Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson"

Transkript

1 Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1

2 Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt inom ramen för statliga stimulansmedel. Ett av målen med projektet var att ge sjuksköterskorna verktyg för att de lättare ska kunna öka omsorgspersonalens kunskaper om läkemedel och dess verkan. Syfte Syftet med detta material är att det ska vara ett underlag/stöd för kommunens sjuksköterskor i arbetet med att öka omsorgspersonalens kunskaper om läkemedel. Materialet skall även fungera som instuderingsmaterial och uppslagsverk till omsorgspersonalen. Inledning I omsorgspersonalens ansvar ingår att inom ramen för sin kompetens uppmärksamma förändringar i den enskildes hälsotillstånd och informera ansvarig sjuksköterska och/eller chef. Detta material är avsett att ge redskap för att uppmärksamma förändringar som kan härledas till läkemedelsbehandling samt även informera om viktiga faktorer vid överlämnade av läkemedel. En del av innehållet (t.ex. läkemedelsinteraktioner) kan anses som överkurs men har ändå bedömts som viktigt att ha med för inhämtande av kunskap. Att kombinera olika läkemedel är läkarens (eller annan medicinsk personal med förskrivnings och ordinationsrätt) ansvar. Materialet fungerar även som en hjälp för sjuksköterskan att kunna ge rätt instruktioner avseende överlämnade gentemot omsorgspersonalen, t.ex. om hur och när läkemedlet skall intas (under tungan, till eller mellan måltider etc). 2

3 Innehållsförteckning Kroppens förmåga att hantera läkemedel hos äldre... 4 Läkemedelsinteraktioner. 6 Exempel på vanliga läkemedel, indelade utifrån sjukdomsgrupper... 8 Intag av läkemedel Referenser

4 4 Kroppens förmåga att hantera läkemedel hos äldre Åldrandet innebär kroppsliga förändringar, som gör att äldre är mer känsliga för läkemedelseffekter och biverkningar*. Normala åldersförändringar i kroppen, som ökad andel kroppsfett i förhållande till kroppsvatten, samt förändringar i lever och njurar gör att äldre inte reagerar lika som yngre personer på läkemedel. Blodtrycksregleringen påverkas och magsäckens skyddsmekanism försämras med stigande ålder. Den ökande andelen kroppsfett leder till att fettlösliga substanser som t.ex. antidepressiva, lugnande och sömnmedel kan få förlängd verkningstid. Minskad leverfunktion gör att utsöndringen går långsammare för läkemedel som omvandlas i levern innan utsöndring, vilket medför att läkemedlet då dröjer kvar i kroppen längre och att koncentrationen kan bli för hög. Skillnaden mellan olika individer och olika läkemedel är stor. Nedsatt njurfunktion förlångsammar utsöndringen av läkemedel, vilket kan medföra att läkemedlen ansamlas i kroppen och verkar längre med förstärkta effekter eller biverkningar som följd. Vid 80 årsålder kan njurfunktionen vara halverad eller ännu sämre. Exempel på vanliga biverkningar* hos äldre: - Dåsighet, minnesstörningar och förvirringstillstånd är vanliga biverkningar av t.ex. morfinpreparat, läkemedel vid psykisk störning och sömnmedel. - Nedsatt rörlighet och stelhet (som liknar Parkinsons sjukdom) kan vara en biverkan av t.ex. läkemedel mot psykos (neuroleptika). Viktigt att tänka på att detta innebär en ökad fallrisk. - Blodtrycksfall efter behandling med läkemedel med blodtryckssänkande effekt är en stor risk. Det kan yttra sig som

5 yrsel, ostadighetskänsla eller till och med svimning. Det finns många läkemedel som kan sänka blodtrycket, främst olika hjärtpreparat, som medel mot kärlkramp, hjärtsvikt och högt blodtryck, men också andra läkemedel som urindrivande medel, medel mot Parkinsons sjukdom, neuroleptika, antidepressiva medel samt vissa medel mot prostataförstoring. - Sår eller blödningar på magslemhinnan av främst smärtstillande läkemedel med antiinflammatorisk effekt (även kallade NSAID). Kan även ge obehag i buken, magsmärtor och / eller illamående. - Illamående och aptitlöshet kan orsakas av t ex hjärtläkemedlet digoxin, opioider och antidepressiva läkemedel. - Förstoppning kan orsakas av en mängd läkemedel men också som följd av andra sjukdomar och stillasittande. Exempel på läkemedel som kan ge förstoppning är opioider, järn och läkemedel mot magsår. - Muntorrhet kan orsakas av t.ex. läkemedel mot depression och urindrivande medel. - Sömnrubbningar kan orsakas av t.ex: vätskedrivande samt vissa antidepressiva. Mardrömmar kan orsakas av hjärtmediciner av typen beta-blockerare, t ex Metoprolol. Ibland kan konsekvenserna av biverkningar vara dramatiska, till exempel svimning, magblödning, en fallolycka eller ett förvirringstillstånd. Läkemedel är en av de viktigare orsakerna till fall hos äldre. Studier har visat att 10-20% av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar. Det är extra viktigt att vara uppmärksam på symptom som kan vara tecken på biverkningar, särskilt om de uppstår snart efter att patienten börjat använda ett nytt läkemedel. Varje misstanke om biverkan ska rapporteras till ansvarig sjuksköterska. *) Effekt av ett läkemedel som inte förväntas eller som är oönskad när man tar läkemedlet så som det är avsett att tas och i den dos som är rekommenderad. Vanligtvis är dessa effekter negativa. 5

6 Läkemedelsinteraktioner Läkemedelsinteraktion innebär hur ett läkemedel påverkar ett annat. Då många äldre har flera läkemedel, p.g.a flera sjukdomar, är det mycket viktigt att känna till interaktioner. En interaktion innebär en effekt som blir en annan än vad som kan förväntas av summan av effekterna från varje läkemedel givet var för sig. Följden av en interaktion kan vara minskad eller utebliven effekt eller biverkan. En interaktion innebär inte alltid en icke önskvärd effekt, det finns exempel där man kombinerar preparat för att få en viss effekt. Ett sådant exempel är när man häver den försämrade andningen vid överdos av morfin genom att ge Naloxon. Riskgrupper för interaktioner är äldre och personer med nedsatt njureller leverfunktion eller multisjuka (tre eller flera diagnoser). Ju fler läkemedel en patient har desto större är risken för biverkningar och interaktioner. Digoxin, Waran, Litium och Tegretol är exempel på läkemedel med stor risk för interaktion. Interaktioner kan även ske; Mellan läkemedel och naturläkemedel. Exempel Johannesört. Mellan läkemedel och mat eller dryck. Exempel mjölkprodukter försämrar upptag av vissa antibiotika, grapefruktjuice kan förändra effekten av vissa blodtrycksmediciner, koffein kan påverka effekten av t.ex Lithionit (mot manodepressivitet), all mat och dryck vid samtidigt intag påverkar vissa läkemedel mot benskörhet. Inverkan av sjukdom kan även påverka upptag av läkemedel, även om det inte är en egentlig interaktion. Exempelvis så kan diarré ge 6

7 minskat upptag av läkemedel med risk för minskad eller utebliven effekt. Vad kan man göra? Om man upptäcker en interaktion kan man justera dosen, ändra tid för dosen, utesluta aktuellt livsmedel eller välja annat läkemedel. 7

8 8 Exempel på vanliga läkemedel till äldre indelade i grupper Läkemedel vid hjärt/kärlsjukdomar (t.ex. högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt.) Furix/ Furosemid/ Impugan/ Lasix Retard Indikationer- Hjärtsvikt - tilläggsbehandling, ödem, njursvikt. Ett snabbverkande urindrivande medel som befriar kroppen från överskott av vätska och sänker blodtrycket. Doseras morgon och lunch, undvik efter kl pga risk för påverkan på nattsömn. Furix retard och Lasix retard har depåeffekt och verkar under längre tid. Biverkningar- Saltrubbningar, vilket kan leda till uttorkning. Blodtrycksfall. Fallrisk. Vid dåligt mat- och vätskeintag, kontakta sjuksköterska. Waran Indikationer- Förebygga blodproppar. Hämmar blodets förmåga att levra sig koagulera och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen. Biverkningar- Blödningar som beror på för hög dos Waran. Interaktioner- Samtidig behandling med acetylsalisylsyra eller NSAID ökar blödningsrisken och bör undvikas. Alkohol påverkar effekten av waran. Naturläkemedel som innehåller Johannesört ska inte användas under medicinering med Waran. Broccoli, brysselkål och / eller spenat kan påverka doseringen om man äter det oregelbundet. Doseringen styrs av PK/INR som tas intravenöst och ordineras av AKmottagningen. Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag. Utseende: Blå runda med krysskåra. (Det finns även vita för de som ej tål färgämnet i Waran, dock ovanligt.) Vid operationer och tandläkarbesök, kontakta sjuksköterska.

9 I Sandvikens kommun finns i HSL pärmen en rutin som gäller Waranbehandlade: Omsorgspersonal som upptäcker att en waranbehandlad patient fallit ska snarast kontakta tjänstgörande sjuksköterska och informera om händelsen. Sjuksköterskan ska besöka patienten och göra en klinisk bedömning. Trombyl Indikationer- Förebygga blodproppar och minska risken för hjärnoch hjärtinfarkt. Förhindrar att blodplättarna koagulerar. Innehåller liten mängd av acetylsalisylsyra, som även finns i t.e.x. Magnecyl. Biverkningar- Magkatarr och ökad risk för blödningar. Försiktighet tillsammans med NSAID-preparat och Acetylsalisylsyra. Läkemedel vid lungsjukdom (t.ex. KOL, Astma) Bricanyl Turbuhaler Indikationer- Astma och KOL Biverkningar- Darrningar, hjärtklappning, huvudvärk, muskelkramper. De flesta av biverkningarna som Bricanyl kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Bricanyl Turbuhaler används för att få snabb lindring vid akuta besvär. Munstycket rengörs regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska. När den röda markeringen når den undre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. För övrigt, se information på bipacksedeln. 9

10 Pulmicort Turbuhaler Indikationer- Astma. Biverkningar- Lätt halsirritation, hosta, heshet, svampinfektion i munhåla och svalg. Dämpar och förhindrar inflammation i luftvägarna vid astma. Pulmicort Turbuhaler ska användas regelbundet i förebyggande syfte - inte för att ge snabb lindring vid akuta besvär. Rengör munstycket regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska. När den röda markeringen når den undre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. För övrigt, se information på bipacksedeln. OBS! Munnen bör sköljas med vatten efter varje doseringstillfälle, för att minimera risken för att få en svampinfektion i munhåla och svalg. Spiriva Indikationer- KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Verkar långverkande luftrörsvidgande. Biverkningar- Muntorrhet Var försiktig så att inhalationspulvret inte kommer in i ögonen, kan utlösa eller förvärra grön starr. Observant på symtom som smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon. I så fall ska du omedelbart skölja ögonen med ljummet vatten. Combivent/Ipramol Indikationer- Astma och KOL Verkar luftrörsvidgande. Biverkningar- Muntorrhet. Patienten måste instrueras att använda Combivent/Ipramol på ett korrekt sätt samt varnas för att låta vätskan eller sprayen komma i ögonen för att undvika risk för grön starr. 10

11 Flutide Diskus Indikationer- Astma och KOL Inflammationshämmande medel. Biverkningar Svampinfektion i munhåla, struphuvud och svalg. Risken för svampinfektion minskar genom att man sköljer munnen med vatten efter varje inhalationstillfälle. Halsirritation,heshet och lunginflammation har rapporterats hos patienter med KOL. OBS! Munnen bör sköljas med vatten efter varje doseringstillfälle, för att minimera risken för att få en svampinfektion i munhåla och svalg. Läkemedel vid diabetes Metformin Indikationer- Diabetes mellitus typ 2. Metformin minskar blodsocker(glukos)produktionen i levern och ökar blodsockerupptaget i vävnaderna. Biverkningar- Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, aptitlöshet och smakförändringar. Interaktioner Undvik alkohol och alkoholhaltiga läkemedel. Biverkningarna ovan uppträder oftast vid start av behandlingen och upphör spontant i de flesta fallen. För att minska magtarmbesvär bör metformin tas i samband med eller efter måltid Om diarée och/eller kräkningar ta snabb kontakt med sjuksköterska. (Äldre har stor risk att snabbt bli påverkade p.g.a. nedsatt njurfuktion.) Glibenklamid/Daonil Indikationer- Diabetes mellitus typ 2 Glibenklamid/Daonil verkar blodsockersänkande framförallt genom att öka den egna insulinproduktionen. Biverkningar- Illamående, kräkningar, lågt blodsocker. Tabletterna ska alltid intas strax före eller i samband med måltid. Alkohol kan förstärka eller försvaga den blodsockersänkande effekten. Om födointaget minskat ta kontakt med sjuksköterska. 11

12 Mindiab Indikationer- Diabetes mellitus typ 2. Mindiab verkar framförallt genom att öka den egna insulinproduktionen. Biverkningar- Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och magsmärta. Tabletterna bör tas en halvtimme före måltid. Läkemedel vid magbesvär Omeprazol/Losec Indikationer- Magsår, halsbränna och sura uppstötningar. Biverkningar- Diarré, illamående/kräkningar, förstoppning, buksmärta, gaser i magen, huvudvärk. Interaktioner-Omeprazol interagerar med t.ex Clopidogrel/Plavix och Doxyferm. Om läkemedlet är i kapselform får kapslarna inte tuggas eller krossas. Omeprazol skall sväljas hela med ett glas vätska antingen före en måltid eller på tom mage. Samtidigt intag av föda kan göra att upptaget av omeprazol minskar och blir långsammare. Läkemedel vid infektion, antibiotika. En risk som är förknippad med antibiotika är att den kan slå ut de hälsosamma bakterierna i tarmsystemet. Detta kan leda till matsmältningsproblem som t ex diarré. All antibiotika kan även utlösa diaréer orsakade av bakterien Clostridium difficile. För att minska risken för magrelaterade biverkningar kan man kombinera med naturläkemedel eller livsmedel som innehåller nyttiga bakterier. Dessa skall dock inte tas vid samma tillfälle som antibiotika. 12

13 Ciprofloxacin Indikationer- Antibakteriellt medel vid komplicerade urinvägsinfektioner, infektioner i nedre luftvägarna samt vid svårare hud- och mjukdelsinfektioner. Biverkningar- Störning i smaksinnet, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, förvirring, illamående, diarre och hudutslag. Interaktioner- Samtidig administrering av enbart mjölkprodukter (t.ex. mjölk, fil och yoghurt) och ciprofloxacin ska undvikas eftersom upptaget av ciprofloxacin kan minskas. Kan tas tillsammans med måltid. Norfloxacin Indikationer- Övre och nedre urinvägsinfektioner. Urinvägsinfektion i samband med urologiska operationer. Biverkningar- Illamående Interaktioner- Järntillskott minskar upptaget norfloxacin med ca 75%. Kalktillskott hämmar upptaget av norfloxacin med 60%. Kombinationen bör undvikas. Mjölkprodukter (tex mjölk, fil och yoghurt) kan vid samtidigt intag försämra absorptionen av norfloxacin med 50%. Bör tas 1-2 timmar före eller efter måltid. Selexid Indikationer- Urinvägsinfektioner Biverkningar- Illamående, kräkning, diarre och lös avföring. Selexid tabletter ska intas med minst ½ glas vätska och ej i liggande ställning. Doxyferm Indikationer- Lunginflammation, försämring av kronisk bronkit, Chlamydia och Borreliainfektioner. Biverkningar- Illamående, kräkning och diarré. Tabletterna bör inte intas i liggande ställning. För att minska risken för mag/tarmbiverkningar ska tabletterna tas under måltid. Interaktioner- Effekten av Doxyferm minskar om läkemedel som innehåller kalcium tas samtidigt. Dessa läkemedel bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum. 13

14 Kåvepenin Indikationer- Halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, rosfeber. Biverkningar- Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag. Kåvepenin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Heracillin/Flukloxacillin Indikationer- Hud- och mjukdelsinfektioner, infektion i leder, skelett och lungor. Biverkningar- Illamående, diarré och utslag. Heracillin ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna. Idotrim/Trimetoprim Indikationer- Urinvägsinfektioner. Biverkningar- Illamående, kräkning, klåda och utslag Läkemedel vid smärta Alvedon/ Panodil/ Pamol/ Reliv Indikationer- Smärta och feber. Biverkningar-. Ej vanligt förekommande är leverpåverkan och nedsatt njurfunktion. Maxdos för Alvedon/ Panodil/ Pamol/ Reliv är 500 mg x 2 max 4 ggr/ dygn. Morfinpreparat (Tillhör gruppen Opioider.) t.ex. Morfin, Depolan/Dolcontin, OxyNorm, OxyContin Indikationer- Smärtstillande vid svåra tillstånd, t.ex. cancer. Biverkningar- Minskad vakenhetsgrad, förstoppning, illamående, kräkning, fallrisk och urinretention (svårighet att tömma blåsan). Morfinpreparat kan ge förvirring och kognitiv störning hos äldre. Interaktioner- Små mängder alkohol kan dramatiskt förstärka den svagt andningsdepressiva effekten av morfin. Även lugnande läkemedel, läkemedel mot illamående, läkemedel mot allergi, 14

15 sömnmedel, neuroleptika, antidepressiva samt andra morfinpreparat kan ha samma effekt. Depottablett Depolan/Dolcontin och OxyContin måste sväljas hela. OxyNorm bör sväljas hela. Narkotiskt läkemedel som ska räknas på speciell blankett i journalen. NSAID = icke stereoida antiinflammatoriska läkemedel. T.ex. Diklofenak/Voltaren, Ibuprofen/Brufen/Ipren/Ibumetin, Pronaxen/Naproxen/Naprosyn, Magnecyl/Treo, Orudis. Indikationer- Smärta och feber. Motverkar inflammation genom att hämma bildningen av inflammatoriska ämnen i kroppen. Används endast vid smärtrelaterad inflammation hos äldre. Biverkningar- Magblödningar, Förvärrad hjärtsvikt- och / eller bensvullnad, andnöd. NSAID kan påverka njurarnas genomblödning, vilket kan leda till nedsatt njurfunktion eller utlösa/försämra en hjärtsvikt. NSAID kan ge kognitiva störningar eller förvirring. Interaktioner Diklofenak/Voltaren kan försämra effekten av vätskedrivande läkemedel. Samtidig behandling med antidepressiva läkemedel (t.ex Citalopram/ Cipramil) och NSAID ökar risken för gastrointestinala blödningar. Ska inte användas av personer som har astma, är Waranbehandlade, har hjärt-, lever- eller njursvikt. Citodon/Panocod Indikationer-Svår smärta. Biverkningar Trötthet, illamående, förstoppning. Opioider, t ex kodein, kan ge förvirring och kognitiv störning hos äldre. Ska inte användas av personer med gallvägsbesvär. Ska ej kombineras med andra läkemedel som också innehåller paracetamol, t.ex. Alvedon, om inte läkare tagit ställning till kombinationen. 15

16 Läkemedel vid demens Om läkaren provar att sätta ut nedanstående läkemedel, rapportera snabbt till sjuksköterska ev. försämring av demenssjukdomen. (Om läkemedlet behöver sättas in igen skall det göras inom 1 månad.) Aricept Indikationer- Mild till medelsvår Alzheimersjukdom. Biverkningar- Yrsel, förstoppning, högt blodtryck, huvudvärk och medvetslöshet. Aricept bör tas på kvällen, strax före sänggåendet. Ebixa Indikationer- Måttlig till svår Alzheimersjukdom. Biverkningar- Diarre, muskelkramper, trötthet, illamående, kräkning och sömnlöshet. Läkemedel vid depression, ångest och oro Citalopram/Cipramil Indikationer- Depression. Paniksyndrom.Tvångssyndrom. Förebyggande mot återfall eller nya episoder med depression. Biverkningar- Viktökning eller viktminskning, förändrad smakuppfattning, nedsatt vakenhetsgrad, yrsel, huvudvärk, trötthet, muntorrhet, illamående, fallrisk och förstoppning. Effekten kan i regel först bedömas efter 4 veckors behandling. Sobril/ Oxascand Indikationer- Ångestdämpande, lugnande, sömnsvårigheter. Biverkningar- Dåsighet, hos äldre kan förvirringstillstånd uppträda, fallrisk, mindre vanliga är huvudvärk och yrsel, muskelsvaghet och minnesluckor vid höga doser. 16

17 Heminevrin Indikationer- Förvirringstillstånd, oro och sömnsvårigheter inom äldrevård samt behandling av olika symtom efter alkoholmissbruk. Biverkningar- Irritation i näsan och ögonen. Ibland kan dessa symtom vara allvarliga och förknippas med huvudvärk. En kraftigare lugnande effekt än avsett kan förekomma, speciellt hos äldre patienter eller med höga doser. Heminevrin kan vara vanebildande och risken finns att kroppen vid längre tids användning vänjer sig och att effekten därmed avtar. En period med dålig sömn kan inträda när man slutar med läkemedlet och därför bör det användas endast under kort tid. Rapportera till sjuksköterska om patienten är dåsig på morgonen. Haldol Indikationer- akuta och långvariga psykostillstånd. Biverkningar- Depressioner, rörelserubbningar (Parkinsonliknande symtom), fallrisk, blodtrycksfall, sänkt blodtryck och kognitiva störningar. Lösningen saknar smak och kan blandas i dryck. Mirtazapin/Remeron-S Indikationer- Depression Biverkningar- sömnsvårigheter, sedering, muntorrhet, viktökning, ökad aptit, yrsel och trötthet. Effekten kommer vanligtvis efter 2-4 veckors behandling. Tas vanligen till kvällen. 17

18 Läkemedel vid sömnstörning Zopiklon/ Imovane Indikationer- Sömnbesvär. Biverkningar: Muntorrhet -föranleder noggrann munhygien. Smakförändring ger metallsmak om den delas. Dåsighet, fallrisk. Interaktioner- Sömnmedel bör ej intas i samband med alkohol. Tas omedelbart före sänggåendet Verkar vanligen inom 30 min. Samtidigt intag av grapefruktjuice kan öka effekten av Zopiklon/ Imovane. Narkotiskt läkemedel som ska räknas på speciell blankett i journalen. Propavan Indikationer Sömnbesvär. Biverkningar-Dåsighet Intas minuter före sänggåendet. Propavan bör helst undvikas till äldre, kan ge dagtrötthet och neuroleptikaliknande biverkningar. Övriga läkemedel Alenat/Fosamax Indikationer-Osteoporos (benskörhet, skelettbenen blir tunnare & skörare, och kan då leda till frakturer). För bästa effekt och minskad läkemedelsirritation i matstrupen skall läkemedlet intas på fastande mage i upprätt ställning med minst 200ml vatten (ej annan dryck) och vänta 30 min innan intag av annan medicin eller mat, annars risk för försämrad effekt. Patienterna skall inte ligga ner inom 30 minuter efter att de tagit Alenat/Fosamax. Alenat/Fosamax finns som veckotablett. Biverkningar- Magont, matsmältningsproblem, sura uppstötningar och svårighet att svälja. 18

19 Levaxin Indikationer - Underfunktion hos sköldkörteln. Levaxin ersätter saknad eller minskad produktion av sköldkörtelhormon (tyroxin). Levaxin reglerar ämnesomsättningen och fungerar på samma sätt som kroppens eget sköldkörtelhormon. Biverkningar Vid överdosering eller för snabb dosökning kan t ex hjärtklappning, diarré, huvudvärk, darrningar eller nervositet uppträda. Interaktioner Järntillskott och Levaxin bör tas med minst två timmars mellanrum. Kalciumprodukter eller läkemedel mot halsbränna eller sura uppstötningar (antacida)och Levaxin bör tas med några timmars mellanrum. Ögondroppar och ögonsalvor Ögondroppar och ögonsalva bör ha rumstemperatur när de används. Bruten flaska skall förvaras i rumstemperatur även om förpackningen är märkt med kallförvaring. Ögondroppar till enskild patient är i regel hållbara en månad efter brytningsdatum (i vissa fall gäller kortare tid). Anteckna brytningsdatum på förpackningen! Ögondroppar i endospipetter är för engångsbruk, de är ofta utan konserveringsmedel. Om flera droppar eller ögondroppar av olika sort ska ges i samma öga bör man vänta minst 5 minuter mellan de olika dropparna. När salva skall ges dras det undre ögonlocket ned och lite salva trycks ut mellan undre ögonlocket och ögat. Patienten bör blinka så att salvan sprider sig över ögat. Vidrör inte ögat med tubspetsen! Allergier överkänslighetsreaktioner Alla läkemedel kan framkalla allergier. Läkemedelsallergi är dock tack och lov sällsynt! En överkänslighetsreaktion är en kroppslig reaktion i form av svullnad, rodnad, klåda, snuva och andningssvårigheter när kroppen utsätts för något den är allergisk mot, till exempel läkemedel, pollen, vissa livsmedel och pälsdjur. En allvarlig allergisk reaktion 19

20 kan leda till en allergichock, en så kallad anafylaktisk chock med symtom som feber, hudutslag, klåda, stickningar, svullnad, yrsel, kallsvettning, magsmärtor, illamående, blodtrycksfall, andnöd och medvetslöshet. En sådan chock är livshotande, om man inte sätter in läkemedelsbehandling i form av antihistaminer och adrenalin. Vid akut sjukdom Vid alla förändringar i en patients tillstånd åligger det omsorgspersonal att omedelbart kontakta tjänstgörande sjuksköterska. Sjuksköterskan bedömer och beslutar om, i förekommande fall, vilka åtgärder som ska vidtas. Vid akuta sjukdomsfall och allvarliga olycksfall gäller dock: 1) Larma ring 112 2) Larma ansvarig sjuksköterska Ovanstående är hämtat ur Riktlinje vid akut sjukdom. OBS!! Läkemedlen som det ges exempel på ovan är endast exempel på vanligt förekommande, det finns många fler som skulle passa under respektive rubrik. Kom ihåg att alltid rapportera till sjuksköterska om en patient uppvisar något oväntat beteende eller nytillkommet symtom. 20

21 Intag av läkemedel Tabletter, kapslar och pulver bör alltid intas med riklig mängd vätska och ej i liggande ställning. Många läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar där. Personer med sväljsvårigheter bör få sina läkemedel i andra beredningsformer t.ex. lösning eller suppositorium. Många äldre har svårt att svälja läkemedel. Genom att dricka vatten innan och svälja tabletterna tillsammans med något trögflytande, t ex kräm eller liknande, brukar man kunna underlätta sväljandet. OBS! Om läkemedel måste krossas före intag är det sjuksköterskan som avgör om så får ske. Detta skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Vissa läkemedel är olämpliga att krossa p.g.a. 1. Depåeffekt Avger läkemedel under lång tid, t.ex. Metoprolol/ Seloken Zoc. 2. Irritation i magen T.ex. Voltaren 3. Ska verka lokalt i tarmen T.ex Asacol. 4. Smakar illa T.ex. Zopiklon 5. Förstörs av magsyra - T.ex. Omeprazol Konsekvenser av att man krossar ett läkemedel som inte är avsett för det, kan bli att det tas upp fortare än det var avsett att göra med förstärkta effekter eller biverkningar som följd, att magen blir irriterad, att det blir verkningslöst eller smakar illa. I broschyren Sväljes hela hittar man en förteckning över tabletter och kapslar som måste eller bör sväljas hela. 21

22 Referenser och ytterligare fördjupningstips FASS Janusinfo bl.a. sökfunktion om interaktioner Apoteketfarmaci Broschyr Sväljes hela under Nyheter och fakta, Broschyrer. Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län Återfinns på intranätet under ENHETER & BOLAG, Äldreomsorgsförvaltningen, Ledningssystem, Metoder och arbetssätt, Läkemedel Riktlinje vid akut sjukdom Återfinns på intranätet under ENHETER & BOLAG, Äldreomsorgsförvaltningen Organisation, MAS, HSL-pärm, Kap 2 In/Ut/utrustning Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Fastbom Johan; Äldre och läkemedel, 2006, Liber AB, ISBN Lundgren C; FAS-UT, 2010, Zircon Media AB, ISBN Läkemedelsuniversitetet, Äldre och läkemedel, baskurs (Äldre och läkemedel för biträden och undersköterskor) (Registrering krävs, men utb. är gratis.) Läkemedelsboken

23 Faktagranskat av Sofia Jonsson, apotekare, Läkemedelsenheten, Landstinget Gävleborg. 23

24

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga FRÅGOR OCH SVAR buckal fentanyltablett För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga 1 VIKTIGT Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta orsakad av cancer. Effentora

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

2. Åldrandet och läkemedel

2. Åldrandet och läkemedel 2. Åldrandet och läkemedel Alla vill leva längre, men ingen vill bli gammal Benjamin Franklin (1706-1790 författare, naturforskare, statsman) I detta avsnitt ska det klargöras varför äldre blir känsligare

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett Nicotinell Mint 1 mg och 2 mg sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det

Läs mer

läkemedel på äldre dar

läkemedel på äldre dar läkemedel på äldre dar frågor och svar sbu statens beredning för medicinsk utvärdering den här skriften har tagits fram i ett samarbete mellan sbu, sjukvårdsrådgivningen svr ab och apoteket ab. Skriften

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter 16 juni 2005 Zoloft Pfizer Filmdragerad tablett 50 mg vita, avlånga, med skåra, 10,3 4,2 mm, märkta ZLT-50 Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare) Aktiv substans Sertralinhydroklorid Fråga

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer