Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun"

Transkript

1 Mälardalens högskola Maria Wahlberg Temauppgift Institutionen för Samhällsteknik WG0230 Box Västerås Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun Rapporten är skriven av: Maria Wahlberg Handledare: Bozena Widera, Mälardalens högskola

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Metod och genomförande 1 2. Vad är etisk märkning? Hållbar utveckling och socialt ansvar Från produktmärkning till hållbart företagande Exempel på system/etisk märkning av varor och tjänster Exempel på etik och socialt ansvar inom företag och organisationer Egna reflektioner Rättvisemärkt i Lunds kommun Miljö och hållbarhetsarbete i Lunds kommun Kommunens beslut om Rättvisemärkt Varför väljer Lunds kommun Rättvisemärkt? Hur ser kommunens arbete ut med att implementera och sprida information om Rättvisemärkt? Upplever kommunen några svårigheter med det interna arbetet? Vad har varit positivt med det interna arbetet? Vad har gjorts för att sprida kunskap till kommunens invånare? Vad/vem är drivkraften för kommunens framtida arbete med Rättvisemärkt? Egna reflektioner. 9 Bilaga 1 Intervjuvfrågor Bilaga 2 Referenslista... 12

3 1. Inledning 1992 antog FN det s.k. Agenda 21-dokumentet 1, som är ett handlingsprogram för hur världen ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. I kapitlen om hållbara konsumtions och produktionsmönster framhålls att alla länder bör sträva efter att främja hållbara konsumtionsmönster och att de utvecklade länderna bör gå i spetsen när det gäller att uppnå hållbara konsumtionsmönster (Kap 4, sid 29, Agenda , FN). I begreppet hållbar utveckling får frågor som etik och moral en viktig betydelse, inte allra minst när man tittar på hur tillverkning, produktion och distriubition av varor och tjänster sker. Konsumtionen i samhället ökar allt mer. I dag importeras ca 16 procent av våra varor från länder utanför västvärlden. Fördelen för oss konsumenter i väst är att utvecklingsländerna kan erbjuda varor till lägre priser till följd av ett lågt löneläge. Effekterna av sådan produktion kan ha negativa följder så tex miljöförstöring, barnarbete, ekonomisk utarmning av lokala samhällen, frånvaro av respekt osv. Det finns också en stor risk att människor som arbetar med att producera dessa produkter utsätts för omänskliga förhållanden. För att kunna motverka en sådan utveckling och för att främja hållbar konsumtion/handel är det viktigt att det finns utarbetade märkningar för varor och tjänster eller sådana som kommer från företag som ställer krav på etiska frågor inom alla led från råvara till försäljning (PM 2003:05 Konsumtion och etik, Konsumentverket). Etisk märkning är på så sätt ett viktigt verktyg för att konsumenter ska ha möjlighet att stödja etiska produktionsformer och samtidigt kunna göra ett bra val på marknaden. 1.1 Syfte Syftet med den här rapporten är att undersöka vilka olika typer och former av etisk märkning/initiativ som finns etablerade i dag samt visa på hur Lunds kommun, så som konsument, har valt att besluta om att använda en typ av etisk märkning, Rättvisemärkt, vid tex inköp av kaffe och the produkter. 1.2 Metod och genomförande Jag har valt att beskriva etisk märkning i ett övergripande perspektiv. Rapporten innehåller inte någon djupare analys av tex olika kriterier eller principer för de olika märkningarna eller systemen. Rapporten beskriver vad etisk märkning står för samt en kortfattad redogörelse för olika typer av etisk och social märkning. Utifrån dessa olika exempel på etisk märkning, har jag valt att titta närmare på Lunds kommun, som i slutet av förra året (december 2003) beslöt att rekommendera förvaltningarna att använda Rättvisemärkta produkter samt att sprida information om detta. Rapporten bygger bla på SKTF:s 2 skrivelse till kommunen, kommunstyrelsens beslut och en intervju med Jeanette Schlaucher, miljöinspektör på Lunds kommun, som är en av initiativtagarna till kommunens beslut och Linda Birkedal, projektledare för ungdomsforum Agenda 21 (Miljöstrategiska enheten) Lunds kommun. Intervjun genomfördes genom frågor som besvarades skriftligt samt via telefon. Utifrån dem frågeställningar som har ställts i intervjun, återges svaren genom egen bearbetning tillsammans med fakta om kommunens beslut och det arbete som har påbörjats. 1 FN, Agenda 21, FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, Sveriges kommunala tjänstemannaförbund (SKTF), är ett fackförbundet för offentligt och privata anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 1

4 2. Vad är etisk märkning? Etisk märkning är ett sätt att förtydliga för konsumenter att ett etiskt hänsynstagande har tagits i samband med tillverkning av en vara eller i företagets verksamhet eller affärsprocess. Det innebär att de människor som arbetar med att framställa och att producera dessa varor inte utsätts för omänskliga förhållanden och att det gynnar en social, ekonomisk och demokratisk utveckling i det land där varorna produceras. En etisk märkning kan nå konsumenterna på olika sätt. Det kan vara att en produkt förses med ett särskilt märke, som visar att den är tillverkat enligt de regler som gäller för märkningsordningen. En annan typ av märkning är när ett tillverkande företag inför etiska värden och socialt ansvar i styrningen av sin verksamhet. Ett handelsföretag kan välja att endast sälja produkter som är framställda med etisk hänsyn. På så sätt kan konsumenten genom val av butik garanteras att etisk hänsyn tagits. Det finns ingen entydig definition på vad som ska avses med etisk märkning eller socialt ansvar. Begreppet kan beskrivas med olika kriterier som innehåller olika delar av socialt ansvar. I litteraturen återges ett antal olika beskrivningar av vad som ingår. Corporate Social Responsibility (CSR) är det vanligaste begreppet och innebär att företagen i sin verksamhet anses ha ett socialt ansvar inom arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och relationer till det lokala samhället. Detta avser främst multinationella företag med verksamhet i utvecklingsländer. Ett annat något förenklat utryck är Corporate Responsibility (CR). Organisational Social Responsibility (OSR) är ett uttryck som speglar uppfattningen av att socialt ansvar även gäller olika organisationers och inte enbart företagens verksamheter. Det innebär att samma krav och förväntningar kan ställas på så väl privata och offentliga verksamheter. Standardiseringsorganisationen (ISO) arbetar för närvarande med ett förslag på hur en standard för socialt ansvar inom företag och organisation kan se ut. Begreppet som ISO har beslutat sig för är Social Responsibility (SR) eller på svenska Socialt Ansvar (SA) (PM 2003:05 Konsumtion och etik, Konsumentverket). 2.1 Hållbar utveckling och socialt ansvar I FN:s program Agenda 21 slås det fast att ett hållbart samhälle består av tre dimensioner; den ekonomiska, den ekologiska och den sociala dimensionen. För att uppnå en hållbar utveckling måste alla tre dimensioner integreras. Det innebär att alla aktörer, så väl privata som offentliga förväntas att ta ett ansvar för frågor som handlar om moral och etik uppmanande FN:s generalsekreterare Kofi Annan, att näringslivet måste förbättra levnadsvillkoren för människor inom det område där företag kan påverka. Inom EU har företagens sociala ansvar diskuterats utifrån en sk grönbok. I juli 2002 följde kommissionen upp frågan om företagens sociala ansvar och det var också en prioriterad fråga under det danska ordförandeskapet i EU. På världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg september 2002 diskuterades avsnittet om Globalisering och handel som en del av de stora utmaningarna. Frågan om företagens roll i arbetet för hållbar utveckling betonades särskilt. Bland annat kom man regeringarna överens om att driva på företagens ansvarstagande genom ett tioårigt ramverk av 2

5 program för hållbar konsumtion och produktion (PM 2003:05 Konsumtion och etik, Konsumentverket). 2.2 Från produktmärkning till hållbart företagande Begreppet etisk märkning har vidgats till att omfatta mycket mer än en enkel produktmärkning. Fokus har alltmer förskjutits från märkning av produkter till en slags trovärdighetsmärkning av företagens uppträdande och förhållningssätt gällande socialt hänsynstagande. Flera olika initiativ har tagits fram i syfte att redovisa företagens sociala ansvar. Ett exempel på detta är hållbarhetsredovisningar. I en hållbarhetsredovisning redovisa inte enbart ekonomisk information, utan även sociala, etiska, miljömässiga faktorer. Dessa faktorer vägs sedan in i bedömningen om företaget är hållbart eller inte. Det blir allt viktigare för företag i dag att kommunicera sitt etiska hänsynstagande i sin verksamhet. Det ger företaget en positiv image vilket innebär konkurrensfördelar. Det handlar tex om att attrahera kompetent arbetskraft, ökad produktivitet, bygga varumärken, förebygga risker och att bygga framtida marknader (PM 2003:05 Konsumtion och etik, Konsumentverket). 2.3 Exempel på system för märkning av varor och tjänster (exempel från PM 2003:05 Konsumtion och etik, Konsumentverket) Rättvisemärkt Rättvisemärkt är en etisk och social märkning av varor med fokus på mänskliga rättigheter. Grunden till Rättvisemärkt är ett handelssamarbete som gynnar social, ekonomisk och demokratiska utveckling i områden där varor produceras enligt garantier för Rättvisemärkt. Organisationen Rättvisemärkt är etablerad i 17 europeiska länder, Nordamerika och Japan. Rättvisemärkt licensierar företag på marknaden och har ett internationellt kontrollorgan, Fair Trade Labelling Organization International (FLO) som kontrollerar att certifierade varor lever upp till villkoren. Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell medlemsorganisation. FSC uppgift är att uppmuntra till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bruk av världens skogar. Företag kan låta certifiera sitt skogsbruk i enlighet med FSC:s utarbetade standard. Inom ramen för FSC certifiering kan även andra produkter än virke certifieras. Dess produkter får marknadsföras med FCS:s märkningssymbol. Naturens Bästa Naturens Bästa är ett samarbete mellan Svenska Ekoturism föreningen, Sveriges rese- och Turistråd och Svenska Naturskyddsföreningen. Naturens Bästa är en märkning av aktiviteter och resemål. Märkningen ställer krav på tex kvalitet, naturskydd, miljöanpassat resande och omsorg av kulturvärden. Aktiviteter och andra researrangemang som uppfyller kriterierna får marknadsföras med en särskild märkningssymbolen som är framtagen. 3

6 KRAV Krav (Kontrollföreningen föreningen för ekologisk odling) är en märkning av livsmedel, fibrer och jordbruksprodukter som till stor del omfattar miljökriterier. I KRAV:s kriterier ingår även övergripande krav på social rättvisa och förbud mot övergrepp mot grundläggande mänskliga rättigheter. 2.4 Exempel på etik och socialt ansvar inom företag och organisationer (exempel från PM 2003:05 Konsumtion och etik, Konsumentverket) Global compact The Global compact upprättades 1999 av FN:s gerenalsekretarare Kofi Annan. Det innefattar nio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och miljöskydd och vänder sig till företag och näringsliv. Någon särskild kontroll av att anslutna företag lever upp till dessa nio principer finns inte, utan det bygger på ett frivilligt aktivt åtagande. CSR - socialt ansvar i offentliga sektorn År 2002 presenterade Världsbanken i en rapport förslag på hur den offentliga sektorn kan stödja och uppmuntra företag som tar social hänsyn i sin verksamhet. I rapporten beskrivs tio nyckelteman som kan användas för att höja nivån för sektorns sociala ansvarstagande. OECD:s riktlinjer för multinationella företag OECD-ländernas regeringar (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) deklarerade 1976 frivilliga riktlinjer (reviderades år 2000) för internationella investeringar och multinationella företag. Riktlinjerna stödjer sig på kärnan i begreppet hållbar utveckling och tar på så sätt upp ekonomiskt, socialt och miljömässiga delar. GRI - Global Reporting Initiative Global Reporting Initative grundes 1997 och har arbetat fram riktlinjer genom medverkan från bla företag, fackliga organisationer, universitet, redovisnings och revisionsorganisationer. Riktlinjerna, som reviderades år 2002, gäller för företagsredovisning vad gäller hållbar utveckling. Detta innefattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Målet med dessa riktlinjer är dem ska kunna tillämpas globalt och få samma status som de riktlinjer som finns för finansiell redovisning. Det ska också vara enkelt att redovisa sitt hållbarhetsarbete samtidigt som det ska öka företagets trovärdighet. Globalt ansvar Globalt ansvar är ett svenskt regeringsinitiativ som presenterades år Målet med Globalt ansvar är att främja företagens efterlevnad av internationella riktlinjer och principer vad gäller företagens ansvar för mänskliga rättigheter, korruption, miljö och socialt ansvar. Företag som väljer att gå med i Globalt ansvars ställer sig bakom OECD:s riktlinjer och Global compacts principer. Engagemanget bygger på frivillighet och det finns ingen kontroll av efterlevnad. Världsbutikerna En världsbutik är marknadsplats för varor från småskaliga producenter i syd. Butiken tillhandahåller olika varor som är framställda enligt kriterierna för Rättvis handel, se nedan. Varje världsbutik är självständig, men samarbetar med riksorganisationen för Rättvis handel. I det flesta fall drivs butiken av en ideell förening. 4

7 Rättvis Handel Import AB är en medlemsorganisation som bildades år 2001 och erbjuder bla världsbutiker och andra detaljister ett brett sortiment av hantverk, livsmedel och varor som importerats enligt kriterierna för rättvis handel. Rättvis handel samarbetar med producenter, importörer, butiker och konsumenter. Målet är att öka mindre, småskaliga producenters möjligheter att nå ut med sina varor på marknaden. På så sätt kan deras arbets- och livsförhållanden förbättras. Amnesty International Business Group Amnesty International Business Group (ABG) är en ideell förening som företag kan ansluta sig till. Anslutna företag förbinder sig att ta sitt ansvar för att respektera, försvara och främja mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet eller genom sina underleverantörer. Initiativ för etisk handel i Norge (IEH) Initiativ for Etisk Handel (IEH) är en norsk medlemsorganisation som bildades år 2000 av COOP, Handels-servicenäringens Hovdeorganisasjon (HSH), Kirkens nödhjälp och Landsorganisationen (LO). Målet med samarbetet är att norsk import ska bidra till en sund social och ekonomisk utveckling i de länder som producerar varor och tjänster till den norska marknaden. Alla företag, arbetsgivarorganisationer och frivilligorganisationer kan bli medlemmar. IEH har utarbetat mål för företagens sociala ansvar, deras prioritering av producenter och producentländer och att det sker ständiga förbättringar av produktionsförhållandena. Vid medlemskap förpliktar sig medlemmarna att bidra till målet på olika sätt utifrån sin egna verksamhet och dess förutsättningar som finns. Ethical Trading Initiative Etihical Trading Initative bildades 1988 i Storbritannien. Det är ett samarbete mellan företag, organisationer och fackföreningar. Syftet är säkerställa att de företag som producerar varor för den engelska marknaden efterlever eller helst väljer att gå längre än de nationella lagar och internationella standarder som finns. ECPAT Inom WTO (Världsturistorganisationen) finns det en utarbetat uppförandekod mot barnsexhandel för researrangörer. Genom medlemskap i den internationella organisationen ECPT kan företag inom resebranschen ansluta sig till ett globalt förankrat system. Syftet är att förebygga och stoppa barnsexhandel. ECPAT märkningen innebär att researrangören genom att följa ett antal kriterier, tar avstånd sexuellt utnyttjande av barn. Via en särskilt framtagen logotyp kan konsumenter/turister få information om detta i tex resekataloger mm. 2.5 Egna reflektioner I dag finns det en mångfald av olika system och märkningar inom området, förhoppningsvis är det här bara en början på arbetet. I början av 1990-talet upplevde vi ett liknande fenomen inom miljömärkningen. Det förekom då en uppsjö av olika slags miljösymboler, men efter hand har mindre seriösa symboler och märkningar försvunnit och ersatts att några fåtal, trovärdiga och etablerade märkningar. Det är önskvärt att dem olika etiska märkningarna, systemen och initiativen utvecklas och får någon slags enhetlighet. På så sätt ökar trovärdigheten, det blir mer lättöverskådligt för konsumenter och för producenter eller tillverkande företag, som önskar ansluta sig till något system eller låta märka någon av sin produkt. 5

8 Etiks märkning och andra slag av initiativ som tagits för att redovisa företagens sociala ansvar är ett bra sätt för att driva på utvecklingen mot en ökad etisk hänsyn i handeln med varor och tjänster. Dessa verktyg kan hjälpa oss konsumenter till att göra aktiva val för att stoppa omänskliga förhållanden och brott mot mänskliga rättigheter. Det är därför viktigt att vi konsumenter förstår hur stor påverkan vi har i vår dagliga konsumtion. Det blir i dag allt viktigare för företag att integrera sociala och etiska frågor i sin verksamhet för att kunna överleva på marknaden. I och med att vi konsumenter blir mer intresserade och kunniga inom området kommer vi i framtiden att ställa allt större krav på att företagen tar sitt sociala ansvar. Etisk märkning är ett steg på vägen mot en social hållbar utveckling. Respekt, lyhördhet och medmänsklighet är kanske dem viktigaste grundläggande förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna komma till rätta med våra stora sociala, ekonomiska och miljömässiga problem. Kanske är det här vi måste börja? Nedan har jag valt att titta närmare på Lunds kommun, en kommun som valt att stå bakom och agera för mänskliga rättigheter genom sina kaffeinköp. 3 Rättvisemärkt i Lunds kommun 3.1 Miljö och hållbarhetsarbete i Lunds kommun 1997 antog Lunds kommun sin fösta lokala Agenda 21 plan, som sedan kom att revideras i årsskiftet 2002/2003. Lund har fått 126,3 miljarder kronor av regeringen i stöd till sitt lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. Kommunen har jobbat framgångsrikt med olika projekt tex trafik och naturvård, cykelvägar, översyn av våtmarksrestaureringar, energibesparingsprojekt mm. Målet med de olika projekten är att stimulera arbetet med den långsiktiga strategin som kommunen byggt kring Agenda 21. Under år 2001 genomfördes ett omfattande arbete med en nulägesanalys av miljösituationen i Lunds kommun. Detta arbete resulterade i tretton underlagsrapporter baserade på 13 (av de 15) 3 av staten framtagna miljökvalitetsmål. Dessa mål utgör grunden för den reviderade Agendan och kommunens lokala mål. I samband med detta inledda även kommunen sitt miljöledningsarbete. Lund har under en lång tid arbetat med miljöfrågor och gjort det framgångsrikt. Några faktorer som har varit av betydelse är att det finns en politisk vilja och mod, att det har avsatts ekonomiska resurser och att det finns ett långsiktigt tänkande i arbetet (Lunds kommun 2004, Miljöredovisning 2000, Lunds nya Agenda 21 (elektroniskt, tillgänglig på 3.2 Kommunen beslut om Rättvisemärkt I december 2003 beslutade kommunstyrelsen i Lunds kommun att rekommendera förvaltningarna att använda rättvisemärkta kaffe och the produkter, dvs sådana produkter som uppfyller krav på mänskliga rättigheter. Bakgrunden till beslutet är bla en skrivelse från de lokala SKTF kontoret i Lund, där man uppmanar kommunen så som konsument, att även ta ansvar för en social hållbar utveckling. 3 Av det 15 miljömål har Lund valt att inte arbeta med: Mål 10 Hav i balans, levande kust och skärgård, Mål 14 Storslagen fjällmiljö. 6

9 Kommunen har valt att ställa sig bakom SKTF:s ambitioner eftersom det i kommunen finns en grund av solidaritet och ansvarskänsla samtidigt som det finns ett politiskt intresse för frågan. Jag har valt att intervjuat Jeanette Schlaucher som arbetar som miljöinspektör i Lunds kommun. Hon är verksam inom området miljötillsyn på den biotekniska verksamheten. Jeanette är också fackligt förtroendevald inom SKTF, vilket gör att hon kan arbeta med Rättvisemärkt på facklig tid. Jeanette har medverkat till SKTF:s skrivelse om Rättvisemärkt till kommunstyrelsen och är alltså en av initiativtagarna till kommunens beslut. Jag har även intervjuat Linda Birkedal, projektledare för ungdomsforum Agenda 21 (Miljöstrategiska enhet) Lunds kommun, om vilka ungdomsaktiviteter som genomförts med anledning av kommunens beslut. 3.3 Varför väljer Lunds kommun Rättvisemärkt? I det personalpolitiskt program som kommunen har antagit, beskrivs bla frågan om etik i arbetet. Det innebär bla att kommunen ska möta invånarna med respekt, lyhördhet och omtanke i kommunens arbete med utbildning, omvårdnad, samhällsservice och myndighetsutövning. Grunden ska vara en positiv människosyn. Med utgångspunkt från detta vill kommunen agera utifrån samma värdegrund mot sin omvärld som de valt att använda inom sin egna kommun. Genom att köpa Rättvisemärkta kaffe och the produkter vill kommunen visa att man tar ansvar för en social hållbar utveckling. Bakgrunden till beslutet är en skrivelse från SKTF 4 som anser att det är viktigt att Lunds kommun står bakom och agerar för mänskliga rättigheter. Eftersom det i många länder lever arbetare under omänskliga förhållanden, kränkningar och dödliga arbetsrelaterade sjukdomar bör Lunds kommun som konsument ta ett ansvar. Under 2002 köpte kommunen totalt kg kaffe till en kostnad av ca 1.1 miljoner kronor SKTF menar att Lunds kommun har stora möjligheter att genom sin konsumtion bidra till att kränkningar kan upphöra. Ett sätt är att öka konsumtionen av Rättvisemäkta produkter i kommunen, på bekostnad av produkter, där det inte finns garantier för att de är framställda på ett etiskt godtagbart sätt. SKTF uppmanar i sin skrivelse till Kommunstyrelsen att fatta beslut om: Att 33% av kaffet som dricks på kommunens förvaltningar ska till år 2006 vara producerat på ett sätt som uppfyller krav på att mänskliga rättigheter efterlevs. Att kommunen skulle ställa sig bakom SKTF:s ambitioner att informera i kommunen om mänskliga rättigheter i samband med produktion av kaffe och the. Att bidra med kronor för informationsinsatser om Rättvisemärkt under åren 2003 och SKTF är ett fackförbundet för offentligt och privata anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Grunden för SKTF:s arbete är solidaritet, humanism och demokrati. Bla arbetar man för social rättvisa och för att fria och oberoende fackföreningar ska växa fram även i länder där våld och förtryck pressar tillbaka fackliga fri- och rättigheter (SKFTs skrift, september 2003, Möt ett annorlunda fackförbund). 7

10 Att i officiella sammanhang bjuda på kaffe och the som är producerat på ett sätt som uppfyller krav på mänskliga rättigheter. Kommunstyrelsen valde att besluta om att rekommendera förvaltningarna att använda Rättvisemärkta produkter samt att sprida information om detta (SKTF skrivelse , Rättvisemärkt i Lunds kommun- för allas bästa, Lunds kommun, Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Dnr 390/03). 3.4 Hur ser kommunens arbete med att implementera och sprida informationen om Rättvisemärkt? För att inköpen av Rättvisemärkt ska öka i kommunens förvaltningar har kommunstyrelsen har beslutat att bidra med kronor för olika informationsinsatser kring Rättvisemärkning. Bland annat ska ett informationsmaterial tas fram. Det är i nuläget inte klart vem som ansvarar för framtagandet av materialet. SKTF som har ställt sig bakom beslutet och har erbjudit kommunen att hjälpa till att informera kommunens förvaltningar. Bland annat har SKTF utbildat tre stycken Rättviseambassadörer 5. Rättviseambassadörerna har informerat på två möten för SKTF:s ordföranden, för personalen på personalförvaltningen och miljöförvaltningen. De har även erbjudit sig att komma till de olika förvaltningarna och informera. En av Rättviseambassadörerna deltog också på en av miljöledningsgruppen anordnad inspirationsdag för 160 miljöombud och informerade alla där. Det har även skrivits några gånger om Rättvisemärkt i kommunens interna tidning LundAgendan som riktar sig till kommunens miljöombud (Jeanette Schlaucher, Lunds kommun). Kommunens beslut har även engagerat ungdomar i ungdomstingets miljöutskott 6. Under våren 2004 har ca 10 ungdomar besökt alla caféer i Lund. Med ett informationsmaterial har dem ställt frågor och informerat ägaren om KRAV och Rättvisemärkt. Det är sedan tänkt att göra en uppföljning för att se om informationen har fått effekt. Dessa ungdomar har även träffat Kommunstyrelsen för att framföra sina önskemål om att kommunen ska följa upp rekommendationen ute på förvaltningarna (Linda Birkedal, Lunds kommun). Syftet är att informationsarbete ska utgöra en drivkraft för att påskynda omställningen till användande av Rättvisemärkta produkter. Lunds kommun har tillsammans med kommunala bolag och stiftelser genom upphandling tecknat ett avropsavtal med ICA Menyföretagen AB när det gäller leverans av livsmedel. I avtalet ingår det 16 sorters kaffe, varav enbart en sorts kaffe är Rättvisemärkt. Det är via detta avtal som förvaltningarna avgör vilket kaffe man vill köpa. Eftersom det är varje inköpsställe som avgör vilket kaffe man köper in, så är det viktigt att informera om betydelsen av Rättvisemärkt. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär att en upphandling bla att ska vara objektiv, likabehandlande och icke-diskriminerande. Det innebär att upphandlande enheter tex en 5 Rättviseambassadörer är frivilliga personer som vill engagera sig i tex lokala kampanjer, informationsinsatser och andra aktiviteter (Rättvisemärkts hemsida, senast uppdaterad , Rättvisemärkt. Tillgängligt ). 6 Ungdomstingets miljöutskott är ungdomar från högstadiet och gymnasiet som samlas ca 2 ggr per termin, för att diskutera och genomföra olika aktiviteter som dem finner angelägna (Linda Birkedal, projektledare för ungdomsforum Agenda 21, Miljöstrategiska enheten, Lunds kommun). 8

11 kommun, inte fritt kan bestämma vilka krav som ska vara uppfyllda för att tex en leverantör ska bli aktuell. Kraven måste stämma överens med LOU. Kommunen får alltså inte ställa krav på någon speciell märkning, men det är förenligt med lagen att ställa krav på sociala kriterier, i praktiken innebär det att ett sådant kaffet är Rättvisemärkt (SKTF skrivelse , Rättvisemärkt i Lunds kommun - för allas bästa, Lunds kommun, Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Dnr 390/03). 3.5 Upplever kommunen några svårigheter eller problem med det egna interna informationsarbetet? Kommunens Rättviseambassadörer har erbjudit sig att komma ut till de olika förvaltningarna och informera. Trots att man i kommunen är positiv till beslutet, så finns det svårigheter att nå alla. Problemet är att förvaltningarna inte hör av sig för att få ta del av informationen (Jeanette Schlaucher, Lunds kommun). 3.6 Vad har varit positivt med det interna arbetet? Det mest positiva har varit intresset och engagemang både från ordförande i det lokala SKTF avdelningen och från SKTF:s internationella sekreterare nationellt. SKTF har både lokalt och nationellt blivit medlemmar i föreningen Rättvisemärkt. Jeanette Schlaucher kommer även att delta på årsmötet i föreningen. Jeanette tycker också att det känns som en positiv början på ett större arbete för etiska frågor i kommunen. Hon hoppas att kommunen i framtiden kommer att avsätta resurser för att arbeta med kommunens konsumtion, och att det kommer att bli lika viktigt som miljöarbetet är för kommunen (Jeanette Schlaucher, Lunds kommun). 3.7 Vad har gjorts för att sprida kunskap till kommunens invånare? Det har inte gjorts några särskilda aktiviteter eller insatser för att sprida kunskap om Rättvisemärkt till kommunens invånare. Jeannette Schlaucher anser att det är bättre att fokusera insatserna på det interna arbetet eftersom tiden har varit begränsad. Hon tycker dock att kommunens anställda är en ganska stor grupp att arbeta med. Kommunens ungdomar har på eget initiativ spridit information om Rättvisemärkt på alla caféer i Lund (Jeanette Schlaucher, Lunds kommun). 3.8 Vad eller vem är drivkraften för kommunens framtida arbete med Rättvisemärkt? Jeanette Schlaucher hoppas att frågorna har vunnit kraft och att människorna blir mer och mer medvetna om att dem genom sin konsumtion kan påverka livsvillkoren hos dem som producerar varor för oss. Hon tror också att miljöombuden i kommunen kan komma att fungera som drivkrafter ute på förvaltningarna. De personer som arbetar med miljöledning i Lunds kommun har uppmärksammat att miljöombuden är intresserade och får frågor om var man kan köpa Rättvisemärkta produkter (Jeanette Schlaucher, Lunds kommun). 3.9 Egna reflektioner Att köpa tex Rättvisemärkta produkter är något av det enklaste en organisation eller ett företag kan göra dels för att för att ta sitt samhällsansvar och för att visa personal, kunder och omgivningen att man är villig att dra sitt strå till stacken för en bättre värld. Lunds kommun är ett mycket gott exempel på hur en kommun har valt att arbeta med etisk märkning. Det visar på att Lunds kommun ligger långt framme i sitt sociala och etiska ansvarstagande. Lund är inte den första kommunen som diskuterar den här frågan, men är en av dem kommuner som har gått längst i att implementera och förverkliga idealen. 9

12 Genom att agera för mänskliga rättigheter blir Lunds kommun ett bra föredöme för Rättvisemärkt i Sverige, övriga kommuner i landet, för kommunens medarbetare och dess invånare och naturligtvis för oss alla andra som är vanliga konsumenter. Lunds kommun har i sitt beslut och i sitt arbete visat att etisk märkning, Rättvisemärkning, är ett användbart verktyg på vägen mot en hållbar utveckling. 10

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Vad kostar din tröja?

Vad kostar din tröja? Vad kostar din tröja? - En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor. Nivå Ämne Författare Examinator Handledare Kandidatuppsats 15hp Ekonomistyrning Diana

Läs mer

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013 Fairtrade City Handbok för styrgrupper 1 Utgåva 2013 2 Innehållsförteckning Inledning 5 Kriterium 1 Kommunens ansvar för Fairtrade City 7 Så här gjorde vi! 8 Vanliga frågor och svar 10 Kriterium 2 Styrgrupp

Läs mer

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Vårterminen 2008 Programmet för Miljö och utveckling 180hp Hållbar utveckling Begreppets utveckling och användning

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: s. 9, bild nederst s. 16, 17. Nathalie

Läs mer

Globala företag globalt ansvar?

Globala företag globalt ansvar? G L O B A L A S T U D I E R N R 9 O K T O B E R 2 0 0 1 Globala företag globalt ansvar? en studie om Volvo och Ericsson Kristina Bjurling och Helena Bergh de Medeiros Fair Trade Center E N R A P P O R

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer