Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län"

Transkript

1 Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad , rev

2 PLANENS HUVUDDRAG Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för nybyggnad av en vinterarena, förbindelsegång, servicebyggnader samt parkeringsplatser. Bakgrund Frostavallen tar varje år emot upp cirka besök. Besökande utgörs dels av konferens- och hotellgäster till Frostavallen hotell- och konferens samt vandrarhemmet, dels av besökande till områdets anläggningar för friluftsliv; badplats, vandringsleder, pulkabackar, amfiteater, grillplatser m.m. Anläggningarna är ett populärt resmål med ett stort upptagningsområde som förutom södra Sverige också omfattar Danmark och Tyskland. Området ägs av Höörs kommun och Frostavallen hotell och konferens AB. Vintrarna i södra Sverige är opålitliga vilket leder till osäkra skidsäsonger för de som vill åka skidor eller vintersporta. Frostavallen har lång tradition när det gäller vintersport, friluftsliv och andra arrangemang som Skånedagarna, mässor mm. Dessa aktiviteter har minskat betydligt under en ganska lång tidsrymd, vilket gjort att antalet besökande till området avtagit. För att göra vinteraktiviteter mindre väder- och säsongsberoende och för att ge möjlighet till vintersport hela året vill IQuity Development samt AB Frostavallen hotell- och konferens bygga och driva en inomhushall med längdskidspår samt pulkabacke, minislalom, trickbacke m.m. Hallen och anläggningarna gör det möjligt att vintersporta året runt i södra Sverige vilket innebär ett minskat långväga resande till norra Sverige och därmed minskad miljöbelastning. Frostavallen hotell- och konferens har beräknat att vinterarenan kommer att generera upp till nya besök per år, varav cirka är skidåkare. En sådan utveckling är till viss del en återgång till den besöksfrekvens som fanns innan den stora nedgången skedde, omkring år Sammanlagt kommer Frostavallen att ta emot cirka besök per år, lika många som Skånes Djurpark har idag. För Höörs kommun innebär satsningen en förväntad turistekonomisk omsättningsökning inom sektorer som logi, restauranger, nöjen, handel, turistaktiviteter och övrig konsumtion. PLANDATA Frostavallens fritidsanläggningar med konferenshotell, vandrarhem, badplats m.m. är belägen ca 4 km norr om Höörs centrum och station. Området för vinterarenan ligger väster om väg 21 och har en yta av ca 6 ha vilket ger plats för vinterarenan med tillhörande parkering mm. All mark ägs av Höörs kommun. Detaljplanen omfattar även parkering öster om väg 21 där marken äga av Frostavallen hotell och konferens. Planområdet redovisat på ortofotokarta 2

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplan Höörs kommun 2002 I gällande översiktsplan, Översiktsplan Höörs kommun 2002, ingår planområdet i området Frostavallen-Skånes djurpark, som betecknas Område för friluftsliv och turism. En fördjupning av översiktsplanen ska upprättas för att bevara och utveckla de kvaliteter som finns i hela det område som omfattas av riksintresse för friluftslivet. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. Samrådsförslag Översiktsplan 20 I samrådsförslag till Översiktsplan 20 har målsättningen och inriktningen utvecklats enligt följande beskrivning: Målsättningen är att utveckla friluftsliv, rekreation och boende. Ringsjöarna och Frostavallen med den höglänta mellanbygden i norr förknippas med Höör. Det varierade landskapet med olika naturmiljöer och ett omväxlande odlingslandskap erbjuder höga upplevelsevärden som kan förstärkas och utvecklas. Frostavallen och Skånes Djurpark med dess anläggningar och det omgivande landskapet har stor kapacitet och möjligheter till utveckling. Sammantaget finns det kvaliteter och särdrag ur rekreations-, friluftsliv- och turistsynpunkt som till viss del är kända men som kan utvecklas i ett program för utvecklingen av området kring Ringsjön och Frostavallen. Höör har fortfarande en identitet som vintersportort. Skidor, pulka- och skridskoåkning är uppskattat av många och ett starkt skäl att besöka Höör de år det är ordentliga vintrar. Planerna på en åretruntanläggning för skidåkning vid Frostavallen är intressanta och kommer, om de genomförs, kunna stärka Höörs identitet och varumärke som frilufts- och vintersportort. Friluftslivet förändras också över tid och nya fritidsaktiviteter dyker upp. Kommunen ska aktivt verka för att utveckla besöksnäringen för att stärka Höör som en attraktiv destinations- och besökskommun. En utmaning är att få besöksnäringen att utvecklas i riktning mot en större andel åretrunt turism samt på ett sätt som stärker kommunens varumärke. Besöksnäringen, har blivit en allt viktigare bransch i kommunen. Antalet anläggningar har ökat samtidigt som inriktningen och efterfrågan på olika produkter ständigt förändras. Det centrala läget i Skåne, de goda kommunikationerna med övriga Sverige, Danmark och kontinenten är värdefulla förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Antalet konferensanläggningar är stort och gör att många besöker Höör både över dagen och för längre perioder. Skånes Djurpark är den anläggning som lockar flest besökare Storstugan 3

4 Detaljplan för Långstorp 1:84 och medverkar till att sätta Höör på kartan. Frostavallen har gamla anor som friluftsområde. Vandringslingorna har renoverats och kommunen planerar för att områdets inriktning mot frilufts- och rekreationsområde förädlas. I samrådsförslaget Översiktsplan 20 redovisas Frostavallen-Dagstorp som kommunens mest viktiga område för rekreation, friluftsliv och besöksnäring. Här anges också att samverkan mellan de olika aktörerna är viktig för att utveckla området som besöksmål samt att en inomhusarena gör att områdets karaktär som plats för fritidsaktiviteter och vintersport kommer att förstärkas betydligt. Nybyggnaden gör att skidsäsongen kan förlängas till att pågå året runt. NORRA RÖRUM å Allarp TJÖRNARP Dagstorp Bostadsområde Utredningsområde bostäder Hallaröd Utredningsområde bostäder / Frostavallen Verksamhetsområde HÖÖR Munkarp Planerade vägar, 23, E22 Ageröd Område för friluftsliv ÖP 20 samrådsförslag, utdrag ur markanvändningskarta Långstorp Dagstorpssjön Stugby Vaxsjön Västra Nyrup Frostavallen Ekastiga Skånes djurpark Camping Holma HÖÖR ÖP 20 samrådsförslag, natur- och friluftsområden, Frostavallen-Dagstorp 4

5 Riksintressen, Området omfattas av riksintresse för friluftsliv där beskrivningen innehåller en inriktning mot vintersport. Det pågår ett projekt på länsstyrelsen och centrala verk att uppdatera alla riksintresseområden, men någon ny värdebeskrivning eller områdesavgränsning har inte redovisats. Grunden för riksinresseområdet är, enligt gällande beskrivning, att Landskapet i området är mycket variationsrikt, småkuperat och omväxlande med grusåsar, markerade dalgångar och även vulkanrester s.k. basaltkupper. Naturen domineras av skogsområden, både lövskog och gran, som inramar betsesmarker och slåtterängar. Vidare finns ett antal sjöar i området bl.a. en av länets få relativt näringsfattiga sjöar, Dagstorpssjön. Inom området finns även en del fornlämningar. Det stora turistintresset koncentreras till Frostavallens fritidsanläggningar i centrum samt till Skånes djurpark med Stenåldersbyn. Frostavallen är en av Skånes mest besökta vintersportplatser. Här finns möjlighet till både slalom- och turåkning. Frostavallsområdet är dessutom av väsentlig betydelse som ströv- och rekreationsområde. Här finns ett flertal markerade ströv- och vandringsleder. Bad och fiskemöjlighter finns bl a Vaxsjön intill Frostavallens fritidsanläggning. Tillgängligheten är god genom områdets centrala läge i Skåne. Allmänna kommunikationer kan användas. Riksintresseområdet omfattar 3800 hektar jämfört med området för vinterarenan som berör 6 hektar, varav större delen utgörs av grusytor för bollplan och parkering. Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av planerad vinterarena. Pågående arbete med planering av hela Frostavallens friluftsanläggningar och kommande fördjupning av översiktsplanen ska säkerställa de värden som omfattas av riksintresset. Målsättningen med planerna är att säkerställa riksintresset friluftsliv och att Frostavallen behåller sin ställning som centrum för friluftslivet, i kommunen och även i regionen. För att hela området ska utvecklas på ett positivt sätt bör de olika intressenterna samverka. Hässleholms kommun Klippans kommun NORRA RÖRUM Rönneå Dagstorp TJÖRNARP Hallaröd F4 Frostavallen Munkarp HÖÖR Ageröd Eslövs kommun V. Ringsjön Hörby kommun Ö. Ringsjön SNOGERÖD Rolsberga Löberöd ÖP 20 samrådsförslag, riksintresse friluftsliv 5

6 Naturreservat, strandskydd. Cirka 500 m söder om området finns Ekastiga naturreservat. Naturreservatet berörs inte av anläggningen.öster om området finns strandskyddsområde (områdesskydd enligt 7 kap MB) som sträcker sig hundra meter från Vaxsjöns strandlinje inåt land och ut i vattnet. Syftet med strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna och att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten. Kulturmiljö Kulturmiljövårdsprogram Frostavallen och Skånes djurpark finns upptagna i länsstyrelsens förslag till kulturmiljövårdsprogram för Skåne. Frostavallen beskrivs som en frilufts- och konferensanläggning med flertalet byggnader för bland annat hotell och restaurang. Storstugan är en av anläggningens äldsta byggnader med plats för 300 personer. På området finns en amfiteater och vandringsleder. Hagstadstugan, en ryggåsstuga med delar från 1700-talet, är öppen för visningar och utställningar. Som motiv för bevarande står: Frostavallen och Skånes djurpark är viktiga fritidsmiljöer med flera äldre anläggningar. Båda har socialhistoriskt värde och visar det ökande behovet av fritidsanläggningar och semesterhem under 1900-talet. BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Med behovsbedömning menas att kommunen bedömer om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte; man bedömer alltså om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt kriterierna i PBL 4 kap. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detaljplanen ska ta i anspråk mark för ändamålen idrottsområde, arena för vintersport, fritidsverksamhet och samlingslokal samt en gångbro. Kommunen bedömer att planens genomförande kan antas få betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 KAP 34 första stycket. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför upprättas. 6

7 FÖRUTSÄTTNINGAR Mark och vegetation Frostavallen är beläget i Mellanskånes risbygd med stora kuperade områden med bokskog och små gårdar vilka präglar hela riksintresseområdet för friluftsliv. Området har varit bebott sedan mycket länge. De många stengärdena i skogen vittnar om att marken brukats. Bokar och ekar med vida kronor har liksom de många enarna vuxit upp i ett halvöppet beteslandskap. Området för vinterarenan består till största delen av en grusyta som används som parkering, fotbollsplan, mässområde, husvagnsuppställning m.m. I den nordöstra delen tangerar anläggningen ett område med bokskog och berör ett bestånd av ungskog med björk, sälg m.m. I söder finns ett äldre bestånd av björk, asp och al samt ungskog av björk m.m. Dessa områden kommer inte att beröras i någon större utsträckning av anläggningen. På nuvarande grusyta väster väg 21 finns en baspunkt för vandringsslingor och cirka 50 parkeringsplatser avsedda för vandrare och badgäster samt uppställningsplatser för bussar. Övriga grusytor inklusive grusplanen kan rymma ytterligare parkeringsplatser vid större evenemang., utställningar m.m. Området är i huvudsak plant men i den norra delen finns nivåskillnader. Skåneleden Skåneleden Befintliga förhållanden och planområde Pulka-/skidbackar Vandrarhem Bollplan Badplats Bollplan Utställning ~500 P ~50 P Amfiteater Storstugan Hotell Befi ntliga anläggningar, ytor, parkering mm 7

8 Strandskydd Området ligger nära, men inte i direkt anslutning till Vaxsjön, där strandskyddet är 100 meter från strandlinjen. Planerad anläggning berörs inte av strandskyddat område. Fornlämningar, kulturvärden och historik Fornlämningar En arkeologisk utredning har utförts för området. Vid fältundersökningen påträffades i norr ett 20-tal ej tidigare registrerade röjningsrösen och en eventuell husgrund och i söder ett 15-tal röjningsrösen och två möjliga husgrunder. Mörkblå punkter inom RAÄ 706 visar på högar med sten från brytningsverksamhet. Redovisade områden får inte exploateras utan vidare utredning eftersom de registreras som fornlämning. Kulturvärden Frostavallen är en frilufts- och konferensanläggning med flera byggnader för bland annat hotell och restaurang. Storstugan är en av anläggningens äldsta byggnader. Amfiteater, klockstapel, bobsleighbanan, de öppna markerna och vandringslederna är också viktiga kulturmiljöer. Skånes djurpark öppnades för allmänheten 1952 som ett komplement till Frostavallen. År 1985 invigdes campingen med servicehus och vandrarhemmet Grottbyn. Djurparken expanderade under hela 1990-talet och en ny entrébyggnad med konferens och kontor invigdes Frostavallen och Skånes Djurpark är viktiga fritidsmiljöer med flera äldre anläggningar med stort socialhistoriskt värde. Amfi teatern Hagstadsstugan, ryggåsstugan Karta arkeologisk utredning Kulturmiljöprogram, Länsstyrelsen. Frostavallen-Skånes Djuparkpark 8

9 Historik Frostavallen invigdes 4 dec Dess historia börjar dock redan 1931 med att Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, sedermera Skid- och friluftsfrämjandet, började anlägga skidspår och vandringsleder, byggde hoppbacken och arrenderade ödetorpet som värmestuga. Året därpå köpte de den första delen av området. Arbetsmarknadskommissionen åtog sig 1933 att anlägga en tillfartsväg från Jularp och vägar inom området. De rensade även marken från sten som sen användes till att bygga en bobsleighbana och en amfiteater som läktare vid Tingsplatsen. De anlade också grunderna till sportstugorna och storstugan. Storstugan används fortfarande som restaurang byggdes gästgården med 104 bäddar. Frosta Härad Hembygdsförening flyttade 1942 en ryggåsstuga från Hagstad i Norra Rörum till Tingsplatsen för att skapa ett litet hembygdsmuseum. I Vaxsjön anlades 1943 en simanläggning med ett hopptorn och en barnbassäng omgärdad av bryggor.ytterligare byggnader och anläggningar tillkom fram till 1950-talet, bl a två militärbaracker från Överkalix, Lillgården kallad, ett ställverk från Höör som byggdes om till kaffeservering vid Vaxsjön, en bastu, en curlingbana som senare blev tennisbana samt friidrottsplatsen där gräsfotbollsplanen ligger idag. Av några byggnader finns idag endast grunderna kvar, andra har byggts om, flyttats, bytt funktion eller försvunnit helt kompletterades vintersportanläggningen med slalom- och störtloppsbana på Djuraliden, 2 km från Frostavallen, något som då gjorde Frostavallen till Nordens mest omfattande vinterportanläggning. Väster om vägen anlades i början av 1960-talet teknikbackar och två skidliftar. Det sport- och friluftslivsengagemang som karaktäriserar Frostavallens första decennier speglar också Sveriges idrottshistoria.anläggningarna har använts för en rad evenemang som midsommarfirande, konserter, Skånedagar och mässor där företag visade upp sina produkter byggdes nya gästgården och kursgården. Samma år byggdes Storstugan ut till sin nuvarande storlek. Från mitten av 80-talet började området förfalla. Fastigheten styckades 1997 efter att stora investeringar gjorts i framför allt hotell och konferensanläggningen. Frostavallen har varit delad mellan två privata ägare tills kommunen 2004 köpte den större fastigheten. År 2007 köpte kommunen en större bostadsfastighet väster om vägen. Flygfoto från1930-talet. Till vänster hoppbacken, till höger Storstugan, amfi teatern och bobsleighbanan 9

10 Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts för området. (Geoexperten RS AB) Berggrunden inom området utgörs av urberg, företrädesvis granit. Sannolikt förekommer det ytterligare områden med berg i dagen eller under ett mycket tunt jordtäcke.djupet till berg är ringa inom området eller bedömt mellan 1 och 4 m. Jordlagren för grusplanen i sydväst samt lågpartiet i sydost utgörs överst av fyllning. Under fyllningen finns grusig sand och sandig morän med sten till mer än 1,6 å 3,3 m djup. l den västra och södra delen av grusplanen kan organisk jord bestående av torv förväntas under fyllningen. Förekommande jordlager bestående av sand och morän har gynnsamma bärighets- och sättningsegenskaper vid påförande av belastningar. Nya byggnader kan grundläggas på sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor eller utbredda grundplattor i naturlig organisk jord eller befintlig/ny kontrollerad fyllning. Sten och block på grundläggningsnivån ska bytas mot stenfritt material. Organisk jord bestående av torv är sättningsgivande vid belastning. Vid förekomst av torv måste denna bytas mot kontrollerad fyllning. Torv har påträffats i anslutning till den sydvästra delen av området samt i planerad parkeringsyta i sydost. Förekommande jord bedöms som medelsvårschaktad med normal maskinutrustning beroende på rikligt med sten- och blockförekomst. Brytning av rösberg och sprängning av berg kan förväntas. Morän och sand kan användas för uppfyllnader och nivelleringar under byggnader, vägar, etc om arbetet utförs under torra väderleksförhållanden. Schaktarbeten kan utföras med slänt om utrymme för detta finns. Vid schaktning under grundvattenytan flyter sanden igen. Vid måttlig grundvattenavsänkning (max 0,5 m) kan dränkbara pumpar användas. Vid större avsänkning krävs avsänkning enligt vakuummetoden (wellpoints) alternativt fördikning. Tekniska anläggningar Området för vinterarenan på Långstorp 1:84 ligger intill område för bostadsbebyggelse som utreds för framtida anslutning till kommunal vatten- och spillvattenförsöjning. Allmän dagvattenförsörjning kan bli aktuell för området. El är framdraget till området eftersom det tidigare funnits belysningsstolpar på grusplanen och i skidbackarna har det funnits eldragna stolsliftar. Frostavallens fritidsanläggning och strövområde Frostavallens fritidsanläggning består av hotell- och konferensanläggning, vandrarhem, badplats, amfiteater, vandringsslingor med baspunkt, strövområden, båtplatser, fiskebryggor, kanotuthyrning. Hotell-och konferensanläggningen har ca 70 rum med totalt ca 0 bäddar. Det finns 15 konferenslokaler, den största har 240 platser. Kopplad till konferensanläggningen finns Storstugan som används som restaurang, i huvudsak för konferenser, men även för andra arrangemang. Vandrarhemmet ägs av kommunen men arrenderas ut till privat operatör och tillhör Svenska Turistföreningens vandrarhem. Vandrarhemmet har både boende i korridorrum och i parstugor med eget pentry, toalett och dusch, totalt 46 bäddar. Vid Vaxsjön finns badplats med bryggor, grillplatser och toaletter. Längs Vaxsjöns strand finns båtplatser och bryggor för fiske. Det finns fem markerade vandringsleder/slingor som är mellan 2,8-9,9 km långa. Tre av dessa, varav en är handikappanpassad, utgår från Frostavallens baspunkt för vandringsslingor medan två utgår från baspunkt vid Dagstorpssjön. Frostavallens baspunkt ligger väster om väg 21 och innehåller infotavla, toalett, parkering och grillplats. Baspunkten kommer att få ett nytt läge inom Frostavallens fritidsanläggning. Det finns ytterligare platser med informationstavla, toalett och parkering inom Frostavallsområdet. Skåneleden från Nord till Syd och från Ås till ås passerar Frostavallen. Strax väster om området går Pilgrimsleden mellan Höör och Hallaröd. 10

11 Teckenförklaring läge för vinterarenan stigsystem rastplatser grillplatser badplatser Frostavallens strövområde Vinterarenan Vandrarhem Stugor Frostavallen Storstugan Hotell Konferens tidigare alternativ entré Skånes djurpark Café björnberget Entré/shop Skånes djurpark Camping 500 m Frostavallen - Skånes Djurpark 11

12 FÖRSLAG Föreslagen vinterarena Vinterarenan ska innehålla längdskidspår i fyra plan samt en anläggning för kombinerad pulka- trickoch minislalomåkning mitt i hallbyggnaden. Måtten på hallen är 100x150 m och höjden är cirka18m. Längdskidspåren, som går utmed ytterväggarna, har en total längd av cirka 2 km och har plats för sex spår i bredd. Spåren klättrar uppåt med olika lutningar och däremellan finns plana partier. Från högsta punkten ska det vara möjligt att åka tillbaka till startpunkten, dels i en svagare lutning, dels i en brantare nedfart. Från Storstugan, där omklädning och incheckning kommer att ske, kommer det att gå en förbindelsegång till vinterarenan. Inne i hallbyggnaden finns toaletter, uppehållsrum, teknik- och servicerum samt plats för spårmaskin. Under kullen i mitten av hallen kommer det att finnas rum med olika funktioner och en idé är att det ska vara möjligt att åka skidor genom kullen och där få förtäring. Till hallbyggnaden ska det vara möjligt att ansluta containrar, paviljonger, tält m.m. som behövs vid större arrangemang och tävlingar. Vid sådana tillfällen släpps publiken in genom entrébyggnad utanför hallen eller genom entré i hallen. Vinterarenan kommer att anläggas direkt på marken. Golv kommer inte att finnas, utom i toaletter, uppehållsrum, teknik- och servicerum. Spåren ska, på den lägsta nivån, så långt möjligt följa den naturliga terrängen som sparas inne i bygganden. På så vis undviks schaktning och onödiga ingrepp i terrängen. Illustrationsplan

13 Gestaltning Byggnaden kommer i huvudsak att ligga på grusplanen väster om väg 21. Jämfört med sökt bygglov har byggnaden i denna detaljplan flyttats längre från fastigheterna i väster genom den vridits så att det sydvästra hörnet kommer cirka 30 m från fastighetsgränsen samtidigt har den skjutits 15 m åt norr. Avståndet till vägen är 180 m och till samfälld väg i söder 80 m. I norr kommer hallen att anpassas till befintliga kullar och klättra cirka 3-5 m upp i kullarna. I sydväst berör hallen en mindre höjd med berg i dagen. Avsikten är att berget ska synas inne i byggnaden. Det är angeläget att anläggningen får en god och tilltalande utformning. Med hänsyn till anläggningens betydelse, både till funktion och som varumärke för Frostavallen och kommunen, får den gärna sticka ut och markera att den är en attraktion väl värd ett besök. Färgskalan bör väljas med omsorg och kan med fördel ges en ljus ton som associerar till kyla och snö men med inslag av trä i fasaden. Ljus och skyltar placeras naturligt på den östra fasaden, vänd mot vägen och parkeringen. Gångförbindelsen inomhus, som ansluter skidhallen med Storstugan, kommer när den passerar väg21 att utgöra en port till området och på så vis annonsera vinterarenan. Denna förbindelse kommer att användas av de skidåkande. På så vis förbinds området väster om väg 21 med baspunkt för för vandringsleder, skid- och pulkabackar med området vid Vaxjön med badplats, fiske och vandringsleder. Det är viktigt att gångbron utformas med hög kvalitet och med god utformning i förhållande till omgivningen. I plan görs ett övergångsställe som utformas så att det blir så trafiksäkert som möjligt. Vy med gångförbindelse och vinterarenan Fotomontage vy från väg 21

14 Skidhallen har placerats så att den, trots sin storlek, ska märkas så lite som möjligt i omgivningen, men ändå synas. Från vägen kommer befintlig kulle med träd i öster att till största delen skymma den norra delen av hallen. Längs vägen finns vegetation, både norr och söder om infarten till parkeringsplatserna. Vegetationen är inte så tät eller hög vilket gör att hallen till viss del kommer att synas och därmed annonseras mot vägen. Mellan bebyggelsen och samfälld väg i söder finns dels en liten höjdrygg, dels en vegetationsridå, cirka 50 m djup, som kan förtätas. I väster, mot befintlig bebyggelse finns en trädridå, där höjden på träden varierar mellan 16 och 19 m. Här anläggs en trädbevuxen vall för att skärma av vinterarenan från bebyggelsen i väster. Gångförbindelsen östra del, som ansluter till Storstugan, har med hänsyn Storstugans stora kulturhistoriska värde fått varsamhetsbestämmelsen k. Det innebär att utformningen av gången ska ta hänsyn till Storstugans tidstypiska arkitektur med sin mörkmålade träpanel, gråstensmurar, vita putsfasader samt stenmurar. väg 21 Granbackavägen Vinterarenan från söder väg 21 Granbackavägen Vinterarenan från väster 14

15 Gång- cykel och kollektivrafik Frostavallen ligger vid väg 21 som ansluter till väg cirka tre km söderut. Gång- och cykelbana har färdigställts under 2011 på sträckan från tätorten vid Åkersbergsgatan till Frostavallen fram till vandrarhemmet. Motivet för utbyggnaden var behovet av att skapa en gång- och cykelvägen för rekreation och friluftsliv till målpunkten Frostavallen. Cykelbanan är mellan 1,5-2,5 m och vägen är 6,4 m bred. I samma projekt ligger utbyggnad av cykelvägen till Skånes djurpark, med planerad byggstart Genom att bygga cykelvägen har tillgängligheten och trafiksäkerheten till Frostavallen ökat markant. Trygg gångförbindelse planeras för passage över väg 21 i höjd med vinterarenan och Storstugan. Vägen trafikeras av cirka 590 fordon/dygn varav cirka 30 är lastbilar. Till området norr om Frostavallen bedöms trafiken vara liten. Med en besöksvolym i samma storlek som Skånes djurpark, besökande/år, beräknas trafiken öka till cirka 1100 fordon/dygn på väg 21. Frostavallen ligger tre kilometer från Höörs station som trafikeras av Öresundståg mot Lund-Malmö- Köpenhamn-Helsingör mot Hässleholm-Älmhult-Växjö-Kalmar samt mot Karlskrona och Pågatåg mot Lund-Malmö-Ystad Simrishamn samt mot Hässleholm -Kristianstad. Från stationen går bussar till Frostavallen och Skånes djurpark. Tidtabellen innehåller 7 turer på vardagar och 4 turer på lördag och söndag. Höörs kommun har tillsammans med Skånetrafiken arbetat fram ett förslag till utökad trafik med turer/ dag alla dagar i veckan om vinterarenan kommer till stånd. Hållplats finns längs väg 21 i höjd med storstugan och hotellet. Frostavallen Skånes djurpark Järnvägsstation Busstrafik med större hållplatser, Gång- och cykelvägar, byggd gångavstånd 500 m planerad 15

16 Biltrafik och parkering Biltillfart till vinterarenan och Storstugan sker från väg 21. Till vinterarenan i väster utnyttjas befintlig tillfart som förbättras när det gäller lutning och sikt. Storstugan och hotell/konferensanläggningen får två in- och utfarter för att nå parkering och angöring vid storstugan och hotellet. Separat infart enbart för varutransporter m.m. anläggs för att nå inlastning till kök och förråd. På övriga sträckor längs väg 21 införs in- och utfartsförbud. Längs den samfällda vägen i söder kommer det inte finnas någon biltillfart till vinterarenan och där redovisar plankartan in- och utfartsförbud. I dagsläget finns parkeringsplats för 100 bilar, för hotell och konferensanläggningen behov, intill hotellet och storstugan. Den kommer att utökas så att den rymmer cirka 145 bilplatser samt angöringsplats för buss och bil. Parkering kommer att utformas så att den ger ett effektivt trafikflöde som minskar risken för köbildning. Angöringsplatsen ligger nära Storstugans entré där receptionen och ingången till vinterarenan kommer att finnas. Parkeringsanläggningen är utformad så att bussar kan köra fram till storstugans huvudentré för att släppa av resenärer. Bussarna kör därefter vidare och parkerar på särskild anvisad plats väster om vägen. Väster om vägen finns redan parkeringsplatser och här anläggs en ordnad parkering med plats för cirka 230 bilar och 5-10 bussar. Här finns också plats för bussar som kan angöra vinterarenan vid större evenemang. Intressenterna som ska driva vinterarenan har beräknat att arenan som mest kommer att attrahera besökare per år varav är skidåkare. Besöken kommer främst att ske under för- och eftersäsong, det vill säga oktober - mars. Bedömningen är att störst antal skidåkare kommer att utnyttja arenan tiden innan vasaloppet, då det uppskattas att det som mest kommer att vara personer som tränar. Frostavallen har olika aktiviteter som attraherar besökare vid olika tider på året och på olika veckodagar. Anläggningarna i Frostavallen kommer att utnyttjas fler antal dagar per år jämfört med dagens situation men med en relativt jämn besöksfrekvens. Aktiviteter som är aktuella för besökande är: vinterarenan, konferensanläggningen, hotellet, badplatsen, vandringslederna, pulkabackar, evenemang/ amfiteatern. Vid beräkning av behovet av parkeringsplatser är inriktningen att försöka samutnyttja bilplatserna för de olika aktiviteterna vid olika årstider och veckodagar. Det har gjorts en bedömning att cirka 25 % samåker i bil, att skidföreningar i viss utsträckning kommer i minibuss samt att ett antal besökande utnyttjar de allmänna kommunikationerna. Se tabell nedan. okt-mars april-maj juni-sept vard lö-sö vard lö-sö vard lö-sö Vinterarenan Hotell/konferens Badplats Vandringsleder Pulkabackar Evenemang,amfiteater Summa bilplatser Vid större evenemang, med många besökande och publik, utnyttjas parkeringsplatser i Höörs tätort och publiken bussas till och från Frostavallen. Parkeringsplatserna i Frostavallen används vid sådana tillfällen av deltagarna, funktionärer med flera. 16

17 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Vinterarenan ligger utanför kommunens verksamhetsområden men anläggningen kommer att anslutas till kommunens vatten- och spillvattensystem. Från befintlig ledning söder om hotellet dras ny ledning så att vinterarenan kan anslutas. Dagvatten Dagvattnet från tak, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor renas och flödesutjämnas innan det avleds till Vaxsjön. Exploatören ansvarar för avledning och omhändertagande av dagvatten genom utbyggnad av ett dagvattensystem samt genom att anordna dagvattendamm för rening och flödesutjämning innan vattnet når Vaxsjön. I detaljplanen har avsatts en yta på 1500 m 2 för dagvattenanläggning, flödesutjämning och rening. På illustrationsplanen redovisas en öppen vattenyta på ca. 800 m 2. Dagvattnet från ett mindre område i sydväst, med skogsridå och fornminnen, kommer även i fortsättningen att avledas via befintligt dike inom fastigheten och därefter ut till dike längs den enskilda vägen. Inget dagvatten från anläggningen kommer att avvattnas till vägdiket. I samband med uppförande av vinterarenan sker en förändring av ytorna inom området, hallbyggnaden uppförs och vissa av de kringliggande ytorna förändras. Hårdgörning av ytor kommer att begränsas och utförs endast där slitaget är störst. Det innebär att infartsvägen till parkeringen och entrétorget intill arenan hårdgörs. Parkeringsplatserna vid vinterarenan kommer att vara grusade vilket ger fördröjning av dagvattnet. Takytan på vinterarenan är den största ytan som samlar in vatten. Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas om hand och fördröjas lokalt inom detaljplaneområdet i enlighet med kommunens dagvattenpolicy. Dagvattentredningar har utförts av konsultfirman Dagsgårds, Frostavallen 365, Dagvattenhantering med grönt tak och Dagvattenhantering 100 års regn Syftet med utredningarna är att dels fastställa om det erfordras fördröjningsmagasin för att inte belastning på omkringliggande område ska öka då tidigare grusyta bebyggs, dels att fastställa hur ett så kallat 100-årsregn påverkar omkringliggande områden då en tidigare grusyta bebyggs. Som underlag för bedömning av dagvattenflödet har gjorts en uppskattning av avrinningsområdet, vinterarenaområet och omgivande områden som avvattnas till dagvattendammen. För avrinningen och beräkning av magasinsvolym användes 5-årsregn vid dimensionering. En kontroll har gjorts även för erforderlig volym för ett 100-årsregn men har inte satts som dimensionerande. Det mest extrema är om taket är mättat på vatten vid 100-årsregn. Inom avrinningsområdet ger bedömningen en volym på ca. 200 m 3 vid 5-årsregn. Denna volym kan flödesutjämnas och renas inom den avsatta ytan för dagvattenanläggning. Vid ett vattendjup på 0,75 m upptar magasinet en yta på 270 m 2. Vid 100-årsregn är volymen ca. 800 m 3. Denna volym kan hanteras dels inom föreslagen dagvattenanläggning, dels genom att låta vattnet stiga till en nivå på 0,2 m ute på den invallade parkeringsplatsen. Om enbart parkeringen skulle översvämmas krävs en yta på 3000 m 2,, cirka halva parkeringsplatsen. För att fördröja flödet från området kan följande åtgärder genomföras. Taket på vinterarenan kan förses med grönt tak vilket minskar dagvattenbelastningen. Flödesutjämning kan också ske i damm eller i så kallade dagvattenkassetter. Magasinen utformas och dimensioneras slutligen i samband med projekteringen av va-systemet. Dagvattnet från hårdgjorda kör- och parkeringsytor föreslås oljeavskiljas, renas och fördröjas i en damm i öster, omedelbart väster om väg 21, innan det avleds till Vaxsjön. Dagvatten från grusade parkeringsytorna och vägar kan vara förorenade med bland annat oljerester, vilka är svåra att avskilja på grusytorna. Viss nedbrytning kan ske i marken. 17

18 Detaljplan för Långstorp 1:84 Den mängd snö som byts ut per år uppgår till cirka 1800 m3, vilket motsvarar 450 m3 vatten. Använd snö kommer att undersökas för att se om den måste deponeras på deponianläggning eller om den kan smältas av på lämplig plats inom området. Eventuell snösmältningen sker långsamt och över lång tid och påverkar dagvattenflödet till Vaxsjön i liten grad. Några kemikalier kommer inte att tillsättas till vattnet vid snöproduktionen. Snön kommer att undersökas, tillsammans med berörd myndighet, om den innehåller några föroreningar och hur utbytessnön ska hanteras. KREAB energi AB är eldistributör i området. Högspänningsledning går fram till en transformatorstation i storstugans källare. Energiförsörjningen kommer att ske med elenergi i det första skedet men inriktningen är att på sikt utnyttja förnybar energi med solpaneler eller liknande teknik. Fastighet Långstorp 1:64 har servitut på Långstorp 1:84 för sex stycken djupborrade brunnar för grundvattenvärme varav två ligger väster om vägen och under eller precis intill vinterarenan och entrébyggnad Vaxsjön STUGBY : : P :87 5 rv 7 Lr AMFITEATER P P 4 7P 3 HCP VALL NYTT FÖRRÅD 0.1 sittplatser FROSTAVALLEN damm SKIDHALL 6.5 1:63 Se : pla tser BUSS STORSTUGAN P :70 94 P BUSS :55 1: FROSTAVALLEN BUSS P sitt VALL : : P TILLBYGGNAD 9 2:40 HOTELL & KONFERENS : Principritning dagvattensystem 18

19 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Det har en längre tid funnits ett intresse att utveckla Frostavallsområdets verksamheter och anläggningar, dels de som finns inom området idag, dels tillskapa nya besöksmål. Bland annat finns önskemål att bygga ut hotell/konferensanläggningen och stugby/vandrarhem, så att Frostavallen kan förbli en baspunkt för rörligt friluftsliv. Det har också diskuterats att anlägga stugby och camping. samt ett tropikarium med tillhörande djurpark. Det är också angeläget att utveckla och säkerställa badplats, och parkeringen till denna. Syfte Denna redovisning av miljökonsekvenser syftar till att på plannivå beskriva konsekvenserna av en utbyggnad av en vinterarena i Frostavallen. Redovisningen syftar även till att föreslå åtgärder i det fortsatta planarbetet för att begränsa negativ miljöpåverkan. Detaljplanen omfattar inte något av de ändamål eller anläggningar som redovisas och finns uppräknade i plan- och bygglagen 4 kap 34, andra stycket och som omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivning. Planenheten i Höörs kommun bedömer, med utgångspunkt från en behovsbedömning och med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning, att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap första stycket miljöbalken och 4 kap 34 första stycket plan- och bygglagen. En miljökonsekvensbeskrivning har därför gjorts. Konsekvensbeskrivningens fysiska avgränsning utgörs av planområdet och intilliggande områden. Avgränsning av miljöaspekter avser de miljöområden som kan ge miljöpåverkan, såsom: Naturmiljö Landskapsbild Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Mark Vatten Hälsa och säkerhet För att ändå belysa miljöfrågorna har en redovisning av miljökonsekvenser tagits fram för området och dess omgivning. Planområdet har under senare tid använts för parkering, baspunkt för vandrarstråk, fotbollsplan, mässområde, husvagnsuppställning m.m. Antalet parkeringsplatser ökar inte utan snarare minskar eftersom vinterarenan upptar en stor yta. Beskrivningen av miljökonsekvenser behandlar i huvudsak natur- och kulturmiljöfrågor. Hur uppvärmning respektive kylning av anläggningen ska utformas kommer att redovisas närmare i samband med byggsamrådet. Anläggningens klimatpåverkan och användning av energi är därmed inte möjligt att beskriva i detta sammanhang. Förslagets tänkbara konsekvenser för miljön redovisas på följande sidor. 19

20 Utbyggnadsförslag och alternativ Detaljplanens förslag till utveckling av området har föregåtts av andra tidigare utbyggnadsförslag. Här redovisas bl.a tidigare förslag till utveckling av området. För att kunna sätta detaljplanens konsekvenser i ett perspektiv, görs en översiktlig samlad jämförelse med dessa tidigare utbyggnadsförslag. Detaljplanen jämförs även med ett noll-alternativ, d.v.s. den utveckling som troligen kommer att ske om planen inte genomförs. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget även om de ofta är lika till innehållet. Nollalternativet Om detaljplanläggningen inte genomförs antas befintlig markanvändning inom planområdet fortgå, dvs natur- och friluftsliv. Översiktsplanens förslag om utveckling av besöksnäringen genomförs därmed inte. Utbyggnadsalternativet Vinterarenan ska innehålla längdskidspår samt en kombinerad pulka- trick- och minislalombacke mitt i hallbyggnaden. Måtten på hallen är 100x150 m, höjden 18 m. Från Storstugan, där omklädning och incheckning ska ske, kommer det att finnas en förbindelsegång till vinterarenan. Befintlig parkering för hotell och konferensanläggningen utökas för rymma 145 bilplatser samt angöringsplats för buss och bil. Väster om vägen anläggs en ordnad parkering med plats för 230 bilar och 5-10 bussar. Tidigare diskuterade utbyggnadsförslag I tidigare skeden i planeringen har diskuterats en utbyggnad med stugor och campingsplats inom denna del av Frostavallsområdet. Det har också varit intresse för ett så kallat Tropikarium där besökare kan vandra på utstakade stigar i en regnskogsmiljö med tropiskt klimat och få se olika arter av småapor leva fritt i regnskogskupolen. Undersökta alternativa lokaliseringar På ett tidigt stadium har undersökts möjligheterna att lokalisera vinterareanan på andra platser inom området. Utvärderingen av de olika alternativen redovisas på nästa sida. C B A 20

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplan Höörs kommun 2002 I gällande översiktsplan, Översiktsplan Höörs kommun 2002, ingår planområdet i området Frostavallen-Skånes djurpark, ett Område

Läs mer

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplan Höörs kommun 2002 I gällande översiktsplan, Översiktsplan Höörs kommun 2002, ingår planområdet i området Frostavallen-Skånes djurpark, som betecknas

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Natur och friluftsområden

Natur och friluftsområden Natur och friluftsområden Klippans kommun C Områden Hallaröd Munkarp E V Ringsjön SNOGERÖD B Rolsberga H G NORRA RÖRUM I F A Löberöd TJÖRNARP Ö Ringsjön D Hässleholms kommun A Syrkhult-Svale mosse Ett

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Samrådsredogörelse UTLÅTANDE efter utställning Detaljplaneprogram Miljökonsekvensbeskrivning Översiktlig kartering av risk för blocknedfall

Samrådsredogörelse UTLÅTANDE efter utställning Detaljplaneprogram Miljökonsekvensbeskrivning Översiktlig kartering av risk för blocknedfall Detaljplan för del av TOFTA 2:1 Stockens camping Orust kommun, Västra Götalands län 1 Antagen av KF 25 mars 2010 Laga kraft 10 dec 2010 Upprättad 2009 08 11 samt justerad 2010 01 19 ORUST KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13. Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19.

Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13. Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19. Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13 PROGRAM NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19.214 Programområdets avgränsning.

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-01-15 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer

Detaljplan för i huvudsak bostäder.

Detaljplan för i huvudsak bostäder. Checklista för behovbedömning Komplexa detaljplaner 1 (7) Datum: 2016-11-27 Dnr.:KS.2016.0766 BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Stora Allén del av Östermalm 1:1 m.m. Beskrivning Typ av plan: Beskriv befintliga

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren Detaljplan för Ronneby 27:1 m fl, Östra piren Ronneby kommun Blekinge län Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av följande handlingar daterade 2013-01-23: Plankarta skala 1:1000

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

52,3 52,3. Tät skog 52,5 NATUR 52,3 52,2 52,2 51,8 52,3 52,4 N 2 51,9 51,8 52,3 HUSVAGNSCAMPING 50,5 51,5 51,5 49,5 50,5 50,7 51,4 48,8 49,3 49,4

52,3 52,3. Tät skog 52,5 NATUR 52,3 52,2 52,2 51,8 52,3 52,4 N 2 51,9 51,8 52,3 HUSVAGNSCAMPING 50,5 51,5 51,5 49,5 50,5 50,7 51,4 48,8 49,3 49,4 ,9,2,3,5,3,3,8,4,2,5,5,3,4,4,4,2,6,6,5,3,3,1,5,4,2,9,5,7,3,6,4,2,5,3,1,6,5,8,5,1,58,5,5,5,5,3,2,5,3,5,5,3,3,5,1,5,2,8,3,8,20,7,1,6,03,02,17,2,43,73,5,5 44,93,24,14 44,22,5,1,8,20,58,,96,66 44,34,6,35 44,81,33,4,67

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer