UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. Ett taggat budskap om antibiotika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika"

Transkript

1 Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND I DETTA NUMMER från ordföranden Ett taggat budskap om antibiotika Den första höstförkylningen har drabbat mig, inget allvarligt, bara take care-not antibiotics som den förkylda igelkotten i logon till "European antibiotics awareness day" (se artikel i detta nummer). Med lite droppande näsa vill jag dock inleda septembernumret av Bulletinen och förmedla några rader av Host Höstinformation från oss. Vi tar tillfället i akt och distribuerar inbjudan och program till Mellansvenskt Läkemedelsforum i Örebro, 4- februari I samverkan mellan alla läkemedelskommittér i 7-klövern arrangeras för första gången två intensiva och intressanta dagar med olika aspekter på läkemedel och läkemedelsterapi. Vi rekommenderar er att utnyttja detta tillfälle till bred fortbildning. Utveckling av nya läkemedel är en del av förklaringen bakom framstegen inom sjukvården. En del nya bidrag betyder mer, andra mindre. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med frågan kring en nationell struktur för införande och uppföljning av nya terapier ur ett nationellt perspektiv. I andra länder som till exempel England och Italien sker en viss samverkan mellan läkemedelsföretag och myndigheter i olika ansatser kring introduktion av nya läkemedel. Den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS har till exempel ingått ett avtal med Novartis kring introduktionen av Läkemedlet Lucentis mot så kallade våt makuladegeneration. Denna typ av avtal finns så vitt jag vet inte i Sverige men har nyligen diskuterats i en artikel i Dagens Medicin Jag kan personligen se vissa fördelar men också en hel del svårigheter i denna typ av avtal. På tal om nya läkemedel så har Landstinget i Västmanland nyligen tecknat ett provavtal med Stockholms Läns Landsting kring horizon scanning. Detta innebär bland annat att vi årligen får rapporter om 1-20 nya och potentiellt intressanta läkemedel där det även gjorts en analys av förmodade effekter och kostnader för sjukvården. Läkemedelskommittén kommer att distribuera dessa rapporter till relevanta expertgrupper för information och reflektion. Tanken är också att i förlängningen hitta former för att sprida budskapet vidare ut i organisationen. En nylig genomförd första regional ansats kring nya läkemedel har varit en gemensam hearing från företag som tillverkar anti-tnf-alfa läkemedel. Hearingen hölls i Uppsala på initiativ från läkemedelskommittérna (LK) i 7-klövern och med deltagande av expertgrupper (bl.a. hud, reumatologi, barnmedicin). Mötet var informativt men formerna behöver utvecklas. Från nya läkemedel till egenvård I detta nummer av Bulletinen finns bland annat en tänkvärd genomgång av egenmedicinering med smärtstillande medicin. Av reportaget framgår bland annat att 4 av 10 expeditioner på apotek av NSAID sker i form av receptfri förskrivning. Det har skett en påtaglig relativ ökning av NSAID i förhållande till paracetamol/asa under se- Smärtstillande preparat för egenvård Expertgrupper samlade i Ramnäs nare år. En av konsekvenserna är därför att det är ännu viktigare att fråga om och dokumentera förekomst av egenmedicinering i journalen för att få en totalbild av patientens läkemedelskonsumption. Arbetet med 2009-års lista för rekommenderade basläkemedel i landstinget pågår. LK har nyligen arrangerat ett internat för expertgrupperna med avsatt tid för arbetet med listan som beräknas kunna distribueras till er i slutet av januari I samband med detta avser vi att utveckla formerna för information och dialog mot förskrivarna till exempel i form av lunchmöten. Vi vill också hälsa Måna Wallensteen, tillförordnad Hälso och Sjukvårdsdirektör, välkommen som medlem i Läkemedelskommittén. Vi i LK ser fram emot denna viktiga samverkan. Med Hösthälsningar LARS LÖÖF Ordförande, Centrala Läkemedelskommittén i Västmanland ÅRGÅNG 10 NUMMER 4 OKTOBER 2008

2 Smärtstillande pre Har vi mera ont i dag, eller är vi mer benägna att behandla smärta med tabletter? Några svar på detta har jag inte men en klar försäljningsökning har skett de senaste åren. Vi ser en ökning både för receptfria analgetika och receptförskrivna. Mellan 2000 och 2007 har den totala försäljningen av analgetika ökat med ca 2 procent. Ökningen sker både på recept och i egenvårdsförsäljning. Volymtillväxten för receptfria smärtstillande har tidigare legat på ett par procent per år, de senaste 2 åren har det ökat till -6 procentpå grund av nya receptfria NSAID (Non Steoid Anti Inflammatory Drugs). Det sker inget byte av preparat utan den nya försäljningen läggs ovanpå den gamla. Man ser heller inte någon minskning av den receptförskrivna delen av de nya receptfria NSAID. De vanligaste preparaten som används som receptfria smärtstillande är paracetamol (t ex Alvedon, Panodil) ibuprofen (t ex Ipren, Ibumetin) och kombinationer med acetylsalicylsyra och koffein (t ex Treo, Magnecyl koffein). Under de senaste två åren har ytterligare två NSAID blivit receptfria, det är substanserna diklofenak (Voltaren) och naproxen (Eox, Pronaxen). Före 1988 fanns endast acetylsalicylsyra (ASA) och paracetamol receptfritt. När ibuprofen 200 mg släpptes för receptfri försäljning var förhoppningen att det biverkningsbelastade ASA skulle bytas ut till det mindre biverkningsbelastade ibuprofen. Det tog nästan 10 år innan försäljningen av ibuprofen tog fart. Under 1998 och 1999 ökade försäljningen av ibuprofen kraftigt, från med 7 procent och från med ytterligare procent. Under 1997 blev även styrkan 400 mg receptfri, och i samband med detta genomfördes stora reklamkampanjer. Iprenmannen visade sig för första gången 1998 och har därefter varit en följetong i reklamsammanhang. Så här efter 20 år kan konstateras att försäljningen av rena ASA-produkter visserligen minskar, men ibuprofen har ökat mångdubbelt mer och är i dag den mest försålda receptfria substansen sett per volym (DDD). Försäljningen av kombinationspreparat med ASA + koffein är relativt oförändrad. ASA och ibuprofen försäljs nästan enbart receptfritt, 99 procent för ASA och ca 8 procent för ibuprofen. Användningen av paracetamol fördelas 40/60 mellan egenvård och recept, medan egenvårdsförsäljningen av diklofenak och naproxen utgör ungefär 1 procent av den totala. Hur är ökningen fördelad mellan receptförskrivning och egenvård För paracetamol ligger i stort sett hela ökningen på receptsidan medan egenvården är relativt oförändrad. När det gäller NSAID totalt ses en nedgång på receptsidan, medan egenvården ökar. Ibuprofen ökar samtidigt som de nya receptfria NSAID preparaten kommit till vilket ger ytterligare ökning för NSAID-preparaten. En kraftig marknadsföring av dessa Summa av DDD/TIND Paracetamol Ibuprofen ASA+koffein ASA År Summa av DDD/TIND Total användning av några smärtstillande preparat i Västmanland (DDD per tusen inv och dag) Receptfri försäljning totalt i Riket (DDD per tusen inv och dag) Paracetamol Ibuprofen ASA+koffein ASA År 2

3 parat för egenvård Receptfri försäljning totalt i Västmanland (DDD per tusen inv och dag) preparat förekommer, där varje fabrikant framhåller sitt preparat. Då de ibland marknadsförs för olika användningsområden, kan det också finnas en risk för dubbelanvändning. Summa av DDD/TIND Paracetamol Ibuprofen ASA+koffein ASA Är alla receptfria smärtstillande preparat ofarliga? I rätt doser och rätt behandlingslängd kan de betraktas som ofarliga. Några patientgrupper bör dock vara försiktiga, speciellt med NSAID. Det gäller speciellt de som är ASA-överkänsliga, men även vid ökad blödningsbenägenhet och problem med magsår. Även de som har hjärt-kärlproblem eller är under graviditetens tre sista månader bör undvika NSAID. För paracetamol finns det risker vid överdosering, vilket kan ge allvarliga leverskador som följd. Leverskador har också uppstått vid behandling med paracetamol vid samtidigt alkoholmissbruk År Summa av DDD/TIND Receptfri försäljning per analgetikagrupp i Västmanland (DDD per tusen inv och dag) NO2B - paracetamol, ASA och komb. MO1A - NSAID Läkemedelsverkets rekommendationer efter EMEA:S genomgång av riskerna med NSAID Generell rekommendation vid förskrivning av NSAID (inklusive coxiber): Lägsta dos som leder till symtomlindring och kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas Behovet av medicinering hos patienter med kroniska tillstånd bör utvärderas återkommande, särskilt patienter med fluktuerande symtom Förskrivning av NSAID skall baseras på en bedömning av den individuella patientens sjukdomstillstånd och riskfaktorer, särskilt gastrointestinala, kardiovaskulära och renala liksom produktens specifika egenskaper Byte av behandling bör endast ske efter omsorgsfull värdering av patientens individuella riskfaktorer Samtidig behandling med acetylsalicylsyra, vilket innebär en ökad risk för gastrointestinal blödning och signalerar ökad risk för kardiovaskulära komplikationer, kräver särskilt övervägande och möjligheterna att använda gastroprotektiv behandling bör inkluderas i den individuella riskbedömningen År Viktigt att beakta är också att den receptfria användningen av smärtstillande läkemedel tas med i den totala bedömningen av patientens sjukdomsbild och samlade läkemedelsterapi. Tänk på att fråga efter och dokumentera i journal receptfri användning av NSAID / ASA / paracetamol. CARINA WESTBERG leg apotekare 3

4 I fablernas värld (Ett klipp från Läkemedelskommittén i Gävleborgs tidskrift Mix) Muskelinflammation Det finns en utbredd uppfattning inom sjukvården och bland patienter att smärtor i muskler och muskelfästen ofta orsakas av inflammation och skall behandlas med antiinflammatorisk medicin. Om vi går till grunderna och undersöker vad en inflammation är så kännetecknas den av följande fem symptom: värmeökning smärta rodnad svullnad nedsatt funktion Gör man en mikroskopisk analys med PAD av en inflammerad vävnad ser man en typisk bild med vidgade blodkärl, cellinvandring och vätskeläckage. I de flesta fall av det som till vardags kallas muskelinflammation föreligger bara ett par av ovan nämnda fem tecken, oftast smärta och nedsatt funktion. Och tar man en biopsi hittar man så gott som aldrig inflammation på PAD. Tennisarmbåge kallas ofta för lateral epikondylit där ändelsen -it betecknar inflammation. Men denna smärta i muskelfästet orsakas trots namnet inte heller av någon inflammation. Så här skrev Sven-Anders Sölveborn, överläkare i ortopedi i Ystad i Läkartidningen 1999: I flera artiklar som beskriver opererade patientgrupper har man inte i något enda fall fått svaret inflammation på PAD från biopsitagningen! Att därför av termen epikondylit ledas att sträcka handen efter receptblocket för att förskriva antiinflammatoriska medel är, i alla fall för de långdragna fallen, både meningslöst och onödigt riskabelt. Histologin har istället visat så kallad angiofibroblastisk hyperplasi, mukoid och hyalin degeneration. En undersökning publicerad i BMJ 1999 på patienter med färsk lateral epikondylit jämförde effekten av det antiinflammatoriska medlet naproxen med placebo. Naproxen gavs i dosen 00 mg x 2 i två veckor. Efter fyra veckor var 7 procent i naproxengruppen klart förbättrade jämfört med 0 procent i placebogruppen (ingen signifikant skillnad). Efter 12 månader var det inte heller någon skillnad: 8 procent respektive 82 procent. De flesta smärtor från muskler och muskelfästen beror inte på inflammation. Man bör alltså i stället för NSAID välja andra läkemedel eller helt andra smärtstillande metoder. Biverkningarna av NSAID är inte försumbara, särskilt hos äldre människor där de förutom magsår kan orsaka lungödem och njursvikt. Artikeln publicerades första gången i Mix nr , därefter i repris i nummer Leta gärna upp det senaste numret - med NSAID-tema - på hemsidan 4

5 Ramnäsgården 3-4 september EXPERT- GRUPPS- INTERNAT Årets revidering av basläkemedelslistan är i full gång. En viktig del av arbetet genomfördes i början av september i form av ett internat lunch till lunch. Detta är andra gången vi provar denna arbetsform, som visat sig ha många positiva bieffekter. Mötet började med lunch på onsdagen, och följdes sedan av en intressant föreläsning av Gunnar Alvan, nyligen avträdd generaldirektör på Läkemedelsverket. Han talade om individuellt anpassad läkemedelsbehandling. För individuell anpassning behövs också en utveckling vad gäller diagnostiska tester, för att kunna identifiera de som kan ha nytta av en specifik behandling. Individuell läkemedelsbehandling kan ses Gunnar Alvan i två delar, dels att anpassa doser med mera till individens förutsättningar vad gäller metabolism (t ex i olika uttryck av CYP enzym), njurfunktion, övrig behandling (interaktioner) med mera. Dels att individualisera själva läkemedlet till det specifika uttrycket av sjukdomen, att göra målsökande läkemedelsformer. Redan i dag kontrollerar man om olika cancerformer har de receptorer som krävs för att svara på en viss behandling, till exempel vid bröstcancer och småcellig lungcancer. Det går att räkna fram rätt warandosering genom att mäta två specifika enzym som metaboliserar waran. Genom att mäta vissa HLA varianter kan man utesluta vissa personer som inte har effekt eller kraftiga biverkningar vid behandling med abacavir respektive karbamazepin. Ett fortsatt samarbete mellan genetik och molekylärteknik tillsammans med fysiologi och farmakologi kommer att ge framtida vinster Under resten av eftermiddagen arbetades i respektive expertgrupper i första hand med rekommenderade läkemedel, men även andra praktiska frågor löstes i samarbetet. En av de stora fördelarna med att samlas på detta sätt är att kontakterna mellan de olika grupperna underlättas. I samband med middagen bjöds vi också på underhållning i form av en trevlig musikgissning. På bilden Jan Smedjegård (Strama) och Lena Steinholtz (Andningsgruppen). Nästa dags förmiddag fortsatte med ömsesidiga kontakter mellan grupperna respektive eget arbete och avslutades sedan med en gemensam genomgång där varje grupp presenterade några av sina nyheter. Ytterligare ett gemensamt möte inför de slutliga besluten till baslistan planeras till den 4 november. Som avslutning informerade Lars om samarbetet med SLL om Horizon scanning. Vi har redan nu fått preliminära rapporter om nya läkemedel som är på gång. Tanken är att dessa rapporter skickas ut till aktuell expertgrupp som sedan i diskussion med LK:s AU kommer fram till hur man arbetar vidare med detta. Samarbete över grupperna. Kerstin Sjöqvist (Tand) Birgitta Kelfve (Hud) Ingela Gerdland (administratör) Moa Vlastos (Hud). Den nybildade expertgrupp Blod, funderar över upphandlingsfrågor. Botan Hawas, Honar Dylman och Anders Wickberg Expertgrupp Smärta/Rörelseapparaten, Milad Rizk, Carina Westberg tillfälligt inlånad samt Birgitta Pettersson som nyligen gått med i expertgruppen.

6 Hearing TNF-hämmare På inbjudan från Uppsala åkte tre specialister och tre representanter för Läkemedelskommittén på en hearing där hela regionen bjudits in. Fyra företag presenterade sina respektive produkter, en timme vardera var för sig. Schering-Plough om Remicade, Abbot om Humira, Wyeth om Enbrel och Merck-Serono om Raptiva (som inte är en TNF-hämmare vilket poängterades av företaget). Initiativet med hearing där flera marknadsförare inom en definierad preparatgrupp deltar är mycket positivt. Detta möte gav företagen stor frihet att presentera sitt budskap. Man besvarade mer eller mindre tydligt flertalet av de i förväg ställda frågorna och en kort frågestund åtföljde varje presentation. Trots att mötet var väl förberett med frågor var respektive presentation vinklad utifrån just det preparatets fördelar medan andra fakta tonades ner. Upplägget var olika från de olika företagen och trots att mycket intressant information lämnades var det inte lätt att strukturera informationen till jämförbara slutsatser. Hearing med olika företag har ändå en viktig plats i kommunikationen mellan industri och sjukvård, inte minst då enskilda expertgrupper eller expertgruppsledamöter ofta avböjer direktkontakt med industrin. Mötet gav också tankar på hur man kan lägga upp framtida möten av denna typ. En viktig del i detta är det regionala samarbetet. I praktiken blev denna hearing enbart för Uppsala och Västmanland, ett utvidgat deltagande med flera län i regionen kan även bidra till ett utökat samarbete mellan expertgrupperna i de olika länen. INBJUDAN TOBAKS- PREVENTION I VÅRDEN Inbjudan Hur förebyggs läkemedelsfel i vårdens övergångar? Den 16 oktober genomförs en temadag i samarbete mellan SKL och Apotekarsocietetens sektion för sjukhusfarmaci. Att öka säkerheten i vården är ett av SKL och därmed landstingens prioriterade satsningsområden. Temadagen vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmacevter som arbetar med patientsäkerhet inom sjukvården. Temadagen äger rum i Sibeliussalen, Finlandshuset, Snickarbacken i Stockholm. För anmälan och fullständigt program se Folkhälsoenheten inbjuder till ett seminarium där en stor del av Sveriges största profiler vad gäller tobaksprevention medverkar. Seminariet kommer att fokusera på tobaksavvänjning i vården med utgångspunkt från Nix-studien, men även på hälso- och sjukvårdens övriga möjligheter i det tobaksförebyggande arbetet. TID: Onsdag den 1 oktober, kl PLATS: Gamla vårdskolans aula, (ing 22) C-las Anmälan sker till Jan Larsson, Folkhälsoenheten, senast torsdagen den 9 oktober Seminariet är kostnadsfritt! För fullständigt program se - Utbildningar, seminarier. Tobaksavvänjningsmetoden NIX har utvecklats av Folktandvården och Folkhälsoenheten inom Landstinget Västmanland. I en effektstudie genomförd av Karolinska Institutet, Centrum för klinisk forskning och Mälardalens högskola har resultaten från studien presenterats hösten

7 Subvention -Blodtrycksmedel Från 1 september gäller nya regler vad gäller subvention av vissa blodtrycksläkemedel. De nya besluten presenterades i februari 2008 av dåvarande LFN (se annan notis) och började gälla den 1 september. Besluten innebär att tre läkemedel försvinner helt ur högkostnadsskyddet och att några av de dyrare läkemedlen mot högt blodtryck får begränsad subvention. Det innebär till exempel att angiotensinreceptorblockerare (ARB) omfattas av högkostnadsskyddet endast om patienten provat men inte kan använda ACE-hämmare, eller om ARB förskrivs som tillägg till ACEhämmare. Besluten finns att ladda ned på Länk finns också från vår hemsida du kan också läsa mer om beslutet i förra numret av Läkemedelsbulletinen. Även recept som skrivits ut före 1 september berörs, vilket betyder att patienter som kommer till apoteket med recept på något av de tre läkemedlen Zanidip, Inhibace och Tarka inte längre kan få dem med förmån. Besluten finns att ladda ned på NYHET Från LFN till TLV Från och med första september bytte Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) namn till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Detta på grund av att verket fått utökade uppgifter. Tidigare har de fattat beslut om vilka läkemedel som ska subventioneras. Nu ska de även besluta om vilken tandvård som ska subventioneras via skattemedel. Arbetet med hemsidan pågår, den nya adressen blir Lathund antibiotika En kortversion av lokala Stramas antibiotikahäfte har nyligen skickats ut till mottagningar och avdelningar. Tanken är att foldern snabbt ska kunna ge stöd i terapival, dosering och behandlingstid när valet är gjort att infektionen behöver behandlas med antibiotika. FOLDERN FINNS I EN SLUTENVÅRDS- OCH EN ÖPPENVÅRDSVARIANT. I slutenvårdsfoldern finns även förslag till dosering vid nedsatt njurfunktion samt ett tobramycinnomogram (Nebcina) som hjälp att bestämma nästa dos. 7

8 FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling finns nu i en omarbetad och uppdaterad upplaga. Den är framställd av YFA (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet) med ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut. Det är i dag allmänt accepterat att en fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk att utveckla flera sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och typ 2- diabetes. Det är också uppenbart att ökad fysisk aktivitet i många fall utgör en viktig del av sjukdomsbehandlingen. Boken sammanfattar hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd, kombinerat med råd om lämpliga motionsaktiviteter. Även risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper tas upp. FYSS finns på nätet här kan du också beställa en egen FYSS. Antibiotic Awareness Day Den 18 november i år genomförs den första europeiska Antibiotikadagen. I Sverige anordnar Smittskyddsinstitutet, Strama, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen ett nationellt symposium om antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning. Vid symposiet kommer bland annat rapporter om antibiotikaanvändning, resistensövervakning samt förslag till åtgärder i Sverige att presenteras och överlämnas till regeringen. Dagen kommer att uppmärksammas på något sätt i alla 27 EU-stater, tanken är också att en rad lokala aktiviteter ska genomföras. Dagen kommer att genomföras årligen för att öka medvetenheten om hur man ska använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt, så att de fungerar också i framtiden. Loggan med den förkylda igelkotten kommer troligen att dyka upp lite här och där framöver. PRODUKTION: M.A.O. FORM: BILD & FORM AB Sov Gott På seminariet kommer vi också att dela ut boken Sov Gott. Ett seminarium om sömn och sömnproblem arrangeras av Läkemedelskommittén i Västmanland på Aros Congress Center i Västerås den 6 november Inbjudan riktad till allmänheten kommer att spridas via vårdcentraler och kommunens mötesplatser. Medverkande är bland annat Jerker Hetta professor i psykiatri som berättar vad som händer när man inte sover. Andra ämnen som tas upp är hur snarkning och stress påverkar sömnen. Eftermiddagen avslutas med Tankar till musik. REDAKTIONSKOMMITTE: Lars Lööf, Carina Westberg, Inge Eriksson, Ingela Gerdland REDAKTÖR: Carina Westberg, Eriksborg, Västerås TELEFON: E-POST:

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien för veteranorienterare dag för dag: Vi söker 10 stycken veteranorienterare som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor där effekterna av ett kosttillskott studeras på tarmens genomsläpplighet.

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

MiXNr Maj 2008. Trevlig sommar! TEMA: NSAID och dess baksida

MiXNr Maj 2008. Trevlig sommar! TEMA: NSAID och dess baksida Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén MiXNr Maj 2008 1 2 TEMA: NSAID och dess baksida Användningen av receptfria antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) har ökat kraftigt. Marknadsföringen

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-03-27

BESLUT. Datum 2015-03-27 BESLUT 1 (5) Datum 2015-03-27 Vår beteckning SÖKANDE Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

BARN OCH LÄKEMEDEL. Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar

BARN OCH LÄKEMEDEL. Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar BARN OCH LÄKEMEDEL Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar 1 2 De allra flesta barn får medicin någon gång. Oftast rör det sig om vanliga

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se,

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför?

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Projektgrupp: Lena Ring, Carola Bardage, Sahra Barzi, Tommy Westerlund och Cecilia Bernsten Enheten

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se Egenvårdstest 090508 I den praktiska examinationen ingår 10 egenvårdsfall där studenten ska ge råd i egenvården med handledaren som kund. Till varje fall lämnas vissa förutsättningar som en guide vid kommunikationen

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Dagkirurgisk Verksamhet

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Dagkirurgisk Verksamhet Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation Dagkirurgisk Verksamhet Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att få veta

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK)

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) 2014-06-24 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Moderator - Eva Fernvall, Apoteket AB Koll på Läkemedel har som mål att: 1. Halvera multimedicineringen

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer