HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VD HAR ORDET OM SSC OM DENNA REDOVISNING OCH SSC:S HÅLLBARHETSARBETE VÅR HÅLLBARHETSVISION SÅ STYR VI VÅRT HÅLLBARHETSARBETE POLICYER VÅRA INTRESSENTER VÅRA PRIORITERADE HÅLLBARHETSOMRÅDEN ETIK OCH INTEGRITET INKLUSIVE AFFÄRSETIK OCH ANTI-KORRUPTION VÅRT EKONOMISKA ANSVAR VÅRT SOCIALA ANSVAR Medarbetare Kunder Samhälle : GRI G4 INDEX BESTYRKANDERAPPORT.42

3 1 AAI11-S41 Hållbarhetsredovisning VD har ordet SSC är en ledande leverantör av servicetjänster inom rymdområdet. Rymdverksamhet har i många länder en hög politisk profil med nationella mervärden inom säkerhetspolitik och internationellt politiskt inflytande. Allt fler länder skaffar sig rymdprogram av dessa anledningar och det är både en möjlighet och en utmaning för SSC. Att utvidga kretsen av kunder och kundländer är givetvis ett affärsintresse, samtidigt som ett arbete med nya kunder också betyder att företaget verkar inom nya geo-politiska fält som kan innebära både politiska och affärsmässiga risker. Företaget arbetar efter en femårig affärsplan fram till 2017 och strategin är att växa inom området avancerade rymdtjänster vilket betyder att företaget måste vara väl förtroget med de utmaningar som nya kunder och kundländer innebär. Nationella säkerhetspolitiska aktörer är också på grund av budgetrestriktioner i högre grad kunder i den allmänna rymdbranschen vilket betyder att militära och civila kunder blandas i sammas system. Som statligt ägt företag agerar SSC i enlighet med svenska politiska principer och medarbetarna måste kunna och förstå vilka regler som finns för verksamheten och hur dessa skall tillämpas i ett internationellt perspektiv samt förstå de intressen och bevekelsegrunder som utgör grunden i olika länders rymdsatsningar och hur man som oberoende leverantör agerar i dessa kraftfält. Mot bakgrund av att SSC levererar tjänster och produkter till såväl institutionella och kommersiella kunder som försvarskunder i många olika länder har företaget under året förtydligat och utvecklat sina affärsprocesser och företagsledningen har förstärkts med ytterligare kompetens inom områden som strategisk säkerhet, omvärldsbevakning och exportkontroll i syfte att tillse att företaget på ett ansvarsfullt sätt kan utföra sina uppdrag och uppfylla de förväntningar som ägaren har på företagets agerande. Många av de tjänster som SSC levererar bidrar positivt till kunskapsbyggande kring miljö, klimat och samhällsutveckling samt kunskap om rymden. Det är en del av det positiva mervärdet som företaget skapar. SSC är sedan 2013 medlem av FN:s Global Compact, FN:s program för hållbart företagande och kommer under 2014 att avge en COP (Communication of progress) i form av denna hållbarhetsredovisning. Vi följer också OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Inom rymdområdet finns flera internationella program som SSC aktivt följer där ett av de viktigaste är SSA, Space Situational Awareness. SSA syftar till förmågan att observera, förstå och förutspå var naturliga föremål och föremål skapade av människan befinner sig i

4 2 bana runt jorden för att undvika kollisioner. SSA innefattar även övervakning av rymdväder för att kunna minimera skador på människa och egendom. Detta är bara ett av flera internationella fora som bevakar utvecklingen när det gäller rymden och hur det som sker i rymden på påverkar jorden i ett globalt perspektiv. Ett företag gör avtryck i sin omgivning. Det skapar värden, dess produkter eller tjänster har ett värde på en marknad, ett värde som kan mätas i pengar på klassiskt vis men företaget skapar också andra värden som påverkar det lokala, globala och nationella samhället. Företaget gör i olika sammanhang positiva avtryck men dess aktiviteter kan också kosta i termer av miljöbelastning eller annan negativ påverkan. Hållbarhetsredovisningen sätter in företaget i ett samhällsperspektiv med hjälp av mått eller indikatorer som det finns en internationell enighet om, precis som vanlig ekonomisk redovisning följer vissa givna principer. SSC har i olika former avlämnat en hållbarhetsredovisning sedan Sedan dess har vårt hållbarhetsarbete efter analyser fokuserats allt mer mot de områden där just SSC har anledning att vara särskilt uppmärksamt. Vår hållbarhetsredovisning för 2013 sker enligt Global Reporting Initiatives (GRI) senaste modell GRI G4 som utgår från att företaget gjort en analys av de mest relevanta områdena och hur de bör redovisas. Under 2013 har en sådan analys genomförts och därefter har styrelsen fastställt ett mätbart strategiskt mål för SSC:s hållbarhetsarbete. SSC:s hållbarhetsarbete måste självklart beröra alla aspekter av hållbarhetsfrågan men ett fokus ligger på att skapa medvetenhet hos SSC:s medarbetare globalt om hur företaget skapar de positiva mervärden som samhällsperspektivet kräver. SSC:s vision om hur det företaget blir en hållbar aktör är sedan flera år oförändrad och lyder: SSC skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling till förmån och nytta för miljön, samhället, våra kunder och medarbetare. Styrelsens beslutade mål riktat till verksamheten genom företagsledningen är: Alla anställda på SSC är utbildade, har förstått och arbetar enligt de etiska och miljömässiga normer som har fastställts av företaget. Styrelsen har också under året fattat beslut om en etikpolicy som givetvis är en viktig del i ramverket för att skapa en hållbar verksamhet. Arbetet för att nå visionen och uppfylla målet bedrivs enligt en årsvis plan där strategin på kort sikt syftar till att öka kunskap och medvetenhet samt att få hållbarhetsaspekter på plats inom alla relevanta delar av ledningssystemet. För 2014 finns en sådan plan som ett komplement till SSC:s affärsplan.

5

6 4 2 Om SSC Svenska rymdaktiebolaget, SSC, är en globalt verksam koncern som svarar för driften och utvecklingen av rymdbasen Esrange Space Center, tillhandahåller avancerade rymdtjänster på den globala rymdmarknaden, bedriver teknikutveckling inom rymdområdet och sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel på uppdrag av Försvarets materielverk (FMV). Företaget bildades Rymdbasen Esrange är en av SSC:s kärnverksamheter. Andra delar av verksamheten består av avancerade rymdtjänster samt teknikutveckling inom rymdområdet. Utveckling och viss produktion sker vid kontoren i Solna samt i Uppsala. SSC hade vid årets slut 588 anställda varav 326 i Sverige. Verksamheten bedrivs i tio länder (Sverige, Tyskland, Nederländerna, Spanien, USA, Chile, Australien, Kanada, Kina och Thailand) och inom fyra divisioner: Science Services, Satellite Management Services, Engineering Services och Technology. Science Services Science Services har den största delen av sin verksamhet på rymdbasen Esrange, 45 km norr om Kiruna. Basen har en internationellt sett unik ställning som civil rymdbas genom sin omfattande infrastruktur samt tillgången till ett stort landningsområde för raketer och ett stort luftrestriktionsområde vid uppskjutningar och ballongflygningar. Utveckling av experimentnyttolaster görs av divisionens avdelning i Solna. Satellite Management Services Divisionen tillhandahåller markstationstjänster för kommunikation med satelliter och omfattar utöver den svenska verksamheten också de helägda dotterbolagen i USA

7 5 (Universal Space Network Inc.), Chile (SSC Chile SA) och Australien (SSC Space Australia Pty Ltd). Sedan 2014 är PrioraNet Canada helägt av SSC. Engineering Services Engineering Services arbetar med ingenjörstjänster för satellitkontroll och markstationstjänster med verksamhet i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Verksamheten i Förenade Arabemiraten (LSE Space Middle East JTL) försattes i viloläge under Verksamheten omfattar de helägda dotterbolagen LSE Space GmbH, LSE Space Middle East JLT och Aurora Technology B.V. Technology Technology omfattar Airborne Systems som utvecklar flygburna havsövervakningssystem samt Aerospace Test Systems som sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel. Divisionen omfattar även dotterbolagen ECAPS AB som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningssystem för rymdtillämpningar och NanoSpace AB som bedriver utveckling inom området mikroelektromekaniska system för rymdtillämpningar. Samhällsvärdet hos våra produkter och tjänster SSC:s mission är att hjälpa våra kunder att få tillgång till rymden till nytta för jorden. Flertalet av SSC:s tjänster och produkter medverkar till en hållbar utveckling genom att bidra till att öka samhällets miljö- och klimatkunskap. Drift av satelliter SSC medverkar i driften av satelliter genom satellitkontroll, kommunikation av styrsignaler samt mottagning av satellitdata. Satelliterna används bl.a. för kartläggning av jordbruksmarker, skogsavverkning och ökenutbredning, för väderprognostisering, för övervakning av polarisar, naturkatastrofer, jordens atmosfär inklusive ozonlagret och andra klimatstudier. Ingenjörstjänster SSC tillhandahåller ingenjörstjänster åt rymdorganisationer såsom den europeiska rymdorganisationen ESA och den tyska rymdstyrelsen DLR. SSC:s ingenjörer stödjer kunders rymdprojekt från specifikation och upphandling till drift i omloppsbana. Rymdprojekten kan handla om jordobservation, telekommunikation, navigering och rymdforskning. Uppsändning av raketer och ballonger SSC erbjuder uppsändningstjänster av sondraketer och höghöjdsballonger med vetenskapliga eller tekniska instrument. Uppsändningarna genomförs ofta med miljövetenskapliga ändamål och i internationellt samarbete vilket därmed ger ett globalt perspektiv.

8 6 Nyttolaster för sondraketer SSC utvecklar experimentutrustning för forskning i nära tyngdlöshet för grundforskning inom olika vetenskapliga discipliner såsom material, vätskefysik och biologi. Raketsystem SSC utvecklar tekniska system för sondraketer med uppdrag att utföra atmosfärstudier kring nattlysande moln, pärlemormoln och vattenånga eller forskning i tyngdlöshet. Miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk SSC:s svenska dotterbolag ECAPS erbjuder miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk, HPGP (High Performance Green Propulsion). Systemet kan ersätta det mycket giftiga, cancerogena och reaktiva ämnet hydrazin som idag är det mest använda satellitbränslet. ESA driver sedan i juli 2012 initiativet CleanSpace, som har som mål att göra Europas rymdverksamhet mer miljövänlig, där HPGP lyfts fram. Sedan i juni 2012 har EU:s kemikalieinspektion REACH höjt kraven på företag som levererar hydrazin. Hydrazin återfinns på REACH lista över mycket farliga substanser. Hydrazin är mycket giftigt både för människan och för vattenorganismer, är extremt brandfarligt och explosivt vilket kräver rigorösa säkerhetsrutiner vid hantering vid tankning av satelliter och vid transport av ämnet till uppskjutningsplatser. Vid förbränning blir Hydrazin till ammoniak, väte och kväve. HPGP, som är baserat på det lagringsbara Ammonium Dinitramid (ADN) är enkelt att hantera och transportera på grund av dess låga toxicitet och känslighet. Bränslet kan transporteras ombord på vanliga passagerarflyg och vid tankning av satelliter krävs endast den utrustning som normalt används i kemirenrum, d.v.s. labbrock, gummihandskar och skyddsglasögon. Bränslet blir till vattenånga vid förbränning. Miniatyriserade system för satelliter Mikroteknologi i rymdsammanhang reducerar kostnader och möjliggör avancerade små satelliter. SSC:s dotterbolag NanoSpace arbetar bl.a. med system för framdrivning och bränslehantering såsom ett mätinstrument för bränslemängd i satellittankar och ett system för flödeskontroll av gas. Havsövervakningssystem MSS 6000 är SSC:s flygburna system för havsövervakning. Systemet används av kustbevakningsorganisationer världen över för spaning efter oljeutsläpp, övervakning av fiskevatten, isförhållanden samt sjöräddning.

9 7 3 Om denna redovisning och SSC:s hållbarhetsarbete Som framgår av denna redovisning har SSC genomfört en väsentlighetsanalys för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Genom en dialog med olika intressenter och ett internt arbete har de viktigaste hållbarhetsfrågorna identifierats. Miljöfrågorna är givetvis en väsentlig del av den dagliga agendan och att företagets planering riktar in sig också på de klassiska miljöfrågorna precis som det står i det av styrelsen fastlagda målet för hållbarhetsarbetet. SSC vill medverka till en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella mål genom att utveckla produkter och tjänster med miljöprofil och genom att beakta miljöaspekter i all verksamhet och väga in dessa vid beslut som påverkar den framtida verksamheten. SSC respekterar internationella rymdkonventioner, nationella lagar och förordningar inom miljöområdet, miljöbalken inkluderad. SSC bedriver inte någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Då SSC är ett kunskapsföretag är våra medarbetare en viktig strategisk tillgång och därför ett viktigt hållbarhetsområde för SSC. Då vi nu övergår till att redovisa enligt Global Reporting Initiative GRI-G4, skiljer denna redovisning sig från föregående års redovisningar då vi redovisade enligt GRI-G3.0 nivå C+. Skillnaderna kan härröras till att G4 fokuserar på att redovisa det som är väsentligt för organisationen med väsentlighetsanalysen som grund. 4 Vår hållbarhetsvision SSC skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling till förmån och nytta för miljön, samhället, våra kunder och medarbetare. 5 Så styr vi vårt hållbarhetsarbete Sedan hösten 2012 har företagsledningen ökat sin uppmärksamhet inom hållbarhetsområdet. Under 2013 tillsattes chefen för Public Affairs som ansvarig i företagsledningen för hållbarhetsarbetet. Avdelningen för Public Affairs är formellt ansvarig men samverkar nära med medarbetare inom funktionen Strategisk Säkerhet. Företagsledningen får återkommande rapporter om hur hållbarhetsarbetet fortskrider och godkänner också en löpande årsvis planering för aktiviteterna. Styrelsen har fått fortlöpande rapportering om utvecklingen av hållbarhetsarbetet och de program som företagsledningen initierar för att ge hållbarhetsfrågan en hög profil internt och på ett sätt som kan bidra till SSC:s renommé. Den årliga hållbarhetsrapporten är alltid föremål för styrelsegranskning. Under året har styrelsen fattat beslut om ett strategiskt mätbart mål för hållbarhetsarbetet som lyder: Alla anställda på SSC är utbildade, har förstått och arbetar enligt de etiska och miljömässiga normer som har fastställts av företaget. Beslut fattades om att under 2013 genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera de mest relevanta områdena för SSC inom hållbarhetsområdet baserat på den faktiska

10 8 ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan SSC har samt områdenas betydelse för de interna och externa intressenternas överväganden och beslut i förhållande till SSC. Under 2014 kommer arbetet att inriktas på att medvetandegöra medarbetare inom organisationen globalt om SSC:s hållbarhetsarbete och hur det påverkar företagets affärsverksamhet. Beslut har fattats om ett globalt utbildningsprojekt omfattande samtliga medarbetare. I samband med att SSC:s ledningssystem är föremål för översyn kommer hållbarhetsfrågorna på ett mer tydligt sätt att synliggöras i de processer som styr företaget. Alla processer kommer att samlas i en gemensam portal på intranätet. De policyer som finns inom områden som etik, miljö, IT-användning, rekrytering liksom instruktioner och regelverk blir lättare tillgängliga och kommer att enklare synas i sitt sammanhang när förändringen genomförts. Chefen för Public Affairs är i företagsledningen ansvarig för företagets hållbarhetsarbete. 6 Policyer Den svenska verksamheten inom SSC har policyer för: Policy Ägande Ansvar Alkohol och droger HR Chefer Arbetsmiljö HR Chefer Platschef Besöksmottagare Besök Esrange Esrange Esrange Representation Finance Chefer Etik VD Medarbetare Finansiella risker Legal Finansdirektör Löner HR Chefer Media Public Affairs Medarbetare Miljö VD Medarbetare Personalbilar HR HR Rekrytering HR Chefer Samtliga policyer återfinns på SSC:s intranät. Nyanställda uppmanas att läsa våra policyer under introduktionen.

11 9 Följande policyer gäller för hela koncernen: Policy Ägande Ansvar Attest & befogenhetsregler Finance Chefer Mångfald VD Medarbetare Resor HR Medarbetare Etikpolicyn kommer att översättas till engelska och implementeras i hela koncernen under Våra intressenter SSC är en global koncern verksam i tio länder. Företaget är aktör inom ett samhällspolitiskt nyckelområde med hög politisk profil. Verksamheten bedrivs samtidigt med missionen We help Earth benefit from space. I syfte att bibehålla den goda relationen informerar SSC kontinuerligt politiker och andra beslutsfattare om företaget och dess verksamhet. SSC är delägare i Kiruna kommuns utvecklingsbolag Progressum, samt medverkar i det lokala Rymdråd som finns i Kiruna. SSC har kontinuerlig kontakt med olika delar av regeringens departement, finansdepartementets ägarenhet och den samarbetsgrupp för rymdfrågor som leds från Utbildningsdepartementet. Under hösten 2013 medverkade SSC i en hearing vid Riksdagens utbildningsutskott om svensk rymdpolitik. SSC är också medlemsorganisation i rymdsveriges samarbetsorgan Rymdforum och Swedish Aerospace Industries, en samarbetsgrupp för den civila flyg- och rymdindustrin. SSC tar vid sina anläggningar i Sverige emot omkring 3000 besökare per år. Dessa är främst företrädare för kunder och myndigheter, politiker, representanter från utländska ambassader och studerande. Vid besöken presenteras svensk rymdverksamhet generellt och SSC:s verksamhetsområden i synnerhet. I SSC:s särskilda intresse ligger att sprida kunskap om hur rymdverksamheten tillämpas i vardagen och varför den är viktig för den enskilda människan och samhället. SSC tillämpar en generös policy gentemot massmedia som visar intresse för företaget och rymdfrågor. Intressentdialog Det är för företaget av yttersta vikt att ha kommunikation med sina intressenter. Efter en intern diskussion i en workshop kunde följande nyckelintressenter identifierats och senare kontaktats i enkätform eller genom telefonintervjuer för deltagande i genomförandet av väsentlighetsanalysen: medarbetare, fackföreningar, myndigheter/samarbetsorganisationer Institutet för rymdfysik, Rymdstyrelsen, regeringskansliet genom Utbildningsdepartementet, ägaren genom Finansdepartementet, regionala myndigheter och grupper; kommuner, länsstyrelsen i Norrbotten, samebyar, allmänheten via medier, samt affärskontakter som kunder och leverantörer.

12 10 Med hjälp av de identifierade intressentkategorierna genomförde SSC under hösten en dialog med inriktning på att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna. 8 Våra prioriterade hållbarhetsområden En intern identifieringsworkshop hölls hösten 2013 då ett antal hållbarhetsområden identifierades som sannolikt väsentliga för SSC. Intressenternas syn på dessa områden inhämtades sedan genom en webbenkät samt kompletterande intervjuer. Utifrån intressenternas input, SSC:s faktiska påverkan samt SSC:s övergripande strategi och affärsplan gjordes en intern prioritering av väsentliga hållbarhetsområden att redovisa. Väsentlighetsanalysen godkändes av SSC:s ledning. Vissa områden som prioriterats som viktiga för SSC och/eller våra intressenter ingår inte som viktiga områden i GRI:s riktlinjer. Vi har dock valt att inkludera beskrivningar hur vi arbetar inom dessa områden i rapporten för att de anses som strategiskt viktiga. De områden som inte är kopplade till en kategori eller G4 väsentlig aspekt framgår av en separat tabell. Väsentliga hållbarhetsområden redovisade enligt GRI: Område kategori G4 väsentliga aspekter Väsentlighet inom organisationen Väsentlighet utanför organisationen Relevans utanför organisationen Kundnöjdhet Produktansvar Produkter och tjänster Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder, leverantörer Samhälle Affärsetik och antikorruption Antikorruption Strategisk betydelse för SSC:s ägare Rekrytering Social Anställning Jämställdhet och mångfald Policyer, standards, uppförandekod Profilindikator Etik och integritet - Intressent- och samhällsengagemang Profilindikator Intressentengagemang - Strategisk betydelse för SSC:s ägare, myndigheter, lokalbefolkning, kunder Jämställdhet och mångfald Social Jämställdhet och mångfald Strategisk betydelse för ägaren Medarbetarnas hälsa och säkerhet Social Säkerhet och hälsa Ursprungsbefolkningars rättigheter Mänskliga rättigheter Ursprungsbefolkningars rättigheter Strategisk betydelse för ursprungsbefolk -ningar är SSC är verksamma

13 11 Väsentliga hållbarhetsområden som inte ingår i GRI:s riktlinjer: Område Regulatoriska och legala utmaningar Samhällsvärdet hos våra produkter Samarbete med fackliga organisationer Val av kund och kundutvärdering Väsentlighet inom organisationen Väsentlighet utanför organisationen Tillgänglighet råvaror Långsiktig ekonomisk stabilitet Internutbildning hållbarhet och säkerhet Produktkvalitet och säkerhet Nöjda medarbetare Relevans utanför organisationen Strategisk betydelse för SSC:s ägare, myndigheter Strategisk betydelse för SSC:s kunder och i förlängningen även samhället Strategisk betydelse för centrala fackliga organisationer Strategisk betydelse för SSC:s ägare samt kunder Strategisk betydelse för SSC:s kunder och leverantörer Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder och leverantörer Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder, leverantörer, samhället 9 Etik och integritet inklusive affärsetik och anti-korruption SSC har de senaste åren gått från att vara en lokal aktör till en global aktör inom rymdbranschen. SSC:s operativa enheter finns nu på ett flertal kontinenter och SSC:s kunder återfinns i länder runt om i hela världen. Detta ställer krav på SSC att öka vår förståelse och vårt arbete om de affärsmässiga förutsättningarna som finns på respektive marknad och nation. Det ställer även högre krav på SSC att följa upp dessa frågeställningar i både det operativa och strategiska arbetet. Att ha tydliga riktlinjer och uppföljning beträffade affärsetik och integritet är en viktig del för SSC. Ansvaret för att ta fram styrdokument kring dessa frågor faller på chefen för Public Affairs som ansvarar för hållbarhet, men det är varje chef och anställds ansvar att se till att kraven följs. Målet med SSC etik och integritetsarbete är att varje SSC anställd skall förstå och följa de riktlinjer företaget har inom området för att säkerställa att de som medarbetare och SSC som företag inte bryter interna eller legala riktlinjer inom området. Styrning kring etik har varierat mellan de olika bolagen inom SSC. Inom SSC finns styrdokument som rör etik som skall följas av samtliga anställda. Någon kontroll av att anställda tagit del av informationen har dock inte gjorts med undantag för en del av våra dotterbolag som kräver att varje nyanställd läser dokumenten och signerar att de förstått dem.

14 12 De utländska dotterbolagen har egna regler och riktlinjer som är anpassade efter deras verksamhet och de lagar och förordningar som gäller i de länder de verkar. Dotterbolaget LSE har etikklausuler som ingår i anställningskontrakten. Företaget Aurora (dotterbolag till LSE) har en särskild Code of ethics tillgänglig för sina medarbetare. Under 2014 skall en intern e-utbildning lanseras där bl.a. SSC krav på affärsetik och antikorruption kommer att adresseras. Under 2014 skall även hållbarhetsrisker så som etik och antikorruption ingå i SSC:s kontinuerliga riskarbete vilket kommer medföra att frågeställningarna kommer att adresseras både i det strategiska och operativa arbetet. SSC mäter resultatet av etik- och integritetsarbete genom antal inträffade incidenter rapporterades inga incidenter som berör etik och integritet i något av SSC:s bolag kommer ett mätbart mål även inkludera antalet anställda som genomgått hållbarhetsutbildningen där målet kommer vara att 100 % av de anställda genomgått utbildningen. Den av styrelsen 2013 fastställda etikpolicyn skall översättas till engelska och implementeras i hela koncernen under Vårt ekonomiska ansvar Ekonomiskt stabil verksamhet är av strategisk betydelse för de flesta av företagets intressenter; kunder, leverantörer, medarbetare och för staten som ägare. Utan en stabil ekonomi äventyras företagets existens och verksamhetens nytta. För att åstadkomma en stabil ekonomi finns en av styrelsen fastställd femårig affärsplan med kalkylerade intäkter och investeringsbehov. Ägaren fastställer i dialog med företagsledningen avkastningskrav som i SSC:s fall också återspeglar det samhällsuppdrag som företaget har. Under 2013 har ägaren sett över SSC:s uppdragsmål och ekonomiska mål. Dessa kommer att fastställas i samband med årsstämman i april Affärsplanen är ett strategiskt styrinstrument och den realiseras genom årliga budgetplaner och uppföljning sker månadsvis på koncernnivå inom företagsledningen. Extern rapportering sker kvartalsvis. Resultatet för 2012 blev det bästa för en tioårsperiod, 7.7 MSEK och förbättringen fortsatte 2013 med ytterligare resultatutveckling, 10.7 MSEK. Styrelsen kommer därför att föreslå en utdelning till ägaren vid årsstämman i april 2014.

15 13 11 Vårt sociala ansvar 11.1 Medarbetare Antal anställda i koncernen uppdelat på anställningsform och kön per den 31/ Tillsvidareanställda heltid varav kvinnor varav män Tillsvidareanställda deltid varav kvinnor varav män Visstidsanställda varav kvinnor varav män Konsulter* varav kvinnor varav män *Antal konsulter redovisades ej för 2012 och 2011.

16 14 Antal anställda i koncernen uppdelat på kön och region per 31/12 Sverige Europa USA Chile Australien Kina Thailand Kvinnor Män Totalt Medarbetarundersökning En medarbetarundersökning i hela koncernen genomfördes under hösten % av koncernens anställda deltog i undersökningen. Jämfört med undersökningen som genomfördes 2012 då 85 % deltog, är resultaten bättre inom flera områden men de aggregerade resultaten inom ett antal faktorer relaterade till ledning och styrning av verksamheten är fortfarande svaga. Bland det positiva kan ses att medarbetarnas engagemang och motivation har ökat sedan den förra mätningen. År 2013 liksom 2012, präglades av en hel del förändringar i organisationen för att möta företagets nya inriktning till att bli en ledande leverantör av avancerade rymdtjänster. Arbete med olika aktiviteter för att komma tillrätta med de svaga faktorer som identifierats påbörjades under 2012 och har fortgått under 2013, bland annat fortsätter arbetet med ett nytt ledningssystem som kommer att tydliggöra och underlätta styrningen av verksamheten, ytterligare förtydligande och förankring av SSC:s vision, mission och affärsplaner för perioden Resultaten från undersökningen hanteras övergripande i organisationen, i divisionerna samt i varje arbetsteam. Nästa medarbetarundersökning planeras till Rekrytering SSC är beroende av att kunna anställa kvalificerade människor för att nå framgång. SSC måste därför vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare som har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Kanaler som används för rekrytering är exempelvis webben, annonsering, rekryteringsföretag och arbetsmarknadsdagar. Genom studiebesök vid främst Esrange skapas kontakter med studenter som kan utgöra en framtida rekryteringspotential. Utöver ovanstående kanaler annonseras lediga tjänster i koncernen även internt på SSC:s intranät. För den svenska verksamheten finns en rekryteringspolicy som behandlar mångfald, ansvar och värdegemenskap.

17 15 Nyanställda koncernen ålderskategori och kön 1/1-31/12, 2013 Sverige Europa USA Chile Australien Kina Thailand <30 år varav kvinnor varav män år varav kvinnor varav män >50 år varav kvinnor varav män Anställda som slutat koncernen ålderskategori och kön 1/1-31/12, 2013 Sverige Europa* USA Chile Australien Kina Thailand <30 år varav kvinnor varav män år varav kvinnor varav män >50 år varav kvinnor varav män

18 16 Kompetensutveckling Mål- och utvecklingssamtal skall hållas med samtliga medarbetare en gång per år. En kompetensutvecklingsplan skall tas fram och uppföljning skall ske efter sex månader. Chefer skall registrera att de haft samtalen och detta följs även upp i medarbetarundersökningen. Under 2013 uppgav 78 % att de haft utvecklingssamtal. Jämställdhet och mångfald, jämställdhetsplan och mål Våra olikheter skapar mångfald som ger möjligheter och breddar företagets kompetens och kunskap, vilket ses som en strategisk tillgång i vår affärsutveckling. Mångfald ska vara ett självklart inslag i vår verksamhet och innebär att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, eller religion. Som en följd av detta ska alla behandlas lika både vid intern- och externrekryteringar, vid personalutveckling och lönesättning. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet. Alla former av diskriminering och etniska trakasserier är förbjudna på arbetsplatsen. Alla medarbetare har ett ansvar för att företagets mångfaldspolicy följs och därigenom motverka diskriminering. Chefer ansvarar för att policyn följs. SSC:s styrelse godkänner mångfaldspolicyn. Mångfald är ett ämne som tas upp vid chefsutbildningar. Ett aktivt arbete kring mångfald ska bedrivas i verksamheten och det ska vara i åtanke när affärs- och verksamhetsplaner tas fram. SSC:s mångfaldspolicy gäller för hela koncernen. Lokala handlingsplaner med mål och aktiviteter skall tas fram under 2014 för att komplettera denna policy inom respektive bolag i koncernen då förutsättningar och behov kan skilja sig åt mellan bolag och länder.

19 17 Medarbetare i koncernen uppdelat på ålder och kön per 31/12, 2013 respektive 2012* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Män >50 år Kvinnor >50 år Män år Kvinnor år Män <30 år Kvinnor <30 år 10% 0% * Inkluderar inga konsulter ej heller eller visstidsanstäl lda i Europa års siffrorr inkluderar inte dotterbolaget Aurora med 32 anställda ej heller konsulter. Chefer koncernen ålderskategori och kön per 31/12, % 0% 6% 27% 15% 52% Kvinnor <30 år Män <30 år Kvinnor år Män år Kvinnor >50 år Män >50 år

20 18 För 2012 redovisades ej chefer per ålderskategori i procent utan enbart per kön och antal. För jämförelse se följande tabell Kvinnor Män Totalt Företagsledning koncernen ålderskategori och kön per 31/12, 2013 respektive % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Män >50 år Kvinnor >50 år Män år Kvinnor år Män <30 år Kvinnor <30 år 10% 0% bestod företagsledningen av totalt 8 personer varav 2 kvinnor bestod företagsledningen av 6 personer varav 2 kvinnor.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 2.1 Science Services... 4 2.2 Satellite Management Services... 5 2.3 Engineering Services... 5 2.4 Technology... 5 3 SAMHÄLLSVÄRDET

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 På omslaget: Bild tagen på Esrange Space Center Foto: Lars-Olov Jönsson, SSC 2 2 Verksamheten Svenska rymdaktiebolaget, SSC, är en globalt verksam koncern som svarar för driften

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer