Informatörsyrket inom läkemedelsindustrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informatörsyrket inom läkemedelsindustrin"

Transkript

1 Informatörsyrket inom läkemedelsindustrin

2 Inledning Läkemedels och specialkemikalieindustrin är en industri som jag ofta sett massmedia och politiker framhäva som allt viktigare för Sverige. Anledningen enligt vad jag läst är att det krävs speciella kompetenser inom den industrin, och att den därför ofta förläggs till i-länder med en mer högutbildad befolkning, och att risken för företagsflytt till låglöneländer därför också är mindre. Bakgrund om valet av bransch att anlysera Innan jag sökte till Textdesign & informationsdesignprogrammet funderade jag faktiskt på att söka till Kemiteknik & läkemedelsdesignprogrammet. Läkemedelsindustrin har därför varit ett område som jag haft ett visst intresse för, som en följd av ett intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Därför bestämde jag mig för att i min branschanalys fokusera på informatörsrollen inom läkemedelsindustrin. Trots allt har jag haft funderingar kring den branschen, eftersom jag misstänker att min erfarenhet av deltagande i läkemedelsstudier och de omkring 30 hp biologi (däribland molekylbiologi) jag läst på högskolenivå borde vara en merit för en informatör hos läkemedelsföretagen. Till en början hade jag ingen specifik inriktning på min branschanalys annat än att den skulle behandla informatörsrollen i läkemedelsindustrin. Men jag fick snart erfara att det inte riktigt var så enkelt som att säga att informationen kom från informatörer inom läkemedelsindustrin. Visserligen innebär förstås informationsarbete att man har en informatörsroll, men verkligheten är att det är helt olika typer av informatörsroller, trots att själva grunden att informera är densamma. Allt detta kommer att framgå senare i denna branschanalys. Syfte Syftet med branschanalysen är att undersöka hur informatörsrollen ser ut inom läkemedelsindustrin, med särskild fokus på eventuella begränsningar som informatörer inom läkemedelsindustrin är hänvisade till, och därmed även vad som skiljer en informatör verksam inom läkemedelsindustrin från informatörer verksamma inom andra branscher. Frågeställningar Vad är informatörernas roll inom läkemedelsindustrin? Vilka begränsningar innebär lagarna som gäller för läkemedelsindustrin för informatörerna? Metod För att ta reda på det som gäller för informatörer verksamma inom läkemedelsindustrin, valde jag att ta en titt på vilka läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige. Därefter använde jag internet för att se ifall jag kunde upptäcka eventuella skillnader och likheter mellan hemsidor för läkemedelsföretag som AstraZeneca, Pfizer, Biovitrum, och Novartis. Jag tittade även på apotekens hemsidor, och ett par hemsidor för sjukhus (Mälarsjukhuset i Eskilstuna och

3 Akademiska sjukhuset i Uppsala). Jag valde sedan att jämföra läkemedelsföretagens hemsidor med hemsidorna för Vårdguiden, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket. Detta var ett led i uppbyggnaden av en slags omvärldsanalys, i enlighet med vad Larsåke Larsson skriver i Tillämpad kommunikationsvetenskap om just omvärldsanalys: omvärldsbevakning eller omvärldsanalys innebär att man söker skapa sig en föreställning om hur omvärlden ser ut och hur den kommer att se ut. (sid. 98). Efter att ha bekantat mig med läkemedelsföretag, valde jag att kontakta Pfizer och AstraZeneca Anledningen till valet av dessa företag, grundar sig i att de är verksamma i Sverige och har svenska hemsidor, samtidigt som de är stora, världsomspännande läkemedelsföretag vilka jag förmodade att i princip alla känner till. Nästa steg var att aktivt ta kontakt med personer som hade erfarenhet av informatörsyrket hos dessa företag. Jag kontaktade därför en informatör på Pfizer, som jag slumpmässigt valde ut genom att gå in på fliken Kontakta oss på Pfizers svenska hemsida. När jag skulle kontakta AstraZeneca, valde jag att ta kontakt med en forskningssjuksköterska med erfarenhet av, och insyn i informatörsrollen hos AstraZeneca. Här är det viktigt att påpeka att hon inte längre jobbade åt AstraZeneca, utan hade slutat där omkring ett halvår tidigare, och numera jobbar hos ett CRO-företag i centrala Stockholm som heter A+Science. Eftersom hon hade erfarenhet av läkemedelsföretaget AstraZeneca samt CRO-företaget A+Science, så fick jag information dels om hur det var att jobba åt ett företag inom läkemedelsindustrin, samt hur det var att jobba åt ett företag som assisterar läkemedelsföretag med kliniska studier, om preparat som ännu inte är godkända som läkemedel av Läkemedelsverket. Efter att ha kontaktat dessa personer ringde jag till personal på Läkemedelsverket och på de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation LIF. Under förloppet som jag beskrivit ovan, skrev jag dessutom ut en mängd texter hämtade från diverse sidor på internet som jag tänkte använda mig av som källor. Däribland vissa lagparagrafer hämtade från riksdagens hemsida. När jag hade tillräckligt mycket information för att ha utvecklat en förståelse för dels läkemedelsindustrin och dels för informatörsrollen inom läkemedelsindustrin, så sorterade jag informationen genom att skriva ihop några huvudpunkter. Därefter påbörjade jag arbetet med att reda ut informationen jag fått, sammanställa den, och att slutligen skriva den här rapporten/branschanalysen. Valet av personer att intervjua baserades på det Bengt Molander skriver i Vetenskapsfilososfi om personer och vetenskaplighet (Sid 36.). Även om Molander inte syftade direkt på informatörer inom läkemedelsindustrin i sin bok, så framhåller han vikten av att fundera kring vilka personer man kontaktar, vilket jag tolkade som ett generellt råd. Avgränsningar Från början var min avsikt att beskriva informatörsrollen inom läkemedelsindustrin, och alla aspekter däromkring, samt skillnaderna mellan informatörsbranschen inom

4 läkemedelsindustrin och sjukvården etc. När jag började göra research om läkemedelsindustrin och om informatörsyrket inom läkemedelsindustrin, så insåg jag emellertid att omfånget för en sådan branschanalys var alldeles för bred. Därför behandlar branschanalysen istället de unika aspekterna med informatörsyrket inom läkemedelsindustrin. Jag har även valt att inte lägga fokus på marknadsföring, eftersom att det visserligen är arbete med information, men av en annan karaktär. I de fall andra ämnen behandlas, är det endast för att styrka påståenden, sätta det i sitt sammanhang, och för att ge en mer gedigen bild av branschen, snarare än att behandla allting på lika villkor, med lika mycket inblickar och fokus. Omvärldsanalys Informatörsyrket inom läkemedelsindustrin kan tyckas omfatta all form av informationsarbete. Men sanningen är att informationsmaterialet har olika karaktär, och att olika områden behandlas av olika slags informatörer (Christina Astrén Eriksson, Pfizer). Man kan lite förenklat dela in informatörsrollen hos läkemedelsföretag i tre huvudsakliga områden: Den ena rollen är den klassiska informatörsrollen. Dessa informatörer skriver pressmeddelanden, har hand om intern information via intranät, och kan jämföras med informatörer som jobbar åt t ex. en kommun eller statlig myndighet eller företag verksamma inom helt andra områden än läkemedelsindustrin. Denna informatörsroll har därmed också en stark public relations-roll. Hos större läkemedelsföretag som Pfizer så finns det informatörer som endast arbetar med text, och grafiska formgivare (inom företaget) som anlitas av skribenterna när behov uppstår. Utrustningen de skrivande informatörerna har består i regel bara av en PC, med Officepaketet. Det finns dock även informatörer som använder sig av Photoshop. Informatörerna samarbetar även med webbyråer för publicering på webben. (Christina Astrén Eriksson, Pfizer). Den andra rollen är den som sköts av marknadsföringsavdelningarna hos läkemedelsföretagen. Av naturliga skäl skiljer marknadsföringens arbete sig åt jämfört med den klassiska informatörsrollen, som denna branschanalys främst behandlar. Den tredje informatörsrollen är lite speciell, och innebär skrivandet av information om läkemedel som syns på läkemedelsförpackningar, följer med som bipacksedlar etc. Detta arbete sköts emellertid inte av informatörer och kommunikatörer som sköter läkemedelsföretagens kontakter med samhället och allmänheten. All läkemedelsinformation som följer med läkemedlen etc. skrivs av farmaceuter. Det är självklart en informatörsroll, men en informatörsroll som kräver en helt annan utbildning för den anställde (dvs. man måste vara utbildad farmaceut). En person verksam inom det området skulle troligtvis inte titulera sig som informatör, utan istället som farmaceut, yrket som personen ifråga utbildat sig till (Christina Astrén Eriksson, Pfizer & Pär Ternell, LIF). Gemensamt för de olika informatörsrollerna inom läkemedelsindustrin är lagar och regleringar informatörerna måste följa. Lagarna och reglerna som ska följas är lagstiftade i Sverige, men

5 härrör ofta även från FN (WHO) eller från EU. De lagar som EU bestämmer gäller dock i praktiken endast ifall de även har infogats i svensk lagstiftning (Pär Ternell, LIF). Många lagar och regleringar för läkemedelsindustrin är därför världsomspännande, eller gemensamma för alla medlemsländer i Europeiska unionen, ofta även för andra europeiska länder som Norge och Schweiz, som inte är medlemmar i EU. På Läkemedelsverkets hemsida står det bland annat följande: Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EUnivå och därmed gemensam för hela EU. Sverige reglerar t.ex. inte läkemedelshanteringen själv utan gör det i samarbete med övriga medlemsstater. Bland annat har EU-direktiv om läkemedel och medicintekniska produkter genomförts i läkemedelslagen om medicintekniska produkter. Reglerna inom läkemedelsindustrin och de lagar som de är tvungna att följa är omfattande. Bland annat finns det tydliga riktlinjer för hur bipacksedlar och information på läkemedelsförpackningar ska vara. Ett exempel på specifika lagar för förpackningar är att märkningen ska vara lätt läsbar, lättförståelig och beständig. Det ställs även som krav att informationen ska vara skriven på svenska. Det innebär emellertid inte att andra språk får förekomma, utan att all information måste finnas även på svenska (www.riksdagen.se/webnav/index.aspx?nid=39bet=1998:941). Samma sak gäller även för bipacksedlar, men styckena i lagen för läkemedelsförpackningar och bipacksedlar är separata, vilket ger en fingervisning om hur pass specifika och omfattande lagarna verkligen är. Traditionella Informatörer och kommunikatörer inom läkemedelsindustrin skriver dock som sagt inte bipacksedlar, det sköts istället av farmaceuter. De ska dessutom granskas och godkännas av Läkemedelsverket innan de används (Christina Astrén Eriksson, Pfizer & Pär Ternell, LIF). Riktigt lika strikt reglerat är inte vanligt informationsarbete inom läkemedelsindustrin. Det viktigaste att hålla i åtanke är dock att det är förbjudet för läkemedelsföretag att göra reklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten. Det innebär inte endast att ett läkemedelsföretag inte får göra reklam för ett visst läkemedel, utan även att en informatör inte får jämföra ett visst läkemedel mot ett annat, eller att överhuvudtaget nämna att ett receptbelagt läkemedel botar eller lindrar en viss sjukdom (Christina Astrén Eriksson, Pfizer). Lagen är väldigt tydlig på denna punkt: Med undantag för kampanjer för vaccination av människor mot infektionssjukdomar är marknadsföring av receptbelagda läkemedel som riktas till allmänheten förbjuden (www.riksdagen.se/webnav/index.aspx?nid=39bet=1998:941). Ett läkemedelsföretag som forskar kring en substans som är tänkt att verka mot tex. blodpropp, får därför inte informera allmänheten om att de håller på att utveckla ett preparat mot blodproppar. Det innebär att information om utvecklingen av läkemedel blir väldigt uddlös,

6 och därför inte särskilt intressant att informera kring, eftersom att man kan förmoda att det inte är särskilt intressant för t ex. en besökare på en hemsida att läsa om att läkemedelsföretaget håller på att forska kring en substans, men inte få veta vad den har för potentiella egenskaper, eller vad för slags sjukdom det är tänkt att användas för (Pär Ternell, LIF). Samtidigt som läkemedelsföretagens möjligheter till information om läkemedel under utveckling är kraftigt begränsade i och med lagstiftning, så är sådan information vanligtvis även sekretessbelagd på grund av företagens egna intressen. Läkemedelsföretagen konkurrerar trots allt med varandra, och det kan vara av väldigt stort intresse för ett läkemedelsföretag, vad ett annat läkemedelsföretag forskar kring. Vissa läkemedel blir storsäljare, och att hinna först ut på marknaden med ett nytt läkemedel kan innebära stora ekonomiska vinster. Därför är informationen om läkemedel under utveckling ofta hemlig, och intresset av att informera om det till allmänheten (t ex. via massmedia) måste avvägas mot nyttan av informationen, kontra den eventuella skadan sådan information kan ha för företaget. Trots allt så skulle konkurrerande läkemedelsföretag knappast undgå att ta del av informationen (Andreas Hjort, Läkemedelsverket). Intressant är att det finns en särskild lagparagraf angående information om godkända läkemedel. Paragrafen (21 c) lyder: Den som har fått ett läkemedel godkänt skall ha en funktion med vetenskaplig kompetens som övervakar informationen om läkemedlet (www.riksdagen.se/webnav/index.aspx? nid=39bet=1998:941). I princip innebär paragrafen att vanliga informatörer inte har möjlighet att skriva informationsinnehållet i bipacksedlar och på läkemedelsförpackningar, utan att de som skriver den informationen måste ha vetenskaplig kompetens dvs. ha en viss utbildning. Det i sig är en tydlig begränsning av informatörernas roll inom läkemedelsindustrin, eftersom det ställs särskilda krav på specifik läkemedelsinformation. Det samma gäller emellertid inte för allmän information, kring företagen etc. och därför finns det ändå ett behov av vanliga informatörer hos läkemedelsföretagen. Det finns en särskild branschorganisation för forskande läkemedelsföretag som övervakar etiska aspekter inom industrin, och det gäller även för läkemedelsinformation. Företag som fått sin information godkänd av branschorganisationen LIF (branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag) har rätt att använda sig av en kvalitetssämpel på sitt informationsmaterial. För internet finns det också kvalitetsmärkning, där det delas upp i kategorierna Kvalitetsmärkt webbsida och Förhandsgodkänd webbsida, där den förstnämnda är den kvalitetsstämpel som det ställs högre krav på. Förhandsgodkänd innebär att sidan är godkänd på förhand, det eventuella kvalitetsgodkännandet kommer då senare. Det finns en liknande branschorganisation för små innovativa läkemedelsföretag (Pär Ternell, LIF). I branschorganisationens regelverk går det bland annat att finna denna passage angående läkemedelsinformation:

7 Läkemedelsinformation får inte innehålla framställning i ord eller bild som är ägnad att uppfattas som kränkande för annat läkemedelsföretag eller läkemedelsindustrin, får ej heller innehålla framställning ägnad att uppfattas som misskrediterande för eller ägnad att dra löje över annat läkemedel, och skall vara av sådan natur att den respekterar den speciella ställning läkemedel har samt mottagarens yrkesmässiga förutsättningar. Informationen till allmänheten är emellertid en sak. Information riktad till sjukvårdspersonal är desto friare, och informatörer får t ex. informera en läkare om ett visst preparat som läkemedelsföretaget rekommenderar vid behandling av olika sjukdomar. Men det förutsätter att läkemedlet först har blivit godkänt av Läkemedelsverket. Här träder även två definitiva och oundvikliga målgrupper fram för informatörerna inom läkemedelsindustrin, nämligen allmänheten, och sjukvårdspersonalen. Unikt för läkemedelsindustrins informationsarbete är att dessa målgrupper är definierade i svensk lag, och därför är det i princip helt omöjligt att undvika målgruppsanpassning i informationsarbetet (Christina Astrén Eriksson, Pfizer). Ett exempel på mer eller mindre automatiskt målgruppstänkande återfinns i bransorganisationen LIFs etiska regelverk: Läkemedelsinformation skall vara selektiv och bör riktas endast till mottagare som kan antas ha behov eller intresse av informationen ifråga, såvida inte annat följer av de etiska överenskommelser som berörda branschföreningar för läkemedeldsföretag har ingått. Ett undantag i marknadsföringslagen är vaccin, som läkemedelsföretag i vissa fall inte endast får informera kring, utan dessutom marknadsföra. Detta gäller vaccin mot infektionssjukdomar så som influensavaccin eller vaccin mot bältros (Christina Astrén Eriksson, Pfizer& Maria Nilsson, AstraZeneca/A+Science). Läkemedel som inte är receptbelagda omfattas inte av dessa restriktioner, och läkemedelsföretagen får bedriva marknadsföring av dem. Det gäller även för så kallade naturläkemedel. Exempel på vanliga receptfria läkemedel är Alvedon, Ipren och Noskapin. Reklamen för Ipren är förmodligen känd hos de flesta svenskar, eftersom en maskotfigur har förknippats med Iprenreklam i minst 10 års tid (Maria Nilsson, AstraZeneca/A+Science). Ifall ett läkemedelsföretag vill försöka få ut ett budskap om forskning kring en substans som är tänkt att bli ett läkemedel mot en viss sjukdom, så kan de däremot skicka ut ett pressmeddelande. Läkemedelsföretagen får således informera journalister, men inte på egen hand direkt till allmänheten. Därför är det fritt för en dagstidning eller en populärvetenskplig tidskrift som tex. Illustrerad vetenskap att skriva en artikel kring behandlingsmetoder mot tex. HIV som håller på att utvecklas av ett läkemedelsföretag. Det innebär att ett läkemedelsföretag har möjlighet att skicka ut ett pressmeddelande (om specifik läkemedelsforskning) till massmedia, men de får däremot inte publicera pressmeddelandet själva, på sin hemsida. Det innebär att lagen om yttrandefrihet och meddelarskydd går före lagen om marknadsföring av läkemedel, vad gäller pressmeddelanden (Pär Ternell, LIF).

8 Bakgrunden läkemedelsindustrins informatörer har, tycks vara blandad. Gemensamt för dem är dock att de ofta har arbetat inom informations och kommunikationsbranschen en längre tid. Det tycks annars inte finnas några särskilda krav om informationsutbildning. På t ex. Pfizer så beskrev Christina Astrén Eriksson sin egen bakgrund som journalist, och hänvisade till sina kollegor som personer med olika bakgrund, där någon hade ett förflutet som sjuksköterska, och ett par andra hade en utbildning inom Media och kommunikation bakom sig. Meriter för branschen tycks därför vara arbetslivserfarenhet i kombination med erfarenhet inom informationsyrket sedan tidigare.utöver det värderas all form av utbildning som kan vara av hjälp för yrket. Kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena är meriterande, eftersom läkemedelsutveckling och förståelse samt informativt arbete kring det kan kräva viss förförståelse. Samtidigt verkar det inte vara särskilt vanligt att informatörer inom läkemedelsindustrin har både en utbildning inom naturvetenskapliga ämnen i kombination med utbildning inom informationsdesign och /eller kommunikation. Vissa företag tar inte emot praktikanter i Sverige, däribland Novartis och Pfizer. AstraZeneca däremot tar gärna emot praktikanter, men de får då registrera sin profil på företagets hemsida, och ansöka om lediga praktikantplatser när de publiceras. Därför är praktik en merit, men förmodligen mer av en merit hos vissa företag än andra. Anställningsformerna tycks vara fast anställning för informatörer. Åtminstone tycks det vara fast anställning för informatörer hos Pfizer och AstraZeneca. Informationsyrket är lite mer speciellt. I t ex. pillerfabrikerna däremot så är det vanligt med inhyrd personal från bemanningsföretag, som sköter maskinerna. Kontakter Som nämnts redan i inledningen till denna branschanalys så kontaktade jag olika företag, samt myndighet och organisation. Personerna jag kontaktade var: Christina Astrén Eriksson, informatör och kommunikatör hos Pfizer. Maria Nilsson, forskningssjuksköterska hos A+Science, och tidigare flerårigt anställd hos AstraZeneca. Pär Ternell, Compliance officer hos LIF, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag. Andreas Hjort, på avdelningen för läkemedelsinformation på Läkemedelsverket. Utöver dessa personer hade jag varierande grad av kontakt med Hanna Millborn och Karin Riddarstråle hos Läkemedelsverket, men informationen jag fick av dem var på det stora hela obetydlig vad gäller denna branschanalys, och samtalen (snarare än intervjuer) med dem är inte att betrakta som källor. På sin höjd bidrog telefonsamtalen med dessa personer till att ge viss förförståelse. Absolut störst betydelse för branschanalysen var telefonintervjuerna med Per Ternell, samt med Christina Astrén Eriksson, och Maria Nilsson.

9 Sammanfattning Informatörsyrket inom läkemedelsindustrin som vore en möjlig bransch för Textdesignstudenter på skiljer sig från annan informationsverksamhet inom läkemedelsföretagen. Samtidigt har allt informationsarbete inom läkemedelsindustrin gemensamt att det faller inom vissa, ibland väldigt snäva ramar som lagstiftning kring läkemedelsindustrin har medfört. Kraven som lagstiftningen ställer på läkemedelsinformation gör branschen ganska speciell, och informatörsyrket inom läkemedelsindustrin kan sägas vara mindre fritt och mer begränsat än vad informationsverksamhet inom andra branscher är. Samtidigt är informatörsyrket på många sätt likartat, och det som gör läkemedelsbranschen speciell är helt enkelt att informatörer i sitt arbete måste lära sig att anpassa sig efter alla lagar och riktlinjer, samt att informationen de producerar i princip alltid granskas av personer med kompetens inom området, innan det publiceras. Bakgrunden som informatörer inom läkemedelsindustrin verkar inte vara särskilt speciell, utan det är snarare något förvånande att så många informatörer inte egentligen har någon slags informationsutbildning bakom sig. Möjligheterna för en person med en utbildning inom tex. Textdesign och informationsdesign att få anställning som informatör inom läkemedelsföretag borde därför vara förhållandevis goda. Andelen läkemedelsföretag verksamma i Sverige och i synnerhet inom Mälardalen är förhållandevis stort, och Sverige är ett land som har en jämförelsevis lång tradition av denna, något specialiserade industri. Synnerligen intressant är det dessutom, att det finns vissa möjligheter att kringgå lagarna som reglerar information och marknadsföring av läkemedel i Sverige, genom att använda sig av metoden att skriva pressmeddelanden, eftersom lagen om yttrandefrihet går före lagen som reglerar marknadsföringen. Det innebär i slutändan, att ett företag som har intresse av att få fram information om sin verksamhet till allmänheten, skulle kunna dra ganska stora fördelar av att ha i sin informationsavdelning, anställd personal som är goda och vana skribenter, som anpassar sin information för att i största möjliga mån väcka nyhetsintresse. Det väcker vissa tankar kring vad Larsåke Larsson skriver i Tillämpad kommunikationsvetenskap om relationen med journalister (sid. 276 & 277). Hur är journalister att betrakta i ett fall där de är oumbärliga för att nå ut med information? Det handlar ju trots allt sett främst ur ett marknadsföringsperspektiv nödvändigt att ha en god kontakt med journalister, vilket kanske inte är lika viktigt inom andra branscher, där det står branschen mer fritt att föra fram information genom vilka kanaler informatörerna själva bestämmer.

10 Källor: Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, tredje upplagan, Studentlitteratur Molander, Bengt, Vetenskapsfilosfi En bok om vetenskapen och den vetenskapliga människan, Thales, andra upplagan, sjätte tryckningen, Stockholm Telefonintervjuer: Eriksson, Astrén, Christina, Pfizer, Hjort, Andreas, Läkemedelsverket, Nilsson, Maria, A+Science, Ternell, Pär, LIF, Internetkällor:

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör Bengt Persson, farmaceutisk utredare SFNM:s vårmöte 2013-05-16, Kalmar 1 En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Att utforma en annons enligt Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk, LER

Att utforma en annons enligt Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk, LER Reviderad februari 2014 Att utforma en annons enligt Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk, LER Bifogade lathund bör kunna hjälpa dig att på ett enklare sätt ta hänsyn till de viktigaste artiklarna i Läkemedelsbranschens

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

Läkemedelsbranschens etiska regelverk

Läkemedelsbranschens etiska regelverk Läkemedelsbranschens etiska regelverk Senast reviderad 16 april 2012, gäller fr.o.m. 1 september 2012. 2 INNEHÅLL Läkemedelsbranschens etiska regelverk 7 Bakgrund och syfte 7 Kapitel I Regler för läkemedelsinformation

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Dessa regler och anvisningar riktar sig i första hand till ledamöter i Läkemedelskommittén i Värmland (LKV) och dess terapigrupper.

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Chefens nya uppgift - att mobilisera gruppens kunskap nummer 3/2012 årgång 15

Chefens nya uppgift - att mobilisera gruppens kunskap nummer 3/2012 årgång 15 277 mm 297 mm 303 mm Alla ledningsgrupper kan bli effektivare Det är kvinnor som tar besluten i hälsosammanhang Svensk läkemedelsindustri 2012 branschen och allmänheten tycker till Chefens nya uppgift

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Läkemedelsbranschens etiska regelverk

Läkemedelsbranschens etiska regelverk Läkemedelsbranschens etiska regelverk Senaste reviderad 6 maj 2013, gäller fr.o.m. 1 juli 2013 2 INNEHÅLL Läkemedelsbranschens etiska regelverk 8 Bakgrund och syfte 8 KAPITEL I Regler för läkemedelsinformation

Läs mer

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN Läkemedelsindustrin i Sverige har samlats i ett gemensamt bolag LFF Service AB. Detta bolag äger i sin tur Svenska Läkemedelsförsäkringen

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Läkemedelsbranschens etiska regelverk

Läkemedelsbranschens etiska regelverk Läkemedelsbranschens etiska regelverk Senast reviderad 12 maj 2011, gäller fr.o.m. 1 juli 2011. Korrigering stadgarna IGM/NBL 26 januari 2011. 2 INNEHÅLL Läkemedelsbranschens etiska regelverk 7 Bakgrund

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01. Nikotinläkemedel i handeln 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-01 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nikotinläkemedel i handeln Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Läkemedelsbranschens etiska regelverk

Läkemedelsbranschens etiska regelverk Läkemedelsbranschens etiska regelverk Senaste revidering 29 maj 2009, gäller fr o m 1 juli 2009. 2 INNEHÅLL Läkemedelsbranschens etiska regelverk 7 Bakgrund och syfte 7 Kapitel I Regler för läkemedelsinformation

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSFORMER MELLAN LÄKEMEDELSBRANSCHEN OCH MEDARBETARE PÅ APOTEK

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSFORMER MELLAN LÄKEMEDELSBRANSCHEN OCH MEDARBETARE PÅ APOTEK Mellan Läkemedelsindustriföreningens Service AB, org.nr 556170-1268, Föreningen för generiska läkemedel FGL, org.nr 802401-5292, Läkemedelshandlarna, org.nr 802408-0379, Föreningen Svensk Egenvård, org.nr

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Transparency - branschperspektivet. Anita Finne Grahnén

Transparency - branschperspektivet. Anita Finne Grahnén Transparency - branschperspektivet Anita Finne Grahnén Transparency Efpia- PhRMA principer för ansvarsfull öppenhet Förslag från EMA Efpias synpunkter Disclosure code 2 1 Efpia PhRMA - principer för ansvarsfull

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för information i Västra Götalandsregionens väntrum och andra lokaler För många är väntrummen i hälso- och sjukvården eller tandvården den första kontakten

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

naturläkemedel Läkemedel från naturen

naturläkemedel Läkemedel från naturen naturläkemedel Läkemedel från naturen Bluff eller v 12 NATURVETARE NR1 2009 etenskap? AV lars-erik liljebäck kan vi lita på naturläkemedel? NR1 2009 NATURVETARE 13 naturläkemedel Oseriösa företag inom

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM)

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) Beslut i anmälningsärende Dnr. W482/02 2003-01-26 Ärende Schering Nordiska AB./. Biogen AB angående marknadsföring av Avonex i patientskrift. Avonex är ett interferon beta-1a preparat för behandling av

Läs mer

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen il l i Direktiv 2010/84/EU och EU-Förordning 1235/2010 Annika Wennberg Christer Backman Koordinator EU-Koordinator Vetenskaplig och Regulatorisk Strategi

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen Bengt Petersson Föredragningen Del 1, allmänt om läkemedelsområdet Del 2, Uppföljningen av

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland Landstingsdirektörens stab Hälsovalsstaben H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Magnus Henriksson 2014-10-01 LS-LED14-068 Riktlinjer för information och marknadsföring inom Hälsoval Sörmland

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun

Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun 1 (12) 2010-03-18 Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun Kommunledningskontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

LÄKEMEDELSBRANSCHENS ETISKA REGELVERK

LÄKEMEDELSBRANSCHENS ETISKA REGELVERK LÄKEMEDELSBRANSCHENS ETISKA REGELVERK Senast reviderad 29 nov 2013, gäller fr.o.m. 1 jan 2014 Läkemedelsbranschens etiska regelverk Bakgrund och syfte Regler för läkemedelsinformation har sedan det ursprungligen

Läs mer

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln?

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Matilda Holst, LIF 2015-06-02 (Receptfritt en klass för sig) ARI historik LIF bildade Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar 1978

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer