Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson"

Transkript

1 Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1

2 Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt inom ramen för statliga stimulansmedel. Ett av målen med projektet var att ge sjuksköterskorna verktyg för att de lättare ska kunna öka omsorgspersonalens kunskaper om läkemedel och dess verkan. Syfte Syftet med detta material är att det ska vara ett underlag/stöd för kommunens sjuksköterskor i arbetet med att öka omsorgspersonalens kunskaper om läkemedel. Materialet skall även fungera som instuderingsmaterial och uppslagsverk till omsorgspersonalen. Inledning I omsorgspersonalens ansvar ingår att inom ramen för sin kompetens uppmärksamma förändringar i den enskildes hälsotillstånd och informera ansvarig sjuksköterska och/eller chef. Detta material är avsett att ge redskap för att uppmärksamma förändringar som kan härledas till läkemedelsbehandling samt även informera om viktiga faktorer vid överlämnade av läkemedel. En del av innehållet (t.ex. läkemedelsinteraktioner) kan anses som överkurs men har ändå bedömts som viktigt att ha med för inhämtande av kunskap. Att kombinera olika läkemedel är läkarens (eller annan medicinsk personal med förskrivnings och ordinationsrätt) ansvar. Materialet fungerar även som en hjälp för sjuksköterskan att kunna ge rätt instruktioner avseende överlämnade gentemot omsorgspersonalen, t.ex. om hur och när läkemedlet skall intas (under tungan, till eller mellan måltider etc). 2

3 Innehållsförteckning Kroppens förmåga att hantera läkemedel hos äldre... 4 Läkemedelsinteraktioner. 6 Exempel på vanliga läkemedel, indelade utifrån sjukdomsgrupper... 8 Intag av läkemedel Referenser

4 4 Kroppens förmåga att hantera läkemedel hos äldre Åldrandet innebär kroppsliga förändringar, som gör att äldre är mer känsliga för läkemedelseffekter och biverkningar*. Normala åldersförändringar i kroppen, som ökad andel kroppsfett i förhållande till kroppsvatten, samt förändringar i lever och njurar gör att äldre inte reagerar lika som yngre personer på läkemedel. Blodtrycksregleringen påverkas och magsäckens skyddsmekanism försämras med stigande ålder. Den ökande andelen kroppsfett leder till att fettlösliga substanser som t.ex. antidepressiva, lugnande och sömnmedel kan få förlängd verkningstid. Minskad leverfunktion gör att utsöndringen går långsammare för läkemedel som omvandlas i levern innan utsöndring, vilket medför att läkemedlet då dröjer kvar i kroppen längre och att koncentrationen kan bli för hög. Skillnaden mellan olika individer och olika läkemedel är stor. Nedsatt njurfunktion förlångsammar utsöndringen av läkemedel, vilket kan medföra att läkemedlen ansamlas i kroppen och verkar längre med förstärkta effekter eller biverkningar som följd. Vid 80 årsålder kan njurfunktionen vara halverad eller ännu sämre. Exempel på vanliga biverkningar* hos äldre: - Dåsighet, minnesstörningar och förvirringstillstånd är vanliga biverkningar av t.ex. morfinpreparat, läkemedel vid psykisk störning och sömnmedel. - Nedsatt rörlighet och stelhet (som liknar Parkinsons sjukdom) kan vara en biverkan av t.ex. läkemedel mot psykos (neuroleptika). Viktigt att tänka på att detta innebär en ökad fallrisk. - Blodtrycksfall efter behandling med läkemedel med blodtryckssänkande effekt är en stor risk. Det kan yttra sig som

5 yrsel, ostadighetskänsla eller till och med svimning. Det finns många läkemedel som kan sänka blodtrycket, främst olika hjärtpreparat, som medel mot kärlkramp, hjärtsvikt och högt blodtryck, men också andra läkemedel som urindrivande medel, medel mot Parkinsons sjukdom, neuroleptika, antidepressiva medel samt vissa medel mot prostataförstoring. - Sår eller blödningar på magslemhinnan av främst smärtstillande läkemedel med antiinflammatorisk effekt (även kallade NSAID). Kan även ge obehag i buken, magsmärtor och / eller illamående. - Illamående och aptitlöshet kan orsakas av t ex hjärtläkemedlet digoxin, opioider och antidepressiva läkemedel. - Förstoppning kan orsakas av en mängd läkemedel men också som följd av andra sjukdomar och stillasittande. Exempel på läkemedel som kan ge förstoppning är opioider, järn och läkemedel mot magsår. - Muntorrhet kan orsakas av t.ex. läkemedel mot depression och urindrivande medel. - Sömnrubbningar kan orsakas av t.ex: vätskedrivande samt vissa antidepressiva. Mardrömmar kan orsakas av hjärtmediciner av typen beta-blockerare, t ex Metoprolol. Ibland kan konsekvenserna av biverkningar vara dramatiska, till exempel svimning, magblödning, en fallolycka eller ett förvirringstillstånd. Läkemedel är en av de viktigare orsakerna till fall hos äldre. Studier har visat att 10-20% av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar. Det är extra viktigt att vara uppmärksam på symptom som kan vara tecken på biverkningar, särskilt om de uppstår snart efter att patienten börjat använda ett nytt läkemedel. Varje misstanke om biverkan ska rapporteras till ansvarig sjuksköterska. *) Effekt av ett läkemedel som inte förväntas eller som är oönskad när man tar läkemedlet så som det är avsett att tas och i den dos som är rekommenderad. Vanligtvis är dessa effekter negativa. 5

6 Läkemedelsinteraktioner Läkemedelsinteraktion innebär hur ett läkemedel påverkar ett annat. Då många äldre har flera läkemedel, p.g.a flera sjukdomar, är det mycket viktigt att känna till interaktioner. En interaktion innebär en effekt som blir en annan än vad som kan förväntas av summan av effekterna från varje läkemedel givet var för sig. Följden av en interaktion kan vara minskad eller utebliven effekt eller biverkan. En interaktion innebär inte alltid en icke önskvärd effekt, det finns exempel där man kombinerar preparat för att få en viss effekt. Ett sådant exempel är när man häver den försämrade andningen vid överdos av morfin genom att ge Naloxon. Riskgrupper för interaktioner är äldre och personer med nedsatt njureller leverfunktion eller multisjuka (tre eller flera diagnoser). Ju fler läkemedel en patient har desto större är risken för biverkningar och interaktioner. Digoxin, Waran, Litium och Tegretol är exempel på läkemedel med stor risk för interaktion. Interaktioner kan även ske; Mellan läkemedel och naturläkemedel. Exempel Johannesört. Mellan läkemedel och mat eller dryck. Exempel mjölkprodukter försämrar upptag av vissa antibiotika, grapefruktjuice kan förändra effekten av vissa blodtrycksmediciner, koffein kan påverka effekten av t.ex Lithionit (mot manodepressivitet), all mat och dryck vid samtidigt intag påverkar vissa läkemedel mot benskörhet. Inverkan av sjukdom kan även påverka upptag av läkemedel, även om det inte är en egentlig interaktion. Exempelvis så kan diarré ge 6

7 minskat upptag av läkemedel med risk för minskad eller utebliven effekt. Vad kan man göra? Om man upptäcker en interaktion kan man justera dosen, ändra tid för dosen, utesluta aktuellt livsmedel eller välja annat läkemedel. 7

8 8 Exempel på vanliga läkemedel till äldre indelade i grupper Läkemedel vid hjärt/kärlsjukdomar (t.ex. högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt.) Furix/ Furosemid/ Impugan/ Lasix Retard Indikationer- Hjärtsvikt - tilläggsbehandling, ödem, njursvikt. Ett snabbverkande urindrivande medel som befriar kroppen från överskott av vätska och sänker blodtrycket. Doseras morgon och lunch, undvik efter kl pga risk för påverkan på nattsömn. Furix retard och Lasix retard har depåeffekt och verkar under längre tid. Biverkningar- Saltrubbningar, vilket kan leda till uttorkning. Blodtrycksfall. Fallrisk. Vid dåligt mat- och vätskeintag, kontakta sjuksköterska. Waran Indikationer- Förebygga blodproppar. Hämmar blodets förmåga att levra sig koagulera och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen. Biverkningar- Blödningar som beror på för hög dos Waran. Interaktioner- Samtidig behandling med acetylsalisylsyra eller NSAID ökar blödningsrisken och bör undvikas. Alkohol påverkar effekten av waran. Naturläkemedel som innehåller Johannesört ska inte användas under medicinering med Waran. Broccoli, brysselkål och / eller spenat kan påverka doseringen om man äter det oregelbundet. Doseringen styrs av PK/INR som tas intravenöst och ordineras av AKmottagningen. Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag. Utseende: Blå runda med krysskåra. (Det finns även vita för de som ej tål färgämnet i Waran, dock ovanligt.) Vid operationer och tandläkarbesök, kontakta sjuksköterska.

9 I Sandvikens kommun finns i HSL pärmen en rutin som gäller Waranbehandlade: Omsorgspersonal som upptäcker att en waranbehandlad patient fallit ska snarast kontakta tjänstgörande sjuksköterska och informera om händelsen. Sjuksköterskan ska besöka patienten och göra en klinisk bedömning. Trombyl Indikationer- Förebygga blodproppar och minska risken för hjärnoch hjärtinfarkt. Förhindrar att blodplättarna koagulerar. Innehåller liten mängd av acetylsalisylsyra, som även finns i t.e.x. Magnecyl. Biverkningar- Magkatarr och ökad risk för blödningar. Försiktighet tillsammans med NSAID-preparat och Acetylsalisylsyra. Läkemedel vid lungsjukdom (t.ex. KOL, Astma) Bricanyl Turbuhaler Indikationer- Astma och KOL Biverkningar- Darrningar, hjärtklappning, huvudvärk, muskelkramper. De flesta av biverkningarna som Bricanyl kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Bricanyl Turbuhaler används för att få snabb lindring vid akuta besvär. Munstycket rengörs regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska. När den röda markeringen når den undre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. För övrigt, se information på bipacksedeln. 9

10 Pulmicort Turbuhaler Indikationer- Astma. Biverkningar- Lätt halsirritation, hosta, heshet, svampinfektion i munhåla och svalg. Dämpar och förhindrar inflammation i luftvägarna vid astma. Pulmicort Turbuhaler ska användas regelbundet i förebyggande syfte - inte för att ge snabb lindring vid akuta besvär. Rengör munstycket regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska. När den röda markeringen når den undre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. För övrigt, se information på bipacksedeln. OBS! Munnen bör sköljas med vatten efter varje doseringstillfälle, för att minimera risken för att få en svampinfektion i munhåla och svalg. Spiriva Indikationer- KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Verkar långverkande luftrörsvidgande. Biverkningar- Muntorrhet Var försiktig så att inhalationspulvret inte kommer in i ögonen, kan utlösa eller förvärra grön starr. Observant på symtom som smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon. I så fall ska du omedelbart skölja ögonen med ljummet vatten. Combivent/Ipramol Indikationer- Astma och KOL Verkar luftrörsvidgande. Biverkningar- Muntorrhet. Patienten måste instrueras att använda Combivent/Ipramol på ett korrekt sätt samt varnas för att låta vätskan eller sprayen komma i ögonen för att undvika risk för grön starr. 10

11 Flutide Diskus Indikationer- Astma och KOL Inflammationshämmande medel. Biverkningar Svampinfektion i munhåla, struphuvud och svalg. Risken för svampinfektion minskar genom att man sköljer munnen med vatten efter varje inhalationstillfälle. Halsirritation,heshet och lunginflammation har rapporterats hos patienter med KOL. OBS! Munnen bör sköljas med vatten efter varje doseringstillfälle, för att minimera risken för att få en svampinfektion i munhåla och svalg. Läkemedel vid diabetes Metformin Indikationer- Diabetes mellitus typ 2. Metformin minskar blodsocker(glukos)produktionen i levern och ökar blodsockerupptaget i vävnaderna. Biverkningar- Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, aptitlöshet och smakförändringar. Interaktioner Undvik alkohol och alkoholhaltiga läkemedel. Biverkningarna ovan uppträder oftast vid start av behandlingen och upphör spontant i de flesta fallen. För att minska magtarmbesvär bör metformin tas i samband med eller efter måltid Om diarée och/eller kräkningar ta snabb kontakt med sjuksköterska. (Äldre har stor risk att snabbt bli påverkade p.g.a. nedsatt njurfuktion.) Glibenklamid/Daonil Indikationer- Diabetes mellitus typ 2 Glibenklamid/Daonil verkar blodsockersänkande framförallt genom att öka den egna insulinproduktionen. Biverkningar- Illamående, kräkningar, lågt blodsocker. Tabletterna ska alltid intas strax före eller i samband med måltid. Alkohol kan förstärka eller försvaga den blodsockersänkande effekten. Om födointaget minskat ta kontakt med sjuksköterska. 11

12 Mindiab Indikationer- Diabetes mellitus typ 2. Mindiab verkar framförallt genom att öka den egna insulinproduktionen. Biverkningar- Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och magsmärta. Tabletterna bör tas en halvtimme före måltid. Läkemedel vid magbesvär Omeprazol/Losec Indikationer- Magsår, halsbränna och sura uppstötningar. Biverkningar- Diarré, illamående/kräkningar, förstoppning, buksmärta, gaser i magen, huvudvärk. Interaktioner-Omeprazol interagerar med t.ex Clopidogrel/Plavix och Doxyferm. Om läkemedlet är i kapselform får kapslarna inte tuggas eller krossas. Omeprazol skall sväljas hela med ett glas vätska antingen före en måltid eller på tom mage. Samtidigt intag av föda kan göra att upptaget av omeprazol minskar och blir långsammare. Läkemedel vid infektion, antibiotika. En risk som är förknippad med antibiotika är att den kan slå ut de hälsosamma bakterierna i tarmsystemet. Detta kan leda till matsmältningsproblem som t ex diarré. All antibiotika kan även utlösa diaréer orsakade av bakterien Clostridium difficile. För att minska risken för magrelaterade biverkningar kan man kombinera med naturläkemedel eller livsmedel som innehåller nyttiga bakterier. Dessa skall dock inte tas vid samma tillfälle som antibiotika. 12

13 Ciprofloxacin Indikationer- Antibakteriellt medel vid komplicerade urinvägsinfektioner, infektioner i nedre luftvägarna samt vid svårare hud- och mjukdelsinfektioner. Biverkningar- Störning i smaksinnet, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, förvirring, illamående, diarre och hudutslag. Interaktioner- Samtidig administrering av enbart mjölkprodukter (t.ex. mjölk, fil och yoghurt) och ciprofloxacin ska undvikas eftersom upptaget av ciprofloxacin kan minskas. Kan tas tillsammans med måltid. Norfloxacin Indikationer- Övre och nedre urinvägsinfektioner. Urinvägsinfektion i samband med urologiska operationer. Biverkningar- Illamående Interaktioner- Järntillskott minskar upptaget norfloxacin med ca 75%. Kalktillskott hämmar upptaget av norfloxacin med 60%. Kombinationen bör undvikas. Mjölkprodukter (tex mjölk, fil och yoghurt) kan vid samtidigt intag försämra absorptionen av norfloxacin med 50%. Bör tas 1-2 timmar före eller efter måltid. Selexid Indikationer- Urinvägsinfektioner Biverkningar- Illamående, kräkning, diarre och lös avföring. Selexid tabletter ska intas med minst ½ glas vätska och ej i liggande ställning. Doxyferm Indikationer- Lunginflammation, försämring av kronisk bronkit, Chlamydia och Borreliainfektioner. Biverkningar- Illamående, kräkning och diarré. Tabletterna bör inte intas i liggande ställning. För att minska risken för mag/tarmbiverkningar ska tabletterna tas under måltid. Interaktioner- Effekten av Doxyferm minskar om läkemedel som innehåller kalcium tas samtidigt. Dessa läkemedel bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum. 13

14 Kåvepenin Indikationer- Halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, rosfeber. Biverkningar- Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag. Kåvepenin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Heracillin/Flukloxacillin Indikationer- Hud- och mjukdelsinfektioner, infektion i leder, skelett och lungor. Biverkningar- Illamående, diarré och utslag. Heracillin ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna. Idotrim/Trimetoprim Indikationer- Urinvägsinfektioner. Biverkningar- Illamående, kräkning, klåda och utslag Läkemedel vid smärta Alvedon/ Panodil/ Pamol/ Reliv Indikationer- Smärta och feber. Biverkningar-. Ej vanligt förekommande är leverpåverkan och nedsatt njurfunktion. Maxdos för Alvedon/ Panodil/ Pamol/ Reliv är 500 mg x 2 max 4 ggr/ dygn. Morfinpreparat (Tillhör gruppen Opioider.) t.ex. Morfin, Depolan/Dolcontin, OxyNorm, OxyContin Indikationer- Smärtstillande vid svåra tillstånd, t.ex. cancer. Biverkningar- Minskad vakenhetsgrad, förstoppning, illamående, kräkning, fallrisk och urinretention (svårighet att tömma blåsan). Morfinpreparat kan ge förvirring och kognitiv störning hos äldre. Interaktioner- Små mängder alkohol kan dramatiskt förstärka den svagt andningsdepressiva effekten av morfin. Även lugnande läkemedel, läkemedel mot illamående, läkemedel mot allergi, 14

15 sömnmedel, neuroleptika, antidepressiva samt andra morfinpreparat kan ha samma effekt. Depottablett Depolan/Dolcontin och OxyContin måste sväljas hela. OxyNorm bör sväljas hela. Narkotiskt läkemedel som ska räknas på speciell blankett i journalen. NSAID = icke stereoida antiinflammatoriska läkemedel. T.ex. Diklofenak/Voltaren, Ibuprofen/Brufen/Ipren/Ibumetin, Pronaxen/Naproxen/Naprosyn, Magnecyl/Treo, Orudis. Indikationer- Smärta och feber. Motverkar inflammation genom att hämma bildningen av inflammatoriska ämnen i kroppen. Används endast vid smärtrelaterad inflammation hos äldre. Biverkningar- Magblödningar, Förvärrad hjärtsvikt- och / eller bensvullnad, andnöd. NSAID kan påverka njurarnas genomblödning, vilket kan leda till nedsatt njurfunktion eller utlösa/försämra en hjärtsvikt. NSAID kan ge kognitiva störningar eller förvirring. Interaktioner Diklofenak/Voltaren kan försämra effekten av vätskedrivande läkemedel. Samtidig behandling med antidepressiva läkemedel (t.ex Citalopram/ Cipramil) och NSAID ökar risken för gastrointestinala blödningar. Ska inte användas av personer som har astma, är Waranbehandlade, har hjärt-, lever- eller njursvikt. Citodon/Panocod Indikationer-Svår smärta. Biverkningar Trötthet, illamående, förstoppning. Opioider, t ex kodein, kan ge förvirring och kognitiv störning hos äldre. Ska inte användas av personer med gallvägsbesvär. Ska ej kombineras med andra läkemedel som också innehåller paracetamol, t.ex. Alvedon, om inte läkare tagit ställning till kombinationen. 15

16 Läkemedel vid demens Om läkaren provar att sätta ut nedanstående läkemedel, rapportera snabbt till sjuksköterska ev. försämring av demenssjukdomen. (Om läkemedlet behöver sättas in igen skall det göras inom 1 månad.) Aricept Indikationer- Mild till medelsvår Alzheimersjukdom. Biverkningar- Yrsel, förstoppning, högt blodtryck, huvudvärk och medvetslöshet. Aricept bör tas på kvällen, strax före sänggåendet. Ebixa Indikationer- Måttlig till svår Alzheimersjukdom. Biverkningar- Diarre, muskelkramper, trötthet, illamående, kräkning och sömnlöshet. Läkemedel vid depression, ångest och oro Citalopram/Cipramil Indikationer- Depression. Paniksyndrom.Tvångssyndrom. Förebyggande mot återfall eller nya episoder med depression. Biverkningar- Viktökning eller viktminskning, förändrad smakuppfattning, nedsatt vakenhetsgrad, yrsel, huvudvärk, trötthet, muntorrhet, illamående, fallrisk och förstoppning. Effekten kan i regel först bedömas efter 4 veckors behandling. Sobril/ Oxascand Indikationer- Ångestdämpande, lugnande, sömnsvårigheter. Biverkningar- Dåsighet, hos äldre kan förvirringstillstånd uppträda, fallrisk, mindre vanliga är huvudvärk och yrsel, muskelsvaghet och minnesluckor vid höga doser. 16

17 Heminevrin Indikationer- Förvirringstillstånd, oro och sömnsvårigheter inom äldrevård samt behandling av olika symtom efter alkoholmissbruk. Biverkningar- Irritation i näsan och ögonen. Ibland kan dessa symtom vara allvarliga och förknippas med huvudvärk. En kraftigare lugnande effekt än avsett kan förekomma, speciellt hos äldre patienter eller med höga doser. Heminevrin kan vara vanebildande och risken finns att kroppen vid längre tids användning vänjer sig och att effekten därmed avtar. En period med dålig sömn kan inträda när man slutar med läkemedlet och därför bör det användas endast under kort tid. Rapportera till sjuksköterska om patienten är dåsig på morgonen. Haldol Indikationer- akuta och långvariga psykostillstånd. Biverkningar- Depressioner, rörelserubbningar (Parkinsonliknande symtom), fallrisk, blodtrycksfall, sänkt blodtryck och kognitiva störningar. Lösningen saknar smak och kan blandas i dryck. Mirtazapin/Remeron-S Indikationer- Depression Biverkningar- sömnsvårigheter, sedering, muntorrhet, viktökning, ökad aptit, yrsel och trötthet. Effekten kommer vanligtvis efter 2-4 veckors behandling. Tas vanligen till kvällen. 17

18 Läkemedel vid sömnstörning Zopiklon/ Imovane Indikationer- Sömnbesvär. Biverkningar: Muntorrhet -föranleder noggrann munhygien. Smakförändring ger metallsmak om den delas. Dåsighet, fallrisk. Interaktioner- Sömnmedel bör ej intas i samband med alkohol. Tas omedelbart före sänggåendet Verkar vanligen inom 30 min. Samtidigt intag av grapefruktjuice kan öka effekten av Zopiklon/ Imovane. Narkotiskt läkemedel som ska räknas på speciell blankett i journalen. Propavan Indikationer Sömnbesvär. Biverkningar-Dåsighet Intas minuter före sänggåendet. Propavan bör helst undvikas till äldre, kan ge dagtrötthet och neuroleptikaliknande biverkningar. Övriga läkemedel Alenat/Fosamax Indikationer-Osteoporos (benskörhet, skelettbenen blir tunnare & skörare, och kan då leda till frakturer). För bästa effekt och minskad läkemedelsirritation i matstrupen skall läkemedlet intas på fastande mage i upprätt ställning med minst 200ml vatten (ej annan dryck) och vänta 30 min innan intag av annan medicin eller mat, annars risk för försämrad effekt. Patienterna skall inte ligga ner inom 30 minuter efter att de tagit Alenat/Fosamax. Alenat/Fosamax finns som veckotablett. Biverkningar- Magont, matsmältningsproblem, sura uppstötningar och svårighet att svälja. 18

19 Levaxin Indikationer - Underfunktion hos sköldkörteln. Levaxin ersätter saknad eller minskad produktion av sköldkörtelhormon (tyroxin). Levaxin reglerar ämnesomsättningen och fungerar på samma sätt som kroppens eget sköldkörtelhormon. Biverkningar Vid överdosering eller för snabb dosökning kan t ex hjärtklappning, diarré, huvudvärk, darrningar eller nervositet uppträda. Interaktioner Järntillskott och Levaxin bör tas med minst två timmars mellanrum. Kalciumprodukter eller läkemedel mot halsbränna eller sura uppstötningar (antacida)och Levaxin bör tas med några timmars mellanrum. Ögondroppar och ögonsalvor Ögondroppar och ögonsalva bör ha rumstemperatur när de används. Bruten flaska skall förvaras i rumstemperatur även om förpackningen är märkt med kallförvaring. Ögondroppar till enskild patient är i regel hållbara en månad efter brytningsdatum (i vissa fall gäller kortare tid). Anteckna brytningsdatum på förpackningen! Ögondroppar i endospipetter är för engångsbruk, de är ofta utan konserveringsmedel. Om flera droppar eller ögondroppar av olika sort ska ges i samma öga bör man vänta minst 5 minuter mellan de olika dropparna. När salva skall ges dras det undre ögonlocket ned och lite salva trycks ut mellan undre ögonlocket och ögat. Patienten bör blinka så att salvan sprider sig över ögat. Vidrör inte ögat med tubspetsen! Allergier överkänslighetsreaktioner Alla läkemedel kan framkalla allergier. Läkemedelsallergi är dock tack och lov sällsynt! En överkänslighetsreaktion är en kroppslig reaktion i form av svullnad, rodnad, klåda, snuva och andningssvårigheter när kroppen utsätts för något den är allergisk mot, till exempel läkemedel, pollen, vissa livsmedel och pälsdjur. En allvarlig allergisk reaktion 19

20 kan leda till en allergichock, en så kallad anafylaktisk chock med symtom som feber, hudutslag, klåda, stickningar, svullnad, yrsel, kallsvettning, magsmärtor, illamående, blodtrycksfall, andnöd och medvetslöshet. En sådan chock är livshotande, om man inte sätter in läkemedelsbehandling i form av antihistaminer och adrenalin. Vid akut sjukdom Vid alla förändringar i en patients tillstånd åligger det omsorgspersonal att omedelbart kontakta tjänstgörande sjuksköterska. Sjuksköterskan bedömer och beslutar om, i förekommande fall, vilka åtgärder som ska vidtas. Vid akuta sjukdomsfall och allvarliga olycksfall gäller dock: 1) Larma ring 112 2) Larma ansvarig sjuksköterska Ovanstående är hämtat ur Riktlinje vid akut sjukdom. OBS!! Läkemedlen som det ges exempel på ovan är endast exempel på vanligt förekommande, det finns många fler som skulle passa under respektive rubrik. Kom ihåg att alltid rapportera till sjuksköterska om en patient uppvisar något oväntat beteende eller nytillkommet symtom. 20

21 Intag av läkemedel Tabletter, kapslar och pulver bör alltid intas med riklig mängd vätska och ej i liggande ställning. Många läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar där. Personer med sväljsvårigheter bör få sina läkemedel i andra beredningsformer t.ex. lösning eller suppositorium. Många äldre har svårt att svälja läkemedel. Genom att dricka vatten innan och svälja tabletterna tillsammans med något trögflytande, t ex kräm eller liknande, brukar man kunna underlätta sväljandet. OBS! Om läkemedel måste krossas före intag är det sjuksköterskan som avgör om så får ske. Detta skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Vissa läkemedel är olämpliga att krossa p.g.a. 1. Depåeffekt Avger läkemedel under lång tid, t.ex. Metoprolol/ Seloken Zoc. 2. Irritation i magen T.ex. Voltaren 3. Ska verka lokalt i tarmen T.ex Asacol. 4. Smakar illa T.ex. Zopiklon 5. Förstörs av magsyra - T.ex. Omeprazol Konsekvenser av att man krossar ett läkemedel som inte är avsett för det, kan bli att det tas upp fortare än det var avsett att göra med förstärkta effekter eller biverkningar som följd, att magen blir irriterad, att det blir verkningslöst eller smakar illa. I broschyren Sväljes hela hittar man en förteckning över tabletter och kapslar som måste eller bör sväljas hela. 21

22 Referenser och ytterligare fördjupningstips FASS Janusinfo bl.a. sökfunktion om interaktioner Apoteketfarmaci Broschyr Sväljes hela under Nyheter och fakta, Broschyrer. Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län Återfinns på intranätet under ENHETER & BOLAG, Äldreomsorgsförvaltningen, Ledningssystem, Metoder och arbetssätt, Läkemedel Riktlinje vid akut sjukdom Återfinns på intranätet under ENHETER & BOLAG, Äldreomsorgsförvaltningen Organisation, MAS, HSL-pärm, Kap 2 In/Ut/utrustning Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Fastbom Johan; Äldre och läkemedel, 2006, Liber AB, ISBN Lundgren C; FAS-UT, 2010, Zircon Media AB, ISBN Läkemedelsuniversitetet, Äldre och läkemedel, baskurs (Äldre och läkemedel för biträden och undersköterskor) (Registrering krävs, men utb. är gratis.) Läkemedelsboken

23 Faktagranskat av Sofia Jonsson, apotekare, Läkemedelsenheten, Landstinget Gävleborg. 23

24

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009 Förkylning 25 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Förkylning Förkylning är en akut och kortvarig virusinfektion i övre luftvägarna, som går över av sig själv. Vuxna finländare drabbas i medeltal av 1 5 förkylningar

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem nationell satsning för ökad patientsäkerhet Läkemedelsrelaterade problem åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Bild Pensionär(er) 65-75 i aktivitet Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Förläng de goda åren 4 Inledning 5 Det naturliga åldrandet 6 Guldkant på tillvaron 11 Rörelseglädje 15 Stå stadigt

Läs mer

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd Må bra under Ramadan Fakta och goda råd Innehållsförteckning Förord 4 Andlighet och mat 6 Vad kan du uppnå genom att fasta? 8 De fysiologiska förändringar som äger rum under fastan 9 Tänkbara hälsorisker

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Palliativa rådgivningsteamet

Palliativa rådgivningsteamet 1 Version 3, 2007 Palliativa rådgivningsteamet 2 3 Handbok för anhöriga att vårda svårt sjuka & döende i hemmet 4 Innehåll Förord 6 Att vara anhörig/närstående 7 Att vara anhörig till en demenssjuk 7 Närståendepenning

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer