Wedins Code of Conduct

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wedins Code of Conduct"

Transkript

1 Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14

2 Ett sunt företag och en god förebild I ett service- och handelsföretag som Wedins är ett starkt varumärke och goda relationer till våra intressenter avgörande för vår framgång. Våra kunder ska känna förtroende för våra värderingar och för hur vi agerar. Vi ska vara ett sunt företag och en god förebild. Verka för en god etik, en sund miljö och en hållbar utveckling av samhället. Ta vårt ansvar och bidra efter bästa förmåga. Vi ska agera med omtanke, ärlighet, integritet och respekt. Och bedriva en etisk och sund affärsverksamhet. PER THELIN VD och koncernchef 2

3 Wedins Code of Conduct Wedins Skor & Accessoarer AB är Nordens ledande aktör inom segmentet skor och accessoarer. Koncernen driver över 200 butiker i Norden med en omsättning på ca 1 miljard kronor. Skor svarar för 57% och accessoarer för 43%. Vår affärsidé är att erbjuda det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna. Vi har ingen egen produktion av skor och accessoarer utan köper in alla våra produkter via olika kanaler; direkt eller via agenter, tradingföretag eller andra distributörer. Huvuddelen av produkterna kommer från Asien och Europa. Wedins Code of Conduct reglerar hur vi som företag och våra leverantörer ska uppträda i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och djuromsorg. Code of Conduct ställer krav på att våra leverantörer följer överenskommelser, konventioner och lagar inom respektive område och gäller alla våra produkter och varumärken. Wedins Code of Conduct 3

4 Ett bra företag i ett bra samhälle Vi vill bidra till en hållbar utveckling av samhället, öka resurshushållningen, utveckla och tillhandahålla bra produkter och ta vårt ansvar för etik, miljö och sociala frågor. Vi gör det för att vi tycker det är viktigt men också för att utveckla ett bra företag. Vi vill stärka vårt varumärke och bygga värdegemenskap med våra kunder och intressenter. Vi vill också skapa en attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare och vara ett företag i framkant. Det gynnar vår ekonomi och vår förmåga att utveckla vår framtida verksamhet. Wedins Code of Conduct en del i en helhet Vår Code of Conduct är en del i en helhet. Den utgår från vår vision och våra värderingar och från de mål och program vi har för socialt ansvar, hälsa och säkerhet, miljö samt djuromsorg. Code of Conduct tydliggör vår syn och våra krav gentemot våra leverantörer när det gäller hälsa, säkerhet, miljö, socialt ansvar och djuromsorg. Den är ett led i att säkerställa bra kvalitet på våra produkter och ett led i att möta våra kunders behov. Genomförandet av kraven i Code of Conduct kommer att ta sin tid, det är en långsiktig och successiv utveckling. Det här är en viktig och angelägen uppgift som ställer krav på långsiktighet och successiv förändring. Takten i vår utveckling måste ske i balans med vår ekonomiska förmåga. Hälsa & säkerhet Vision Värderingar Mål & program Socialt ansvar Miljö Djuromsorg Kontroll av varje leverantör Revision och genomgång av samarbetet med leverantörer sker varje år. Nya leverantörer måste säkerställa våra krav för att kunna godkännas. I särskilda fall tas dock hänsyn till de behov en leverantör kan ha för att ställa om sin verksamhet. Vi kommer successivt att se till att våra leverantörer följer Code of Conduct och utvecklar sin verksamhet i linje med denna. Code of Conduct omfattar råvaror, arbetsförhållanden, produktion i fabriker, transporter och inköpshantering. Våra kontroller och rutiner säkerställer att varje leverantör lever upp till våra krav. Code of Conduct Leverantörer 4

5 Alla leverantörer omfattas Code of Conduct gäller våra leverantörers och underleverantörers fabriker, vilka tillverkar våra produkter. Den innehåller de grundläggande krav som ska uppfyllas av samtliga parter som är delaktiga i produkttillverkning för Wedins. Code of Conduct gäller i alla länder och tillämpning är ett ovillkorligt krav för att få samarbeta med Wedins. Villkoren i Code of Conduct är en minimistandard och vi ser gärna ett fördjupat samarbete med våra leverantörer för att utveckla den ytterligare. Information och utbildning Information om Code of Conduct kommer att ske kontinuerligt såväl internt som externt. Vi kommer också att se till att kunder får en bra och vederhäftig information. Utbildning av medarbetare sker i vårt utbildningsprogram, Wedins Affärsskola. Våra leverantörer kommer att informeras och dessa ska i sin tur lämna information till de underleverantörer och fabriker som svarar för produktion av våra varor. Grundläggande principer Wedins Code of Conduct baseras på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention om barns rättigheter, ILOs konventioner om arbetsförhållanden och nationell lagstiftning. FNs deklaration om mänskliga rättigheter slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter och att var och en är berättigad till fri- och rättigheter utan åtskillnad av ras, kön, religion, politisk uppfattning eller socialt ursprung. FNs barnkonvention omfattar varje individ under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Konventionen innebär att varje stat ska respektera och tillförsäkra varje barn rättigheter oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion mm och vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars eller vårdnadshavares åsikter och tro. ILOs (International Labour Organization) konventioner handlar om att utveckla goda arbetsförhållanden och berör bl a områden som löner, arbetstider, anställningstrygghet och facklig anslutning. Alla leverantörer ska följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Om något eller några av Wedins krav motsäger den nationella lagen, ska alltid lagen ha företräde. Leverantörer ska ge Wedins och/eller dess representant eller ombud oinskränkt tillträde till dess fabriker eller andra arbetsområden och till alla relevanta handlingar utan föregående varsel. Wedins Code of Conduct 5

6 Socialt ansvar Vi känner ett ansvar för arbetsförhållanden hos våra leverantörer och på de fabriker där våra produkter tillverkas. Alla människor som är involverade i vår verksamhet ska ha anständiga arbetsförhållanden och skäliga anställningsvillkor. FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och ILOs konventioner ligger till grund för vår Code of Conduct. 6

7 Ingen diskriminering Anställda ska ha tillgång till arbete och upplärning på samma villkor oberoende av kön, ålder, hudfärg, politiska åsikter, religion eller social tillhörighet. Fysiska trakasserier eller psykiskt förtryck får inte förekomma. Barnarbete Barn ska ha rätt att skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjade och från att utföra arbete som kan tänkas vara farligt eller påverka barnets utbildning, hälsa eller psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling. Löner Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Informationen gällande lönen ska vara tillgänglig för den anställde på ett förståeligt sätt. Lönen ska ligga på minst den lagliga miniminivån eller en nivå som motsvarar normen inom lokal industri, där det högre alternativet ska väljas. Arbetstid Ordinarie arbetstid ska inte överstiga den lagliga gränsen. Övertid ska vara frivillig och kompenseras extra eller enligt den lagliga miniminivån. De anställda ska ha minst en arbetsfri dag i veckan. Anställda ska ha rätt att ta ut lagenlig semester och sjukfrånvaro utan några negativa efterräkningar. Nationell lagstiftning gällande betald ledighet och föräldraledighet ska respekteras. Barn, yngre än 14 år eller under den lagliga åldersgränsen för skolplikt, får inte anställas. Den högsta åldersgränsen av dessa båda gäller. Enligt FNs barnkonvention är man ett barn tills man fyller 18 år. Särskild hänsyn ska tas till anställda yngre än 18 år beträffande arbetstid och övertid och de ska inte arbeta på nätterna eller under riskfyllda förhållanden. Dokumentation över varje anställd ska upprättas som bestyrker dennes födelsedata. Lärlingsverksamhet I länder där lagen tillåter lärlingsverksamhet för barn mellan 12 och 15 år, accepterar vi att barn i den åldern arbetar några timmar per dag som ett led i utbildning och upplärning. Ersättning ska utgå och den totala dagliga tiden som läggs på skola och arbete får inte överstiga sju timmar. Anställningstrygghet Leverantörer ska sträva efter att anställa för en längre tid med förhandlade, skrivna kontrakt. Arbetsgivaren ska tillämpa minst samma uppsägningstid gentemot den anställde som den anställde ska tillämpa gentemot arbetsgivaren. Försäkringar Leverantören ska se till att de anställda är anslutna till tillämpliga statliga eller privata försäkringar, speciellt täckande invaliditet, skador och pension. Anställda som skadas på arbetsplatsen ska kompenseras för inkomstbortfall i enlighet med nationell lagstiftning. I de fall där skadan lett till döden ska kompensation utbetalas till familjen. Inget tvångsarbete Ingen typ av tvångsarbete får förekomma. Ofrivillig eller obelönad arbetskraft får ej användas. Ingen får kvarhållas i arbete mot dennes vilja. Föreningsfrihet Arbetstagare ska ha rätt att ansluta sig till valfri förening. Leverantörer eller fabriker får inte inkräkta på arbetstagare som önskar förena eller organisera sig eller kollektivförhandla på ett lagenligt sätt. Wedins Code of Conduct 7

8 Hälsa och säkerhet Vi känner ett ansvar för att alla anställda behandlas med respekt och värdighet och erbjuds en säker och hälsosam miljö. Vi kräver av våra leverantörer att de anställdas hälsa och säkerhet alltid respekteras och prioriteras. 8

9 Arbetsmiljön i fabriker Det är viktigt för de anställdas hälsa och trivsel, och för produkternas kvalitet, att fabriksmiljön är ändamålsenlig, ren och fri från olika typer av föroreningar. Bostadsförhållanden Om en fabrik tillhandahåller bostäder för anställda gäller samma krav på säkerhet och hygien som i punkten ovan d v s bostäderna ska vara sunda och säkra. Fabrikerna ska rätta sig efter samtliga tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande arbetsförhållanden. Fabrikerna får inte använda sig av fysisk bestraffning eller någon annan form av fysiskt eller psykologiskt tvång. Alla anställda ska ha rätt till en egen sängplats och boendeytan per anställd ska minst följa lokal lagstiftning. Separata sovutrymmen, toaletter och duschar ska tillhandahållas för män och kvinnor. Anställda ska ha rätt att lämna bostaden när de vill under ledig tid. Fabrikerna ska ha god belysning och ventilation, gångar ska vara lättillgängliga, maskinell utrustning ska hållas i gott skick och vådligt material förvarat och undanröjt på ett bra sätt. En god hygienisk standard ska upprätthållas och rutiner ska finnas beträffande första hjälpen och vid skadetillfällen. Alla anställda ska vara informerade om de rutiner som gäller. Alla boende ska vara informerade om brandlarm, brandsläckare och utrymningsplan. Hälsovård Arbetsgivaren har ansvar för anställdas hälsa, säkerhet och trivsel. En god hälsa är en förutsättning för en god arbetsprestation och för produkternas kvalitet. Första hjälpen-utrustning ska finnas tillgänglig i varje produktionsenhet och minst en person på varje avdelning bör ha utbildning i första hjälpen. Läkare eller sjuksköterska ska finnas tillgänglig med kort varsel i händelse av olycka. Arbetsgivaren ska betala alla sjukvårdskostnader, som inte täcks av sjukförsäkring, vilka orsakas av skada under arbetet. Wedins Code of Conduct 9

10 Miljö Vi känner ansvar för miljön där våra produkter tillverkas och används. Vi strävar efter att uppnå en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi vill minimera våra varors miljöpåverkan genom att hushålla med vatten, energi och naturresurser. Vi ska verka för att förebygga uppkomst av föroreningar i samband med produktion. De produkter vi tillhandahåller på den europeiska marknaden ska efterleva EUs miljölagstiftning. Våra leverantörer måste, som minimikrav, följa den miljölagstiftning som gäller i de länder där de har produktion. 10

11 Omsorg om naturen Naturen måste respekteras och den yttre miljön påverkas så lite som möjligt av vår verksamhet. Uppkomst av föroreningar i samband med produktion av våra varor ska förebyggas och en strävan är att använda bästa tillgängliga teknik vid produktion, distribution och återvinning eller destruktion. Kemikalier, energi och vatten I samband med framställandet av våra varor används kemikalier för att bereda råvaror, energi för att driva processen och vatten för att rena olika produktionssteg. Utvecklingen drivs kontinuerligt mot att använda bästa tillgängliga teknik i processer som är skonsamma mot människan och naturen. Resurshushållning I produktionsprocesser ska användning av naturresurser och energi ske på ett varsamt sätt. Av ekonomiska och miljömässiga skäl eftersträvas en kontinuerlig minskning av energiförbrukning och förbrukning av ändliga resurser. För att minimera vårt resursuttag ska i största möjliga utsträckning naturliga, förnybara och återvinningsbara råvaror användas. Miljöanpassad produktion Vi har inga egna fabriker utan är beroende av att våra leverantörers produktionsenheter fungerar på ett tillfredsställande sätt ur miljöperspektiv. För att minska våra varors miljöpåverkan strävar vi efter en miljöanpassad produktion som i framtiden stöds av integrerade system för kvalitet, säkerhet, miljö och social omsorg. Med kontroll över processflödet till och från samt inne i fabriken möjliggörs en aktiv minskning av utsläpp till luft, mark och vatten. Vatten ska recirkuleras för att minimera vattenkonsumtionen, där det i processen är möjligt. Produkter, inköpta av oss, får inte innehålla kemiska ämnen förbjudna enligt EUs miljölagstiftning. Inga i produktionslandet förbjudna kemiska ämnen får användas i produktionen. Våra produkter får inte avge mer än tillåtna mängder nickel. Råvaror och förpackningar Våra varor framställs delvis av förnybara råvaror som kommer från växt- och djurriket. För råvarorna ansvarar våra lokala leverantörer. Tydliga specifikationer och dialog är våra verktyg för att styra aspekter som kvalitet, miljö och transporter. Förpackningar används för att skydda produkten vid lagring och under transport. Vi strävar efter att använda förpackningar av återvunnen wellpapp, kartong och polypropylen som är gynnsamma att återvinna, använda på nytt eller för energiproduktion. På detta sätt bidrar vi till att ta tillvara den energi som tidigare lånats från naturen. Wedins Code of Conduct 11

12 Djuromsorg Skinn och päls ingår som en del i våra produkter och har sitt naturliga ursprung från djur. Vi känner ett ansvar för att djurhanteringen sker med omsorg och att de råvaror som ingår i våra produkter behandlas på ett miljö- och produktionsmässigt korrekt och värdigt sätt. Vi tillhandahåller inte produkter från djur som har fötts upp för pälsens eller skinnets skull utan enbart sådana som är en del i normal slakt av djur för konsumtion av kött. 12

13 Djurhantering Vi och våra leverantörer ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en korrekt och värdig hantering av djur så att onödigt lidande inte uppstår vid uppfödning, transport eller under hantering på våra leverantörers produktionsanläggningar. Skinn och päls De varor som är tillverkade av skinn kommer till största delen från ko, gris, får eller get. Inga råvaror tillåts som är gjorda av skinn eller päls från hund eller katt. Ej heller s k äkta päls från mink, räv, mård eller andra pälsdjur som fångats enbart för sitt skinns skull. Vi tolererar inte fällfångade pälsdjur. Wedins Code of Conduct 13

14 Genomförande och kontroll Vi förväntar oss att alla leverantörer respekterar vår Code of Conduct och aktivt gör sitt yttersta för att säkerställa att detta efterlevs. Vi kommer att ta vårt ansvar och vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. Vi tror på samarbete och är villiga att samarbeta med våra leverantörer för att finna realistiska lösningar i varje enskilt fall. 14

15 Inspektioner Alla leverantörer är skyldiga att, vid begäran, underrätta Wedins om var varje order är producerad. Vi förbehåller oss rätten att när som helst oannonserat besöka alla fabriker som producerar våra varor. Vi förbehåller oss även rätten att låta en oberoende part, som vi själva utser, att göra inspektioner för att försäkra oss om att Code of Conduct efterlevs. Bristande efterlevnad Om vi finner att en leverantör inte efterlever kraven i vårt Code of Conduct kommer vi att avsluta samarbetet, såvida inte förbättringar sker inom en överenskommen tidsperiod. Revision Revision och genomgång av samarbetet med leverantör sker varje år. Nya leverantörer måste säkerställa våra krav för att kunna godkännas, i särskilda fall tas dock hänsyn till de behov en leverantör kan ha för att ställa om sin verksamhet. Idé och text av EQI Consulting AB. Formgiven av Espri Information AB. Tryckt på miljövänligt papper. Wedins Code of Conduct 15

16 Ytterst ansvarig för Wedins Code of Conduct är Per Thelin VD och koncernchef i Wedins Skor & Accessoarer AB. För tillämpning och utveckling ansvarar Susanne Börjesson, inköpsdirektör i Wedins Skor & Accessoarer AB. WEDINS SKOR & ACCESSOARER AB Gustavslundsvägen 143, SE Bromma Phone Fax

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Dominos leverantörskod

Dominos leverantörskod Printing Sciences plc Dominos leverantörskod Uttalande av Nigel Bond Domino-gruppen har en stark etisk grund och vi är stolta över våra resultat efter många år av både ansvarsfullt uppträdande och ett

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna Uppförandekod Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling 1 (10) Antaget av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11 22, 2014-06-10

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) Fiskars strävar efter en långsiktigt lönsam affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som stöder en hållbar utveckling. Fiskars

Läs mer