Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!"

Transkript

1 Kunskapsakuten/ Smärtlindring går som en röd tråd genom hela vården, från apoteks disken till intensiven. Behandlingsarsenalen är bred, ändå får många inte rätt smärtlindring. Kunskapsakuten guidar dig igenom våra vanli gaste smärtläkemedel och konstaterar att det är skralt i pipeline. BILD: science photo library a t r ä m S Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! alla texter: Fredrik Hedlund, layout: Pär ek. Materialet får ej kopieras och distribueras. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari 2011./ 1

2 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront SMÄRTSAMT VALIGT Smärta är ett av de allra vanligaste symtomen hos människan. Mellan 35 och 50 procent av befolkningen uppger att de lider av i rörelseapparaten som varat i tre månader eller mer. Utvidgas smärtbegreppet till långvarig även utanför rörelseapparaten blir förekomsten procent. Var tredje patient på en allmänläkarmottagning har någon form av smärtproblematik. Olika typer av Smärta delas in i fyra huvudtyper på smärtfysiologisk grund. 1 nociceptiv Smärtan kommer från skadad vävnad och signaleras via smärtreceptorer (nociceptorer) till centrala nervsystemet. 2 neuropatisk Smärtsignalen uppstår i nervsystemet av en skada eller felfunktion i den enskilda nerven eller i det centrala nervsystemet. 3 psykogen Smärtan är orsakad av psykiska mekanismer. 4 av okänd orsak Upplevd utan påvisbar eller misstänkt skada eller sjukdom. I BILD. Tre sätt stoppa nociceptiv? Paracetamol Trots att paracetamol är över 100 år gammalt är verkningsmekanismen inte känd. Den senaste hypotesen kommer från forskare vid Lunds universitet och går ut på följande: Paracetamol metaboliseras i levern till p-aminofenol (p-af) som sedan passerar blod-hjärnbarriären och tas upp av nervceller i CS. H 2 p-af SMÄRTLIDRIG CELLES UTSIDA CELLVÄGG ERVCELL H 2 TRPV 1 CELLES ISIDA FAAH O Arakidonsyra O H AM404 Inuti cellen kopplar enzymet FAAH ihop p-af med arakidonsyra och molekylen AM404 bildas. AM404 är en potent aktiverare av kapsaicinreceptorn TRPV 1 som när den aktiveras utövar en smärtstillande effekt. CS SKADA Opioider Opioider efterliknar kroppens egna endorfiner och binder till ett stort antal olika receptorer varav några anses vara ansvariga för den analgetiska effekten. Receptorerna som är inblandade heter my (µ 1, µ 2 och µ 3 ), delta (δ), kappa (κ) och epsilon (ε). Opioiderna blockerar smärtimpulsernas överföring i ryggmärgen och dämpar smärtupplevelsen i CS. Påverkan på my-receptorerna i CS orsakar också många besvärliga biverkningar som andningsdepression, eufori och beroende. De opioida receptorerna finns även ute i kroppen vilket orsakar en del lokala biverkningar som exempelvis förstoppning. På senare tid här även en viss lokal nociceptiv effekt av stimulering av my-, delta- och kappa-receptorer kunnat visas. SAID och acetylsalicylsyra Vid skador i vävnader Prostaglandiner bidrar enzymet cyklooxygenas 2, COX-2, till att arakidonsyra omvandlas till ocieptorer inflammatoriska prostaglandiner. Dessa gör i sin tur att nociceptorerna, smärtreceptorerna, på nervcellernas ändar blir känsligare. En andra variant, COX-1, bildar istället prostaglandiner som skyddar magslemhinnan. Arakidonsyra Acetylsalicylsyra och många SAID hämmar båda formerna av COX vilket leder till smärtlindring genom minskad bildning av inflammatoriska prostaglandiner. Men det ger samtidigt ett sämre skydd av magslemhinnan genom minskad COX-1 Skyddande prostaglandiner Skyddar magslemhinnan COX-2 Inflammatoriska prostaglandiner Medierar bildning av skyddande prostaglandiner. COX-2-hämmarna är selektiva för COX-2 vilket ger en lika bra smärtlindring med färre magbiverkningar, men i stället en oväntad ökad hjärtrisk. SVESKA GRAFIKBYRÅ 2 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari LmV.

3 Läkemedel. Så ska nociceptiva behandlas Sedan tidigare har nociceptiva smärtläkemedel delats in i centralt verkande (opioider) och perifert verkande (paracetamol, ASA och SAID) medel. Den indelningen håller nu på att lösas upp eftersom det verkar som om paracetamol främst utövar sin effekt centralt samtidigt som det finns belägg för att opioider även har en smärtlindrande effekt lokalt. Alvedon, Panodil, Reliv Paracetamol är ett basläkemedel som kan användas vid alla typer av nociceptiv. Det har låg toxicitet vid korrekt användning, men saknar i princip antiinflammatorisk effekt. Engångsdoser över 1 g tillför ingen ytterligare smärtlindrande effekt. Däremot kan höga doser (normalt över 10 g) orsaka leverskador och i värsta fall livshotande nekros. Antidoten är acetylcystein som bör ges inom 15 timmar efter intaget för att ha någon avgörande effekt. Vissa patientgrupper som alkoholister och unga flickor med ätstörningar kan vara extra känsliga och levertoxicitet finns rapporterad vid eller strax över normaldosering. Liksom paracetamol är SAID:s basläkemedel vid nociceptiv, särskilt när n har en inflammatorisk komponent. ackdelen är den ökade risken för gastrointestinala biverkningar som bäst hanteras genom tillägg av protonpumpshämmare (PPI) eller misoprostol. Ett försök att minska magbiverkningarna är de så kallade COX-2-hämmarna som selektivt blockerar endast COX-2. I bästa fall halveras risken för gastrointestinala händelser, men istället ökar risken för tromboemboliska händelser. Långvarig SAID-behandling är mindre lämplig till patienter som tidigare drabbats av magsår eller som samtidigt behandlas med steroider, liksom till patienter med samtidig hjärtsvikt, hypertoni eller ischemisk hjärtsjukdom. jursjukdom, astma och graviditet är också tillstånd där SAID-behandling är olämpligt eller behöver noggrant övervägande. COX-1- och COX-2- hämmare Förstahandsmedel är diklofenak (Voltaren mfl), ibuprofen (Ipren mfl), ketoprofen (Orudis mfl) och naproxen (Pronaxen mfl). Bland övriga SAID:s finns dexibrufen, indometacin, ketorolak, lornoxikam, meloxikam, nabumeton, piroxikam, sulindak och tenoxikam. COX-2-hämmare Celecoxib (Celebra mfl), etoricoxib (Arco xia mfl), parecoxib (Dynastat). Acetylsalicylsyra (Aspirin, Bamyl, Magnecyl) Acetylsalicylsyra och dess metabolit salicylsyra har en kraftig hämmande effekt på både COX-1 och COX-2. Det ger en god smärtstillande effekt, men också relativt hög gastrointestinal biverkningsrisk. Rekommenderas inte som förstahandsmedel. Opioiderna verkar via opioidreceptorerna, men de har olika kraftig effekt och delas in i svaga och starka. De svaga opioiderna läggs ofta till behandling med paracetamol eller SAID-behandling när den inte ger tillräcklig effekt. De har även en mildare biverkningsprofil där tramadol saknar både morfins andningshämmande och förstoppande effekt i terapeutiska doser. Kodein är en prodrug till morfin som bildas i liten mängd inne i kroppen. Dextropropoxifen håller på att avvecklas och marknadsföringstillståndet i Sverige kommer att upphöra den sista mars De starka opioiderna används främst vid cancer och postoperativ. Förutom förstoppning kan opioiderna orsaka biverkningar som illamående och kräkningar liksom beroendeutveckling och andningsdepression. Hos patienter som behandlas under lång tid uppstår ibland tolerans för den analgetiska effekten, då kan det fungera att byta opioid. Svaga opioider Tramadol (obligan, Tiparol), kodein (främst i kombinationspreparat med paracetamol) och dextropropoxifen (i praktiken redan borta). Starka opioider Alfentanil (Rapifen), buprenorfin (Temgesic mfl), fentanyl (Durogesic mfl), hydromorfon (Palladon), ketobemidon (Ketogan), metadon, morfin (Dolcontin mfl), oxikodon (Oxycontin mfl), petidin, sufentanil (Sulfenta). Att behandla neuropatisk europatisk ska behandlas annorlunda än nociceptiv. Behandlingsalternativen består av tricykliska antidepressiva (till exempel amitriptylin eller nortriptylin), antiepileptika (till exempel gabapentin) eller opioider (till exempel tramadol, morfin, oxikodon eller metadon). Smärtanalys nödvändigt För att kunna behandla n rätt är det viktigt att göra en nalys. Patienten markerar ut var på kroppen n känns och hur den känns i termer av molande, stickande, brännande och så vidare. Waranpatienter Waranpatienter kan inte behandlas enligt de vanliga rekommendationerna vid. SAID, ASA, paracetamol och tramadol ökar alla blödningsbenägenheten av warfarin på olika sätt. Paracetamol kan ofta ändå användas om patientens PK-IR-värde följs noggrant. SAID bör ges tillsammans med protonpumpshämmare. Kodein, buprenorfin, gabapentin, nortriptylin och starka opioider kan användas. Behandling av barn Smärtlindring av barn kan vara besvärligt. Paracetamol är förstahandsmedel och risken för leverskador är lägre än hos vuxna. Rektal dos är högre än oral dos. SAID kan ges till barn över ett år, medan ASA inte bör ges till barn under tre år. COX-2-hämmare är inte studerat på barn. Morfin är förstahandsmedel vid svår i alla åldrar, men doseringen varierar tiofaldigt beroende på ålder och utveckling. Halveringstiden kan variera stort mellan individer i samma ålder vilket måste styra doseringsintervallet. Barn och ungdomar kan behöva högre doser än vuxna per kilo kroppsvikt. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari 2011./ 3

4 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront LMV ställde fem frågor till Clas Mannheimer, professor i klinisk smärtforskning vid Multidisciplinärt smärtcentrum, Östra sjukhuset i Göteborg.»Situationen är värre nu än tidigare«vilken är den största utmaningen vid behandling av smärtpatienter idag? Vården av patienter med akut och tumörrelaterad är generellt sett det som fungerar bäst. Utmaningen där är att implementera de riktlinjer och kunskaper som redan finns. Vid behandling av långvarig icke tumörrelaterad handlar det istället om att anta ett annat förhållningssätt till patienten. Här ska patienten vara aktiv och doktorn passiv. Det förväntar sig inte patienten och det är sjukvårdspersonal inte så bra på. Vid läkemedelsbehandling av är det viktigt att använda opiaterna på rätt sätt vilket också inkluderar när man inte ska använda dem. Ett ganska hett område just nu är opioidinducerad hyperalgesi, OIH. Det innebär att opiaterna i sig kan ge upphov till en paradoxal smärtökning, det forskas mycket kring detta och hur man ska behandla det. För år sedan flaggades det för att det var en stor brist på särskilda smärtteam i Sverige. Hur är situationen idag? Det är lika illa fortfarande. Jag skulle till och med säga att det är värre eftersom vi har haft en nedmontering av smärtvården på många ställen. Det har särskilt drabbat patienter med långvarig icke tumörrelaterad. Socialstyrelsens utredning som kom 1994 slog fast att en satsning på smärtvården var nödvändig, det var glasklart och total enighet om det. Det finns idag öar där det fungerar bättre. I Lund har man utvecklat verksamheten bra liksom i Östergötland och Uppsala, men generellt i landet så har det skett en nedmontering av smärtvården. I Västra Götaland har vi precis inlett arbetet att försöka skapa multimodala smärtrehabiliteringsteam och det är bra. Det är ett embryo till något positivt. En annan fråga som också diskuterades var behovet av att kunna göra nalyser på vårdcentralerna. Fungerar det idag? ej, det är ett svart område. Primärvåden är jätteviktig i smärtbehandlingen och det är i första hand en utbildningsfråga. Vi har tittat på vad en grundutbildning i ämnet för läkare och övrig personal i vår region skulle kosta. Jämfört med vad dessa patienter kostar samhället skulle det vara en sund ekonomisk investering. Denna har dock hittills uteblivit. Clas Mannheimer vill se bättre utbygd smärtvård. Att man inte satsar på smärtområdet är en stor paradox som jag aldrig har förstått. Politiskt borde detta vara en väldigt het fråga. Smärta är ett område som innebär enorma kostnader, inte minst indirekta genom exempelvis långtidssjukskrivningar. Är risken att fastna i ett missbruk av smärtlindrande läkemedel ett större eller mindre problem idag än tidigare? Det är svårt att säga eftersom det inte finns några säkra siffror att jämföra med, men det finns fortfarande en dold överkonsumtion av opiatsubstanser, både de medelstarka och de starka opiaterna, som kräver en avgiftning. Och det är ett stort problem idag. Om du fick önska dig ett nytt smärtläkemedel vad skulle dess viktigaste egenskap vara? Till att börja med så är det ju inte nya läkemedel som primärt är det som saknas, problemen inom smärtvården är mer av strukturell karaktär. Men när det gäller neurogen så begränsas alla våra medikamentella behandlingsstrategier av biverkningarna. Om dessa skulle minskas med nya läkemedel skulle det innebära ett stort framsteg i behandlingen. Fredrik hedlund Pipeline: Fem tänkbara framtida sätt att lindra. Antikroppar mot GF GF, frisätts efter vävnadsskada och ökar känsligheten för. Flera anti-gf-projekt ligger i pipeline. Tanezumab (R624/ PF ), fas II/III. Har nyligen visat god effektivitet mot artros. FAAH-hämmare Hämning av enzymet FAAH i försöksdjur minskar n. En fas II-studie på artrospatienter är nyligen avslutad med substansen PF Inga resultat är kända. TRPV1-antagonister Många av de stora läkemedelsbolagen har substanser på gång som blockerar kapsaicinreceptorn TRPV1 lokalt. Men farliga biverkningar i temperaturregleringen har bromsat hela området. 4 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari LmV.

5 Med en hypotes som vänder upp och ned på mångas föreställning om paracetamols verkningsmekanism är två svenska forskare på god väg att lösa den över 100 år gamla farmakologiska gåtan. I höstas publicerade två lundaforskare en artikel i PLoS One där de presenterar en ny teori för hur paracetamol utövar sin smärtstillande effekt. Om de har rätt har de inte bara skrivit farmakologisk historia utan också öppnat helt nya vägar för utveckling av nya läkemedel. I korthet går teorin som apotekaren Peter Zygmunt och den kliniska farmakologen Edward Högestätt presenterar ut på att p-aminofenol, som är metaboliten till paracetamol, tar sig in i hjärnan och där med hjälp av enzymet FAAH kopplas ihop med arakidonsyra till AM404. Den i sin tur är en potent agonist av kapsaicinreceptorn TRPV1 som vid stimulering lindrar n (se grafik på föregående uppslag). Hittills har de lyckats lägga fram bevis för att det verkar fungera så här i råttor och möss. Det som är förvirrande med de nya fynden är att de visar att kapsaicinreceptorerna tycks ge smärtlindring. Tidigare teorier bygger istället på att kapsacinreceptorer ute i kroppen ger Svenska forskare på väg att lösa paracetamols gåta upphov till när man aktiverar dem. Den teorin har varit så allmänt accepterad att flera läkemedelsföretag tagit fram antagonister mot receptorn. Att stimulering av samma receptor i hjärnan skulle leda till smärtlindring var därför helt otänkbart för många. Det var faktiskt ganska svårt att få detta publicerat och det väckte en del irritation hos vissa granskare som ifrågasatte hela mekanismen, säger Peter Zygmunt. Men bevisen som de kunde presentera övertygade tillräckligt många för att artikeln skulle publiceras. Effekten av paracetamol försvinner när vi tar bort kapsaicinreceptorn. Hos möss som saknar receptorn har paracetamol ingen effekt. Och när vi tog bort enzymet FAAH så försvann effekten också. Det är ju starka evidens för att den receptorn är inblandad, säger Peter Zygmunt. De kunde även visa att det är konjugatet AM404 som står för effekten på receptorn. är vi sprutade in AM404 in i hjärnan såg vi en smärtlindrande effekt på samma sätt som när vi gav paracetamol systemiskt och den försvann också både hos djur där kapsaicinreceptorn var utknockad och när vi gav en blockerare av kapsaicinreceptorn i hjärnan, säger han. TEST. 4 frågor om I vilka huvudtyper delas in? Varför är det största biverkningsproblemet med COX-1-hämmare? Ge tre exempel på substanser som används vid behandling av neuropatisk. Är risken för leverskador vid behandling med paracetamol högre eller lägre för barn framför vuxna? Svar på alla frågor finns i Kunskapsakuten! Du hittar dem även på Sammantaget gör detta att vi tycker att vi kan säga att effekten av paracetamol går via metaboliten AM404 och den har sin site of action någonstans i hjärnan, säger Peter Zygmunt. Det verkar alltså som om stimulering av kapsaicinreceptorn lokalt ute i kroppen orsakar medan en liknande stimulering i hjärnan istället lindrar n. ästa steg blir att försöka visa att detta även gäller i människa, men det är lättare sagt än gjort. Det finns idag inget sätt att blockera kapsaicinreceptorn i hjärnan på människa, inte heller finns det enzymhämmare mot FAAH som kan användas till människa, men det är på gång. Vi vill nu testa vårt koncept genom att designa andra molekyler som omvandlas på samma sätt som paracetamol och se om de har en smärtlindrande effekt. Det skulle kunna resultera i ett nytt läkemedel som är bättre eller mindre toxiskt än paracetamol, säger Peter Zygmunt. Även om det är en mycket lång väg till ett nytt läkemedel så kan Lundaforskarnas strategi förhoppningsvis visa sig vara bättre än läkemedelsföretagens lokala antagonister mot kapsaicinreceptorn. De har nämligen nyligen stött på problem med oacceptabla biverkningar som gjort att utvecklingen vid samtliga företag har avstannat. fredrik hedlund TRPV1-agonister Stimulering av kapsaicinreceptorn TRPV1 centralt antas minska n. Är ännu på hypotesstadiet. Förutom paracetamol finns inga TRPV1- agonister i klinisk användning eller i klinisk utveckling. atriumkanalblockerare Lokalanestetika blockerar oselektivt natriumkanaler och det pågår en intensiv jakt på substanser som selektivt blockerar natriumkanaler av subtyp av1.7 och av1.8 som är involverade i smärtregleringen. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari 2011./ 5

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan!

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan! Aktuellt om a k t u ellt o m v e t ensk a p o ch häl sa ma j 20 07 Maj 2007 Vetenskap & hälsa Minska smärtan! Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 SMÄRTA & SMÄRTLINDRING 4TIPS FÖR ETT LIV MED MINDRE SMÄRTA Ben som värker Bensmärta kan vara en allvarlig kärlsjukdom ta

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord av Bo Johnels...2 Författarens förord...3 Inledning...5 Smärta i befolkningen...7 Kvinnor och smärta... 7 Män och smärta... 8 Äldre personer och smärta... 9 Smärtans centrala

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Skelettet är ett levande organ vars liv

Skelettet är ett levande organ vars liv Skelettet i käkar 3. Obalanserad benremodellering orsakar postmenopausal osteoporos SAMMANFATTAT Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt, inte minst i de skandinaviska länderna. En ökande del av fallen

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Ont i ryggen ont i nacken

Ont i ryggen ont i nacken Lars Englund Ont i ryggen ont i nacken Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten 2000 Ont i ryggen ont i nacken Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Målsättning 5 Anvisningar 5 Testa

Läs mer

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik

STEM CELLS UPDATE. från grundforskning till klinik STEM CELLS UPDATE från grundforskning till klinik En populärvetenskaplig dokumentation av Vetenskapsrådet och Uppsala universitets konferens om stamceller, Uppsala 5-6 oktober 2011 Förord I augusti 2006

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka

Så ska endometrios bli lättare att upptäcka 2015-06-05 Så ska endometrios bli lättare att upptäcka Forskning & Framsteg Till vänster: Smärtan i underlivet. En röntgenbild tagen av livmodern framifrån avslöjar att äggledarna på båda sidorna är igensatta.

Läs mer

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar

Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar 1(27) REDOVISNING Dnr 5.2.17-10135/13 2013-10-24 Redovisning av uppdrag om kastrering av smågrisar Regeringen har gett Jordbruksverket detta uppdrag i Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens

Läs mer

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011 nr 2-2011 Prionliknande spridning vid Parkinson Tuberös skleros Multidisciplinär och koordinerad vård är viktigast Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern Neurologiska kliniken i Lund: Ständigt full

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer