Smärta och behandling av smärta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärta och behandling av smärta"

Transkript

1 Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta? Olika typer av smärta Nociceptiv smärta Neurogen smärta Psykogen smärta Idiopatisk smärta Akut och långvarig smärta Smärtan och nervsystemet Smärtans påverkan på kropp och själ Kroppens egen smärtlindring Att ställa diagnos på smärta Smärtanalys Smärtmottagningar Behandling av smärta Medicinsk smärtlindring Receptfria läkemedel Receptbelagda läkemedel Antidepressiva och antiepileptika Annan typ av smärtlindring Sjukgymnastik Akupunktur Avslappning och hypnos Nervblockad Elektrisk stimulering Psykologisk behandling Att förebygga smärta Källor Svenska Smärtföreningen Mundipharma...13

3 1. Vad är smärta? Smärta kan beskrivas som en obehaglig fysisk och/eller känslomässig sinnesupplevelse. Smärtan kan uppstå på grund av en fysisk skada eller på grund av att nervsystemet luras att registrera smärta av annan orsak. Smärtan är en varningssignal från kroppen. Om vi inte kunde känna smärta skulle vi riskera att drabbas av allvarliga skador och sjukdomar utan att få några varningssignaler. Smärtsinnet fyller alltså en viktig funktion. Men ibland sänder nervsystemet ut larmsignaler i onödan, och smärtan blir till ett långvarigt lidande utan att man kan visa på en bakomliggande sjukdom eller skada. Vi är olika känsliga för smärta. All smärta är individuell och olika personer har olika smärttrösklar. Smärtan kan också påverkas av den psykiska och sociala situation man befinner sig i. Smärtans orsak spelar också stor roll. Det är lättare att stå ut om man veta varför man har ont och att det går över, t ex vid en förlossning än om man lider av en livshotande sjukdom. 2. Olika typer av smärta. Smärta brukar delas in i fyra olika typer som har olika orsaker och karaktär. Dessutom kan smärtan ha olika långvarighet och förekomma tidvis eller oavbrutet. 2.1 Nociceptiv smärta Nociceptiv smärta eller vävnadssmärta känner vi när någon vävnad i kroppen skadas. Vi har sinnesceller eller smärtreceptorer (nociceptorer) i huden och de flesta andra vävnader som skickar smärtsignaler till hjärnan när vi t ex bränner oss. Nociceptiv smärta kan bli långvarig vid t ex en inflammation eller när en tumör påverkar receptorer i vävnaden. Då sänder smärtreceptorerna kontinuerligt ut signaler och man känner en molande värk. 2.2 Neurogen smärta Neurogen smärta uppkommer när någon del av nervsystemet skadas eller påverkas. Man skiljer på central och perifer neurogen smärta. Orsaken till central smärta finns i hjärnan eller ryggmärgen. Den uppkommer t ex vid ryggmärgsskador och neurologiska sjukdomar som MS eller stroke. Perifer neurogen smärta uppstår när nervsystemet ute i kroppen påverkas. Den kan bero på att t ex en nerv kommer i kläm Till neurogena smärtor hör s k fantomsmärtor som kan uppstå efter en amputation. Trots att kroppsdelen är borta, sänder nerverna signaler om smärta till hjärnan. 3

4 2.3 Psykogen smärta Psykogen smärta orsakas av psykiska sjukdomar. Man anser att ångest och depression aktiverar delar av hjärnan som har betydelse för smärtupplevelsen. Smärtan har troligen samband med rubbningar av hjärnans signalsubstanser som serotonin och noradrenalin. 2.4 Idiopatisk smärta Idiopatisk smärta definieras som smärta utan någon känd orsak. Smärtan kan ibland anses uppkomma genom att svaga smärtsignaler från en utläkt skada förstärks. Även psykologiska effekter och onda smärtcirklar har betydelse för den här typen av smärta som är lika verklig för den drabbade som en smärta där man kan se orsaken. 2.5 Akut och långvarig smärta Man skiljer på akut och långvarig smärta. Akut smärta uppstår plötsligt, t ex när vi slår oss eller genomgår ett operativt ingrepp. Den försvinner normalt i samband med läkning av skadan. Långvarig smärta definieras som smärta som varar längre än sex månader. Man behöver inte ha ont hela tiden för att smärtan ska kallas långvarig. Det kan också handla om återkommande smärta. Den långvariga smärtan kan bero på sjukdom. Ofta kan det dock vara svårt att fastställa orsaken till den. Den långvariga smärtan kan leda till oro, ängslan och passivitet. Känsligheten för smärtan ökar och präglar personens hela tillvaro. Det kan leda till att ett visst smärtbeteende utvecklas. Psykologiska och psykosociala faktorer anses kunna ha stor betydelse för långvariga smärttillstånd. 3. Smärtan och nervsystemet I huden och kroppens övriga vävnader finns smärtreceptorer. När de påverkas frigörs kemiska ämnens som aktiverar receptorerna. När man t ex bränner sig leds en smärtsignal via nervfibrer till ryggmärgen. Där kopplas nervimpulserna om till särskilda smärtbanor i ryggmärgen. Från ryggmärgen går signaler till thalamus i hjärnan. Thalamus är hjärnans omkopplingsstation varifrån nervimpulser går till olika delar av hjärnan. Först när smärtimpulsen når hjärnan kan vi lokalisera smärtan. Ibland reagerar vi på smärtan innan vi känner den. Det kallas för smärtreflex och utlöses t ex när man rör vid ett hett föremål. I det fallet aktiverar nervsystemet en muskel redan när smärtsignalen når ryggmärgen. När man väl känner smärtan har man redan ryckt bort handen. 4

5 En nerv består av olika nervfibrer. Fibrerna har olika receptorer som kan förmedla olika signaler t ex smärt-signaler och klåd-signaler. En del receptorer som normalt är inaktiva kan vid t ex en inflammation förändras och bli överkänsliga så att de aktiveras mycket lätt. En lätt beröring kan då orsaka svår smärta. Genom att studera olika smärtreceptorer försöker man hitta nya metoder för att lindra olika typer av smärta. 4. Smärtans påverkan på kropp och själ Smärtan påverkar kroppen på olika sätt. Om man får akut ont kan man bli blek och börja kallsvettas, får hjärtklappning och höjt blodtryck. Andningen påverkas så att man andas fortare. Man kan må illa och känna sig yr. Man kan tappa aptiten och känna sig trött och håglös. Ofta har man svårt att sova. Om man har ont länge och inte vet vad smärtan beror på, blir man orolig. Man förlorar kraft och ork och ens arbete och sociala liv påverkas. Om smärtsignalerna fortsätter under lång tid kan man komma in i en ond cirkel. Man kan utveckla att smärtbeteende som är svårt att komma ur. 5. Kroppens egen smärtlindring Kroppen har inbyggda mekanismer för att lindra smärta. När man behandlar smärta försöker man utnyttja kroppens eget försvar mot smärta. I ryggmärgen finns en slags smärtgrind som kan öppnas och stängas. Där kan smärtimpulser hämmas. Genom att systemet får impulser från flera olika nervceller kan dessa motverka varandra. I hjärnan och hjärnstammen finns olika stationer där smärta kan hämmas. Kroppen bildar också egna smärtlindrande ämnen t ex endorfiner och serotonin. Endorfiner är morfinliknande ämnen som kroppen frigör främst vid svår akut smärta, t ex när man bryter ett ben. Det förklarar, varför man inte känner smärtan genast. Serotonin har betydelse för att hämma smärta. Det kan vara en förklaring till att deprimerade personer, som har rubbad serotoninomsättning, ofta har smärtor. 6. Att ställa diagnos på smärta Det är viktigt att patienter som lider av smärta får en specifik smärtdiagnos. Då kan man förklara tillståndet för patienten och ge behandling. Smärtanalysen är basen för all smärtlindring. I smärtanalysen går man igenom smärtans olika aspekter. 6.1 Smärtanalys Smärtanalysen är en kartläggning av den smärta patienten lider av. Man försöker hitta orsaken till smärtan. Patienten får med hjälp av olika formulär och schema ange var det gör ont och hur det känns och hur smärtan påverkas av t 5

6 ex rörelser. Patienten får värdera smärtan på en s k VAS-skala (Visuell Analog Skala) från 0-10 där 0 är ingen smärta alls och 10 är outhärdlig smärta. Patienten kan få rita in i en figur var han/hon har ont och vilken typ av smärta man upplever. Patienten kan också uppmanas skriva en smärtdagbok där det står när på dygnet man har ont och i vilka situationer värken kommer. För barn finns serier med bilder där barnet kan få peka ut vilken figur som ser mest ut som barnet känner sig. Läkaren bedömer också patientens smärttolerans, den s k smärttröskeln. Även känslighet för värme, kyla, och beröring undersöks, särskilt om man misstänker att det är en neurogen smärta. Man kan också göra en farmakologisk smärtanalys, dvs tester av hur olika läkemedelssubstanser påverkar patienten. 6.2 Smärtmottagningar Enligt Socialstyrelsens rapport SoS 1994: 4 Behandling av långvarig smärta är det husläkaren eller allmänläkaren som oftast först kommer i kontakt med smärtpatienter. I idealfallet har husläkaren en kontinuerlig kontakt med patienten och en helhetssyn på patientens livssituation. Om insatserna i primärvården inte ger resultat efter tre månader bör patienten remitteras till en smärtspecialist. Smärtmottagningar bör enligt Socialstyrelsen finnas vid större länssjukhus och centrallasarett. En sådan enhet bör bestå av läkare med specialistinriktning på smärta, konsulterande psykiater/psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast och kurator. Vid regionsjukhus och universitetssjukhus bör det finnas multidisciplinära smärtkliniker som innehåller alla specialiteter ovan men även utbildning och rehabilitering samt ett utvecklat samarbete med flera specialiteter. 7. Behandling av smärta All smärta går att lindra även om den inte går att bota. Om smärtsymtomen kvarstår även när de fysiska orsakerna till smärtan är borta, är det viktigt att patienten snabbt får behandling för sin smärta så att han/hon inte hamnar i en ond smärtcirkel. Om ett smärtbeteende utvecklas, blir behandlingsinsatserna mycket svårare och kräver ofta en multidisciplinär handläggning. 7.1 Medicinsk smärtlindring Det finns många läkemedel som tar bort smärtan tillfälligt. De verkar på olika sätt i kroppen. Det finns smärtstillande medel som verkar ute i kroppen vid skadan. De kallas perifert verkande (ex de flesta receptfria läkemedlen, Ipren, Magnecyl, Alvedon, Panodil ). 6

7 Det finns också smärtstillande medel som verkar i ryggmärgen eller hjärnan. De kallas centralt verkande (opioider). Vissa läkemedel verkar både centralt och ute i kroppen (tricykliska antidepressiva läkemedel och antiepilepsiläkemedel). En fjärde grupp är kombinationsläkemedel (Ardinex, Citodon, Distalgesic ) som innehåller olika substanser som verkar antingen ute i kroppen eller centralt i hjärnan för att effekten ska bli så bra som möjligt RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Lättare och kortvarig smärta, som tillfällig huvudvärk eller mensvärk kan oftast lindras med hjälp av receptfria läkemedel. Även receptfria läkemedel kan ge biverkningar och vara farliga om de överdoseras. Vid behandling med smärtstillande medel under en längre tid bör alltid läkare tillfrågas om vilken behandling som är den bästa. Det finns fyra receptfria substanser som används mot smärta: Paracetamol Acetylsalicylsyra Ibuprofen Fenazon Paracetamol Paracetamol ingår i t ex Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv. Paracetamol verkar genom att hämma bildningen av vissa smärtframkallande ämnen, framför allt prostaglandiner. varumärkesskyddat 7

8 Vid normal dosering har paracetamol få biverkningar och är skonsamt mot magen. Det har endast liten antiinflammatorisk verkan och är därför inte så effektivt mot smärta som orsakas av inflammationssjukdomar. Överdosering kan ge risk för leverskador. I samband med alkoholmissbruk finns risk för leverskador även vid lägre doser. Acetylsalicylsyra Mediciner som Albyl, Aspirin, Bamyl, Dispril och Magnecyl innehåller acetylsalicylsyra. Acetylsalicylsyra verkar genom att hämma ett enzym som kallas cyklooxygenas. Läkemedlet har smärtlindrande, febernedsättande och antiinflammatorisk effekt. Det kan irritera slemhinnan i magsäcken och bör inte användas av personer som lider av magsår. Medlet kan även orsaka vissa allergiska besvär. Ibuprofen Till gruppen hör Ipren, Ilbumetin, Alindrin och Duobrus. Ibuprofenläkemedlen tillhör liksom acetylsalicylsyreläkemedlen läkemedelsgruppen NSAID ( nonsteroidal antiflammatory drugs ). Ibuprofen har smärtlindrande, febernedsättande och anti-inflammatorisk effekt och liknande biverkningar som acetylsalicylsyra. Det anses dock något skonsammare mot magen. Fenazon Till gruppen hör Koffazon. Fenazon är en äldre substans som används mindre idag. Den verkar smärtlindrande och febernedsättande och har svag inflammationshämmande effekt. Det bör inte användas av personer med hjärtsvikt eller som har njur- eller leversjukdom. 8

9 7.1.2 RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL NSAID-gruppen Det finns en lång rad receptbelagda läkemedel inom NSAID 1 -gruppen. De har liknande egenskaper som ibuprofen, men har oftast kraftigare verkan och kan även ge upphov till större biverkningar. Exempel är Voltaren, Brufen, Indomee, Ketoprofen, Brexidol, Alganex. Receptbelagda NSAID används framför allt vid smärta som orsakas av inflammatoriska ledsjukdomar och vissa cancersjukdomar. Centralt verkande läkemedel (opioider) Dessa läkemedel verkar främst genom att ha effekt på kroppens egna smärthämmande system i hjärna och ryggmärg. De innehåller kodein, dextropropoxifen, tramadol, morfin eller morfinliknande substanser. De kallas också opioider. Det finns svaga eller starka opioider. De svagare opioiderna har en s k takeffekt. Den innebär att patienten inte upplever ökad smärtlindring när en viss dosgräns passeras. För patienter med mycket starka smärtor, t ex i livets slutskede, gäller det att välja ett preparat som saknar takeffekt så att man inte onödigtvis behöver byta preparat. Opioiderna påverkar de e k opioidreceptorerna i hjärnan och hämmar trafiken av smärtimpulser. Biverkningar kan vara illamående, trög mage, trötthet och yrsel. Det finns också risk att bli beroende av dessa läkemedel, varför det är viktigt att ta dem enligt läkarens anvisningar, för behandling av moderata till svåra opioidkänsliga smärtor. De starka opioiderna skrivs endast ut på särskilda recept ANTIDEPRESSIVA OCH ANTIEPILEPTIKA Smärta är ett vanligt symtom vid depression. Det har visat sig att vissa läkemedel mot depression (s k tricykliska antidepressiva) också har effekt på neurogen smärta. Man tror att de genom att höja halten av bl a serotonin aktiverar smärthämmande mekanismer i ryggmärgen. 1 Nonsteroidal antiflammatory drugs 9

10 Vissa former av nervsmärta kan lindras med mediciner som vanligen används mot epilepsi (karbamezepin, gabapentin). Läkemedlen anses dämpa aktiviteten i de nerver som vidarebefordrar smärtsignaler. 7.2 Annan typ av smärtlindring SJUKGYMNASTIK Träningsprogram för styrka, smidighet och kondition ingår i behandlingen av patienter med långvarig smärta. Träningen är individuell och ska utprovas så att den kan utföras utan att öka smärtan. Massage kan även användas som smärtlindring, särskilt när det gäller ömmande muskler och seninflammationer. Genomblödningen av vävnader ökar och man har också konstaterat en ökad endorfinproduktion under massage AKUPUNKTUR Akupunktur har i över tusen år använts för att lindra smärta i Kina. I Sverige godkändes det av Socialstyrelsen för smärtbehandling Akupunktur anses ha bäst effekt på nociceptiv smärta (vävnadssmärta) AVSLAPPNING OCH HYPNOS Med hjälp av avslappningsteknik och hypnos kan man minska spänningar i kroppen som leder till värk. Motståndskraften mot smärta kan höjas och smärttröskeln bli högre. Metoden används både vid spänningshuvudvärk och långvarig smärta NERVBLOCKAD Neurogena smärtor kan ibland behandlas med nervblockad. En viss nerv bedövas lokalt genom en injektion av ett bedövningsmedel. Metoden kan också användas för att härleda en smärta ELEKTRISK STIMULERING Olika former av elektrisk stimulering kan förstärka kroppens smärthämmande system. TENS (transcutan elektrisk stimulering) används både vid neurogen och nociceptiv smärta. Med hjälp av elektroder som fästs på huden stimuleras huden och underliggande vävnader. Det finns också metoder för att operera in elektroder i ryggkanalen och stimulera ryggmärgen, SCS (spinal cord stimulation). Man kan också stimulera vissa hjärnområden med hjälp av elektroder, DBS (deep brain stimulation). 10

11 7.2.6 PSYKOLOGISK BEHANDLING Psykologiska och pedagogiska behandlingsmetoder används också vid smärtbehandling. Särskilt när man inte kan finna orsaken till smärtan, vid s k idiopatisk smärta försöker man lära patienten att leva med smärtan och att lära känna sig själv och sin kropp. Man kan t ex försöka få patienten att gradvis öka sin aktivitet utan att smärtan förvärras. Genom att fokusera på det positiva man lyckas åstadkomma, försöker man undvika negativa tankar kring smärtan. Dessa metoder kan öka livskvalitén hos patienter med långvarig smärta. 8. Att förebygga smärta Genom att förebygga dålig hälsa kan man i viss mån motverka att smärta uppkommer. Här följer några exempel man bör tänka på: Levnadsvanor För hög konsumtion av alkohol och kaffe och för lite sömn kan leda till huvudvärk. Rökning orsakar försämrad blodcirkulation till bland annat muskler, leder och ledband Fysisk aktivitet Motion och träning förebygger ryggont och att man skadar sig vid t ex tunga lyft och ovana arbetsställningar. Arbetsställning Det är viktigt att man sitter rätt och använder hjälpmedel för t ex tunga lyft och undviker obekväma arbetsställningar. Låt gärna en ergonom gå igenom arbetsplatsen. Bär- och lyftteknik Lyft med hjälp av knän och undvik vridningar. Lyft så nära kroppen som möjligt. Belysning Dålig belysning kan ge huvudvärk. Enformigt arbete Enformiga rörelser vid t ex datorarbete kan ge skador. Variera arbetsställningar och använd hjälpmedel. Ta pauser, gärna med gymnastik. Avslappning Avslappningsövningar kan minska risken för spänningshuvudvärk och värk i nacke och axlar. Synkontroll 11

12 Om man ofta har huvudvärk bör man försäkra sig om att det inte beror på dålig syn. 9. Källor Socialstyrelsen 1994:4 Behandling av långvarig smärta Socialstyrelsen : Smärtbehandling i livets slutskede MFR: Smärta - Aktuell medicinsk forskning 1999 Läkemedelsverket: Behandlingsrekommendationer. Användning av opioider vid långvarig-icke-cancerrelaterad smärta. Svensk rehabilitering nr 4/2000: Nordfors, Lars-Olof: Smärtdiagnos Svensk rehabilitering 2/2000: Arnér, Staffan: Smärta Incitament nr 2/2003: Dahm, Peter: Neuropatisk smärta: Den smärtsamma smärtan Mundipharma: Smärtsymposium 2000, Paineurope Svenska Smärtföreningen Svenska Smärtföreningen är en ideell förening för alla typer av smärta. Föreningen verkar för att uppmärksamma det stora och växande problemet med allt fler långvarigt smärtdrabbade. Svårbotad smärta drabbar såväl barn som vuxna och äldre. Olika former av smärta ingår som en del i de flesta fall av sjukskrivningar och förtidspensioneringar - som under senare tid nått dramatiska ökningstal! På många sätt lever gamla föreställningar om smärta kvar - det är något "man måste stå ut med" - särskilt när man blir äldre. Men med ordentlig smärtanalys, adekvat vård, rätt medicinering, tillräckliga resurser inom vård och forskning och med förbättrad information, kan idag mycket göras för att bota eller lindra de många smärtdrabbades plågor. Smärtvården har tyvärr låg status inom vården och i samhället - det krävs en kraftfull opinion för att ändra detta. Svenska Smärtföreningen har inlett ett omfattande projekt för att, i samarbete med patienter, medlemmar, stödföretag, forskare, kommuner m fl., uppmärksamma detta för samhället oerhört kostsamma och för enskilda förödande problem. Kontakt: Ordförande Raymond Berggren, tfn: Adress: 12

13 Svenska Smärtföreningen Sabbatsbergs sjukhus, Olivercronas väg Stockholm. Telefon E-post: Hemsida: 11. Mundipharma Mundipharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som ingår i den internationella företagsgruppen Mundipharma. Företagsgruppen är privatägd och har över anställda i 15 länder. Mundipharmagruppen är specialiserad på läkemedel för smärtlindring och har forskning och produktionsanläggningar i USA, Storbritannien och Tyskland. 13

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord av Bo Johnels...2 Författarens förord...3 Inledning...5 Smärta i befolkningen...7 Kvinnor och smärta... 7 Män och smärta... 8 Äldre personer och smärta... 9 Smärtans centrala

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Andra hjälpen Komplementär behandling vid neuropatisk smärta.

Andra hjälpen Komplementär behandling vid neuropatisk smärta. Andra hjälpen Komplementär behandling vid neuropatisk smärta. Innehållet är sammanställt under ledning av Héléne Hallström, leg. sjukgymnast vid Multidisciplinärt Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan!

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan! Aktuellt om a k t u ellt o m v e t ensk a p o ch häl sa ma j 20 07 Maj 2007 Vetenskap & hälsa Minska smärtan! Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 SMÄRTA & SMÄRTLINDRING 4TIPS FÖR ETT LIV MED MINDRE SMÄRTA Ben som värker Bensmärta kan vara en allvarlig kärlsjukdom ta

Läs mer

Palliativa rådgivningsteamet

Palliativa rådgivningsteamet 1 Version 3, 2007 Palliativa rådgivningsteamet 2 3 Handbok för anhöriga att vårda svårt sjuka & döende i hemmet 4 Innehåll Förord 6 Att vara anhörig/närstående 7 Att vara anhörig till en demenssjuk 7 Närståendepenning

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar vårdguiden nr 1 2009 För Stockholms län Skratt förlänger livet det är bevisat! Konsten att dricka lagom Bilaga: Alla nya vårdmottagningar Ont När kroppen säger ifrån Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Hur mås det? Information om. Parkinsons sjukdom

Hur mås det? Information om. Parkinsons sjukdom Hur mås det? Information om Parkinsons sjukdom Innehåll PROLOG... 3 BAKOM SKRIFTEN... 4 1. BEGYNNANDE SYMTOM NÅGRA EXEMPEL... 5 2. VAD ÄR PARKINSONS SJUKDOM?... 6 3. REAKTIONER PÅ SJUKDOMSBESKEDET... 7

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer