Lilla LiV:et nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lilla LiV:et. 2013 nummer tre. Informationstidning för personal inom barnhälsovård"

Transkript

1 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer tre 1

2 INNEHÅLL: Framsida: Milla 1 år s 1 TBE 2013 s 3 Nytt vaccinavtal färdigt s 3 Barnsäkerhetsarbetet s 4-5 Reservnummer i Svevac s 6 Hembesök s 7 FN:s konvention s 7 Frågor och svar s 6 FN:s konvention s 6 Frågor och svar s 8 Lästips s 9-10 Dietist mödra- och barnhälsovård s 11 Fortbildning/utbildning s Lilla Liv:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten Värmland Kontaktuppgifter till BHV-enheten Staffan Skogar, BHV-öl Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare, Lena Granat, MBHV-psykolog, Jannette Grahn Vera, MBHV-dietist, Isabel Lindgren, assistent, Besöksadress: Landstingshuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad e-post: Adress till: Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård Föräldrastödsenheten Centralsjukhuset Karlstad Besöksadress: Bryggargatan 7 BARNHÄLSOVÅRDEN VÄRMLAND 2

3 AKTUELLT TBE 2013 Text: Staffan Skogar Frågor har inkommit om indikationen att vaccinera förskolebarn mot TBE och här kommer ett referat från smittskydds information i Wermlandssmittan: Små barn, i synnerhet barn under 3 år, som insjuknar i TBE får i regel lindrigare symtom än vuxna och därför är vaccination mindre angeläget i denna åldersgrupp. Men föräldrar som bor i områden med känd smittrisk och som önskar vaccinera sina förskolebarn behöver inte avrådas från detta. Tänk dock på att berätta för föräldrarna att man behöver boostra vaccinationen med jämna mellanrum för att upprätthålla ett skydd, registrera korrekt i Svevac för senare bedömningar. Fyra fall av TBE har registrerats i Värmland under 2012 och det är i de Vänernära områdena där smittrisk finns. Det är samtidigt viktigt att efterhöra om barnen är ute i skog och mark och får fästingar då detta är grundförutsättningen för eventuell smitta. Vid vaccination ges 2 doser med 1-3 månaders intervall följt av en booster efter 5-12 månader. Sålunda är det ingen direkt risk för smitta annat än i vissa speciella fall och om barnet smittas blir symptomen oftast milda hos de små barnen. Vaccination utförs på vårdcentralen eller på vaccinationscentrum. Nytt vaccinavtal färdigt Text: Staffan Skogar Landstinget i Värmland har genomfört en ny vaccinupphandling och skrivit avtal med Glaxo SmithKline AB och Sanofi Pasteur MSD för perioden (med möjlighet till förlängning i totalt 36 månader). Det är nästan inga förändringar jämfört med tidigare med undantaget att Triaxis ersätter Infanrix. För aktuella priser, se dokument i BHV-enhetens lokala anvisningar. Generellt har priserna sjunkit och framför allt så är priset på Synflorix nu 81 kr lägre/dos och M-M-Rvaxpro har sjunkit med 53 kr. Detta innebär att landstinget sparar miljonbelopp jämfört med tidigare avtal. 3

4 AKTUELLT Utveckling av barnsäkerhetsarbetet på BVC Text: Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Arbetet med barnsäkerhet har en lång och framgångsrik tradition inom barnhälsovården. Dock måste informationen anpassas till rådande verklighet och till de risker som är av störst betydelse för barnen. Vi kommer därför att försöka förbättra strukturen och ge mer konkreta råd vad som bör göras vid de olika kontakterna med familjen med särskilt fokus på hembesöket och 8- månaders besöket. Två checklistor kan användas den ena vid hembesöket och den andra vid 8-månaders besöket (finns som bilagor till informationsmaterial) Fallolyckor drabbar framförallt de minsta barnen och enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och be-redskap) skadas barn under tre år varje år i hemmet. För barnen upp till tre år sker fallen i huvudsak i samma plan eller från en nivå till en annan. De äldre förskolebarnen skadar sig mer vid fall vid lekplatser eller vid fall från till exempel skidor och skridskor. Skadeorsakerna är lika mellan pojkar och flickor upp till sex års ålder. Under de senaste åren har fallskador för barn under ett år ökat och detta måste tas på allvar. Fall från skötbord står för en femtedel av fallskadorna för barn under ett års ålder och gåstolar bidrar med 10 procent. ibland svåra skador och fallen sker huvudsakligen i trappor. Gåstolen bidrar inte till barnets utveckling och detta är också relevant att berätta för föräldrarna. Det faktum att många föräldrar idag har andra språk som modersmål gör att information om barnsäkerhet kan vara svår att överföra och där är broschyren Säkra barn Trygga föräldrar från Konsumentverket är ett föredöme då den finns översatt till elva språk. Att det föreligger en socioekonomisk aspekt där barn med sämre förutsättningar i samhället drabbas av fler skador är också en kunskap som måste finnas på BVC. Mer riktad information kan vara en lösning för att nå föräldrar från dessa grupper. Skadornas art, frekvens och hur de uppkommer är också relevant information för att informationen ska bli så anpassad som möjligt. Fallolyckornas överrepresentation bland de små barnen är en sådan faktor. Här kan BVC-sjuksköterskan förespåka att blöjbyte ska ske företrädelsevis på golvet istället för på skötbordet eftersom golvmaterial idag ofta är av stenmaterial i våra badrum. Ett annat konkret exempel är att påvisa riskerna med gåstolar till barn. Denna produkt är inblandad i uppskattningsvis 400 olyckor per år med 4

5 AKTUELLT Hembesöket Att komma på besök till barnets hem är ett unikt tillfälle att knyta kontakt med familjen och möjlighet att bilda sig en uppfattning om barnets hemförhållanden. Aspekter vad gäller barnsäkerhet tas upp på plats och föräldrarna kan bli förevisade barnsäkerhetsarbete i praktiken med t.ex. råd vid blöjbyte. Sköterskan följer upp att föräldrarna har fått Trösta ett oroligt spädbarn och att de har läst och tagit del av informationen samt om de har några frågor i anslutning till detta. Delar ut broschyren Minska risken för plötslig spädbarnsdöd (SoS). Alla föräldrar måste få kunskap om hur man minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Barnets hälsobok och Säkra barn och trygga föräldrar - följer upp att de fått dessa och kompletterar med planschen Säkra barn och trygga föräldrar Säkerhet i bilen - så skyddar du ditt barn (Trafikverket) Information om Lapp om detta delas ut Checklistan om barnsäkerhet för nyfött barn gås igenom med särskilt fokus på skötplatsen och att undvika heta drycker i barnets närhet. Observara att de barn som inte får hembesök alternativt de barn där första besöket görs på BVCmottagningen ska erhålla samma information som ovan Filmen från MSB kan visas under detta besök och särskilt om den inte kommer att visas under föräldrautbildningen. Många föräldrar från mer utsatta grupper deltar inte i föräldragrupper och då måste informationen delges under ett enskilt besök. En aspekt är att det oftast är mamman som kommer till detta besök men då kan checklistan och länken till filmen delas ut under besöket och den andre föräldern får ta del av informationen i hemmet. Samtalet om barnsäkerhet kan med fördel utföras med hjälp av motiverande samtalsteknik då sköterskan hör efter vilken kunskap som finns inom området och vilken information som föräldrarna efterfrågar. Risken finns annars att BVC-sjuksköterskan tycker att hennes uppdrag är slutfört när hon lämnat över informationen men det avgörande är att föräldrarna förstår och inser vikten av informationen. Hon kan då även vägleda föräldrarna praktiskt hur de ska gå tillväga genom att visa olika barnsäkerhetsprodukter. BVC-sjuksköterskan har även ett områdesansvar där hon ansvarar för förskolebarnen och detta är en stor fördel då hon kan ge lokal information i t ex trafikfrågor i närområdet eller andra platser där det finns risk för barnolycksfall. Sammarbetet med förskolan i området kan också utgå från dessa frågor. Checklista får 8-månadersbesöket Föräldragruppen Film om barnsäkerhet MSB/Landstinget i Blekinge kan visas under föräldrautbildningen i grupp men annars kan hänvisning ske till filmen via Rikshandboken. Film från MSB, om risker med gåstolar kan också med fördel visas. Diskussion om dessa frågor i gruppen. Åttamånadersbesöket 5

6 AKTUELLT Reservnummer i Svevac Text: Isabel Lindgren, assistent BHV-enheten När vi startade att registrera vaccinationer i Svevac 2009 fick vi instruktionen om att registrera de barn, som inte hade fullständigt personnummer på detta sätt: xxxxxx-p123. Efter en inventering på BVC i Värmland hur man registrerade asylbarnen idag, framkom det att vi gjorde olika siffer-kombinationer efter bokstaven P! Nu har Svevac gjort en uppdatering som gör det möjligt för oss i Värmland att registrera reservnumret som skapas/skapats i RuNaR. Så från och med nu ska alla barn som saknar fullständigt personnummer registreras med RuNaR-numret. Se informationen nedom från Svevacs startsida: Ny version av Svevac fr.o.m Denna version innehåller nya funktioner för att kunna registrera en persons reservnummer eller samordningsnummer om ett personnummer saknas. En person som är registrerad med ett reservnummer kan uppdateras och få ett nytt reservnummer, samordningsnummer, eller personnummer. En person som är registrerad med samordningsnummer kan uppdateras med personnummer. En person med samordningsnummer kan inte uppdateras med ett reservnummer. En person som är registrerad med ett personnummer kan inte uppdateras med ett reserv- eller samordningsnummer. En person är alltid sökbar via sina eventuella tidigare reserv- och/eller samordningsnummer. (För mer information, hänvisas till manualen) Information från NTF Ni som har en Akta Logico S babystol, skicka den med lämplig transport till Mona på Bilbarnstolar på CSK. Det är en stol som vi använder i liten omfattning p g a att de sista som vi köpte in skall inte användas efter december En månad och ett årtal är inpräglat i plasten på undersidan av stolen och jag är ganska säker på att de stolar som finns hos BVC/Familjecentraler har slutdatum december Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut nya stolar p g a att vi vet inte hur det ser ut för 2014 angående bilbarnstolsuthyrningen och vår ansträngda ekonomi. Tack på förhand! Anders Bergström, NTF Värmland 6

7 AKTUELLT Hembesök Text: Cristina Gillå Vid genomgång av våra BVC-besök ser vi att många har svårt att genomföra hembesök under sommaren. Om det är svårt att göra hembesök p g a minskad bemanning kan det göras efter semesterperioden, även om det inte blir i nära anslutning till barnets födelse. Hembesök är en mycket bra arbetsmetod. Det utbyte och den kontakt man kan få vid ett hembesök gör att det är väl investerad tid. Studier talar för att hembesök har positiv betydelse för kontakt med familjen. Olika intervjuundersökningar har visat att de flesta föräldrar uppskattar hembesöket. Vid hembesöket får BVC- sjuksköterskan en chans att etablera kontakt med båda föräldrarna och när tid bokas in för hembesöket, poängtera vikten av att båda föräldrarna bör vara hemma. Man kan bedöma samspel mellan familjemedlemmarna och andra förhållanden i familjen, undersöka barnet och se barnets hemmiljö. FN:s konvention om barnets rättigheter Nästan alla länder har skrivit på Arbetet med konventionen om barnets rättigheter började var den nya barnkonventionen klar. Nu har nästan alla länder skrivit på konventionen. Ländernas regeringar lovar att följa reglerna. FN har flera olika konventioner om mänskliga rättigheter. Men ingen annan konvention har fått så stort stöd av världerns länder. Varför? Det beror på flera olika saker. Människor har mer och mer läst och sett i TV hur krig, fattigdom och orättvisor drabbar barn. Många föreningar har talat om för politiker hur barn har det. Fler och fler politiker har förstått att det är viktigt med barnets rättigheter. 7

8 Frågor & Svar BVC-sjuksköterska: Vad gör man när man upptäcker att ett barn fått två personnummer i Folke? Isabel Lindgren i samråd med Skattemyndigheterna: Då tar man kontakt med förlossningen, för det är de som gör beställningen av personnummer och de kan även återkalla personnummer BVC-sjuksköterska: Finns det möjlighet att förlänga inloggningen i Svevac? Isabel Lindgren i samråd med Smittskydd Värmland: Idag är den inställd på två timmar (enligt smittskydd Värmland) och det är samma inställning för hela Värmland och man kan inte göra en lokal inställning. BVC-sjuksköteska: Hur är det tänkt att vi ska följa upp barn med fortsatt ikterus vid ca 4 v ålder? Hur görs det på andra BVC? Jag hamnar oftast i situationen att jag själv efter kontakt med vår läkare på BVC får ringa in till BUM dvs barnakuten och får skicka in barnen akut för detta. Då menar jag barn som allt är helt bra med i övrigt vilket inte alls känns optimalt. Har försökt att föreslå att läkaren på BVC kan beställa och bevaka proverna och om de är onormala skicka in för bedömning av barnläkare. Tyvärr är detta inte så enkelt har jag fått veta och när det handlar om så små barn så kan inte BVC ta ansvar för detta. Hur vill BHV-enheten att detta ska följas på bästa sätt, finns det någon rutin för detta? Staffan Skogar: Vad gäller ikterus hos några veckor gamla barn är det svårt att ha en strikt rutin som gäller alla barn.vid oro eller misstanke på sjukdom ska barnet remitteras in till barnakuten och hur ni har rutinerna hos er får ni lägga upp som passar bäst. ibland kan provtagning göras på VC och BVCläkaren blir inkopplad men vid mer akuta ärenden blir det nog BVCssk som inremitterar.ofta är en lätt ikterus hos ett barn som varit gult sedan första veckan bröstmjölksikterus och om du känner dig trygg över detta så kan du ge denna information till föräldrarna. BVC-sjuksköterska: Jag har en flicka som fyller ett år i maj och då ska resa till mammas hemland Ukraina. Funderingarna gäller kombinationen Infanrix hexa och MMRvax- PRO. Vet inte exakt när familjen ska åka i förhållande till 1 års dagen. Kan jag ge Infanrix hexa vid 11,5mån ålder och MMRvaxPRO 2 v efteråt eller hur bör intervallet se ut? Staffan Skogar; Ang vaccin så kan hexa och MPR ges samtidigt och om du tycker att det blir många sprutor ge hexa + synflorix först och vänta 1-2 v till MPR. om du gör tvärtom så ska det gå 4 v efter levande vaccin. 8 Cristina Gillå: Vad är en vårdrelation? Kan man säga att BVC har en vårdrelation med barnet 0-6 år? Frågan har kommit upp om man då har möjlighet att läsa i Cosmic t.ex barn och ungdomsjournal om barnet varit inlagd på barnkliniken eller sökt akut vård, dvs att man kan läsa utan att fråga föräldrarna. Isabelle Jacobson, landstingsjurist, LiV: Inte en helt enkel fråga att svara på. Såhär står det i patientdatalagen: Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. BVC har ju på ett sätt en vårdrelation till barn 0-6 år. Men det innebär, som jag ser det, ingen rätt att utan vidare ta del av barnets uppgifter från andra kliniker i Cosmic. Här bör man väl utgå från det uppdrag som BVC har och det vet jag inte riktigt vad det omfattar. Om man som BVC-sköterska behöver ta del av uppgifter från sjukhuskliniker för att kunna sköta sina arbetsuppgifter, bör det vara tillåtet. Men om man tidigare alltså före Cosmic inte behövt uppgifterna, finns det väl inte anledning att ta del av dem nu?

9 Lästips - i samarbete med Marie-Louise Eriksson, sjukhusbiblioteket CSK Familjecentrerad neonatalvård Red. Karin Jackson & Helena Wigert Föräldraskapet är förknippat med förväntningar och drömmar om hur det lilla barnet såväl som föräldraskapet och familjelivet ska gestalta sig. När ett barn föds för tidigt eller blir sjukt, blir den första tiden med barnet inte som planerat. Boken fokuserar på omvårdnad inom familjecentrerad neonatalvård som främst utgår från föräldrars perspektiv på att bli förälder till ett för tidigt fött barn eller sjukt nyfött barn och föräldrarnas kontakter med hälsooch sjukvården i samband med barnets födelse samt under barnets första levnadsår. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd viktigare än diagnos Av Inga-Lill Jakobsson & Marianne Lundgren Med avstamp i skolors arbete tydliggörs lagar och förordningar som styr myndigheter som kan vara potentiella samarbetspartners kring barn och unga i behov av särskilt stöd. En teoretisk bas för samverkan presenteras och intressant är att följa de fallbeskrivningar som ges för att t.ex. tydliggöra när en lärare behöver söka stöd från andra verksamheter och som visar på vilket stöd en elev har rätt till. Framgångsfaktorer vid samverkan behandlas och det framställs hur olika verksamhetskulturer kan påverka arbetet. 9

10 Den sitter fast Av Oliver Jeffers Det hela börjar när Floyds drake fastnar i ett träd. För att få loss draken kastar Floyd upp en sko. Som fastnar. Den andra skon som skulle få ner den första - fastnar. Katten likaså. Den småroliga och smått realistiska upp-takten övergår i en fullständigt snurrig och helgalen historia. Trädet fylls med allt mer absurda ting och att det är draken som Floyd vill få ner har han alldeles glömt. Eddie får en lillebror Av Lisa Bjärbo & Jesús Verona Boken tar på ett charmigt sätt upp ett klassiskt bilderbokstema: att få syskon. Eddie har nämligen fått en lille-bror. Som också ska bo i samma hus och ha samma mamma och samma pappa. Hur ska det gå? Gullegull och plutteplutt säger mamma och pappa, tills Eddie tröttnar - han är ju stor nu! Kaninen blå och vännerna Av Anna-Lena Söderlöv & Cecilia Johansson Den här boken är i första hand skriven för barn som har fått eller har någon i sin närhet som fått diabetes typ 1. Boken handlar om en blå kanin som har diabetes typ 1 och vännerna Myggan och Vampyren. Myggan sticker hål, för att komma åt blodet medan Vampyren smakar på blodet för att avgöra hur mycket medicin som behövs. Bilderna av Cecilia Johansson är enkla och uttrycksfulla. På ett mycket enkelt sätt förklaras detta komplicerade förlopp. Berättelsen beskriver också hur diabetes kan påverka personen som har sjukdomen och att den inte smittar. Månulvarna Av Maria Ahlin Malin Ahlin gör bilderboksdebut med en sagolik berättelse om månulvarna. Månulvarna är små fantasifulla varelser som älskar allt som skiner och glänser. Mest av allt älskar de månen som skiner så vackert om natten. En kväll bestämmer de sig för att försöka förverkliga sina drömmar och ta sig dit. Men det visar sig vara svårare än de trott. En fin berättelse om fantasi och längtan - och om att drömma sig bort. 10

11 Dietist mödra- och barnhälsovård Risk för hepatit A smitta i djupfrysta bär! Livsmedelsverket råder att alla köpta, djupfrysta bär ska kokas, och inte bara hallon. Detta p g a att utbrottet av Hepatit A där köpta, djupfrysta bär tros vara orsaken. Läs mer om råden på Livsmedelsverkets hemsida Hälsosamtalet Hälsosamtalet har fått en revidering. Materialet är reviderat och fått tydligare struktur samt mer stöds-underlag. Hälsosamtalet och det nya materialet pratar vi om på Nätverksträffarna. Efter Nätversträffar-na kommer materialet att ligga i rätt mallar. Övervikt Under våren kommer en rutin vid övervikt att tas fram åt BVC. Rutinen ska följa den regionala Vård-programmet för att förebygga övervikt bland barn och unga. Till rutinen kommer ni att få precis som för hälsosamtalet tydligare råd och arbetssätt samt lämpligt stödmaterial för er och för föräldrarna. Matkultur Från och med detta nummer av Lilla Livet kommer jag att ha en ruta om matkultur där jag kommer att ta upp olika aspekter som rör matvanor och kultur. Jag börjar med fruktpuréerna: Det är vanligt att sockra hemgjorda fruktpuréer i andra kulturer framför allt när frukter är något syr-ligare så som äpple till exempel. Ta därför alltid upp helst innan matintroduktionen börjar vikten av inte sockra fruktpuréerna. Jannette Grahn Vera Dietist MBHV-enheterna Till MBHV-dietist på Livlinan 11

12 Fortbildning/utbildning Fortbildning/utbildning som annonseras i Lilla LiVet stödjs av BHV-enheten. Vid deltagande bör förankring med närmaste chef göras. Fortbildning/utbildning som är markerad med är * obligatorisk. * Nätverksträffar för BVC-sjuksköterskor MI Nu är det dags för vårens nätverksträffar för BVC-sjuksköterskor. Alla träffarna är bokade i landstingshuset men fördelat på olika lokaler i huset. Vi gör även så i år, att man får anmäla sig på en passande dag. Blir det för många i någon grupp kommer vi att höra av oss för eventuellt byte av dag. Vi hoppas att alla har möjlighet att delta och om Du har något särskilt Du vill ta upp går det bra att meddela oss här i formuläret eller direkt på plats. Vi önskar alla välkomna! Måndag 6 maj 2013, kl 13:30-16:00, lokal: Sirius Onsdag 15 maj 2013, kl 13:30-16:00, lokal Pilstjärnan Anmälan direkt till Utbildning Barnrättsombud i Landstinget i Värmland Arbetet med FN:s konvention om barns rättigheter är ett processarbete som utgår från ett politiskt beslut i landstingsfullmäktige och Sveriges nationella strategi för att stärka barnets rättigheter. Alla verksamheter berörs då barn och unga finns i verksamheter som medborgare, patienter, anhöriga eller besökare. Till stöd för verksamheternas utvecklingsarbete ska särskilda barnrättsombud utbildas. Som barnrättsombud får du en god inblick i FN:s konvention om barnets rättigheter samt kunskap i vilka krav den ställer på vår organisation, verksamhet och anställda. Utbildningstillfällena är 17 maj eller 29 maj 2013, mellan klockan vid Scandic Klarälven Karlstad För mer information, inbjudan och anmälan, v g klicka här Se utbildningstillfällen (motiverande samtal) våren 2013 klicka på texten Kommande disputation Fredagen den 26 april kl försvarar Birgitta Svensson sin avhandling i folkhälsovetenskap med titeln Barn som far illa i sin hemmiljö Utmaningar i ett förebyggande perspektiv. Disputationsakten äger rum i Lagerlöfsalen (nära Gläntan) Spädbarnsmassage Instruktör i Spädbarnsmassage (Certified Infant Massage Instructor, CIMI) för att instruera föräldrar enskilt eller i grupp. Utbildningsdagar för 2013 är planerade och information om dessa finns på intranätet Livlinan/allmänmedicin/ BVC/fortbildning 12

13 Projekttjänster, Primärvårdens FoU-enhet Primärvårdens FoU-enhet utlyser 1-åriga projekttjänster Vi vänder oss till dej som arbetar i primärvården och som har en idé till eller har ett pågående utvecklings- eller forskningsarbete. Rapport över uppnådda resultat under föregående år redovisas i ansökningsformuläret Projekttjänsterna är på 10 eller 20% och ersätts med samma lönesumma som grundanställningen. För att söka medel behöver Du skriva en projektplan i ansökningsformuläret (se nedan). Du ska själv huvudsakligen utföra projektet och under projekttiden aktivt delta i FoU-enhetens månadseminarier. Primärvårdens FoU-enhet bistår med vetenskaplig handledning och utbildning i seminarieform. Tillträde 1 september 2013 eller efter överenskommelse. En förutsättning är att motsvarande tjänstledighet erhålls från ordinarie arbetsplats. Formella krav för projekttjänst: Sökande skall vara anställd inom Hälsoval Värmland. Välkommen med Din ansökan: senast den 6 maj Ansökningsformuläret hittar Du på och beslut meddelas i mitten på juni Kontaktpersoner: Kersti Theander, tfn Mats Arne, tfn Barnets rättigheter Nationell konferens Barns rätt på rätt sätt folkrätt i praktiken äger rum i Karlstad september på CCC. Landstinget i Värmland är medarrangör tillsammans med SKL, Barnombudsmannen, Sveriges regering och Region Värmland Sveriges riksdag antog 2010 en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. En strategi som berör stat, kommun, landsting och regioner. Med utgångspunkt i strategin har utvecklingsarbeten startat för att FN:s konvention om barnets rättigheter ska realiseras i praktiken. Konferensen är en del i den överenskommelse som slöts mellan regeringen och SKL Konferensens syfte är att förbättra tillämpningen av folkrätten i praktiken, en utmaning vi alla står inför, som att kunskapen om barnkonventionen ska öka inom alla verksamheter och att barn och unga ges möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som direkt eller indirekt berör dem. Se inbjudan på nästa sida. OBSERVERA: Två personer kan dela på en konferensavgift och dela på deltagandet 13

14 Barns rätt på rätt sätt folkrätt i praktiken Nu blir vi bäst! september 2013, Karlstad CCC Nationell konferens för att stärka barnets rättigheter i Sverige Sveriges riksdag antog 2010 en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. En strategi som berör stat, kommun, landsting och regioner. Med utgångspunkt i strategin har utvecklingsarbeten startat för att FN:s konvention om barnets rättigheter ska realiseras i praktiken. Konferensen är en del i den överenskommelse som slöts mellan regeringen och SKL Syftet med konferensen är att förbättra tillämpningen av folkrätten i praktiken, en utmaning vi alla står inför. Därför är vi glada att nationellt kunna sprida lokala och regionala erfarenheter av strategiskt och systematiskt arbete för att säkerställa ett rättighetsbaserat arbete och beslutsfattande i frågor som rör barn. Konferensens utgångspunkt är regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige och den överenskommelse mellan regeringen och SKL som slöts Under dagarna får Du ta del av intressanta föreläsningar samt nationella, regionala och lokala satsningar för att främja arbetet med barnets rättigheter. Målgrupp: Konferensen vänder sig till politiker, tjänstemän och anställda i kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata aktörer. Avgift: Vid anmälan före 15 juni är avgiften för konferensen kronor per deltagare och inkluderar kaffe, lunch och middag med underhållning. Efter 15 juni är avgiften kronor. Avgiften faktureras i efterhand och moms tillkommer. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång och om ersättare ej deltar, debiteras hela avgiften. Expeditionella förfrågningar kring anmälan, fakturering mm kontakta Britt-Marie Lindgren tfn , Under konferensen kommer det även finnas möjlighet till utställningar. Vill ni ställa ut, kontakta För ytterligare information var vänlig kontakta: Elizabeth Englundh, Sveriges Kommuner och Landsting Eva Åkesdotter Goedicke, Landstinget i Värmland, tfn Begränsat antal platser, så boka in dagarna i kalendern redan nu! 14

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Förskolechef Kerstin Fagerström Clarin Tel. 508 21 840 kerstin.fagerstrom-clarin@stockholm.se

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 4 - augusti 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska 6 MAJ 2011 Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska I förskolan i Enköpings kommun finns dag ett antal barn med ett eller i ibland flera modersmål. I läroplanen för förskolan,

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Förtroendemannagruppen Endokrina sjukdomar september 2005 1 Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Diabetes Förekomst I Sverige är totalt 4 %, 350 000 personer, drabbade av sjukdomen diabetes. Detta

Läs mer

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad PROTOKOLL 1 (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Plats Beslutande Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Annetthe Zettergren (M) Kerstin

Läs mer

Välkommen till din loggbok!

Välkommen till din loggbok! Loggbok för: 1 Välkommen till din loggbok! Den här boken är till för dig som ska träna med Minneslek. I loggboken får du information om arbetsminnet, veta hur träningen går till och ett schema där du kan

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Landstingets ledningsstab D A T U M D I A R I E N R Handläggare: Katarina Gustafson 2013-11-26 LS-LED12-358 MINNESANTECKNINGAR Sörmlands Folkhälsonätverk Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Plats:

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 Mars 2012 1 (6) Smittskyddsläkaren TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 2 (6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län Bakgrund Varje år drabbas

Läs mer

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2011

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2011 2011-03-30 DIARIENR TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2011 TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal Sidan 1(6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i

Läs mer

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 10 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom, skada eller död blir situationen för barnen

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Datum: 160211-160212 Plats: Stockholm Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese

Läs mer

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

TRATTEN. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj 2016

TRATTEN. Informationstidning för personal inom mödrahälsovården. Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj 2016 TRATTEN Informationstidning för personal inom mödrahälsovården Mödrahälsovårdsenheten Landstinghet i Värmland Maj 2016 Innehåll Info från KSV, Rev rutin/diagnoser, Kvinnlig könsstympning - handbok, s 03

Läs mer

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011.

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Närvarande: Ingela Helling, Aino Holmgren, Helena Ljung, Ann Nilsson. Lennart Hillberg samt u.t. Ann berättade om hur hennes arbete i hemmet hos föräldrar

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken Barnkonventionen i praktiken Skribenter Meimone Johansson, Pontus Segefalk, Anna Gullberg Zilan Isik, Alexander Mogren, Kiana Favre Sida 1 Vi är sex ungdomar som under två veckor har sommarjobbat som kommunutvecklare

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef och avdelningsansvariga pedagoger

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

Vi gick även igenom våra fina resultat iförhållande till Academedia och Pysslingen förskolor.

Vi gick även igenom våra fina resultat iförhållande till Academedia och Pysslingen förskolor. Hej och tack för ett trevligt föräldramöte! Jätteroligt att det var så många som kunde närvara vid detta möte. För er som hade förhinder tänkte jag sammanfatta lite vad vi gick igenom och vad vi kom fram

Läs mer

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska HANDLINGSPLAN 1(9) Skolförvaltningen Skolkontoret Sandra Backlund, Samordnare förskola 0171-526 17 sandra.backlund@bildning.habo.se Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Christina Edward Planeringschef

Christina Edward Planeringschef Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-10-27 Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/23 Att inleda en process för att lära från landstinget i Sörmlands erfarenheter

Läs mer

Månadsbladet. Vill man komma i kontakt med någon annan person på Barnhälsovårdens länsavdelning ringer man som tidigare till respektive person.

Månadsbladet. Vill man komma i kontakt med någon annan person på Barnhälsovårdens länsavdelning ringer man som tidigare till respektive person. Månadsbladet nr 2, februari 2014 NYTT TELEFONNUMMER FÖR BHV SUPPORTFRÅGOR För att öka tillgänglighet gentemot er kommer det från och med den 24 februari att finnas ett telefonnummer som ni kan använda

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap.

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap. VÄLKOMNA till Brandströmska Förskolan Nylöse. Här nedan finner du information om Brandströmska förskolan Nylöse. Du kan klicka dig direkt till följande rubriker: 1. Mål och Metoder 2. Så här arbetar vi

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Vi är anhöriga. Är du en av oss?

Vi är anhöriga. Är du en av oss? Vi är anhöriga Är du en av oss? Att få vårda en närstående är samma sak som att få ge en gåva till någon man tycker om. Helt naturligt är det också slitsamt att vara anhörigvårdare. Då är det viktigt att

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Vad tycker man om sin vårdcentral?

Vad tycker man om sin vårdcentral? Qulturum Rapport Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Kjell Lindström Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002:3 Författare: Kjell Lindström, distriktsläkare Primärvårdens FoU-enhet

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Regional rutin för egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömning Regional rutin för egenvårdsbedömning Rutin för utförare av hälso- och sjukvård i. De regionala rutinerna har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Rutinerna är fastställda av hälso-

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids እ ን ቃ ዕ ና ብ መዘ ና ግ ዒ ( ፍ ሪ ቲ ድ ) ብ ደ ሓ ን መጻ እ ኩ ም Telefonnummer ቁ ጽ ሪ ተ ለ ፎ ን Fritids ፍ ሪ ቲ ድ (መዘ ና ግ ዒ መውዓ ሊ) Fritids är till för barn mellan 6och 12 år vars vårdnadshavare arbetar,

Läs mer

Alla barns rätt. Lästips från sjukhusbiblioteket

Alla barns rätt. Lästips från sjukhusbiblioteket Alla barns rätt Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Alla barns rätt : en bilderbok om Barnkonventionen (2010) Av Pernilla Stalfelt Författaren vill förklara Barnkonventionen

Läs mer

meddelanden från bangladesh 2012

meddelanden från bangladesh 2012 meddelanden från bangladesh 2012 Vi tycker om fabriken. Det är bra ljus och luft där. Vi skulle vilja att det ser ut så hemma. Fast lönen är för liten. Och vi jobbar för långa dagar! Vi vill bli befordrade

Läs mer

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014 FOTA BAR N KONV EN TIONEN 25 ÅR! 20 november 2014 FÖR DINA RÄTTIGHETER! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen Tävling åk. 4-7 HEJ! FOTOTÄVLING FÖR ÅK. 4-7 I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

Mitt barn har hepatit C. - Fakta för föräldrar och vårdnadshavare

Mitt barn har hepatit C. - Fakta för föräldrar och vårdnadshavare Mitt barn har hepatit C - Fakta för föräldrar och vårdnadshavare 1 Är det normalt att vara orolig? Ja. Det är normalt att känna oro kring hur framtiden kommer att gestalta sig, men många föräldrar vittnar

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Annikas Barnomsorg Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Annikas

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Bakgrund I enlighet med skolverket ska varje förskola upprätta en likabehandlingsplan som står för trygghet, respekt och ansvar i förskolan. Planen gäller

Läs mer

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom - Pappa/partnersamtal på BVC Amanda Wikerstål Leg psykolog Mödra- och barnhälsovården Bakgrund Föräldrars välbefinnande,

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

Välkommen till Killingens förskola

Välkommen till Killingens förskola Välkommen till Killingens förskola 2013/2014 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet

Läs mer

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen till vår förskola! Vi står inför en ny spännande höst med nya och gamla barn, delvis ny personal, en ny ledningsorganisation (from jan-2013), påbörja

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län - Resultatredovisning från AUDIT - undersökning om småbarnsföräldrars alkoholvanor inom barnhälsovården i Kronobergs län vecka 45-46, 2009 Eva Åkesson & Helena

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Smedjans förskola

Verksamhetsbeskrivning Smedjans förskola Verksamhetsbeskrivning Smedjans förskola 2014/2015 2 (9) Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Mål för verksamheten på avdelning Myran

Mål för verksamheten på avdelning Myran Mål för verksamheten på avdelning Myran Vi hälsar er och ert barn välkomna till avdelning Myran på Syrsans förskola. Här på förskolan vill vi ge barnen en trygghet men också en stimulerande verksamhet

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

TBE-INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN I SÖRMLAND 2011

TBE-INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN I SÖRMLAND 2011 TBE-INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN I SÖRMLAND 2011 TBE-information till allmänheten Information om fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (TBE) Två sjukdomar, som kan medföra hjärn-/hjärnhinneinflammation,

Läs mer

Handledning av AT-läkare under primärvårdstjänstgöring PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare under primärvårdstjänstgöring PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare under primärvårdstjänstgöring PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare under primärvårdstjänstgöring PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning,

Läs mer

Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Iskällans likabehandlingsgrupp. Förskolechef Maths

Läs mer