Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!"

Transkript

1 Kunskapsakuten/ Smärtlindring går som en röd tråd genom hela vården, från apoteks disken till intensiven. Behandlingsarsenalen är bred, ändå får många inte rätt smärtlindring. Kunskapsakuten guidar dig igenom våra vanli gaste smärtläkemedel och konstaterar att det är skralt i pipeline. BILD: science photo library a t r ä m S Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! alla texter: Fredrik Hedlund, layout: Pär ek. Materialet får ej kopieras och distribueras. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari 2011./ 1

2 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront SMÄRTSAMT VALIGT Smärta är ett av de allra vanligaste symtomen hos människan. Mellan 35 och 50 procent av befolkningen uppger att de lider av i rörelseapparaten som varat i tre månader eller mer. Utvidgas smärtbegreppet till långvarig även utanför rörelseapparaten blir förekomsten procent. Var tredje patient på en allmänläkarmottagning har någon form av smärtproblematik. Olika typer av Smärta delas in i fyra huvudtyper på smärtfysiologisk grund. 1 nociceptiv Smärtan kommer från skadad vävnad och signaleras via smärtreceptorer (nociceptorer) till centrala nervsystemet. 2 neuropatisk Smärtsignalen uppstår i nervsystemet av en skada eller felfunktion i den enskilda nerven eller i det centrala nervsystemet. 3 psykogen Smärtan är orsakad av psykiska mekanismer. 4 av okänd orsak Upplevd utan påvisbar eller misstänkt skada eller sjukdom. I BILD. Tre sätt stoppa nociceptiv? Paracetamol Trots att paracetamol är över 100 år gammalt är verkningsmekanismen inte känd. Den senaste hypotesen kommer från forskare vid Lunds universitet och går ut på följande: Paracetamol metaboliseras i levern till p-aminofenol (p-af) som sedan passerar blod-hjärnbarriären och tas upp av nervceller i CS. H 2 p-af SMÄRTLIDRIG CELLES UTSIDA CELLVÄGG ERVCELL H 2 TRPV 1 CELLES ISIDA FAAH O Arakidonsyra O H AM404 Inuti cellen kopplar enzymet FAAH ihop p-af med arakidonsyra och molekylen AM404 bildas. AM404 är en potent aktiverare av kapsaicinreceptorn TRPV 1 som när den aktiveras utövar en smärtstillande effekt. CS SKADA Opioider Opioider efterliknar kroppens egna endorfiner och binder till ett stort antal olika receptorer varav några anses vara ansvariga för den analgetiska effekten. Receptorerna som är inblandade heter my (µ 1, µ 2 och µ 3 ), delta (δ), kappa (κ) och epsilon (ε). Opioiderna blockerar smärtimpulsernas överföring i ryggmärgen och dämpar smärtupplevelsen i CS. Påverkan på my-receptorerna i CS orsakar också många besvärliga biverkningar som andningsdepression, eufori och beroende. De opioida receptorerna finns även ute i kroppen vilket orsakar en del lokala biverkningar som exempelvis förstoppning. På senare tid här även en viss lokal nociceptiv effekt av stimulering av my-, delta- och kappa-receptorer kunnat visas. SAID och acetylsalicylsyra Vid skador i vävnader Prostaglandiner bidrar enzymet cyklooxygenas 2, COX-2, till att arakidonsyra omvandlas till ocieptorer inflammatoriska prostaglandiner. Dessa gör i sin tur att nociceptorerna, smärtreceptorerna, på nervcellernas ändar blir känsligare. En andra variant, COX-1, bildar istället prostaglandiner som skyddar magslemhinnan. Arakidonsyra Acetylsalicylsyra och många SAID hämmar båda formerna av COX vilket leder till smärtlindring genom minskad bildning av inflammatoriska prostaglandiner. Men det ger samtidigt ett sämre skydd av magslemhinnan genom minskad COX-1 Skyddande prostaglandiner Skyddar magslemhinnan COX-2 Inflammatoriska prostaglandiner Medierar bildning av skyddande prostaglandiner. COX-2-hämmarna är selektiva för COX-2 vilket ger en lika bra smärtlindring med färre magbiverkningar, men i stället en oväntad ökad hjärtrisk. SVESKA GRAFIKBYRÅ 2 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari LmV.

3 Läkemedel. Så ska nociceptiva behandlas Sedan tidigare har nociceptiva smärtläkemedel delats in i centralt verkande (opioider) och perifert verkande (paracetamol, ASA och SAID) medel. Den indelningen håller nu på att lösas upp eftersom det verkar som om paracetamol främst utövar sin effekt centralt samtidigt som det finns belägg för att opioider även har en smärtlindrande effekt lokalt. Alvedon, Panodil, Reliv Paracetamol är ett basläkemedel som kan användas vid alla typer av nociceptiv. Det har låg toxicitet vid korrekt användning, men saknar i princip antiinflammatorisk effekt. Engångsdoser över 1 g tillför ingen ytterligare smärtlindrande effekt. Däremot kan höga doser (normalt över 10 g) orsaka leverskador och i värsta fall livshotande nekros. Antidoten är acetylcystein som bör ges inom 15 timmar efter intaget för att ha någon avgörande effekt. Vissa patientgrupper som alkoholister och unga flickor med ätstörningar kan vara extra känsliga och levertoxicitet finns rapporterad vid eller strax över normaldosering. Liksom paracetamol är SAID:s basläkemedel vid nociceptiv, särskilt när n har en inflammatorisk komponent. ackdelen är den ökade risken för gastrointestinala biverkningar som bäst hanteras genom tillägg av protonpumpshämmare (PPI) eller misoprostol. Ett försök att minska magbiverkningarna är de så kallade COX-2-hämmarna som selektivt blockerar endast COX-2. I bästa fall halveras risken för gastrointestinala händelser, men istället ökar risken för tromboemboliska händelser. Långvarig SAID-behandling är mindre lämplig till patienter som tidigare drabbats av magsår eller som samtidigt behandlas med steroider, liksom till patienter med samtidig hjärtsvikt, hypertoni eller ischemisk hjärtsjukdom. jursjukdom, astma och graviditet är också tillstånd där SAID-behandling är olämpligt eller behöver noggrant övervägande. COX-1- och COX-2- hämmare Förstahandsmedel är diklofenak (Voltaren mfl), ibuprofen (Ipren mfl), ketoprofen (Orudis mfl) och naproxen (Pronaxen mfl). Bland övriga SAID:s finns dexibrufen, indometacin, ketorolak, lornoxikam, meloxikam, nabumeton, piroxikam, sulindak och tenoxikam. COX-2-hämmare Celecoxib (Celebra mfl), etoricoxib (Arco xia mfl), parecoxib (Dynastat). Acetylsalicylsyra (Aspirin, Bamyl, Magnecyl) Acetylsalicylsyra och dess metabolit salicylsyra har en kraftig hämmande effekt på både COX-1 och COX-2. Det ger en god smärtstillande effekt, men också relativt hög gastrointestinal biverkningsrisk. Rekommenderas inte som förstahandsmedel. Opioiderna verkar via opioidreceptorerna, men de har olika kraftig effekt och delas in i svaga och starka. De svaga opioiderna läggs ofta till behandling med paracetamol eller SAID-behandling när den inte ger tillräcklig effekt. De har även en mildare biverkningsprofil där tramadol saknar både morfins andningshämmande och förstoppande effekt i terapeutiska doser. Kodein är en prodrug till morfin som bildas i liten mängd inne i kroppen. Dextropropoxifen håller på att avvecklas och marknadsföringstillståndet i Sverige kommer att upphöra den sista mars De starka opioiderna används främst vid cancer och postoperativ. Förutom förstoppning kan opioiderna orsaka biverkningar som illamående och kräkningar liksom beroendeutveckling och andningsdepression. Hos patienter som behandlas under lång tid uppstår ibland tolerans för den analgetiska effekten, då kan det fungera att byta opioid. Svaga opioider Tramadol (obligan, Tiparol), kodein (främst i kombinationspreparat med paracetamol) och dextropropoxifen (i praktiken redan borta). Starka opioider Alfentanil (Rapifen), buprenorfin (Temgesic mfl), fentanyl (Durogesic mfl), hydromorfon (Palladon), ketobemidon (Ketogan), metadon, morfin (Dolcontin mfl), oxikodon (Oxycontin mfl), petidin, sufentanil (Sulfenta). Att behandla neuropatisk europatisk ska behandlas annorlunda än nociceptiv. Behandlingsalternativen består av tricykliska antidepressiva (till exempel amitriptylin eller nortriptylin), antiepileptika (till exempel gabapentin) eller opioider (till exempel tramadol, morfin, oxikodon eller metadon). Smärtanalys nödvändigt För att kunna behandla n rätt är det viktigt att göra en nalys. Patienten markerar ut var på kroppen n känns och hur den känns i termer av molande, stickande, brännande och så vidare. Waranpatienter Waranpatienter kan inte behandlas enligt de vanliga rekommendationerna vid. SAID, ASA, paracetamol och tramadol ökar alla blödningsbenägenheten av warfarin på olika sätt. Paracetamol kan ofta ändå användas om patientens PK-IR-värde följs noggrant. SAID bör ges tillsammans med protonpumpshämmare. Kodein, buprenorfin, gabapentin, nortriptylin och starka opioider kan användas. Behandling av barn Smärtlindring av barn kan vara besvärligt. Paracetamol är förstahandsmedel och risken för leverskador är lägre än hos vuxna. Rektal dos är högre än oral dos. SAID kan ges till barn över ett år, medan ASA inte bör ges till barn under tre år. COX-2-hämmare är inte studerat på barn. Morfin är förstahandsmedel vid svår i alla åldrar, men doseringen varierar tiofaldigt beroende på ålder och utveckling. Halveringstiden kan variera stort mellan individer i samma ålder vilket måste styra doseringsintervallet. Barn och ungdomar kan behöva högre doser än vuxna per kilo kroppsvikt. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari 2011./ 3

4 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront LMV ställde fem frågor till Clas Mannheimer, professor i klinisk smärtforskning vid Multidisciplinärt smärtcentrum, Östra sjukhuset i Göteborg.»Situationen är värre nu än tidigare«vilken är den största utmaningen vid behandling av smärtpatienter idag? Vården av patienter med akut och tumörrelaterad är generellt sett det som fungerar bäst. Utmaningen där är att implementera de riktlinjer och kunskaper som redan finns. Vid behandling av långvarig icke tumörrelaterad handlar det istället om att anta ett annat förhållningssätt till patienten. Här ska patienten vara aktiv och doktorn passiv. Det förväntar sig inte patienten och det är sjukvårdspersonal inte så bra på. Vid läkemedelsbehandling av är det viktigt att använda opiaterna på rätt sätt vilket också inkluderar när man inte ska använda dem. Ett ganska hett område just nu är opioidinducerad hyperalgesi, OIH. Det innebär att opiaterna i sig kan ge upphov till en paradoxal smärtökning, det forskas mycket kring detta och hur man ska behandla det. För år sedan flaggades det för att det var en stor brist på särskilda smärtteam i Sverige. Hur är situationen idag? Det är lika illa fortfarande. Jag skulle till och med säga att det är värre eftersom vi har haft en nedmontering av smärtvården på många ställen. Det har särskilt drabbat patienter med långvarig icke tumörrelaterad. Socialstyrelsens utredning som kom 1994 slog fast att en satsning på smärtvården var nödvändig, det var glasklart och total enighet om det. Det finns idag öar där det fungerar bättre. I Lund har man utvecklat verksamheten bra liksom i Östergötland och Uppsala, men generellt i landet så har det skett en nedmontering av smärtvården. I Västra Götaland har vi precis inlett arbetet att försöka skapa multimodala smärtrehabiliteringsteam och det är bra. Det är ett embryo till något positivt. En annan fråga som också diskuterades var behovet av att kunna göra nalyser på vårdcentralerna. Fungerar det idag? ej, det är ett svart område. Primärvåden är jätteviktig i smärtbehandlingen och det är i första hand en utbildningsfråga. Vi har tittat på vad en grundutbildning i ämnet för läkare och övrig personal i vår region skulle kosta. Jämfört med vad dessa patienter kostar samhället skulle det vara en sund ekonomisk investering. Denna har dock hittills uteblivit. Clas Mannheimer vill se bättre utbygd smärtvård. Att man inte satsar på smärtområdet är en stor paradox som jag aldrig har förstått. Politiskt borde detta vara en väldigt het fråga. Smärta är ett område som innebär enorma kostnader, inte minst indirekta genom exempelvis långtidssjukskrivningar. Är risken att fastna i ett missbruk av smärtlindrande läkemedel ett större eller mindre problem idag än tidigare? Det är svårt att säga eftersom det inte finns några säkra siffror att jämföra med, men det finns fortfarande en dold överkonsumtion av opiatsubstanser, både de medelstarka och de starka opiaterna, som kräver en avgiftning. Och det är ett stort problem idag. Om du fick önska dig ett nytt smärtläkemedel vad skulle dess viktigaste egenskap vara? Till att börja med så är det ju inte nya läkemedel som primärt är det som saknas, problemen inom smärtvården är mer av strukturell karaktär. Men när det gäller neurogen så begränsas alla våra medikamentella behandlingsstrategier av biverkningarna. Om dessa skulle minskas med nya läkemedel skulle det innebära ett stort framsteg i behandlingen. Fredrik hedlund Pipeline: Fem tänkbara framtida sätt att lindra. Antikroppar mot GF GF, frisätts efter vävnadsskada och ökar känsligheten för. Flera anti-gf-projekt ligger i pipeline. Tanezumab (R624/ PF ), fas II/III. Har nyligen visat god effektivitet mot artros. FAAH-hämmare Hämning av enzymet FAAH i försöksdjur minskar n. En fas II-studie på artrospatienter är nyligen avslutad med substansen PF Inga resultat är kända. TRPV1-antagonister Många av de stora läkemedelsbolagen har substanser på gång som blockerar kapsaicinreceptorn TRPV1 lokalt. Men farliga biverkningar i temperaturregleringen har bromsat hela området. 4 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari LmV.

5 Med en hypotes som vänder upp och ned på mångas föreställning om paracetamols verkningsmekanism är två svenska forskare på god väg att lösa den över 100 år gamla farmakologiska gåtan. I höstas publicerade två lundaforskare en artikel i PLoS One där de presenterar en ny teori för hur paracetamol utövar sin smärtstillande effekt. Om de har rätt har de inte bara skrivit farmakologisk historia utan också öppnat helt nya vägar för utveckling av nya läkemedel. I korthet går teorin som apotekaren Peter Zygmunt och den kliniska farmakologen Edward Högestätt presenterar ut på att p-aminofenol, som är metaboliten till paracetamol, tar sig in i hjärnan och där med hjälp av enzymet FAAH kopplas ihop med arakidonsyra till AM404. Den i sin tur är en potent agonist av kapsaicinreceptorn TRPV1 som vid stimulering lindrar n (se grafik på föregående uppslag). Hittills har de lyckats lägga fram bevis för att det verkar fungera så här i råttor och möss. Det som är förvirrande med de nya fynden är att de visar att kapsaicinreceptorerna tycks ge smärtlindring. Tidigare teorier bygger istället på att kapsacinreceptorer ute i kroppen ger Svenska forskare på väg att lösa paracetamols gåta upphov till när man aktiverar dem. Den teorin har varit så allmänt accepterad att flera läkemedelsföretag tagit fram antagonister mot receptorn. Att stimulering av samma receptor i hjärnan skulle leda till smärtlindring var därför helt otänkbart för många. Det var faktiskt ganska svårt att få detta publicerat och det väckte en del irritation hos vissa granskare som ifrågasatte hela mekanismen, säger Peter Zygmunt. Men bevisen som de kunde presentera övertygade tillräckligt många för att artikeln skulle publiceras. Effekten av paracetamol försvinner när vi tar bort kapsaicinreceptorn. Hos möss som saknar receptorn har paracetamol ingen effekt. Och när vi tog bort enzymet FAAH så försvann effekten också. Det är ju starka evidens för att den receptorn är inblandad, säger Peter Zygmunt. De kunde även visa att det är konjugatet AM404 som står för effekten på receptorn. är vi sprutade in AM404 in i hjärnan såg vi en smärtlindrande effekt på samma sätt som när vi gav paracetamol systemiskt och den försvann också både hos djur där kapsaicinreceptorn var utknockad och när vi gav en blockerare av kapsaicinreceptorn i hjärnan, säger han. TEST. 4 frågor om I vilka huvudtyper delas in? Varför är det största biverkningsproblemet med COX-1-hämmare? Ge tre exempel på substanser som används vid behandling av neuropatisk. Är risken för leverskador vid behandling med paracetamol högre eller lägre för barn framför vuxna? Svar på alla frågor finns i Kunskapsakuten! Du hittar dem även på Sammantaget gör detta att vi tycker att vi kan säga att effekten av paracetamol går via metaboliten AM404 och den har sin site of action någonstans i hjärnan, säger Peter Zygmunt. Det verkar alltså som om stimulering av kapsaicinreceptorn lokalt ute i kroppen orsakar medan en liknande stimulering i hjärnan istället lindrar n. ästa steg blir att försöka visa att detta även gäller i människa, men det är lättare sagt än gjort. Det finns idag inget sätt att blockera kapsaicinreceptorn i hjärnan på människa, inte heller finns det enzymhämmare mot FAAH som kan användas till människa, men det är på gång. Vi vill nu testa vårt koncept genom att designa andra molekyler som omvandlas på samma sätt som paracetamol och se om de har en smärtlindrande effekt. Det skulle kunna resultera i ett nytt läkemedel som är bättre eller mindre toxiskt än paracetamol, säger Peter Zygmunt. Även om det är en mycket lång väg till ett nytt läkemedel så kan Lundaforskarnas strategi förhoppningsvis visa sig vara bättre än läkemedelsföretagens lokala antagonister mot kapsaicinreceptorn. De har nämligen nyligen stött på problem med oacceptabla biverkningar som gjort att utvecklingen vid samtliga företag har avstannat. fredrik hedlund TRPV1-agonister Stimulering av kapsaicinreceptorn TRPV1 centralt antas minska n. Är ännu på hypotesstadiet. Förutom paracetamol finns inga TRPV1- agonister i klinisk användning eller i klinisk utveckling. atriumkanalblockerare Lokalanestetika blockerar oselektivt natriumkanaler och det pågår en intensiv jakt på substanser som selektivt blockerar natriumkanaler av subtyp av1.7 och av1.8 som är involverade i smärtregleringen. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden februari 2011./ 5

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Karin Lundbäck Sjuksköterska Smärtmottagningen/Smärtrehab Nus Smärtrehabiliteringen, Nus Rehab.mottagning + rehab.program

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Smärta och behandling av smärta

Smärta och behandling av smärta Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta?...3 2. Olika typer av smärta...3

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Den vidunderliga smärtan

Den vidunderliga smärtan Den vidunderliga smärtan Artros och annan långvarig smärta Stefan Bergman Distriktsläkare och Forskningschef Landstinget Halland och Spenshult Smärta är en upplevelse Smärta är en obehaglig sensorisk och

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

Cancerrelaterad smärta

Cancerrelaterad smärta Cancerrelaterad smärta Onkolog /gyn onkolog Professor i palliativ medicin, KI Överläk vid Stockholms Sjukhem Smärta (enligt IASP- International Assoc. for the Study of Pain) En obehaglig sensorisk och

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Riktlinjer för smärtbehandling hos barn akut och postoperativ smärta.

Riktlinjer för smärtbehandling hos barn akut och postoperativ smärta. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Riktlinjer för smärtbehandling hos barn-akut och postoperativ smärta Författare Stefan Lundeberg, överläkare, Specialist i Anestesi & intensivvård, algologi,

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Hur ska vi behandla patienter med smärta?

Hur ska vi behandla patienter med smärta? Hur ska vi behandla patienter med smärta? Anna Gärdenfors Specialist läkare i Anestesi och intensivvård Sektionschef Smärtenheten SUS Malmö Medlem i Terapi grupp Smärta LM rådet 1 Varför har vi ont? Smärtans

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 500 mg munsönderfallande tablett Alvedon 250 mg munsönderfallande tablet Alvedon 125 mg munsönderfallande tablettt 2 KVALITATIV

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.2 Översikt över sjukdomsetymologin Smärta är en mycket subjektiv känsla och kan grovt klassificeras som cancersmärta och ickecancerrelaterad smärta.

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Värkbarometern. 1. Har du långvarig värk på grund av någon av följande orsaker? ( ) Artros. ( ) Ryggsmärta. ( ) Reumatism. ( ) Migrän.

Värkbarometern. 1. Har du långvarig värk på grund av någon av följande orsaker? ( ) Artros. ( ) Ryggsmärta. ( ) Reumatism. ( ) Migrän. Värkbarometern Undersökningen syftar till att öka kunskapen om långvarig värk och de 11 frågorna centrerar kring långvarig värk, livskvalitet, rätt behandling och bemötandet i vården. Undersökningen är

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Tema: Ont! Om smärtbehandling...

Tema: Ont! Om smärtbehandling... Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 3 juni - augusti 2006 FiF Farmaka i Fokus Information från Sydvästra Läkemedelskommittén

Läs mer

1. Inledning. 2. Smärtfysiologi. 3. Smärtanalys. 4. Farmakologi. 6. Onkologisk smärtbehandling. 7. Kirurgiska behandlingsmetoder

1. Inledning. 2. Smärtfysiologi. 3. Smärtanalys. 4. Farmakologi. 6. Onkologisk smärtbehandling. 7. Kirurgiska behandlingsmetoder 1. Inledning 1 2. Smärtfysiologi 2 3. Smärtanalys 3 4. Farmakologi 4 5. Riktlinjer för farmakologisk smärtbehandling 5 6. Onkologisk smärtbehandling 6 7. Kirurgiska behandlingsmetoder 7 8. Fysioterapeutiska

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Avgiftning från opiater med Subutex

Avgiftning från opiater med Subutex Avgiftning från opiater med Subutex Lars Goyeryd Specialistläkare Lars Goyeryd Läkarexamen 1989 Leg läkare 1991 Specialist i anestesi- & intensivvård 1995 Heltid beroendemedicin sedan 1997 Lindalen heltid

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Terminal smärtlindring

Terminal smärtlindring Terminal smärtlindring råd och tips vid behandling av cancerrelaterad smärta Av överläkare Staffan Lundström Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Originalartikel publicerad i Primärvårdens Nyheter nr

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

Jönköping 20121025 } Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitén för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. }

Läs mer

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst Läkemedelsverket 2013-07-22 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Smärta. Analgetika och antipyretika. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(10)

Smärta. Analgetika och antipyretika. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Smärta Smärta är en subjektiv upplevelse och definieras av IASP (International Association for the Study of Pain) som en obehaglig sensorisk och känslomässig

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Smärta och Landstinget Halland Stefan Bergman Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Ickemalign Smärta Smärta som varat längre än förväntad läkningstid Smärta

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig

Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig Utvecklat från www.endozone.org av Ellen T. Jonhson med bidrag från Professorerna Philippe Koninckc, Jörg Keckstein, och cques Donnez.

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Långvarig smärta 100903 OLM 1

Långvarig smärta 100903 OLM 1 Långvarig smärta 100903 OLM 1 Långvarig smärta långvarig smärta/värk är en mycket vanlig orsak till att söka sjukvård och andelen patienter verkar till att öka. mellan 40-60% av befolkningen beräknas ha

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID PARACETAMOL ASA Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID Indometacin Diklofenak Ketorolak Oxikamer (Xefo, Alganex m fl) Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Dexibuprofen Coxiber (Celebra, Dynastat m fl) Nabumeton

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin DOL120427PSE06 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Produktinformation Farmakokinetik Morfin

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 Anestetika för lokal-, lednings- eller regional anestesi... 3 EMLA (Lidokain, prilokain)... 3 Rapydan (Lidokain,

Läs mer

Smärta. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Smärta. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Smärta Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 22 maj 2014 Gäller: t.o.m. 31 maj 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation Läkemedelskommittén

Läs mer

Smärtseminarium. Christopher Lundborg AN/Op/IVA. Central fortledning. Nedåtgående bansystem PAG. Neurotransmittorer: Serotonin Noradrenalin Endorfiner

Smärtseminarium. Christopher Lundborg AN/Op/IVA. Central fortledning. Nedåtgående bansystem PAG. Neurotransmittorer: Serotonin Noradrenalin Endorfiner Smärtseminarium Christopher Lundborg AN/Op/IVA Central fortledning Cortex Thalamus Limbiska strukturer Hypothalamus PAG Hjärnstam Formatio reticularis NRM Nedåtgående bansystem Cortex Hypothalamus Hjärnstam

Läs mer

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Exempel 1 från SNAC-K Smärtbehandling hos äldre med och utan demens: en populationsbaserad

Läs mer

Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi

Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi Pressmeddelande från Pfizer AB Täby 2004-07-07 Nytt läkemedel godkänt för behandling av nervsmärtor och epilepsi EU-kommissionen har godkänt Pfizers nya läkemedel Lyrica (pregabalin) för behandling av

Läs mer

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv 4 th Nordic Conference on Abuse of Anabolic Androgenic Steroids, and Anti-Doping Work (Stockholm, 26-27 September 2013) Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv Mathias Hallberg, docent Farmaceutiska

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta informationsskrift Ett allvarligt problem som vi måste kunna prata mer om... Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Brachytherapy. skelettsmärta pga BM- el skelettengagemang. smärta pga mjukdelsengagemang, kapseldistension, obstruktion av tarm, etc

Brachytherapy. skelettsmärta pga BM- el skelettengagemang. smärta pga mjukdelsengagemang, kapseldistension, obstruktion av tarm, etc Collins J et al.j Pain Symptom Manage 2000;19:363-377 Smärta hos barn med cancer Lite om behandling Gustaf Ljungman, doc, öl gustaf.ljungman@kbh.uu.se Vanligast förekommande symtom (%) kraftlöshet 49.7

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Oramorph 2 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 6 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 20 mg/ml oral lösning, endosbehållare

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Smärtlindring i livets slutskede. ny rekommendation

Smärtlindring i livets slutskede. ny rekommendation Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation Epidemiologi och diagnostik Inledning Smärtbehandling i livets slutskede ska alltid ses i ett helhetsperspektiv där smärtan är ett av flera vanliga och

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

N Nervsystemet. N02 Analgetika

N Nervsystemet. N02 Analgetika N Nervsystemet N02 Analgetika All smärtbehandling bör relateras till smärtans patofysiologiska uppkomstmekanismer och inte som hittills varit vanligt till diagnos (t ex cancer-, icke-cancerrelaterad) och

Läs mer