Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mossens förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mossens förskola 2013-2014"

Transkript

1 1(15) Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mossens förskola Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn har rätt att bli respekterad som den person den är och har rätt att bli lika behandlad och skyddas mot alla former av våld och övergrepp Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Detta arbete ska återspeglas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling som årligen skall upprättas i verksamheten. I planen ska framgå hur arbetet för att främja likabehandling genomförs, hur arbetet med för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genomförs och rutiner för det åtgärdande arbetet. Ett nytt material från diskrimineringsombudsmannen, 2013, har använts som stöd och underlag för att formulera denna plan. En faktaruta med definitioner och begrepp samt rapportblanketter finns sist i vår likabehandlingsplan. På Mossens förskola arbetar 7 personal och 40 barn i åldern 1-5 år. Förskolan är inte uppdelad i avdelningar utan alla arbetar i ett utvidgat arbetslag runt barnen. Detta ger en positiv inställning och helhetstänkande i personalgruppen för att bedriva en god pedagogisk verksamhet. Grundidén är att alla vuxna ska känna alla barn och att barnen ska känna sig trygga med såväl alla vuxna som övriga barn. De vuxna arbetar för att vara goda förebilder och medvetna om betydelsen av sitt eget agerande i alla vardagssituationer. Likabehandlingsplanen förankras i brukarrådet och på föräldramöten. Den finns lätt tillgänglig för vårdnadshavarna på förskolans hemsida.

2 2(15) Utvärdering av föregående år Den tidigare planen för Mossens förskola var relativt generell. Den handlade till största delen om personalens förhållningssätt och engagemang och är därför svår att utvärdera. Vi har under våren 2013 ägnat mycket tid till fördjupade samtal om våra grundläggande värderingar samtidigt som vi tagit fram konkreta förebyggande åtgärder som är utvärderingsbara inför nästa likabehandlingsplan. Vision Under året har en ny helhetsidé, Rötter och vingar, implementerats i Härryda kommuns förskolor och grundskolor. Varje enhet formar sin verksamhet utifrån Rötter och vingars sex underrubriker, Demokrati; Social kompetens; Mod och självkänsla; Kunskaper; Hållbar utveckling samt Goda lärmiljöer. För oss på Mossens förskola har vi tagit fasta på de tre första rubrikerna när vi arbetat fram årets likabehandlingsplan. Demokrati Goda möten med barn och ungdomar ska prägla våra verksamheter. Mångfaldsperspektivet ska alltid beaktas. Då lägger vi grunden för tolerans och solidaritet mellan människor. Social kompetens Vi ska ge barnen och ungdomarna trygga rötter som får dem att stå stadigt på jorden och utveckla omtanke om sig själv och andra. Mod och självkänsla Vi ska hjälpa våra barn och ungdomar att erövra vingar som ger kraft och mod, som bär ut i en omvärld och genom livet. På Mossens förskola vill vi verka för att alla barn känner sig väl behandlade och blir respekterade för den de är. Vi vill främja ett socialt klimat på Mossen som är fritt från kränkningar.

3 3(15) Ansvarig för planen Förskolechef Lotta Tjäder Arbete för att främja likabehandling på Mossens förskola All personal som arbetar i vår verksamhet skall ha ett gott förhållningssätt och vara goda förebilder som överensstämmer med värdegrunden. De vuxna arbetar aktivt för detta genom att försöka vara medvetna om sitt eget agerande i alla vardagssituationer. Det innebär också att vi försöker ha ett respektfullt förhållningssätt som gäller i alla led; barn - barn, vuxen - barn, barn - vuxen, vuxen - vuxen. Vi arbetar för att främja likabehandling genom att: Vi vuxna är uppmärksamma och lyssnar in barnens värderingar. Vi samtalar med barnen om människors olika förutsättningar. Vi står upp för demokratiska värden och att mångfald berikar. Vi lyssnar aktivt och bejakande på barnen för att ge dem ökat inflytande och delaktighet. Vi vuxna uppmärksammar positivt beteende enskilt och i grupp. Behövs det tar vi i största möjliga mån tillsägelser enskilt med barnen. Vi stöttar barnen i att hantera konflikter. Vi hjälper barn som har svårt att ta sig in i en påbörjad lek/aktivitet. Vi stöttar de barn som behöver hjälp att komma till sin rätt. Vi erbjuder flickor och pojkar samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen. Vi arbetar för att stärka alla barns språkutveckling, oavsett modersmål. Vi formar miljön så att alla barn har tillgång till den utifrån sina förutsättningar och behov. Vi vuxna respekterar barnens integritet t ex genom att: - göra matsituationen till en positiv upplevelse utan tvång - respektera hur barnen vill ha det vid toalettbesök/blöjbyte. Vi arbetar för att ha ett tillåtande klimat på arbetsplatsen. Har vi det har vi också möjlighet att ge varandra konstruktiv kritik och därmed utveckla vårt förhållningssätt utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

4 4(15) Vi samtalar kontinuerligt i personalgruppen om vårt sätt att förhålla oss i olika situationer. Kompetensutveckling under : Lärsamtal på enheten kring ovanstående punkter Genus och normkritiskt förhållningssätt Interkulturellt arbetssätt i förskolan Det hänger på oss det hänger på mig! Det är på oss vuxna det hänger om det ska bli en förändring. Vi vuxna är verktyget för att förmedla viktiga värden till barnen. För att i tid kunna upptäcka överträdelse mot likabehandlingsplanen arbetar vi för: Att vi har ett tillåtande klimat på förskolan som gör att barn, vårdnadshavare och personal vågar påtala problem och upptäckta kränkningar. Att alla vuxna är närvarande och lyhörda för stämningar och relationer i barngruppen. Att alla vuxna är engagerade och observerar barnens samspel. Att de vuxna samtalar med barnen, både enskilt och i grupp, samt tar deras ord och upplevelser på allvar. Att alla vuxna har god uppsikt över alla platser där barnen vistas. Att vi är lyhörda i den dagliga kontakten med vårdnadshavarna. Samspelet med vårdnadshavarna Hur pedagogerna bemöter vårdnadshavarna då de lämnar och hämtar barnen är mycket viktigt i det förebyggande likabehandlingsarbetet. Likaså bemötandet av barnet inför vårdnadshavarna är en viktig del i hur barnen känner sig sedda, bekräftade och respekterade. Om vi inte visar respekt riskerar vi att samtidigt kränka barnet och skapa otrygghet när det gäller att komma till förskolan. Viktigt är också att tänka på att ge alla vårdnadshavare goda förutsättningar för att ta till sig information. Kartläggning Personalen har gjort en inventering av ute och innemiljön samt hur vi arbetar för att få barn och vårdnadshavare delaktiga. Ute Det finns flera platser som är mer svåröverskådliga och där uppsikten lätt minskar. Framförallt är det uppe i skogen och bakom huset ut mot vägen. Vi behöver göra upp rutiner för hur vi pedagoger fördelar oss vid utevistelsen. Inne

5 Vårt skötbord ligger väldigt öppet och det känns ibland obekvämt att barnen är så exponerade. Vi tänker sätta upp ett draperi så att det skyler själva skötbordet. Vi upplever att vi inte har ett gemensamt förhållningssätt vid maten, vilket skapar otrygghet hos barnen. Vi behöver därför ta fram och dokumentera ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma rutiner. Vi enas om att alla barn får ha tittmat på sin tallrik, d.v.s. man behöver inte äta allt men ha det på tallriken för att vänja sig. Att organisera verksamheten i ett utvidgat arbetslag där barnen rör sig fritt i hela huset kräver mycket av pedagogerna för att uppsikten och därmed tryggheten skall vara god. Vi behöver därför med jämna mellanrum gå igenom våra rutiner för hur vi vuxna fördelar oss i huset och stämma av om något behöver ändras. 5(15) Barnen Under hösten kommer vi att på ett mer systematiskt sätt ge barnen möjlighet att delge oss sina tankar. Vi kan t ex ta med barnen i små grupper på trygghetsvandringar både inne och ute och fråga dem om det känns otryggt någonstans på förskolan. Utifrån det som framkommer kan vi behöva lägga till fler förebyggande åtgärder. Vårdnadshavarna Genom den kommuncentrala brukarenkäten får vi en uppfattning om hur verksamheten uppfattas. Dock är frågorna alltför generella för att det skall hjälpa oss till konkreta förbättringar. Därför vill vi skapa fler sätt för vårdnadshavarna att delta i kartläggningen. Vi kommer att vara tydliga på höstens föräldramöte om att de omedelbart ska ta upp problem med pedagoger/förskolechef om barnen eller de själva upplever otrygghet, diskrimineringar eller kränkningar. Vi kommer på mötet också att fråga efter synpunkter på planen. På höstens brukarråd kommer vi att samtala om innehållet i planen. Förskolechefens analys I brukarenkäten upplever föräldrarna att förskolan är trygg, att barnen har kamrater och att barn och föräldrar bemöts positivt. En ny fråga för året i brukarenkäten var om vi arbetar med kulturell mångfald och 67 % av föräldrarna upplever det, vilket var vårt lägsta värde. Ett mål för oss blir därför att synliggöra mångfalden för barnen, olika kulturer, språk, genus etc. och höja resultatet på brukarenkäten. Förskolechefen och pedagogerna ansvarar för arbetet under året och förskolechefen ansvarar för uppföljning. Kvittot på om vi lyckats kommer i och med resultatet på brukarenkäten Förebygga

6 6(15) Mål Aktiviteter Utvärdering Att det ska finnas pedagoger som har uppsikt över de undanskymda platserna ute. Skapa strategier/rutiner förhållningssätt för barnens utevistelse. Samtal och beslut på APT i september All personal ansvarar för att cirkulationen blir heltäckande utifrån beslutet. Förskolechefen På APT i november 2013 Mål Att säkerställa att vi har god uppsikt över barnen inne. Aktiviteter Skapa strategier/rutiner förhållningssätt för hur vi fördelar oss inne. Samtal och beslut på APT i september Utvärdering Förskolechefen På APT i november 2013 Mål Aktiviteter Utvärdering Skapa möjlighet till enskildhet i skötrummet för barnen. Skydd vid skötbordet som ger avskildhet Eva Lundh talar med vaktmästare Christer om att ordna detta. Ska ske senast i augusti Hela arbetslaget Någon månad efter att allt är uppsatt. Mål Aktiviteter Utvärdering Ha gemensamma rutiner/förhållningssätt vid alla måltider för att skapa trygghet Ta fram och dokumentera ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma rutiner. Hela arbetslaget direkt vid terminsstarten i augusti 2013 Förskolechefen På APT i november 2013 Mål Skapa delaktighet/samverkan med vårdnadshavarna.

7 7(15) Aktiviteter Utvärdering Föräldramötet hösten Presentera likabehandlingsplanen och samtala om innebörden. Fråga föräldrarna vad de har för tankar om integritet/blöjbyte. Även prata om våra tankar kring maten jämfört med deras vanor hemma. Alla pedagoger samt förskolechef Inför utvecklingssamtalen skickar vi med frågor hem till familjerna så att de tillsammans kan samtal om var på förskolan det känns otryggt/vad som känns otryggt. Kanske med typ glada och ledsna gubbar. LUT gruppen tar fram frågorna under hösten Börja använda i december. Förskolechefen På APT i april 2014 Mål Aktiviteter Utvärdering Göra barnen delaktiga i kartläggning av miljön Gruppen väljer form: Trygghetsvandring Dokumenterade samtal Intervjuer Alla pedagoger Vid terminsstart Gruppvis direkt efter aktiviteterna Förskolechef - återkoppling till hela arbetslaget på APT under hösten

8 Utreda - Åtgärda Alla fall av kränkningar utreds, åtgärdas, dokumenteras och följs upp utan dröjsmål. Vid behov ska åtgärdsprogram upprättas. Arbetsgång barn barn Pedagogen samtalar med berörda barn i syfte att förhindra fortsatta trakasserier eller kränkningar genom att uppmärksamma barnen på händelsen, att tydligt visa att kränkande beteende inte är acceptabelt och genom att använda sig av frågor av karaktär: Hur kände du? Hur tänkte du? Hur tror du att den andra kände sig? Kunde du ha gjort på något annat sätt? 8(15) Vidare Förskolechef informeras. Vårdnadshavarna informeras. Pedagogen ansvarar för att dokumentation med hjälp av dokumentationsmall genomförs Pedagogen skriver en rapport Misstanke om kränkande behandling som lämnas till förskolechef Förskolechef skriver en rapport till huvudman om Misstanke om kränkande behandling som lämnas till verksamhetschef och diarieförs Förskolechef och pedagog har gemensamt ansvar för att uppföljning sker med berörda parter. Vid behov kontaktas stödenheten eller annan instans Dokumentationen förvaras inlåst. Observera. Det är av största vikt att pågående utredning eller åtgärder inte diskuteras med barn eller vårdnadshavare som inte är berörda av kränkningarna. De inblandade ska inte ställas till svars eller pekas ut inför kamrat- eller vårdnadshavargruppen. Offentlighets- och sekretesslagen skall följas. Arbetsgång vuxen barn När en vuxen, personal eller vårdnadshavare, trakasserar eller kränker ett barn måste den som upptäcker detta agera utan dröjsmål. Ta den vuxne åt sidan och ställa hur - frågor samt påtala att detta beteende inte är acceptabelt. Förskolechef informeras. Pedagogen skriver en rapport Misstanke om kränkande behandling som lämnas till förskolechef Förskolechef skriver en rapport till huvudman om Misstanke om kränkande behandling som lämnas till verksamhetschef och diarieförs Förskolechef ansvarar för att utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp kränkningen. Vid behov kontaktar förskolechef stödteam, överordnad chef eller anmäler till myndighet.

9 9(15) Dokumentera - Följa upp Alla fall av kränkningar skall utredas, åtgärdas, dokumenteras och följs upp utan dröjsmål. Dokumentationen är ett viktigt stöd i arbetet med att följa upp åtgärderna och eventuellt förändra dem eller sätta in nya åtgärder. Det är även en rättsäkerhetsfråga eftersom den ger berörd personal, barn och vårdnadshavare möjlighet till insyn. Följande arbetsgång är avsedd att användas som underlag för dokumentation och uppföljning av händelser som kan relateras till planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vad har hänt? På viket sätt kan detta beteende kritiseras utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling? Vem har anmält? Vilka åtgärder har vidtagits med omedelbar verkan? Vad kommer att ske ytterligare och när? Vilka berörda har informerats i ärendet, när och på vilket sätt? När kommer uppföljning att ske? Vilka skall vara med vid uppföljningen? Vilka skall dokumentationen lämnas till? Vem har dokumenterat och när? För att säkerställa att allt kommer med använder vi bifogade dokumentationsmall.

10 10(15) Definitioner och begrepp I syfte att förtydliga de begrepp som används i denna plan följer här definitioner som de återges i Skolverkets allmänna råd för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2009). Både begrepp och definitioner kommer från diskrimineringslagen och skollagen. Diskriminering innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att det tillämpas en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn utifrån de fem diskrimineringsgrunderna. Man kan i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika. Likabehandling innebär att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inta att alla barn ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen innehåller även ett förbud mot sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling innebär ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns värdighet. Diskrimineringsgrunderna: Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man, genom sin klädsel eller på andra sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet innebär nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionshinder innebär varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning innebär homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

11 11(15) Definitioner och begrepp enligt skolinspektionen Direkt diskriminering: Någon som missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunderna som lagen omfattar. Dessa är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Indirekt diskriminering: Någon som missgynnas genom att det tillämpas en bestämmelse, ett kriterium, ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar någon utifrån de fem diskrimineringsgrunderna. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling: Kränkande behandling som inte är kopplat till diskrimineringsgrunderna. Det är den drabbade som avgör om den uppfattar uppträdandet som oönskat eller kränkande. Repressalier: När någon utsätts för kränkande behandling eller bestraffning för att han eller hon anmält något i verksamheten som uppfattats som felaktigt. Instruktioner att diskriminera När någon beordrar eller uppmanar andra att kränka någon. Mobbning: När någon kränks vid upprepade tillfällen. Detta skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Rasism: En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet: Stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella / etniska eller beteendemässiga karakteristika Homofobi (HBT-fobi), Motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller transsexualitet och homo-, bi- och transsexuella personer.

12 12(15) Dokumentationsmall för händelse som kan kritiseras utifrån gällande likabehandlingsplan på Mossens förskola. Vad har hänt? På viket sätt kan detta beteende kritiseras utifrån likabehandlingsplanen? Vem har anmält? Vilka åtgärder har vidtagits med omedelbar verkan? Vad kommer att ske ytterligare? Tidpunkt Berörda har informerats i ärendet Personer Tidpunkt På vilket sätt Tid för återkoppling Deltagare vid återkopplingen Denna dokumentation lämnas till

13 13(15) Dokumenterat av Datum

14 14(15) Rapporten lämnas till förskolechef Anmälan av misstanke om kränkande behandling Förskola/skola som anmälan gäller: Rapportörens namn: Följande har observerats (datum, personuppgifter, kort om de misstänkta händelserna): Enligt 6 kap 10 skollagen och punkt B.1.1 i delegationsordningen ansvarar förskolechef/rektor för att skyndsamt utreda omständigheterna i fall av misstänkt kränkande behandling.

15 15(15) Anmälan till huvudmannen av misstanke om kränkande behandling Förskolechef/rektor skickar till registrator UTK som diarieför och skickar vidare till Sociala myndighetsnämnden och verksamhetschef för kännedom. Förskola/skola som anmälan gäller: Förskolechefs/rektors namn: Till förskolechefs/rektors kännedom: åååå-mm-dd Följande misstanke om kränkande behandling har kommit till förskolechefs/rektors kännedom exempelvis genom samtal med elev, vårdnadshavare eller personal (datum för händelsen, personuppgifter, kort om de misstänkta händelserna): Enligt 6 kap 10 skollagen och punkt B.1.2 i delegationsordningen ansvarar förskolechef/rektor för att skyndsamt utreda omständigheterna i fall av misstänkt kränkande behandling.

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 2015-11-29 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mossens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mossens förskola 1(13) 2014-08-25 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mossens förskola 2014-2015 Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högadals förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högadals förskola 1(13) 2014-08-25 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högadals förskola 2014-2015 Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014 Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola 2013-2014 1 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumenten? Kartläggning Mål Åtgärder Ansvarsfördelning Åtgärder

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Ormås pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2012-2013

Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2012-2013 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2012-2013 Definitioner och begrepp Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

Säteriets förskola LIKABEHANDLINGSPLAN; SÄTERIETS FÖRSKOLA År 2006 kom en ny lag. Detta innebär att varje förskola och skola skall ha en

Säteriets förskola LIKABEHANDLINGSPLAN; SÄTERIETS FÖRSKOLA År 2006 kom en ny lag. Detta innebär att varje förskola och skola skall ha en Säteriets förskola 2007-06-20 LIKABEHANDLINGSPLAN; SÄTERIETS FÖRSKOLA År 2006 kom en ny lag. Detta innebär att varje förskola och skola skall ha en likabehandlingsplan. Skolan och förskolan har skyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Frändeforsförskola 2015/2016 Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering. För Häradsvallens förskola 2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering. För Häradsvallens förskola 2016 Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering. För Häradsvallens förskola 2016 1 2 Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering. För Häradsvallens förskola

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12

Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12 Detta dokument innehåller två planer för de kommunala förskolorna i Lessebo Kommun Likabehandlingsplan sid 2-6 Plan mot kränkande behandling sid 7-12 Utarbetad 2009-06-11 Beslutad i Kostas LSoU-grupp 2009-09-14

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Borgen 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Grimstofta Förskoleenhet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Upprättad september 2012 Revideras oktober 2013 1 Innehållsförteckning Vad säger lagen? 3 Definitioner av ord

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Solgården Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans värdegrund

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1 Vision... 2 2 Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka, åtgärda och

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Ljungby kommun www.skola.ljungby.se Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Angelstadenheten Förskola, förskoleklass, fritidshem och skola Ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun Plan mot kränkande behandling Förskolan Bergfoten Tyresö kommun Datum för upprättande: 2016-01-07 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Kränkande behandlings plans syfte 4

Läs mer

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling:

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling: Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling och handlingsplan för jämställdhet Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska även en plan mot kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fröets förskola Verksamhetsåret 2010/2011 Sso 278/2010 Innehållsförteckning Inledning 1 Visioner för barn i Örebro kommun 1 Örebro kommuns

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Jollen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering. För Sågens förskola 2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering. För Sågens förskola 2016 Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering. För Sågens förskola 2016 Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering. För Sågens förskola 2016 1. Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5.

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5. Innehållsförteckning Rubrik: Sida: Syfte och mål 3 Vad säger lagen? 3 Främjande och förebyggande 4 Uppföljning 4 Åtgärder 4 Dokumentation 5 Revidering 5 Bilaga 1 Mobbning och kränkningar 6 Bilaga 2 Ord-

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan för Furubackens förskola

Likabehandlingsplan för Furubackens förskola Likabehandlingsplan för Furubackens förskola Bakgrund Likabehandlingslagen (2006:67) föreskriver att varje verksamhet som omfattas av lagen årligen skall upprätta en likabehandlingsplan. Lagen ska förebygga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 151015-161014 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Mulltorps förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolans främjande insatser Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Förebyggande åtgärder På Humlans förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 2010-03-22 Sid 1 (10) Staffansgården-Pumpmakargården och Hammargården Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ht 2010-Vt 2011 På våra förskolor skall alla barn känna trygghet, bli sedda för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-16 2016-10-16 Junibackens förskola FÖRKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET: Vision: Alla barn och vuxna i Gagnefs kommun tar bestämt avstånd mot

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet*

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* (*Bestående av förskolorna Kråkbacken, Marieberg, Nattugglan, Solbacken, Solrosen, Tuna och Ärlan. 2009-04-06 Innehåll 1 Policy Solbackens förskoleenhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola Upplands-Bro kommun Västra Bro förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Norrgrindens förskola Inledning: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Laxens förskola

Likabehandlingsplan för. Laxens förskola Likabehandlingsplan för Laxens förskola Likabehandlingsplan för Laxens förskola Bakgrund Likabehandlingsplanen utgår ifrån Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola VISION På Taurus förskola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling. Alla ska ha samma rättigheter,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling En demokratisk fostran kan aldrig gå ut på indoktrinering där alla ska tycka lika. Tvärtom handlar dess grundfråga om en fostran

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer