HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VD HAR ORDET OM SSC OM DENNA REDOVISNING OCH SSC:S HÅLLBARHETSARBETE VÅR HÅLLBARHETSVISION SÅ STYR VI VÅRT HÅLLBARHETSARBETE POLICYER VÅRA INTRESSENTER VÅRA PRIORITERADE HÅLLBARHETSOMRÅDEN ETIK OCH INTEGRITET INKLUSIVE AFFÄRSETIK OCH ANTI-KORRUPTION VÅRT EKONOMISKA ANSVAR VÅRT SOCIALA ANSVAR Medarbetare Kunder Samhälle : GRI G4 INDEX BESTYRKANDERAPPORT.42

3 1 AAI11-S41 Hållbarhetsredovisning VD har ordet SSC är en ledande leverantör av servicetjänster inom rymdområdet. Rymdverksamhet har i många länder en hög politisk profil med nationella mervärden inom säkerhetspolitik och internationellt politiskt inflytande. Allt fler länder skaffar sig rymdprogram av dessa anledningar och det är både en möjlighet och en utmaning för SSC. Att utvidga kretsen av kunder och kundländer är givetvis ett affärsintresse, samtidigt som ett arbete med nya kunder också betyder att företaget verkar inom nya geo-politiska fält som kan innebära både politiska och affärsmässiga risker. Företaget arbetar efter en femårig affärsplan fram till 2017 och strategin är att växa inom området avancerade rymdtjänster vilket betyder att företaget måste vara väl förtroget med de utmaningar som nya kunder och kundländer innebär. Nationella säkerhetspolitiska aktörer är också på grund av budgetrestriktioner i högre grad kunder i den allmänna rymdbranschen vilket betyder att militära och civila kunder blandas i sammas system. Som statligt ägt företag agerar SSC i enlighet med svenska politiska principer och medarbetarna måste kunna och förstå vilka regler som finns för verksamheten och hur dessa skall tillämpas i ett internationellt perspektiv samt förstå de intressen och bevekelsegrunder som utgör grunden i olika länders rymdsatsningar och hur man som oberoende leverantör agerar i dessa kraftfält. Mot bakgrund av att SSC levererar tjänster och produkter till såväl institutionella och kommersiella kunder som försvarskunder i många olika länder har företaget under året förtydligat och utvecklat sina affärsprocesser och företagsledningen har förstärkts med ytterligare kompetens inom områden som strategisk säkerhet, omvärldsbevakning och exportkontroll i syfte att tillse att företaget på ett ansvarsfullt sätt kan utföra sina uppdrag och uppfylla de förväntningar som ägaren har på företagets agerande. Många av de tjänster som SSC levererar bidrar positivt till kunskapsbyggande kring miljö, klimat och samhällsutveckling samt kunskap om rymden. Det är en del av det positiva mervärdet som företaget skapar. SSC är sedan 2013 medlem av FN:s Global Compact, FN:s program för hållbart företagande och kommer under 2014 att avge en COP (Communication of progress) i form av denna hållbarhetsredovisning. Vi följer också OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Inom rymdområdet finns flera internationella program som SSC aktivt följer där ett av de viktigaste är SSA, Space Situational Awareness. SSA syftar till förmågan att observera, förstå och förutspå var naturliga föremål och föremål skapade av människan befinner sig i

4 2 bana runt jorden för att undvika kollisioner. SSA innefattar även övervakning av rymdväder för att kunna minimera skador på människa och egendom. Detta är bara ett av flera internationella fora som bevakar utvecklingen när det gäller rymden och hur det som sker i rymden på påverkar jorden i ett globalt perspektiv. Ett företag gör avtryck i sin omgivning. Det skapar värden, dess produkter eller tjänster har ett värde på en marknad, ett värde som kan mätas i pengar på klassiskt vis men företaget skapar också andra värden som påverkar det lokala, globala och nationella samhället. Företaget gör i olika sammanhang positiva avtryck men dess aktiviteter kan också kosta i termer av miljöbelastning eller annan negativ påverkan. Hållbarhetsredovisningen sätter in företaget i ett samhällsperspektiv med hjälp av mått eller indikatorer som det finns en internationell enighet om, precis som vanlig ekonomisk redovisning följer vissa givna principer. SSC har i olika former avlämnat en hållbarhetsredovisning sedan Sedan dess har vårt hållbarhetsarbete efter analyser fokuserats allt mer mot de områden där just SSC har anledning att vara särskilt uppmärksamt. Vår hållbarhetsredovisning för 2013 sker enligt Global Reporting Initiatives (GRI) senaste modell GRI G4 som utgår från att företaget gjort en analys av de mest relevanta områdena och hur de bör redovisas. Under 2013 har en sådan analys genomförts och därefter har styrelsen fastställt ett mätbart strategiskt mål för SSC:s hållbarhetsarbete. SSC:s hållbarhetsarbete måste självklart beröra alla aspekter av hållbarhetsfrågan men ett fokus ligger på att skapa medvetenhet hos SSC:s medarbetare globalt om hur företaget skapar de positiva mervärden som samhällsperspektivet kräver. SSC:s vision om hur det företaget blir en hållbar aktör är sedan flera år oförändrad och lyder: SSC skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling till förmån och nytta för miljön, samhället, våra kunder och medarbetare. Styrelsens beslutade mål riktat till verksamheten genom företagsledningen är: Alla anställda på SSC är utbildade, har förstått och arbetar enligt de etiska och miljömässiga normer som har fastställts av företaget. Styrelsen har också under året fattat beslut om en etikpolicy som givetvis är en viktig del i ramverket för att skapa en hållbar verksamhet. Arbetet för att nå visionen och uppfylla målet bedrivs enligt en årsvis plan där strategin på kort sikt syftar till att öka kunskap och medvetenhet samt att få hållbarhetsaspekter på plats inom alla relevanta delar av ledningssystemet. För 2014 finns en sådan plan som ett komplement till SSC:s affärsplan.

5

6 4 2 Om SSC Svenska rymdaktiebolaget, SSC, är en globalt verksam koncern som svarar för driften och utvecklingen av rymdbasen Esrange Space Center, tillhandahåller avancerade rymdtjänster på den globala rymdmarknaden, bedriver teknikutveckling inom rymdområdet och sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel på uppdrag av Försvarets materielverk (FMV). Företaget bildades Rymdbasen Esrange är en av SSC:s kärnverksamheter. Andra delar av verksamheten består av avancerade rymdtjänster samt teknikutveckling inom rymdområdet. Utveckling och viss produktion sker vid kontoren i Solna samt i Uppsala. SSC hade vid årets slut 588 anställda varav 326 i Sverige. Verksamheten bedrivs i tio länder (Sverige, Tyskland, Nederländerna, Spanien, USA, Chile, Australien, Kanada, Kina och Thailand) och inom fyra divisioner: Science Services, Satellite Management Services, Engineering Services och Technology. Science Services Science Services har den största delen av sin verksamhet på rymdbasen Esrange, 45 km norr om Kiruna. Basen har en internationellt sett unik ställning som civil rymdbas genom sin omfattande infrastruktur samt tillgången till ett stort landningsområde för raketer och ett stort luftrestriktionsområde vid uppskjutningar och ballongflygningar. Utveckling av experimentnyttolaster görs av divisionens avdelning i Solna. Satellite Management Services Divisionen tillhandahåller markstationstjänster för kommunikation med satelliter och omfattar utöver den svenska verksamheten också de helägda dotterbolagen i USA

7 5 (Universal Space Network Inc.), Chile (SSC Chile SA) och Australien (SSC Space Australia Pty Ltd). Sedan 2014 är PrioraNet Canada helägt av SSC. Engineering Services Engineering Services arbetar med ingenjörstjänster för satellitkontroll och markstationstjänster med verksamhet i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Verksamheten i Förenade Arabemiraten (LSE Space Middle East JTL) försattes i viloläge under Verksamheten omfattar de helägda dotterbolagen LSE Space GmbH, LSE Space Middle East JLT och Aurora Technology B.V. Technology Technology omfattar Airborne Systems som utvecklar flygburna havsövervakningssystem samt Aerospace Test Systems som sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel. Divisionen omfattar även dotterbolagen ECAPS AB som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningssystem för rymdtillämpningar och NanoSpace AB som bedriver utveckling inom området mikroelektromekaniska system för rymdtillämpningar. Samhällsvärdet hos våra produkter och tjänster SSC:s mission är att hjälpa våra kunder att få tillgång till rymden till nytta för jorden. Flertalet av SSC:s tjänster och produkter medverkar till en hållbar utveckling genom att bidra till att öka samhällets miljö- och klimatkunskap. Drift av satelliter SSC medverkar i driften av satelliter genom satellitkontroll, kommunikation av styrsignaler samt mottagning av satellitdata. Satelliterna används bl.a. för kartläggning av jordbruksmarker, skogsavverkning och ökenutbredning, för väderprognostisering, för övervakning av polarisar, naturkatastrofer, jordens atmosfär inklusive ozonlagret och andra klimatstudier. Ingenjörstjänster SSC tillhandahåller ingenjörstjänster åt rymdorganisationer såsom den europeiska rymdorganisationen ESA och den tyska rymdstyrelsen DLR. SSC:s ingenjörer stödjer kunders rymdprojekt från specifikation och upphandling till drift i omloppsbana. Rymdprojekten kan handla om jordobservation, telekommunikation, navigering och rymdforskning. Uppsändning av raketer och ballonger SSC erbjuder uppsändningstjänster av sondraketer och höghöjdsballonger med vetenskapliga eller tekniska instrument. Uppsändningarna genomförs ofta med miljövetenskapliga ändamål och i internationellt samarbete vilket därmed ger ett globalt perspektiv.

8 6 Nyttolaster för sondraketer SSC utvecklar experimentutrustning för forskning i nära tyngdlöshet för grundforskning inom olika vetenskapliga discipliner såsom material, vätskefysik och biologi. Raketsystem SSC utvecklar tekniska system för sondraketer med uppdrag att utföra atmosfärstudier kring nattlysande moln, pärlemormoln och vattenånga eller forskning i tyngdlöshet. Miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk SSC:s svenska dotterbolag ECAPS erbjuder miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk, HPGP (High Performance Green Propulsion). Systemet kan ersätta det mycket giftiga, cancerogena och reaktiva ämnet hydrazin som idag är det mest använda satellitbränslet. ESA driver sedan i juli 2012 initiativet CleanSpace, som har som mål att göra Europas rymdverksamhet mer miljövänlig, där HPGP lyfts fram. Sedan i juni 2012 har EU:s kemikalieinspektion REACH höjt kraven på företag som levererar hydrazin. Hydrazin återfinns på REACH lista över mycket farliga substanser. Hydrazin är mycket giftigt både för människan och för vattenorganismer, är extremt brandfarligt och explosivt vilket kräver rigorösa säkerhetsrutiner vid hantering vid tankning av satelliter och vid transport av ämnet till uppskjutningsplatser. Vid förbränning blir Hydrazin till ammoniak, väte och kväve. HPGP, som är baserat på det lagringsbara Ammonium Dinitramid (ADN) är enkelt att hantera och transportera på grund av dess låga toxicitet och känslighet. Bränslet kan transporteras ombord på vanliga passagerarflyg och vid tankning av satelliter krävs endast den utrustning som normalt används i kemirenrum, d.v.s. labbrock, gummihandskar och skyddsglasögon. Bränslet blir till vattenånga vid förbränning. Miniatyriserade system för satelliter Mikroteknologi i rymdsammanhang reducerar kostnader och möjliggör avancerade små satelliter. SSC:s dotterbolag NanoSpace arbetar bl.a. med system för framdrivning och bränslehantering såsom ett mätinstrument för bränslemängd i satellittankar och ett system för flödeskontroll av gas. Havsövervakningssystem MSS 6000 är SSC:s flygburna system för havsövervakning. Systemet används av kustbevakningsorganisationer världen över för spaning efter oljeutsläpp, övervakning av fiskevatten, isförhållanden samt sjöräddning.

9 7 3 Om denna redovisning och SSC:s hållbarhetsarbete Som framgår av denna redovisning har SSC genomfört en väsentlighetsanalys för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Genom en dialog med olika intressenter och ett internt arbete har de viktigaste hållbarhetsfrågorna identifierats. Miljöfrågorna är givetvis en väsentlig del av den dagliga agendan och att företagets planering riktar in sig också på de klassiska miljöfrågorna precis som det står i det av styrelsen fastlagda målet för hållbarhetsarbetet. SSC vill medverka till en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella mål genom att utveckla produkter och tjänster med miljöprofil och genom att beakta miljöaspekter i all verksamhet och väga in dessa vid beslut som påverkar den framtida verksamheten. SSC respekterar internationella rymdkonventioner, nationella lagar och förordningar inom miljöområdet, miljöbalken inkluderad. SSC bedriver inte någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Då SSC är ett kunskapsföretag är våra medarbetare en viktig strategisk tillgång och därför ett viktigt hållbarhetsområde för SSC. Då vi nu övergår till att redovisa enligt Global Reporting Initiative GRI-G4, skiljer denna redovisning sig från föregående års redovisningar då vi redovisade enligt GRI-G3.0 nivå C+. Skillnaderna kan härröras till att G4 fokuserar på att redovisa det som är väsentligt för organisationen med väsentlighetsanalysen som grund. 4 Vår hållbarhetsvision SSC skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling till förmån och nytta för miljön, samhället, våra kunder och medarbetare. 5 Så styr vi vårt hållbarhetsarbete Sedan hösten 2012 har företagsledningen ökat sin uppmärksamhet inom hållbarhetsområdet. Under 2013 tillsattes chefen för Public Affairs som ansvarig i företagsledningen för hållbarhetsarbetet. Avdelningen för Public Affairs är formellt ansvarig men samverkar nära med medarbetare inom funktionen Strategisk Säkerhet. Företagsledningen får återkommande rapporter om hur hållbarhetsarbetet fortskrider och godkänner också en löpande årsvis planering för aktiviteterna. Styrelsen har fått fortlöpande rapportering om utvecklingen av hållbarhetsarbetet och de program som företagsledningen initierar för att ge hållbarhetsfrågan en hög profil internt och på ett sätt som kan bidra till SSC:s renommé. Den årliga hållbarhetsrapporten är alltid föremål för styrelsegranskning. Under året har styrelsen fattat beslut om ett strategiskt mätbart mål för hållbarhetsarbetet som lyder: Alla anställda på SSC är utbildade, har förstått och arbetar enligt de etiska och miljömässiga normer som har fastställts av företaget. Beslut fattades om att under 2013 genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera de mest relevanta områdena för SSC inom hållbarhetsområdet baserat på den faktiska

10 8 ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan SSC har samt områdenas betydelse för de interna och externa intressenternas överväganden och beslut i förhållande till SSC. Under 2014 kommer arbetet att inriktas på att medvetandegöra medarbetare inom organisationen globalt om SSC:s hållbarhetsarbete och hur det påverkar företagets affärsverksamhet. Beslut har fattats om ett globalt utbildningsprojekt omfattande samtliga medarbetare. I samband med att SSC:s ledningssystem är föremål för översyn kommer hållbarhetsfrågorna på ett mer tydligt sätt att synliggöras i de processer som styr företaget. Alla processer kommer att samlas i en gemensam portal på intranätet. De policyer som finns inom områden som etik, miljö, IT-användning, rekrytering liksom instruktioner och regelverk blir lättare tillgängliga och kommer att enklare synas i sitt sammanhang när förändringen genomförts. Chefen för Public Affairs är i företagsledningen ansvarig för företagets hållbarhetsarbete. 6 Policyer Den svenska verksamheten inom SSC har policyer för: Policy Ägande Ansvar Alkohol och droger HR Chefer Arbetsmiljö HR Chefer Platschef Besöksmottagare Besök Esrange Esrange Esrange Representation Finance Chefer Etik VD Medarbetare Finansiella risker Legal Finansdirektör Löner HR Chefer Media Public Affairs Medarbetare Miljö VD Medarbetare Personalbilar HR HR Rekrytering HR Chefer Samtliga policyer återfinns på SSC:s intranät. Nyanställda uppmanas att läsa våra policyer under introduktionen.

11 9 Följande policyer gäller för hela koncernen: Policy Ägande Ansvar Attest & befogenhetsregler Finance Chefer Mångfald VD Medarbetare Resor HR Medarbetare Etikpolicyn kommer att översättas till engelska och implementeras i hela koncernen under Våra intressenter SSC är en global koncern verksam i tio länder. Företaget är aktör inom ett samhällspolitiskt nyckelområde med hög politisk profil. Verksamheten bedrivs samtidigt med missionen We help Earth benefit from space. I syfte att bibehålla den goda relationen informerar SSC kontinuerligt politiker och andra beslutsfattare om företaget och dess verksamhet. SSC är delägare i Kiruna kommuns utvecklingsbolag Progressum, samt medverkar i det lokala Rymdråd som finns i Kiruna. SSC har kontinuerlig kontakt med olika delar av regeringens departement, finansdepartementets ägarenhet och den samarbetsgrupp för rymdfrågor som leds från Utbildningsdepartementet. Under hösten 2013 medverkade SSC i en hearing vid Riksdagens utbildningsutskott om svensk rymdpolitik. SSC är också medlemsorganisation i rymdsveriges samarbetsorgan Rymdforum och Swedish Aerospace Industries, en samarbetsgrupp för den civila flyg- och rymdindustrin. SSC tar vid sina anläggningar i Sverige emot omkring 3000 besökare per år. Dessa är främst företrädare för kunder och myndigheter, politiker, representanter från utländska ambassader och studerande. Vid besöken presenteras svensk rymdverksamhet generellt och SSC:s verksamhetsområden i synnerhet. I SSC:s särskilda intresse ligger att sprida kunskap om hur rymdverksamheten tillämpas i vardagen och varför den är viktig för den enskilda människan och samhället. SSC tillämpar en generös policy gentemot massmedia som visar intresse för företaget och rymdfrågor. Intressentdialog Det är för företaget av yttersta vikt att ha kommunikation med sina intressenter. Efter en intern diskussion i en workshop kunde följande nyckelintressenter identifierats och senare kontaktats i enkätform eller genom telefonintervjuer för deltagande i genomförandet av väsentlighetsanalysen: medarbetare, fackföreningar, myndigheter/samarbetsorganisationer Institutet för rymdfysik, Rymdstyrelsen, regeringskansliet genom Utbildningsdepartementet, ägaren genom Finansdepartementet, regionala myndigheter och grupper; kommuner, länsstyrelsen i Norrbotten, samebyar, allmänheten via medier, samt affärskontakter som kunder och leverantörer.

12 10 Med hjälp av de identifierade intressentkategorierna genomförde SSC under hösten en dialog med inriktning på att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna. 8 Våra prioriterade hållbarhetsområden En intern identifieringsworkshop hölls hösten 2013 då ett antal hållbarhetsområden identifierades som sannolikt väsentliga för SSC. Intressenternas syn på dessa områden inhämtades sedan genom en webbenkät samt kompletterande intervjuer. Utifrån intressenternas input, SSC:s faktiska påverkan samt SSC:s övergripande strategi och affärsplan gjordes en intern prioritering av väsentliga hållbarhetsområden att redovisa. Väsentlighetsanalysen godkändes av SSC:s ledning. Vissa områden som prioriterats som viktiga för SSC och/eller våra intressenter ingår inte som viktiga områden i GRI:s riktlinjer. Vi har dock valt att inkludera beskrivningar hur vi arbetar inom dessa områden i rapporten för att de anses som strategiskt viktiga. De områden som inte är kopplade till en kategori eller G4 väsentlig aspekt framgår av en separat tabell. Väsentliga hållbarhetsområden redovisade enligt GRI: Område kategori G4 väsentliga aspekter Väsentlighet inom organisationen Väsentlighet utanför organisationen Relevans utanför organisationen Kundnöjdhet Produktansvar Produkter och tjänster Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder, leverantörer Samhälle Affärsetik och antikorruption Antikorruption Strategisk betydelse för SSC:s ägare Rekrytering Social Anställning Jämställdhet och mångfald Policyer, standards, uppförandekod Profilindikator Etik och integritet - Intressent- och samhällsengagemang Profilindikator Intressentengagemang - Strategisk betydelse för SSC:s ägare, myndigheter, lokalbefolkning, kunder Jämställdhet och mångfald Social Jämställdhet och mångfald Strategisk betydelse för ägaren Medarbetarnas hälsa och säkerhet Social Säkerhet och hälsa Ursprungsbefolkningars rättigheter Mänskliga rättigheter Ursprungsbefolkningars rättigheter Strategisk betydelse för ursprungsbefolk -ningar är SSC är verksamma

13 11 Väsentliga hållbarhetsområden som inte ingår i GRI:s riktlinjer: Område Regulatoriska och legala utmaningar Samhällsvärdet hos våra produkter Samarbete med fackliga organisationer Val av kund och kundutvärdering Väsentlighet inom organisationen Väsentlighet utanför organisationen Tillgänglighet råvaror Långsiktig ekonomisk stabilitet Internutbildning hållbarhet och säkerhet Produktkvalitet och säkerhet Nöjda medarbetare Relevans utanför organisationen Strategisk betydelse för SSC:s ägare, myndigheter Strategisk betydelse för SSC:s kunder och i förlängningen även samhället Strategisk betydelse för centrala fackliga organisationer Strategisk betydelse för SSC:s ägare samt kunder Strategisk betydelse för SSC:s kunder och leverantörer Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder och leverantörer Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder, leverantörer, samhället 9 Etik och integritet inklusive affärsetik och anti-korruption SSC har de senaste åren gått från att vara en lokal aktör till en global aktör inom rymdbranschen. SSC:s operativa enheter finns nu på ett flertal kontinenter och SSC:s kunder återfinns i länder runt om i hela världen. Detta ställer krav på SSC att öka vår förståelse och vårt arbete om de affärsmässiga förutsättningarna som finns på respektive marknad och nation. Det ställer även högre krav på SSC att följa upp dessa frågeställningar i både det operativa och strategiska arbetet. Att ha tydliga riktlinjer och uppföljning beträffade affärsetik och integritet är en viktig del för SSC. Ansvaret för att ta fram styrdokument kring dessa frågor faller på chefen för Public Affairs som ansvarar för hållbarhet, men det är varje chef och anställds ansvar att se till att kraven följs. Målet med SSC etik och integritetsarbete är att varje SSC anställd skall förstå och följa de riktlinjer företaget har inom området för att säkerställa att de som medarbetare och SSC som företag inte bryter interna eller legala riktlinjer inom området. Styrning kring etik har varierat mellan de olika bolagen inom SSC. Inom SSC finns styrdokument som rör etik som skall följas av samtliga anställda. Någon kontroll av att anställda tagit del av informationen har dock inte gjorts med undantag för en del av våra dotterbolag som kräver att varje nyanställd läser dokumenten och signerar att de förstått dem.

14 12 De utländska dotterbolagen har egna regler och riktlinjer som är anpassade efter deras verksamhet och de lagar och förordningar som gäller i de länder de verkar. Dotterbolaget LSE har etikklausuler som ingår i anställningskontrakten. Företaget Aurora (dotterbolag till LSE) har en särskild Code of ethics tillgänglig för sina medarbetare. Under 2014 skall en intern e-utbildning lanseras där bl.a. SSC krav på affärsetik och antikorruption kommer att adresseras. Under 2014 skall även hållbarhetsrisker så som etik och antikorruption ingå i SSC:s kontinuerliga riskarbete vilket kommer medföra att frågeställningarna kommer att adresseras både i det strategiska och operativa arbetet. SSC mäter resultatet av etik- och integritetsarbete genom antal inträffade incidenter rapporterades inga incidenter som berör etik och integritet i något av SSC:s bolag kommer ett mätbart mål även inkludera antalet anställda som genomgått hållbarhetsutbildningen där målet kommer vara att 100 % av de anställda genomgått utbildningen. Den av styrelsen 2013 fastställda etikpolicyn skall översättas till engelska och implementeras i hela koncernen under Vårt ekonomiska ansvar Ekonomiskt stabil verksamhet är av strategisk betydelse för de flesta av företagets intressenter; kunder, leverantörer, medarbetare och för staten som ägare. Utan en stabil ekonomi äventyras företagets existens och verksamhetens nytta. För att åstadkomma en stabil ekonomi finns en av styrelsen fastställd femårig affärsplan med kalkylerade intäkter och investeringsbehov. Ägaren fastställer i dialog med företagsledningen avkastningskrav som i SSC:s fall också återspeglar det samhällsuppdrag som företaget har. Under 2013 har ägaren sett över SSC:s uppdragsmål och ekonomiska mål. Dessa kommer att fastställas i samband med årsstämman i april Affärsplanen är ett strategiskt styrinstrument och den realiseras genom årliga budgetplaner och uppföljning sker månadsvis på koncernnivå inom företagsledningen. Extern rapportering sker kvartalsvis. Resultatet för 2012 blev det bästa för en tioårsperiod, 7.7 MSEK och förbättringen fortsatte 2013 med ytterligare resultatutveckling, 10.7 MSEK. Styrelsen kommer därför att föreslå en utdelning till ägaren vid årsstämman i april 2014.

15 13 11 Vårt sociala ansvar 11.1 Medarbetare Antal anställda i koncernen uppdelat på anställningsform och kön per den 31/ Tillsvidareanställda heltid varav kvinnor varav män Tillsvidareanställda deltid varav kvinnor varav män Visstidsanställda varav kvinnor varav män Konsulter* varav kvinnor varav män *Antal konsulter redovisades ej för 2012 och 2011.

16 14 Antal anställda i koncernen uppdelat på kön och region per 31/12 Sverige Europa USA Chile Australien Kina Thailand Kvinnor Män Totalt Medarbetarundersökning En medarbetarundersökning i hela koncernen genomfördes under hösten % av koncernens anställda deltog i undersökningen. Jämfört med undersökningen som genomfördes 2012 då 85 % deltog, är resultaten bättre inom flera områden men de aggregerade resultaten inom ett antal faktorer relaterade till ledning och styrning av verksamheten är fortfarande svaga. Bland det positiva kan ses att medarbetarnas engagemang och motivation har ökat sedan den förra mätningen. År 2013 liksom 2012, präglades av en hel del förändringar i organisationen för att möta företagets nya inriktning till att bli en ledande leverantör av avancerade rymdtjänster. Arbete med olika aktiviteter för att komma tillrätta med de svaga faktorer som identifierats påbörjades under 2012 och har fortgått under 2013, bland annat fortsätter arbetet med ett nytt ledningssystem som kommer att tydliggöra och underlätta styrningen av verksamheten, ytterligare förtydligande och förankring av SSC:s vision, mission och affärsplaner för perioden Resultaten från undersökningen hanteras övergripande i organisationen, i divisionerna samt i varje arbetsteam. Nästa medarbetarundersökning planeras till Rekrytering SSC är beroende av att kunna anställa kvalificerade människor för att nå framgång. SSC måste därför vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare som har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Kanaler som används för rekrytering är exempelvis webben, annonsering, rekryteringsföretag och arbetsmarknadsdagar. Genom studiebesök vid främst Esrange skapas kontakter med studenter som kan utgöra en framtida rekryteringspotential. Utöver ovanstående kanaler annonseras lediga tjänster i koncernen även internt på SSC:s intranät. För den svenska verksamheten finns en rekryteringspolicy som behandlar mångfald, ansvar och värdegemenskap.

17 15 Nyanställda koncernen ålderskategori och kön 1/1-31/12, 2013 Sverige Europa USA Chile Australien Kina Thailand <30 år varav kvinnor varav män år varav kvinnor varav män >50 år varav kvinnor varav män Anställda som slutat koncernen ålderskategori och kön 1/1-31/12, 2013 Sverige Europa* USA Chile Australien Kina Thailand <30 år varav kvinnor varav män år varav kvinnor varav män >50 år varav kvinnor varav män

18 16 Kompetensutveckling Mål- och utvecklingssamtal skall hållas med samtliga medarbetare en gång per år. En kompetensutvecklingsplan skall tas fram och uppföljning skall ske efter sex månader. Chefer skall registrera att de haft samtalen och detta följs även upp i medarbetarundersökningen. Under 2013 uppgav 78 % att de haft utvecklingssamtal. Jämställdhet och mångfald, jämställdhetsplan och mål Våra olikheter skapar mångfald som ger möjligheter och breddar företagets kompetens och kunskap, vilket ses som en strategisk tillgång i vår affärsutveckling. Mångfald ska vara ett självklart inslag i vår verksamhet och innebär att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, eller religion. Som en följd av detta ska alla behandlas lika både vid intern- och externrekryteringar, vid personalutveckling och lönesättning. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet. Alla former av diskriminering och etniska trakasserier är förbjudna på arbetsplatsen. Alla medarbetare har ett ansvar för att företagets mångfaldspolicy följs och därigenom motverka diskriminering. Chefer ansvarar för att policyn följs. SSC:s styrelse godkänner mångfaldspolicyn. Mångfald är ett ämne som tas upp vid chefsutbildningar. Ett aktivt arbete kring mångfald ska bedrivas i verksamheten och det ska vara i åtanke när affärs- och verksamhetsplaner tas fram. SSC:s mångfaldspolicy gäller för hela koncernen. Lokala handlingsplaner med mål och aktiviteter skall tas fram under 2014 för att komplettera denna policy inom respektive bolag i koncernen då förutsättningar och behov kan skilja sig åt mellan bolag och länder.

19 17 Medarbetare i koncernen uppdelat på ålder och kön per 31/12, 2013 respektive 2012* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Män >50 år Kvinnor >50 år Män år Kvinnor år Män <30 år Kvinnor <30 år 10% 0% * Inkluderar inga konsulter ej heller eller visstidsanstäl lda i Europa års siffrorr inkluderar inte dotterbolaget Aurora med 32 anställda ej heller konsulter. Chefer koncernen ålderskategori och kön per 31/12, % 0% 6% 27% 15% 52% Kvinnor <30 år Män <30 år Kvinnor år Män år Kvinnor >50 år Män >50 år

20 18 För 2012 redovisades ej chefer per ålderskategori i procent utan enbart per kön och antal. För jämförelse se följande tabell Kvinnor Män Totalt Företagsledning koncernen ålderskategori och kön per 31/12, 2013 respektive % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Män >50 år Kvinnor >50 år Män år Kvinnor år Män <30 år Kvinnor <30 år 10% 0% bestod företagsledningen av totalt 8 personer varav 2 kvinnor bestod företagsledningen av 6 personer varav 2 kvinnor.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 2.1 Science Services... 4 2.2 Satellite Management Services... 5 2.3 Engineering Services... 5 2.4 Technology... 5 3 SAMHÄLLSVÄRDET

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015. SSC Hållbarhetsrapport 2015 1

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015. SSC Hållbarhetsrapport 2015 1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 SSC Hållbarhetsrapport 2015 1 WE HELP EARTH BENEFIT FROM SPACE Redovisning enligt GRI G4 Swedish Space Corporation (SSC) rapporterar sedan 2014 enligt Global Reporting Initiatives

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 På omslaget: Bild tagen på Esrange Space Center Foto: Lars-Olov Jönsson, SSC 2 2 Verksamheten Svenska rymdaktiebolaget, SSC, är en globalt verksam koncern som svarar för driften

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Mångfaldsplan Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Framtagen av Mångfaldskommittén: Jens Holtinger, Platschef Nina Persson, HR-chef Jenny Gustafsson, HR Business Partner Thomas Medin, Funktionschef

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer