ÅRS. redovisning 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRS. redovisning 2001"

Transkript

1 ÅRS redovisning 2001

2 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 4 Organisationsanslutning, försäkringar 4 Förvaltningsberättelse Ägarförhållande och resultat 5 Hyror och ekonomi 5 Flerårsöversikt och nyckeltal 8 Fastighetsförvaltning 9 Byggverksamhet och underhåll 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Noter och tilläggsupplysningar 15 Förslag till behandling av förlust 23 Revisionsberättelse 24

3 Vd har ordet År 2001 har varit ett mycket händelserikt år för AB Bollnäs Bostäder. Efter förluståret 2000 blev behovet av åtgärder än tydligare och under år 2001 har flera åtgärder vidtagits för att vända resultatet. För att få till en genomgripande och långsiktig förändring tog styrelsen i maj månad ett beslut om att helt organisera om företaget. Ett arbete som därefter pågått under en stor del av året och fortfarande pågår. Vidare har nya hyror förhandlats fram och gäller från och med första april år Ytterligare en hyreshöjning trädde i kraft den första januari Omorganisationen innebär att företagets arbetssätt ska fokuseras på kundinriktning och utveckling. Organisationen ska i främsta ledet ha ett antal bovärdar som förestår varsina bostadsområden. Hyresgästerna i respektive område ska i alla sina ärenden, som rör boendet, kunna vända sig till sin bovärd. En av grundtankarna i förändringen är att bolaget med egen personal utför de åtgärder som är att anse som unika för verksamheten medan arbetsuppgifter av mera generell art för fastigheter köps på marknaden. Organisationsarbetet har när detta skrivs kommit så långt att det är klart att förändringarna ska genomföras så att bolaget bildar ett dotterbolag. Dotterbolaget blir ett driftsbolag som bemannas med personal från Bollnäs Bostäder. Därefter träffas ett avtal mellan moderbolag och dotterbolag om fastighetsskötsel. Avsikten är att dotterbolaget sedan avyttras till externt företag. Planerat genomförande gör att det bedöms att personal inte ska behöva sägas upp i samband med förändringen. En komplikation i förändringsprocessen är det ägardirektiv om utförsäljning av en tredjedel av lägenhetsbeståndet som kom under år Skulle försäljningar av större omfattning komma till stånd kan förutsättningarna för omorganisationen förändras på sätt som inte kan bedömas förrän det är klart vad som säljs och till vem samt när försäljning sker. Arbetet med försäljningsuppdraget har också påbörjats under år Vid årets slut förelåg en utredning med bland annat värderingar av hela fastighetsbeståndet. Utredningen avses användas som ett av de viktiga underlag som behövs för att fatta beslut om vad som eventuellt ska säljas ut. Ungefär vid årsskiftet kontaktades företaget av en statlig utredare som hade regeringens uppdrag att ta fram tänkbara pilotprojekt för att testa den nya lagstiftningen om kooperativ hyresrätt. Utredaren har nyligen överlämnat sitt förslag till regeringen där han föreslår att Bollnäs blir ett av två föreslagna pilotprojekt. Om regeringen går på utredarens linje kan 1400 lägenheter ur bolagets bestånd komma att avyttras till någon form av företag där staten främst, men kanske även kommunen till någon del, ingår. Blir inte pilotprojektet verklighet får andra tänkbara försäljningsmöjligheter prövas. Den kalla och relativt snörika vintern år 2001 medförde att kostnaderna för uppvärmning och snöröjning klart kom att överstiga de nivåer vi de senaste åren vant oss vid. En varm höst kompenserade i någon mån den kalla vintern, men kostnaderna för snöröjning och uppvärmning kom ändå att vida överstiga föregående års kostnader. Även skador, främst vattenskador, förorsakade år 2001 bolaget mycket höga kostnader. Vakansgraden i bolagets bestånd har under året ökat med ungefär en procentenhet eller med cirka 50 lägenheter. Vid årets utgång var knappt 11 procent av lägenheterna vakanta. Arbetet med utveckling av bostadsområdet Framnäs har fortsatt under året. Ett under sommaren långt framskridet förslag visade sig bli alltför dyrbart att genomföra. Efter flera förändringar har ett förslag som verkar ekonomiskt genomförbart nu projekterats. Fråga om nedläggning av den invid Framnäs belägna Björktjära skola har uppkommit. Skolan är viktig för bostadsområdet, varför beslut om byggstart avvaktas till dess någon ytterligare klarhet finns om Björktjära skolas framtid. 2

4 I slutet av år 2001 fick bolaget i konkurrens uppdraget att för kommunens räkning sköta driften av de båda kommunägda före detta sjukhusen, Heden och Nyhamre. Uppdraget startade vid ingången av år 2002 och kommer att pågå i tre år. De sedan en tid diskuterade reglerna i årsredovisningslagen har klarnat. Reglerna innebär krav på nedskrivning av värdena på de fastigheter där det, främst på grund av vakanser, har blivit avkastningsvärden understigande de bokförda värdena. Nedskrivning sker därför med totalt 143 miljoner kronor. Bolaget har dock betydligt större övervärden i andra fastigheter, varför uppskrivning med samma belopp kan ske utan problem. Något kapitalbehov uppkommer inte på grund av nedskrivningarna. Framtid Det som bedöms utgöra den största framtida svårigheten för bolaget är den vikande befolkningen i kommunen. Befolkningsminskningen medför mindre behov av bostäder och därmed en ökande vakansgrad i lägenhetsbeståndet. Den i dagarna så omdebatterade nedläggningen av akutsjukhuset kan komma att skynda på befolkningsminskningen. En förhoppning är dock att den mobilisering som sker till försvar för sjukhuset kan ge en utvecklingskraft som medför något positivt framåt, även om sjukhuset skulle komma att läggas ned. Skulle det statliga pilotprojektet om kooperativ hyresrätt komma till stånd innebär det för bolaget ett rejält kapitaltillskott som ger en mycket stark ekonomisk ställning. Vidare ger det ett intressant och förhoppningsvis utvecklande nytt inslag på en mera konkurrensbetonad bostadsmarknad i Bollnäs. Trots många svårigheter som kan skönjas ser jag framåt med tillförsikt och är övertygad om att den påbörjade förändringen av Bollnäs Bostäder och annat gör att bolaget kommer att stå starkt i en oviss framtid. Avslutning Anders Thalén lämnade i augusti företaget efter drygt sex år. Jag vill här framföra ett varmt tack till Anders för hans insatser för Bollnäs Bostäder och önska lycka till i fortsättningen. Hans insatser kröntes i maj med det beslut om förändringsinriktning som han under senare tid arbetat med att få till stånd. Själv tillträdde jag den 15 augusti och har därför endast arbetat i företaget drygt 4 månader av det gångna året. Jag har dock på grund av den omfattande förändringsprocess, som i sina huvuddrag var beslutad redan vid mitt tillträde, fått rivstarta med förändringsarbete, försäljningsuppdraget och andra viktiga uppgifter. Uppdraget är spännande och stimulerande och jag ser alla möjligheter att tillsammans med företagets utvecklingsinriktade styrelse och kompetenta personal utveckla Bollnäs Bostäder till ett ännu bättre bostadsföretag. Anders Wikström Vd 3

5 Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Mats Löwenstein, ordf Lennart Larsson, vice ordf Gunlög Nilsson Tage Blomqvist Else Maj Persson Rune Arvidsson Jeanette Zetterström Österberg Personalrepresentanter Leif Rösth (SKTF) Stefan Zetterbergh (Fastighets) Revisorer Hans Ågren, aukt. rev Sören Hall Karl-Erik Andersson Suppleanter Bernt Johansson Walter Sahlqvist Sören Wängelin Annagreta Roos-Stridh Thomas Backan Carleric Burman Ann-Renée Forsström Suppleanter Lotta Westergren Magnus Jonsson Revisorssuppleanter Annika Forsberg, aukt. rev Ingela Gustavsson Erik Halvarsson Verkställande direktör Anders Wikström Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till Fastigo, arbetsgivarorganisationen för kooperativa och allmännyttiga bostadsföretag samt till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening, Stockholm och till Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Samtliga fastigheter var under år 2001 försäkrade till fullvärde i försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Även samtliga motorfordon var försäkrade i Länsförsäkringar. Nordisk Skadedjursbekämpning (NSB) svarade för ohyresförsäkringen. 4

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Bollnäs Bostäder avger härmed årsredovisning för verksamheten år 2001, företagets fyrtioåttonde verksamhetsår. Ägarförhållande Bollnäs Bostäder är ett av Bollnäs kommun helägt aktiebolag. Kommunfullmäktige har lämnat ägardirektiv för bolaget innebärande ett uppdrag att genomföra utförsäljningar i beståndet som leder till att företagets del av marknaden för hyresrätter i kommunen inte skall uppgå till mer än ca 60 procent. Syftet med ägardirektivet är dels att minska företagets i dag dominerande ställning samt dels att frigöra nödvändiga medel för utveckling av kvarvarande fastighetsbestånd. Bollnäs Bostäder har i dag ca 90 procent av hyreslägenheterna i kommunen. Resultat Fastighetsbeståndet har i år omvärderats enligt Redovisningsrådets rekommendationer om materiella anläggningstillgångar och nedskrivningar. Detta har medfört att ett antal fastigheter har skrivits ner. Totalt har, som en direkt följd av det nya sättet att värdera, gjorts nedskrivningar med 143 mkr. Samtidigt har andra fastigheter skrivits upp med totalt samma belopp, 143 mkr. Åtgärderna förändrar inte totalvärdet på företagets fastigheter. Det är dock endast nedskrivningarna som redovisas i resultaträkningen, uppskrivningarna redovisas i balansräkningen. Detta innebär att resultatet ser ut att vara en förlust på 143 mkr när det i praktiken egentligen är ett nollresultat. Årets faktiska nollresultat innebär en förbättring före bokslutsdispositioner med 1,8 mkr jämfört med år Hyror och ekonomi Hyresförändringar Hyrorna höjdes den 1 april med i genomsnitt 3 % efter att ha varit oförändrade de senaste fyra åren. Förhandlingar med Hyresgästföreningen om hyrorna för år 2002 resulterade i en överenskommelse om ytterligare en höjning fr o m den 1 januari med i genomsnitt 4,15 %. Betalningsförelägganden och avhysningar Antalet ansökningar om betalningsföreläggande p g a hyresskulder var under året 132. Av dessa gick 49 vidare till kronofogden med ansökan om avhysning och slutligen verkställdes 20 avhysningar. Därtill kommer 5 avhysningar p g a störningar. Motsvarande uppgifter för 2000 var 158 förelägganden, 57 ansökningar och 26 avhysningar totalt. 5

7 Omflyttningar Under året flyttade hyresgäster varav 348 till annan lägenhet inom företagets bestånd. Motsvarande antal år 2000 var resp 460. Nedan framgår omflyttningsfrekvensen de senaste åren. Omflyttningsfrekvensen anger antalet flyttningar som andel av totala lägenhetsbeståndet. I siffrorna ingår således även servicehusen ,0% 28,3% 28,2% 27,6% 27,2% 30,9% 30,4% Outhyrt Vid årsskiftet var 495 lägenheter outhyrda vilket motsvarar 10,9 % av lägenhetsbeståndet. Antal outhyrda vid motsvarande tidpunkt året innan var 442 motsvarande 9,7 % Hyresbortfallet för outhyrda bostäder och lokaler uppgick år 2001 till brutto 23,8 mkr, netto 22,8 mkr om man tar hänsyn till intäkter från korttidsuthyrning av möblerade lägenheter. Hyresbortfallet har därvid utgjort 10,9 % av hyresintäkterna. Det är i detta sammanhang viktigt att notera att hyresbortfallet inte är att likställa med kostnader för outhyrda lägenheter. Kostnaden för outhyrda lägenheter är på en helt annan nivå och låter sig inte beräknas utan mycket omfattande och komplicerade kalkyler. Korttidsuthyrning Sammanlagt 38 av företagets f n totalt lägenheter hyrs ut möblerade för kortare eller längre perioder. Intäkterna från verksamheten har under 2001 uppgått till närmare 1,0 mkr. Kostnader och intäkter Kostnaderna uppgår till totalt 189,3 mkr bortsett från nedskrivningarrna. Av nedanstående diagram framgår fördelningen på olika kostnadsposter i procent och mkr. Räntor o avskr 27,0 % 51,2 mkr Fastighetsskatt 3,0 % 5,7 mkr Underhåll 7,2 % 13,7 mkr Reparationer 10,4 % 19,6 mkr Skötsel m m 18,6 % 35,3 mkr Central adm m m 7,8 % 14,7 mkr Uppvärmning 15,4 % 29,1 mkr Förbrukningsavgifter 10,6 % 20,0 mkr Intäkterna uppgår även de till 189,3 mkr och består till övervägande del av hyresintäkter Dessa uppgår till 182,5 mkr eller 96 % 6

8 Bland såväl kostnader som intäkter återfinns poster av engångskaraktär. Rivnings- och evakueringskostnader för kv Skolmästaren ingår med drygt 1 mkr. Kostnader för projektering av ett nu avskrivet förslag betr Framnäs ingår med drygt 1 mkr. En speciell utbildningssatsning för samtlig personal samt speciella rekryteringskostnader har tillsammans uppgått till närmare 0,9 mkr och ingår bland årets kostnader. På intäktssidan återfinns nedsatt fastighetsskatt p g a vakanser med drygt 1,0 mkr samt bidrag till nämnda personalutbildning med 0,3 mkr. Finansiering De totala investeringarna har under året uppgått till 8,5 mkr. Byggnationer svarar därvid för 3,7 mkr, markanläggningar 0,2 mkr och inventarier 4,6 mkr. Inga nya lån har tagits upp utan investeringarna har finansierats med egna medel. Gamla lån på 2,6 mkr har lösts in och amorteringar har gjorts med 1,0 mkr. Låneskulden uppgår därmed vid årsskiftet till 582,9 mkr Lån på närmare 259 mkr har satts om under året. Under 2002 kommer lån på ytterligare 109 mkr att kunna sättas om eller lösas in. Räntekostnaderna har i likhet med föregående år haft en positiv utveckling för verksamheten. Miljö I Bollnäs Bostäders mijöpolicy ingår att verka för en stärkt miljömedvetenhet i den egna organisationen, bland kunder och hos leverantörer. Man eftersträvar att bidra till en sundare boende- och verksamhetsmiljö där kretsloppstänkandet ges ökat utrymme. 7

9 Flerårsöversikt i mkr Nettoomsättning 185,9 182,6 184,7 182,1 183,7 Driftöverskott 62,5 60,5 69,9 79,1 75,7 Avskrivningar 20,8 21,0 20,5 20,2 19,6 Låneräntor brutto 31,0 33,6 37,3 47,0 63,7 Räntebidrag 0,6 1,7 5,0 7,6 19,0 Årets resultat före disp och skatt 0-1,8 2,1 5,4 5,9 Fastigheternas bokförda värde 649,5 663,6 679,8 694,3 677,1 Taxeringsvärden 760,3 707,3 553,9 554,0 545,1 Investeringar i byggnader och mark 3,9 3,4 7,3 46,6 8,4 Fastighetslån 582,9 586,4 596,8 627,5 623,9 Eget kapital 69,9 69,9 71,9 71,9 66,6 Nyckeltal Förvaltning Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Driftöverskott, kr/m Centrala adm o försäljn,kostn, kr/m Bostadshyra i snitt, kr/m Riskbedömning Räntebidrag, kr/m Räntebidragsexponering, % 0,3 1,0 2,8 4,2 10,6 Vinstmarginal, % 0-1,0 1,1 3,0 3,2 Vinstmarginal exkl räntebidrag, % -0,3-2,0-1,6-1,2-7,1 Kapital Soliditet, % 10,0 9,9 9,9 9,6 9,0 Skuldsättningsgrad 8,3 8,4 8,3 8,7 9,4 Bokfört fastighetsvärde, kr/m Belåningsgrad, % 89,7 88,4 87,8 90,4 92,1 Avkastning Fastigheternas direktavkastning, % 9,6 9,1 10,3 11,4 11,2 Avkastning på eget kapital, % 0-2,6 2,9 7,8 9,2 Avkastning på totalt kapital, % 4,3 4,2 4,6 6,0 6,7 Begreppsförklaringar Driftöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Bostadshyra i snitt, kr/m 2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan. Räntebidrag, kr/m 2 Räntebidrag dividerat med bostadsytan. Räntebidragsexponering Räntebidrag i procent av redovisade hyresintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 28 procent. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Bokfört fastighetsvärde, kr/m 2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med totala ytan för bostäder och lokaler. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. 8

10 Fastighetsförvaltning Fastighetsförsäljningar Ett hus på Kilbergsområdet har sålts och Bollnäs Bostäder har därefter tre småhus kvar i sin ägo. När utförsäljningarna började 1993 ägde Bollnäs Bostäder 55 av småhusen samt de tre hyreshusen på området. Den bokföringsmässiga vinsten av årets försäljning uppgår till 135 tkr. Lägenhets- och fastighetsbestånd AB Bollnäs Bostäder har ett fastighetsbestånd av olika årgångar och med förhållandevis stor andel små lägenheter. Denna kategori får givetvis stor tyngd genom att Bollnäs Bostäder äger kommunens samtliga servicehus för äldreboende, ett boende med många och små lägenheter. Inom kv Skolmästaren i Arbrå har 3 av de tidigare 8 hyreshusen rivits. Skälet för rivningarna var att minska det överskott av lägenheter Bollnäs Bostäder har inte minst i Arbrå. Resultatet blev förutom 40 färre lägenheter även en påtaglig förnyelse och förbättring av området genom denna utglesning. Det har varit enbart positiva reaktioner från många såväl hyresgäster som andra Arbråbor Avtal har tidigare tecknats med Telia för att möjligöra ADSL-uppkoppling av lägenheterna. Från årskiftet 00/01 har nästan alla fastigheter i Arbrå, Bollnäs och Kilafors möjlighet till sådan uppkoppling. Antal lgh 2000 Bostadsbeståndets byggnadsår Antal lgh 2000 Lägenhetsfördelning rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum Antal Yta, kvm Lägenheter Lokaler Förrådslokaler o likn Garage 859 P-platser Carportar m m 201 9

11 Byggverksamhet och underhåll Investeringar i byggnader och markanläggningar har gjorts med 3,9 mkr. Underhållet har uppgått till totalt 13,7 mkr varav 4,7 mkr avser gemensamt underhåll och i övrigt avses lägenhetsunderhåll. I servicehuset Karlslund har två våningsplan i C-huset byggts om till gruppboenden. Även i B-huset påbörjades under året en ombyggnad. Där byggs våningsplan 2 om för demensboende, dagverksamhet och kontor. I den äldre delen av servicehuset Hamrelund har ett våningsplan anpassats för elevboende för elever vid Höghammarskolan. Vid årsskiftet infördes den s k kontomodellen för lägenhetsunderhållet. I korthet innebär denna modell att till varje lägenhet finns ett konto som hyresgästen själv disponerar för åtgärder som målning, tapetsering, slipning av parkett och byte av golvmattor i alla rum utom våtrum. Varje år görs en fiktiv avsättning till kontot och inom ramen för vad som finns disponibelt avgör sedan hyresgästen vad som skall göras och när. Hyresgästen kan även välja att själv göra arbetet och endast belasta kontot med kostnaden för material. Tidigare modell för lägenhetsunderhåll innebar i princip att underhållsåtgärder gjordes med bestämda tidsintervall. Den nya modellen för lägenhetsunderhåll har medfört betydligt lägre kostnader än tidigare. Från nivåer på mkr åren innan har kostnaderna sjunkit till 9,0 mkr första året med lägenhetskonton. Bostadsområdet Framnäs ca 2,5 km norr om Bollnäs centrum omfattar 20 byggnader med totalt 358 lägenheter. Vakansgraden är mycket hög i området, vid årsskiftet drygt 40 procent. Hittills har fem hus byggts om, ett i mitten av 90-talet och fyra i slutet. Olika förslag för en fortsatt utveckling och förnyelse av området har diskuterats och även projekterats. Det förslag som nu planeras och som bedöms som realistiskt att genomföra innebär upprustning av tre hus. För två av husen innebär planerad upprustning sadeltak och byte av samtliga installationer. Ett av husen skall få en annorlunda och intressant utformning samt en högre standard jämfört med övriga. Det är också så beläget att det blir ett blickfång och en form av portal för hela området. Konvertering till fjärrvärme från dagens elvärme ingår för alla hus som byggs om på området. I planerna för Framnäs ingår också rivning av två byggnader samt att fyra hus i nedre delen av området läggs i malpåse. Det gemensamma underhåll som gjorts under året kan i stort sammanfattas i tak och fasader samt målning av fönster. Sammanlagt 13 yttertak har fått nya tätskikt varav 9 avser de hus på Framnäs som inte berörs av ombyggnads- eller rivningsplaner. I övrigt gäller dessa takarbeten Hedhamregatan 10 och 12, Kvarnvägen 2 samt Storgatan 26 i Arbrå. Dessutom har nytt tegeltak lagts på Hambogatan 5 i Kilafors Fasaderna på fastigheten Tulpanen 11 har avfärgats och även på dessa byggnader har taken lagts om. Fönster har målats på ett antal byggnader inom kvarteren Vallmon, Sädesärlan, Bläckhornet, Häggen i Arbrå samt på hela fastigheten Resedan

12 Resultaträkning, tkr Not Nettoomsättning Hyresintäkter , ,4 Övriga förvaltningsintäkter , ,7 Summa nettoomsättning , ,1 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,9 Underhållskostnader , ,6 Fastighetsskatt , ,8 Avskrivningar 5, , ,9 Summa fastighetskostnader , ,2 Bruttoresultat , ,9 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 5, 1-136,7-105,9 Övriga kostnader , ,8 Jämförelsestörande poster Nedskrivning av anläggningstillgångar ,0 Fastighetsförsäljningar 134,8 375,3 Övrigt 7 774, ,3 Övriga rörelseintäkter 790,9 554,8 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 8,9, , ,6 Resultat från finansiella anläggningstillgångar ,1 100,2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter , ,9 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 551, ,1 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,7 Resultat efter finansiella poster , ,9 Bokslutsdispositioner 1 386,9 Skatt -9,7 Årets resultat ,6-437,7 11

13 Balansräkning, tkr Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14, , ,9 Inventarier , ,4 Pågående ny- och ombyggnader 2 188,6 669,4 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,6 Långfristiga fordringar 273,6 Summa anläggningstillgångar , ,9 Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter och förråd 1 017, ,0 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar , ,1 Övriga fordringar , ,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , ,0 Summa kortfristiga fordringar 9 011, ,6 Kassa och bank , ,8 Summa omsättningstillgångar , ,4 Summa tillgångar , ,3 12

14 Eget kapital och skulder Not Bundet eget kapital Aktiekapital , ,0 Uppskrivningsfond 21, ,0 Reservfond , ,1 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust , ,3 Årets resultat ,6-437,7 Summa eget kapital , ,7 Obeskattade reserver , ,8 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn 8 677, ,4 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,2 Kortfristig del av långfristiga skulder ,5-700,0 Skulder till ägaren/kommunen 99,0 Summa långfristiga skulder , ,2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,1 Övriga kortfristiga skulder 2 784, ,1 Upplupna kostnader och förutbet intäkter , ,0 Kortfristig del av långfristiga skulder ,5 700,0 Summa kortfristiga skulder , ,2 Summa eget kapital och skulder , ,3 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser 25 Ansvarsförbindelser 26 13

15 Kassaflödesanalys, tkr Not Den löpande verksamheten 27 Rörelseresultat före finansiella poster , ,6 Avskrivningar , ,7 Kontant återbetalning från Alecta 67,4-112,4 Övriga ej likviditetspåverkande poster , , , ,5 Erhållen ränta 890, ,9 Erhållna räntebidrag 581, ,1 Erhållna utdelningar 89,3 86,2 Erlagd ränta , ,7 Betald inkomstskatt 0,0-9, , ,3 Ökning/minskning varulager 238,7 676,3 Ökning/minskning kundfordringar 963, ,8 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -878, ,8 Ökning/minskning leverantörskulder -3, ,3 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder , ,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten , ,4 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar , ,8 Sålda materiella anläggningstillgångar 453, ,4 Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar -156,2 0,00 Återbäring finansiella anläggningstillgångar 0,0 214,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,2 Finansieringsverksamheten Amortering av skuld , ,5 Utbetald utdelning 0,0-560,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,5 Årets kassaflöde 5 436, ,3 Likvida medel vid årets början , ,1 Likvida medel vid årets slut , ,8 14

16 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Dessutom har fr o m detta år Redovisningsrådets rekommendationer RR 12 och RR 17 tillämpats för redovisning av byggnader, mark och markanläggningar, Detta har medfört att ned- och uppskrivningar har gjorts med 143 mkr. Hänsyn har ej tagits till uppskjuten skatt. I övrigt har tillgångar, avsättningar och skulder värderats till anskaffningsvärden. Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de förväntas bli betalda. Fordringar eller skulder i utländsk valuta saknas. Pågående ny- eller ombyggnadsarbeten värderas till nedlagda kostnader. Utgifter för egen personals arbete på ny- och ombyggnader aktiveras. Avskrivningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden sker enligt plan efter förväntad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas därmed: Byggnader Markanläggningar Inventarier Lägenhetsinventarier (tillval) 50 år 20 år 5 år 10 år R e s u l t a t r ä k n i n g Not 2 Hyresintäkter och hyresbortfall Bostäder , ,6 Lokaler , ,3 Övrigt 5 576, ,2 Summa brutto , ,1 Avgår: Rabatter , ,7 Lokaler Bollnäs Bostäder -736,2-659,3 Lokaler Hyresgästföreningen -642,5-589,7 Grundhyra möblerade lägenheter , ,7 Outhyrda objekt , ,3 Summa netto , ,4 Specificering av outhyrt: Bostäder , ,9 Lokaler 1 992, ,7 Övrigt 844,6 814, , ,4 15

17 Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städning , ,1 Reparationer , ,0 Vatten 8 972, ,2 El 8 821, ,5 Sophämtning 2 185, ,3 Uppvärmning , ,0 Kabel-TV 2 945, ,1 Lokal administration 3 698, ,7 Övriga driftkostnader 6 033, , , ,9 Not 4 Underhåll Lägenhetsunderhåll 9 034, ,6 Lokalunderhåll m m 379, ,6 Gemensamt underhåll 4 289, , , ,6 Not 5 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationsoch försäljningskostnader Byggnader , ,8 Markanläggningar 249,2 235,7 Inventarier 2 465, ,7 136,7 105,9 Fastighetsinventarier (markinventarier) 283,6 561,7 Summa avskrivningar , ,9 136,7 105,9 Not 6 Övriga kostnader administration Central administration 9 552, ,5 Försäljningskostnader 4 543, , , ,7 Not 7 Jämförelsestörande poster, övrigt Nedsatt fastighetsskatt p g a vakanser, 1 058, ,7 Bidrag till personalutbildning 320,0 Evakueringskostnader -389,8 Återbetald hyra ,2 Överskottsmedel SPP 531,6 Skattereduktion rep o underhåll 1999, överskjutande 186,3 Utfyllnadspensioner inkl särsk löneskatt ,7 Avveckling personal, div kostnader o bidrag netto -30,6 774, ,3 Not 8 Medelantalet anställda Antal årsarbetare 76,7 92,0 varav män 55,8 69,0 varav kvinnor 20,9 23,0 16

18 Not 9:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar , ,0 Sociala kostnader 9 096, ,8 varav pensionskostnader 1 401, ,9 Not 9:2 Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och vd 780,0 731,6 Övriga anställda , ,4 Not 9:3 Revisionsarvoden Auktoriserade revisorer 149,8 74,6 - varav kostnadsförd mervärdesskatt 35,4 15,7 Lekmannarevisorer 10,00 10,00 Not 10 Pensioner och liknande förmåner till ledningen Avtalspension till en förutvarande vd utlöstes Enl avtalet har 329 tkr betalats ut i pension Kvarstående skuld för detta pensionsåtagande är i bokslutet upptagen till 2,1 mkr. Nuvarande vd är tillsvidareanställd med en uppsägningstid på 12 mån från företagets sida, 6 mån från egen sida. Premier för pension till förutvarande vd betalades löpande under tiden fram till avgång, under 2001 betalades 106 tkr. Premier för pension till nuvarande vd betalades löpande, under 2001 betalades 14 tkr I övrigt inga avtalade förmåner eller vederlag. Not 11 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning aktier och andelar 89,3 86,2 Övrigt 175,8 14,0 265,1 100,2 Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 598,5 531,0 Skattefria ränteintäkter 99,3 401,4 Övrigt 161,8 125,5 859, ,9 Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån , ,1 Övrigt 12,7 2, , ,7 Den genomsnittliga årsräntan på fastighetslånen var 4,52% (före räntebidrag). 17

19 B a l a n s r ä k n i n g Not 14:1 Anskaffningsvärde m m byggnader Ingående anskaffningsvärde , ,3 Under året aktiverade nyinvesteringar 2 191, ,8 Försäljningar -215, ,5 Rivningar 0,0-438,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,6 Ingående avskrivningar , ,6 Försäljningar 28,4 545,9 Årets avskrivningar , ,8 Rivningar 0,0 55,9 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,6 Ingående uppskrivningar 0,0 Årets uppskrivningar ,0 Utgående ackumulerade uppskrivningar ,0 Ingående nedskrivningar , ,1 Återförda nedskrivningar 0, ,1 Årets nedskrivningar ,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar , ,0 Utgående bokfört värde , ,0 Not 14:2 Anskaffningsvärde m m mark Ingående anskaffningsvärde , ,2 Försäljningar -8,0-689,0 Utgående bokfört värde , ,2 Not 14:3 Anskaffningsvärde m m markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 4 924, ,8 Nyinvesteringar under året 234,5 267,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 159, ,8 Ingående avskrivningar -962,1-726,4 Årets avskrivningar -249,2-235,7 Utgående ackumulerade avskrivningar ,3-962,1 Utgående bokfört värde 3 948, ,7 18

20 Not 15 Taxeringsvärden Byggnader , ,0 Mark , , , ,0 varav hyreshusenheter , ,0 småhusenheter , ,0 Not 16 Anskaffningsvärde m m inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,4 Nyanskaffningar under året 4 602, ,7 Utrangerat -312,5-3,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,5 Ingående avskrivningar , ,1 Årets avskrivningar , ,2 Utrangerat 189,5 2,2 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,1 Utgående bokfört värde , ,4 Not 17 Anskaffningsvärde m m värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 2 040, ,2 Återbäringsmedel 156,2-214,2 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 196, ,0 Ingående nedskrivningar -114,4-114,4 Årets återföring nedskrivning 114,4 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0-114,4 Utgående bokfört värde 2 196, ,6 Not 18 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar 1 079, ,6 Övriga kundfordringar 944, , , ,1 19

21 Not 19 Övriga fordringar Skattefordringar 4 348, ,6 Överskottsmedel SPP 297,0 145,7 Övrigt 27,1 66, , ,5 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 70,0 100,0 Återbetalningar värme och el 174,4 713,1 Kabel-TV-avgifter 682,9 963,1 Försäkringsersättningar 632,1 Nedsatt fastighetsskatt 502,0 Övrigt 252,6 89, , ,0 Not 21 Förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapitalet utgörs av aktier med ett nominellt värde av 100 kronor vardera Aktiekapital Belopp vid årets ingång , ,0 Belopp vid årets utgång , ,0 Uppskrivningsfond Belopp vid årets ingång 0,0 Årets uppskrivning ,0 Belopp vid årets utgång ,0 Reservfond Belopp vid årets ingång , ,1 Belopp vid årets utgång , ,1 Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång , ,3 Årets resultat ,6-437,7 Belopp vid årets utgång , ,6 Not 22:1 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 4 688, ,7 Ackumulerade avskrivn utöver plan, inventarier 3 197, , , ,8 20

22 Not 22:2 Periodiseringsfonder, specifikation 1997 års taxering 1 212, , års taxering 389,3 389, års taxering 1 958, , års taxering 1 128, , , ,7 Not 23 Skulder till kreditinstitut Summa fastighetslån , ,2 varav lån med slutbetalning senare än fem år efter balansdagen 0, ,0 Kortfristig del av långfristiga skulder 1,0 mkr avser ordinarie amorteringar år 2002 Låneomsättningarna under 2002 kommer att uppgå till närmare 109 mkr. Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader , ,0 Upplupna semesterlöner 2 426, ,0 Upplupna pensionsavgifter (PFA98) 238,0 768,0 Upplupna skatter på pensionskostnader 398,0 428,2 Förskottsbetalda hyresintäkter 7 002, ,0 Övrigt 844,7-4, , ,0 Not 25 Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser Pantbrev som säkerhet för fastighetslån 7 741, ,5 (Pantbreven utgör säkerhet för lån med aktuell skuld 5,8 mkr). Kommunal borgen som säkerhet för fastighetslån , ,3 Kommunal borgen som säkerhet för pensionsförpliktelser i KPA (Kommunernas Pensionsanstalt) 6 605, ,0 Not 26 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till Fastigo 407,

23 Ka s s a f l ö d e s a n a l ys Not 27 Redovisningsprinciper kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not Övriga ej likviditetspåverkande poster Vinst fastighetsförsäljning 134,8 375,3 Minskning avsatt till pensioner 294,2 630,1 Erhållen tilldelning Alectamedel 0,0 306,9 Kvittning Alectamedel mot övriga försäkringspremier -84,9 0,0 Återförd nedskrivning byggnader 0, ,1 Nedskrivning byggnader ,0 0, , ,4 Not 29 Förvärv materiella anläggningstillgångar Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande: Byggnader och mark ombyggnationer 2 191, ,7 pågående 1 519,2 669,4 markanläggningar 234,5 267,0 Inventarier 4 602, , , ,8 Not 30 Likvida medel Kassa och bank , ,8 Likvida medel , ,8 22

24 23

25 24

26 Postadress Gatuadress Telefon Telefax Org.nr Box 194 Fabriksgatan BOLLNÄS e-post: hemsida:

Årsredovisning. Bollnäs Bostäder. bollnäs bostäder årsredovisning 1

Årsredovisning. Bollnäs Bostäder. bollnäs bostäder årsredovisning 1 08 Årsredovisning Bollnäs Bostäder bollnäs bostäder årsredovisning 1 Innehåll 2 VD har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 5 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse sid 3-6 Resultaträkning sid 7 Balansräkning sid 8-9 Kassaflödesanalys sid 10 Tilläggsupplysningar sid 11-16 Fastighetsförteckning sid 17 Underskrifter

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER. Årsredovisning 2007

BOLLNÄS BOSTÄDER. Årsredovisning 2007 BOLLNÄS BOSTÄDER 7 Årsredovisning 2007 Innehåll Historik...2 VD har ordet...3 Styrelse Revisorer Ledningsgrupp...5 Förvaltningsberättelse...6 Flerårsöversikt...12 Resultaträkning...13 Balansräkning...14

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2009 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2009 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse sid 3-6 Resultaträkning sid 7 Balansräkning sid 8-9 Kassaflödesanalys sid 10 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2006 01 01 2006 12 31

ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2006 01 01 2006 12 31 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN Årsredovisning för Org nr 5557-7 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

VD har ordet.. 1. Förvaltningsberättelse 29 Ekonomi 30

VD har ordet.. 1. Förvaltningsberättelse 29 Ekonomi 30 Innehåll Växjö Fastighetsförvaltning AB VD har ordet.. 1 Förvaltningsberättelse. 2 Ekonomi. 3 Byggnation 4 Förvaltning 4 Personal 6 Miljö 7 Trafiksäkerhet.. 7 Samverkan och utveckling. 8 Förväntningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mönsterås Bostäder AB Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omslagsbild: Torshagavägen, Ålem Året som gått 3 VD har ordet 4 Ekonomisk översikt och nyckeltal 5 Fastighetsförvaltning 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna. Org. nr 815200-1148. Årsredovisning 2000

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna. Org. nr 815200-1148. Årsredovisning 2000 Innehåll Förvaltningsberättelse... 1 Resultatdisposition... 2 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 4-5 Finansieringsanalys... 6 Redovisningsprinciper... 7 Noter och kommentarer...7-12 Underskrifter...

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 1(21) OSBYBOSTÄDER AKTIEBOLAG Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2003

RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2003 RBF VÄSTERÅSHUS 28 Org nr 716412-1514 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 23 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ansvarsförbindelser Ställda panter

Läs mer

Resultaträkningar 12 Balansräkningar 13 Kassaflödesanalyser 15 Noter 16 Revisionsberättelser 20 Styrelse & revisorer 22 UTHYRNING 2004 UTBLICK 2005

Resultaträkningar 12 Balansräkningar 13 Kassaflödesanalyser 15 Noter 16 Revisionsberättelser 20 Styrelse & revisorer 22 UTHYRNING 2004 UTBLICK 2005 HANINGE BOSTÄDER AB ÅRSREDOVISNING 2004 Innehållsförteckning Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 3 Våra bostadsområden 4 Hur används hyran? 8 Fastighetsförteckning 9 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening. VISITÖREN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening VISITÖREN i Helsingborg Visitören i Helsingborg 1(13) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Visitören i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Årsredovisning 2013 Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...8 Noter och bokslutskommentarer...9 Underskrifter...

Läs mer

Brf Nr 1 Näset Lidingö

Brf Nr 1 Näset Lidingö Årsredovisning för Brf Nr 1 Näset Lidingö Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius Styrelsen för Org.nr: 716425-8159 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Räkenskapsåret 2005 Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård får härmed avge årsredovisning

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1(22) OSBYBOSTÄDER AKTIEBOLAG Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren 1(15) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Org. nr avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 01.01.2014-31.12.2014

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bostadrättsföreningen Hagaparken Vänersborg

Bostadrättsföreningen Hagaparken Vänersborg Årsredovisning för Bostadrättsföreningen Hagaparken Vänersborg Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FYRISÄNG Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Ystad Energi AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolaget som helhet bedriver elnätverksamhet, värmeproduktion,

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(22) OSBYBOSTÄDER AKTIEBOLAG Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Kassaflödesanalys

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse ersätts av text fr styrelsen 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

Årsredovisning. 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641

Årsredovisning. 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 Brf Lisö 1 Org.nr 769616-5641 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 40 Tiunda får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 till och med 2013-08-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna räkenskapsåret

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF INSPEKTOREN I SKOGHALL

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF INSPEKTOREN I SKOGHALL ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF INSPEKTOREN I SKOGHALL ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF INSPEKTOREN I SKOGHALL Denna årsredovisning är framställd av HSB Värmland i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Blanka i Lund Organisationsnummer: 745000-2154

ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Blanka i Lund Organisationsnummer: 745000-2154 ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Blanka i Lund Organisationsnummer: Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 STYRELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) AB Ljusdals Servicehus Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret 1 Årsredovisning För BRF Vinkremlan. Räkenskapsåret 2005 2 Styrelsen för BRF Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt om verksamheten

Läs mer

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Årsredovisning för Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan 1(15) ' Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan 2(15) ' Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Kristinehamns Fjärrvärme AB 1 / 24 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolagets syfte är att erbjuda kunderna

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården ÅRSREDOVISNING Brf Finagården Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 1(22) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vd har ordet # ) )!! ( ) * $ + $ *!, -! ( )!. "!! $ + $ ), / 0!!! "# 1 2 " $! %&'% 0 ( %&'' )! 3! ( ( %&'4! %&'% ' 0! % %&'4 55 6

Vd har ordet # ) )!! ( ) * $ + $ *!, -! ( )!. !! $ + $ ), / 0!!! # 1 2  $! %&'% 0 ( %&'' )! 3! ( ( %&'4! %&'% ' 0! % %&'4 55 6 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Ekonomi 7 Målområden 8 Arbete och företag 8 Barn och utbildning 8 Bygga och bo 8 Demokrati och mångfald 11 Miljö, energi och trafik

Läs mer

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31 HSB Stockholm Resultaträkning 2003-08-31 2002-08-31 Nettoomsättning Not 1 10 375 932 10 080 278 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 683 696-5 068 287 Planerat

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007

Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007 Brf Örebrohus 18 Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006/2007 Innehåll: Verksamhetsberättelse sida 2 Resultaträkning sida 4 Balansräkning sida 5 Notförklaringar sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer