sträckan från tätorten vid Åkersbergsgatan till Frostavallen fram till vandrarhemmet. Motivet för utbyggnaden var behovet av att skapa en gång- och cykelvägen för rekreation och friluftsliv till målpunkten Frostavallen. Cykelbanan är mellan 1,5-2,5 m och vägen är 6,4 m bred. I samma projekt ligger utbyggnad av cykelvägen till Skånes djurpark, med planerad byggstart Genom att bygga cykelvägen har tillgängligheten och trafiksäkerheten till Frostavallen ökat markant. Trygg gångförbindelse planeras för passage över väg 21 i höjd med vinterarenan och Storstugan. Vägen trafikeras av cirka 590 fordon/dygn varav cirka 30 är lastbilar. Till området norr om Frostavallen bedöms trafiken vara liten. Med en besöksvolym i samma storlek som Skånes djurpark, besökande/år, beräknas trafiken öka till cirka 1100 fordon/dygn på väg 21. Frostavallen ligger tre kilometer från Höörs station som trafikeras av Öresundståg mot Lund-Malmö- Köpenhamn-Helsingör mot Hässleholm-Älmhult-Växjö-Kalmar samt mot Karlskrona och Pågatåg mot Lund-Malmö-Ystad Simrishamn samt mot Hässleholm -Kristianstad. Från stationen går bussar till Frostavallen och Skånes djurpark. Tidtabellen innehåller 7 turer på vardagar och 4 turer på lördag och söndag. Höörs kommun har tillsammans med Skånetrafiken arbetat fram ett förslag till utökad trafik med turer/ dag alla dagar i veckan om vinterarenan kommer till stånd. Hållplats finns längs väg 21 i höjd med storstugan och hotellet. Frostavallen Skånes djurpark Järnvägsstation Busstrafik med större hållplatser, Gång- och cykelvägar, byggd gångavstånd 500 m planerad 15

16 Biltrafik och parkering Biltillfart till vinterarenan och Storstugan sker från väg 21. Till vinterarenan i väster utnyttjas befintlig tillfart som förbättras när det gäller lutning och sikt. Storstugan och hotell/konferensanläggningen får två in- och utfarter för att nå parkering och angöring vid storstugan och hotellet. Separat infart enbart för varutransporter m.m. anläggs för att nå inlastning till kök och förråd. På övriga sträckor längs väg 21 införs in- och utfartsförbud. Längs den samfällda vägen i söder kommer det inte finnas någon biltillfart till vinterarenan och där redovisar plankartan in- och utfartsförbud. I dagsläget finns parkeringsplats för 100 bilar, för hotell och konferensanläggningen behov, intill hotellet och storstugan. Den kommer att utökas så att den rymmer cirka 145 bilplatser samt angöringsplats för buss och bil. Parkering kommer att utformas så att den ger ett effektivt trafikflöde som minskar risken för köbildning. Angöringsplatsen ligger nära Storstugans entré där receptionen och ingången till vinterarenan kommer att finnas. Parkeringsanläggningen är utformad så att bussar kan köra fram till storstugans huvudentré för att släppa av resenärer. Bussarna kör därefter vidare och parkerar på särskild anvisad plats väster om vägen. Väster om vägen finns redan parkeringsplatser och här anläggs en ordnad parkering med plats för cirka 230 bilar och 5-10 bussar. Här finns också plats för bussar som kan angöra vinterarenan vid större evenemang. Intressenterna som ska driva vinterarenan har beräknat att arenan som mest kommer att attrahera besökare per år varav är skidåkare. Besöken kommer främst att ske under för- och eftersäsong, det vill säga oktober - mars. Bedömningen är att störst antal skidåkare kommer att utnyttja arenan tiden innan vasaloppet, då det uppskattas att det som mest kommer att vara personer som tränar. Frostavallen har olika aktiviteter som attraherar besökare vid olika tider på året och på olika veckodagar. Anläggningarna i Frostavallen kommer att utnyttjas fler antal dagar per år jämfört med dagens situation men med en relativt jämn besöksfrekvens. Aktiviteter som är aktuella för besökande är: vinterarenan, konferensanläggningen, hotellet, badplatsen, vandringslederna, pulkabackar, evenemang/ amfiteatern. Vid beräkning av behovet av parkeringsplatser är inriktningen att försöka samutnyttja bilplatserna för de olika aktiviteterna vid olika årstider och veckodagar. Det har gjorts en bedömning att cirka 25 % samåker i bil, att skidföreningar i viss utsträckning kommer i minibuss samt att ett antal besökande utnyttjar de allmänna kommunikationerna. Se tabell nedan. okt-mars april-maj juni-sept vard lö-sö vard lö-sö vard lö-sö Vinterarenan Hotell/konferens Badplats Vandringsleder Pulkabackar Evenemang,amfiteater Summa bilplatser Vid större evenemang, med många besökande och publik, utnyttjas parkeringsplatser i Höörs tätort och publiken bussas till och från Frostavallen. Parkeringsplatserna i Frostavallen används vid sådana tillfällen av deltagarna, funktionärer med flera. 16

17 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Vinterarenan ligger utanför kommunens verksamhetsområden men anläggningen kommer att anslutas till kommunens vatten- och spillvattensystem. Från befintlig ledning söder om hotellet dras ny ledning så att vinterarenan kan anslutas. Dagvatten Dagvattnet från tak, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor renas och flödesutjämnas innan det avleds till Vaxsjön. Exploatören ansvarar för avledning och omhändertagande av dagvatten genom utbyggnad av ett dagvattensystem samt genom att anordna dagvattendamm för rening och flödesutjämning innan vattnet når Vaxsjön. I detaljplanen har avsatts en yta på 1500 m 2 för dagvattenanläggning, flödesutjämning och rening. På illustrationsplanen redovisas en öppen vattenyta på ca. 800 m 2. Dagvattnet från ett mindre område i sydväst, med skogsridå och fornminnen, kommer även i fortsättningen att avledas via befintligt dike inom fastigheten och därefter ut till dike längs den enskilda vägen. Inget dagvatten från anläggningen kommer att avvattnas till vägdiket. I samband med uppförande av vinterarenan sker en förändring av ytorna inom området, hallbyggnaden uppförs och vissa av de kringliggande ytorna förändras. Hårdgörning av ytor kommer att begränsas och utförs endast där slitaget är störst. Det innebär att infartsvägen till parkeringen och entrétorget intill arenan hårdgörs. Parkeringsplatserna vid vinterarenan kommer att vara grusade vilket ger fördröjning av dagvattnet. Takytan på vinterarenan är den största ytan som samlar in vatten. Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas om hand och fördröjas lokalt inom detaljplaneområdet i enlighet med kommunens dagvattenpolicy. Dagvattentredningar har utförts av konsultfirman Dagsgårds, Frostavallen 365, Dagvattenhantering med grönt tak och Dagvattenhantering 100 års regn Syftet med utredningarna är att dels fastställa om det erfordras fördröjningsmagasin för att inte belastning på omkringliggande område ska öka då tidigare grusyta bebyggs, dels att fastställa hur ett så kallat 100-årsregn påverkar omkringliggande områden då en tidigare grusyta bebyggs. Som underlag för bedömning av dagvattenflödet har gjorts en uppskattning av avrinningsområdet, vinterarenaområet och omgivande områden som avvattnas till dagvattendammen. För avrinningen och beräkning av magasinsvolym användes 5-årsregn vid dimensionering. En kontroll har gjorts även för erforderlig volym för ett 100-årsregn men har inte satts som dimensionerande. Det mest extrema är om taket är mättat på vatten vid 100-årsregn. Inom avrinningsområdet ger bedömningen en volym på ca. 200 m 3 vid 5-årsregn. Denna volym kan flödesutjämnas och renas inom den avsatta ytan för dagvattenanläggning. Vid ett vattendjup på 0,75 m upptar magasinet en yta på 270 m 2. Vid 100-årsregn är volymen ca. 800 m 3. Denna volym kan hanteras dels inom föreslagen dagvattenanläggning, dels genom att låta vattnet stiga till en nivå på 0,2 m ute på den invallade parkeringsplatsen. Om enbart parkeringen skulle översvämmas krävs en yta på 3000 m 2,, cirka halva parkeringsplatsen. För att fördröja flödet från området kan följande åtgärder genomföras. Taket på vinterarenan kan förses med grönt tak vilket minskar dagvattenbelastningen. Flödesutjämning kan också ske i damm eller i så kallade dagvattenkassetter. Magasinen utformas och dimensioneras slutligen i samband med projekteringen av va-systemet. Dagvattnet från hårdgjorda kör- och parkeringsytor föreslås oljeavskiljas, renas och fördröjas i en damm i öster, omedelbart väster om väg 21, innan det avleds till Vaxsjön. Dagvatten från grusade parkeringsytorna och vägar kan vara förorenade med bland annat oljerester, vilka är svåra att avskilja på grusytorna. Viss nedbrytning kan ske i marken. 17

18 Detaljplan för Långstorp 1:84 Den mängd snö som byts ut per år uppgår till cirka 1800 m3, vilket motsvarar 450 m3 vatten. Använd snö kommer att undersökas för att se om den måste deponeras på deponianläggning eller om den kan smältas av på lämplig plats inom området. Eventuell snösmältningen sker långsamt och över lång tid och påverkar dagvattenflödet till Vaxsjön i liten grad. Några kemikalier kommer inte att tillsättas till vattnet vid snöproduktionen. Snön kommer att undersökas, tillsammans med berörd myndighet, om den innehåller några föroreningar och hur utbytessnön ska hanteras. KREAB energi AB är eldistributör i området. Högspänningsledning går fram till en transformatorstation i storstugans källare. Energiförsörjningen kommer att ske med elenergi i det första skedet men inriktningen är att på sikt utnyttja förnybar energi med solpaneler eller liknande teknik. Fastighet Långstorp 1:64 har servitut på Långstorp 1:84 för sex stycken djupborrade brunnar för grundvattenvärme varav två ligger väster om vägen och under eller precis intill vinterarenan och entrébyggnad Vaxsjön STUGBY : : P :87 5 rv 7 Lr AMFITEATER P P 4 7P 3 HCP VALL NYTT FÖRRÅD 0.1 sittplatser FROSTAVALLEN damm SKIDHALL 6.5 1:63 Se : pla tser BUSS STORSTUGAN P :70 94 P BUSS :55 1: FROSTAVALLEN BUSS P sitt VALL : : P TILLBYGGNAD 9 2:40 HOTELL & KONFERENS : Principritning dagvattensystem 18

19 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Det har en längre tid funnits ett intresse att utveckla Frostavallsområdets verksamheter och anläggningar, dels de som finns inom området idag, dels tillskapa nya besöksmål. Bland annat finns önskemål att bygga ut hotell/konferensanläggningen och stugby/vandrarhem, så att Frostavallen kan förbli en baspunkt för rörligt friluftsliv. Det har också diskuterats att anlägga stugby och camping. samt ett tropikarium med tillhörande djurpark. Det är också angeläget att utveckla och säkerställa badplats, och parkeringen till denna. Syfte Denna redovisning av miljökonsekvenser syftar till att på plannivå beskriva konsekvenserna av en utbyggnad av en vinterarena i Frostavallen. Redovisningen syftar även till att föreslå åtgärder i det fortsatta planarbetet för att begränsa negativ miljöpåverkan. Detaljplanen omfattar inte något av de ändamål eller anläggningar som redovisas och finns uppräknade i plan- och bygglagen 4 kap 34, andra stycket och som omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning. Planenheten i Höörs kommun bedömer, med utgångspunkt från en behovsbedömning och med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning, att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap första stycket miljöbalken och 4 kap 34 första stycket plan- och bygglagen. En miljökonsekvensbeskrivning har därför gjorts. Konsekvensbeskrivningens fysiska avgränsning utgörs av planområdet och intilliggande områden. Avgränsning av miljöaspekter avser de miljöområden som kan ge miljöpåverkan, såsom: Naturmiljö Landskapsbild Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Mark Vatten Hälsa och säkerhet För att ändå belysa miljöfrågorna har en redovisning av miljökonsekvenser tagits fram för området och dess omgivning. Planområdet har under senare tid använts för parkering, baspunkt för vandrarstråk, fotbollsplan, mässområde, husvagnsuppställning m.m. Antalet parkeringsplatser ökar inte utan snarare minskar eftersom vinterarenan upptar en stor yta. Beskrivningen av miljökonsekvenser behandlar i huvudsak natur- och kulturmiljöfrågor. Hur uppvärmning respektive kylning av anläggningen ska utformas kommer att redovisas närmare i samband med byggsamrådet. Anläggningens klimatpåverkan och användning av energi är därmed inte möjligt att beskriva i detta sammanhang. Förslagets tänkbara konsekvenser för miljön redovisas på följande sidor. 19

20 Utbyggnadsförslag och alternativ Detaljplanens förslag till utveckling av området har föregåtts av andra tidigare utbyggnadsförslag. Här redovisas bl.a tidigare förslag till utveckling av området. För att kunna sätta detaljplanens konsekvenser i ett perspektiv, görs en översiktlig samlad jämförelse med dessa tidigare utbyggnadsförslag. Detaljplanen jämförs även med ett noll-alternativ, d.v.s. den utveckling som troligen kommer att ske om planen inte genomförs. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget även om de ofta är lika till innehållet. Nollalternativet Om detaljplanläggningen inte genomförs antas befintlig markanvändning inom planområdet fortgå, dvs natur- och friluftsliv. Översiktsplanens förslag om utveckling av besöksnäringen genomförs därmed inte. Utbyggnadsalternativet Vinterarenan ska innehålla längdskidspår samt en kombinerad pulka- trick- och minislalombacke mitt i hallbyggnaden. Måtten på hallen är 100x150 m, höjden 18 m. Från Storstugan, där omklädning och incheckning ska ske, kommer det att finnas en förbindelsegång till vinterarenan. Befintlig parkering för hotell och konferensanläggningen utökas för rymma 145 bilplatser samt angöringsplats för buss och bil. Väster om vägen anläggs en ordnad parkering med plats för 230 bilar och 5-10 bussar. Tidigare diskuterade utbyggnadsförslag I tidigare skeden i planeringen har diskuterats en utbyggnad med stugor och campingsplats inom denna del av Frostavallsområdet. Det har också varit intresse för ett så kallat Tropikarium där besökare kan vandra på utstakade stigar i en regnskogsmiljö med tropiskt klimat och få se olika arter av småapor leva fritt i regnskogskupolen. Undersökta alternativa lokaliseringar På ett tidigt stadium har undersökts möjligheterna att lokalisera vinterareanan på andra platser inom området. Utvärderingen av de olika alternativen redovisas på nästa sida. C B A 20

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLANEN - EN SAMMANFATTNING 7

ÖVERSIKTSPLANEN - EN SAMMANFATTNING 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 PLANERINGSARBETETS FÖRUTSÄTTNINGAR...3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANARBETET...3 KOMMUNENS SYN PÅ ÖVERSIKTSPLANENS REDOVISNING...3 PLANENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL...3

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer