Wedins Code of Conduct

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wedins Code of Conduct"

Transkript

1 Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14

2 Ett sunt företag och en god förebild I ett service- och handelsföretag som Wedins är ett starkt varumärke och goda relationer till våra intressenter avgörande för vår framgång. Våra kunder ska känna förtroende för våra värderingar och för hur vi agerar. Vi ska vara ett sunt företag och en god förebild. Verka för en god etik, en sund miljö och en hållbar utveckling av samhället. Ta vårt ansvar och bidra efter bästa förmåga. Vi ska agera med omtanke, ärlighet, integritet och respekt. Och bedriva en etisk och sund affärsverksamhet. PER THELIN VD och koncernchef 2

3 Wedins Code of Conduct Wedins Skor & Accessoarer AB är Nordens ledande aktör inom segmentet skor och accessoarer. Koncernen driver över 200 butiker i Norden med en omsättning på ca 1 miljard kronor. Skor svarar för 57% och accessoarer för 43%. Vår affärsidé är att erbjuda det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna. Vi har ingen egen produktion av skor och accessoarer utan köper in alla våra produkter via olika kanaler; direkt eller via agenter, tradingföretag eller andra distributörer. Huvuddelen av produkterna kommer från Asien och Europa. Wedins Code of Conduct reglerar hur vi som företag och våra leverantörer ska uppträda i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och djuromsorg. Code of Conduct ställer krav på att våra leverantörer följer överenskommelser, konventioner och lagar inom respektive område och gäller alla våra produkter och varumärken. Wedins Code of Conduct 3

4 Ett bra företag i ett bra samhälle Vi vill bidra till en hållbar utveckling av samhället, öka resurshushållningen, utveckla och tillhandahålla bra produkter och ta vårt ansvar för etik, miljö och sociala frågor. Vi gör det för att vi tycker det är viktigt men också för att utveckla ett bra företag. Vi vill stärka vårt varumärke och bygga värdegemenskap med våra kunder och intressenter. Vi vill också skapa en attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare och vara ett företag i framkant. Det gynnar vår ekonomi och vår förmåga att utveckla vår framtida verksamhet. Wedins Code of Conduct en del i en helhet Vår Code of Conduct är en del i en helhet. Den utgår från vår vision och våra värderingar och från de mål och program vi har för socialt ansvar, hälsa och säkerhet, miljö samt djuromsorg. Code of Conduct tydliggör vår syn och våra krav gentemot våra leverantörer när det gäller hälsa, säkerhet, miljö, socialt ansvar och djuromsorg. Den är ett led i att säkerställa bra kvalitet på våra produkter och ett led i att möta våra kunders behov. Genomförandet av kraven i Code of Conduct kommer att ta sin tid, det är en långsiktig och successiv utveckling. Det här är en viktig och angelägen uppgift som ställer krav på långsiktighet och successiv förändring. Takten i vår utveckling måste ske i balans med vår ekonomiska förmåga. Hälsa & säkerhet Vision Värderingar Mål & program Socialt ansvar Miljö Djuromsorg Kontroll av varje leverantör Revision och genomgång av samarbetet med leverantörer sker varje år. Nya leverantörer måste säkerställa våra krav för att kunna godkännas. I särskilda fall tas dock hänsyn till de behov en leverantör kan ha för att ställa om sin verksamhet. Vi kommer successivt att se till att våra leverantörer följer Code of Conduct och utvecklar sin verksamhet i linje med denna. Code of Conduct omfattar råvaror, arbetsförhållanden, produktion i fabriker, transporter och inköpshantering. Våra kontroller och rutiner säkerställer att varje leverantör lever upp till våra krav. Code of Conduct Leverantörer 4

5 Alla leverantörer omfattas Code of Conduct gäller våra leverantörers och underleverantörers fabriker, vilka tillverkar våra produkter. Den innehåller de grundläggande krav som ska uppfyllas av samtliga parter som är delaktiga i produkttillverkning för Wedins. Code of Conduct gäller i alla länder och tillämpning är ett ovillkorligt krav för att få samarbeta med Wedins. Villkoren i Code of Conduct är en minimistandard och vi ser gärna ett fördjupat samarbete med våra leverantörer för att utveckla den ytterligare. Information och utbildning Information om Code of Conduct kommer att ske kontinuerligt såväl internt som externt. Vi kommer också att se till att kunder får en bra och vederhäftig information. Utbildning av medarbetare sker i vårt utbildningsprogram, Wedins Affärsskola. Våra leverantörer kommer att informeras och dessa ska i sin tur lämna information till de underleverantörer och fabriker som svarar för produktion av våra varor. Grundläggande principer Wedins Code of Conduct baseras på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention om barns rättigheter, ILOs konventioner om arbetsförhållanden och nationell lagstiftning. FNs deklaration om mänskliga rättigheter slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter och att var och en är berättigad till fri- och rättigheter utan åtskillnad av ras, kön, religion, politisk uppfattning eller socialt ursprung. FNs barnkonvention omfattar varje individ under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Konventionen innebär att varje stat ska respektera och tillförsäkra varje barn rättigheter oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion mm och vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars eller vårdnadshavares åsikter och tro. ILOs (International Labour Organization) konventioner handlar om att utveckla goda arbetsförhållanden och berör bl a områden som löner, arbetstider, anställningstrygghet och facklig anslutning. Alla leverantörer ska följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Om något eller några av Wedins krav motsäger den nationella lagen, ska alltid lagen ha företräde. Leverantörer ska ge Wedins och/eller dess representant eller ombud oinskränkt tillträde till dess fabriker eller andra arbetsområden och till alla relevanta handlingar utan föregående varsel. Wedins Code of Conduct 5

6 Socialt ansvar Vi känner ett ansvar för arbetsförhållanden hos våra leverantörer och på de fabriker där våra produkter tillverkas. Alla människor som är involverade i vår verksamhet ska ha anständiga arbetsförhållanden och skäliga anställningsvillkor. FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och ILOs konventioner ligger till grund för vår Code of Conduct. 6

7 Ingen diskriminering Anställda ska ha tillgång till arbete och upplärning på samma villkor oberoende av kön, ålder, hudfärg, politiska åsikter, religion eller social tillhörighet. Fysiska trakasserier eller psykiskt förtryck får inte förekomma. Barnarbete Barn ska ha rätt att skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjade och från att utföra arbete som kan tänkas vara farligt eller påverka barnets utbildning, hälsa eller psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling. Löner Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Informationen gällande lönen ska vara tillgänglig för den anställde på ett förståeligt sätt. Lönen ska ligga på minst den lagliga miniminivån eller en nivå som motsvarar normen inom lokal industri, där det högre alternativet ska väljas. Arbetstid Ordinarie arbetstid ska inte överstiga den lagliga gränsen. Övertid ska vara frivillig och kompenseras extra eller enligt den lagliga miniminivån. De anställda ska ha minst en arbetsfri dag i veckan. Anställda ska ha rätt att ta ut lagenlig semester och sjukfrånvaro utan några negativa efterräkningar. Nationell lagstiftning gällande betald ledighet och föräldraledighet ska respekteras. Barn, yngre än 14 år eller under den lagliga åldersgränsen för skolplikt, får inte anställas. Den högsta åldersgränsen av dessa båda gäller. Enligt FNs barnkonvention är man ett barn tills man fyller 18 år. Särskild hänsyn ska tas till anställda yngre än 18 år beträffande arbetstid och övertid och de ska inte arbeta på nätterna eller under riskfyllda förhållanden. Dokumentation över varje anställd ska upprättas som bestyrker dennes födelsedata. Lärlingsverksamhet I länder där lagen tillåter lärlingsverksamhet för barn mellan 12 och 15 år, accepterar vi att barn i den åldern arbetar några timmar per dag som ett led i utbildning och upplärning. Ersättning ska utgå och den totala dagliga tiden som läggs på skola och arbete får inte överstiga sju timmar. Anställningstrygghet Leverantörer ska sträva efter att anställa för en längre tid med förhandlade, skrivna kontrakt. Arbetsgivaren ska tillämpa minst samma uppsägningstid gentemot den anställde som den anställde ska tillämpa gentemot arbetsgivaren. Försäkringar Leverantören ska se till att de anställda är anslutna till tillämpliga statliga eller privata försäkringar, speciellt täckande invaliditet, skador och pension. Anställda som skadas på arbetsplatsen ska kompenseras för inkomstbortfall i enlighet med nationell lagstiftning. I de fall där skadan lett till döden ska kompensation utbetalas till familjen. Inget tvångsarbete Ingen typ av tvångsarbete får förekomma. Ofrivillig eller obelönad arbetskraft får ej användas. Ingen får kvarhållas i arbete mot dennes vilja. Föreningsfrihet Arbetstagare ska ha rätt att ansluta sig till valfri förening. Leverantörer eller fabriker får inte inkräkta på arbetstagare som önskar förena eller organisera sig eller kollektivförhandla på ett lagenligt sätt. Wedins Code of Conduct 7

8 Hälsa och säkerhet Vi känner ett ansvar för att alla anställda behandlas med respekt och värdighet och erbjuds en säker och hälsosam miljö. Vi kräver av våra leverantörer att de anställdas hälsa och säkerhet alltid respekteras och prioriteras. 8

9 Arbetsmiljön i fabriker Det är viktigt för de anställdas hälsa och trivsel, och för produkternas kvalitet, att fabriksmiljön är ändamålsenlig, ren och fri från olika typer av föroreningar. Bostadsförhållanden Om en fabrik tillhandahåller bostäder för anställda gäller samma krav på säkerhet och hygien som i punkten ovan d v s bostäderna ska vara sunda och säkra. Fabrikerna ska rätta sig efter samtliga tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande arbetsförhållanden. Fabrikerna får inte använda sig av fysisk bestraffning eller någon annan form av fysiskt eller psykologiskt tvång. Alla anställda ska ha rätt till en egen sängplats och boendeytan per anställd ska minst följa lokal lagstiftning. Separata sovutrymmen, toaletter och duschar ska tillhandahållas för män och kvinnor. Anställda ska ha rätt att lämna bostaden när de vill under ledig tid. Fabrikerna ska ha god belysning och ventilation, gångar ska vara lättillgängliga, maskinell utrustning ska hållas i gott skick och vådligt material förvarat och undanröjt på ett bra sätt. En god hygienisk standard ska upprätthållas och rutiner ska finnas beträffande första hjälpen och vid skadetillfällen. Alla anställda ska vara informerade om de rutiner som gäller. Alla boende ska vara informerade om brandlarm, brandsläckare och utrymningsplan. Hälsovård Arbetsgivaren har ansvar för anställdas hälsa, säkerhet och trivsel. En god hälsa är en förutsättning för en god arbetsprestation och för produkternas kvalitet. Första hjälpen-utrustning ska finnas tillgänglig i varje produktionsenhet och minst en person på varje avdelning bör ha utbildning i första hjälpen. Läkare eller sjuksköterska ska finnas tillgänglig med kort varsel i händelse av olycka. Arbetsgivaren ska betala alla sjukvårdskostnader, som inte täcks av sjukförsäkring, vilka orsakas av skada under arbetet. Wedins Code of Conduct 9

10 Miljö Vi känner ansvar för miljön där våra produkter tillverkas och används. Vi strävar efter att uppnå en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi vill minimera våra varors miljöpåverkan genom att hushålla med vatten, energi och naturresurser. Vi ska verka för att förebygga uppkomst av föroreningar i samband med produktion. De produkter vi tillhandahåller på den europeiska marknaden ska efterleva EUs miljölagstiftning. Våra leverantörer måste, som minimikrav, följa den miljölagstiftning som gäller i de länder där de har produktion. 10

11 Omsorg om naturen Naturen måste respekteras och den yttre miljön påverkas så lite som möjligt av vår verksamhet. Uppkomst av föroreningar i samband med produktion av våra varor ska förebyggas och en strävan är att använda bästa tillgängliga teknik vid produktion, distribution och återvinning eller destruktion. Kemikalier, energi och vatten I samband med framställandet av våra varor används kemikalier för att bereda råvaror, energi för att driva processen och vatten för att rena olika produktionssteg. Utvecklingen drivs kontinuerligt mot att använda bästa tillgängliga teknik i processer som är skonsamma mot människan och naturen. Resurshushållning I produktionsprocesser ska användning av naturresurser och energi ske på ett varsamt sätt. Av ekonomiska och miljömässiga skäl eftersträvas en kontinuerlig minskning av energiförbrukning och förbrukning av ändliga resurser. För att minimera vårt resursuttag ska i största möjliga utsträckning naturliga, förnybara och återvinningsbara råvaror användas. Miljöanpassad produktion Vi har inga egna fabriker utan är beroende av att våra leverantörers produktionsenheter fungerar på ett tillfredsställande sätt ur miljöperspektiv. För att minska våra varors miljöpåverkan strävar vi efter en miljöanpassad produktion som i framtiden stöds av integrerade system för kvalitet, säkerhet, miljö och social omsorg. Med kontroll över processflödet till och från samt inne i fabriken möjliggörs en aktiv minskning av utsläpp till luft, mark och vatten. Vatten ska recirkuleras för att minimera vattenkonsumtionen, där det i processen är möjligt. Produkter, inköpta av oss, får inte innehålla kemiska ämnen förbjudna enligt EUs miljölagstiftning. Inga i produktionslandet förbjudna kemiska ämnen får användas i produktionen. Våra produkter får inte avge mer än tillåtna mängder nickel. Råvaror och förpackningar Våra varor framställs delvis av förnybara råvaror som kommer från växt- och djurriket. För råvarorna ansvarar våra lokala leverantörer. Tydliga specifikationer och dialog är våra verktyg för att styra aspekter som kvalitet, miljö och transporter. Förpackningar används för att skydda produkten vid lagring och under transport. Vi strävar efter att använda förpackningar av återvunnen wellpapp, kartong och polypropylen som är gynnsamma att återvinna, använda på nytt eller för energiproduktion. På detta sätt bidrar vi till att ta tillvara den energi som tidigare lånats från naturen. Wedins Code of Conduct 11

12 Djuromsorg Skinn och päls ingår som en del i våra produkter och har sitt naturliga ursprung från djur. Vi känner ett ansvar för att djurhanteringen sker med omsorg och att de råvaror som ingår i våra produkter behandlas på ett miljö- och produktionsmässigt korrekt och värdigt sätt. Vi tillhandahåller inte produkter från djur som har fötts upp för pälsens eller skinnets skull utan enbart sådana som är en del i normal slakt av djur för konsumtion av kött. 12

13 Djurhantering Vi och våra leverantörer ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en korrekt och värdig hantering av djur så att onödigt lidande inte uppstår vid uppfödning, transport eller under hantering på våra leverantörers produktionsanläggningar. Skinn och päls De varor som är tillverkade av skinn kommer till största delen från ko, gris, får eller get. Inga råvaror tillåts som är gjorda av skinn eller päls från hund eller katt. Ej heller s k äkta päls från mink, räv, mård eller andra pälsdjur som fångats enbart för sitt skinns skull. Vi tolererar inte fällfångade pälsdjur. Wedins Code of Conduct 13

14 Genomförande och kontroll Vi förväntar oss att alla leverantörer respekterar vår Code of Conduct och aktivt gör sitt yttersta för att säkerställa att detta efterlevs. Vi kommer att ta vårt ansvar och vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. Vi tror på samarbete och är villiga att samarbeta med våra leverantörer för att finna realistiska lösningar i varje enskilt fall. 14

15 Inspektioner Alla leverantörer är skyldiga att, vid begäran, underrätta Wedins om var varje order är producerad. Vi förbehåller oss rätten att när som helst oannonserat besöka alla fabriker som producerar våra varor. Vi förbehåller oss även rätten att låta en oberoende part, som vi själva utser, att göra inspektioner för att försäkra oss om att Code of Conduct efterlevs. Bristande efterlevnad Om vi finner att en leverantör inte efterlever kraven i vårt Code of Conduct kommer vi att avsluta samarbetet, såvida inte förbättringar sker inom en överenskommen tidsperiod. Revision Revision och genomgång av samarbetet med leverantör sker varje år. Nya leverantörer måste säkerställa våra krav för att kunna godkännas, i särskilda fall tas dock hänsyn till de behov en leverantör kan ha för att ställa om sin verksamhet. Idé och text av EQI Consulting AB. Formgiven av Espri Information AB. Tryckt på miljövänligt papper. Wedins Code of Conduct 15

16 Ytterst ansvarig för Wedins Code of Conduct är Per Thelin VD och koncernchef i Wedins Skor & Accessoarer AB. För tillämpning och utveckling ansvarar Susanne Börjesson, inköpsdirektör i Wedins Skor & Accessoarer AB. WEDINS SKOR & ACCESSOARER AB Gustavslundsvägen 143, SE Bromma Phone Fax

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar.

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. 3. Socialt ansvar Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. För att få märka sin möbel med Möbelfakta ska verkställande direktör eller

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET.

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. På Fruit Of The Loom har vi väldigt höga krav. Detta märks på kläderna vi producerar

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare Policy Verksamhet MARCON GRUPPEN skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv.

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion.

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion. Etiska regler för leverantörer Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning Allmänna krav...3 1. Arbetstagares rättigheter...3 1.1. Fritt vald anställning...3 1.2. Undvikande av barnarbete...3 1.3.

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Verksamhetsåret 2012/2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Affärspartner. Uppförandekod. The global leader in door opening solutions

Affärspartner. Uppförandekod. The global leader in door opening solutions Affärspartner Uppförandekod The global leader in door opening solutions 1 Affärspartner Uppförandekod Inledning ASSA ABLOY TROR PÅ på ett ansvarsfullt socialt, miljömässigt och etiskt beteende, och förväntar

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv Ett av de mest grundläggande dokumenten för allt som berör barn och unga är FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta gäller allt från lagstiftning,

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer