Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken"

Transkript

1 Förgiftningar Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl Akutkliniken

2 Dagens schema Föreläsning + fika Grupparbete Lunch Redovisning Föreläsning + fika

3 Förgiftningar Vanligt! Hälften är r läkemedel! l Tillbud per år r hos GIC Vårdtillfällenllen per år 250 Vårdtillfällenllen US per år

4 Förgiftningar Accidentellt? Självskadesyfte? Läkemedelsbiverkan? Brottsligt uppsåt? Arbetsplatsolycka? Missbruk?

5 Vuxenintoxikationer 50% Olycksfall 25% Avsiktligt/oklar avsikt 20% Feldosering 5% Missbruk

6 Förgiftning 800 dödsfall d dsfall per år r i Sverige > 90% avlider innan de kommer till vårdv Av sjukhusvårdade avlider < 0,5% Äldre > Yngre Män n > Kvinnor Barn avlider sällans

7 Förgiftning - Handläggning Hög g misstänksamhet! Överväg intox på alla medvetslösa sa 80% < 40 år är intox 10% > 60 år är intox 15% av medvetslösa sa är strukturella Utnyttja alla kunskapskällor Ambulans, anhöriga, vänner, v vårdcentral, psykiatrin, journaler

8 Förgiftning - Handläggning Vad? När? Hur mycket? Hur fick patienten det i sig?

9 Förgiftning - Handläggning Bakjouren Giftinformationscentralen Narkosjouren IVA

10 Förgiftning - Handläggning Lösenord intox

11 Vad skiljer en förgiftad f patient från n alla de andra patienterna?

12 Fall Larm från n ortopedavdelning Medvetslös s patient 82-årig kvinna Höftplastikopererad för f r 4 dagar sedan

13 Fall A Lite snarkig andning B Långsam andning + cyanos C BT 90/70 D Helt medvetslös, s, små pupiller E ua

14 Förgiftning - Handläggning ABCDE Räddar liv!

15 Förgiftning - Utredning Pulsoximetri Blodtryck och Puls EKG Blodgas Intoxprover Urinsticka Alkometer: : OBS skiljer inte på p Etanol, Metanol eller Isopropylaalkohol!

16 Förgiftning - Blodgas Acidos? Hypoventilation? Metabolt? Elektrolytrubbbning? Laktatemi? Kolmonoxidnivån

17 Förgiftning - Provtagning Intoxprover Paracetamol Salicylat Etanol Metanol

18 Förgiftning - Provtagning Digoxin Etanol Etylenglykol Isopropylalkohol Järn Karbamazepin Kolmonoxid Litium Metanol Paracetamol Salicylat Teofyllin Valproat

19 Förgiftning - Provtagning Kvalitativt och av tveksamt värdev rde! Urinsticka Opiater Benzodiazepiner Cannabis Tricykliska antidepressiva Kokain Amfetamin Extasy

20 Förgiftning - Vårdnivå Alla misstänkta suicidfall måste m ha kontinuerlig manuell övervakning! Alla medvetandesänkta nkta intoxer måste ha kontinuerlig manuell övervakning!

21 Förgiftning - Vårdnivå Hemgång utan uppföljning Hemgång med poliklinisk uppföljning Psykiatriskavdelning Vårdavdelning Intermediäravdelning ravdelning IVA

22 Fall 78-årig kvinna Multisjuk och bla nedstämd Hittas medvetslös s hemma. Krampanfall i ambulansen

23 Fall A Snarkig andning B AF 15, Sat 95%, a-ljud a ua C BT 130/70, P 100/min D RLS 5 E Temp 36,2, svettig, iö ua

24 Fall B-gas: ph 7,38, po2 9,6, pco2 6,9, BE 0,8 EKG: Sinusrytm 100 /min, iö ua DT-hj hjärna ua Rutinlab ua B-glukos: 1,2

25 Intoxvägar Oral Inhalation Perkutan Intravenös Rektal Slemhinnor

26 Eliminationsvägar Metabolisering Lever Cave: enterohepatisk kretslopp! (muskel - etanol) Utsöndring Oral Rektal Renal Respiratorisk (ffa gaser)

27 Fall 18-årig kvinna Ätstörning och medicinerar med antidepressiva Hittad medvetandesänkt nkt på toaletten av mamma, misstänks ha tagit Zoloft och Alvedon AKM efter ca en timme

28 Fall A Fri luftväg B Rena a-ljud, a Sat 98% C BT 80/65, P 110/min D RLS 6 E Inga stickmärken, hel och ren

29 Fall Blir ventrikelsköljd ljd med tveksamt utbyte Får r generaliserade kramper Under transporten till IVA cirkulationsstillestånd nd EKG visar breddökade QRS-komplex

30

31

32 Eliminationstekniker Ventrikelsköljning ljning och tarmsköljning Upprepat kol Dialys Alkalinisering av urinen

33 Ventrikelsköljning ljning Vid allvarlig förgiftning Flytande - inom 1 timmar efter intag Fast - inom 2 timmar efter intag Riskabelt - Aspirationsrisk, dumping, elektrolytpåverkan verkan,, perforation Ej vid syror, alkali, lut, tändvätska, petroleum eller lampolja

34 Ventrikelsköljning ljning Medvetandesänkt nkt skall intuberas! Halvsittande Grov sond nedförs genom munnen Aspirera maginnehåll Skölj med ml ljummen vatten/nacl Kontrollera utbytet Ge kol i sonden

35 Kol Carbomix Barn 25g och vuxna 50g Barn < 1 år r ge 1g/kg Viktmässig relation 1:10 2 timmar - flytande 4 timmar - tablett Poängl nglöst vid järn, j litium, cyanid, etanol/metanol, petroleum, lampolja,, kalium

36 Upprepat Kol Avbryter enterohepatisk kretslopp: - Digitalis, Karbamazepin, Fenobarbital, Amatoxin, Salicylat, Teofyllin 25g x 6 (eller( 12,5 g x 12) Primperan för att motverka obstipation eller tom ileus

37 Tarmsköljning För r att avlägsna substanser som är livshotande och ligger ej åtkomligt för f ventrikelsköljning ljning Laxabon 2 liter / timme tills klart utbyte rektalt

38 Dialys Hemodialys (5 ggr effektivare än n prisma) Hemoperfusion (kolfilter) CVVHF/CVVHD (Prisma)

39 Dialys - Indikationer Allvarliga symptom cirkulationspåverkan, medvetslöshet, shet, acidos, elektrolytrubbningar Komplikationer Njursvikt, rabdomyolys Höga koncentrationer Nedsatt endogen avgiftningsförm rmåga njur eller leversvikt

40 Dialyserbara substanser Etylenglykol Karbamazepin Litium Metanol Metformin Salicylat Teofyllin Valproat

41 Alkalinisering av urin Ickejoniserade substanser passerar cellmembran lättare l än n joniserade, dvs återdiffussionen från njurtubuli till blodet minskar med ökad jonisering. Joniseringen av svaga syror ökar i alkalisk miljö

42 Alkalinisering av urin Salicylat Fenobarbital (Fenemal) Rabdomyolys Ge Natriumbikarbonat 50 mg/ml och följ f blod-ph och urin-ph

43 Specifika förgiftningarf

44 Paracetamol Alvedon Panodil Citodon Panocod Vanligt, receptfritt, lätt l tillgängligt Farligt fördröjd toxicitet 15 g kan vara dödligtd dligt Leversvikt efter dygn Vanligaste enskilda orsaken till levertransplantation

45 Paracetamol Metaboliseras i levern Konjugeras med glukuronsyra och sulfat för f att utsöndras i urinen Överdos mättar m enzymerna och ger ansamling av toxisk metabolit (NADPQI) Ökad känslighet k vid alkoholism, svält, leversjukdom och anorexi Skadan reversibel om behandling ges

46 Paracetamol - Symptom Illamående, kräkning, kning, buksmärta Fritt intervall dagar Leverskada/ikterus ikterus/levercoma Acidos/koagulationsdefekt/ /koagulationsdefekt/hypoglykemi Multiorgansvikt Ca 10 % får f r njursvikt

47 Paracetamol - Diagnos Anamnesen - hög g misstänksamhet! P-ParacetamolParacetamol Elektrolyter Leverstatus PK Blodgas Laktat Laktat (Paracetamol ger övergående ende PK och laktatstegring,, både b helt benigna och skilda från n leverskadan)

48 Paracetamol - Behandling Ventrikeltömmning mmning? Kol Acetylcystein - Ökar Glutationproduktionen - Ersätter Glutation - Ökar sulfatering av NAPQI Tidigt insatt behandling minskar risken för f leversvikt nästan n fullständigt

49

50 Paracetamol - Behandling Acetylcystein ges i infusion under 20 timmar (15% får f urtikaria el obstruktivitet) Vid leverpåverkan verkan behandla tills transaminaserna sjunker Vätska, korrigera acidos, konakion eller blodprodukter Levertransplantation

51 ASA Albyl,, Aspirin, Bamyl, Magnecyl, Treo, Trombyl Lätt-måttligttlig 5-15g, svår 20-30g Barn under 3 år särskild känsliga P-Salicylat Salicylat ökar CO2 respiratorisk alkalos Metabolisk acidos i svårare fall Elimination < 1g konjugering lever, njurar > 1g glomerulär filtration med okonjugerat salicylat reabsorption i tubuli T1/2 ökar

52 ASA - Symptom A B hyperventilation C svettning, hypertermi, dehydrering, oliguri, blödning D hörselnedsättning, yrsel,, tinnitus, irritation, konfusion, hallucinos, kramper,coma E illamående ende, kräkning kning, hudrodnad Hypokalemi

53 ASA - Behandling Ventrikelsköljning ljning Upprepat kol Alkalinisering av urinen Vätska och elektrolyter Acidosbehandling Hemodialys

54 NSAID Ipren, Voltaren, Naproxen Vanligt God prognos trots stor överdos > 2 g Cave: alkohol, njursjukdom,, SLE, äldre, hjärt och leverinsuff Behandlingskrävande ulcus ovanligt vid engångs ngsöverdos

55 NSAID Vanliga Halsbränna nna, illamående ende, kräkningar kningar, buksmärta Yrsel, tinnitus, huvudvärk rk, trötthet tthet Ödemtendens natrium och vätskeretention Riskpat - njursvikt, elektrolytrubbningar Mindre vanliga Konfusion, kramper Metabol acidos Benmärgsdepression

56 NSAID - Behandling Kol,, (ventrikelt( ventrikeltömning) Antacida Vätska po/iv god diures Diazepam vid kramper Övervakning och symptomatisk behandling

57 Fall 55-årig man Tid frisk och omedicinerad Nu illamående, trötthet tthet och yrsel dagar Inga andra symptom

58 Fall A ua B AF 12/min, Sat 99% C BT 155/75, P 85 D RLS 1 E Temp 37,1, B-glukos B 4,3

59 Fall Förbättras efter 2 dagar och åker hem utan diagnos eller behandling Återkommer efter 2 dagar med samma symptom!

60 Metanol Hobbybränsle, lösningsmedel, l bussbränsle, träsprit Färglös s lite sötsmakande alkohol Ofta accidentell förgiftningf Inte giftigt i sig metaboliter toxiska Kraftigt giftigt en snaps räcker! r Absorberas snabbt Finns inte i hembränt!

61 Metanol - Metabolism Metanol Formaldehyd Myrsyra (Alkoholdehydrogenas) (Aldehyddehydrogenas) (Folinsyra) Koldioxid + Vatten Acidos

62 Metanol - Symptom Först berusning Efter timmar Huvudvärk - Yrsel Buksmärtor Pancreatit Synrubbning Snöstorm Nedsatt medvetandegrad Coma Hjärn rnödem Död Ofta neurologiska sequele

63 Metanol - Diagnos Medvetandesänkning nkning Synrubbning Metabol acidos P-Metanol Acidos

64 Metanol - Behandling Korrigera acidosen Bikarbonat Dialys Blockera alkoholdehydrogenas - Fomepizol - Etanol

65 Metanol - Behandling Ventrikeltömmning mmning?? (Kol verkningslöst) st) Ventilator Vätska Hjärn rnödemsbehandling - Mannitol Folinsyra ökar myrsyrenedbrytningen

66 Etylenglykol Kylarvätska, Bromsvätska, Spolarvätska, Avisningsvätska Glykol Luktlös, viskös s med sötaktig s smak, ofta blåfärgad Ofta accidentell förgiftningf Giftigt ett dricksglas räckerr

67 Etylenglykol Är r inte toxiskt i sig självt utan metaboliterna är r skadliga. Glykolat ger acidos och oxalat lagras in och ger skador på p prox tubuli,, CNS, retina, blodkärl, muskelceller mm

68 Etylenglykol - Symptom Berusning - utan alkoholdoft Fritt intervall ngr timmar Ataxi, Nystagmus, FörvirringF Medvetandesänkning nkning - Coma Kramper - Hypokalcemi Njursvikt - Anuri Lungödem, Hjärtsvikt, Leversvikt

69 Etylenglykol - Metabolism Etylenglykol Glykoaldehyd (Alkoholdehydrogenas) (Aldehyddehydrogenas) Metaboliter Glykolat Acidos Oxalat Njurskada

70 Etylenglykol - Diagnos Metabol acidos P-Etylenglykol U-sediment Kuvertkristaller Njursvikt Hypokalcemi Lång QT-tid Falskt högt h laktat,, förvf rväxling med glykolat

71 Etylenglykol - Behandling Korrigera acidosen Bikarbonat Dialys Blockera alkoholdehydrogenas - Fomepizol - Etanol

72 Etylenglykol - Behandling Ventrikeltömmning mmning?? (absorberas inte till kol) God prognos för f r både b njursvikt och överlevnad om behandling sätts s in snabbt Obehandlat hög h g mortalitet inom 48 timmar Neurologiska sequele ganska vanligt

73 Isopropylalkohol Spolarvätska, rengöringsmedel, ringsmedel, lösningsmedel, denaturerad sprit, handsprit Ofärgad, starkt spritdoftande med brännande smak Absorberas snabbt

74 Isopropylalkohol - Metabolism Isopropylalkohol Aceton (Alkoholdehydrogenas) Isopropylalkohol är r toxiskt i sig självt samt genom metaboliten Aceton

75 Isopropylalkohol - Symptom Berusning Slemhinneirriterande Yrsel, illamående, kräkning kning Medvetandesänkning nkning Coma Andningsdepression Hypotermi Hypotoni Dödsfall ovanligt men förekommerf

76 Isopropylalkohol - Diagnos Anamnesen Ketos (Urin eller blod) pga Acetonet Normalt ph Acetondoft P-Aceton eller P-Isopropylalkohol

77 Isopropylalkohol - Behandling Antidot saknas Andningsobs! Understödjande djande behandling, dvs vb kontrollerad andning, vätskor, v korrigera elektrolyter, b-glukosb Dialys om hypotension som ej svarar på p vätska

78 Fall Kvinna kring 35 år, hel och ren Hittad okontaktbar i sin lgh av en väninnav Väs s frisk. Nyligen separerat. Delad vårdnad. v Under ambulanstransport cirkulatoriskt och respiratorisk stabil. Mumlar vid kraftig smärtstimulering.

79 Fall A Snarkande andning med andnings- uppehåll B AF 7-10/min, 7 Sat 90%, rena a-ljuda C P 65/min, BT 115/70 D RLS Pupill ua,, nedsatt muskeltonus E Temp 37,0 inga stickmärken. Luktar alkohol.

80 Fall Artärgas rgas: : ph 7,2 PO2 11,1 PCO2 9,5 EKG: SR 65, ua B-glucos 6,5 Promille?

81 Bensodiazepiner Nitrazepam, Stesolid, Xanor, Fluscand, Imovane, Ofta blandintox med alkohol Inte alltid i suicidsyfte men ganska ofta... Lugnande effekt Varierande halveringstid! Hög proteinbindning Levermetabolism

82 Bensodiazepiner - Symptom Lugnande sederande coma Muskelrelaxerande Andningsdepression - apné Hallucinationer och oro ffa hos äldre! Hypotermi Bradyarytmier

83 Bensodiazepiner - Behandling Kol,, (ventrikelt( ventrikeltömning?) Lanexat 0,1 mg/ml ge 3 ml iv, kan upprepas upp till 2,0 mg Symtomatisk behandling och övervakning Intoxprover

84 Flumazenil - Lanexat Kontraindikationer: Ep Bensodiazepinmissbruk Misstänkt blandintox med krampgivande substans Breddökade QRS-komplex (100 ms)

85 Flumazenil - Lanexat Hög g beredskap för f r kräkning/kramper! kning/kramper! Effektiv genomsnittsdos 0,8 mg Titrera ut dosen Övervakning efteråt Lanexat har kort halveringstid jmf de flesta bensodiazepiner.

86 GHB Gammahydroxybuturat (GBL = Gammabutyrolakton) (1-4 Butanediol) Genomskinlig lite oljig vätska v med salt smak och fotogenliknande doft. Kort halveringstid ca 25 minuter Ofta blandintox med alkohol eller benzo

87 GHB - Symptom Uteslut annan diagnos! A Ofri luftväg! B Andningsdepression C Bradykardi,, blodtrycksfall D Fluktuerande vakenhetsgrad, oro, aggressivitet E Kräkning, kramper

88 GHB - Behandling Ingen antidot Symtomatisk bensodiazepiner - atropin Abrupt uppvaknande Risk för f r våldv

89 Fall 78-årig man söker för synstörningar rningar, trötthet tthet illamående och kräkningar kningar. Ter sig förvirrad Hypertoni,, FF, hjärtsvikt rtsvikt, prostata-ca Minns ej sina läkemedel

90 Fall A Fri luftväg B AF 15/min, Sat 96%, bra a-ljud C P 30, BT 110/75 D RLS 1, ingen fokalneurologi E temp 36,0, Blåmärken

91 EKG

92 Fall B-glucos 7,2 Blodstatus ua,, Na 148, Krea 140 S-Digoxin 4,2 (normalv( normalvärderde <2,6) U-sticka pos nitur EKG SR med bradykardi och T-negativitet

93 Lut och Syra Klorin,, maskindiskmedel, rengöringsmedel, ringsmedel, avloppsrens, rostborttagningsmedel, väteperoxid mm Vanligt finns ofta hemma Oftast barn Dricks eller sväljs

94 Lut och Syra Syror ger koagulativ nekros, dvs bildar ärr som motverkar nedträngning ngning av syran Lut ger likvifierande nekros, dvs löser upp vävnad vnad och låter l luten tränga ner djupt Graderas som brännskador - Ytlig skada - Delhusskada - Fullhudsskada

95 Lut och Syra Många kemiska brännskador blir djupa fullhudsskador även om de ser beskedliga ut initialt! Förvärras rras ofta efter några n dagar Perforationer esofagus eller ventrikel Systempåverkan vid hög h g dos Blodgas - ph

96 Lut och Syra - Symptom Mun eller larynxödem Luftvägs gsödem Trakeaperforation Esofagusperforation Ventrikelperforation Hypotension Chock Acidos

97 Lut och Syra - Diagnos Anamnes Lungröntgen ntgen Buköversikt Blodgas Gastroskopi Involvera brännskadecentrum eller plastikkirurg tidigt

98 Lut och Syra - Behandling Lite finns att göra g för f r redan inträffad skada Avlägsna frätande ämne på p huden skölj med stora mängder m vatten! Alkali i ögat allvarligt! Spola med minst 2 liter per öga!

99 Lut och Syra - Behandling Fri luftväg intubera på p vid indikation Aldrig kräkning! kning! Mjölk eller vatten glas Töm ev ventrikeln med sond ej sköljning Övervaka Korrigera acidos Vätska

100 Retande gaser Brandrök, tårgas, t zinkklorid, nitrösa gaser, ammoniak, klor, fluorväte, isocyanater, fosgen Retar slemhinnor och ger lokala luftvägssymptom Hög g vattenlöslighet höga symptom Låg g vattenlöslighet låga symptom

101 Retande gaser - Symptom Övre luftvägen: Rinnande ögon och näsa, n sveda i munnen och halsen, heshet, stridor, larynxödem Nedre luftvägen: Hosta, dyspné, bronkospasm Lungödem Kan komma efter dygn!

102 Retande gaser - Diagnos Uteslut annan diagnos Säkra luftvägen Saturation Blodgas Lungröntgen ntgen Laryngoskopi Bronkoskopi

103 Retande gaser - Behandling Vila Syrgas Betasimulerare Kortison (Pulmicort( 400ug 10 x 4) Om lindrigt ofta hemgång efter behandling på akuten Vid saturationsfall inläggning för f observation

104 Kolmonoxid Bilavgaser, hushållsgas, oftast bränder eller ofullständig förbrf rbränning Luktfri, färglf rglös, ej retande De flesta som dör d r vid brand dör d r av kolmonoxid >200 dödsfall d dsfall / år Vid brand ofta kombinerat med Cyanid

105 Kolmonoxid Hb har 250 ggr högre h affinitet för f kolmonoxid än n syre Vänsterförskjuter rskjuter dissociationskurvan Hämmar oxidativ fosforylering Fetalt Hb har högre h affinitet för f r kolmonoxid än adult Hb

106 Kolmonoxid - Symptom Huvudvärk, illamående, trötthet tthet Förvirring, medvetandesänkning nkning Hyperventilation Takykardi ischemi EKG-förändringar Metabol acidos, rabdomyolys Kramper Hjärn rnödem Coma

107 Kolmonoxid - Diagnos Anamnes! Medvetslöshet shet efter brand Blodgas: : högt h COHb Normal saturation! EKG Myoglobin Neurologstatus

108 Kolmonoxid - Diagnos COHb nivån n inte alltid vägledande! v Normalt 0-3 % Rökare 3-9 % Förgiftning > 25 % Svår r förgiftningf > 40 %

109 Kolmonoxid - Behandling 100 % Syrgas CPAP eller ventilator Sänker halveringstiden på p COHb från n 4 timmar till 1,5 timmar. Behandla minst 6 timmar (12 timmar för f gravida) Tryckkammare Sänker halveringstiden till 23 minuter. Ges vid medvetslöshet, shet, graviditet, hjärtp rtpåverkan eller svåra symptom. Skall startas inom 6 timmar! Symptomatisk behandling och rehabilitering

110 Cyanid Cyanväte, Cyankalium, Blåsyra, gruvindustrin, kemisk industri, oftast brandrök Färglös s gas med doft av bittermandel Extremt giftig Vid brand ofta samtidigt kolmonoxid

111 Cyanid Hämmar cellandningen cytokromoxidas Stor dos leder till döden d den inom några n minuter, mindre doser efter några n timmar Ofta kombination med kolmonoxid i sig ganska harmlösa nivåer av båda b kan vara letalt i kombination

112 Cyanid - Symptom Medvetandesänkning nkning Hypoxi Dyspné - Andningsstillestånd Obstruktivitet - Lungödem Hypotoni - Chock - Hjärtstillest rtstillestånd

113 Cyanid - Diagnos Anamnesen! Medvetslös s efter brand slutna rum Acidos Laktatemi > 8 Bittermandeldoft

114 Cyanid - Behandling Syrgas 100% Hydroxykobalamin Cyanokit 5 gram i 200 ml NaCl (Natriumtiosulfat)

115 Fall 24-årig man Känd depression, iö frisk Uteblivit från n psykiatrin 3 ggr Tar tabletter och ringer sen sin mor Lämnar ett avskedsbrev med bla doser

116 Fall Citalopram 20 mg 5 st Propavan 25 mg 4 st Stesolid 5 mg 4 st Panodil 500 mg 10 st

117 Fall A Ofri luftväg, snarkar B AF 12/min, Sat 85%, bra a-ljud a C BT 100/70, P 100/min D RLS 4 E Gamla ärr, temp 36,1

118 Fall Blodgas: : ph 7,35 po2 12 pco2 8,5 BE 4 B-glukos: 4,1 EKG: sinusrytm smala komplex Rutinlab ua

119 Klorokin Klorokinfosfat Malariaprofylax eller vid RA Mycket giftigt! Ingen antidot! Hög g dödlighetd dlighet Celltoxiskt och membranstabiliserande Framförallt rallt hjärtp rtpåverkan

120 Klorokin - Symptom Medvetandesänkning nkning - Coma Kramper Hjärn rnödem Arytmier: VT - VF - Asystoli Cirkulationskollaps - Chock Hypokalemi

121 Klorokin Diagnos Breddökade QRS Acidos Elektrolytrubbningar hypokalemi

122 Klorokin - Behandling Alltid IVA, bakjour och GIC! Ventrikelsköljning ljning Upprepat kol Natriumbikarbonat vid breda QRS Stesoliddropp (2 mg/kg på p 30 min) Korrigera elektrolyter och acidos Adrenalininfusion Långvarig HLR el hjärt rt-lungmaskin?

123 SSRI Fluoxetin, Fontex, Cipramil, Paroxetin, Sertralin, Zoloft, Cipralex Vanlig x 30 normaldos = lindrig intox x 75 normaldos = allvarlig intox

124 SSRI - Symptom Illamående Yrsel, tremor,, muskelryckningar Agitation, konfusion, koma Takykardi- måttligt breddökade QRS, sällan s maligna arytmier Hypertermi, flush Sällan kramper Seretonergt syndrom

125 SSRI - Behandling Ventrikelsköljning/Kol ljning/kol Arytmiövervakning Symptomatisk (Cyproheptatidin (Periactin)) vid serotonergt syndrom) Venlafaxin (Efexor) är r ett undantag som ger svårare intox gärna med kramper eller membranpåverkan

126 Fall 70-årig man Tidigare alkoholproblem Troligen frisk Nu hittad medvetslös s och andfådd dd av hemtjänsten Tomma ölburkar

127 Fall A Fri luftväg B AF 30/min, Sat 99%, bra a-ljuda C BT 145/70, P 90/min D RLS 4, liksidiga pupiller, ej nackstel, ingen fokalneurolgi E Temp 36,2

128 Fall Blodgas: : ph 7,29 po2 12 pco2 3 BE 9 B-glukos: 3,1 EKG sinusrytm med smala komplex Krea 200, CRP 150, Myoglobin 300 Övriga rutinlab ua inkl intoxprover

129 Karbamazepin Tegretol, Hermolepsin, Trimonil EP-läkemedel som kan ge kramper! Liknar TCA membranstabilisernade Antikolinerg effekt

130 Karbamazepin Kräkning, yrsel, nystagmus, oro, förvirringf Medvetslöshet shet Kramper Andningssvikt Breddökade QRS & arytmier Tarmparalys, urinretention

131 Karbamazepin - Behandling Ventrikelsköljning ljning,, kan ev göras sent då d tarmparalys pga den antikolinerga effekten Upprepat kol Intensivvård Hemoperfusion om höga h koncentrationer (Om detta ej hjälper överväg g tarmsköljning)

132 Toxidromer Seretonergt syndrom Sedativ/opioid/etanol-syndrom Kolinergt syndrom Antikolinergt syndrom Sympatikomimetiskt syndrom

133 Seretonergt syndrom Utlöses av ett eller oftare flera läkemedel med seretonerg effekt,, i terapeutisk dosering eller i överdos MAO-hämmare mmare,, SSRI, TCA, Tramadol, Amfetamin, Ecstasy,, Kokain

134 Seretonergt syndrom - Symptom CNS-påverkan med konfusion - koma Tremor, agitation, koordinationsstörning rning Myokloni, hyperreflexi Feber/ hypertermi Mag-tarm symptom - kramper, diarré Cave arytmi! Rabdomyelys, njursvikt, leversvikt

135 Seretonergt syndrom - behandling Påskynda eliminationen Symptomatisk behandling Sedering Stesolid Seretoninantagonist Cyproheptadin Vätska Hypertermibehandling Om medvetslös patient EEG (status epileptikus?) (Malignt neuroleptikasyndrom)

136 Antikolinergt syndrom Hämmar kolinerga synapser och påverkarp ffa det vegetativa nervsystem Orsakas av: antihistaminer (Lergigan), TCA, karbamezepin, atropin, scopolamin, antipsykotika, parkinsonmedel, Propavan, Spikklubba, Änglatrumpet

137 Antikolinergt syndrom Förvirring, delirium, kramper Vida pupiller Medvetandesänkning nkning Takykardi, arytmier Tarmparalys och urinretention Varm torr hud Hypertermitendens

138 Antikolinergt syndrom - Behandling Kol Ventrikeltömning Symptomatiskt - KAD - Vätska - Stesolid vid kramper - Betablockad iv Fysiostigmin (Anticholium 1-22 mg iv)

139 Kolinergt syndrom Hämmar enzymet kolinesteras och därmed överstimulering av kolinerga muskarin- och nikotinerka receptorer perifert och centralt Sällsynt men livsfarlig och behandelbart Organofosfater (gödningsmedel) och carbamater (pesticider), militära nervgifter (Sarin)

140 Kolinerg syndrom - Symptom Salivation Lacrimation Urinering Defekation Gastrointestinala kramper Emesis S L U D G E Massiv svettning!

141 Kolinergt syndrom - Behandling Atropin i högdos (testa 1-2mg iv, om effekt titrera tills lungorna låter torra, kan behövas upp till 100 mg eller mer!) Kolinesterasreaktivator Obidoxim Atropin och Obidoxim finns som kombinationsspruta = försvarets autoinjektor

142 Sympatikomimetiskt syndrom Frisättning och förhindrande av återupptag av katekolaminer i synapser Rubbning av noradrenalin-axeln axeln i autonoma nervsystemet och CNS Överstimulering av neuroner

143 Sympatikomimetiskt syndrom Kokain/Amfetamin/Extacy Effedrin Koffein Teofyllin Slemhinneavsvällande llande ffa Rinexin Psilocybin (Magic mushrooms)

144 Sympatikomimetiskt syndrom Agitation, hallucination, kramper, koma Mydriasis, svettning, tremor, hyperventilation, hypertermi, takykardi, hypertoni Rabdomyolys, hjärnbl rnblödning, njursvikt Kärlspasm, hjärtinfarkt rtinfarkt, hjärtsvikt rtsvikt, Rabdomyolys, njursvikt, hjärnbl rnblödning,, ARDS, DIC, neurologiska sequele

145 Sympatikomimetiskt syndrom - Behandling Ffa symptomatisk behandling Sedering med bensodiazepiner Rehydrering och nedkylning Blodtrycksbehandling: Betablockerare kan ge paradoxal hypertoni eller cirkulationskollaps! Välj nitroinfusion Arytmiövervak vervak, neurologi - DT? Infarktprover, myoglobin, koagulations, elektrolyt och leverstatus

146 Sympatikomimetiskt syndrom - Behandling Amfetamin utsöndras bara % om urinen alkaniseras, dvs avstå även om pat har rabdomyolys. Kokain är r membranstabiliserande, dvs kan ge breddökade QRS och arytmier

147 Fall Ca 35-årig man Okänd identitet Ser sliten ut Hittad medvetslös s på p järnvägsstationen Andas allt sämre s under intransporten

148 Fall A B C D E Fri luftväg Cyanotisk, Sat 70%, AF 7/min BT 90/40, P 50/min Medvetslös, s, reagerar ej på p smärta, små pupiller Temp 35,4, stickmärken

149 Fall Blodgas: : ph 7,2 po2 7 pco2 9 BE 4 B-glukos: 4,3 Rutinlab inkl intoxprover ua EKG sinusbradykardi Rtg-pulm ua

150 Opioid-syndromet Morfin, Ketogan, Petidin,, Heroin, Dolcontin, Hydromorfon,, Metadon, Spasmofen, Oxycontin, Dexofen Kortverkande långverkande Normalt snabbt po upptag men kan fördröjas vid överdosering pga ventrikelretention

151 Opiater - Symptom Andningsdepression Medvetandesänkning nkning Mios Hypotension Bradykardi Urinretention Lungödem

152 Opiater - Diagnos Anamnes Stickmärken Reaktion på p Naloxon (U-sticka för f r drogscreening) Tänk blodsmitta!

153 Opiater - Behandling Antidot eller symptomatiskt? Luftväg Ventilation Naloxon (Narcanti)) 0,4 mg/ml 1 ml iv,, kan upprepas tills effekt Ge dubbla iv dosen im Iv verksamt 1 timme, im 2-33 timmar Magsköljning kan löna l sig pga ventrikelretention

154 Opiater - Vårdnivå Övervakning minst 2 timmar beroende på p preparat! Beroendevård rd? LVM? LVU?

155 Tack för f r idag! och glöm m inte MIDAS

156 MIDAS M I D A S Meningit Intox Diabetes Andningssvikt Subduralhematom

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Förgiftningar. Peje Åstrand

Förgiftningar. Peje Åstrand Förgiftningar Peje Åstrand Kontroller påp akuten Airway (ex. trauma mot huvudet, kan tala) Breathing (ex. syrgasmättnad, frekvens) Cirkulation (ex puls, blodtryck) Disability (neurologi) Exposure (kropssunders(

Läs mer

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID PARACETAMOL ASA Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID Indometacin Diklofenak Ketorolak Oxikamer (Xefo, Alganex m fl) Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Dexibuprofen Coxiber (Celebra, Dynastat m fl) Nabumeton

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Medicinskt kol Ventrikeltömning kräkningsprovokation kräksirap manuell ventrikelsköljning (gastroskopi/gastrotomi) Tarmsköljning Första hjälpen\förtäring\ventrikeltömning

Läs mer

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen Rättstoxikologi 1. Inledning 2. Naturen 3. Alkohol 4. Narkotika 5. Partydroger 6. Läkemedel 1. Vad är en förgiftning? Olika mekanismer: - hjärnstammen (andning o cirkulation) - hjärtat (rytmrubbning) -

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR - NARKOTISKA PREPARAT 2 66B Förgiftning - narkotiska medel, symtom 2 67B Förgiftning - bensodiazepiner 3 68B Förgiftning - centralstimulantia 4

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta Vatteninnehåll i kroppen

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar Akut alkohol Klinisk handläggning vid akutfall av alkoholrelaterad sjukdom Åsa Wessulv Bitr Öl Gastrosektionen, Medicinkliniken Danderyds sjukhus AB I genomsnitt 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 500 mg munsönderfallande tablett Alvedon 250 mg munsönderfallande tablet Alvedon 125 mg munsönderfallande tablettt 2 KVALITATIV

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER ALKOHOL OCH ANDRA DROGER 2015 05 21 ALKOHOL Absolut vanligast Överkonsumtion var tionde vuxen. Halland: 25 000 Missbruk eller beroende cirka 450 000. Halland 12 000 Beroende: lite olika uppgifter, mellan

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Toxiska Gaser. Erik Lindeman läkare Giftinformationscentralen

Toxiska Gaser. Erik Lindeman läkare Giftinformationscentralen Toxiska Gaser Erik Lindeman läkare Giftinformationscentralen Varning för BOFFNING BOFFA = inhalera butan eller propan i berusningssyfte Varning för BOFFNING Ibland VÄLDIGT unga Ibland epidemiskt Kan ge

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB.

Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv. Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB. Kemikalieexponering ur företagshälsovårdens perspektiv Annika Fredholm MSc Kemi / Arbetsmiljöingenjör, kemi Feelgood Företagshälsovård AB Feelgood Ca 600st anställda, 14st företagsenheter, på fler än 150

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Akut psykiatri Maria Holstad överläkare, specialist i psykiatri Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vilken uppgifter har man? Bedöma och i viss mån utreda och behandla de patienter

Läs mer

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING SKÅNE

ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING SKÅNE ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING SKÅNE NARKOTIKA PÅ KROGEN Vad tittar man efter?? Första intrycket Lugn, rastlös, dominant, uppjagad Rörelsemönster Yviga rörelser, kontrollerad, grimaserande, talet Uteslut

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst Läkemedelsverket 2013-07-22 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

KONDENSERADE GIFTIGA OCH/ELLER FRÄTANDE GASER Generell instruktion 1 Akut omhändertagande på olycksplats

KONDENSERADE GIFTIGA OCH/ELLER FRÄTANDE GASER Generell instruktion 1 Akut omhändertagande på olycksplats Glenn Antonsson, Disa Holm 11 2012-12-27 1 (6) L. Rosén KONDENSERADE GIFTIGA OCH/ELLER FRÄTANDE GASER Generell instruktion 1 Akut omhändertagande på olycksplats Vid osäkerhet ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion Vårdprogram Akut omhändertagande av allergisk reaktion Innehåll: Inledning Patofysiologi Prehospitalt omhändertagande Undersökning, anamnes, bedömning Behandling Allergisk reaktion Behandling Anafylaktisk

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Giftinformation, vad är det som har inträffat? Min 2-åring har smakat på tändvätska. Han hostar hela tiden.

Giftinformation, vad är det som har inträffat? Min 2-åring har smakat på tändvätska. Han hostar hela tiden. Giftinformation, vad är det som har inträffat? Min 2-åring har smakat på tändvätska. Han hostar hela tiden. Jag har en patient som har tagit en överdos litiumtabletter och undrar om han måste dialyseras.

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska Orsolya Hoffmann, med dr överläkare Beroendecentrum Eskilstuna Beroende Toleransutveckling Craving Kontrollförlust Abstinens

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi.

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 filmdragerad tablett innehåller 500 mg

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Alkoholsjukdom Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Hur vanligt är problemet? 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker alkohol 900.000 har högkonsumtion/riskkonsumtion 450.000 har

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp ht 07

Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp ht 07 Tentamen för kursen Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp ht 07 Max poäng: 77 Betygsgränser: A 75 77 poäng (97%) B 69 74 poäng (90%) C 62 68 poäng (81%) D 55 61 poäng (72%) E 50 54 poäng (65%) F< 50 poäng

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

24 april 2013 Barnveckan i Karlstad

24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Svimning 24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Solweig Harling Barnkardiolog Halland 2010-04-22 Är det farlig att barn svimmar? Definition: Plötslig och snabbt övergående förlust av medvetande och muskeltonus

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker:

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: - nedsatt leverfunktion - nedsatt njurfunktion - sviktande hjärnfunktion Ökad risk för bieffekter läkemedels inducerade skador

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 Anestetika för lokal-, lednings- eller regional anestesi... 3 EMLA (Lidokain, prilokain)... 3 Rapydan (Lidokain,

Läs mer

SJUKA BARN. Vem är barn? INFEKTIONER HOS BARN OKLARA BUKSMÄRTOR HOS BARN TRAUMA OCH OLYCKSFALL HOS BARN

SJUKA BARN. Vem är barn? INFEKTIONER HOS BARN OKLARA BUKSMÄRTOR HOS BARN TRAUMA OCH OLYCKSFALL HOS BARN SJUKA BARN Cecilia Ljunggren Leg barnsjuksköterska, Fil mag pediatrisk omv. vet. Universitetsadj. Lunds Universitet Medicinska fakulteten, Health Sciences Centre cecilia.ljunggren@med.lu.se INFEKTIONER

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer