Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken"

Transkript

1 Förgiftningar Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl Akutkliniken

2 Dagens schema Föreläsning + fika Grupparbete Lunch Redovisning Föreläsning + fika

3 Förgiftningar Vanligt! Hälften är r läkemedel! l Tillbud per år r hos GIC Vårdtillfällenllen per år 250 Vårdtillfällenllen US per år

4 Förgiftningar Accidentellt? Självskadesyfte? Läkemedelsbiverkan? Brottsligt uppsåt? Arbetsplatsolycka? Missbruk?

5 Vuxenintoxikationer 50% Olycksfall 25% Avsiktligt/oklar avsikt 20% Feldosering 5% Missbruk

6 Förgiftning 800 dödsfall d dsfall per år r i Sverige > 90% avlider innan de kommer till vårdv Av sjukhusvårdade avlider < 0,5% Äldre > Yngre Män n > Kvinnor Barn avlider sällans

7 Förgiftning - Handläggning Hög g misstänksamhet! Överväg intox på alla medvetslösa sa 80% < 40 år är intox 10% > 60 år är intox 15% av medvetslösa sa är strukturella Utnyttja alla kunskapskällor Ambulans, anhöriga, vänner, v vårdcentral, psykiatrin, journaler

8 Förgiftning - Handläggning Vad? När? Hur mycket? Hur fick patienten det i sig?

9 Förgiftning - Handläggning Bakjouren Giftinformationscentralen Narkosjouren IVA

10 Förgiftning - Handläggning Lösenord intox

11 Vad skiljer en förgiftad f patient från n alla de andra patienterna?

12 Fall Larm från n ortopedavdelning Medvetslös s patient 82-årig kvinna Höftplastikopererad för f r 4 dagar sedan

13 Fall A Lite snarkig andning B Långsam andning + cyanos C BT 90/70 D Helt medvetslös, s, små pupiller E ua

14 Förgiftning - Handläggning ABCDE Räddar liv!

15 Förgiftning - Utredning Pulsoximetri Blodtryck och Puls EKG Blodgas Intoxprover Urinsticka Alkometer: : OBS skiljer inte på p Etanol, Metanol eller Isopropylaalkohol!

16 Förgiftning - Blodgas Acidos? Hypoventilation? Metabolt? Elektrolytrubbbning? Laktatemi? Kolmonoxidnivån

17 Förgiftning - Provtagning Intoxprover Paracetamol Salicylat Etanol Metanol

18 Förgiftning - Provtagning Digoxin Etanol Etylenglykol Isopropylalkohol Järn Karbamazepin Kolmonoxid Litium Metanol Paracetamol Salicylat Teofyllin Valproat

19 Förgiftning - Provtagning Kvalitativt och av tveksamt värdev rde! Urinsticka Opiater Benzodiazepiner Cannabis Tricykliska antidepressiva Kokain Amfetamin Extasy

20 Förgiftning - Vårdnivå Alla misstänkta suicidfall måste m ha kontinuerlig manuell övervakning! Alla medvetandesänkta nkta intoxer måste ha kontinuerlig manuell övervakning!

21 Förgiftning - Vårdnivå Hemgång utan uppföljning Hemgång med poliklinisk uppföljning Psykiatriskavdelning Vårdavdelning Intermediäravdelning ravdelning IVA

22 Fall 78-årig kvinna Multisjuk och bla nedstämd Hittas medvetslös s hemma. Krampanfall i ambulansen

23 Fall A Snarkig andning B AF 15, Sat 95%, a-ljud a ua C BT 130/70, P 100/min D RLS 5 E Temp 36,2, svettig, iö ua

24 Fall B-gas: ph 7,38, po2 9,6, pco2 6,9, BE 0,8 EKG: Sinusrytm 100 /min, iö ua DT-hj hjärna ua Rutinlab ua B-glukos: 1,2

25 Intoxvägar Oral Inhalation Perkutan Intravenös Rektal Slemhinnor

26 Eliminationsvägar Metabolisering Lever Cave: enterohepatisk kretslopp! (muskel - etanol) Utsöndring Oral Rektal Renal Respiratorisk (ffa gaser)

27 Fall 18-årig kvinna Ätstörning och medicinerar med antidepressiva Hittad medvetandesänkt nkt på toaletten av mamma, misstänks ha tagit Zoloft och Alvedon AKM efter ca en timme

28 Fall A Fri luftväg B Rena a-ljud, a Sat 98% C BT 80/65, P 110/min D RLS 6 E Inga stickmärken, hel och ren

29 Fall Blir ventrikelsköljd ljd med tveksamt utbyte Får r generaliserade kramper Under transporten till IVA cirkulationsstillestånd nd EKG visar breddökade QRS-komplex

30

31

32 Eliminationstekniker Ventrikelsköljning ljning och tarmsköljning Upprepat kol Dialys Alkalinisering av urinen

33 Ventrikelsköljning ljning Vid allvarlig förgiftning Flytande - inom 1 timmar efter intag Fast - inom 2 timmar efter intag Riskabelt - Aspirationsrisk, dumping, elektrolytpåverkan verkan,, perforation Ej vid syror, alkali, lut, tändvätska, petroleum eller lampolja

34 Ventrikelsköljning ljning Medvetandesänkt nkt skall intuberas! Halvsittande Grov sond nedförs genom munnen Aspirera maginnehåll Skölj med ml ljummen vatten/nacl Kontrollera utbytet Ge kol i sonden

35 Kol Carbomix Barn 25g och vuxna 50g Barn < 1 år r ge 1g/kg Viktmässig relation 1:10 2 timmar - flytande 4 timmar - tablett Poängl nglöst vid järn, j litium, cyanid, etanol/metanol, petroleum, lampolja,, kalium

36 Upprepat Kol Avbryter enterohepatisk kretslopp: - Digitalis, Karbamazepin, Fenobarbital, Amatoxin, Salicylat, Teofyllin 25g x 6 (eller( 12,5 g x 12) Primperan för att motverka obstipation eller tom ileus

37 Tarmsköljning För r att avlägsna substanser som är livshotande och ligger ej åtkomligt för f ventrikelsköljning ljning Laxabon 2 liter / timme tills klart utbyte rektalt

38 Dialys Hemodialys (5 ggr effektivare än n prisma) Hemoperfusion (kolfilter) CVVHF/CVVHD (Prisma)

39 Dialys - Indikationer Allvarliga symptom cirkulationspåverkan, medvetslöshet, shet, acidos, elektrolytrubbningar Komplikationer Njursvikt, rabdomyolys Höga koncentrationer Nedsatt endogen avgiftningsförm rmåga njur eller leversvikt

40 Dialyserbara substanser Etylenglykol Karbamazepin Litium Metanol Metformin Salicylat Teofyllin Valproat

41 Alkalinisering av urin Ickejoniserade substanser passerar cellmembran lättare l än n joniserade, dvs återdiffussionen från njurtubuli till blodet minskar med ökad jonisering. Joniseringen av svaga syror ökar i alkalisk miljö

42 Alkalinisering av urin Salicylat Fenobarbital (Fenemal) Rabdomyolys Ge Natriumbikarbonat 50 mg/ml och följ f blod-ph och urin-ph

43 Specifika förgiftningarf

44 Paracetamol Alvedon Panodil Citodon Panocod Vanligt, receptfritt, lätt l tillgängligt Farligt fördröjd toxicitet 15 g kan vara dödligtd dligt Leversvikt efter dygn Vanligaste enskilda orsaken till levertransplantation

45 Paracetamol Metaboliseras i levern Konjugeras med glukuronsyra och sulfat för f att utsöndras i urinen Överdos mättar m enzymerna och ger ansamling av toxisk metabolit (NADPQI) Ökad känslighet k vid alkoholism, svält, leversjukdom och anorexi Skadan reversibel om behandling ges

46 Paracetamol - Symptom Illamående, kräkning, kning, buksmärta Fritt intervall dagar Leverskada/ikterus ikterus/levercoma Acidos/koagulationsdefekt/ /koagulationsdefekt/hypoglykemi Multiorgansvikt Ca 10 % får f r njursvikt

47 Paracetamol - Diagnos Anamnesen - hög g misstänksamhet! P-ParacetamolParacetamol Elektrolyter Leverstatus PK Blodgas Laktat Laktat (Paracetamol ger övergående ende PK och laktatstegring,, både b helt benigna och skilda från n leverskadan)

48 Paracetamol - Behandling Ventrikeltömmning mmning? Kol Acetylcystein - Ökar Glutationproduktionen - Ersätter Glutation - Ökar sulfatering av NAPQI Tidigt insatt behandling minskar risken för f leversvikt nästan n fullständigt

49

50 Paracetamol - Behandling Acetylcystein ges i infusion under 20 timmar (15% får f urtikaria el obstruktivitet) Vid leverpåverkan verkan behandla tills transaminaserna sjunker Vätska, korrigera acidos, konakion eller blodprodukter Levertransplantation

51 ASA Albyl,, Aspirin, Bamyl, Magnecyl, Treo, Trombyl Lätt-måttligttlig 5-15g, svår 20-30g Barn under 3 år särskild känsliga P-Salicylat Salicylat ökar CO2 respiratorisk alkalos Metabolisk acidos i svårare fall Elimination < 1g konjugering lever, njurar > 1g glomerulär filtration med okonjugerat salicylat reabsorption i tubuli T1/2 ökar

52 ASA - Symptom A B hyperventilation C svettning, hypertermi, dehydrering, oliguri, blödning D hörselnedsättning, yrsel,, tinnitus, irritation, konfusion, hallucinos, kramper,coma E illamående ende, kräkning kning, hudrodnad Hypokalemi

53 ASA - Behandling Ventrikelsköljning ljning Upprepat kol Alkalinisering av urinen Vätska och elektrolyter Acidosbehandling Hemodialys

54 NSAID Ipren, Voltaren, Naproxen Vanligt God prognos trots stor överdos > 2 g Cave: alkohol, njursjukdom,, SLE, äldre, hjärt och leverinsuff Behandlingskrävande ulcus ovanligt vid engångs ngsöverdos

55 NSAID Vanliga Halsbränna nna, illamående ende, kräkningar kningar, buksmärta Yrsel, tinnitus, huvudvärk rk, trötthet tthet Ödemtendens natrium och vätskeretention Riskpat - njursvikt, elektrolytrubbningar Mindre vanliga Konfusion, kramper Metabol acidos Benmärgsdepression

56 NSAID - Behandling Kol,, (ventrikelt( ventrikeltömning) Antacida Vätska po/iv god diures Diazepam vid kramper Övervakning och symptomatisk behandling

57 Fall 55-årig man Tid frisk och omedicinerad Nu illamående, trötthet tthet och yrsel dagar Inga andra symptom

58 Fall A ua B AF 12/min, Sat 99% C BT 155/75, P 85 D RLS 1 E Temp 37,1, B-glukos B 4,3

59 Fall Förbättras efter 2 dagar och åker hem utan diagnos eller behandling Återkommer efter 2 dagar med samma symptom!

60 Metanol Hobbybränsle, lösningsmedel, l bussbränsle, träsprit Färglös s lite sötsmakande alkohol Ofta accidentell förgiftningf Inte giftigt i sig metaboliter toxiska Kraftigt giftigt en snaps räcker! r Absorberas snabbt Finns inte i hembränt!

61 Metanol - Metabolism Metanol Formaldehyd Myrsyra (Alkoholdehydrogenas) (Aldehyddehydrogenas) (Folinsyra) Koldioxid + Vatten Acidos

62 Metanol - Symptom Först berusning Efter timmar Huvudvärk - Yrsel Buksmärtor Pancreatit Synrubbning Snöstorm Nedsatt medvetandegrad Coma Hjärn rnödem Död Ofta neurologiska sequele

63 Metanol - Diagnos Medvetandesänkning nkning Synrubbning Metabol acidos P-Metanol Acidos

64 Metanol - Behandling Korrigera acidosen Bikarbonat Dialys Blockera alkoholdehydrogenas - Fomepizol - Etanol

65 Metanol - Behandling Ventrikeltömmning mmning?? (Kol verkningslöst) st) Ventilator Vätska Hjärn rnödemsbehandling - Mannitol Folinsyra ökar myrsyrenedbrytningen

66 Etylenglykol Kylarvätska, Bromsvätska, Spolarvätska, Avisningsvätska Glykol Luktlös, viskös s med sötaktig s smak, ofta blåfärgad Ofta accidentell förgiftningf Giftigt ett dricksglas räckerr

67 Etylenglykol Är r inte toxiskt i sig självt utan metaboliterna är r skadliga. Glykolat ger acidos och oxalat lagras in och ger skador på p prox tubuli,, CNS, retina, blodkärl, muskelceller mm

68 Etylenglykol - Symptom Berusning - utan alkoholdoft Fritt intervall ngr timmar Ataxi, Nystagmus, FörvirringF Medvetandesänkning nkning - Coma Kramper - Hypokalcemi Njursvikt - Anuri Lungödem, Hjärtsvikt, Leversvikt

69 Etylenglykol - Metabolism Etylenglykol Glykoaldehyd (Alkoholdehydrogenas) (Aldehyddehydrogenas) Metaboliter Glykolat Acidos Oxalat Njurskada

70 Etylenglykol - Diagnos Metabol acidos P-Etylenglykol U-sediment Kuvertkristaller Njursvikt Hypokalcemi Lång QT-tid Falskt högt h laktat,, förvf rväxling med glykolat

71 Etylenglykol - Behandling Korrigera acidosen Bikarbonat Dialys Blockera alkoholdehydrogenas - Fomepizol - Etanol

72 Etylenglykol - Behandling Ventrikeltömmning mmning?? (absorberas inte till kol) God prognos för f r både b njursvikt och överlevnad om behandling sätts s in snabbt Obehandlat hög h g mortalitet inom 48 timmar Neurologiska sequele ganska vanligt

73 Isopropylalkohol Spolarvätska, rengöringsmedel, ringsmedel, lösningsmedel, denaturerad sprit, handsprit Ofärgad, starkt spritdoftande med brännande smak Absorberas snabbt

74 Isopropylalkohol - Metabolism Isopropylalkohol Aceton (Alkoholdehydrogenas) Isopropylalkohol är r toxiskt i sig självt samt genom metaboliten Aceton

75 Isopropylalkohol - Symptom Berusning Slemhinneirriterande Yrsel, illamående, kräkning kning Medvetandesänkning nkning Coma Andningsdepression Hypotermi Hypotoni Dödsfall ovanligt men förekommerf

76 Isopropylalkohol - Diagnos Anamnesen Ketos (Urin eller blod) pga Acetonet Normalt ph Acetondoft P-Aceton eller P-Isopropylalkohol

77 Isopropylalkohol - Behandling Antidot saknas Andningsobs! Understödjande djande behandling, dvs vb kontrollerad andning, vätskor, v korrigera elektrolyter, b-glukosb Dialys om hypotension som ej svarar på p vätska

78 Fall Kvinna kring 35 år, hel och ren Hittad okontaktbar i sin lgh av en väninnav Väs s frisk. Nyligen separerat. Delad vårdnad. v Under ambulanstransport cirkulatoriskt och respiratorisk stabil. Mumlar vid kraftig smärtstimulering.

79 Fall A Snarkande andning med andnings- uppehåll B AF 7-10/min, 7 Sat 90%, rena a-ljuda C P 65/min, BT 115/70 D RLS Pupill ua,, nedsatt muskeltonus E Temp 37,0 inga stickmärken. Luktar alkohol.

80 Fall Artärgas rgas: : ph 7,2 PO2 11,1 PCO2 9,5 EKG: SR 65, ua B-glucos 6,5 Promille?

81 Bensodiazepiner Nitrazepam, Stesolid, Xanor, Fluscand, Imovane, Ofta blandintox med alkohol Inte alltid i suicidsyfte men ganska ofta... Lugnande effekt Varierande halveringstid! Hög proteinbindning Levermetabolism

82 Bensodiazepiner - Symptom Lugnande sederande coma Muskelrelaxerande Andningsdepression - apné Hallucinationer och oro ffa hos äldre! Hypotermi Bradyarytmier

83 Bensodiazepiner - Behandling Kol,, (ventrikelt( ventrikeltömning?) Lanexat 0,1 mg/ml ge 3 ml iv, kan upprepas upp till 2,0 mg Symtomatisk behandling och övervakning Intoxprover

84 Flumazenil - Lanexat Kontraindikationer: Ep Bensodiazepinmissbruk Misstänkt blandintox med krampgivande substans Breddökade QRS-komplex (100 ms)

85 Flumazenil - Lanexat Hög g beredskap för f r kräkning/kramper! kning/kramper! Effektiv genomsnittsdos 0,8 mg Titrera ut dosen Övervakning efteråt Lanexat har kort halveringstid jmf de flesta bensodiazepiner.

86 GHB Gammahydroxybuturat (GBL = Gammabutyrolakton) (1-4 Butanediol) Genomskinlig lite oljig vätska v med salt smak och fotogenliknande doft. Kort halveringstid ca 25 minuter Ofta blandintox med alkohol eller benzo

87 GHB - Symptom Uteslut annan diagnos! A Ofri luftväg! B Andningsdepression C Bradykardi,, blodtrycksfall D Fluktuerande vakenhetsgrad, oro, aggressivitet E Kräkning, kramper

88 GHB - Behandling Ingen antidot Symtomatisk bensodiazepiner - atropin Abrupt uppvaknande Risk för f r våldv

89 Fall 78-årig man söker för synstörningar rningar, trötthet tthet illamående och kräkningar kningar. Ter sig förvirrad Hypertoni,, FF, hjärtsvikt rtsvikt, prostata-ca Minns ej sina läkemedel

90 Fall A Fri luftväg B AF 15/min, Sat 96%, bra a-ljud C P 30, BT 110/75 D RLS 1, ingen fokalneurologi E temp 36,0, Blåmärken

91 EKG

92 Fall B-glucos 7,2 Blodstatus ua,, Na 148, Krea 140 S-Digoxin 4,2 (normalv( normalvärderde <2,6) U-sticka pos nitur EKG SR med bradykardi och T-negativitet

93 Lut och Syra Klorin,, maskindiskmedel, rengöringsmedel, ringsmedel, avloppsrens, rostborttagningsmedel, väteperoxid mm Vanligt finns ofta hemma Oftast barn Dricks eller sväljs

94 Lut och Syra Syror ger koagulativ nekros, dvs bildar ärr som motverkar nedträngning ngning av syran Lut ger likvifierande nekros, dvs löser upp vävnad vnad och låter l luten tränga ner djupt Graderas som brännskador - Ytlig skada - Delhusskada - Fullhudsskada

95 Lut och Syra Många kemiska brännskador blir djupa fullhudsskador även om de ser beskedliga ut initialt! Förvärras rras ofta efter några n dagar Perforationer esofagus eller ventrikel Systempåverkan vid hög h g dos Blodgas - ph

96 Lut och Syra - Symptom Mun eller larynxödem Luftvägs gsödem Trakeaperforation Esofagusperforation Ventrikelperforation Hypotension Chock Acidos

97 Lut och Syra - Diagnos Anamnes Lungröntgen ntgen Buköversikt Blodgas Gastroskopi Involvera brännskadecentrum eller plastikkirurg tidigt

98 Lut och Syra - Behandling Lite finns att göra g för f r redan inträffad skada Avlägsna frätande ämne på p huden skölj med stora mängder m vatten! Alkali i ögat allvarligt! Spola med minst 2 liter per öga!

99 Lut och Syra - Behandling Fri luftväg intubera på p vid indikation Aldrig kräkning! kning! Mjölk eller vatten glas Töm ev ventrikeln med sond ej sköljning Övervaka Korrigera acidos Vätska

100 Retande gaser Brandrök, tårgas, t zinkklorid, nitrösa gaser, ammoniak, klor, fluorväte, isocyanater, fosgen Retar slemhinnor och ger lokala luftvägssymptom Hög g vattenlöslighet höga symptom Låg g vattenlöslighet låga symptom

101 Retande gaser - Symptom Övre luftvägen: Rinnande ögon och näsa, n sveda i munnen och halsen, heshet, stridor, larynxödem Nedre luftvägen: Hosta, dyspné, bronkospasm Lungödem Kan komma efter dygn!

102 Retande gaser - Diagnos Uteslut annan diagnos Säkra luftvägen Saturation Blodgas Lungröntgen ntgen Laryngoskopi Bronkoskopi

103 Retande gaser - Behandling Vila Syrgas Betasimulerare Kortison (Pulmicort( 400ug 10 x 4) Om lindrigt ofta hemgång efter behandling på akuten Vid saturationsfall inläggning för f observation

104 Kolmonoxid Bilavgaser, hushållsgas, oftast bränder eller ofullständig förbrf rbränning Luktfri, färglf rglös, ej retande De flesta som dör d r vid brand dör d r av kolmonoxid >200 dödsfall d dsfall / år Vid brand ofta kombinerat med Cyanid

105 Kolmonoxid Hb har 250 ggr högre h affinitet för f kolmonoxid än n syre Vänsterförskjuter rskjuter dissociationskurvan Hämmar oxidativ fosforylering Fetalt Hb har högre h affinitet för f r kolmonoxid än adult Hb

106 Kolmonoxid - Symptom Huvudvärk, illamående, trötthet tthet Förvirring, medvetandesänkning nkning Hyperventilation Takykardi ischemi EKG-förändringar Metabol acidos, rabdomyolys Kramper Hjärn rnödem Coma

107 Kolmonoxid - Diagnos Anamnes! Medvetslöshet shet efter brand Blodgas: : högt h COHb Normal saturation! EKG Myoglobin Neurologstatus

108 Kolmonoxid - Diagnos COHb nivån n inte alltid vägledande! v Normalt 0-3 % Rökare 3-9 % Förgiftning > 25 % Svår r förgiftningf > 40 %

109 Kolmonoxid - Behandling 100 % Syrgas CPAP eller ventilator Sänker halveringstiden på p COHb från n 4 timmar till 1,5 timmar. Behandla minst 6 timmar (12 timmar för f gravida) Tryckkammare Sänker halveringstiden till 23 minuter. Ges vid medvetslöshet, shet, graviditet, hjärtp rtpåverkan eller svåra symptom. Skall startas inom 6 timmar! Symptomatisk behandling och rehabilitering

110 Cyanid Cyanväte, Cyankalium, Blåsyra, gruvindustrin, kemisk industri, oftast brandrök Färglös s gas med doft av bittermandel Extremt giftig Vid brand ofta samtidigt kolmonoxid

111 Cyanid Hämmar cellandningen cytokromoxidas Stor dos leder till döden d den inom några n minuter, mindre doser efter några n timmar Ofta kombination med kolmonoxid i sig ganska harmlösa nivåer av båda b kan vara letalt i kombination

112 Cyanid - Symptom Medvetandesänkning nkning Hypoxi Dyspné - Andningsstillestånd Obstruktivitet - Lungödem Hypotoni - Chock - Hjärtstillest rtstillestånd

113 Cyanid - Diagnos Anamnesen! Medvetslös s efter brand slutna rum Acidos Laktatemi > 8 Bittermandeldoft

114 Cyanid - Behandling Syrgas 100% Hydroxykobalamin Cyanokit 5 gram i 200 ml NaCl (Natriumtiosulfat)

115 Fall 24-årig man Känd depression, iö frisk Uteblivit från n psykiatrin 3 ggr Tar tabletter och ringer sen sin mor Lämnar ett avskedsbrev med bla doser

116 Fall Citalopram 20 mg 5 st Propavan 25 mg 4 st Stesolid 5 mg 4 st Panodil 500 mg 10 st

117 Fall A Ofri luftväg, snarkar B AF 12/min, Sat 85%, bra a-ljud a C BT 100/70, P 100/min D RLS 4 E Gamla ärr, temp 36,1

118 Fall Blodgas: : ph 7,35 po2 12 pco2 8,5 BE 4 B-glukos: 4,1 EKG: sinusrytm smala komplex Rutinlab ua

119 Klorokin Klorokinfosfat Malariaprofylax eller vid RA Mycket giftigt! Ingen antidot! Hög g dödlighetd dlighet Celltoxiskt och membranstabiliserande Framförallt rallt hjärtp rtpåverkan

120 Klorokin - Symptom Medvetandesänkning nkning - Coma Kramper Hjärn rnödem Arytmier: VT - VF - Asystoli Cirkulationskollaps - Chock Hypokalemi

121 Klorokin Diagnos Breddökade QRS Acidos Elektrolytrubbningar hypokalemi

122 Klorokin - Behandling Alltid IVA, bakjour och GIC! Ventrikelsköljning ljning Upprepat kol Natriumbikarbonat vid breda QRS Stesoliddropp (2 mg/kg på p 30 min) Korrigera elektrolyter och acidos Adrenalininfusion Långvarig HLR el hjärt rt-lungmaskin?

123 SSRI Fluoxetin, Fontex, Cipramil, Paroxetin, Sertralin, Zoloft, Cipralex Vanlig x 30 normaldos = lindrig intox x 75 normaldos = allvarlig intox

124 SSRI - Symptom Illamående Yrsel, tremor,, muskelryckningar Agitation, konfusion, koma Takykardi- måttligt breddökade QRS, sällan s maligna arytmier Hypertermi, flush Sällan kramper Seretonergt syndrom

125 SSRI - Behandling Ventrikelsköljning/Kol ljning/kol Arytmiövervakning Symptomatisk (Cyproheptatidin (Periactin)) vid serotonergt syndrom) Venlafaxin (Efexor) är r ett undantag som ger svårare intox gärna med kramper eller membranpåverkan

126 Fall 70-årig man Tidigare alkoholproblem Troligen frisk Nu hittad medvetslös s och andfådd dd av hemtjänsten Tomma ölburkar

127 Fall A Fri luftväg B AF 30/min, Sat 99%, bra a-ljuda C BT 145/70, P 90/min D RLS 4, liksidiga pupiller, ej nackstel, ingen fokalneurolgi E Temp 36,2

128 Fall Blodgas: : ph 7,29 po2 12 pco2 3 BE 9 B-glukos: 3,1 EKG sinusrytm med smala komplex Krea 200, CRP 150, Myoglobin 300 Övriga rutinlab ua inkl intoxprover

129 Karbamazepin Tegretol, Hermolepsin, Trimonil EP-läkemedel som kan ge kramper! Liknar TCA membranstabilisernade Antikolinerg effekt

130 Karbamazepin Kräkning, yrsel, nystagmus, oro, förvirringf Medvetslöshet shet Kramper Andningssvikt Breddökade QRS & arytmier Tarmparalys, urinretention

131 Karbamazepin - Behandling Ventrikelsköljning ljning,, kan ev göras sent då d tarmparalys pga den antikolinerga effekten Upprepat kol Intensivvård Hemoperfusion om höga h koncentrationer (Om detta ej hjälper överväg g tarmsköljning)

132 Toxidromer Seretonergt syndrom Sedativ/opioid/etanol-syndrom Kolinergt syndrom Antikolinergt syndrom Sympatikomimetiskt syndrom

133 Seretonergt syndrom Utlöses av ett eller oftare flera läkemedel med seretonerg effekt,, i terapeutisk dosering eller i överdos MAO-hämmare mmare,, SSRI, TCA, Tramadol, Amfetamin, Ecstasy,, Kokain

134 Seretonergt syndrom - Symptom CNS-påverkan med konfusion - koma Tremor, agitation, koordinationsstörning rning Myokloni, hyperreflexi Feber/ hypertermi Mag-tarm symptom - kramper, diarré Cave arytmi! Rabdomyelys, njursvikt, leversvikt

135 Seretonergt syndrom - behandling Påskynda eliminationen Symptomatisk behandling Sedering Stesolid Seretoninantagonist Cyproheptadin Vätska Hypertermibehandling Om medvetslös patient EEG (status epileptikus?) (Malignt neuroleptikasyndrom)

136 Antikolinergt syndrom Hämmar kolinerga synapser och påverkarp ffa det vegetativa nervsystem Orsakas av: antihistaminer (Lergigan), TCA, karbamezepin, atropin, scopolamin, antipsykotika, parkinsonmedel, Propavan, Spikklubba, Änglatrumpet

137 Antikolinergt syndrom Förvirring, delirium, kramper Vida pupiller Medvetandesänkning nkning Takykardi, arytmier Tarmparalys och urinretention Varm torr hud Hypertermitendens

138 Antikolinergt syndrom - Behandling Kol Ventrikeltömning Symptomatiskt - KAD - Vätska - Stesolid vid kramper - Betablockad iv Fysiostigmin (Anticholium 1-22 mg iv)

139 Kolinergt syndrom Hämmar enzymet kolinesteras och därmed överstimulering av kolinerga muskarin- och nikotinerka receptorer perifert och centralt Sällsynt men livsfarlig och behandelbart Organofosfater (gödningsmedel) och carbamater (pesticider), militära nervgifter (Sarin)

140 Kolinerg syndrom - Symptom Salivation Lacrimation Urinering Defekation Gastrointestinala kramper Emesis S L U D G E Massiv svettning!

141 Kolinergt syndrom - Behandling Atropin i högdos (testa 1-2mg iv, om effekt titrera tills lungorna låter torra, kan behövas upp till 100 mg eller mer!) Kolinesterasreaktivator Obidoxim Atropin och Obidoxim finns som kombinationsspruta = försvarets autoinjektor

142 Sympatikomimetiskt syndrom Frisättning och förhindrande av återupptag av katekolaminer i synapser Rubbning av noradrenalin-axeln axeln i autonoma nervsystemet och CNS Överstimulering av neuroner

143 Sympatikomimetiskt syndrom Kokain/Amfetamin/Extacy Effedrin Koffein Teofyllin Slemhinneavsvällande llande ffa Rinexin Psilocybin (Magic mushrooms)

144 Sympatikomimetiskt syndrom Agitation, hallucination, kramper, koma Mydriasis, svettning, tremor, hyperventilation, hypertermi, takykardi, hypertoni Rabdomyolys, hjärnbl rnblödning, njursvikt Kärlspasm, hjärtinfarkt rtinfarkt, hjärtsvikt rtsvikt, Rabdomyolys, njursvikt, hjärnbl rnblödning,, ARDS, DIC, neurologiska sequele

145 Sympatikomimetiskt syndrom - Behandling Ffa symptomatisk behandling Sedering med bensodiazepiner Rehydrering och nedkylning Blodtrycksbehandling: Betablockerare kan ge paradoxal hypertoni eller cirkulationskollaps! Välj nitroinfusion Arytmiövervak vervak, neurologi - DT? Infarktprover, myoglobin, koagulations, elektrolyt och leverstatus

146 Sympatikomimetiskt syndrom - Behandling Amfetamin utsöndras bara % om urinen alkaniseras, dvs avstå även om pat har rabdomyolys. Kokain är r membranstabiliserande, dvs kan ge breddökade QRS och arytmier

147 Fall Ca 35-årig man Okänd identitet Ser sliten ut Hittad medvetslös s på p järnvägsstationen Andas allt sämre s under intransporten

148 Fall A B C D E Fri luftväg Cyanotisk, Sat 70%, AF 7/min BT 90/40, P 50/min Medvetslös, s, reagerar ej på p smärta, små pupiller Temp 35,4, stickmärken

149 Fall Blodgas: : ph 7,2 po2 7 pco2 9 BE 4 B-glukos: 4,3 Rutinlab inkl intoxprover ua EKG sinusbradykardi Rtg-pulm ua

150 Opioid-syndromet Morfin, Ketogan, Petidin,, Heroin, Dolcontin, Hydromorfon,, Metadon, Spasmofen, Oxycontin, Dexofen Kortverkande långverkande Normalt snabbt po upptag men kan fördröjas vid överdosering pga ventrikelretention

151 Opiater - Symptom Andningsdepression Medvetandesänkning nkning Mios Hypotension Bradykardi Urinretention Lungödem

152 Opiater - Diagnos Anamnes Stickmärken Reaktion på p Naloxon (U-sticka för f r drogscreening) Tänk blodsmitta!

153 Opiater - Behandling Antidot eller symptomatiskt? Luftväg Ventilation Naloxon (Narcanti)) 0,4 mg/ml 1 ml iv,, kan upprepas tills effekt Ge dubbla iv dosen im Iv verksamt 1 timme, im 2-33 timmar Magsköljning kan löna l sig pga ventrikelretention

154 Opiater - Vårdnivå Övervakning minst 2 timmar beroende på p preparat! Beroendevård rd? LVM? LVU?

155 Tack för f r idag! och glöm m inte MIDAS

156 MIDAS M I D A S Meningit Intox Diabetes Andningssvikt Subduralhematom

Intoxikationer. Lars Lind Akutsjukvården

Intoxikationer. Lars Lind Akutsjukvården Intoxikationer Lars Lind Akutsjukvården 12 000-13 000 vårdtillfällen per år därav barn 1 600-1 800 700 intoxikationer per år till Akademiska sjukhuset Mortaliteten < 1 % 87 procent är läkemedelsintoxikationer

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen Giftinformationscentralen intoxikationer ur vårt perspektiv Equalis användarmöte Nova park, Knivsta 11 nov, 2014 Jonas Höjer Giftinformationscentralen Giftinformationscentralen Buss: 3 59 73 Adress: Giftinformationscentralen

Läs mer

Förgiftningar. Peje Åstrand

Förgiftningar. Peje Åstrand Förgiftningar Peje Åstrand Kontroller påp akuten Airway (ex. trauma mot huvudet, kan tala) Breathing (ex. syrgasmättnad, frekvens) Cirkulation (ex puls, blodtryck) Disability (neurologi) Exposure (kropssunders(

Läs mer

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID PARACETAMOL ASA Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID Indometacin Diklofenak Ketorolak Oxikamer (Xefo, Alganex m fl) Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Dexibuprofen Coxiber (Celebra, Dynastat m fl) Nabumeton

Läs mer

Coma. Lars Lind Akutsjukvården

Coma. Lars Lind Akutsjukvården Coma Lars Lind Akutsjukvården Genes till coma Hyperglykemi Hypoglykemi Stroke Skalltrauma Intox Leversvikt Njursvikt Myxödem Subarachnoidalblödning Elektrolytstörningar Epilepsi Korsakoff Arrytmier Encephalit

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Medicinskt kol Ventrikeltömning kräkningsprovokation kräksirap manuell ventrikelsköljning (gastroskopi/gastrotomi) Tarmsköljning Första hjälpen\förtäring\ventrikeltömning

Läs mer

Akuta förgiftningar -

Akuta förgiftningar - Akuta förgiftningar - behandlingsprinciper och några viktiga exempel Huddinge, 10/11-2015 Jonas Höjer Giftinformationscentralen Akuta förgiftningar i Sverige Sjukhusvårdade fall Drygt 13500/år Förfrågningar

Läs mer

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen Rättstoxikologi 1. Inledning 2. Naturen 3. Alkohol 4. Narkotika 5. Partydroger 6. Läkemedel 1. Vad är en förgiftning? Olika mekanismer: - hjärnstammen (andning o cirkulation) - hjärtat (rytmrubbning) -

Läs mer

Seminarium Intoxikationer vid VFK Akut omhändertagande, HT15/ VT16

Seminarium Intoxikationer vid VFK Akut omhändertagande, HT15/ VT16 Seminarium Intoxikationer vid VFK Akut omhändertagande, HT15/ VT16 Patient 1 17-årig pojke inkommer medvetslös till akuten med ambulans kl 11:00 Anamnes: Natten före ankomsten varit ute med kompisar och

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614.

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Fluscand 0,5 mg tabletter Fluscand 1 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller flunitrazepam 0,5 mg respektive 1 mg. Hjälpämne: Laktosmonohydrat

Läs mer

Seminarium Intoxikationer vid SVK Akut omhändertagande

Seminarium Intoxikationer vid SVK Akut omhändertagande Seminarium Intoxikationer vid SVK Akut omhändertagande Patient 1 17-årig pojke inkommer medvetslös till akuten med ambulans kl 11:00 Anamnes: Natten före ankomsten varit ute med kompisar och druckit öl.

Läs mer

Giftinformationscentralens analysönskemål. ett (realistiskt?) drömscenario

Giftinformationscentralens analysönskemål. ett (realistiskt?) drömscenario Giftinformationscentralens analysönskemål ett (realistiskt?) drömscenario Eva Olsson Överläkare Giftinformationscentralen Giftinformationscentralen 6 läkare 30 apotekare Admin personal Ur ett helt kliniskt

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR - NARKOTISKA PREPARAT 2 66B Förgiftning - narkotiska medel, symtom 2 67B Förgiftning - bensodiazepiner 3 68B Förgiftning - centralstimulantia 4

Läs mer

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, VT 2008 2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1 DUGGA 1 1. Du är ensam på akutmottagningen en lördag kväll och får tre patienter som kommer samtidigt. Nu gäller det att prioritera

Läs mer

Delexamination MEQ 19 poäng

Delexamination MEQ 19 poäng Delexamination 1 2016-10-11 MEQ 19 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida. Endast en sida

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell MIDAZOLAM Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens 28-29 januari 2016 Lena Rignell Denna timmes agenda Olika sederingsalternativ Narkos, lustgas, benzodiazepiner Sedering

Läs mer

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Eva Landberg, överläk Klinisk Kemi, US i Linköping Sant lågt Ca 2+ överskattas Sant högt Ca 2+ underskattas Risk för koagel 2 Calcium 99

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Syra-basbalansen. Syra-basbalansen. Syra-basbalansen 2015-01-08. Sjuksköterskeprogrammet

Syra-basbalansen. Syra-basbalansen. Syra-basbalansen 2015-01-08. Sjuksköterskeprogrammet Syra-basbalansen Sjuksköterskeprogrammet 2015-01-12 Annelie Augustinsson Syra-basbalansen Syra-basbalansen = ph-balansen (balansen mellan ämnen som kan binda in H + och ämnen som kan släppa loss H + )

Läs mer

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014 Akut endokrinologi Inger Friberg 2014 Karin 68 år Hypertoni sedan 5 år tar ACE hämmare i kombination med tiazid Osteoporos diagnos efter radiusfraktur tar bisfosfonat och Calcium D vitamin Tröttare senaste

Läs mer

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Berörda enheter Anestesin, Piteå sjukhus Syfte Rutin Premedicinering till polikliniska patienter Processbeskrivning Paracetamol används som

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Kolmonoxidförgiftning

Kolmonoxidförgiftning 1 (7) Kolmonoxidförgiftning SAMMANFATTNING Kolmonoxidförgiftning ger diffusa symtom. Det är viktigt att upptäcka tillståndet för att snabbt kunna sätta in akutbehandling och för att minska risken för senneurologiska

Läs mer

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Bakgrund: Administration av läkemedel intranasalt är ofta fördelaktig och grundar sig på: Väl vaskulariserad nässlemhinna Droppstorlek för optimalt

Läs mer

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken?

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista Björn Samnegård Njurmedicinska kliniken DS Basala frågeställningar vid njursvikt På vilken nivå ligger orsaken? prerenal? postrenal? renal? Akut eller

Läs mer

Att följa upp läkemedelsbeh.

Att följa upp läkemedelsbeh. Att följa upp läkemedelsbeh. Behandlingsplanen Uppföljningsmetoder Compliance TDM att mäta läkemedelskonc. Läkemedelsinteraktioner Biverkningar och rapportering Kvalitet= Den process som leder till att

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015 Akut kardiologi Christina Christersson 2015 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl Heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi Bröstsmärta

Läs mer

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl.

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl. Instuderingsfrågor, anestesi, T8 FRÅGA 1 Nämn några antagonister till det parasympatiska nervsystemet. Atropin,skopolamin, glukopyrron (Robinul ), ipratropiumbromid (Atrovent ), tolterodin (Detrusitol

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Lepheton Desentol AB Unimedic, oral lösning

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Lepheton Desentol AB Unimedic, oral lösning PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Lepheton Desentol AB Unimedic, oral lösning LÄKEMEDLETS NAMN Lepheton-Desentol AB Unimedic KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Etylmorfinhydroklorid 0,4 mg/ml, efedrinhydroklorid

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Karin 84 år. Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni.

Karin 84 år. Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni. Akut endokrinologi Karin 84 år Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni. Ensamstående. Hittats av dotter liggandes på golvet. Inkommer pga trötthet och förvirring.

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Abstinensbehandling vid alkoholberoende

Abstinensbehandling vid alkoholberoende Abstinensbehandling vid alkoholberoende Alkoholberoende är en livslång, kronisk sjukdom, med återkommande skov. Den kräver samma förhållningssätt som andra kroniska sjukdomar jämför diabetes, reumatoid

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga DX3 Totalt 20 poäng

Integrerande MEQ-fråga DX3 Totalt 20 poäng Integrerande MEQ-fråga 2 2012-11-13 DX3 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Fomepizole EUSA Pharma 5 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning.

1 LÄKEMEDLETS NAMN Fomepizole EUSA Pharma 5 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Fomepizole EUSA Pharma 5 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat till infusionsvätska innehåller 5

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Prehospital handläggning av anafylaxi

Prehospital handläggning av anafylaxi Prehospital handläggning av anafylaxi Patientfall hkp VGR 130722 Man med getingallergi. Nu ånyo stungen och tar själv Epipen. Vi får larm i luften vid Skövde och ambulans 9410 anländer ca 10 min före oss.

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Bilaga C. (ändring av nationellt godkända läkemedel)

Bilaga C. (ändring av nationellt godkända läkemedel) Bilaga C (ändring av nationellt godkända läkemedel) BILAGA I VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV VILLKOREN FÖR GODKÄNNANDE(N) FÖR FÖRSÄLJNING Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s

Läs mer

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (15) Central

Läs mer

Symtomlindring vid döendetd

Symtomlindring vid döendetd Symtomlindring vid döendetd Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Brytpunkter i livets slutskede Brytpunkter i livets slutskede Allt längre perioder av uttalad trötthet/slöhet Sängbunden

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Akut psykiatri 2014-05-26 INTAGNINGSAVDELNINGEN INNAN DU TRÄFFAR PATIENTEN LÄS PÅ! ALKOHOLABSTINENS ALKOHOLABSTINENS. Kolla inskrivningsorsak/diagnos

Akut psykiatri 2014-05-26 INTAGNINGSAVDELNINGEN INNAN DU TRÄFFAR PATIENTEN LÄS PÅ! ALKOHOLABSTINENS ALKOHOLABSTINENS. Kolla inskrivningsorsak/diagnos INTAGNINGSAVDELNINGEN Kolla inskrivningsorsak/diagnos Akut psykiatri Johan Bengtsson johan.bengtsson@neuro.uu.se Underläkare Psykiatriska Akutmottagningen Akademiska sjukhuset Fokusera på 3 saker: 1) Vilka

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400 Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400 Kursansvarig: Per Odencrants Examinator: Karin Falk Brynhildsen Datum: 2016 05 13 Skrivtid: 4 timmar

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 34B Förgiftning - allmän del 2 35B Förgiftning - antidepressiva 5 36B Förgiftning - antikolinergika 7 37B Förgiftning - alkohol 8 38B Förgiftning

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Anamnes och vitalparametrar

Anamnes och vitalparametrar Patientfall 1 76 årig kvinna som söker för sveda vid miktion och lågt sittande buksmärtor av lättare karaktär. Ringde igår och fick tid till idag. Dottern medföljer, de sitter nu i väntrummet då hon plötsligt

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 november 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Vissa preparat lagerhålls på Apoteket C W Scheele, Stockholm (akutlager för hela landet). Apoteket kontaktas per tel. 010-447 61 00 dygnet runt.

Vissa preparat lagerhålls på Apoteket C W Scheele, Stockholm (akutlager för hela landet). Apoteket kontaktas per tel. 010-447 61 00 dygnet runt. ANTIDOTSKÅP PÅ USÖ Nedanstående antidoter lagerhålls vid Universitetssjukhusets akutmottagning för behandling vid inträffade förgiftningar. Vissa preparat som även används vid andra akutmedicinska tillstånd

Läs mer

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Återkommande (minst 2 oprovocerade) paroxysmala episoder av okontrollerad

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder:

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: 1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: a) Vid samtidig behandling med rifampicin, vissa HIV-läkemedel, antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Läs mer

AKUT ALKOHOL. Henrik Maltzman ST-läkare Gastroenterologi

AKUT ALKOHOL. Henrik Maltzman ST-läkare Gastroenterologi AKUT ALKOHOL Henrik Maltzman ST-läkare Gastroenterologi AKUT ALKOHOL Akut alkoholförgiftning Abstinens symtom och behandling Wernicke-encefalopati Korsakoffs demens ALKOHOL-RISKBRUK Kvinnor: > 9 standardglas/vecka,

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Att följa upp läkemedelsbeh.

Att följa upp läkemedelsbeh. Att följa upp läkemedelsbeh. Behandlingsplanen Uppföljningsmetoder Compliance TDM att mäta läkemedelskonc. Läkemedelsinteraktioner Biverkningar och rapportering Kvalitet= Den process som leder till att

Läs mer

Beredskapsplan vid värmebölja. Särskilda råd till läkare och sjuksköterska

Beredskapsplan vid värmebölja. Särskilda råd till läkare och sjuksköterska Beredskapsplan vid värmebölja! Särskilda råd till läkare och sjuksköterska Allvarliga hälsoeffekter av värmebölja Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall hos känsliga befolkningsgrupper.

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Gäller tills vidare. HSF/ Prehospitala kliniken Akutmottagningen/Itva

Gäller tills vidare. HSF/ Prehospitala kliniken Akutmottagningen/Itva 1(6) Kolmonoxidförgiftning åtgärder på akutmottagningen 1. meddela jourhavande medicinläkare; tel 94-102/94-275 2. medvetslös patient: tillkalla narkos för andningshjälp icke medvetslös patient: ge 100

Läs mer

Hjärtsjuka barn. Ambulanssjukvården Skåne

Hjärtsjuka barn. Ambulanssjukvården Skåne Ambulanssjukvården Skåne Barnkardiologi Kardiovaskulära systemet Hjärtsjuka barn CO = SV x Frekvens Risk för fetalcirkulation, ductus (anatomiskt sluten vid en månads ålder) Reaktiva lungkärl tjockare

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken Athir Tarish Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken 1 A. Nedsatt uppmärksamhet (fokusera, hålla kvar, växla) och medvetandegrad B. Akut eller subakut, växlande förlopp under dygnet C. Ytterligare

Läs mer

ANTIDOTLISTA UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO

ANTIDOTLISTA UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO ANTIDOTLISTA UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO Nedanstående antidoter lagerhålls vid Universitetssjukhusets akutmottagning för behandling vid inträffade förgiftningar. Detaljerade anvisningar om medlen finns

Läs mer

Intoxikationer. Berit Selander

Intoxikationer. Berit Selander Intoxikationer Berit Selander Diagnostik vid förgiftningsfall Anamnes Vad har patienten gjort Mediciner Missbruk Klinisk bild Bradypne Hypotoni Bradycardi Somnolens Hypotermi Benzodiazepiner Etanol GHB

Läs mer

Akuta förgiftningar. Diagnostik, symtom och behandling vid olika typer av akuta förgiftningstillstånd UPPSALAKURSERNA

Akuta förgiftningar. Diagnostik, symtom och behandling vid olika typer av akuta förgiftningstillstånd UPPSALAKURSERNA UPPSALAKURSERNA Akuta förgiftningar Diagnostik, symtom och behandling vid olika typer av akuta förgiftningstillstånd Uppsala universitet bjuder in till utbildning 15-17 mars 2016 i Uppsala Viktigt för

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml LÄKEMEDLETS NAMN Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 FÖRGIFTNINGAR allmän del... 2 antidepressiva... 4 antikolinergika... 6 alkohol... 7 bensodiazepiner... 7 betablockerare... 8 bi- och getingstick... 9 brandrök... 10 calciumantagonister...

Läs mer

ANE LÄK Malign hypertermi

ANE LÄK Malign hypertermi 1 (7) ANE LÄK Malign hypertermi BAKGRUND Malign hypertermi är ett livshotande tillstånd som kan utvecklas under anestesi hos personer med ärftliga anlag för detta. Vad som händer är att den intracellulära

Läs mer

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar Akut alkohol Klinisk handläggning vid akutfall av alkoholrelaterad sjukdom Åsa Wessulv Bitr Öl Gastrosektionen, Medicinkliniken Danderyds sjukhus AB I genomsnitt 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER ALKOHOL OCH ANDRA DROGER 2015 05 21 ALKOHOL Absolut vanligast Överkonsumtion var tionde vuxen. Halland: 25 000 Missbruk eller beroende cirka 450 000. Halland 12 000 Beroende: lite olika uppgifter, mellan

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 500 mg munsönderfallande tablett Alvedon 250 mg munsönderfallande tablet Alvedon 125 mg munsönderfallande tablettt 2 KVALITATIV

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Standardvårdplan Sepsis journalhandling

Standardvårdplan Sepsis journalhandling Standardvårdplan Sepsis journalhandling Direkt handläggning: vid ankomst till avdelningen Patienten informerad om vård enligt SVP Sign:. Åtgärd Utfört: ja Sign PVK 1.3 (vid behov 2 infarter) Blododling

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer