Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken"

Transkript

1 Förgiftningar Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl Akutkliniken

2 Dagens schema Föreläsning + fika Grupparbete Lunch Redovisning Föreläsning + fika

3 Förgiftningar Vanligt! Hälften är r läkemedel! l Tillbud per år r hos GIC Vårdtillfällenllen per år 250 Vårdtillfällenllen US per år

4 Förgiftningar Accidentellt? Självskadesyfte? Läkemedelsbiverkan? Brottsligt uppsåt? Arbetsplatsolycka? Missbruk?

5 Vuxenintoxikationer 50% Olycksfall 25% Avsiktligt/oklar avsikt 20% Feldosering 5% Missbruk

6 Förgiftning 800 dödsfall d dsfall per år r i Sverige > 90% avlider innan de kommer till vårdv Av sjukhusvårdade avlider < 0,5% Äldre > Yngre Män n > Kvinnor Barn avlider sällans

7 Förgiftning - Handläggning Hög g misstänksamhet! Överväg intox på alla medvetslösa sa 80% < 40 år är intox 10% > 60 år är intox 15% av medvetslösa sa är strukturella Utnyttja alla kunskapskällor Ambulans, anhöriga, vänner, v vårdcentral, psykiatrin, journaler

8 Förgiftning - Handläggning Vad? När? Hur mycket? Hur fick patienten det i sig?

9 Förgiftning - Handläggning Bakjouren Giftinformationscentralen Narkosjouren IVA

10 Förgiftning - Handläggning Lösenord intox

11 Vad skiljer en förgiftad f patient från n alla de andra patienterna?

12 Fall Larm från n ortopedavdelning Medvetslös s patient 82-årig kvinna Höftplastikopererad för f r 4 dagar sedan

13 Fall A Lite snarkig andning B Långsam andning + cyanos C BT 90/70 D Helt medvetslös, s, små pupiller E ua

14 Förgiftning - Handläggning ABCDE Räddar liv!

15 Förgiftning - Utredning Pulsoximetri Blodtryck och Puls EKG Blodgas Intoxprover Urinsticka Alkometer: : OBS skiljer inte på p Etanol, Metanol eller Isopropylaalkohol!

16 Förgiftning - Blodgas Acidos? Hypoventilation? Metabolt? Elektrolytrubbbning? Laktatemi? Kolmonoxidnivån

17 Förgiftning - Provtagning Intoxprover Paracetamol Salicylat Etanol Metanol

18 Förgiftning - Provtagning Digoxin Etanol Etylenglykol Isopropylalkohol Järn Karbamazepin Kolmonoxid Litium Metanol Paracetamol Salicylat Teofyllin Valproat

19 Förgiftning - Provtagning Kvalitativt och av tveksamt värdev rde! Urinsticka Opiater Benzodiazepiner Cannabis Tricykliska antidepressiva Kokain Amfetamin Extasy

20 Förgiftning - Vårdnivå Alla misstänkta suicidfall måste m ha kontinuerlig manuell övervakning! Alla medvetandesänkta nkta intoxer måste ha kontinuerlig manuell övervakning!

21 Förgiftning - Vårdnivå Hemgång utan uppföljning Hemgång med poliklinisk uppföljning Psykiatriskavdelning Vårdavdelning Intermediäravdelning ravdelning IVA

22 Fall 78-årig kvinna Multisjuk och bla nedstämd Hittas medvetslös s hemma. Krampanfall i ambulansen

23 Fall A Snarkig andning B AF 15, Sat 95%, a-ljud a ua C BT 130/70, P 100/min D RLS 5 E Temp 36,2, svettig, iö ua

24 Fall B-gas: ph 7,38, po2 9,6, pco2 6,9, BE 0,8 EKG: Sinusrytm 100 /min, iö ua DT-hj hjärna ua Rutinlab ua B-glukos: 1,2

25 Intoxvägar Oral Inhalation Perkutan Intravenös Rektal Slemhinnor

26 Eliminationsvägar Metabolisering Lever Cave: enterohepatisk kretslopp! (muskel - etanol) Utsöndring Oral Rektal Renal Respiratorisk (ffa gaser)

27 Fall 18-årig kvinna Ätstörning och medicinerar med antidepressiva Hittad medvetandesänkt nkt på toaletten av mamma, misstänks ha tagit Zoloft och Alvedon AKM efter ca en timme

28 Fall A Fri luftväg B Rena a-ljud, a Sat 98% C BT 80/65, P 110/min D RLS 6 E Inga stickmärken, hel och ren

29 Fall Blir ventrikelsköljd ljd med tveksamt utbyte Får r generaliserade kramper Under transporten till IVA cirkulationsstillestånd nd EKG visar breddökade QRS-komplex

30

31

32 Eliminationstekniker Ventrikelsköljning ljning och tarmsköljning Upprepat kol Dialys Alkalinisering av urinen

33 Ventrikelsköljning ljning Vid allvarlig förgiftning Flytande - inom 1 timmar efter intag Fast - inom 2 timmar efter intag Riskabelt - Aspirationsrisk, dumping, elektrolytpåverkan verkan,, perforation Ej vid syror, alkali, lut, tändvätska, petroleum eller lampolja

34 Ventrikelsköljning ljning Medvetandesänkt nkt skall intuberas! Halvsittande Grov sond nedförs genom munnen Aspirera maginnehåll Skölj med ml ljummen vatten/nacl Kontrollera utbytet Ge kol i sonden

35 Kol Carbomix Barn 25g och vuxna 50g Barn < 1 år r ge 1g/kg Viktmässig relation 1:10 2 timmar - flytande 4 timmar - tablett Poängl nglöst vid järn, j litium, cyanid, etanol/metanol, petroleum, lampolja,, kalium

36 Upprepat Kol Avbryter enterohepatisk kretslopp: - Digitalis, Karbamazepin, Fenobarbital, Amatoxin, Salicylat, Teofyllin 25g x 6 (eller( 12,5 g x 12) Primperan för att motverka obstipation eller tom ileus

37 Tarmsköljning För r att avlägsna substanser som är livshotande och ligger ej åtkomligt för f ventrikelsköljning ljning Laxabon 2 liter / timme tills klart utbyte rektalt

38 Dialys Hemodialys (5 ggr effektivare än n prisma) Hemoperfusion (kolfilter) CVVHF/CVVHD (Prisma)

39 Dialys - Indikationer Allvarliga symptom cirkulationspåverkan, medvetslöshet, shet, acidos, elektrolytrubbningar Komplikationer Njursvikt, rabdomyolys Höga koncentrationer Nedsatt endogen avgiftningsförm rmåga njur eller leversvikt

40 Dialyserbara substanser Etylenglykol Karbamazepin Litium Metanol Metformin Salicylat Teofyllin Valproat

41 Alkalinisering av urin Ickejoniserade substanser passerar cellmembran lättare l än n joniserade, dvs återdiffussionen från njurtubuli till blodet minskar med ökad jonisering. Joniseringen av svaga syror ökar i alkalisk miljö

42 Alkalinisering av urin Salicylat Fenobarbital (Fenemal) Rabdomyolys Ge Natriumbikarbonat 50 mg/ml och följ f blod-ph och urin-ph

43 Specifika förgiftningarf

44 Paracetamol Alvedon Panodil Citodon Panocod Vanligt, receptfritt, lätt l tillgängligt Farligt fördröjd toxicitet 15 g kan vara dödligtd dligt Leversvikt efter dygn Vanligaste enskilda orsaken till levertransplantation

45 Paracetamol Metaboliseras i levern Konjugeras med glukuronsyra och sulfat för f att utsöndras i urinen Överdos mättar m enzymerna och ger ansamling av toxisk metabolit (NADPQI) Ökad känslighet k vid alkoholism, svält, leversjukdom och anorexi Skadan reversibel om behandling ges

46 Paracetamol - Symptom Illamående, kräkning, kning, buksmärta Fritt intervall dagar Leverskada/ikterus ikterus/levercoma Acidos/koagulationsdefekt/ /koagulationsdefekt/hypoglykemi Multiorgansvikt Ca 10 % får f r njursvikt

47 Paracetamol - Diagnos Anamnesen - hög g misstänksamhet! P-ParacetamolParacetamol Elektrolyter Leverstatus PK Blodgas Laktat Laktat (Paracetamol ger övergående ende PK och laktatstegring,, både b helt benigna och skilda från n leverskadan)

48 Paracetamol - Behandling Ventrikeltömmning mmning? Kol Acetylcystein - Ökar Glutationproduktionen - Ersätter Glutation - Ökar sulfatering av NAPQI Tidigt insatt behandling minskar risken för f leversvikt nästan n fullständigt

49

50 Paracetamol - Behandling Acetylcystein ges i infusion under 20 timmar (15% får f urtikaria el obstruktivitet) Vid leverpåverkan verkan behandla tills transaminaserna sjunker Vätska, korrigera acidos, konakion eller blodprodukter Levertransplantation

51 ASA Albyl,, Aspirin, Bamyl, Magnecyl, Treo, Trombyl Lätt-måttligttlig 5-15g, svår 20-30g Barn under 3 år särskild känsliga P-Salicylat Salicylat ökar CO2 respiratorisk alkalos Metabolisk acidos i svårare fall Elimination < 1g konjugering lever, njurar > 1g glomerulär filtration med okonjugerat salicylat reabsorption i tubuli T1/2 ökar

52 ASA - Symptom A B hyperventilation C svettning, hypertermi, dehydrering, oliguri, blödning D hörselnedsättning, yrsel,, tinnitus, irritation, konfusion, hallucinos, kramper,coma E illamående ende, kräkning kning, hudrodnad Hypokalemi

53 ASA - Behandling Ventrikelsköljning ljning Upprepat kol Alkalinisering av urinen Vätska och elektrolyter Acidosbehandling Hemodialys

54 NSAID Ipren, Voltaren, Naproxen Vanligt God prognos trots stor överdos > 2 g Cave: alkohol, njursjukdom,, SLE, äldre, hjärt och leverinsuff Behandlingskrävande ulcus ovanligt vid engångs ngsöverdos

55 NSAID Vanliga Halsbränna nna, illamående ende, kräkningar kningar, buksmärta Yrsel, tinnitus, huvudvärk rk, trötthet tthet Ödemtendens natrium och vätskeretention Riskpat - njursvikt, elektrolytrubbningar Mindre vanliga Konfusion, kramper Metabol acidos Benmärgsdepression

56 NSAID - Behandling Kol,, (ventrikelt( ventrikeltömning) Antacida Vätska po/iv god diures Diazepam vid kramper Övervakning och symptomatisk behandling

57 Fall 55-årig man Tid frisk och omedicinerad Nu illamående, trötthet tthet och yrsel dagar Inga andra symptom

58 Fall A ua B AF 12/min, Sat 99% C BT 155/75, P 85 D RLS 1 E Temp 37,1, B-glukos B 4,3

59 Fall Förbättras efter 2 dagar och åker hem utan diagnos eller behandling Återkommer efter 2 dagar med samma symptom!

60 Metanol Hobbybränsle, lösningsmedel, l bussbränsle, träsprit Färglös s lite sötsmakande alkohol Ofta accidentell förgiftningf Inte giftigt i sig metaboliter toxiska Kraftigt giftigt en snaps räcker! r Absorberas snabbt Finns inte i hembränt!

61 Metanol - Metabolism Metanol Formaldehyd Myrsyra (Alkoholdehydrogenas) (Aldehyddehydrogenas) (Folinsyra) Koldioxid + Vatten Acidos

62 Metanol - Symptom Först berusning Efter timmar Huvudvärk - Yrsel Buksmärtor Pancreatit Synrubbning Snöstorm Nedsatt medvetandegrad Coma Hjärn rnödem Död Ofta neurologiska sequele

63 Metanol - Diagnos Medvetandesänkning nkning Synrubbning Metabol acidos P-Metanol Acidos

64 Metanol - Behandling Korrigera acidosen Bikarbonat Dialys Blockera alkoholdehydrogenas - Fomepizol - Etanol

65 Metanol - Behandling Ventrikeltömmning mmning?? (Kol verkningslöst) st) Ventilator Vätska Hjärn rnödemsbehandling - Mannitol Folinsyra ökar myrsyrenedbrytningen

66 Etylenglykol Kylarvätska, Bromsvätska, Spolarvätska, Avisningsvätska Glykol Luktlös, viskös s med sötaktig s smak, ofta blåfärgad Ofta accidentell förgiftningf Giftigt ett dricksglas räckerr

67 Etylenglykol Är r inte toxiskt i sig självt utan metaboliterna är r skadliga. Glykolat ger acidos och oxalat lagras in och ger skador på p prox tubuli,, CNS, retina, blodkärl, muskelceller mm

68 Etylenglykol - Symptom Berusning - utan alkoholdoft Fritt intervall ngr timmar Ataxi, Nystagmus, FörvirringF Medvetandesänkning nkning - Coma Kramper - Hypokalcemi Njursvikt - Anuri Lungödem, Hjärtsvikt, Leversvikt

69 Etylenglykol - Metabolism Etylenglykol Glykoaldehyd (Alkoholdehydrogenas) (Aldehyddehydrogenas) Metaboliter Glykolat Acidos Oxalat Njurskada

70 Etylenglykol - Diagnos Metabol acidos P-Etylenglykol U-sediment Kuvertkristaller Njursvikt Hypokalcemi Lång QT-tid Falskt högt h laktat,, förvf rväxling med glykolat

71 Etylenglykol - Behandling Korrigera acidosen Bikarbonat Dialys Blockera alkoholdehydrogenas - Fomepizol - Etanol

72 Etylenglykol - Behandling Ventrikeltömmning mmning?? (absorberas inte till kol) God prognos för f r både b njursvikt och överlevnad om behandling sätts s in snabbt Obehandlat hög h g mortalitet inom 48 timmar Neurologiska sequele ganska vanligt

73 Isopropylalkohol Spolarvätska, rengöringsmedel, ringsmedel, lösningsmedel, denaturerad sprit, handsprit Ofärgad, starkt spritdoftande med brännande smak Absorberas snabbt

74 Isopropylalkohol - Metabolism Isopropylalkohol Aceton (Alkoholdehydrogenas) Isopropylalkohol är r toxiskt i sig självt samt genom metaboliten Aceton

75 Isopropylalkohol - Symptom Berusning Slemhinneirriterande Yrsel, illamående, kräkning kning Medvetandesänkning nkning Coma Andningsdepression Hypotermi Hypotoni Dödsfall ovanligt men förekommerf

76 Isopropylalkohol - Diagnos Anamnesen Ketos (Urin eller blod) pga Acetonet Normalt ph Acetondoft P-Aceton eller P-Isopropylalkohol

77 Isopropylalkohol - Behandling Antidot saknas Andningsobs! Understödjande djande behandling, dvs vb kontrollerad andning, vätskor, v korrigera elektrolyter, b-glukosb Dialys om hypotension som ej svarar på p vätska

78 Fall Kvinna kring 35 år, hel och ren Hittad okontaktbar i sin lgh av en väninnav Väs s frisk. Nyligen separerat. Delad vårdnad. v Under ambulanstransport cirkulatoriskt och respiratorisk stabil. Mumlar vid kraftig smärtstimulering.

79 Fall A Snarkande andning med andnings- uppehåll B AF 7-10/min, 7 Sat 90%, rena a-ljuda C P 65/min, BT 115/70 D RLS Pupill ua,, nedsatt muskeltonus E Temp 37,0 inga stickmärken. Luktar alkohol.

80 Fall Artärgas rgas: : ph 7,2 PO2 11,1 PCO2 9,5 EKG: SR 65, ua B-glucos 6,5 Promille?

81 Bensodiazepiner Nitrazepam, Stesolid, Xanor, Fluscand, Imovane, Ofta blandintox med alkohol Inte alltid i suicidsyfte men ganska ofta... Lugnande effekt Varierande halveringstid! Hög proteinbindning Levermetabolism

82 Bensodiazepiner - Symptom Lugnande sederande coma Muskelrelaxerande Andningsdepression - apné Hallucinationer och oro ffa hos äldre! Hypotermi Bradyarytmier

83 Bensodiazepiner - Behandling Kol,, (ventrikelt( ventrikeltömning?) Lanexat 0,1 mg/ml ge 3 ml iv, kan upprepas upp till 2,0 mg Symtomatisk behandling och övervakning Intoxprover

84 Flumazenil - Lanexat Kontraindikationer: Ep Bensodiazepinmissbruk Misstänkt blandintox med krampgivande substans Breddökade QRS-komplex (100 ms)

85 Flumazenil - Lanexat Hög g beredskap för f r kräkning/kramper! kning/kramper! Effektiv genomsnittsdos 0,8 mg Titrera ut dosen Övervakning efteråt Lanexat har kort halveringstid jmf de flesta bensodiazepiner.

86 GHB Gammahydroxybuturat (GBL = Gammabutyrolakton) (1-4 Butanediol) Genomskinlig lite oljig vätska v med salt smak och fotogenliknande doft. Kort halveringstid ca 25 minuter Ofta blandintox med alkohol eller benzo

87 GHB - Symptom Uteslut annan diagnos! A Ofri luftväg! B Andningsdepression C Bradykardi,, blodtrycksfall D Fluktuerande vakenhetsgrad, oro, aggressivitet E Kräkning, kramper

88 GHB - Behandling Ingen antidot Symtomatisk bensodiazepiner - atropin Abrupt uppvaknande Risk för f r våldv

89 Fall 78-årig man söker för synstörningar rningar, trötthet tthet illamående och kräkningar kningar. Ter sig förvirrad Hypertoni,, FF, hjärtsvikt rtsvikt, prostata-ca Minns ej sina läkemedel

90 Fall A Fri luftväg B AF 15/min, Sat 96%, bra a-ljud C P 30, BT 110/75 D RLS 1, ingen fokalneurologi E temp 36,0, Blåmärken

91 EKG

92 Fall B-glucos 7,2 Blodstatus ua,, Na 148, Krea 140 S-Digoxin 4,2 (normalv( normalvärderde <2,6) U-sticka pos nitur EKG SR med bradykardi och T-negativitet

93 Lut och Syra Klorin,, maskindiskmedel, rengöringsmedel, ringsmedel, avloppsrens, rostborttagningsmedel, väteperoxid mm Vanligt finns ofta hemma Oftast barn Dricks eller sväljs

94 Lut och Syra Syror ger koagulativ nekros, dvs bildar ärr som motverkar nedträngning ngning av syran Lut ger likvifierande nekros, dvs löser upp vävnad vnad och låter l luten tränga ner djupt Graderas som brännskador - Ytlig skada - Delhusskada - Fullhudsskada

95 Lut och Syra Många kemiska brännskador blir djupa fullhudsskador även om de ser beskedliga ut initialt! Förvärras rras ofta efter några n dagar Perforationer esofagus eller ventrikel Systempåverkan vid hög h g dos Blodgas - ph

96 Lut och Syra - Symptom Mun eller larynxödem Luftvägs gsödem Trakeaperforation Esofagusperforation Ventrikelperforation Hypotension Chock Acidos

97 Lut och Syra - Diagnos Anamnes Lungröntgen ntgen Buköversikt Blodgas Gastroskopi Involvera brännskadecentrum eller plastikkirurg tidigt

98 Lut och Syra - Behandling Lite finns att göra g för f r redan inträffad skada Avlägsna frätande ämne på p huden skölj med stora mängder m vatten! Alkali i ögat allvarligt! Spola med minst 2 liter per öga!

99 Lut och Syra - Behandling Fri luftväg intubera på p vid indikation Aldrig kräkning! kning! Mjölk eller vatten glas Töm ev ventrikeln med sond ej sköljning Övervaka Korrigera acidos Vätska

100 Retande gaser Brandrök, tårgas, t zinkklorid, nitrösa gaser, ammoniak, klor, fluorväte, isocyanater, fosgen Retar slemhinnor och ger lokala luftvägssymptom Hög g vattenlöslighet höga symptom Låg g vattenlöslighet låga symptom

101 Retande gaser - Symptom Övre luftvägen: Rinnande ögon och näsa, n sveda i munnen och halsen, heshet, stridor, larynxödem Nedre luftvägen: Hosta, dyspné, bronkospasm Lungödem Kan komma efter dygn!

102 Retande gaser - Diagnos Uteslut annan diagnos Säkra luftvägen Saturation Blodgas Lungröntgen ntgen Laryngoskopi Bronkoskopi

103 Retande gaser - Behandling Vila Syrgas Betasimulerare Kortison (Pulmicort( 400ug 10 x 4) Om lindrigt ofta hemgång efter behandling på akuten Vid saturationsfall inläggning för f observation

104 Kolmonoxid Bilavgaser, hushållsgas, oftast bränder eller ofullständig förbrf rbränning Luktfri, färglf rglös, ej retande De flesta som dör d r vid brand dör d r av kolmonoxid >200 dödsfall d dsfall / år Vid brand ofta kombinerat med Cyanid

105 Kolmonoxid Hb har 250 ggr högre h affinitet för f kolmonoxid än n syre Vänsterförskjuter rskjuter dissociationskurvan Hämmar oxidativ fosforylering Fetalt Hb har högre h affinitet för f r kolmonoxid än adult Hb

106 Kolmonoxid - Symptom Huvudvärk, illamående, trötthet tthet Förvirring, medvetandesänkning nkning Hyperventilation Takykardi ischemi EKG-förändringar Metabol acidos, rabdomyolys Kramper Hjärn rnödem Coma

107 Kolmonoxid - Diagnos Anamnes! Medvetslöshet shet efter brand Blodgas: : högt h COHb Normal saturation! EKG Myoglobin Neurologstatus

108 Kolmonoxid - Diagnos COHb nivån n inte alltid vägledande! v Normalt 0-3 % Rökare 3-9 % Förgiftning > 25 % Svår r förgiftningf > 40 %

109 Kolmonoxid - Behandling 100 % Syrgas CPAP eller ventilator Sänker halveringstiden på p COHb från n 4 timmar till 1,5 timmar. Behandla minst 6 timmar (12 timmar för f gravida) Tryckkammare Sänker halveringstiden till 23 minuter. Ges vid medvetslöshet, shet, graviditet, hjärtp rtpåverkan eller svåra symptom. Skall startas inom 6 timmar! Symptomatisk behandling och rehabilitering

110 Cyanid Cyanväte, Cyankalium, Blåsyra, gruvindustrin, kemisk industri, oftast brandrök Färglös s gas med doft av bittermandel Extremt giftig Vid brand ofta samtidigt kolmonoxid

111 Cyanid Hämmar cellandningen cytokromoxidas Stor dos leder till döden d den inom några n minuter, mindre doser efter några n timmar Ofta kombination med kolmonoxid i sig ganska harmlösa nivåer av båda b kan vara letalt i kombination

112 Cyanid - Symptom Medvetandesänkning nkning Hypoxi Dyspné - Andningsstillestånd Obstruktivitet - Lungödem Hypotoni - Chock - Hjärtstillest rtstillestånd

113 Cyanid - Diagnos Anamnesen! Medvetslös s efter brand slutna rum Acidos Laktatemi > 8 Bittermandeldoft

114 Cyanid - Behandling Syrgas 100% Hydroxykobalamin Cyanokit 5 gram i 200 ml NaCl (Natriumtiosulfat)

115 Fall 24-årig man Känd depression, iö frisk Uteblivit från n psykiatrin 3 ggr Tar tabletter och ringer sen sin mor Lämnar ett avskedsbrev med bla doser

116 Fall Citalopram 20 mg 5 st Propavan 25 mg 4 st Stesolid 5 mg 4 st Panodil 500 mg 10 st

117 Fall A Ofri luftväg, snarkar B AF 12/min, Sat 85%, bra a-ljud a C BT 100/70, P 100/min D RLS 4 E Gamla ärr, temp 36,1

118 Fall Blodgas: : ph 7,35 po2 12 pco2 8,5 BE 4 B-glukos: 4,1 EKG: sinusrytm smala komplex Rutinlab ua

119 Klorokin Klorokinfosfat Malariaprofylax eller vid RA Mycket giftigt! Ingen antidot! Hög g dödlighetd dlighet Celltoxiskt och membranstabiliserande Framförallt rallt hjärtp rtpåverkan

120 Klorokin - Symptom Medvetandesänkning nkning - Coma Kramper Hjärn rnödem Arytmier: VT - VF - Asystoli Cirkulationskollaps - Chock Hypokalemi

121 Klorokin Diagnos Breddökade QRS Acidos Elektrolytrubbningar hypokalemi

122 Klorokin - Behandling Alltid IVA, bakjour och GIC! Ventrikelsköljning ljning Upprepat kol Natriumbikarbonat vid breda QRS Stesoliddropp (2 mg/kg på p 30 min) Korrigera elektrolyter och acidos Adrenalininfusion Långvarig HLR el hjärt rt-lungmaskin?

123 SSRI Fluoxetin, Fontex, Cipramil, Paroxetin, Sertralin, Zoloft, Cipralex Vanlig x 30 normaldos = lindrig intox x 75 normaldos = allvarlig intox

124 SSRI - Symptom Illamående Yrsel, tremor,, muskelryckningar Agitation, konfusion, koma Takykardi- måttligt breddökade QRS, sällan s maligna arytmier Hypertermi, flush Sällan kramper Seretonergt syndrom

125 SSRI - Behandling Ventrikelsköljning/Kol ljning/kol Arytmiövervakning Symptomatisk (Cyproheptatidin (Periactin)) vid serotonergt syndrom) Venlafaxin (Efexor) är r ett undantag som ger svårare intox gärna med kramper eller membranpåverkan

126 Fall 70-årig man Tidigare alkoholproblem Troligen frisk Nu hittad medvetslös s och andfådd dd av hemtjänsten Tomma ölburkar

127 Fall A Fri luftväg B AF 30/min, Sat 99%, bra a-ljuda C BT 145/70, P 90/min D RLS 4, liksidiga pupiller, ej nackstel, ingen fokalneurolgi E Temp 36,2

128 Fall Blodgas: : ph 7,29 po2 12 pco2 3 BE 9 B-glukos: 3,1 EKG sinusrytm med smala komplex Krea 200, CRP 150, Myoglobin 300 Övriga rutinlab ua inkl intoxprover

129 Karbamazepin Tegretol, Hermolepsin, Trimonil EP-läkemedel som kan ge kramper! Liknar TCA membranstabilisernade Antikolinerg effekt

130 Karbamazepin Kräkning, yrsel, nystagmus, oro, förvirringf Medvetslöshet shet Kramper Andningssvikt Breddökade QRS & arytmier Tarmparalys, urinretention

131 Karbamazepin - Behandling Ventrikelsköljning ljning,, kan ev göras sent då d tarmparalys pga den antikolinerga effekten Upprepat kol Intensivvård Hemoperfusion om höga h koncentrationer (Om detta ej hjälper överväg g tarmsköljning)

132 Toxidromer Seretonergt syndrom Sedativ/opioid/etanol-syndrom Kolinergt syndrom Antikolinergt syndrom Sympatikomimetiskt syndrom

133 Seretonergt syndrom Utlöses av ett eller oftare flera läkemedel med seretonerg effekt,, i terapeutisk dosering eller i överdos MAO-hämmare mmare,, SSRI, TCA, Tramadol, Amfetamin, Ecstasy,, Kokain

134 Seretonergt syndrom - Symptom CNS-påverkan med konfusion - koma Tremor, agitation, koordinationsstörning rning Myokloni, hyperreflexi Feber/ hypertermi Mag-tarm symptom - kramper, diarré Cave arytmi! Rabdomyelys, njursvikt, leversvikt

135 Seretonergt syndrom - behandling Påskynda eliminationen Symptomatisk behandling Sedering Stesolid Seretoninantagonist Cyproheptadin Vätska Hypertermibehandling Om medvetslös patient EEG (status epileptikus?) (Malignt neuroleptikasyndrom)

136 Antikolinergt syndrom Hämmar kolinerga synapser och påverkarp ffa det vegetativa nervsystem Orsakas av: antihistaminer (Lergigan), TCA, karbamezepin, atropin, scopolamin, antipsykotika, parkinsonmedel, Propavan, Spikklubba, Änglatrumpet

137 Antikolinergt syndrom Förvirring, delirium, kramper Vida pupiller Medvetandesänkning nkning Takykardi, arytmier Tarmparalys och urinretention Varm torr hud Hypertermitendens

138 Antikolinergt syndrom - Behandling Kol Ventrikeltömning Symptomatiskt - KAD - Vätska - Stesolid vid kramper - Betablockad iv Fysiostigmin (Anticholium 1-22 mg iv)

139 Kolinergt syndrom Hämmar enzymet kolinesteras och därmed överstimulering av kolinerga muskarin- och nikotinerka receptorer perifert och centralt Sällsynt men livsfarlig och behandelbart Organofosfater (gödningsmedel) och carbamater (pesticider), militära nervgifter (Sarin)

140 Kolinerg syndrom - Symptom Salivation Lacrimation Urinering Defekation Gastrointestinala kramper Emesis S L U D G E Massiv svettning!

141 Kolinergt syndrom - Behandling Atropin i högdos (testa 1-2mg iv, om effekt titrera tills lungorna låter torra, kan behövas upp till 100 mg eller mer!) Kolinesterasreaktivator Obidoxim Atropin och Obidoxim finns som kombinationsspruta = försvarets autoinjektor

142 Sympatikomimetiskt syndrom Frisättning och förhindrande av återupptag av katekolaminer i synapser Rubbning av noradrenalin-axeln axeln i autonoma nervsystemet och CNS Överstimulering av neuroner

143 Sympatikomimetiskt syndrom Kokain/Amfetamin/Extacy Effedrin Koffein Teofyllin Slemhinneavsvällande llande ffa Rinexin Psilocybin (Magic mushrooms)

144 Sympatikomimetiskt syndrom Agitation, hallucination, kramper, koma Mydriasis, svettning, tremor, hyperventilation, hypertermi, takykardi, hypertoni Rabdomyolys, hjärnbl rnblödning, njursvikt Kärlspasm, hjärtinfarkt rtinfarkt, hjärtsvikt rtsvikt, Rabdomyolys, njursvikt, hjärnbl rnblödning,, ARDS, DIC, neurologiska sequele

145 Sympatikomimetiskt syndrom - Behandling Ffa symptomatisk behandling Sedering med bensodiazepiner Rehydrering och nedkylning Blodtrycksbehandling: Betablockerare kan ge paradoxal hypertoni eller cirkulationskollaps! Välj nitroinfusion Arytmiövervak vervak, neurologi - DT? Infarktprover, myoglobin, koagulations, elektrolyt och leverstatus

146 Sympatikomimetiskt syndrom - Behandling Amfetamin utsöndras bara % om urinen alkaniseras, dvs avstå även om pat har rabdomyolys. Kokain är r membranstabiliserande, dvs kan ge breddökade QRS och arytmier

147 Fall Ca 35-årig man Okänd identitet Ser sliten ut Hittad medvetslös s på p järnvägsstationen Andas allt sämre s under intransporten

148 Fall A B C D E Fri luftväg Cyanotisk, Sat 70%, AF 7/min BT 90/40, P 50/min Medvetslös, s, reagerar ej på p smärta, små pupiller Temp 35,4, stickmärken

149 Fall Blodgas: : ph 7,2 po2 7 pco2 9 BE 4 B-glukos: 4,3 Rutinlab inkl intoxprover ua EKG sinusbradykardi Rtg-pulm ua

150 Opioid-syndromet Morfin, Ketogan, Petidin,, Heroin, Dolcontin, Hydromorfon,, Metadon, Spasmofen, Oxycontin, Dexofen Kortverkande långverkande Normalt snabbt po upptag men kan fördröjas vid överdosering pga ventrikelretention

151 Opiater - Symptom Andningsdepression Medvetandesänkning nkning Mios Hypotension Bradykardi Urinretention Lungödem

152 Opiater - Diagnos Anamnes Stickmärken Reaktion på p Naloxon (U-sticka för f r drogscreening) Tänk blodsmitta!

153 Opiater - Behandling Antidot eller symptomatiskt? Luftväg Ventilation Naloxon (Narcanti)) 0,4 mg/ml 1 ml iv,, kan upprepas tills effekt Ge dubbla iv dosen im Iv verksamt 1 timme, im 2-33 timmar Magsköljning kan löna l sig pga ventrikelretention

154 Opiater - Vårdnivå Övervakning minst 2 timmar beroende på p preparat! Beroendevård rd? LVM? LVU?

155 Tack för f r idag! och glöm m inte MIDAS

156 MIDAS M I D A S Meningit Intox Diabetes Andningssvikt Subduralhematom

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID PARACETAMOL ASA Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID Indometacin Diklofenak Ketorolak Oxikamer (Xefo, Alganex m fl) Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Dexibuprofen Coxiber (Celebra, Dynastat m fl) Nabumeton

Läs mer

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se medicinens abc läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se ABC om Intoxikation på akuten Mikael Stenkilsson, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Medicinskt kol Ventrikeltömning kräkningsprovokation kräksirap manuell ventrikelsköljning (gastroskopi/gastrotomi) Tarmsköljning Första hjälpen\förtäring\ventrikeltömning

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Akut Endokrinologi 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Kemiska budbärare Fina reglersystem Nega7v feedback Lagom är bäst Endokrina sjukdomar: För mycket / för lite Långsam progress Autoimmun destruk7on

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

KONDENSERADE GIFTIGA OCH/ELLER FRÄTANDE GASER Generell instruktion 1 Akut omhändertagande på olycksplats

KONDENSERADE GIFTIGA OCH/ELLER FRÄTANDE GASER Generell instruktion 1 Akut omhändertagande på olycksplats Glenn Antonsson, Disa Holm 11 2012-12-27 1 (6) L. Rosén KONDENSERADE GIFTIGA OCH/ELLER FRÄTANDE GASER Generell instruktion 1 Akut omhändertagande på olycksplats Vid osäkerhet ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Sertralin KRKA 50 mg filmdragerade tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Fall 1 Grp A. Status:

Fall 1 Grp A. Status: Fall 1 Grp A Larm kl 10:00 Anamnes via ambulansmännen som talat med dottern i lägenheten då de hämtade patienten. Ensamboende 65-årig man med viss hjälp av dotter. Tidigare viss alkoholkonsumtion enl uppgift

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund 101. Onormal hjärtrytm 103. Näsblödning (epistaxis) Blodig hosta (hemoptys) Postop. tonsillblödning 104. Andningsbesvär (dyspné), Hyperventilation Bröstsmärta vid andning, Främmande kropp i nedre luftvägar

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010 Rekommendationer för omhändertagande och behandling Förord Dessa behandlingsriktlinjer baseras på de riktlinjer för omhändertagande och behandling av anafylaxi som

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ENDOKRINOLOGI - DIABETES 2 22B Diabetesketoacidos (DKA) 2 23B Diabeteskoma - hyperosmolärt 5 24B Diabetesfot 5 25B Hyperglykemi 6 26B Hypoglykemi 8 Redaktion:

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Rapport 2006 01. Svåra fysiska problem vid utsättning av nya antidepressiva. OBS: under arbete. En uppfordran till dialog och förslag till handling.

Rapport 2006 01. Svåra fysiska problem vid utsättning av nya antidepressiva. OBS: under arbete. En uppfordran till dialog och förslag till handling. Rapport 2006 01. OBS: under arbete Svåra fysiska problem vid utsättning av nya antidepressiva. En uppfordran till dialog och förslag till handling. Sedan lanseringen av de nya antidepressiva SSRI-preparaten

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Vårdprogram för hyponatremi

Vårdprogram för hyponatremi Vårdprogram för hyponatremi Bakgrund Hyponatremi (plasma/serum Natrium

Läs mer