BoP teamet. (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom) Delrapport 1/ Ulf Eek. Kristina Zaar. Sonny Strand. Jennie Taus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BoP teamet. (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom) Delrapport 1/ 2013 05-16. Ulf Eek. Kristina Zaar. Sonny Strand. Jennie Taus."

Transkript

1 BoP teamet. (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom) Delrapport 1/ Ulf Eek Kristina Zaar Sonny Strand Jennie Taus Åsa Jonsson Jenny Möller 1

2 Innehållsförteckning 2 Inledning...3 BoP- teamet, definition.3 Prevalens...4 CM- nätverk..4 CM- enligt ACT 4 CM- arbetsuppgifter..5 Nationella riktlinjer...5 Avtal/överenskommelser..5 Styrgrupp..6 Barnperspektivet..6 Suicidprevention...6 Anhörigstöd 6 Resultat 7 Utskrivna..7 Inskrivna...7 SATS skalan..8 Global funktionsskattning..10 Boende 10 Daglig verksamhet/sysselsättning..11 Ekonomi..11 Barnperspektivet.12 Primärvården...12 Deltagarenkät..13 2

3 Inledning: Rapportperiod BoP- teamet (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom). Verksamheten är en permanent öppenvårdsverksamhet sedan 1997 för den tyngre delen av samsjuklighetsgruppen. Deltagarna är vuxna kvinnor och män med ett samtidigt pågående beroende och en svår psykisk störning/sjukdom enligt definition nedan. Teamet drivs gemensamt av Jönköpings kommun, IFO och Jönköpings läns landsting, psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Vårt upptagningsområde är Jönköpings kommun samt på konsultbasis åt Habo och Mullsjö kommuner. Personalstyrkan i teamet består i dag av sex heltidsanställda. Tre från socialtjänsten och tre från sjukvården. Fyra av dessa är utbildade case managers med inriktning på samsjuklighetsgruppen. Till professionen är landstingspersonalen specialistsjuksköterskor med inriktning på psykiatri. Från socialtjänsten är det en socionom en Fil.kand behandlingspedagog och en socialpedagog. BoP- teamet är en egen arbetsplats med egen budget och personalansvar. Arbetsledningen sköts av en sektionschef från behandlingssektionen på socialtjänsten och en vårdenhetschef från sjukvården. Vårdenhetschefen står för den operativa ledningen av teamet. BoP- teamet har anpassade lokaler i centrala Jönköping. Där bedrivs öppet hus må fr. Inga tidsbeställningar. Den mobila verksamheten utgår från samma lokaler där teamet har tre bilar till sitt förfogande. BoP- teamet har en läkare knuten till sig från psykiatrin. Vår läkare sedan 2004 har gått ner på 50 % och släppt BoP- teamet. Vi söker för närvarande ny läkare och har tillsvidare en STläkare, socialsekreterare från myndighetssektionen (IFO) när det finns behov av bistånd. Från funktionshinder-omsorgen har teamet tillgång till LSS- handläggare när det finns behov av bistånd därifrån. Vid behov av utredning och/eller behandling av psykolog har BoP- teamet tillgång till två psykologer på beroendeenheten. Insatsen från BoP- teamet lyder under service enligt socialtjänstlagen. Definition av svår psykisk störning/sjukdom/beroende enligt DSM IV/ICD10: Den här avgränsningen är tagen från Prioriteringsutredningens slutbetänkande. Enligt denna befinner sig denna målgrupp i prioriteringsgrupp ett. (SOU 1995:5). 3

4 Beroendesjukdom samt minst en av följande psykiatriska diagnoser. Psykossjukdomar (ej drogpsykoser). Bipolär sjukdom Egentlig depression med melankoli. Schitzotypal personlighetsstörning. Emotionellt instabil personlighetsstörning Prevalens: Tidigare inventering i Jönköpings län pekar på en prevalens på 1/1000 invånare i Jönköpings län med ovanstående definition, vilket innebär ca 300 individer. I Jönköpings kommun skulle detta innebära ca 130 individer med beroende och svår psykisk störning/sjukdom. Teamet klarar i dag ca 40 individer åt gången. Övriga individer med samsjuklighetsproblematik erbjuds vård och behandling på beroendemottagningen och inom kommunens missbruksenheter och funktionshinder-omsorgen. Case management nätverk: BoP-teamet är en del av den CM- verksamhet som finns uppbyggd i vissa av länets kommuner. Sedan förra rapporten har det skett ett förtydligande från politisk nivå att länet skall ha CM- verksamhet för den här målgruppen i alla delar av länet. Både landsting och länets kommuner har slagit fast detta i Länsriktlinjer för personer med riskbruk- missbrukberoende (Läns- LAKO ). CM- verksamheterna skall vara organiserade enligt ACT- modellen (assertive community treatment) i integrerade team för samtidiga insatser från båda organisationerna. I dagsläget sköter läns-coachen på regionförbundet uppföljningen av verksamheterna i länet. BoP- teamet representerar också kommun och landsting i det nationella nätverket SN-DD. Case management enligt ACT. Insatserna genomförs huvudsakligen i klienternas miljöer. 4

5 Aktivt uppsökande verksamhet. Hög intensitet, klientens behov styr, hög tillgänglighet. Högst 10 deltagare/case manager. Kontinuitet i personalsammansättningen. Team med beslutsmandat. Multi-diciplinär sammansättning av teamet. Nära samarbete med deltagarens sociala stödsystem. Case managers arbetsuppgifter. Ansvar för planering, genomförande och uppföljning av insatser. Inför primärteamet ansvara för diskussion och processen till beslut om insatser. Säkerställa kontinuitet i klientens kontakter. Samlat ansvar för stöd/behandling, insatser och hjälp till klienten. Ombudsman för klienten, bevaka lagliga rättigheter. Lokalisera och hålla kontakt med sociala/medicinska/psykiatriska insatser som inte kan erbjudas inom teamet. Riktlinjer. Till grund för verksamheten är de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården som fastslogs 2007 (SOU 2011:35). Finns även en länsversion Riktlinjer för riskbrukmissbruk- beroendevård i Jönköpings län ( Detta dokument är framtagit av Hedviggruppen för Läns-LAKO som sedan tagit beslut om länsriktlinjerna, riktlinjerna reviderade Avtal/överenskommelser. Det avtal som finns mellan Jönköpings kommun, Jönköpings läns landsting, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Mål för gemensamma insatser till psykiskt funktionshindrade som bor i Jönköpings kommun Styr i grunden upp verksamheten. Detta avtal bygger på de övergripande målen som nationella psykiatrisamordningen formulerade i samband med sitt slutbetänkande (SOU 2006:100). 5

6 Lokalt i Jönköping finns det ett avtal som styr upp verksamheten och beskriver på vilket sätt kommun och landsting skall samverka. ( En överenskommelse med primärvården i Jönköpings sjukvårdsområde som ger alla deltagare i BoP- teamet rätt till en årlig hälsoundersökning. Deltagare som är listade hos privata vårdgivare skall ha samma möjlighet som de som är listade på landstingets vårdcentraler. Styrgrupp. En permanent styrgrupp med deltagande från psykiatriska kliniken (verksamhetschef, bitr. verksamhetschef). Jönköpings kommun, IFO (områdeschefen för missbrukarvården, chefen för behandlingssektionen). BoP- teamet (vårdenhetschef/samordnare). Observatör (sektionschefen för funktionshinderomsorgens utförardel). Styrgruppen träffas fyra gånger per år och arbetar med övergripande frågor och det strategiska arbetet för att utveckla och följa verksamheten. Styrgruppens sammansättning gör att det finns möjlighet till snabba beslutsprocesser. Barnperspektivet. BoP- teamet har sedan flera år haft ett speciellt fokus på de deltagare som har barn under 18 år. Kan vara egna barn eller att det finns barn i deras närhet som har andra vårdnadshavare. Teamet har arbetat fram en policy som finns dokumenterad och som skall ses som ett komplement till den handlingsplan som finns inom kommun och landsting. Policyn innebär att vi tillsammans med deltagaren genom samtal försöker komma överens vad vi skall göra för att stödja deltagaren och uppmärksamma barnet inte om vi skall göra något. Stöter vi på problem har vi tillgång till Barn och ungdom på socialtjänsten. Suicidprevention. Teamet har psykiatrins vårdprogram för suicidprevention som grund och använder oss av suicidstegen som bedömningsinstrument. Bedömningar enligt suicidstegen dokumenteras i deltagarens journal. ( Anhörigstöd. De anhöriga som har behov av stöd och förståelse i form av kunskap och erfarenhet, kan få detta via BoP- teamet i form av en samtalsserie som har som mål att både anhöriga och deltagare skall få ett självständigare liv. 6

7 Resultat. Vid utvärderingstillfället ( ) är det intagningsstopp tills det finns utrymme för nya inskrivningar. Vid samma tillfälle var det 38 inskrivna i verksamheten, 21 män och 17 kvinnor. Medelåldern för samtliga inskrivna är 40 år 43 år för männen och 36 år för kvinnorna. Kommentar. Sedan förra utvärderingstillfället är det i stort sett balans mellan kvinnor och män, noterbart är att deltagare under 25 år nu bara är en och denna kvinna tillhör de unga vuxna inom socialtjänsten. Noterbart är att medelåldern för kvinnor sjunker sedan ca 2 år tillbaks och är nu 36 år. Under perioden har åtta deltagare blivit utskrivna ur verksamheten se (Tabell 1). Tabell 1. Utskrivna ( ). Kön Ålder SATS-skalan Ny vårdgivare Beh.tid Kv. 34 Steg 5 Primärvården Orust. 14mån Man 58 Steg 8 Psykosvården. 34mån Kv. 25 Steg 2 Beh.hem Nora. 27 mån Kv. 46 Steg 3 Särskilt boende/kpt. 46 mån Kv. 48 Steg 3 Kontaktperson. 17 mån Man 52 Steg 4 Avliden, olycka. 126 mån Kv. 54 Steg 3 Utskr. På grund av hot. 25 mån Man 54 Steg 8 Serviceboende 68 Mån Inskrivna:( ) Under utvärderingsperioden har åtta deltagare skrivits in i verksamheten, 7 män och 1 kvinna (tabell 2). Kön Ålder Remittent Diagnos Man 27 Soc.tj/MBT Vanföreställningssyndrom/cannabisberoende Man 50 Soc.tj/MY Neuropsyk. + psykos/alkoholberoende Man 49 Psykiatri Bipolär/alkoholberoende Man 39 Psyk. Halmstad Schizofreni/blandberoende Man 43 Kriminalvården Gränspsykotisk pst/blandberoende Man 35 Rättspsykiatrin Psykos/amfetaminberoende Kv. 63 Soc.tj/Junepol Psykos/alkoholberoende Man 41 Psyk./avd G Psykos/blandberoende 7

8 Kommentar: Av de nyinskrivna är det fyra deltagare som kommer tillbaks efter att varit utskrivna från BoP. En efter lång tid på behandlingshem. En från Rättspsykiatrin som nu har LRV i öppenvård. En från kriminalvården samt en från psykiatrin i Halmstad. Remisser: Vid utvärderingstillfället är det 2 remisser under bedömning. Förändringsprocessen, SATS-skalan:(tabell 3) I behandlingsarbetet är det viktigt att tillsammans med deltagaren veta var någonstans i förändringsarbetet vi är med tanke på att behandlingstiden är så lång. Man kan också se skalan som en karta var är vi och vart är vi på väg. Motivationsarbetets intensitet bestäms utifrån var deltagaren är på skalan. SATS-skalan: (Substance abuse treatment scale).(tabell 3). 1. Tidigt Engagemangsstadie Personen (ej Pat.) har inte någon form av behandling för sin dubbla problematik (Psykiatri, Missbruk). Är i en inskrivningsfas. 2. Engagemangsstadiet Patienten har varit i kontakt med någon typ av behandling eller vård men har inte någon regelbunden kontakt. Avsaknaden av denna regelbundenhet medför att någon samarbetsallians ej har kunnat byggas upp. 3. Tidigt Motivationsstadie Patienten har regelbunden kontakt med någon eller några inom vård och behandling men har inte minskat sitt missbruk under någon längre tid (ej över 1 mån.) Regelbunden kontakt innebär emellertid att en relation och samarbetsallians har byggts upp, där man kan diskutera vad missbruk är. 4.Motivationsstadie Patienten är engagerad i kontakten med behandlaren/kontaktmannen. Diskuterar missbruket och visar tecken på att minska sitt missbruk under åtminstone 1 mån. (färre droger, mindre mängd). Aversionsbehandling kan användas. 5. Tidigt Behandlingsstadie Patienten är engagerad i någon form av behandling. Har minskat sitt missbruk under minst 1 mån. och har drogfrihet/nykterhet som mål, även om han/hon fortsätter att missbruka. 8

9 6.Behandlingsstadie Patienten är engagerad i någon form av behandling, har erkänt att missbruket är ett problem och har varit drogfri/nykter kortare tid än 6 månader. 7. Återfallspreventionsstadie Patienten är engagerad i någon form av behandling, har erkänt att missbruket är ett problem och har varit drogfri/nykter under minst 6 månader. 8. Återställd/Återhämtning Patienten har inga problem som kan härledas till missbruk under den senaste 12 månadersperioden och är i en självvald utskrivningsfas från D.D-enheten. (Meuser, Drake 1995) Nedan i tabell 4 åskådliggörs var i förändringsprocessen de inskrivna deltagarna är vid utvärderingstillfället. Tabell 4. SATS-skalan (130516). Steg Antal Antal i huvudfaser Huvudfasernas omfattning 1 0 Steg 1-3 Alliansfas Steg 4-7 Aktiv behandlingsfas Steg 8 Utskrivningsfas Totalt Kommentar: De tre i steg 8 är alla på väg till nya vårdgivare efter att de varit drogfria i minst 12 månader. Global funktionsskattning, GAF (version ). GAF- skalan ger en global funktions och symtomskattning på ett kontinuum från Där <10 betyder att det är ständig risk att personen tillfogar sig själv eller andra allvarlig skada eller ständigt oförmögen till elementär personlig hygien eller allvarlig suicidhandling med uppenbar dödsförväntan. 0 är otillräcklig information och 100 är en person med inga symtom synnerligen god funktionsförmåga inom vitt skilda områden, livsproblem förefaller aldrig bli 9

10 ohanterliga och andra söker sig till personen på grund av hans/hennes många positiva egenskaper. Under mättillfället ser vi till både funktion och symtom. Tre deltagare skattades 0, vilket innebär att det inte fanns tillräcklig information för skattning. Två av dessa var inlagda på institution sedan en längre tid och en tredje var kontakten för gles för att skattas. Symtomskattningen för män varierade mellan 22 55, och deras funktionsskattning varierade mellan Kvinnornas symtomskattning varierade mellan 22 65, funktionsskattningen på kvinnorna varierade mellan Boendesituation. För att gå in i aktiv behandling krävs det att deltagarna har ett adekvat boende, en trygg försörjningsgrund och möjlighet till sysselsättning på någon nivå. Nedan (tabell 5) redovisas hur boendesituationen ser ut för de 38 inskrivna i BoP- teamet Boendeform Antal Eget kontrakt 18 Bostadsrätt 1 Inneboende anhörig 3 2:a handskontrakt (BSG) 3 2:a handskontrakt tekniska 2 Stugor Ryhov 2 Kategoriboende 2 Institution (HVB, LVM) 1 Särskilt boende 2 Serviceboende 2 Bostadslösa 2 Totalt 38 Kommentar. Ca 50 % av de inskrivna har eget hyreskontrakt. 2:a handskontrakten är uppdelade på BSGboenden och de som har 2:a handskontrakt med tekniska. Sugorna på Ryhovsgatan är en form av kategoriboenden här gäller 2:a handskontrakt också. P.g.a. brand är en stuga av fyra inte bebolig utan kommer att ersättas under hösten. En deltagare har under hela perioden varit inlagd på HVB-hem men har ett eget kontrakt på annan lägenhet. Räknas här som instutitionsboende tills vidare. Andelen bostads-lösa är två individer, dessa är prioriterade vad det gäller boende. 10

11 Daglig verksamhet/sysselsättning. En viktig del i behandlingen är att deltagare så snart som möjligt skall få tillgång till meningsfull daglig verksamhet/sysselsättning senast i steg 3 på SATS-skalan. Detta för att komma in i en vardagsstruktur och hamna i ett socialt sammanhang utan droger. I tabell 5 redovisas på vilket sätt och hur många som är i någon form av sysselsättning. D.v/sysselsättning Antal Löneanställning 2 (79%, 50%) Föräldraledig 2 FHO lågtröskel 6 BoP-daglig verksamhet 3 Totalt sysselsatta 13 Kommentar. Cirka en tredjedel av deltagarna finns i någon form av sysselsättning. Siffran har sjunkit sedan förra utvärderingen, då var närmare hälften i någon form av sysselsättning. Ekonomi. Bristen på förmågan att hantera sin ekonomi på egen hand är ofta ett problem för målgruppen. Nedan (tabell 6) åskådliggörs hur många som i dag har stöd av olika slag för att hantera sin ekonomi. Tabell 7. (Ekonomi) Insats antal Egen ekonomi 10 Skuldsanering 1 Egna medel 2 Aktivitetsersätt. 5 God man 7 Förvaltare 10 Försörj.stöd 3 Totalt 38 Kommentar. Ersättningsgrunden försörjningsstöd är en form som vi försöker få till ett mer tryggt och stabilt ersättningsnivå. 11

12 Barnperspektivet: Totalt har deltagarna 29 barn varav 9 är under 18 år. Teamet har under perioden gjort en anmälan till socialtjänsten att barn far illa. En deltagare är gravid och skall under sommaren föda. Kommentar: Är man barn till en deltagare är det viktigt att också uppmärksamma barn över 18 år. Vi vet genom forskningen att den ärftliga komponenten inte går att bortse ifrån. Dessutom har dessa barn ofta en mycket speciell uppväxt i dysfunktionella familjer och kan behöva stöd för att förstå och eventuellt även få hjälp som anhöriga. Hjälpen är då ofta i form av utbildning i samsjuklighets- problematiken och hur vi ger behandling för den. Primärvården: Den samverkansöverenskommelse som finns mellan primärvården och BoP- teamet fungerar utifrån avtalet på ett bra sätt. Deltagarna får en möjlighet till en tidig somatisk hälsokontroll med stöd till eventuella behandlingsinsatser efteråt. Utvärderingsenkät: Under 2011 har det gjorts en utvärderingsenkät där deltagarna får ge uttryck för hur det är att vara inskriven i BoP- teamet. Enkäten innehåller åtta frågeställningar med möjlighet att ge egna synpunkter som en punkt. Resultaten redovisas på sid

13 BoP-teamets deltagarenkät v av 39 deltagare har svarat på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 67 %. Av dem som har svarat på enkäten är 31 % män, 27 % kvinnor och 42 % har ej uppgett kön. Jag får ett bra bemötande från BoP-teamets personal. 27% 0% 8% 65% Stämmer helt Stämmer till stor del Stämmer till viss del Stämmer inte alls Saknar uppfattning 65 % av de som svarat anser att de får ett bra bemötande från BoP-teamets personal Jag har god tillgång till mina kontaktpersoner 8% 12% 0% 8% 72% Stämmer helt Stämmer till stor del Stämmer till viss del Stämmer inte alls Saknar uppfattning 72 % tycker att det stämmer helt att de har god tillgång till sina kontaktpersoner. 13

14 Jag har god tillgång till min läkare 8% 8% 4% 4% Stämmer helt 45% 31% Stämmer till stor del Stämmer till viss del Stämmer inte alls Saknar uppfattning Ej uppgett 4 % har ej svarat på denna fråga Jag får hjälp med min psykiatriska problematik 23% 4% 8% Stämmer helt 34% Stämmer till stor del Stämmer till viss del Stämmer inte alls 31% Saknar uppfattning 65 % av de som svarat tycker det stämmer helt eller till viss del att de får hjälp med sin psykiatriska problematik 14

15 Jag får hjälp med min beroendeproblematik 15% 4% 12% 4% Stämmer helt Stämmer till stor del 42% Stämmer till viss del Stämmer inte alls Saknar uppfattning 23% Ej uppgett 42 % anser att det stämmer helt att de får hjälp med sin beroendeproblematik. 4 % har ej svarat på denna fråga då de bland annat angett att de inte har en beroendeproblematik. Jag får hjälp när det uppstår problem av olika slag i min vardag 19% 8% 12% 12% 49% Stämmer helt Stämmer till stor del Stämmer till viss del Stämmer inte alls Saknar uppfattning 49 % anser att det stämmer helt att de får hjälp när problem uppstår i vardagen. 15

16 Jag har fått stöd och/eller information gällande sysselsättning av BoP 15% 0% 27% 4% Stämmer helt 39% Stämmer till stor del Stämmer till viss del Stämmer inte alls Saknar uppfattning 15% Ej uppgett Med stöd och/eller information gällande sysselsättning menas exempelvis daglig verksamhet, träffpunkter eller kontakt med arbetskonsulenter. Jag har fått begriplig information gällande min psykiatriska problematik 15% 4% 38% Stämmer helt Stämmer till stor del 12% Stämmer till viss del Stämmer inte alls 31% Saknar uppfattning 38 % tycker det stämmer helt att de har fått begriplig information gällande sin psykiatriska problematik. Deltagarnas egna synpunkter: nöjd, positivt, för korta öppettider på BoP, underbar kontakt med personal, vill inte utveckla sina synpunkter, BoP positivt & får den hjälp 16

17 Kommentar: Vid tolkning av svaren kan vi se att verksamheten på ett bra sätt motsvarar målgruppens behov. Utvärderingen gjordes 2011 men har inte presenterats i rapportform förut. Planeringen är att genomföra en sådan här utvärdering per år. Ulf Eek Vårdenhetschef/samordnare BoP- teamet 17

BoP-teamet. (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom). Delrapport 2/2013-05-16-2013-11-07. Ulf Eek. Åsa Jonsson. Sonny Strand.

BoP-teamet. (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom). Delrapport 2/2013-05-16-2013-11-07. Ulf Eek. Åsa Jonsson. Sonny Strand. BoP-teamet (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom). Delrapport 2/2013-05-16-2013-11-07. Ulf Eek Åsa Jonsson Sonny Strand Jenny Möller Niklas Hovivuori Kristina Zaar 1 Innehållsförteckning: Inledning

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

SocialPsykiatriska ÖppenvårdsTeamet SPÖT

SocialPsykiatriska ÖppenvårdsTeamet SPÖT SocialPsykiatriska ÖppenvårdsTeamet SPÖT Verksamhetsrapport 2012-09-01-2013-09-01 Roger Ahlqvist Kerstin Carlsson-Ek Jan-Erik Forsén Kenneth Karlsson Anne-Marie Olofsgård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Innehållsförteckning

Läs mer

SocialPsykiatriska ÖppenvårdsTeamet SPÖT

SocialPsykiatriska ÖppenvårdsTeamet SPÖT SocialPsykiatriska ÖppenvårdsTeamet SPÖT Verksamhetsrapport 2008 2012-09-01 Roger Ahlqvist Kerstin Carlsson-Ek Jan-Erik Forsén Kenneth Karlsson Maria Ydreborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Innehållsförteckning

Läs mer

Case Management i Sävsjö kommun

Case Management i Sävsjö kommun Case Management i Sävsjö kommun Verksamhetsrapport 2010 2013-10-16 Eva Salomonsson Monica Lagerqvist Ann-Charlotta Lagerqvist INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Målgrupp 2 Arbetssätt

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

BoP teamet. (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom).

BoP teamet. (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom). BoP teamet. (Beroende och svår psykisk störning/sjukdom). i Jönköpings kommun. Basutbildning Rosensalen 13 11 12 Ulf Eek ulf.ek@lj.se 070-3424456 -Vårdenhetschef/ samordnare. -Specialistsjuksköterska.

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Basutbildning riskbruk, missbruk och beroende 20131112 Rosensalen Jönköping Katarina Landin CM-coach och FoU-ledare Undersköterska och

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok Reviderad 2006-05-09 Vårdkedjehandbok INNEHÅLL Vårdkedjearbetet steg för steg Informationsbroschyr. Samtycke till att delta i vårdkedjearbetet Process för behandlingsplanering Behandlingsplan, gemensam

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag I dagsläget görs en brukarrevision, som startade hösten 2015, på avdelning 4B. Revisionen genomförs av fyra utbildade revisorer från Brukarnas revisionsbyrå BRiU. Vision och uppdrag "Vår verksamhet ligger

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Överenskommelser HSN-SON Syfte

Överenskommelser HSN-SON Syfte Överenskommelser HSN-SON Syfte Den enskilde ska möta en väl fungerande vård och omsorg, integrerade organisationer och att resurserna utnyttjas effektivt. Patienter/brukare ska inte falla mellan stolarna

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(15) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 11-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Elin Löfroth Lars Hellgren Marie Östlund Pola Andersson

Elin Löfroth Lars Hellgren Marie Östlund Pola Andersson Elin Löfroth Lars Hellgren Marie Östlund Pola Andersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Dubbla diagnoser dubbla möjligheter... 3 Inledning... 4 Historik... 4 Historiken i Skellefteå före

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Gäller from 2014-11-01

Gäller from 2014-11-01 - - Gäller from 2014-11-01 1 Innehåll 1. Förutsättningar... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 3. Målgrupp... 4 4. Mål... 5 5. Gemensamma utgångspunkter... 5 5.1. Utgångspunkter för samverkan... 5 6. Regionala

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Övertagande av patient från annan enhet

Övertagande av patient från annan enhet Övertagande av patient från annan enhet Formulär för manuell registrering Version 6.3 Formulär C Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast 150201 Ersätter version 6.2 160201 Inledning Formuläret består

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna.

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Tid: 29/4 kl. 13.00 16.00 Plats: Högskolan Dalarna, Falun, lokal Gässlingen. Deltagare:

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende. Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist

Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende. Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist Definition samsjuklighet Patienter (klienter) med psykisk störning och beroende eller missbruk Nationella

Läs mer

Åberg, M & Piuva, K FoU-Nordväst 2009 05 05. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna.

Åberg, M & Piuva, K FoU-Nordväst 2009 05 05. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna. Åberg, M & Piuva, K FoU-Nordväst 2009 05 05 Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna Solna Innehållsförteckning Sammanfattning 5 1. Inledning 7 1.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland.

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. Samverkansavtal avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. 1 Parter Detta avtal är tecknat mellan landstinget i Östergötland, närsjukvården i östra

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

Vårdande/stödjande handlingar inom privata boendeformer för personer med psykiska funktionshinder

Vårdande/stödjande handlingar inom privata boendeformer för personer med psykiska funktionshinder Studier om boende och boendestödsverksamheter för personer med psykiska funktionshinder BOENDEPROJEKTET Projektledare: David Brunt Delrapport: 8 Vårdande/stödjande handlingar inom privata boendeformer

Läs mer

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 3.2-68/2014 Sida 1 (7) 2014-04-24 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 25 910 Till Socialnämnden Lägesrapport

Läs mer

RättspsyK. Årsuppföljning av patientärende. Formulär för manuell registrering. Formulär B. Ringa in rätt alternativ om inget annat anges.

RättspsyK. Årsuppföljning av patientärende. Formulär för manuell registrering. Formulär B. Ringa in rätt alternativ om inget annat anges. RättspsyK Årsuppföljning av patientärende Formulär för manuell registrering Version 6.2 Formulär B Ringa in rätt alternativ om inget annat anges. Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast 140201 Ersätter

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri.

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri. Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/23 på Hisingen 2004-10-13 Sekretariatet Ärendenr. 6 Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för

Läs mer

Övertagande av patient från annan enhet

Övertagande av patient från annan enhet Övertagande av patient från annan enhet Formulär för manuell registrering Version 2016 Formulär C Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast 160101 Ersätter version 6.3 (2015) 170101 Inledning Formuläret

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

Rapport Samordningsteam Hallsta/Sura 2012-07-01 2013-06-30

Rapport Samordningsteam Hallsta/Sura 2012-07-01 2013-06-30 Rapport Samordningsteam Hallsta/Sura 2012-07-01 2013-06-30 Sammanfattning Deltagare Samordningsteam Hallsta/Sura har haft 53 inskrivna under perioden 120701-130630. 130630 hade teamet 24 inskrivna. Således

Läs mer

ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge 2012-04-18 Anne Holmqvist Enhetschef öppenvårdsenheten Missbrukssektionen 1 ACT betyder Assertive Community Treatment ungefär

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Projektförslag Bostad först

Projektförslag Bostad först SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-03-30 Diarienummer SCN-2015-0096 Socialnämnden Projektförslag Bostad först Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslag

Läs mer

Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) Remiss från Socialdepartementet

Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) Remiss från Socialdepartementet PM 2009:135 RVII (Dnr 001-1158/2009) Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad 2014-02-03

Bostad först i Stockholms stad 2014-02-03 Bostad först i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Om Bostad först i Stockholms stad Del 1 2010-2013 3 årigt projekt. Avslutas 2013. Partnerskap mellan Stockholms stad Socialtjänst och Svenska Bostäder

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Samverkan och helhetssyn för barnets bästa. Primärvården Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Samverkan och helhetssyn för barnets bästa. Primärvården Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Samverkan och helhetssyn för barnets bästa Primärvården Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Årsrapport 2011. Huvudman Landstinget i Uppsala län 751 25 UPPSALA. 2 Årsrapport 2011

Årsrapport 2011. Huvudman Landstinget i Uppsala län 751 25 UPPSALA. 2 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 2 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nationella kvalitetsregistret för psykossjukdomar (PsykosR) www.kcp.se Författare Rickard Färdig Leg psykolog, Fil.Dr, Utveckingsresurs Projektet Bättre

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Sammanfattning. HVB är behandlingshem som kan drivas i såväl offentlig som privat regi. Länsstyrelsen är tillståndsgivare och har tillsynsansvar.

Sammanfattning. HVB är behandlingshem som kan drivas i såväl offentlig som privat regi. Länsstyrelsen är tillståndsgivare och har tillsynsansvar. Inventering av utbildningsnivå, rekryteringssituation för valda personalgrupper inom berörda myndigheter samt behov av personal vid utökade verksamheter inom rättspsykiatri och kriminalvård Sammanfattning

Läs mer

Samarbete/samverkan - Finns det?

Samarbete/samverkan - Finns det? Rapport 2006:15 Samarbete/samverkan - Finns det? Hur tillgodoses behoven för personer med psykiska funktionshinder och missbruk och hur samarbetar och samverkar kommunens socialtjänst med andra vårdgivare?

Läs mer

Rapport från ett pilotprojekt i Partille kommuns boendestöd

Rapport från ett pilotprojekt i Partille kommuns boendestöd Maj 2011 Rapport från ett pilotprojekt i Partille kommuns boendestöd Brukarsjälvskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare. Två nya skalor för att finna rätt väg ORS SRS Ingegerd

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Rapport 2005:62 Samarbete/samverkan - Finns det?

Rapport 2005:62 Samarbete/samverkan - Finns det? Rapport 2005:62 Samarbete/samverkan - Finns det? Hur tillgodoses behoven för personer med psykiska funktionshinder och missbruk och hur samarbetar och samverkar kommunens socialtjänst med andra vårdgivare?

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Psykosociala stödinsatser. Boendeinsatser

Psykosociala stödinsatser. Boendeinsatser Psykosociala stödinsatser Boendeinsatser Boendestödsinsatser Boendeprogram Modeller för boendeinsatser som kombinerar stöd i boendet, boendestöd (som avser ett fysiskt boende) och vård och behandling Personellt

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna.

Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Minnesanteckningar från styrgrupp för Implementeringsprogram för utveckling av missbruks- och beroendevården i Dalarna. Tid: 14/3 kl. 08.30 11.00 Plats: Högskolan Dalarna, Falun, Lokal Selma. Deltagare:

Läs mer

Vilka är aktörerna? Kerstin Paul. Annika Engström

Vilka är aktörerna? Kerstin Paul. Annika Engström Vilka är aktörerna? Kerstin Paul Överläkare i Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting Tidigare vid S:t Görans uppsökarteam Annika Engström Sektionschef, Socialpsykiatriska stödteamet för män/äldre

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Tid: 2010-08-30, kl 09.30-15.00 Plats: Åsens by, Aneby

Tid: 2010-08-30, kl 09.30-15.00 Plats: Åsens by, Aneby MÖTESANTECKNING 1(5) Plats: Åsens by, Aneby Närvarande: Ej närvarande: Bo Kenneth Knutsson David Rydin Johan Björck Anders Fransson Ulla Henriksson Betty Svensson Margit Ferm Marianne Zätterqvist Bengt-Ove

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

MALL. Inventeringsrapport

MALL. Inventeringsrapport MALL Inventeringsrapport Innehåll Sammanfattning med förslag till åtgärder 1 Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Beslut och uppdrag 1.3 Inventeringens syfte och användningsområde 1.4 Målgruppen för inventeringen

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

En väg in - en omorganisation för effektivare samarbete. Ingegerd Svanberg, Teamchef vid Team Individ, IFO Bodens kommun

En väg in - en omorganisation för effektivare samarbete. Ingegerd Svanberg, Teamchef vid Team Individ, IFO Bodens kommun En väg in - en omorganisation för effektivare samarbete. Ingegerd Svanberg, Teamchef vid Team Individ, IFO Bodens kommun En väg in- en omorganisation för effektivare arbete Från specialisering till multikompetenta

Läs mer

Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30

Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30 Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30 Ann-Christin Åström Projektledare landstinget Henry Lundgren Projektledare Kommunförbundet Projektnamn: Uppbyggnad av Beroendecentrum i Norrbotten

Läs mer

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Samverkan genom avtal Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Värka samman - samverkan Avtal i stället för avsiktsförklaringar Går det? Gemensamma patienter/klienter vid inventering i Göteborg

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest

Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Erik Wottrich 15 oktober 2014 Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2012/128-IFN-721 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Stödteam

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten n i Norrbotten En presentation av vår verksamhet och organisation Division Är en av Norrbottens läns landstings nio divisioner. Har cirka 600 anställda. Utreder och behandlar patienter från 18 år och uppåt.

Läs mer

Inledning... 2 Välfärdsteamet... 2 Välfärdsberättelsen... 2 Befintliga program och planer som stöder främjandet av välfärd... 2 Statistik...

Inledning... 2 Välfärdsteamet... 2 Välfärdsberättelsen... 2 Befintliga program och planer som stöder främjandet av välfärd... 2 Statistik... Omfattande välfärdsberättelse för Korsholms kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Inledning... 2 Välfärdsteamet... 2 Välfärdsberättelsen... 2 Befintliga program och planer som stöder främjandet av välfärd...

Läs mer

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Giltighet 2012-12-01 tillsvidare Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

BEGREPP. Normer och värderingar. Forskning visar att svenska folkets dryckesvanor håller på att förändras.

BEGREPP. Normer och värderingar. Forskning visar att svenska folkets dryckesvanor håller på att förändras. Forskning visar att svenska folkets dryckesvanor håller på att förändras. NÄR BLIR ALKOHOL ETT PROBLEM OCH FÖR VEM? 28 april 2016 Ragnar Rasmusson Hos gruppen äldre märks en ökad alkoholkonsumtion och

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Barn som anhöriga inom psykiatrin Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri

Barn som anhöriga inom psykiatrin Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri 1 Barn som anhöriga inom psykiatrin Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri Innehållsförteckning 1. Inledning...............................................................................

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Inventering av personer med samtidigt förekommande missbruk/beroende och psykisk störning i Jönköpings län.

Inventering av personer med samtidigt förekommande missbruk/beroende och psykisk störning i Jönköpings län. Inventering av personer med samtidigt förekommande missbruk/beroende och psykisk störning i Jönköpings län. Rapport 2008-05-09 Åsa Hemgren Rose-Marie Nordeström Sammanfattning På uppdrag av landstinget

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 Informera kommuninvånarna om socialtjänstens stöd för barn, unga och vuxna Information om socialtjänstens

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer