Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde"

Transkript

1 Akutmedicin Provmoment: Tentamen B:1 Ladokkod: 62KA01 Tentamen ges för: Fristående 12 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 2,5 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel! Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: 76 poäng Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Allmänna anvisningar: Besvara frågorna och Sätt en ring runt Ditt svarsalternativ på svarsblanketten! OBS endast ETT rätt svar! Nästkommande tentamenstillfälle: Rättningstiden är i normalfall tre veckor. Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Lena Hedegärd Telefonnummer:

2 Akut organsvikt i mag- tarmkanalen (10p) 1. CT undersökning vid akuta buktillstånd har blivit mycket använd under senare år. Följande gäller; A. CT undersökning kan inte ersätta analyserande värdering av anamnes och kliniskt status B. En patient kan mycket väl efter värdering och bedömning skickas hem utan obligatorisk CT C. En större andel patienter som sänds för akut buk CT bör generellt även göra undersökning med i.v. kontrast än vad som är fallet idag D. Alla a-c 2. Smärtanalys vid akut buk värderar bl.a. hastighet och intensitet vid insjuknandet. Redan denna analys kan dirigera fortsatta utredningen mot lämplig diagnostisk grupp. Kombinera symtomdebutens karaktär med diagnosgrupp. Diagnosgrupper; I) Appendicit, cholecystit II) Ulcusperforation, kärlkatastrof III) Pancreatit IV) Tumör, kronisk inflammation Symtomkaraktär 1) Blixtakut 2) Akut 3) Timma,dag(ar) 4) så småningom Svar; A. I-3, II-1, III-2, IV-4 B. I-2, II-1, III-3, IV-4 C. I-3, II-1, III-4, IV-2 D. I-3, II-2, III-1, IV-4 1

3 3. En äldre kvinna med känd obstipationsbenägenhet. Nu tunna tarmtömningar och visar sig har ett stort fecalom. Klagar över spänningskänsla i bukens nedre delar. Vilken lämplig åtgärd/kontroll utöver fecalomevakuering bör göras? A. Beställa gyn-konsult B. Göra bladderscan C. Beställa CT-Bös D. Beställa ultraljud buk 4. Fenomenet smärtvandring vid akut buksjukdom förklaras av / beror på att; A. Patientens upplevelse av hur peritoniten breder ut sig i bukhålan B. När en initial, diffus, central smärta ersätts av en lokaliserad, ytlig smärta i bukväggen C. Smärtutstrålning mot ljumsken vid njurstenssmärta D. När den inledande smärtfasen vid akut tarmischemi övergår i den latenta fasen 5. Inom loppet av en vecka är du med om att bedöma 2 äldre patienter med nära nog identiskt uppdriven buk och upphävd gas-faecesavgång. Den ena patienten (A) har påtaglig ömhet i hö fossa medan den andra patienten (B) har haft upprepade småkräkningar sista dagarna. Båda genomgår akut CT -buköversikt efter sedvanlig anamnesupptagning och fysikalisk undersökning. I båda fall fynd av tumörmisstänkt förträngning i vänstercolon. Patienten utan kräkningar (A) visar sig ha caecum dilaterad till 12 cm. Patienten med upprepade kräkningar (B) har ett caecalmått på 8 cm och rejält gas-vätskefyllda tunntarmar. Vilket av följande alternativ gäller? A. Pat A kräver akut kirurgisk handläggning B. Pat B kräver akut kirurgisk handläggning C. Båda kan handläggas på vanlig dagtid D. Pat A har störst sannolikhet för dehydrering och elektrolytrubbningar 2

4 6. Akut svår pancreatit är speciellt fruktad, då den kan leda till: A. Snabb utveckling av SIRS---MODS B. Abscessutveckling i nekrotisk pancreasvävnad C. Kronisk diarré efter utläkning D. Diabetes efter utläkning 7. En 42-årig man söker akut med sista tiden ökande anal smärta och enstaka gånger blödningar. Smärtan är så uttalad att det ej går att genomföra adekvat undersökning. Hb, CRP normala, ingen feber. Du är förvånad över att läkaren ställer diagnosen akut fissur, ordinerar smärtstillande gel och ger patienten besked om att söka sin vårdcentral om ej bättring inom 14 dagar. Detta förvånar Dig första hand därför att... A. Kan vara inklämd haemorrhoid som kräver annan behandling B. Kan visserligen var anal fissur, men annan behandling krävs C. Kan vara djupt belägen abscess D. Kan vara malignitet i analöppningen som kräver snar, planerad diagnostisk undersökning i narkos eller annan analgesi 8. Rangordna i fallande allvarsgrad I) Patient som återfallit i alkoholmissbruk. Buksmärta och uttalade kräkningar sista dygnet. Söker orolig då han nu även sett strimformig blödning II) Hjärtsjuk patient. Medicinerar med Trombyl och Brilique. Melena sista dagarna. Hb 86. Pulsfrekv 76. III) Hjärtsjuk patient. Medicinerar med Trombyl och Brilique. Akut haematemes. Redan kräkt 2 ggr. Pulsfrekvens 94. Hb 121 IV) Åldrad men med svår höftarthros. Medicinerar med NSAID. Massiv haematemes. Cirk. Instabil. Prechock. A. IV,III,II,I B. III,IV,II,I C. III,II,IV,I D. IV,I,III,II 3

5 9. En kvinna har ätit smörgåstårta på kvällen. Kommer akut sedan hon blivit dålig med hög feber, frossa och kräkning. Tror själv på matförgiftning. Det blir också den preliminära bedömningen på akutmottagningen. Temp 39.3, Akuta labdata med svar efter en timma visa s-bilirubin 45, LPK Diagnosförslag och åtgärd; A. Matförgiftning med sidoordnad leverreaktion B. Har ej med matförgiftning att göra. C. Cholangit? Omedelbart sepsishandläggning D. Sepsis? Lägga in för observation över natten. 10. Akut svår epigastriell (bukens övre delar) smärta och allmänpåverkan hos en äldre patient, men med blankt bukstatus skall leda tanken till: A. Diafragmal hjärtinfarkt B. Mesenterialkärlsocclusion C. Strangulationsileus D. Samtliga a-c måste övervägas 4

6 Akutmedicinska tillstånd inom gynekologi o obstetrik (10p) 11. Vilket av följande symtomalternativ hos kvinna i fertil ålder, ger inte misstanke om cystruptur? A. Relativt plötslig debut av nedre buksmärtor B. Feber och CRP-stegring C. Hastigt uppkommen nedre buksmärta hos kvinna med spiral D. Nedre buksmärta följd av ömhet i buken 12. En ung kvinna inkommer med ambulans pga svåra buksmärtor. Hon är cirkulatoriskt påverkad. Vilket av nedanstående alternativ kan vara den mest akuta och potentiellt livshotande orsaken till hennes tillstånd? A. Corpus luteumcysta B. Ovarialtorsion C. Salpingit D. Rupturerad extrauteringraviditet 13. Vilken av följande patienter har störst risk för pre-eklampsi? A. Frisk förstföderska som väntar ett barn B. Frist förstföderska som väntar tvillingar C. Förstföderska med typ 1-diabetes sedan tidig barndom D. Omföderska som hade en okomplicerad första graviditet 14. Vilka av nedanstående sjukdomar innebär inte en riskökning för preeklampsi? A. Epilepsi B. Hypertoni C. Diabetes D. Obesitas 5

7 15. Värdera följande påståenden om ovarialtorsion, och markera rätt alternativ. A. Rökning är en riskfaktor B. Patienten är sällan kraftigt smärtpåverkad C. Patienten bör opereras inom några tim, pga risk för att ovariet går i nekros D. Sammanväxningar i buken är en riskfaktor 16. Vilken av nedanstående patienter är det sannolikast att hennes symtom beror på endometrit? A. 30-årig kvinna med temp 38 och nedre buksmärtor med debut 2 dagar efter skrapning B. 20-årig kvinna med illaluktande flytningar och molvärk nertill i buken av och till sedan två veckor C. 40-årig kvinna med intervallsmärtor i hela buken sedan ½ dygn D. 70-årig kvinna med nedre buksmärtor sedan en dryg vecka och nu temp En kvinna har fött barn i ambulansen på väg in till sjukhuset; ambulansen är framme om 5-10 minuter. Placenta har ej avgått. Kvinnan får nu en riklig vaginal blödning. Tre av nedanstående åtgärder är tänkbara medan en av dem inte hjälper vilken? A. Massera livmodern genom bukväggen samtidigt med ett lätt-måttligt drag i navelsträngen. B. Komprimera aorta mot ryggraden genom kraftigt tryck i höjd med naveln. C. Ge inj. Cyklokapron 1 g i.v. D. Lägg patienten i vänster sidoläge. 6

8 18. En kvinna med två tidigare normala fullgångna graviditeter är nu gravid för tredje gången och är i v 8. Hon ringer till sjukvårdsupplysningen kl 21 och berättar att hon under dagen haft en sparsam vaginal blödning, och nu på kvällen har det tillkommit lättare mensvärk. Hon är orolig för missfall. Vilken rådgivning bör hon få? A. Åk till AVC redan ikväll, för att utesluta utomkvedshavandeskap - X B. Det kan vara missfall på gång, men eftersom symtomen är så pass lindriga kan du avvakta och kontakta gyn.mottagningen på dagtid. Det går ändå inte att förhindra, om det skulle vara ett begynnande missfall. C. Ta 2 Alvedon och vila mycket så minskar du risken för missfall D. Kom snarast för undersökning, så kan man kanske rädda graviditeten 19. Vilket påstående om ablatio placenta är riktigt? A. Orsakar mycket sällan riklig blödning B. Är farligare för kvinnan än för barnet C. Symtomen är oftast smärtor, spänd livmoder och vaginal blödning D. Ingen upprepningsrisk vid ny graviditet 20. Vilken av följande graviditetskomplikationer innebär inte någon risk för fostret? A. Acute Fatty Liver of Pregnancy B. Preeklampsi C. Appendicit D. Foglossning 7

9 Akuta förgiftningar (10p) 21. Vilket av nedanstående alternativ beträffande vattenpiprökning är felaktigt? A. Kan ge allvarlig kolmonoxidförgiftning B. Vattnet renar röken och gör den tämligen ofarlig C. Tobaken som används är oftast smaksatt med fruktaromater som äpple eller andra smakämnen som kanel eller salmiak D. Företeelsen är en flera hundra år gammal tradition i Mellanöstern 22. Vilket av följande prover brukar man inte beställa vid akut förgiftning? A. Syra-basstatus (blodgaser) B. S-etanol C. Bensodiazepiner i serum D. S-paracetamol 23. Vilket av följande alternativ utlöser inte ett sympatomimetiskt syndrom (toxidrom)? A. Kokain B. Amfetaminer C. Morfin D. Alkoholabsinens 24. Vilken av följande förgiftningar saknar specifik antidot? A. Sobril (bensodoazepin) B. Klorokinfosfat C. OxyContin (opioid) D. Cyanid 8

10 25. Vilket av följande alternativ är felaktigt beträffande spice? A. Har sålts via internet åtminstone sedan 2006 B. Först i slutet av 2008 stod det klart att de psykoaktiva effekterna hos örtblandningarna beror på en tillsats av syntetiska cannabisliknande ämnen C. Mycket lite är känt om metabolism och toxikologi D. Man kan utgå från att riskerna är jämförbara med dem man ser efter intag av THC (viktigaste substansen i naturlig cannabis) 26. Hypertermi med kroppstemperatur > 39 grader är relativt vanligt efter intag av vissa droger. Vilket av nedanstående alternativ förknippas inte med hypertermi? A. Ecstasy B. GHB C. Amfetamin D. Kokain 27. Vilket av följande påståenden om paracetamol är felaktigt? A. Förgiftning kan uppkomma redan efter en dubblering av den högsta rekommenderade dygnsdosen B. Initiala symtom på förgiftning saknas ofta varför den som överdoserat inte sällan kommer för sent för att en effektiv behandling ska vara möjlig C. Svår förgiftning medför medvetandesänkning D. Utan sjukvårdens behandlingsinsatser skulle antalet personer med leverskador orsakade av paracetamol bli oacceptabelt 28. Genom att tillföra en fettemulsion (t ex Intralipid) som intravenös infusion kan man genom en snabb omfördelning radikalt minska toxiciteten hos fettlösliga substanser som vid en överdos ger allvarliga kardiella och/eller centralnervösa symtom. Teoretiskt är fettemulsion tänkbar vid alla nedanstående förgiftningar men metoden är etablerad behandling endast för en. Vilken? A. Lamotrigin (antiepileptikum) B. Karbamazepin (antiepileptikum) C. Bupivakain (lokalanestestikum) D. Quetiapin (antipsykotikum) 9

11 29. Bensodiazepiner (t ex diazepam) rekommenderas allt oftare vid svåra förgiftningar. Vid vilket av följande alternativ är sådan behandling inte aktuell? A. Amfetamin B. Klorokinfosfat C. Cyanid D. Kokain 30. En 23-årig frisk man utan missbruksproblem inkommer till akutmottagningen genom en grannes försorg efter att ha intagit 20 tabletter. Vilket av nedanstående alternativ innebär den i särklass största risken (inget alternativ är riskfritt)? A. Sobril (oxazepam 10 mg) B. Korokinfosfat 250 mg C. Alvedon (paracetamol) 500 mg D. Ipren (ibuprofen) 400 mg 10

12 Rörelseapparaten traumatologi (10p) 31. Vilken metod är lämpligast för undersökning av distal cirkulation i en skadad extremitet på trauma- scenen? A. Inspektion av färg och palpation av pulser B. Doppler C. Pulsoximetri D. Angiografi 32. Anledning(ar) till att en öppen fraktur måste opereras så fort som möjligt inkluderar A. Risk för osteit B. Risk för mjukdelsinfektioner C. Risk för förkortning D. A och B 33. Vad är det väsentliga skillnaden mellan en öppen och en sluten femurfraktur? A. Distalstatus B. Risk för komplikationer C. Mindre blödningsrisk vid öppna frakturer D. Immobiliseringsmetoden 34. I vilken situation är det obligatoriskt att reponera en dislocerad fotledsfraktur akut på skadeplatsen? A. Påverkad distalstatus B. Kraftig smärta C. Lång transporttid D. Äldre/ yngre patient 11

13 35. Hur stor är risken för ortopediska skador i samband med stort trauma? A. Större än 75 % B. Mellan % C. Mellan % D. Mindre än 25 % 36. Vilket av följande påståenden är mest korrekt? Suprakondylär humerusfraktur hos barn är ett riktigt ortopedisk emergency (akut fall) eftersom A. tillståndet kan påverka neurologi och cirkulationen i armbågen och armen men inte tillväxten i armbågen. B. tillståndet kan påverka både neurologi och cirkulationen i armbågen och armen. C. tillståndet kan påverka tillväxt i armbågen med felställningar som följd. D. Både B och C 37. Du är ansvarig för triage på akutintaget. En patient har inkomit med ambulans efter MC-olycka. Han är vaken och har en tydlig felställning i femur, dock ingen sårbildning eller blödning. Vad är det första Du gör? A. Förbereder för trauma-ct B. Sätter 2 grova iv-nålar och börjar med Ringer-Acetat infusion (1 liter per iv-nål) C. Tar en Hare-splint och splintar frakturen D. Pratar med patienten 38. Vilket påstående är rätt om bäckenfrakturer i Sverige? A. Alla bäckenfrakturer behöver behandlas med bäckengördel. B. De flesta bäckenfrakturer är av osteoporotisk typ. C. C:a 25% måste opereras. D. De flesta brukar ge livsfarliga blödningar. 12

14 39. Patologiska frakturer kan förorsakas från alla nedanstående förutom A. Anemi B. Osteoporos C. Cortisonbehandling D. Strålbehandling 40. Vilken grad av Gustillo-Anderson klassifikation beskriver bäst en öppen underbensfraktur med sår i frakturnivån som är 3 cm långt med normal cirkulation distalt? A. Grad I B. Grad III A C. Grad III C D. Grad II 13

15 Huvudets traumatologi (10p) 41. Vilket påstående om ICP (intrakraniella trycket) är inte sant: A. Som enhet används mmhg B. Ett kvarstående ICP > 25 är patologiskt C. Minskar hos en frisk person tex i samband med att man hostar eller krystar D. Med hjälp av ICP och blodtryck kan man räkna ut det cerebrala perfusionstrycket 42. En patient med skallskada som är okontaktbar vid neurologisk undersökning och som vid smärtstimulering drar sig undan från smärtan är: A. RLS 1 B. RLS 2 C. RLS 5 D. RLS Sedering (nedsövning) minskar hjärnans syrgasbehov genom att: A. Sänka blodtrycket B. Öka det cerebrala flodflödet C. Sänka CPP D. Hjärnans ämnesomsättning (metabolism) minskar 44. Vad är sant avseende epiduralhematom: A. Är lokaliserad mellan duran och skallbenet B. Är lokaliserad mellan duran och arachnoidean C. Är lokaliserad mellan arachnoidean och pia mater D. Är vanligast hos äldre personer 14

16 45. Att sedera en patient med skallskada leder till minskat intrakraniellt tryck pga? A. Hjärncellernas volym minskar vilket leder till trycksänkning intrakraniellt B. Mängden koldioxid ökar i blodet vilket minskar intrakraniella blodvolymen pga kärlkonstriktion C. Hjärnans syrgasbehov minskar och därmed intrakraniella blodflödet D. Blodtrycket höjs vilket i sin tur sänker intrakraniell trycket 46. Hos en patient med en hjärnblödning kan man vinna tid genom att hyperventilera. Tanken bakom detta är: A. Man ökar syrgassaturationen i blodet och därmed klarar hjärnan det höga intrakraniella trycket. B. Man andas ut koldioxid, ph-värdet i blodet går då upp, hjärnans kärl drar ihop sig och intrakraniella trycket sänks. C. Koldioxid ansamlas i blodet och ph-värdet sjunker då, hjärnans kärl drar ihop sig och intrakraniella trycket sänks. D. Det venösa avflödet förbättras så att intrakraniella blodvolymen minskar och det intrakraniella trycket minskar. 47. Vilket av följande alternativ är inte önskvärt hos en patient med hjärnödem? A. Normoventilation B. Negativ vätskebalans C. Lågt S-albumin D. Högt S-Na 48. Vilken undersökning lämpar sig bäst för att påvisa s.k DAI (diffuse Axonal Injury)? A. Slätröntgen av skallen B. MR (magnetkameraundersökning) C. CT (datortomografi/skiktröntgen) D. EEG (elekroencefalografi) 15

17 49. Vid en inklämning beror den dilaterade pupillen på: A. En blödning trycker på hjärnbarken så att den slutar fungera B. Det höga trycket hindrar blodet att nå hjärnan C. N. oculomotorius funktion störs. D. Hjärnstammens RAS kläms mot den del av dura mater (hårda hjärnhinnan) som kallas tentorieslitsen 50. Var anatomiskt är ett subduralhematom lokaliserat? A. Mellan skallbenet och dura mater (hårda hjärnhinnan) B. Mellan dura mater och arachnoidean (spindelvävshinnan) C. Mellan arachnoidean och pia mater (mjuka hjärninnan) D. Mellan pia mater och hjärnan 16

18 Akut njursvikt (10p) 51. Infektioner är ett stort problem för många patientgrupper inom vården. Vilken av följande grupp har en ökad infektionskänslighet? A. Organtransplanterade B. Patienter med hemodialys C. Patienter med peritonealdialys D. Samtliga ovan nämnda patientgrupper 52. En man läggs in med blodiga diarréer och akut njursvikt. I anamnesen framkommer att han för ett par dagar sedan började känna sig olustig med värk i kroppen och feber. Det framkommer att han för ett par veckor sedan städade ur en gammal stuga i fjällen. Vilken diagnos tänker du på? A. Nekrotiserande vaskulit B. EHEC med HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom) C. Sorkfeber ( Nephropatia epidemica) D. Harpest (Tularemi) 53. Vad kan utlösa postrenal njursvikt? A. Svampförgiftning B. Vaskulit C. Sorkfeber D. Prostatahyperplasi 17

19 54. En patient som fick diagnosen glomerulonefrit fastställd för ett par dagar sedan söker med flanksmärta. Patienten är blek, hypoton och takykard. Vad misstänker du att patienten har drabbats av? A. Blödningskomplikation efter njurbiopsi B. Akut nekrotiserande vaskulit C. Njurstensanfall D. Sepsis pga nyinsatt immunosuppressiv behandling 55. En man med känd hjärtsvikt får hastigt försämrad njursvikt och bedöms vara i behov av dialys inom 3-4 dagar. Vad stämmer inte om nedanstående? A. Peritonealdialys är i allmänhet det bästa behandlingsalternativet vid samtidig hjärtsvikt B. Peritonealdialys innebär en ökad risk för peritonit C. Peritonealdialys kan bara göras om patienten kan utföra behandlingen helt självständigt D. Peritonealdialys kan användas som subakut behandling 56. Hyperkalemi kan ge allvarliga kardiella symtom. Vad är typiskt? A. Uremisk perikardit B. Bradykardi C. Akut myokardischemi D. Ventrikelflimmer 57. Nefropatia epidemica. Vad är inte sant? A. Förekommer i norra Sverige B. Är en vanlig orsak till kronisk njursvikt i Norrland C. Börjar ofta med influensaliknande symtom D. Kan ibland kräva dialysbehandling i akutskedet 18

20 58. En man med känd polycystisk njursjukdom kommer till akutmottagningen med anamnes på akut insättande huvudvärk. Vad ska man misstänka för diagnos i första hand? A. Migrän B. Meningit C. Subarachnoidalblödning D. Subduralhematom 59. En man som nyligen vårdats pga en minimal-change nefropati med uttalad hypoalbuminemi kommer in till akuten med akut påkommen dyspné. Vilken diagnos måste misstänkas? A. Pneumothorax B. Pneumoni C. Allergisk astma D. Lungemboli 60. Vad menas med oliguri? A. Urinmängd < 100 ml/dygn B. Urinmängd > 3000 ml/dygn C. Urinmängd ml/dygn D. Urinmängd ml/dygn 19

21 Termiska skador (10p) 61. Hur många brännskade-intensivvårdsplatser finns i Sverige? A. 8 st B. 16 st C. 25 st D. 55 st 62. När det gäller bedömning av brännskadad hud är det vanligt att: A. Ytan och djupet blir underskattat B. Ytan blir underskattad och djupet blir överskattat C. Ytan blir överskattad och djupet blir underskattat D. Ytan och djupet blir överskattat 63. Vilken typ av skada känns trubbigt och blöder lite vid sticktest? A. Epidermal skada B. Ytlig delhudsskada C. Djup delhudsskada D. Fullhudsskada 64. Hur ska man behandla distala nekroser efter en djup frostskada? A. Omedelbar amputation ovan nekrosen B. Gnid in med zinksalva C. Antibiotika D. Avvakta demarkation och spontanamputation 65. Vilka giftiga gaser produceras vid all brand i organiskt material? A. Koldioxid och cyanväte B. Kolmonoxid och cyanokit C. Kolmonoxid och klorhexidin D. Kolmonoxid och cyanväte 20

22 66. En tonårsflicka inkommer till akuten dagen efter att hon varit på fest och mitt i natten i sträng kyla tagit av sig skorna och gått barfota hem, ca en kilometer. Hon har smärtor i fötterna, tårna är starkt rodnade och på fotsulorna håller det på att utvecklas blåsor med klart vätskeinnehåll. Hur ska vi behandla henne? A. Tag bort blåstaken och bandagera. Återbesök om fyra dagar. B. Lägg in, smärtstilla och undvik att traumatisera blåsorna. Konservativ behandling. C. Lägg in, operationsanmäl, revidera och bedöm såren varefter ni kopplar på VAC behandling. D. Sätt henne i fotbad och massera sedan fötterna. Torka torrt och linda fötterna. 67. En s k J-våg som kan ses vid hypotermi, vad kan den misstolkas som? A. Elektrolytrubbning B. Akut hjärtinfarkt C. Förmaksflimmer D. Intoxikation 68. Vilken typ av termometer är godkänd att användas vid hypotermi? A. Rektaltermometer B. Katetertermometer C. Örontermometer D. Muntermometer 69. Vilka är de vanligaste dödsorsakerna vid hypotermi? A. Tromboser och blödningar B. Ofri luftväg och arytmier C. Ofri luftväg och blödningar D. Ofri luftväg och hjärtinfarkt 70. Hur kan man värma en lokal frostskada ute på skadeplatsen? A. Gnugga kroppsdelen med snö B. Värm kroppsdelen i kamrats armhåla eller på magen C. Håll kroppsdelen mot en varm motor eller dylikt D. Lokal frostskada ska inte värmas innan man kommer till sjukhus 21

23 Stroke (6p) 71. Vilken är den vanligaste riskfaktorn för att insjukna i stroke? A. Stress B. Epilepsi C. Högt blodtryck D. Tidigare blodproppar i benen 72. Var sitter i regel skadan hos en patient som drabbats av neglekt? A. I höger hjärnhalva B. I vänster hjärnhalva C. I hjärnstammen D. I lillhjärnan 73. Varför skall man inte sätta glucos-dropp i det akuta skedet vid stroke? A. Svullnaden i hjärnan ökar B. Patienten kan få demens C. Blodtrycket ändras D. Patienten kanske inte är hungrig 74. Vilken typ av medicinering ger man till patienter som fått stroke till följd av embolisering från hjärtat för att hindra nya emboliseringar? A. Blodtryckssänkande läkemedel B. Glykossänkande läkemedel C. Koagulationshämmande läkemedel D. Kolesterolsänkande läkemedel 22

24 75. Vilket av följande är typiskt för infarkt inom arteria cerebri anteriors område? A. Förlamningen av handen och armen är mer uttalad än förlamningen av benet B. Förlamningen av benet är mer uttalad än förlamningen av armen C. Båda benen är förlamade D. Förlamningen leder till dubbelseende 76. Vad krävs för att en patient med infarktinsjuknande i storhjärnan skall få sväljningssvårigheter? A. Förlamningen av handen och armen är mer uttalad än förlamningen av benet B. Patienten har samtidigt afasi C. Båda hjärnhalvorna är påverkade D. Infarkten i hjärnan är stor 23

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund 101. Onormal hjärtrytm 103. Näsblödning (epistaxis) Blodig hosta (hemoptys) Postop. tonsillblödning 104. Andningsbesvär (dyspné), Hyperventilation Bröstsmärta vid andning, Främmande kropp i nedre luftvägar

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och kan ses som en dåtida handbok i medicin och kirurgi.

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring 1 - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring den 25 maj 2012 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Allmän information om operationen gastric bypass

Allmän information om operationen gastric bypass Allmän information om operationen gastric bypass Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation är

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Programarbete Regionalt Vårdprogram Stroke Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Stroke Rapporten är framtagen av Nils-Gunnar Wahlgren Lars-Olov Ronnevi ISBN 91-85209-40-6 FORUM

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer