STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar om att se helheter, uppmuntra dialog och kritiskt tänkande. Det handlar helt enkelt om att bry sig!

2 2 hållbarhetsredovisning hållbarhetsredovisning HÅLLBARHETS REDOVISNING 3

3 4 hållbar utveckling hållbar utveckling På helgen åker vi ibland upp till Stockholm, besöker ett museum och äter middag på vår favoritrestaurang Annette & Mats Innerstaden Hållbar utveckling Ett hållbart samhälle bygger på en helhetssyn där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter är avgörande för resultatet. Synsättet är en självklarhet för Stångåstaden och en bärande del i företagets vision, som tydliggör målsättningen att vara ett föredöme i första hand lokalt men också globalt. Företaget ska öppet diskutera och hantera alla effekter, såväl positiva som negativa. På detta sätt tar Stångåstaden ansvar fullt ut. Stångåstaden lever efter principen att använda sina resurser effektivt och ansvarsfullt. Detta är ett krav på en långsiktig aktör på fastighetsmarknaden som vill ta ett stort samhällsekonomiskt ansvar. Företaget betraktar fastigheter som långsiktiga investeringar med ett värde, som ska stå sig och vara beständigt. Företagets inverkan på naturen ska begränsas så långt det är möjligt. Stångåstaden vill bidra till bättre levnadsvillkor och välbefinnande samt ökad trygghet för sina kunder. Hållbar utveckling är en ständigt pågående process och företagets helhetssyn på resursanvändning, ekonomi, miljö och samhälle är självklart i det dagliga arbetet. Hållbarhetsstyrning Arbetet med att utveckla hållbarhetsstyrningen har under året fortsatt som planerat. Hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i affärs- och handlingsplanerna. Stångåstaden har valt att följa Eurhonets CSR-modell för hållbarhetsredovisning, som i stort sett täcker in riktlinjerna både för branschorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och GRI, Global Reporting Initiatives (G3). CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som rör män-niskan och miljön. senter, medarbetare och andra parter är viktiga delar i ett hållbart perspektiv. Att skapa helhetssyn 4. Kundrelationer och samspelet med intressenter Allt hållbarhetsarbete ska vara kopplat till kärnverksamheten, men det finns också en dimension utanför företagets affärsverksamhet. Hållbarhet och hållbarhetsredovisning är begrepp som kräver en helhetssyn med ett gemensamt fokus på ekonomi, socialt ansvar och miljöfrågor. Dessa tre delar är beroende av varandra. Om en sviktar, faller helheten. Också arbetet med ett etiskt förhållningssätt till relationer med företagets intres- Hållbarhetsredovisningen är uppdelad i fem avsnitt: 1. Socialt ansvar 2. Miljöansvar 3. Ekonomisk hållbarhet 5. Arbetsmiljö Sist i detta avsnitt finns en hållbarhetstabell med nyckeltal för de olika avsnitten som gäller Stångåstaden. Dotterbolagen Studentbostäder och Bryggaregården är inte med, eftersom en jämförelse med nyckeltal ska kunna göras med liknande bolag. 5

4 6 socialt ansvarstagande socialt ansvarstagande 7 Långsiktigt socialt ansvarstagande Lika omfattande som Stångåstadens engagemang i bostäder, är intresset för människorna som bor i dem. Genom att skapa förutsättningar för en givande gemenskap i bostadsområdena verkar företaget för en bra och levande bomiljö för sina hyresgäster. Människor trivs och känner trygghet i livet när de har sociala kontakter och tät kommunikation med andra. Men hur ska företaget agera för att på bästa sätt skapa dessa förutsättningar långsiktigt? Under 2012 har Stångåstaden, Hyresbostäder i Norrköping samt kommunerna Linköping och Norrköping påbörjat ett samarbete i syfte att gemensamt hitta fungerande arbetssätt. Samtliga parter har erfarenhet från olika projekt i stadsdelar. En av kärnfrågorna är att hitta vägar för att, ännu mer än tidigare, knyta kontakter med boende i områden och på så sätt få en bild av vilka resurser och initiativ som finns att bygga vidare på. Under året har det sammanställts en helhetsbild av Stångåstadens sociala aktiviteter, vilken ger en grund för hur arbetet ska göras på bästa sätt i framtiden. Helhetsbilden bygger på underlag och lösningar från alla stadsdelar där Stångåstaden har hyresgäster och där praktiska erfarenheter och nätverkskontakter har gett god kunskap om hur det skapas framgång i arbetet. Områdesansvariga har intervjuats och fått berätta hur respektive verksamhet och projektarbeten ser ut och fungerar. I sammanställningen finns informativa uppgifter som handlar om socialt ansvar på alla nivåer i stora kommunala satsningar men också aktiviteter i det lilla sammanhanget, hur mötet är med kunder, hur områdesdagar ordnas, hur hyresgäster träffas etc. Allt blir till stor nytta i Stångåstadens fortsatta sociala arbete för att vara med och skapa en välmående stad. Stöttning och stöd Ett långsiktigt samarbete med olika verksamheter, sociala företag och projekt pågår i de stadsdelar där Stångåstaden har sina bostäder. Stångåstaden fokuserar bland annat på att uppmuntra och stödja de projekt i stadsdelarna som engagerade medborgare på eget initiativ redan har startat. Detta har visat sig ge ett mycket gott resultat. Speciellt intressant är den positiva utvecklingen för Ett Aktivt Ryd som nu står som modell för ett framgångsrikt socialt områdesarbete. Det här startade som ett projekt för ett flertal år sedan men är idag en rullande fristående verksamhet med entusiastiska och aktiva medarbetare. Det här är ett bra exempel på hur en långvarig satsning på olika plan har utvecklats till att bland annat skapa arbetstillfällen, nätverk och nya traditioner och hur detta i sin tur har lett till en levande och trivsammare stadsdel. Givande verklighet En annan mycket angelägen fråga är givetvis sysselsättning och därför inriktas åtskilliga satsningar på detta. På flera sätt och i nära samverkan medverkar Stångåstaden till exempel i det hängivna arbete som många sociala företag, såsom AKR (Arbetskooperativet i Ryd), Orangeriet i Berga, Stadsmissionen och föreningen Ett Aktivt Ryd, uträttar. Att få delta och att ingå i ett gruppsammanhang ger mening i vardagen och för många blir ett arbete en värdefull väg in i samhället. Det som uträttas är av skiftande slag och anpassas till var och ens förmåga. Stångåstaden bidrar genom att köpa tjänster och låta mindre jobb utföras, så långt det är möjligt enligt gällande regler för lagen om offentlig upphandling (LOU). Samtidigt har Stångåstaden tecknade samarbetsavtal med olika typer av föreningar som har förbundit sig att göra aktiviteter och ordna arrangemang i områdena för att stimulera och engagera de boende oavsett ålder. Om detta finns mer att läsa på sidan 74. Aktiva hyresgäster Ett tydligt bevis på att direktkontakter med hyresgästerna i stadsdelarna är den rätta vägen fram är arbetet i Ryd, som har kommit långt. Områdesansvariga Anando Mesic har framgångsrikt fått de boende på fem gårdar att komma i gång och jobba självständigt och tillsammans med utveckling av sitt område. Genom att låta hyresgästerna ta eget ansvar för planering och åtgärder har samhörigheten och trivseln för alla i området ökat avsevärt. I Skäggetorp har Stångåstaden tillsammans med Hyresgästföreningen ett pågående projekt med fokus på trygghetsskapande åtgärder. Bland annat har ett kafé öppnats som i hög grad bidrar till en ökad grannsamverkan genom att många hyresgäster med olika ålder och bakgrund på ett otvunget sätt kan bekanta sig med varandra. I Berga har Stångåstaden sedan januari 2012 ett uppskattat samarbete med Internationella Vänskapsföreningen. I Berga Boskola får nyinflyttade utbildning i hyresgästers rättigheter och skyldigheter. Den ger också användbar information och praktiska tips för att underlätta skötsel och vård av boendet. Mamma-barnkurser och liknande ingår i samarbetet. Familjens dag i Trädgårdsföreningen, 2012.

5 8 miljöansvar miljöansvar Miljöansvar Stångåstaden är miljöcertifierat enligt ISO sedan sju år tillbaka. Hållbarhetsarbete pågår ständigt i verksamheten för att stärka miljömålen, både externt och internt. Under 2012 har det viktiga miljöarbetet för hållbar utveckling fortsatt aktivt i hela företaget. Miljömålen har framgångsrikt kunnat medvetandegöras i organisationen med ett stort fokus på det långsiktiga energieffektiviseringsmålet Alla miljömål gäller för Stångåstaden samt dotterbolagen Studentbostäder och Bryggaregården. Engagemanget för miljöfrågor i företaget växer stadigt och arbetet med att integrera miljömålen i affärsplanerna för alla avdelningar har gjorts under Strävan att med miljötanken påverka entreprenörer och leverantörer i avtal och kontrakt ger fortsatt resultat. aktiviteter inlagda i sina affärsplaner utifrån miljömålen och kvalitetschefen ska vara ett stöd för dem i deras fortsatta arbete. Miljögruppen med representanter i hela organisationen fungerar som ett bollplank och blir dessutom en förbindelselänk mellan avdelningarna och kvalitetschefen. Det givande samarbetet med de olika avdelningarna ledde till att miljöåtgärder involverades i affärsplaneringen i ett mycket tidigt skede. Miljöstyrningen bildar en grund för företagets verksamhet också för 2013 och miljömålen har detaljerat tydliggjorts så att det framgår vad varje affärsområde och avdelning i företaget omfattas av. De övergripande miljömålen gäller: Storsatsning på energieffektivisering Energi och klimat För att samordna arbetet har en energigrupp med fyra tjänster skapats under hösten Planer finns att ytterligare förstärka gruppen. Ett tydligt vägval gjordes genom att energigruppen fick en ekonomisk ram och mandat att genomföra energisparprojektet. Byggnation och material Avfall Inomhusmiljö Sedan augusti 2012 har Stångåstaden en ny kvalitetschef, Therese Furhoff, som under hösten har ställt samman och strukturerat ett aktuellt handlingsprogram med satta mål för företagets kommande aktiviteter inom miljöområdet. Varje avdelning har Energisparmålet innebär att mängden köpt energi per kvadratmeter i form av el, värme och fjärrkyla ska minskas med 25 procent fram till Denna långsiktiga satsning ingår som en del i samtliga avdelningars affärsplaner för och kunder. Det engagemang och den kunskap som finns i organisationen kommer att tas tillvara och vidareutvecklas. Idag finns en trend att fristående energiprojekt omvandlas till permanenta arbetssätt. Exempelvis gäller detta tvättstugeprojektet som genomfördes med delfinansiering från Naturvårdsverket. Motsvarande åtgärder kommer att drivas vidare i egen regi och planeras på sikt att omfatta huvuddelen av beståndet. Andra exempel är projekt som avser belysning och ventilation. Renoveringsprojekten i beståndet har tagit fart under 2012 och kommer att kunna ge omfattande energibesparingar. Minst 150 lägenheter kommer att renoveras per år. På sidan finns mer att läsa om renoveringarna i fastighetsbeståndet. Lyckat genomslag Även nyproduktionstakten kommer att öka framöver vilket ytterligare kommer att förbättra koncernens energiprestanda, då samtliga nyproduktionsprojekt uppfyller högt ställda energikrav. För att nå framgång med energispararbetet krävs medvetenhet inom företagets enheter samt hos entreprenörer Stångåstaden har inlett ett nytt samarbetsprojekt med Linköpings universitet kallat CAREER. Syftet är ett kunskaps- 9

6 10 miljöansvar miljöansvar 11 utbyte kring hållbar renovering av fastigheter byggda , som ofta har en hög energiförbrukning. Projektet går bland annat ut på att utveckla bättre arbetssätt för prioritering av underhåll och val av åtgärder. Målet är att nå rätt nivå av energieffektivisering och begränsa de merkostnader som påverkar hyresnivån. Beslut om individuell mätning IMD Individuell mätning och debitering planeras på sikt att införas i bostadslägenheter och verksamhetslokaler. I första hand kommer fokus att ligga på mätning av varmvatten för debitering och av temperatur för driftsoptimering. Mätning på byggnadsnivå och i bland annat tvättstugor kommer också att ingå i projektet. Mätutrustningen kommer att börja installeras under våren 2013, i första läget i ett 50-tal bostadslägenheter i befintligt bestånd. Dessutom kommer samtliga pågående nyproduktionsoch rot-objekt att förses med utrustning för mätning. Årets utfall Energimålet har år 2011 som basår och 2012 är därmed det första året med uppföljning för den långsiktiga målsättningen. För att nå energimålet krävs att mängden köpt energi minskas med i genomsnitt cirka 4,6 GWh per år under perioden under för-utsättning att ytan är densamma. Fjärrvärmeanvändningen minskade med 1,8 procent inom moderbolaget och är i princip oförändrad inom Studentbostäder. Minskningen var för koncernen 4,20 GWh (energiindexkorrigerat) mellan 2011 och Elanvändningen minskade med 2,1 procent inom moderbolaget och med 2,6 procent inom Studentbostäder. Detta innebar för koncernen en minskning på 0,76 GWh mellan 2011 och Summan av ovanstående minskningar mellan år 2011 och 2012 är 4,96 GWh, vilket tyder på en mycket bra start på energieffektiviseringsarbetet. Resursanvändande Stångåstaden erbjuder fastighetsnära källsortering för sina kunder. Ingen har längre än 200 meter till närmaste återvinningsställe. Det är positivt att hyresgästerna blir allt bättre på källsortering, men i kommunen och i övriga Sverige kan en liten ökning av hushållsavfallen konstateras. Under året introducerades Gröna Påsen, det nya sättet i Linköpings kommun att slänga och ta hand om matavfall. Tekniska verken använde Stångåstadens informationskanaler för att förmedla denna nyhet till hyresgästerna. Allt har tagits emot positivt och inga direkta frågor i ärendet har nått Stångåstadens ansvariga. Distributionen av de gröna påsarna och uppdraget att se till att de finns i alla soprum sköts av entreprenörer. Vindkraft Stångåstaden äger 40 procent i intressebolaget Bixia Gryningsvind AB. Bolaget äger idag fyra vindkraftverk som producerar ca 18 GWh el ett normalår, Stångåstaden andel motsvarar 7,2 GWh. Ytterligare två vindkraftverk är under uppförande med en beräknad produktion på 12,4 GWh el ett normalår. Stångstadens motiv till att investera i förnyelsebar elproduktion var dels av ekonomiska skäl dels att satsningen ligger i linje med ambitioner inom miljöområdet. Bolaget bedriver sedan länge ett omfattande arbete med energieffektivisering och styrning mot energikällor med låg miljöpåverkan. En investering i vindkraft möjliggör snabbare övergång till miljö- och klimatvänlig kraftkälla för bolagets elförsörjning. Stångåstadens förbrukar cirka 3 GWh el årligen. Det innebär att Stångåstadens andel av Bixia Gryningsvinds vindkraftsproduktion 2012 svarar för drygt 20 procent av koncernens elförbrukning. Miljöstyrning av projekt och entreprenader Fastigheten Tinnerbäcken Södra i centrala Linköping kommer att Svanenmärkas, vilket innebär att Svensk Miljömärknings krav har uppfyllts. Dessa handlar om rutiner för hur man arbetar, om fastighetens energiprestanda samt om valet av byggmaterial. Svanenmärkningen görs i samarbete med Skanska, som har de nödvändiga licenserna. Utfasningen av farliga ämnen i byggmaterial pågår konstant och databasen SundaHus Miljödata används av Stångåstadens entreprenörer för att registrera uppgifter om material som har byggts in i fastigheterna vid nyproduktioner eller renoveringar. SundaHus gör heltäckande miljövärderingar av byggvaror och är en användbar resurs i Stångåstadens fortsatta miljöarbete. Under 2012 har kvalitets- och miljörevisioner utförts hos ett antal av Stångåstadens entreprenörer. De har främst handlat om avfallshantering, hissar, teknisk skötsel samt skadedjursskydd. Inomhusmiljö Stångåstaden fortsätter arbetet mot målet att alla lägenheter i beståndet ska ha lägre radongashalt än det nationella riktvärdet 200 Bq/m3. Företaget ser till att ha kontroll över läget genom att kontinuerligt göra mätningar och genomföra åtgärder där radongashalten är för hög. Ytterligare radonsugar har installerats och det finns nu 320 i fastighetsbeståndet. För att göra det så smidigt som möjligt för hyresgästerna samordnas renoveringen i planerade ombyggnadsprojekt med radonåtgärderna där det är möjligt. Säkra långtidsmätningar av radonhalten kan endast göras under vinterhalvåret men pågår då kontinuerligt. Ommätning görs vid behov för att säkerställa gränsvärdet. Företaget rapporterar fortlöpande status till kommunens miljökontor. Ökande miljömedvetenhet Nyinflyttade i Stångåstaden erbjuds en värdecheck på 300 kronor. För den kan de handla i bobutiken Smarta hem eller stödja Naturskyddsföreningens klimatarbete eller trädplanteringsprojektet Vi-skogen i Afrika. Under 2012 planterades 600 nya träd. Stångåstaden har ett samarbete med bilpoolsbolaget Sunfleet och i en del av bostadsområdena finns ett antal parkeringsplatser upplåtna till dessa bilar. Bilpooler ger en minskad miljöpåverkan. I Johannelund och i Ryd installerades stolpar under året för laddning av elbilar. Under året har en brandskyddsstrategi tagits fram. Miljöutbildning Obligatorisk utbildning för att ta ett miljökörkort gjordes under våren Alla medarbetare har gått den webbaserade utbildningen, som omfattar allmänna delar men som också har ett avsnitt som berör Stångåstadens verksamhet. Miljökörkortet får den som har klarat ett godkänt slutprov. En personlig plan för hur varje medarbetare kan minska sin miljöpåverkan har gjorts i samband med miljökörkortet. Hela satsningen följdes upp hösten 2012 och cirka 40 procent har uppgett att deras miljöintresse har blivit större genom utbildningen. De som nyanställdes 2012 har genomgått den här miljöutbildningen som en del i sin introduktion. Nytt IT-verktyg Det systematiska sättet att arbeta för att förbättra den interna miljön på företaget ökade genom ett intranätbaserat verktyg. Intranätet blir nu en enkel väg för medarbetare att komma med förslag på miljöåtgärder. Där blir de lätt tillgängliga för de ansvariga. Inkomna förslag handlar exempelvis om energibesparingar och arbetsmiljö.

7 12 ekonomisk hållbarhet ekonomisk hållbarhet 13 Ekonomisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället och bostäderna bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där ska Stångåstaden vara med och långsiktigt investera i dessa resurser. Hållbar utveckling innebär att ingen generation kan konsumera mer än att följande generationer har minst lika stora resurser till sitt förfogande. Grunden för långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning är en sund och god ekonomi som ger Stångåstaden möjlighet att underhålla fastighetsbeståndet. Och bolaget strävar hela tiden att bli ännu bättre. På så sätt är ekonomisk hållbarhet egentligen bara ett annat sätt att säga varaktig skaparkraft. Det vill säga att styra ekonomisk tillväxt till områden där produktionsmetoderna inte har negativ effekt på ekosystemen, där materialomsättning kan effektiviseras genom ökad återanvändning och människors välfärd kan öka genom att fler får meningsfulla jobb. Som en långsiktig aktör på denna marknad tar Stångåstaden ett stort samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta fastigheter som långsiktiga investeringar och inte som transaktioner. Stångåstaden är en beställarorganisation vilket innebär att all skötsel och underhåll med mera köper bolaget externt. Bolaget anlitar årligen ett stort antal entreprenörer för allt arbete med fastigheterna och det genererar många arbetstillfällen i kommunen och landet. Dessutom genererar den dagliga fastighetsverksamheten skatter till samhället, arbetstillfällen samt löner till anställda och köp av leverantörers varor och tjänster. Stångåstadens finansiella utveckling framgår av förvaltningsberättelsen samt de finansiella rapporterna i årsredovisningen, där även bolagets finansiella mål och utfall presenteras. Affärsrelaterade risker beskrivs i avsnittet Möjligheter och risker på sidan 16. Fastighetsbolag är ofta kapitalstarka, så även Stångåstaden. Därför är det viktigt att beskriva den finansiella situationen ur ett hållbarhetsperspektiv. Fokus för redovisningen är företagets långsiktiga ekonomiska stabilitet och risktagande. Fortsatt nyproduktion Linköpings kommun har under en lång följd av år haft en positiv befolkningsutveckling. Det finns idag en försiktig uttalad bostadsbrist, inga lediga lägenheter, och fortsatt befolkningsökning i Linköping på cirka personer per år. Detta ställer stora krav på Stångåstaden då ägarens uppdrag till Stångåstaden är att bolaget ska växa i takt med att kommunen blir större. Stångåstaden tar ett stort ansvar över detta och planerar att de närmaste åren öka nyproduktionstakten. Företaget har i dagsläget en stor nyproduktionsportfölj med 250 bostäder i pågående byggproduktion och 880 bostäder i kommande nyproduktion. En svårighet är att det tar lång tid att få bygglov och starta byggnation. Många önskade byggprojekt kan av olika orsaker ligga vilande under lång tid vid överklaganden av planeringen. Långsiktig förvaltning Stångåstaden tar ansvar för god förvaltning av fastigheterna samtidigt som företaget utvecklar boendet och sköter fastigheterna ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Allt för att företaget ska erbjuda goda bostäder för alla under många år. Att ta samhällsansvar innebär ibland lite dyrare investeringar för att ta ett steg närmare ett mer hållbart samhälle. På längre sikt räknar bolaget med att få igen investeringarna i form av lägre energikostnader, färre skador, längre livslängd och nöjdare kunder. Betalda skatter Tkr Ett exempel är de mycket populära nio passivhusen i Lambohov som uppfördes för fem år sedan. Dessa hus var dyrare att uppföra än de övriga som byggdes vid samma period men Stångåstaden beräknar att dessa har lägre driftkostnader på längre sikt. Låg vakansgrad Vakansgraden hos Stångåstaden har varit låg under många år låg den på 0,1 procent i genomsnitt (0,1 procent). Detta är naturligtvis positivt ur ekonomiskt hänseende och leder till att förlusterna minimeras samtidigt som intäkterna är stabila så att de kan användas till fortsatta investeringar. Genom att på olika sätt satsa på en god boendemiljö som skapar trivsel bland kunderna är Stångåstaden en attraktiv hyresvärd. Skatter Nedanstående tabell visar de skatter som betalas till staten(sociala avgifter, moms, fastighetsskatt, bolagsskatt m.m). Tabellen visar att bolaget bidrar med stora summor till staten och till en hållbar utveckling i landet Friskis och Svettis, vinklubben och att laga mat med vännerna är några av våra gemensamma intressen. Annette & Mats Innerstaden

8 14 kundrelationer och samspel med intressenter kundrelationer och samspel med intressenter 15 Kundrelationer och samspel med intressenter Stångåstaden är en pigg 70-åring med stadig framtidsblick där kontakten är tät och nära med kunderna. Företaget arbetar lyhört för att bygga goda relationer och skapa engagemang som alla hyresgäster självklart kan vara delaktiga i. Stångåstadens många olika aktiviteter, föreningssamarbeten och familjeevenemang bidrar till stor gemenskap som ska ge ett attraktivt och tryggt boende i Linköping. Med kunderna i fokus Stångåstadens resa på vägen mot ännu nöjdare kunder och ett känt starkt varumärke fortsatte under Den stora varumärkesresan började år 2000 med den nya logotypen och intensifierades 2008 med bland annat en ny grafisk profil. Arbetet kommer dock att pågå många år framöver. Den årliga attitydundersökningen visar att insatserna har gett effekt, 51 procent av linköpingsborna är positiva till Stångåstaden. En hög andel, 64 procent, instämmer också i att Stångåstaden har ett stort utbud av lägenheter. Stångåstaden upplevs som ett stabilt och professionellt företag. Dessutom är det glädjande att konstatera att varumärkesarbetet påverkar bilden av Stångåstaden som arbetsgivare. Mätningar visar att många av dem som bor i Linköping skulle kunna tänka sig att arbeta på Stångåstaden. Kunderna och kommunikationen med dessa är av stor betydelse för Stångåstaden. Under året har företaget lagt ner mycket resurser i detta avseende och genomfört ett informationsprojekt. Flera kommunikationskanaler har utvecklats under 2012 och arbetet kommer att fortsätta även under Ett exempel är den första podcasten av kundtidningen Välkommen hem som lanserades i december Andra är satsningen på en profilsida på LinkedIn samt ny strategi för att öka engagemanget på Facebook samt satsningen på en egen kanal på YouTube där informationsfilmer och lokala tv-reportage från Stångåstadens bostadsområden publiceras. Det är positivt att kunna tillgodose kundernas behov av information och öka tillgängligheten genom användningen av ny teknik. Marie Aktö, marknadschef Företaget lägger också stor kraft på samarbeten med föreningar och organisationer med syfte att bidra till ett attraktivt och tryggt boende. Det handlar om allt från idrottscuper och familjeevenemang till grillkvällar och sommarläger för ungdomar. Insatser att stärka hyresrätten prioriteras alltid, något som har lett till ett bra resultat 2012 med en synnerligen hög uthyrningsgrad. Alla medarbetares engagemang och övergripande varumärkesbyggande aktiviteter bidrar till detta, liksom varje enskilt agerande som ger kunderna ett konkret mervärde. Rejält 70-årsfirande 2012 var ett jubileumsår för Stångåstaden, som bildades 1942 under namnet Råbergahus. Året firades på många olika vis med hyresgästerna som självklara deltagare i festligheterna. Uppmärksammat och mycket uppskattat blev bolagets beslut att ge hyresgästerna en jubileumsrabatt på bostadshyran. Rabatten utgick från en fyrgradig stege med procent på en månadshyra och gällde alla förstahandshyresgäster som i december 2012 hyrde en bostad hos Stångåstaden och som stod för avtalet. Rabatten baserades på den sammanlagda boendetiden i en följd hos bolaget. Under hela året firades de 70 åren med arrangemang och tillställningar av mycket skiftande slag: 70-årstårtor delades ut varje månad bland de hyresgäster som deltog i tävlingarna som fanns på avimedskicket som följer med hyresavin. En streetfotbollsturnering ordnades på sju olika platser i bostadsområdena med final i Trädgårdsföreningen i samband med Familjens dag. På Stora Torget arrangerades 70-årstävlingar i två varianter en för barn och en för vuxna med Stångåstadens 70-årströja som vinst. En liknande tävling anordnades också i samband med nationaldagsfirandet 6 juni i Valla. 70-årströjor delades ut på ett stort tioårsjubileum som bolagets samarbetspartner Hangaren hade. I kundtidningen Välkommen hem fanns reportage om hyresgäster som har bott i Stångåstaden i nästan 70 år. I Johannelund arrangerades en 70-årstävling i anslutning till invigningen av aktivitetsparken för äldre. Alla som har skrivit hyreskontrakt under året har fått en gåva. Alla hyresgäster som är årsbarn med Stångåstaden har bjudits in till tårtkalas på Tornet. En specialskriven sång i form av en 70-årshyllning framfördes på tårtkalasen. Stångåstaden Play Stångåstadens eget tv-team, Stångåstaden Play, producerar lokala tvreportage från bostadsområdena i synnerhet och Linköping i allmänhet. Nya inslag spelas in varje vecka och går att se i Framtidens TV. Vissa läggs också ut på Stångåstadens YouTubekanal. Tv-teamet har en egen Facebooksida med information om var inspelningar sker härnäst. Där finns också tips om allt som är på gång och vad som är nytt att se på YouTube. Vid årsskiftet hade Stångåstaden Plays Facebooksida fler än personer som följer sidan. Växande intresse för YouTube Stångåstadens YouTube-kanal ökar antalet tittare i snabb takt. Till och med augusti 2012 hade cirka inslag spelats upp. Fyra månader senare hade den siffran mer än dubblerats till drygt totala antal besök. Via den här kanalen publiceras tvreportage samt informations- och instruktionsfilmer. Syftet med YouTubekanalen är att fler ska kunna ta del av Stångåstadens nyproduktionsprojekt, se presentationer av hyresgästers boende samt få kännedom om aktuella visningar, renoveringar, samarbeten och annat som kan vara av nyhetsvärde. Kanalen används också till att marknadsföra Stångåstaden som arbetsgivare. Fler läser kundtidningen Den senaste kundundersökningen AktivBo 2012 visar att antalet läsare av Stångåstadens kundtidning Välkommen hem ligger på en stabil nivå, runt 72 procent. Under 2012 blev det en liten ökning. Tidningen utkommer fyra gånger om året i en upplaga på exemplar. Välkommen hem distribueras till hyresgästerna samt till andra intressenter, till exempel Stångåstadens samarbetspartner och till vårdcentraler, tandläkarmottagningar och frisörsalonger. Fortsatt stort intresse för stangastaden.se Stångåstadens hemsida är en av företagets viktigaste informationskanaler. Allt fler besöker sidan, vilket resulterade i unika besökare i månaden under Enligt kundundersökningen AktivBo 2012 är det i stort sett lika många kunder på hemsidan som tidigare. Detta bekräftas av besöksstatistiken, som dessutom visar en liten ökning för De allra flesta går in på Stångåstadens hemsida för att se sig om efter en ny lägenhet. Användarmönstret har i viss mån förändrats genom att en större mängd numera surfar in från mobil eller läsplatta. Inte så få har upptäckt appen för att söka bostad och cirka personer använder den varje månad. Stångåstadens nyproduktion presenteras på hemsidan och det går att abonnera på information om nya bostadsmöjligheter, vilket många visar stort intresse för.

9 16 kundrelationer och samspel med intressenter kundrelationer och samspel med intressenter 17 Framtidens TV på samma nivå Antalet hyresgäster som tittar på Framtidens TV är ungefär detsamma som tidigare. Information sprids till dem via så kallade På gång-meddelandena, som publicerades allt tätare under året. Fler och fler lockas och får på det här viset lätt reda på vad som händer i bostadsområdet i form av aktiviteter och liknande begivenheter av intresse. Dessutom innebär detta en miljömässig vinst genom att papper sparas. E-post och sms i ökad utsträckning Kunderna har börjat kontaktas via sms och e-post i större omfattning. Det är ett snabbt och smidigt sätt att få ut olika typer av meddelanden till hyresgäster och bostadssökande. Till exempel kan de som söker bostad på ett effektivt sätt få veta att det också finns nyproducerade lägenheter i området de är intresserade av. Studentbostäder skickar automatiska välkomstmeddelanden i form av e-post till nyinflyttande med tips och råd om vad som kan vara bra att tänka på som nya hyresgäster. Samarbeten och evenemang Stångåstaden samarbetar med en lång rad föreningar och verksamheter, främst inom idrottsrörelsen men kulturföreningar förekommer också i dessa sammanhang. I samverkan med de olika aktörerna skapas aktiviteter i bostadsområdena, vilket innebär att barn och ungdomar kan erbjudas positiva alternativ för sysselsättningar på fritiden. Idrottsrörelsen och föreningslivet är fostrande och förbereder den uppväxande generationen för vuxenlivet, där det ofta handlar om att göra saker gemensamt i grupp. Med intressanta och roliga fritidsaktiviteter blir det mindre tid för busliv och förstörelse i bostadsområden, vilket leder till tryggare och trivsammare boendemiljöer. Ett av Stångåstadens grundläggande krav för att inleda ett samarbete med en förening är att de aktiviteter man är överens om bidrar med någon form av mervärde för hyresgästerna. Många aktiviteter genomfördes under 2012 både centralt och lokalt. Ett av årets största event var Familjens dag i Trädgårdsföreningen i slutet av augusti med underhållning och uppträdanden för hela familjen. Bland andra arrangerade evenemang finns invigningar av konst, gårdar och lekplatser, visningar av nya lägenheter, teaterföreställningar samt lokala satsningar som Lambohovsdagen och Bergadagen. Prova på-lägret Sportis Camp i samarbete med bland andra Östergötlands Idrottsförbund genomfördes i augusti liksom Stångåloppet, vilket arrangeras av Östergötlands Handikappidrottsförbund med stöd av Stångåstaden. Stipendier och utmärkelser Annie Persson och Hannes Samuelsson fick ta emot Stångåstadens hockeystipendium De här två ungdomarna har visat en god utveckling på isen och ett gott kamratskap utanför hockeyrinken. Stipendiet som i år delas ut för tolfte året i rad är en del av samarbetet mellan Stångåstaden och LHC. Stångåstadens Hockeystipendium vänder sig till ungdomar som är 12 till 15 år och bor i Linköpings kommun. Förutom att vara ambitiös på isen ska den som får stipendiet dessutom vara en god kamrat för övrigt. Stångåstaden instiftade 2001 ett trygghetsstipendium, det så kallade Tryggvestipendiet. Årets Tryggve delas varje år ut i anslutning till Tryggvedagen som infaller den 25 september. Målsättningen med stipendiet är att uppmärksamma och stimulera insatser som skapar trygghet i flerbostadsområden. En grund för ett bra trygghetsarbete är att det finns engagerade människor eldsjälar som tar initiativ och är uthålliga för att förbättra och utveckla trivsel, gemenskap och aktiviteter års Tryggvestipendiat blev Ahmed Dia Jeber som fick priset med följande motivering: För ett arbete som samlat ungdomlig energi och styrt denna till en positiv kraft för områdets utveckling. Årets marknadsförare i Östergötland 2012 Stångåstaden tävlade med kampanjen Jakten på kontraktet i Agda, som arrangeras årligen av Marknadsföreningen i Östergötland, och utsågs 2011 till Årets marknadsförare i Fjärde Storstadsregionen. Kampanjen genomfördes under 2011 och vände sig till ungdomar. Den gav ett lysande resultat med fler unga i bostadskön och glädjande många hade tagit till sig budskapet enligt en mätning Priset var den prestigefyllda Agdastatyetten, designad av Stina Opitz. Jakten på kontraktet fick också representera regionen i den nationella tävlingen Årets Marknadsförare. Kundnöjdheten ökar Före sommaren genomfördes en stor kampanj med fokus på att Stångåstaden för fjärde året i rad var bäst i sin klass Stora bostadsbolag med ett serviceindex på hela 81,8 procent (2011). Indexet beräknas utifrån den kundundersökning som AktivBo gör åt bolaget varje år. Som avslutning ordnades ett stort event på Lilla Torget i Linköpings centrum. I AktivBos serviceindexmätning betygsätter hyresgästerna själva sina hyresvärdar. En forskningsbaserad och testad enkät skickas till ett slumpmässigt urval hyresgäster som får olika frågor i kategorierna Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs. Kundernas svar visar hur de upplever mötet med Stångåstadens medarbetare, tjänster och produkter. Företaget får alltså höga betyg för professionell kundtjänst, för distriktskontor med tilltalande öppettider och engagerade områdesansvariga, men också för trygghetsjour och dygnet runt-service för att göra felanmälan. Det höga indexet är bevis på att Stångåstadens hyresgäster är nöjda med den service som företaget erbjuder. Nöjd kund-undersökningen 2012 gav Stångåstaden ett högre serviceindex: 84,6. Det är mycket glädjande att kunderna så påtagligt visar att de är än mer tillfreds med Stångåstaden som hyresvärd och att deras förtroende för företaget är växande. Talande nog visar kategorin Rent och snyggt den största ökningen. Satsningen på skötseln av gårdar och trapphus uppskattas av de boende. Ett gott rykte Årets attitydundersökning där bland annat de genomförda marknadsaktiviteterna mäts visar att Stångåstadens rykte hos allmänheten har ökat under Enligt undersökningen, som gjordes på uppdrag av Stångåstaden under hösten 2012, kan linköpingsborna tänka sig att rekommendera Stångåstaden. När det handlar om eget val av hyresvärd har flera andra bostadsbolag backat i årets undersökning, samtidigt som Stångåstaden ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Avtal om hemförsäkring Marknadsföringsinsatser har gjorts för att locka hyresgäster att teckna en hemförsäkring. Många kunder uppskattar de prisvärda och heltäckande lösningarna som Stångåstadens samarbete med Länsförsäkringar Östgöta erbjuder. De nya försäkringstagarna är oftast i de yngre åldrarna och tillhör den grupp av hyresgäster som kanske precis har flyttat in i sin första hyrda bostad. Drömbutik för Stångåstadens hyresgäster Bobutiken Smarta hem öppnades för sex år sedan. Här visas bland annat det stora sortiment av tillval som Stångåstaden erbjuder sina kunder och här kan alla på ett tilltalande sätt bekanta sig med sin hyresvärd. Atmosfären i butiken är både välkomnande och hemtrevlig med ett bra läge i Tornet. Butiken ger information och tips till hyresgästerna om hur och med vad de kan förändra och förnya sina lägenheter. Utställningen inspirerar med bland annat vitvaror för disk och tvätt, ett brett utbud av tapeter, kakel och klinkers samt olika inrednings- detaljer. På varje produkt finns månadskostnaden tydligt angiven. Nyinflyttade kan lätt hitta till butiken genom att värdechecken de får, ska lösas in här och detta ger dem en god chans att redan från start bekanta sig med utbudet. Att bobutiken är känd bland hyresgästerna är det cirka 50- tal som dagligen besöker den, ett bra bevis på. Bobutiken Smarta hem var den första av sitt slag i Sverige och har sedan fått många efterföljare. Kundernas uppskattning är märkbar och för att få en fortsatt positiv utveckling av sortimentet och för att möta kundernas efterfrågan hålls ständigt ett vakande öga på nya produkter på marknaden.

10 18 hr god arbetsmiljö hr god arbetsmiljö 19 För en stärkt Stångåstadenanda Ett omfattande och långsiktigt arbete påbörjades efter sommaren 2012 för att vitalisera och renodla de kärnvärden som har varit utgångspunkten i Stångåstadens verksamhet sedan ett antal år. Genom en grundlig genomgång ska en samlad värdegrund göras levande och föras närmare Stångåstadens vision. Det handlar om att tydliggöra vad de mjuka värdena står för och hur dessa kan förverkligas i det konkreta arbetet samt utvecklas för framtiden. All verksamhet hela vägen ut till kunderna ska genomsyras av de förnyade kärnvärdena. Under hösten 2012 genomfördes workshops med alla medarbetare för att ge värdegrundsarbetet med medarbetarna en bra start. Tolv medarbetare från olika delar av företaget har utsetts till ambassadörer i detta viktiga framtidsprojekt. Arbetet med att implementera den vitaliserade värdegrunden beräknas fortsätta under hela En översyn av vision och kundlöfte planeras också att göras under året. Delaktighet och engagemang Ett strategiskt beslut är att 2012 års medarbetarundersökning skjuts fram till april Den tidpunkten stämmer med affärsplansarbetet och gör det möjligt att budgetera för prioriterade åtgärder. Kompetens för framtiden Nu har företaget en strategi för långsiktig kompetensförsörjning. Tanken är att ta reda på vilken kompetens som krävs för att lyckas med framtida utmaningar och satta mål. I detta arbete involveras både chefer och medarbetare. Nästa steg är en inventering av nu befintlig kompetens i organisationen och på individnivå. Resultatet avgör beslut om fortbildning och nyrekrytering. Det är viktigt att ta vara på medarbetares kompetens och vilja till utveckling. Individuella utvecklingsplaner tas fram och personalen uppmuntras att söka utannonserade tjänster. Oliks slag av allmänna och individuella kurser, såsom första hjälpen, säljteknik och trädgårdsskötsel, tillhör utbildningssatsningarna under gjorts för att möta satsningen på nyproduktion och det ökade underhållet av beståndet. En energigrupp med totalt sex tjänster ska arbeta med Stångåstadens stora engergisparmål Antalet föräldraledigheter har ökat. Företaget uppmuntrar föräldraledighet och ser det som positivt att vara förälder, vilket inte sker på bekostnad av stopp i karriären. Stångåstaden vill underlätta för medarbetare som är föräldrar genom att bland annat erbjuda föräldralön och vid behov uppkoppling i bostaden. Ledarskapet i företaget stärks genom att tio chefer under hösten har gått Stångåstadens eget ledarskapsprogram. Utbildningen ger en enhetlig linje och samsyn kring ledarskap, vilket blir ett bra stöd i vardagen för ledarna och för företaget som helhet. Ledarskapsutbildning fortsätter under Friskvård I företaget finns en god grund och stort intresse för hälsa och friskvård. Stångåstaden erbjuder olika typer av förmåner för förebyggande hälsa, stärkande fritid och fortsatt välmående medarbetare. Kvalitetsarbete En strategi för processutveckling har tagits fram under Den ska gälla från 2013 och framåt och handlar om att det interna processarbetet ska effektiviseras och att processerna ska samordnas för att skapa en tydligare helhetsbild. Arbetet med att ta fram övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten startades under hösten 2012, liksom arbetet med att ta fram en ny projektmodell. Det föreberedande arbetet inför ett projekt om att skapa väl fungerande dokumenthantering och arkivering samt gemensamma rutiner för internt material sattes i gång under senhösten En nyrekryterad projektledare kommer att driva projektet från tidig vinter Jag tror att man alltid kan hitta bättre sätt att arbeta på. Att kvalitetsarbete fördyrar verksamheten är en myt. Det går att åstadkomma högre kvalitet i arbetet till en lägre kostnad. Therese Furhoff, kvalitetschef Medarbetarundersökningar har gjorts varje år. Genomgången av resultatet av den 2011 gjorda undersökningen blev en givande ingång för den nyrekryterade HR-chefen. Materialet analyserades tillsammans med samtliga enheters personal för att göra klart vad siffrorna står för i det dagliga arbetet. Förbättringsområden som framkommer behandlas och åtgärdas. Individuell kompetensutveckling, möjliga karriärvägar, mer information och kommunikation är sådant som har kommit fram på företagsövergripande nivå. Annat är månadsuppföljning av mål och besök i Stångåstadens bestånd. Företagets medarbetare Ett företag mår bra av olikheter och det berikar ett kreativt arbetsklimat. Stångåstaden verkar för mångfald och lägger vikt vid att personalen i arbetsgrupperna har skiftande bakgrund. Medeltalet anställda under året var 136 personer, varav 85 kvinnor och 51 män Åldersspridningen inom företaget är jämnt fördelad med en medelålder för kvinnor på 45 år och för män 48 år. Personalomsättningen är låg, 6 procent. Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Under 2012 tillsvidareanställdes 12 personer och sex visstidsanställdes. På fastighetssidan har nyrekryteringar

11 20 hållbarhetstabell hållbarhetstabell 21 Hållbarhetstabell Socialt ansvar INDIKATOR Enhet Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig snitthyra per bostadstyp 1 rok kr/m (ej möblerat, ej studentrum) 2 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok kr/m Förändring i fastighetsbestånd % -2,05 0,23 0,60 Nyproduktion av hyresrätter Antal Fastighetsförvärv Antal Avyttringar Antal Driftkostnadsutveckling kr/m Hyresutveckling kr/m % 1,5 2,5 2,8 Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern % 13,5 13,2 11,9 Intern % 6,4 5,9 4,9 Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal Ekonomiska skäl Antal Andel av kommunens specialboenden som bostadsföretaget tillhandahåller % Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej Ja Ja Ja Kostnader för socialt ansvar (stadsdelsutvecklare m.m.)** kr/lgh Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd % Företaget arbetar löpande med säkerhets- och trygghetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är trygga i sitt boende Trygghetsindex % 77,8 78,2 81,5 Andel hyresgäster över 65 år % 25,7 27,6 25,7 *med driftkostnad avses drift-, underhålls- och fastighetsadministrationskostnader ** interna + externa kostnader Indikatorerna i tabellen är framtagna i nära samarbete med Eurhonets CSR-grupp och är således jämförbara med de andra företagen i det europeiska nätverket. Siffrorna gäller för moderbolaget Stångåstaden om inget annat anges. Miljöansvar INDIKATOR Enhet Företaget arbetar i enlighet med något miljöledningssystem, t.ex. ISO Ja/Nej Ja Ja Ja Ställer företaget miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer Ja/Nej Ja Ja Ja Moderbolaget: Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad) Total kwh/m² Atemp 157,6 159,4 156,3 varav Fjärrvärme kwh/m² Atemp 141,1 143,98 141,26 El kwh/m² Atemp 15,91 15,29 14,97 Olja kwh/m² Atemp 0, Fjärrkyla kwh/m² Atemp 0,18 0,11 0,08 Studentbostäder: Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad) Total kwh/m² Atemp 195,9 193,7 192,1 varav Fjärrvärme kwh/m² Atemp 138,3 138,6 138,48 El kwh/m² Atemp 57,6 55,13 53,66 Koldioxidutsläpp från bolagets egna fordon: Medelemission per fordon per km (teoretiskt värde) g CO 2 /km _ Moderbolaget: Vattenförbrukning i beståndet Total total area 1,12 1,13 1,15 Studentbostäder: Vattenförbrukning i beståndet Total total area 1,4 1,39 1,36 Moderbolaget: Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Restavfall kg/lgh ,8 Återvinningsmaterial kg/lgh ,7 varav Glas kg/lgh 20,1 20,5 20,9 Plast kg/lgh 4,6 5,8 6,5 Metall kg/lgh 2,0 2,4 2,3 Papper kg/lgh 22,7 23,7 24,8 Elavfall kg/lgh 6,1 9,1 10,3 Tidningar kg/lgh 61,7 60,0 54,9 Studentbostäder: Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Restavfall kg/lgh ,3 Återvinningsmaterial kg/lgh ,9 varav Glas kg/lgh 10,3 10,8 11,9 Förtydligande av 2012 års förbrukningsstatistik Plast kg/lgh 2,4 3,0 3,1 Metall kg/lgh 1,0 1,2 1,0 Papper kg/lgh 11,7 12,4 14,1 Elavfall kg/lgh 2,8 4,9 5,0 Tidningar kg/lgh 31,6 30,2 20,8 Under 2012 har övergång från graddagskorrigering till energiindexkorrigering gjorts för bolagens värmestatistik. Energiindex tar, förutom temperatur, även hänsyn till vindlast och solinstrålning och ger därmed ett mer korrekt värde. Detta har inneburit att våra fastigheter fått en något högre normalårskorrigerad förbrukning på årsbasis än vad de hade tidigare. Eftersom korrigeringen även omfattar historisk förbrukning så justeras också de nyckeltalen. Mindre korrigeringar av de historiska nyckeltalen har skett även för vatten och elförbrukning. Detta beror på att vi har lagt in mer exakta areor (Atemp) för flera byggnader. Nyckeltalen har i år räknats ut baserat på förbrukning och area per dygn istället för, som tidigare, årsförbrukningen och arean vid årsskiftet. På detta sätt tas hänsyn till förändringar av ytor och förbrukning vid nybyggnation, nyförvärv eller försäljning av fastigheter under året. Även de historiska värdena har i denna årsredovisning räknats ut på detta sätt vilket lett till en justering av nyckeltalen.

12 22 hållbarhetstabell hållbarhetstabell 23 Ekonomisk hållbarhet INDIKATOR Enhet Andel renoverade lägenheter i relation till befintligt fastighetsbestånd % 2,4 2,0 2,3 Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exklusive nyproduktion) Mkr Tkr/lgh Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder Total % 99,3 99,6 99,7 Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr Förvärv Mkr Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja Samspel med intressenter INDIKATOR Enhet Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är nöjda med sitt boende Serviceindex % 81,3 81,8 84,6 Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Nej Nej Nej God arbetsmiljö INDIKATOR Enhet Personalens anställningsform/årsarbetare Tillsvidare/Visstid % 92/8 93/7 93/7 Heltid/Deltid % 98/2 98/2 Utbildningsinsatser för personalen* kr/anställd Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete Trivselindex % Frånvaro Total sjukfrånvaro % 1,77 3,35 Andel sjukfrånvaro som beror på: Olycksfall i arbetet % Fördelning av snittlön mellan könen** Tjänstemän män kr/mån Tjänstemän kvinnor kr/mån Särskild anställning Praktik*** st Andel kvinnor i ledande postioner Styrelse % Ledningsgruppen % *kursavgifter, exkl resor, hotell, arbetstid **exkl vd-lön *** med praktik avses praktikant med någon form av ersättning

13 Frihet på köpet Vi har rum för drömmar. Medan vi sköter gårdar och hus så får du som hyresgäst mer tid för livet. Du slipper bry dig om tråkiga måsten och kan istället använda din tid åt sådant du drömmer om. Umgås med familj och vänner, promenera, idrotta eller bara vara. Det är sådant som gör våra kunder nöjdare och friare. AB Stångåstaden Box 3300, Linköping Tel Fax Org.nr

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

SVE N SK A B OS TÄD E R

SVE N SK A B OS TÄD E R SVE N SK B OS TÄD E R Å R SR E D OV IS N IN G 2 3 Innehåll Kundundersökning 23 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier Marknad och kunder 4 Stockholms bostadsmarknad

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

En hållbar berättelse 2011

En hållbar berättelse 2011 Riksbyggen Huvudkontor: Kungsbron 21 106 18 Stockholm Tel 0771-860 860 Dag&Natt www.riksbyggen.se info@riksbyggen.se En hållbar berättelse 2011 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Riksbyggen

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer