HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VD HAR ORDET OM SSC OM DENNA REDOVISNING OCH SSC:S HÅLLBARHETSARBETE VÅR HÅLLBARHETSVISION SÅ STYR VI VÅRT HÅLLBARHETSARBETE POLICYER VÅRA INTRESSENTER VÅRA PRIORITERADE HÅLLBARHETSOMRÅDEN ETIK OCH INTEGRITET INKLUSIVE AFFÄRSETIK OCH ANTI-KORRUPTION VÅRT EKONOMISKA ANSVAR VÅRT SOCIALA ANSVAR Medarbetare Kunder Samhälle : GRI G4 INDEX BESTYRKANDERAPPORT.42

3 1 AAI11-S41 Hållbarhetsredovisning VD har ordet SSC är en ledande leverantör av servicetjänster inom rymdområdet. Rymdverksamhet har i många länder en hög politisk profil med nationella mervärden inom säkerhetspolitik och internationellt politiskt inflytande. Allt fler länder skaffar sig rymdprogram av dessa anledningar och det är både en möjlighet och en utmaning för SSC. Att utvidga kretsen av kunder och kundländer är givetvis ett affärsintresse, samtidigt som ett arbete med nya kunder också betyder att företaget verkar inom nya geo-politiska fält som kan innebära både politiska och affärsmässiga risker. Företaget arbetar efter en femårig affärsplan fram till 2017 och strategin är att växa inom området avancerade rymdtjänster vilket betyder att företaget måste vara väl förtroget med de utmaningar som nya kunder och kundländer innebär. Nationella säkerhetspolitiska aktörer är också på grund av budgetrestriktioner i högre grad kunder i den allmänna rymdbranschen vilket betyder att militära och civila kunder blandas i sammas system. Som statligt ägt företag agerar SSC i enlighet med svenska politiska principer och medarbetarna måste kunna och förstå vilka regler som finns för verksamheten och hur dessa skall tillämpas i ett internationellt perspektiv samt förstå de intressen och bevekelsegrunder som utgör grunden i olika länders rymdsatsningar och hur man som oberoende leverantör agerar i dessa kraftfält. Mot bakgrund av att SSC levererar tjänster och produkter till såväl institutionella och kommersiella kunder som försvarskunder i många olika länder har företaget under året förtydligat och utvecklat sina affärsprocesser och företagsledningen har förstärkts med ytterligare kompetens inom områden som strategisk säkerhet, omvärldsbevakning och exportkontroll i syfte att tillse att företaget på ett ansvarsfullt sätt kan utföra sina uppdrag och uppfylla de förväntningar som ägaren har på företagets agerande. Många av de tjänster som SSC levererar bidrar positivt till kunskapsbyggande kring miljö, klimat och samhällsutveckling samt kunskap om rymden. Det är en del av det positiva mervärdet som företaget skapar. SSC är sedan 2013 medlem av FN:s Global Compact, FN:s program för hållbart företagande och kommer under 2014 att avge en COP (Communication of progress) i form av denna hållbarhetsredovisning. Vi följer också OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Inom rymdområdet finns flera internationella program som SSC aktivt följer där ett av de viktigaste är SSA, Space Situational Awareness. SSA syftar till förmågan att observera, förstå och förutspå var naturliga föremål och föremål skapade av människan befinner sig i

4 2 bana runt jorden för att undvika kollisioner. SSA innefattar även övervakning av rymdväder för att kunna minimera skador på människa och egendom. Detta är bara ett av flera internationella fora som bevakar utvecklingen när det gäller rymden och hur det som sker i rymden på påverkar jorden i ett globalt perspektiv. Ett företag gör avtryck i sin omgivning. Det skapar värden, dess produkter eller tjänster har ett värde på en marknad, ett värde som kan mätas i pengar på klassiskt vis men företaget skapar också andra värden som påverkar det lokala, globala och nationella samhället. Företaget gör i olika sammanhang positiva avtryck men dess aktiviteter kan också kosta i termer av miljöbelastning eller annan negativ påverkan. Hållbarhetsredovisningen sätter in företaget i ett samhällsperspektiv med hjälp av mått eller indikatorer som det finns en internationell enighet om, precis som vanlig ekonomisk redovisning följer vissa givna principer. SSC har i olika former avlämnat en hållbarhetsredovisning sedan Sedan dess har vårt hållbarhetsarbete efter analyser fokuserats allt mer mot de områden där just SSC har anledning att vara särskilt uppmärksamt. Vår hållbarhetsredovisning för 2013 sker enligt Global Reporting Initiatives (GRI) senaste modell GRI G4 som utgår från att företaget gjort en analys av de mest relevanta områdena och hur de bör redovisas. Under 2013 har en sådan analys genomförts och därefter har styrelsen fastställt ett mätbart strategiskt mål för SSC:s hållbarhetsarbete. SSC:s hållbarhetsarbete måste självklart beröra alla aspekter av hållbarhetsfrågan men ett fokus ligger på att skapa medvetenhet hos SSC:s medarbetare globalt om hur företaget skapar de positiva mervärden som samhällsperspektivet kräver. SSC:s vision om hur det företaget blir en hållbar aktör är sedan flera år oförändrad och lyder: SSC skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling till förmån och nytta för miljön, samhället, våra kunder och medarbetare. Styrelsens beslutade mål riktat till verksamheten genom företagsledningen är: Alla anställda på SSC är utbildade, har förstått och arbetar enligt de etiska och miljömässiga normer som har fastställts av företaget. Styrelsen har också under året fattat beslut om en etikpolicy som givetvis är en viktig del i ramverket för att skapa en hållbar verksamhet. Arbetet för att nå visionen och uppfylla målet bedrivs enligt en årsvis plan där strategin på kort sikt syftar till att öka kunskap och medvetenhet samt att få hållbarhetsaspekter på plats inom alla relevanta delar av ledningssystemet. För 2014 finns en sådan plan som ett komplement till SSC:s affärsplan.

5

6 4 2 Om SSC Svenska rymdaktiebolaget, SSC, är en globalt verksam koncern som svarar för driften och utvecklingen av rymdbasen Esrange Space Center, tillhandahåller avancerade rymdtjänster på den globala rymdmarknaden, bedriver teknikutveckling inom rymdområdet och sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel på uppdrag av Försvarets materielverk (FMV). Företaget bildades Rymdbasen Esrange är en av SSC:s kärnverksamheter. Andra delar av verksamheten består av avancerade rymdtjänster samt teknikutveckling inom rymdområdet. Utveckling och viss produktion sker vid kontoren i Solna samt i Uppsala. SSC hade vid årets slut 588 anställda varav 326 i Sverige. Verksamheten bedrivs i tio länder (Sverige, Tyskland, Nederländerna, Spanien, USA, Chile, Australien, Kanada, Kina och Thailand) och inom fyra divisioner: Science Services, Satellite Management Services, Engineering Services och Technology. Science Services Science Services har den största delen av sin verksamhet på rymdbasen Esrange, 45 km norr om Kiruna. Basen har en internationellt sett unik ställning som civil rymdbas genom sin omfattande infrastruktur samt tillgången till ett stort landningsområde för raketer och ett stort luftrestriktionsområde vid uppskjutningar och ballongflygningar. Utveckling av experimentnyttolaster görs av divisionens avdelning i Solna. Satellite Management Services Divisionen tillhandahåller markstationstjänster för kommunikation med satelliter och omfattar utöver den svenska verksamheten också de helägda dotterbolagen i USA

7 5 (Universal Space Network Inc.), Chile (SSC Chile SA) och Australien (SSC Space Australia Pty Ltd). Sedan 2014 är PrioraNet Canada helägt av SSC. Engineering Services Engineering Services arbetar med ingenjörstjänster för satellitkontroll och markstationstjänster med verksamhet i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Verksamheten i Förenade Arabemiraten (LSE Space Middle East JTL) försattes i viloläge under Verksamheten omfattar de helägda dotterbolagen LSE Space GmbH, LSE Space Middle East JLT och Aurora Technology B.V. Technology Technology omfattar Airborne Systems som utvecklar flygburna havsövervakningssystem samt Aerospace Test Systems som sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel. Divisionen omfattar även dotterbolagen ECAPS AB som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningssystem för rymdtillämpningar och NanoSpace AB som bedriver utveckling inom området mikroelektromekaniska system för rymdtillämpningar. Samhällsvärdet hos våra produkter och tjänster SSC:s mission är att hjälpa våra kunder att få tillgång till rymden till nytta för jorden. Flertalet av SSC:s tjänster och produkter medverkar till en hållbar utveckling genom att bidra till att öka samhällets miljö- och klimatkunskap. Drift av satelliter SSC medverkar i driften av satelliter genom satellitkontroll, kommunikation av styrsignaler samt mottagning av satellitdata. Satelliterna används bl.a. för kartläggning av jordbruksmarker, skogsavverkning och ökenutbredning, för väderprognostisering, för övervakning av polarisar, naturkatastrofer, jordens atmosfär inklusive ozonlagret och andra klimatstudier. Ingenjörstjänster SSC tillhandahåller ingenjörstjänster åt rymdorganisationer såsom den europeiska rymdorganisationen ESA och den tyska rymdstyrelsen DLR. SSC:s ingenjörer stödjer kunders rymdprojekt från specifikation och upphandling till drift i omloppsbana. Rymdprojekten kan handla om jordobservation, telekommunikation, navigering och rymdforskning. Uppsändning av raketer och ballonger SSC erbjuder uppsändningstjänster av sondraketer och höghöjdsballonger med vetenskapliga eller tekniska instrument. Uppsändningarna genomförs ofta med miljövetenskapliga ändamål och i internationellt samarbete vilket därmed ger ett globalt perspektiv.

8 6 Nyttolaster för sondraketer SSC utvecklar experimentutrustning för forskning i nära tyngdlöshet för grundforskning inom olika vetenskapliga discipliner såsom material, vätskefysik och biologi. Raketsystem SSC utvecklar tekniska system för sondraketer med uppdrag att utföra atmosfärstudier kring nattlysande moln, pärlemormoln och vattenånga eller forskning i tyngdlöshet. Miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk SSC:s svenska dotterbolag ECAPS erbjuder miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk, HPGP (High Performance Green Propulsion). Systemet kan ersätta det mycket giftiga, cancerogena och reaktiva ämnet hydrazin som idag är det mest använda satellitbränslet. ESA driver sedan i juli 2012 initiativet CleanSpace, som har som mål att göra Europas rymdverksamhet mer miljövänlig, där HPGP lyfts fram. Sedan i juni 2012 har EU:s kemikalieinspektion REACH höjt kraven på företag som levererar hydrazin. Hydrazin återfinns på REACH lista över mycket farliga substanser. Hydrazin är mycket giftigt både för människan och för vattenorganismer, är extremt brandfarligt och explosivt vilket kräver rigorösa säkerhetsrutiner vid hantering vid tankning av satelliter och vid transport av ämnet till uppskjutningsplatser. Vid förbränning blir Hydrazin till ammoniak, väte och kväve. HPGP, som är baserat på det lagringsbara Ammonium Dinitramid (ADN) är enkelt att hantera och transportera på grund av dess låga toxicitet och känslighet. Bränslet kan transporteras ombord på vanliga passagerarflyg och vid tankning av satelliter krävs endast den utrustning som normalt används i kemirenrum, d.v.s. labbrock, gummihandskar och skyddsglasögon. Bränslet blir till vattenånga vid förbränning. Miniatyriserade system för satelliter Mikroteknologi i rymdsammanhang reducerar kostnader och möjliggör avancerade små satelliter. SSC:s dotterbolag NanoSpace arbetar bl.a. med system för framdrivning och bränslehantering såsom ett mätinstrument för bränslemängd i satellittankar och ett system för flödeskontroll av gas. Havsövervakningssystem MSS 6000 är SSC:s flygburna system för havsövervakning. Systemet används av kustbevakningsorganisationer världen över för spaning efter oljeutsläpp, övervakning av fiskevatten, isförhållanden samt sjöräddning.

9 7 3 Om denna redovisning och SSC:s hållbarhetsarbete Som framgår av denna redovisning har SSC genomfört en väsentlighetsanalys för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Genom en dialog med olika intressenter och ett internt arbete har de viktigaste hållbarhetsfrågorna identifierats. Miljöfrågorna är givetvis en väsentlig del av den dagliga agendan och att företagets planering riktar in sig också på de klassiska miljöfrågorna precis som det står i det av styrelsen fastlagda målet för hållbarhetsarbetet. SSC vill medverka till en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella mål genom att utveckla produkter och tjänster med miljöprofil och genom att beakta miljöaspekter i all verksamhet och väga in dessa vid beslut som påverkar den framtida verksamheten. SSC respekterar internationella rymdkonventioner, nationella lagar och förordningar inom miljöområdet, miljöbalken inkluderad. SSC bedriver inte någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Då SSC är ett kunskapsföretag är våra medarbetare en viktig strategisk tillgång och därför ett viktigt hållbarhetsområde för SSC. Då vi nu övergår till att redovisa enligt Global Reporting Initiative GRI-G4, skiljer denna redovisning sig från föregående års redovisningar då vi redovisade enligt GRI-G3.0 nivå C+. Skillnaderna kan härröras till att G4 fokuserar på att redovisa det som är väsentligt för organisationen med väsentlighetsanalysen som grund. 4 Vår hållbarhetsvision SSC skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling till förmån och nytta för miljön, samhället, våra kunder och medarbetare. 5 Så styr vi vårt hållbarhetsarbete Sedan hösten 2012 har företagsledningen ökat sin uppmärksamhet inom hållbarhetsområdet. Under 2013 tillsattes chefen för Public Affairs som ansvarig i företagsledningen för hållbarhetsarbetet. Avdelningen för Public Affairs är formellt ansvarig men samverkar nära med medarbetare inom funktionen Strategisk Säkerhet. Företagsledningen får återkommande rapporter om hur hållbarhetsarbetet fortskrider och godkänner också en löpande årsvis planering för aktiviteterna. Styrelsen har fått fortlöpande rapportering om utvecklingen av hållbarhetsarbetet och de program som företagsledningen initierar för att ge hållbarhetsfrågan en hög profil internt och på ett sätt som kan bidra till SSC:s renommé. Den årliga hållbarhetsrapporten är alltid föremål för styrelsegranskning. Under året har styrelsen fattat beslut om ett strategiskt mätbart mål för hållbarhetsarbetet som lyder: Alla anställda på SSC är utbildade, har förstått och arbetar enligt de etiska och miljömässiga normer som har fastställts av företaget. Beslut fattades om att under 2013 genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera de mest relevanta områdena för SSC inom hållbarhetsområdet baserat på den faktiska

10 8 ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan SSC har samt områdenas betydelse för de interna och externa intressenternas överväganden och beslut i förhållande till SSC. Under 2014 kommer arbetet att inriktas på att medvetandegöra medarbetare inom organisationen globalt om SSC:s hållbarhetsarbete och hur det påverkar företagets affärsverksamhet. Beslut har fattats om ett globalt utbildningsprojekt omfattande samtliga medarbetare. I samband med att SSC:s ledningssystem är föremål för översyn kommer hållbarhetsfrågorna på ett mer tydligt sätt att synliggöras i de processer som styr företaget. Alla processer kommer att samlas i en gemensam portal på intranätet. De policyer som finns inom områden som etik, miljö, IT-användning, rekrytering liksom instruktioner och regelverk blir lättare tillgängliga och kommer att enklare synas i sitt sammanhang när förändringen genomförts. Chefen för Public Affairs är i företagsledningen ansvarig för företagets hållbarhetsarbete. 6 Policyer Den svenska verksamheten inom SSC har policyer för: Policy Ägande Ansvar Alkohol och droger HR Chefer Arbetsmiljö HR Chefer Platschef Besöksmottagare Besök Esrange Esrange Esrange Representation Finance Chefer Etik VD Medarbetare Finansiella risker Legal Finansdirektör Löner HR Chefer Media Public Affairs Medarbetare Miljö VD Medarbetare Personalbilar HR HR Rekrytering HR Chefer Samtliga policyer återfinns på SSC:s intranät. Nyanställda uppmanas att läsa våra policyer under introduktionen.

11 9 Följande policyer gäller för hela koncernen: Policy Ägande Ansvar Attest & befogenhetsregler Finance Chefer Mångfald VD Medarbetare Resor HR Medarbetare Etikpolicyn kommer att översättas till engelska och implementeras i hela koncernen under Våra intressenter SSC är en global koncern verksam i tio länder. Företaget är aktör inom ett samhällspolitiskt nyckelområde med hög politisk profil. Verksamheten bedrivs samtidigt med missionen We help Earth benefit from space. I syfte att bibehålla den goda relationen informerar SSC kontinuerligt politiker och andra beslutsfattare om företaget och dess verksamhet. SSC är delägare i Kiruna kommuns utvecklingsbolag Progressum, samt medverkar i det lokala Rymdråd som finns i Kiruna. SSC har kontinuerlig kontakt med olika delar av regeringens departement, finansdepartementets ägarenhet och den samarbetsgrupp för rymdfrågor som leds från Utbildningsdepartementet. Under hösten 2013 medverkade SSC i en hearing vid Riksdagens utbildningsutskott om svensk rymdpolitik. SSC är också medlemsorganisation i rymdsveriges samarbetsorgan Rymdforum och Swedish Aerospace Industries, en samarbetsgrupp för den civila flyg- och rymdindustrin. SSC tar vid sina anläggningar i Sverige emot omkring 3000 besökare per år. Dessa är främst företrädare för kunder och myndigheter, politiker, representanter från utländska ambassader och studerande. Vid besöken presenteras svensk rymdverksamhet generellt och SSC:s verksamhetsområden i synnerhet. I SSC:s särskilda intresse ligger att sprida kunskap om hur rymdverksamheten tillämpas i vardagen och varför den är viktig för den enskilda människan och samhället. SSC tillämpar en generös policy gentemot massmedia som visar intresse för företaget och rymdfrågor. Intressentdialog Det är för företaget av yttersta vikt att ha kommunikation med sina intressenter. Efter en intern diskussion i en workshop kunde följande nyckelintressenter identifierats och senare kontaktats i enkätform eller genom telefonintervjuer för deltagande i genomförandet av väsentlighetsanalysen: medarbetare, fackföreningar, myndigheter/samarbetsorganisationer Institutet för rymdfysik, Rymdstyrelsen, regeringskansliet genom Utbildningsdepartementet, ägaren genom Finansdepartementet, regionala myndigheter och grupper; kommuner, länsstyrelsen i Norrbotten, samebyar, allmänheten via medier, samt affärskontakter som kunder och leverantörer.

12 10 Med hjälp av de identifierade intressentkategorierna genomförde SSC under hösten en dialog med inriktning på att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna. 8 Våra prioriterade hållbarhetsområden En intern identifieringsworkshop hölls hösten 2013 då ett antal hållbarhetsområden identifierades som sannolikt väsentliga för SSC. Intressenternas syn på dessa områden inhämtades sedan genom en webbenkät samt kompletterande intervjuer. Utifrån intressenternas input, SSC:s faktiska påverkan samt SSC:s övergripande strategi och affärsplan gjordes en intern prioritering av väsentliga hållbarhetsområden att redovisa. Väsentlighetsanalysen godkändes av SSC:s ledning. Vissa områden som prioriterats som viktiga för SSC och/eller våra intressenter ingår inte som viktiga områden i GRI:s riktlinjer. Vi har dock valt att inkludera beskrivningar hur vi arbetar inom dessa områden i rapporten för att de anses som strategiskt viktiga. De områden som inte är kopplade till en kategori eller G4 väsentlig aspekt framgår av en separat tabell. Väsentliga hållbarhetsområden redovisade enligt GRI: Område kategori G4 väsentliga aspekter Väsentlighet inom organisationen Väsentlighet utanför organisationen Relevans utanför organisationen Kundnöjdhet Produktansvar Produkter och tjänster Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder, leverantörer Samhälle Affärsetik och antikorruption Antikorruption Strategisk betydelse för SSC:s ägare Rekrytering Social Anställning Jämställdhet och mångfald Policyer, standards, uppförandekod Profilindikator Etik och integritet - Intressent- och samhällsengagemang Profilindikator Intressentengagemang - Strategisk betydelse för SSC:s ägare, myndigheter, lokalbefolkning, kunder Jämställdhet och mångfald Social Jämställdhet och mångfald Strategisk betydelse för ägaren Medarbetarnas hälsa och säkerhet Social Säkerhet och hälsa Ursprungsbefolkningars rättigheter Mänskliga rättigheter Ursprungsbefolkningars rättigheter Strategisk betydelse för ursprungsbefolk -ningar är SSC är verksamma

13 11 Väsentliga hållbarhetsområden som inte ingår i GRI:s riktlinjer: Område Regulatoriska och legala utmaningar Samhällsvärdet hos våra produkter Samarbete med fackliga organisationer Val av kund och kundutvärdering Väsentlighet inom organisationen Väsentlighet utanför organisationen Tillgänglighet råvaror Långsiktig ekonomisk stabilitet Internutbildning hållbarhet och säkerhet Produktkvalitet och säkerhet Nöjda medarbetare Relevans utanför organisationen Strategisk betydelse för SSC:s ägare, myndigheter Strategisk betydelse för SSC:s kunder och i förlängningen även samhället Strategisk betydelse för centrala fackliga organisationer Strategisk betydelse för SSC:s ägare samt kunder Strategisk betydelse för SSC:s kunder och leverantörer Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder och leverantörer Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder, leverantörer, samhället 9 Etik och integritet inklusive affärsetik och anti-korruption SSC har de senaste åren gått från att vara en lokal aktör till en global aktör inom rymdbranschen. SSC:s operativa enheter finns nu på ett flertal kontinenter och SSC:s kunder återfinns i länder runt om i hela världen. Detta ställer krav på SSC att öka vår förståelse och vårt arbete om de affärsmässiga förutsättningarna som finns på respektive marknad och nation. Det ställer även högre krav på SSC att följa upp dessa frågeställningar i både det operativa och strategiska arbetet. Att ha tydliga riktlinjer och uppföljning beträffade affärsetik och integritet är en viktig del för SSC. Ansvaret för att ta fram styrdokument kring dessa frågor faller på chefen för Public Affairs som ansvarar för hållbarhet, men det är varje chef och anställds ansvar att se till att kraven följs. Målet med SSC etik och integritetsarbete är att varje SSC anställd skall förstå och följa de riktlinjer företaget har inom området för att säkerställa att de som medarbetare och SSC som företag inte bryter interna eller legala riktlinjer inom området. Styrning kring etik har varierat mellan de olika bolagen inom SSC. Inom SSC finns styrdokument som rör etik som skall följas av samtliga anställda. Någon kontroll av att anställda tagit del av informationen har dock inte gjorts med undantag för en del av våra dotterbolag som kräver att varje nyanställd läser dokumenten och signerar att de förstått dem.

14 12 De utländska dotterbolagen har egna regler och riktlinjer som är anpassade efter deras verksamhet och de lagar och förordningar som gäller i de länder de verkar. Dotterbolaget LSE har etikklausuler som ingår i anställningskontrakten. Företaget Aurora (dotterbolag till LSE) har en särskild Code of ethics tillgänglig för sina medarbetare. Under 2014 skall en intern e-utbildning lanseras där bl.a. SSC krav på affärsetik och antikorruption kommer att adresseras. Under 2014 skall även hållbarhetsrisker så som etik och antikorruption ingå i SSC:s kontinuerliga riskarbete vilket kommer medföra att frågeställningarna kommer att adresseras både i det strategiska och operativa arbetet. SSC mäter resultatet av etik- och integritetsarbete genom antal inträffade incidenter rapporterades inga incidenter som berör etik och integritet i något av SSC:s bolag kommer ett mätbart mål även inkludera antalet anställda som genomgått hållbarhetsutbildningen där målet kommer vara att 100 % av de anställda genomgått utbildningen. Den av styrelsen 2013 fastställda etikpolicyn skall översättas till engelska och implementeras i hela koncernen under Vårt ekonomiska ansvar Ekonomiskt stabil verksamhet är av strategisk betydelse för de flesta av företagets intressenter; kunder, leverantörer, medarbetare och för staten som ägare. Utan en stabil ekonomi äventyras företagets existens och verksamhetens nytta. För att åstadkomma en stabil ekonomi finns en av styrelsen fastställd femårig affärsplan med kalkylerade intäkter och investeringsbehov. Ägaren fastställer i dialog med företagsledningen avkastningskrav som i SSC:s fall också återspeglar det samhällsuppdrag som företaget har. Under 2013 har ägaren sett över SSC:s uppdragsmål och ekonomiska mål. Dessa kommer att fastställas i samband med årsstämman i april Affärsplanen är ett strategiskt styrinstrument och den realiseras genom årliga budgetplaner och uppföljning sker månadsvis på koncernnivå inom företagsledningen. Extern rapportering sker kvartalsvis. Resultatet för 2012 blev det bästa för en tioårsperiod, 7.7 MSEK och förbättringen fortsatte 2013 med ytterligare resultatutveckling, 10.7 MSEK. Styrelsen kommer därför att föreslå en utdelning till ägaren vid årsstämman i april 2014.

15 13 11 Vårt sociala ansvar 11.1 Medarbetare Antal anställda i koncernen uppdelat på anställningsform och kön per den 31/ Tillsvidareanställda heltid varav kvinnor varav män Tillsvidareanställda deltid varav kvinnor varav män Visstidsanställda varav kvinnor varav män Konsulter* varav kvinnor varav män *Antal konsulter redovisades ej för 2012 och 2011.

16 14 Antal anställda i koncernen uppdelat på kön och region per 31/12 Sverige Europa USA Chile Australien Kina Thailand Kvinnor Män Totalt Medarbetarundersökning En medarbetarundersökning i hela koncernen genomfördes under hösten % av koncernens anställda deltog i undersökningen. Jämfört med undersökningen som genomfördes 2012 då 85 % deltog, är resultaten bättre inom flera områden men de aggregerade resultaten inom ett antal faktorer relaterade till ledning och styrning av verksamheten är fortfarande svaga. Bland det positiva kan ses att medarbetarnas engagemang och motivation har ökat sedan den förra mätningen. År 2013 liksom 2012, präglades av en hel del förändringar i organisationen för att möta företagets nya inriktning till att bli en ledande leverantör av avancerade rymdtjänster. Arbete med olika aktiviteter för att komma tillrätta med de svaga faktorer som identifierats påbörjades under 2012 och har fortgått under 2013, bland annat fortsätter arbetet med ett nytt ledningssystem som kommer att tydliggöra och underlätta styrningen av verksamheten, ytterligare förtydligande och förankring av SSC:s vision, mission och affärsplaner för perioden Resultaten från undersökningen hanteras övergripande i organisationen, i divisionerna samt i varje arbetsteam. Nästa medarbetarundersökning planeras till Rekrytering SSC är beroende av att kunna anställa kvalificerade människor för att nå framgång. SSC måste därför vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare som har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Kanaler som används för rekrytering är exempelvis webben, annonsering, rekryteringsföretag och arbetsmarknadsdagar. Genom studiebesök vid främst Esrange skapas kontakter med studenter som kan utgöra en framtida rekryteringspotential. Utöver ovanstående kanaler annonseras lediga tjänster i koncernen även internt på SSC:s intranät. För den svenska verksamheten finns en rekryteringspolicy som behandlar mångfald, ansvar och värdegemenskap.

17 15 Nyanställda koncernen ålderskategori och kön 1/1-31/12, 2013 Sverige Europa USA Chile Australien Kina Thailand <30 år varav kvinnor varav män år varav kvinnor varav män >50 år varav kvinnor varav män Anställda som slutat koncernen ålderskategori och kön 1/1-31/12, 2013 Sverige Europa* USA Chile Australien Kina Thailand <30 år varav kvinnor varav män år varav kvinnor varav män >50 år varav kvinnor varav män

18 16 Kompetensutveckling Mål- och utvecklingssamtal skall hållas med samtliga medarbetare en gång per år. En kompetensutvecklingsplan skall tas fram och uppföljning skall ske efter sex månader. Chefer skall registrera att de haft samtalen och detta följs även upp i medarbetarundersökningen. Under 2013 uppgav 78 % att de haft utvecklingssamtal. Jämställdhet och mångfald, jämställdhetsplan och mål Våra olikheter skapar mångfald som ger möjligheter och breddar företagets kompetens och kunskap, vilket ses som en strategisk tillgång i vår affärsutveckling. Mångfald ska vara ett självklart inslag i vår verksamhet och innebär att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, eller religion. Som en följd av detta ska alla behandlas lika både vid intern- och externrekryteringar, vid personalutveckling och lönesättning. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet. Alla former av diskriminering och etniska trakasserier är förbjudna på arbetsplatsen. Alla medarbetare har ett ansvar för att företagets mångfaldspolicy följs och därigenom motverka diskriminering. Chefer ansvarar för att policyn följs. SSC:s styrelse godkänner mångfaldspolicyn. Mångfald är ett ämne som tas upp vid chefsutbildningar. Ett aktivt arbete kring mångfald ska bedrivas i verksamheten och det ska vara i åtanke när affärs- och verksamhetsplaner tas fram. SSC:s mångfaldspolicy gäller för hela koncernen. Lokala handlingsplaner med mål och aktiviteter skall tas fram under 2014 för att komplettera denna policy inom respektive bolag i koncernen då förutsättningar och behov kan skilja sig åt mellan bolag och länder.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 2.1 Science Services... 4 2.2 Satellite Management Services... 5 2.3 Engineering Services... 5 2.4 Technology... 5 3 SAMHÄLLSVÄRDET

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Årsredovisning 2006. Box 4207 171 04 Solna Solna strandväg 86. Tel: 08-627 62 00 Fax: 08-98 70 69

Årsredovisning 2006. Box 4207 171 04 Solna Solna strandväg 86. Tel: 08-627 62 00 Fax: 08-98 70 69 Tel: 08-627 62 00 Fax: 08-98 70 69 Box 802 981 28 Kiruna Esrange Tel: 0980-72 000 Fax: 0980-128 90 www.ssc.se Produktion och form: Publicera Information AB, www.publicera.se Foto: Eric Svensson, Matton

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING... 4 UTTALANDE FRÅN LEDNINGEN... 5 ORGANISATION... 6 DRAMATEN I KORTHET... 7 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT

Läs mer

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 INNEHÅLL Trygghet för människor och samhälle 1 Förtroende grunden för vår långsiktighet 2 Hållbarhet en del av affären 4 Fokus framåt 5 Intressenter och dialog

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer