Wedins Code of Conduct

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wedins Code of Conduct"

Transkript

1 Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14

2 Ett sunt företag och en god förebild I ett service- och handelsföretag som Wedins är ett starkt varumärke och goda relationer till våra intressenter avgörande för vår framgång. Våra kunder ska känna förtroende för våra värderingar och för hur vi agerar. Vi ska vara ett sunt företag och en god förebild. Verka för en god etik, en sund miljö och en hållbar utveckling av samhället. Ta vårt ansvar och bidra efter bästa förmåga. Vi ska agera med omtanke, ärlighet, integritet och respekt. Och bedriva en etisk och sund affärsverksamhet. PER THELIN VD och koncernchef 2

3 Wedins Code of Conduct Wedins Skor & Accessoarer AB är Nordens ledande aktör inom segmentet skor och accessoarer. Koncernen driver över 200 butiker i Norden med en omsättning på ca 1 miljard kronor. Skor svarar för 57% och accessoarer för 43%. Vår affärsidé är att erbjuda det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna. Vi har ingen egen produktion av skor och accessoarer utan köper in alla våra produkter via olika kanaler; direkt eller via agenter, tradingföretag eller andra distributörer. Huvuddelen av produkterna kommer från Asien och Europa. Wedins Code of Conduct reglerar hur vi som företag och våra leverantörer ska uppträda i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och djuromsorg. Code of Conduct ställer krav på att våra leverantörer följer överenskommelser, konventioner och lagar inom respektive område och gäller alla våra produkter och varumärken. Wedins Code of Conduct 3

4 Ett bra företag i ett bra samhälle Vi vill bidra till en hållbar utveckling av samhället, öka resurshushållningen, utveckla och tillhandahålla bra produkter och ta vårt ansvar för etik, miljö och sociala frågor. Vi gör det för att vi tycker det är viktigt men också för att utveckla ett bra företag. Vi vill stärka vårt varumärke och bygga värdegemenskap med våra kunder och intressenter. Vi vill också skapa en attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare och vara ett företag i framkant. Det gynnar vår ekonomi och vår förmåga att utveckla vår framtida verksamhet. Wedins Code of Conduct en del i en helhet Vår Code of Conduct är en del i en helhet. Den utgår från vår vision och våra värderingar och från de mål och program vi har för socialt ansvar, hälsa och säkerhet, miljö samt djuromsorg. Code of Conduct tydliggör vår syn och våra krav gentemot våra leverantörer när det gäller hälsa, säkerhet, miljö, socialt ansvar och djuromsorg. Den är ett led i att säkerställa bra kvalitet på våra produkter och ett led i att möta våra kunders behov. Genomförandet av kraven i Code of Conduct kommer att ta sin tid, det är en långsiktig och successiv utveckling. Det här är en viktig och angelägen uppgift som ställer krav på långsiktighet och successiv förändring. Takten i vår utveckling måste ske i balans med vår ekonomiska förmåga. Hälsa & säkerhet Vision Värderingar Mål & program Socialt ansvar Miljö Djuromsorg Kontroll av varje leverantör Revision och genomgång av samarbetet med leverantörer sker varje år. Nya leverantörer måste säkerställa våra krav för att kunna godkännas. I särskilda fall tas dock hänsyn till de behov en leverantör kan ha för att ställa om sin verksamhet. Vi kommer successivt att se till att våra leverantörer följer Code of Conduct och utvecklar sin verksamhet i linje med denna. Code of Conduct omfattar råvaror, arbetsförhållanden, produktion i fabriker, transporter och inköpshantering. Våra kontroller och rutiner säkerställer att varje leverantör lever upp till våra krav. Code of Conduct Leverantörer 4

5 Alla leverantörer omfattas Code of Conduct gäller våra leverantörers och underleverantörers fabriker, vilka tillverkar våra produkter. Den innehåller de grundläggande krav som ska uppfyllas av samtliga parter som är delaktiga i produkttillverkning för Wedins. Code of Conduct gäller i alla länder och tillämpning är ett ovillkorligt krav för att få samarbeta med Wedins. Villkoren i Code of Conduct är en minimistandard och vi ser gärna ett fördjupat samarbete med våra leverantörer för att utveckla den ytterligare. Information och utbildning Information om Code of Conduct kommer att ske kontinuerligt såväl internt som externt. Vi kommer också att se till att kunder får en bra och vederhäftig information. Utbildning av medarbetare sker i vårt utbildningsprogram, Wedins Affärsskola. Våra leverantörer kommer att informeras och dessa ska i sin tur lämna information till de underleverantörer och fabriker som svarar för produktion av våra varor. Grundläggande principer Wedins Code of Conduct baseras på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention om barns rättigheter, ILOs konventioner om arbetsförhållanden och nationell lagstiftning. FNs deklaration om mänskliga rättigheter slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter och att var och en är berättigad till fri- och rättigheter utan åtskillnad av ras, kön, religion, politisk uppfattning eller socialt ursprung. FNs barnkonvention omfattar varje individ under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Konventionen innebär att varje stat ska respektera och tillförsäkra varje barn rättigheter oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion mm och vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars eller vårdnadshavares åsikter och tro. ILOs (International Labour Organization) konventioner handlar om att utveckla goda arbetsförhållanden och berör bl a områden som löner, arbetstider, anställningstrygghet och facklig anslutning. Alla leverantörer ska följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Om något eller några av Wedins krav motsäger den nationella lagen, ska alltid lagen ha företräde. Leverantörer ska ge Wedins och/eller dess representant eller ombud oinskränkt tillträde till dess fabriker eller andra arbetsområden och till alla relevanta handlingar utan föregående varsel. Wedins Code of Conduct 5

6 Socialt ansvar Vi känner ett ansvar för arbetsförhållanden hos våra leverantörer och på de fabriker där våra produkter tillverkas. Alla människor som är involverade i vår verksamhet ska ha anständiga arbetsförhållanden och skäliga anställningsvillkor. FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och ILOs konventioner ligger till grund för vår Code of Conduct. 6

7 Ingen diskriminering Anställda ska ha tillgång till arbete och upplärning på samma villkor oberoende av kön, ålder, hudfärg, politiska åsikter, religion eller social tillhörighet. Fysiska trakasserier eller psykiskt förtryck får inte förekomma. Barnarbete Barn ska ha rätt att skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjade och från att utföra arbete som kan tänkas vara farligt eller påverka barnets utbildning, hälsa eller psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling. Löner Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Informationen gällande lönen ska vara tillgänglig för den anställde på ett förståeligt sätt. Lönen ska ligga på minst den lagliga miniminivån eller en nivå som motsvarar normen inom lokal industri, där det högre alternativet ska väljas. Arbetstid Ordinarie arbetstid ska inte överstiga den lagliga gränsen. Övertid ska vara frivillig och kompenseras extra eller enligt den lagliga miniminivån. De anställda ska ha minst en arbetsfri dag i veckan. Anställda ska ha rätt att ta ut lagenlig semester och sjukfrånvaro utan några negativa efterräkningar. Nationell lagstiftning gällande betald ledighet och föräldraledighet ska respekteras. Barn, yngre än 14 år eller under den lagliga åldersgränsen för skolplikt, får inte anställas. Den högsta åldersgränsen av dessa båda gäller. Enligt FNs barnkonvention är man ett barn tills man fyller 18 år. Särskild hänsyn ska tas till anställda yngre än 18 år beträffande arbetstid och övertid och de ska inte arbeta på nätterna eller under riskfyllda förhållanden. Dokumentation över varje anställd ska upprättas som bestyrker dennes födelsedata. Lärlingsverksamhet I länder där lagen tillåter lärlingsverksamhet för barn mellan 12 och 15 år, accepterar vi att barn i den åldern arbetar några timmar per dag som ett led i utbildning och upplärning. Ersättning ska utgå och den totala dagliga tiden som läggs på skola och arbete får inte överstiga sju timmar. Anställningstrygghet Leverantörer ska sträva efter att anställa för en längre tid med förhandlade, skrivna kontrakt. Arbetsgivaren ska tillämpa minst samma uppsägningstid gentemot den anställde som den anställde ska tillämpa gentemot arbetsgivaren. Försäkringar Leverantören ska se till att de anställda är anslutna till tillämpliga statliga eller privata försäkringar, speciellt täckande invaliditet, skador och pension. Anställda som skadas på arbetsplatsen ska kompenseras för inkomstbortfall i enlighet med nationell lagstiftning. I de fall där skadan lett till döden ska kompensation utbetalas till familjen. Inget tvångsarbete Ingen typ av tvångsarbete får förekomma. Ofrivillig eller obelönad arbetskraft får ej användas. Ingen får kvarhållas i arbete mot dennes vilja. Föreningsfrihet Arbetstagare ska ha rätt att ansluta sig till valfri förening. Leverantörer eller fabriker får inte inkräkta på arbetstagare som önskar förena eller organisera sig eller kollektivförhandla på ett lagenligt sätt. Wedins Code of Conduct 7

8 Hälsa och säkerhet Vi känner ett ansvar för att alla anställda behandlas med respekt och värdighet och erbjuds en säker och hälsosam miljö. Vi kräver av våra leverantörer att de anställdas hälsa och säkerhet alltid respekteras och prioriteras. 8

9 Arbetsmiljön i fabriker Det är viktigt för de anställdas hälsa och trivsel, och för produkternas kvalitet, att fabriksmiljön är ändamålsenlig, ren och fri från olika typer av föroreningar. Bostadsförhållanden Om en fabrik tillhandahåller bostäder för anställda gäller samma krav på säkerhet och hygien som i punkten ovan d v s bostäderna ska vara sunda och säkra. Fabrikerna ska rätta sig efter samtliga tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande arbetsförhållanden. Fabrikerna får inte använda sig av fysisk bestraffning eller någon annan form av fysiskt eller psykologiskt tvång. Alla anställda ska ha rätt till en egen sängplats och boendeytan per anställd ska minst följa lokal lagstiftning. Separata sovutrymmen, toaletter och duschar ska tillhandahållas för män och kvinnor. Anställda ska ha rätt att lämna bostaden när de vill under ledig tid. Fabrikerna ska ha god belysning och ventilation, gångar ska vara lättillgängliga, maskinell utrustning ska hållas i gott skick och vådligt material förvarat och undanröjt på ett bra sätt. En god hygienisk standard ska upprätthållas och rutiner ska finnas beträffande första hjälpen och vid skadetillfällen. Alla anställda ska vara informerade om de rutiner som gäller. Alla boende ska vara informerade om brandlarm, brandsläckare och utrymningsplan. Hälsovård Arbetsgivaren har ansvar för anställdas hälsa, säkerhet och trivsel. En god hälsa är en förutsättning för en god arbetsprestation och för produkternas kvalitet. Första hjälpen-utrustning ska finnas tillgänglig i varje produktionsenhet och minst en person på varje avdelning bör ha utbildning i första hjälpen. Läkare eller sjuksköterska ska finnas tillgänglig med kort varsel i händelse av olycka. Arbetsgivaren ska betala alla sjukvårdskostnader, som inte täcks av sjukförsäkring, vilka orsakas av skada under arbetet. Wedins Code of Conduct 9

10 Miljö Vi känner ansvar för miljön där våra produkter tillverkas och används. Vi strävar efter att uppnå en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi vill minimera våra varors miljöpåverkan genom att hushålla med vatten, energi och naturresurser. Vi ska verka för att förebygga uppkomst av föroreningar i samband med produktion. De produkter vi tillhandahåller på den europeiska marknaden ska efterleva EUs miljölagstiftning. Våra leverantörer måste, som minimikrav, följa den miljölagstiftning som gäller i de länder där de har produktion. 10

11 Omsorg om naturen Naturen måste respekteras och den yttre miljön påverkas så lite som möjligt av vår verksamhet. Uppkomst av föroreningar i samband med produktion av våra varor ska förebyggas och en strävan är att använda bästa tillgängliga teknik vid produktion, distribution och återvinning eller destruktion. Kemikalier, energi och vatten I samband med framställandet av våra varor används kemikalier för att bereda råvaror, energi för att driva processen och vatten för att rena olika produktionssteg. Utvecklingen drivs kontinuerligt mot att använda bästa tillgängliga teknik i processer som är skonsamma mot människan och naturen. Resurshushållning I produktionsprocesser ska användning av naturresurser och energi ske på ett varsamt sätt. Av ekonomiska och miljömässiga skäl eftersträvas en kontinuerlig minskning av energiförbrukning och förbrukning av ändliga resurser. För att minimera vårt resursuttag ska i största möjliga utsträckning naturliga, förnybara och återvinningsbara råvaror användas. Miljöanpassad produktion Vi har inga egna fabriker utan är beroende av att våra leverantörers produktionsenheter fungerar på ett tillfredsställande sätt ur miljöperspektiv. För att minska våra varors miljöpåverkan strävar vi efter en miljöanpassad produktion som i framtiden stöds av integrerade system för kvalitet, säkerhet, miljö och social omsorg. Med kontroll över processflödet till och från samt inne i fabriken möjliggörs en aktiv minskning av utsläpp till luft, mark och vatten. Vatten ska recirkuleras för att minimera vattenkonsumtionen, där det i processen är möjligt. Produkter, inköpta av oss, får inte innehålla kemiska ämnen förbjudna enligt EUs miljölagstiftning. Inga i produktionslandet förbjudna kemiska ämnen får användas i produktionen. Våra produkter får inte avge mer än tillåtna mängder nickel. Råvaror och förpackningar Våra varor framställs delvis av förnybara råvaror som kommer från växt- och djurriket. För råvarorna ansvarar våra lokala leverantörer. Tydliga specifikationer och dialog är våra verktyg för att styra aspekter som kvalitet, miljö och transporter. Förpackningar används för att skydda produkten vid lagring och under transport. Vi strävar efter att använda förpackningar av återvunnen wellpapp, kartong och polypropylen som är gynnsamma att återvinna, använda på nytt eller för energiproduktion. På detta sätt bidrar vi till att ta tillvara den energi som tidigare lånats från naturen. Wedins Code of Conduct 11

12 Djuromsorg Skinn och päls ingår som en del i våra produkter och har sitt naturliga ursprung från djur. Vi känner ett ansvar för att djurhanteringen sker med omsorg och att de råvaror som ingår i våra produkter behandlas på ett miljö- och produktionsmässigt korrekt och värdigt sätt. Vi tillhandahåller inte produkter från djur som har fötts upp för pälsens eller skinnets skull utan enbart sådana som är en del i normal slakt av djur för konsumtion av kött. 12

13 Djurhantering Vi och våra leverantörer ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en korrekt och värdig hantering av djur så att onödigt lidande inte uppstår vid uppfödning, transport eller under hantering på våra leverantörers produktionsanläggningar. Skinn och päls De varor som är tillverkade av skinn kommer till största delen från ko, gris, får eller get. Inga råvaror tillåts som är gjorda av skinn eller päls från hund eller katt. Ej heller s k äkta päls från mink, räv, mård eller andra pälsdjur som fångats enbart för sitt skinns skull. Vi tolererar inte fällfångade pälsdjur. Wedins Code of Conduct 13

14 Genomförande och kontroll Vi förväntar oss att alla leverantörer respekterar vår Code of Conduct och aktivt gör sitt yttersta för att säkerställa att detta efterlevs. Vi kommer att ta vårt ansvar och vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. Vi tror på samarbete och är villiga att samarbeta med våra leverantörer för att finna realistiska lösningar i varje enskilt fall. 14

15 Inspektioner Alla leverantörer är skyldiga att, vid begäran, underrätta Wedins om var varje order är producerad. Vi förbehåller oss rätten att när som helst oannonserat besöka alla fabriker som producerar våra varor. Vi förbehåller oss även rätten att låta en oberoende part, som vi själva utser, att göra inspektioner för att försäkra oss om att Code of Conduct efterlevs. Bristande efterlevnad Om vi finner att en leverantör inte efterlever kraven i vårt Code of Conduct kommer vi att avsluta samarbetet, såvida inte förbättringar sker inom en överenskommen tidsperiod. Revision Revision och genomgång av samarbetet med leverantör sker varje år. Nya leverantörer måste säkerställa våra krav för att kunna godkännas, i särskilda fall tas dock hänsyn till de behov en leverantör kan ha för att ställa om sin verksamhet. Idé och text av EQI Consulting AB. Formgiven av Espri Information AB. Tryckt på miljövänligt papper. Wedins Code of Conduct 15

16 Ytterst ansvarig för Wedins Code of Conduct är Per Thelin VD och koncernchef i Wedins Skor & Accessoarer AB. För tillämpning och utveckling ansvarar Susanne Börjesson, inköpsdirektör i Wedins Skor & Accessoarer AB. WEDINS SKOR & ACCESSOARER AB Gustavslundsvägen 143, SE Bromma Phone Fax

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

BD:s krav på leverantörer

BD:s krav på leverantörer BD:s krav på leverantörer BD:s grundvärderingar BD:s ändamål är att Hjälpa alla människor leva ett hälsosamt liv. Vår företagskultur styrs av våra grundvärderingar: Vi behandlar varandra med respekt Vi

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct)

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Innehåll Förord av Voith GmbHs företagsledning: 3 Att agera i enlighet med Voiths värderingar 1. Inledning och framställande av principer 4 2. Samarbete

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet.

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Artikel 1 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Artikel 2

Läs mer