Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde"

Transkript

1 Akutmedicin Provmoment: Tentamen B:1 Ladokkod: 62KA01 Tentamen ges för: Fristående 12 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 2,5 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel! Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: 76 poäng Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Allmänna anvisningar: Besvara frågorna och Sätt en ring runt Ditt svarsalternativ på svarsblanketten! OBS endast ETT rätt svar! Nästkommande tentamenstillfälle: Rättningstiden är i normalfall tre veckor. Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Lena Hedegärd Telefonnummer:

2 Akut organsvikt i mag- tarmkanalen (10p) 1. CT undersökning vid akuta buktillstånd har blivit mycket använd under senare år. Följande gäller; A. CT undersökning kan inte ersätta analyserande värdering av anamnes och kliniskt status B. En patient kan mycket väl efter värdering och bedömning skickas hem utan obligatorisk CT C. En större andel patienter som sänds för akut buk CT bör generellt även göra undersökning med i.v. kontrast än vad som är fallet idag D. Alla a-c 2. Smärtanalys vid akut buk värderar bl.a. hastighet och intensitet vid insjuknandet. Redan denna analys kan dirigera fortsatta utredningen mot lämplig diagnostisk grupp. Kombinera symtomdebutens karaktär med diagnosgrupp. Diagnosgrupper; I) Appendicit, cholecystit II) Ulcusperforation, kärlkatastrof III) Pancreatit IV) Tumör, kronisk inflammation Symtomkaraktär 1) Blixtakut 2) Akut 3) Timma,dag(ar) 4) så småningom Svar; A. I-3, II-1, III-2, IV-4 B. I-2, II-1, III-3, IV-4 C. I-3, II-1, III-4, IV-2 D. I-3, II-2, III-1, IV-4 1

3 3. En äldre kvinna med känd obstipationsbenägenhet. Nu tunna tarmtömningar och visar sig har ett stort fecalom. Klagar över spänningskänsla i bukens nedre delar. Vilken lämplig åtgärd/kontroll utöver fecalomevakuering bör göras? A. Beställa gyn-konsult B. Göra bladderscan C. Beställa CT-Bös D. Beställa ultraljud buk 4. Fenomenet smärtvandring vid akut buksjukdom förklaras av / beror på att; A. Patientens upplevelse av hur peritoniten breder ut sig i bukhålan B. När en initial, diffus, central smärta ersätts av en lokaliserad, ytlig smärta i bukväggen C. Smärtutstrålning mot ljumsken vid njurstenssmärta D. När den inledande smärtfasen vid akut tarmischemi övergår i den latenta fasen 5. Inom loppet av en vecka är du med om att bedöma 2 äldre patienter med nära nog identiskt uppdriven buk och upphävd gas-faecesavgång. Den ena patienten (A) har påtaglig ömhet i hö fossa medan den andra patienten (B) har haft upprepade småkräkningar sista dagarna. Båda genomgår akut CT -buköversikt efter sedvanlig anamnesupptagning och fysikalisk undersökning. I båda fall fynd av tumörmisstänkt förträngning i vänstercolon. Patienten utan kräkningar (A) visar sig ha caecum dilaterad till 12 cm. Patienten med upprepade kräkningar (B) har ett caecalmått på 8 cm och rejält gas-vätskefyllda tunntarmar. Vilket av följande alternativ gäller? A. Pat A kräver akut kirurgisk handläggning B. Pat B kräver akut kirurgisk handläggning C. Båda kan handläggas på vanlig dagtid D. Pat A har störst sannolikhet för dehydrering och elektrolytrubbningar 2

4 6. Akut svår pancreatit är speciellt fruktad, då den kan leda till: A. Snabb utveckling av SIRS---MODS B. Abscessutveckling i nekrotisk pancreasvävnad C. Kronisk diarré efter utläkning D. Diabetes efter utläkning 7. En 42-årig man söker akut med sista tiden ökande anal smärta och enstaka gånger blödningar. Smärtan är så uttalad att det ej går att genomföra adekvat undersökning. Hb, CRP normala, ingen feber. Du är förvånad över att läkaren ställer diagnosen akut fissur, ordinerar smärtstillande gel och ger patienten besked om att söka sin vårdcentral om ej bättring inom 14 dagar. Detta förvånar Dig första hand därför att... A. Kan vara inklämd haemorrhoid som kräver annan behandling B. Kan visserligen var anal fissur, men annan behandling krävs C. Kan vara djupt belägen abscess D. Kan vara malignitet i analöppningen som kräver snar, planerad diagnostisk undersökning i narkos eller annan analgesi 8. Rangordna i fallande allvarsgrad I) Patient som återfallit i alkoholmissbruk. Buksmärta och uttalade kräkningar sista dygnet. Söker orolig då han nu även sett strimformig blödning II) Hjärtsjuk patient. Medicinerar med Trombyl och Brilique. Melena sista dagarna. Hb 86. Pulsfrekv 76. III) Hjärtsjuk patient. Medicinerar med Trombyl och Brilique. Akut haematemes. Redan kräkt 2 ggr. Pulsfrekvens 94. Hb 121 IV) Åldrad men med svår höftarthros. Medicinerar med NSAID. Massiv haematemes. Cirk. Instabil. Prechock. A. IV,III,II,I B. III,IV,II,I C. III,II,IV,I D. IV,I,III,II 3

5 9. En kvinna har ätit smörgåstårta på kvällen. Kommer akut sedan hon blivit dålig med hög feber, frossa och kräkning. Tror själv på matförgiftning. Det blir också den preliminära bedömningen på akutmottagningen. Temp 39.3, Akuta labdata med svar efter en timma visa s-bilirubin 45, LPK Diagnosförslag och åtgärd; A. Matförgiftning med sidoordnad leverreaktion B. Har ej med matförgiftning att göra. C. Cholangit? Omedelbart sepsishandläggning D. Sepsis? Lägga in för observation över natten. 10. Akut svår epigastriell (bukens övre delar) smärta och allmänpåverkan hos en äldre patient, men med blankt bukstatus skall leda tanken till: A. Diafragmal hjärtinfarkt B. Mesenterialkärlsocclusion C. Strangulationsileus D. Samtliga a-c måste övervägas 4

6 Akutmedicinska tillstånd inom gynekologi o obstetrik (10p) 11. Vilket av följande symtomalternativ hos kvinna i fertil ålder, ger inte misstanke om cystruptur? A. Relativt plötslig debut av nedre buksmärtor B. Feber och CRP-stegring C. Hastigt uppkommen nedre buksmärta hos kvinna med spiral D. Nedre buksmärta följd av ömhet i buken 12. En ung kvinna inkommer med ambulans pga svåra buksmärtor. Hon är cirkulatoriskt påverkad. Vilket av nedanstående alternativ kan vara den mest akuta och potentiellt livshotande orsaken till hennes tillstånd? A. Corpus luteumcysta B. Ovarialtorsion C. Salpingit D. Rupturerad extrauteringraviditet 13. Vilken av följande patienter har störst risk för pre-eklampsi? A. Frisk förstföderska som väntar ett barn B. Frist förstföderska som väntar tvillingar C. Förstföderska med typ 1-diabetes sedan tidig barndom D. Omföderska som hade en okomplicerad första graviditet 14. Vilka av nedanstående sjukdomar innebär inte en riskökning för preeklampsi? A. Epilepsi B. Hypertoni C. Diabetes D. Obesitas 5

7 15. Värdera följande påståenden om ovarialtorsion, och markera rätt alternativ. A. Rökning är en riskfaktor B. Patienten är sällan kraftigt smärtpåverkad C. Patienten bör opereras inom några tim, pga risk för att ovariet går i nekros D. Sammanväxningar i buken är en riskfaktor 16. Vilken av nedanstående patienter är det sannolikast att hennes symtom beror på endometrit? A. 30-årig kvinna med temp 38 och nedre buksmärtor med debut 2 dagar efter skrapning B. 20-årig kvinna med illaluktande flytningar och molvärk nertill i buken av och till sedan två veckor C. 40-årig kvinna med intervallsmärtor i hela buken sedan ½ dygn D. 70-årig kvinna med nedre buksmärtor sedan en dryg vecka och nu temp En kvinna har fött barn i ambulansen på väg in till sjukhuset; ambulansen är framme om 5-10 minuter. Placenta har ej avgått. Kvinnan får nu en riklig vaginal blödning. Tre av nedanstående åtgärder är tänkbara medan en av dem inte hjälper vilken? A. Massera livmodern genom bukväggen samtidigt med ett lätt-måttligt drag i navelsträngen. B. Komprimera aorta mot ryggraden genom kraftigt tryck i höjd med naveln. C. Ge inj. Cyklokapron 1 g i.v. D. Lägg patienten i vänster sidoläge. 6

8 18. En kvinna med två tidigare normala fullgångna graviditeter är nu gravid för tredje gången och är i v 8. Hon ringer till sjukvårdsupplysningen kl 21 och berättar att hon under dagen haft en sparsam vaginal blödning, och nu på kvällen har det tillkommit lättare mensvärk. Hon är orolig för missfall. Vilken rådgivning bör hon få? A. Åk till AVC redan ikväll, för att utesluta utomkvedshavandeskap - X B. Det kan vara missfall på gång, men eftersom symtomen är så pass lindriga kan du avvakta och kontakta gyn.mottagningen på dagtid. Det går ändå inte att förhindra, om det skulle vara ett begynnande missfall. C. Ta 2 Alvedon och vila mycket så minskar du risken för missfall D. Kom snarast för undersökning, så kan man kanske rädda graviditeten 19. Vilket påstående om ablatio placenta är riktigt? A. Orsakar mycket sällan riklig blödning B. Är farligare för kvinnan än för barnet C. Symtomen är oftast smärtor, spänd livmoder och vaginal blödning D. Ingen upprepningsrisk vid ny graviditet 20. Vilken av följande graviditetskomplikationer innebär inte någon risk för fostret? A. Acute Fatty Liver of Pregnancy B. Preeklampsi C. Appendicit D. Foglossning 7

9 Akuta förgiftningar (10p) 21. Vilket av nedanstående alternativ beträffande vattenpiprökning är felaktigt? A. Kan ge allvarlig kolmonoxidförgiftning B. Vattnet renar röken och gör den tämligen ofarlig C. Tobaken som används är oftast smaksatt med fruktaromater som äpple eller andra smakämnen som kanel eller salmiak D. Företeelsen är en flera hundra år gammal tradition i Mellanöstern 22. Vilket av följande prover brukar man inte beställa vid akut förgiftning? A. Syra-basstatus (blodgaser) B. S-etanol C. Bensodiazepiner i serum D. S-paracetamol 23. Vilket av följande alternativ utlöser inte ett sympatomimetiskt syndrom (toxidrom)? A. Kokain B. Amfetaminer C. Morfin D. Alkoholabsinens 24. Vilken av följande förgiftningar saknar specifik antidot? A. Sobril (bensodoazepin) B. Klorokinfosfat C. OxyContin (opioid) D. Cyanid 8

10 25. Vilket av följande alternativ är felaktigt beträffande spice? A. Har sålts via internet åtminstone sedan 2006 B. Först i slutet av 2008 stod det klart att de psykoaktiva effekterna hos örtblandningarna beror på en tillsats av syntetiska cannabisliknande ämnen C. Mycket lite är känt om metabolism och toxikologi D. Man kan utgå från att riskerna är jämförbara med dem man ser efter intag av THC (viktigaste substansen i naturlig cannabis) 26. Hypertermi med kroppstemperatur > 39 grader är relativt vanligt efter intag av vissa droger. Vilket av nedanstående alternativ förknippas inte med hypertermi? A. Ecstasy B. GHB C. Amfetamin D. Kokain 27. Vilket av följande påståenden om paracetamol är felaktigt? A. Förgiftning kan uppkomma redan efter en dubblering av den högsta rekommenderade dygnsdosen B. Initiala symtom på förgiftning saknas ofta varför den som överdoserat inte sällan kommer för sent för att en effektiv behandling ska vara möjlig C. Svår förgiftning medför medvetandesänkning D. Utan sjukvårdens behandlingsinsatser skulle antalet personer med leverskador orsakade av paracetamol bli oacceptabelt 28. Genom att tillföra en fettemulsion (t ex Intralipid) som intravenös infusion kan man genom en snabb omfördelning radikalt minska toxiciteten hos fettlösliga substanser som vid en överdos ger allvarliga kardiella och/eller centralnervösa symtom. Teoretiskt är fettemulsion tänkbar vid alla nedanstående förgiftningar men metoden är etablerad behandling endast för en. Vilken? A. Lamotrigin (antiepileptikum) B. Karbamazepin (antiepileptikum) C. Bupivakain (lokalanestestikum) D. Quetiapin (antipsykotikum) 9

11 29. Bensodiazepiner (t ex diazepam) rekommenderas allt oftare vid svåra förgiftningar. Vid vilket av följande alternativ är sådan behandling inte aktuell? A. Amfetamin B. Klorokinfosfat C. Cyanid D. Kokain 30. En 23-årig frisk man utan missbruksproblem inkommer till akutmottagningen genom en grannes försorg efter att ha intagit 20 tabletter. Vilket av nedanstående alternativ innebär den i särklass största risken (inget alternativ är riskfritt)? A. Sobril (oxazepam 10 mg) B. Korokinfosfat 250 mg C. Alvedon (paracetamol) 500 mg D. Ipren (ibuprofen) 400 mg 10

12 Rörelseapparaten traumatologi (10p) 31. Vilken metod är lämpligast för undersökning av distal cirkulation i en skadad extremitet på trauma- scenen? A. Inspektion av färg och palpation av pulser B. Doppler C. Pulsoximetri D. Angiografi 32. Anledning(ar) till att en öppen fraktur måste opereras så fort som möjligt inkluderar A. Risk för osteit B. Risk för mjukdelsinfektioner C. Risk för förkortning D. A och B 33. Vad är det väsentliga skillnaden mellan en öppen och en sluten femurfraktur? A. Distalstatus B. Risk för komplikationer C. Mindre blödningsrisk vid öppna frakturer D. Immobiliseringsmetoden 34. I vilken situation är det obligatoriskt att reponera en dislocerad fotledsfraktur akut på skadeplatsen? A. Påverkad distalstatus B. Kraftig smärta C. Lång transporttid D. Äldre/ yngre patient 11

13 35. Hur stor är risken för ortopediska skador i samband med stort trauma? A. Större än 75 % B. Mellan % C. Mellan % D. Mindre än 25 % 36. Vilket av följande påståenden är mest korrekt? Suprakondylär humerusfraktur hos barn är ett riktigt ortopedisk emergency (akut fall) eftersom A. tillståndet kan påverka neurologi och cirkulationen i armbågen och armen men inte tillväxten i armbågen. B. tillståndet kan påverka både neurologi och cirkulationen i armbågen och armen. C. tillståndet kan påverka tillväxt i armbågen med felställningar som följd. D. Både B och C 37. Du är ansvarig för triage på akutintaget. En patient har inkomit med ambulans efter MC-olycka. Han är vaken och har en tydlig felställning i femur, dock ingen sårbildning eller blödning. Vad är det första Du gör? A. Förbereder för trauma-ct B. Sätter 2 grova iv-nålar och börjar med Ringer-Acetat infusion (1 liter per iv-nål) C. Tar en Hare-splint och splintar frakturen D. Pratar med patienten 38. Vilket påstående är rätt om bäckenfrakturer i Sverige? A. Alla bäckenfrakturer behöver behandlas med bäckengördel. B. De flesta bäckenfrakturer är av osteoporotisk typ. C. C:a 25% måste opereras. D. De flesta brukar ge livsfarliga blödningar. 12

14 39. Patologiska frakturer kan förorsakas från alla nedanstående förutom A. Anemi B. Osteoporos C. Cortisonbehandling D. Strålbehandling 40. Vilken grad av Gustillo-Anderson klassifikation beskriver bäst en öppen underbensfraktur med sår i frakturnivån som är 3 cm långt med normal cirkulation distalt? A. Grad I B. Grad III A C. Grad III C D. Grad II 13

15 Huvudets traumatologi (10p) 41. Vilket påstående om ICP (intrakraniella trycket) är inte sant: A. Som enhet används mmhg B. Ett kvarstående ICP > 25 är patologiskt C. Minskar hos en frisk person tex i samband med att man hostar eller krystar D. Med hjälp av ICP och blodtryck kan man räkna ut det cerebrala perfusionstrycket 42. En patient med skallskada som är okontaktbar vid neurologisk undersökning och som vid smärtstimulering drar sig undan från smärtan är: A. RLS 1 B. RLS 2 C. RLS 5 D. RLS Sedering (nedsövning) minskar hjärnans syrgasbehov genom att: A. Sänka blodtrycket B. Öka det cerebrala flodflödet C. Sänka CPP D. Hjärnans ämnesomsättning (metabolism) minskar 44. Vad är sant avseende epiduralhematom: A. Är lokaliserad mellan duran och skallbenet B. Är lokaliserad mellan duran och arachnoidean C. Är lokaliserad mellan arachnoidean och pia mater D. Är vanligast hos äldre personer 14

16 45. Att sedera en patient med skallskada leder till minskat intrakraniellt tryck pga? A. Hjärncellernas volym minskar vilket leder till trycksänkning intrakraniellt B. Mängden koldioxid ökar i blodet vilket minskar intrakraniella blodvolymen pga kärlkonstriktion C. Hjärnans syrgasbehov minskar och därmed intrakraniella blodflödet D. Blodtrycket höjs vilket i sin tur sänker intrakraniell trycket 46. Hos en patient med en hjärnblödning kan man vinna tid genom att hyperventilera. Tanken bakom detta är: A. Man ökar syrgassaturationen i blodet och därmed klarar hjärnan det höga intrakraniella trycket. B. Man andas ut koldioxid, ph-värdet i blodet går då upp, hjärnans kärl drar ihop sig och intrakraniella trycket sänks. C. Koldioxid ansamlas i blodet och ph-värdet sjunker då, hjärnans kärl drar ihop sig och intrakraniella trycket sänks. D. Det venösa avflödet förbättras så att intrakraniella blodvolymen minskar och det intrakraniella trycket minskar. 47. Vilket av följande alternativ är inte önskvärt hos en patient med hjärnödem? A. Normoventilation B. Negativ vätskebalans C. Lågt S-albumin D. Högt S-Na 48. Vilken undersökning lämpar sig bäst för att påvisa s.k DAI (diffuse Axonal Injury)? A. Slätröntgen av skallen B. MR (magnetkameraundersökning) C. CT (datortomografi/skiktröntgen) D. EEG (elekroencefalografi) 15

17 49. Vid en inklämning beror den dilaterade pupillen på: A. En blödning trycker på hjärnbarken så att den slutar fungera B. Det höga trycket hindrar blodet att nå hjärnan C. N. oculomotorius funktion störs. D. Hjärnstammens RAS kläms mot den del av dura mater (hårda hjärnhinnan) som kallas tentorieslitsen 50. Var anatomiskt är ett subduralhematom lokaliserat? A. Mellan skallbenet och dura mater (hårda hjärnhinnan) B. Mellan dura mater och arachnoidean (spindelvävshinnan) C. Mellan arachnoidean och pia mater (mjuka hjärninnan) D. Mellan pia mater och hjärnan 16

18 Akut njursvikt (10p) 51. Infektioner är ett stort problem för många patientgrupper inom vården. Vilken av följande grupp har en ökad infektionskänslighet? A. Organtransplanterade B. Patienter med hemodialys C. Patienter med peritonealdialys D. Samtliga ovan nämnda patientgrupper 52. En man läggs in med blodiga diarréer och akut njursvikt. I anamnesen framkommer att han för ett par dagar sedan började känna sig olustig med värk i kroppen och feber. Det framkommer att han för ett par veckor sedan städade ur en gammal stuga i fjällen. Vilken diagnos tänker du på? A. Nekrotiserande vaskulit B. EHEC med HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom) C. Sorkfeber ( Nephropatia epidemica) D. Harpest (Tularemi) 53. Vad kan utlösa postrenal njursvikt? A. Svampförgiftning B. Vaskulit C. Sorkfeber D. Prostatahyperplasi 17

19 54. En patient som fick diagnosen glomerulonefrit fastställd för ett par dagar sedan söker med flanksmärta. Patienten är blek, hypoton och takykard. Vad misstänker du att patienten har drabbats av? A. Blödningskomplikation efter njurbiopsi B. Akut nekrotiserande vaskulit C. Njurstensanfall D. Sepsis pga nyinsatt immunosuppressiv behandling 55. En man med känd hjärtsvikt får hastigt försämrad njursvikt och bedöms vara i behov av dialys inom 3-4 dagar. Vad stämmer inte om nedanstående? A. Peritonealdialys är i allmänhet det bästa behandlingsalternativet vid samtidig hjärtsvikt B. Peritonealdialys innebär en ökad risk för peritonit C. Peritonealdialys kan bara göras om patienten kan utföra behandlingen helt självständigt D. Peritonealdialys kan användas som subakut behandling 56. Hyperkalemi kan ge allvarliga kardiella symtom. Vad är typiskt? A. Uremisk perikardit B. Bradykardi C. Akut myokardischemi D. Ventrikelflimmer 57. Nefropatia epidemica. Vad är inte sant? A. Förekommer i norra Sverige B. Är en vanlig orsak till kronisk njursvikt i Norrland C. Börjar ofta med influensaliknande symtom D. Kan ibland kräva dialysbehandling i akutskedet 18

20 58. En man med känd polycystisk njursjukdom kommer till akutmottagningen med anamnes på akut insättande huvudvärk. Vad ska man misstänka för diagnos i första hand? A. Migrän B. Meningit C. Subarachnoidalblödning D. Subduralhematom 59. En man som nyligen vårdats pga en minimal-change nefropati med uttalad hypoalbuminemi kommer in till akuten med akut påkommen dyspné. Vilken diagnos måste misstänkas? A. Pneumothorax B. Pneumoni C. Allergisk astma D. Lungemboli 60. Vad menas med oliguri? A. Urinmängd < 100 ml/dygn B. Urinmängd > 3000 ml/dygn C. Urinmängd ml/dygn D. Urinmängd ml/dygn 19

21 Termiska skador (10p) 61. Hur många brännskade-intensivvårdsplatser finns i Sverige? A. 8 st B. 16 st C. 25 st D. 55 st 62. När det gäller bedömning av brännskadad hud är det vanligt att: A. Ytan och djupet blir underskattat B. Ytan blir underskattad och djupet blir överskattat C. Ytan blir överskattad och djupet blir underskattat D. Ytan och djupet blir överskattat 63. Vilken typ av skada känns trubbigt och blöder lite vid sticktest? A. Epidermal skada B. Ytlig delhudsskada C. Djup delhudsskada D. Fullhudsskada 64. Hur ska man behandla distala nekroser efter en djup frostskada? A. Omedelbar amputation ovan nekrosen B. Gnid in med zinksalva C. Antibiotika D. Avvakta demarkation och spontanamputation 65. Vilka giftiga gaser produceras vid all brand i organiskt material? A. Koldioxid och cyanväte B. Kolmonoxid och cyanokit C. Kolmonoxid och klorhexidin D. Kolmonoxid och cyanväte 20

22 66. En tonårsflicka inkommer till akuten dagen efter att hon varit på fest och mitt i natten i sträng kyla tagit av sig skorna och gått barfota hem, ca en kilometer. Hon har smärtor i fötterna, tårna är starkt rodnade och på fotsulorna håller det på att utvecklas blåsor med klart vätskeinnehåll. Hur ska vi behandla henne? A. Tag bort blåstaken och bandagera. Återbesök om fyra dagar. B. Lägg in, smärtstilla och undvik att traumatisera blåsorna. Konservativ behandling. C. Lägg in, operationsanmäl, revidera och bedöm såren varefter ni kopplar på VAC behandling. D. Sätt henne i fotbad och massera sedan fötterna. Torka torrt och linda fötterna. 67. En s k J-våg som kan ses vid hypotermi, vad kan den misstolkas som? A. Elektrolytrubbning B. Akut hjärtinfarkt C. Förmaksflimmer D. Intoxikation 68. Vilken typ av termometer är godkänd att användas vid hypotermi? A. Rektaltermometer B. Katetertermometer C. Örontermometer D. Muntermometer 69. Vilka är de vanligaste dödsorsakerna vid hypotermi? A. Tromboser och blödningar B. Ofri luftväg och arytmier C. Ofri luftväg och blödningar D. Ofri luftväg och hjärtinfarkt 70. Hur kan man värma en lokal frostskada ute på skadeplatsen? A. Gnugga kroppsdelen med snö B. Värm kroppsdelen i kamrats armhåla eller på magen C. Håll kroppsdelen mot en varm motor eller dylikt D. Lokal frostskada ska inte värmas innan man kommer till sjukhus 21

23 Stroke (6p) 71. Vilken är den vanligaste riskfaktorn för att insjukna i stroke? A. Stress B. Epilepsi C. Högt blodtryck D. Tidigare blodproppar i benen 72. Var sitter i regel skadan hos en patient som drabbats av neglekt? A. I höger hjärnhalva B. I vänster hjärnhalva C. I hjärnstammen D. I lillhjärnan 73. Varför skall man inte sätta glucos-dropp i det akuta skedet vid stroke? A. Svullnaden i hjärnan ökar B. Patienten kan få demens C. Blodtrycket ändras D. Patienten kanske inte är hungrig 74. Vilken typ av medicinering ger man till patienter som fått stroke till följd av embolisering från hjärtat för att hindra nya emboliseringar? A. Blodtryckssänkande läkemedel B. Glykossänkande läkemedel C. Koagulationshämmande läkemedel D. Kolesterolsänkande läkemedel 22

24 75. Vilket av följande är typiskt för infarkt inom arteria cerebri anteriors område? A. Förlamningen av handen och armen är mer uttalad än förlamningen av benet B. Förlamningen av benet är mer uttalad än förlamningen av armen C. Båda benen är förlamade D. Förlamningen leder till dubbelseende 76. Vad krävs för att en patient med infarktinsjuknande i storhjärnan skall få sväljningssvårigheter? A. Förlamningen av handen och armen är mer uttalad än förlamningen av benet B. Patienten har samtidigt afasi C. Båda hjärnhalvorna är påverkade D. Infarkten i hjärnan är stor 23

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2014-02-21 Totalpoäng: 59 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning:

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi 8 hp Provmoment: 2 Ladokkod:62BO11 Tentamen ges för: BM06 samt studenter i fristående kurs TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 11 09 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 B TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-01-16 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga tillåtna

Läs mer

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Läs så här: Vad själva skadan är. Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå. Vad den skadade upplever, samt i förekommande

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Datum: 2010-02-27, tid enligt tentamensenhetens anvisningar

Datum: 2010-02-27, tid enligt tentamensenhetens anvisningar Institutionen för Hälsovetenskap Omtentamen 1 Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp Maxpoäng: 72 p A = 72-68 p (95 %) B = 65-67 p C = 58-64 p D = 53-57 p E = 47-52 p (65 %) Specialistutbildning inom akutsjukvård,

Läs mer

Subarachnoidalblödning i den kliniska vardagen

Subarachnoidalblödning i den kliniska vardagen Equalis workshop för Diagnostik av subarachnoidalblödning 2013-09-19 Subarachnoidalblödning i den kliniska vardagen Ina Skagervik ST-läkare Neurokirurgen SU/S Thomas 57 år APC-resistens, tidigare DVT och

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Inst. för hälsa, vård och samhälle

Inst. för hälsa, vård och samhälle Inst. för hälsa, vård och samhälle Författare: Marita Salmi, Siv Olsson, Birgitta Persson, Monica Eriksson Specialarbete Gipstekniker 22,5 hp VT 2010 1 Sammanfattning: Fotledsfrakturer uppkommer genom

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Stroke. Specialist i Neurologi

Stroke. Specialist i Neurologi Stroke Maria Lüttgen Specialist i Neurologi Stroke, slaganfall Kallas med medicinsk terminologi för f cerebrovaskulära ra sjukdomar, dvs störning av blodförs rsörjningen rjningen till hjärnan Definition

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 12 07 Tid: 9.00-12.00

Läs mer

att vara förälder och ryggmärgsskadad GRAVIDITET

att vara förälder och ryggmärgsskadad GRAVIDITET att vara förälder och ryggmärgsskadad GRAVIDITET Denna folder ges ut av projektet Mamma Pappa Lam att vara förälder och ryggmärgsskadad. Det är ett projekt som drivs av Stiftelsen Spinalis med mål att

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Diabetes och stroke. Peter Borenstein. överläkare i neurologi Stroke-enheten och stroke-rehabiliteringen SÄS/Skene lasarett. Peter Borenstein 2007

Diabetes och stroke. Peter Borenstein. överläkare i neurologi Stroke-enheten och stroke-rehabiliteringen SÄS/Skene lasarett. Peter Borenstein 2007 Peter Borenstein överläkare i neurologi Stroke-enheten och stroke-rehabiliteringen SÄS/Skene lasarett Diabetes som riskfaktor för stroke Viktiga faktorer vid akut handläggning av stroke-fall Olika typer

Läs mer

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Varför behöver man dialys? Dialys är en behandling som man får när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera. Njurarnas

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Transport Vilket färdmedel Rapport Vad bör ingå Vad bör opereras på turistort/hemort

Läs mer

Fakta om stroke. Pressmaterial

Fakta om stroke. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om stroke Stroke (hjärnblödning, slaganfall) är den främsta orsaken till svåra funktionshinder hos vuxna och den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer. Omkring 30

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare 1) Kodnummer (personligt kodnummer) År Mån Dag Tim Min 2) Utbildningsdag och tid, klockan 3) Uppföljande samtal

Läs mer

NEURORADIOLOGI medicinakuten

NEURORADIOLOGI medicinakuten NEURORADIOLOGI medicinakuten Hur reagerar hjärnan vid akuta tillstånd? Bortfallssymtom Retningssymtom Vad vill man påvisa på medicinakuten? Bortfallssymtom tänk kärl Infarkt? Blödning? Retningssymtom Expansivitet

Läs mer

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet Subaraknoidalblödning

Läs mer

Sätt en ring runt det rätta svaret. OBS! Endast ett rätt svar.

Sätt en ring runt det rätta svaret. OBS! Endast ett rätt svar. kutmedicin Provmoment: Tentamen :2 Ladokkod: Tentamen ges för: Fristående studenter 12 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 08 25 Tid: 3 timmar

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

GENERELLA INDIKATIONER

GENERELLA INDIKATIONER Gäller för: Gäller from: 2012-06-01 Berör: Gäller tom: 2013-09-30 Dokumenttyp: Riktlinjer Version: 2.0 Kap/Dnr: Generella indikationer för remittering/hänvisning av gravida kvinnor från basmödrahälsovården

Läs mer