Code of Conduct. Version 1.0 1(6) CODE OF CONDUCT. Version: 1.0. Dokumentansvarig: Ledning & Styrning. Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Code of Conduct. Version 1.0 1(6) CODE OF CONDUCT. Version: 1.0. Dokumentansvarig: Ledning & Styrning. Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef"

Transkript

1 1(6) CODE OF CONDUCT Version: 1.0 Dokumentansvarig: Ledning & Styrning Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef Fastställd i styrelsen: Giltig fr.o.m: Giltig t.o.m: Tillsvidare Code of Conduct Version 1.0

2 Innehållsförteckning/ Table of Content På svenska 1 Introduktion Affärsprinciper Miljöprinciper Sociala principer Efterlevnad och inspektion... 6 In english 1 Introduction Business principles Environmental principles Social Principles Compliance and monitoring... 6 Svevia Code of Conduct.doc 2 (6)

3 1 Introduktion Svevia har antagit följande uppförandekod som en miniminivå för vårt samarbete med leverantörer och underentreprenörer gällande affärsprinciper, miljöhänsyn och socialt ansvar. Efterlevnaden av vår uppförandekod är ett ansvar som löper från högsta ledningen ned till den enskilde medarbetaren. Chefer på alla nivåer har ansvar för att uppförandekoden tillämpas och kommuniceras såväl internt som med våra uppdragspartners och leverantörer. Alla våra leverantörer och underentreprenörer ska tillämpa reglerna i denna uppförandekod i sitt dagliga arbete. Tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer kommer vi att undersöka om eventuella förbättringar krävs för att kunna säkerställa denna miniminivå och om aktuellt, inom vilken tidsram som förbättringar ska vara genomförda. Om leverantörer eller underentreprenörer till Svevia i sin tur använder sig av underleverantörer vid produktion för vår räkning, så är leverantören eller underentreprenören skyldig att tillse att deras leverantörer följer denna uppförandekod. Svevias kontrakterade leverantörer och underentreprenörer ska på begäran informera om vilka leverantörer och underentreprenörer som anlitats och hur våra krav tillgodosetts. Nationella lagar och regler ska följas på alla produktionsplatser. Vid avsaknad av regler följer vi vår uppförande kod och antagna policys och rutiner i företaget. 2 Affärsprinciper Samverkan med kunder och leverantörer, interna såväl som externa, skall ske så att krav på färdig produkt kan tillgodoses. Överenskommelser/avtal med kunder och 1 Introduction This Code of Conduct, adopted by Svevia, sets out minimum acceptable standards in our cooperation with suppliers and sub-contractors as regards business practices, environmental protection and social responsibilities. All employees, from upper management down, must comply with the code and managers at all levels are responsible for ensuring compliance and for disseminating the code internally as well as externally to our business partners and suppliers. Our suppliers and subcontractors are to observe the provisions in this Code of Conduct in their daily business activities. Together with our suppliers and sub-contractors we will assess whether improvements are required in order to safeguard these minimum standards and, if so, establish a timeframe within which such improvements are to be achieved. Where suppliers and sub-contractors in their turn use sub-contractors in production on our behalf, it is the responsibility of such suppliers or sub-contractors to ensure that their suppliers comply with this Code of Conduct. Suppliers and sub-contractors with whom we have a contractual business agreement shall, on request, supply information about suppliers and sub-contractors they are using and how our demands have been met. National laws and regulations must be observed at all production locations. In the absence of such acts and regulations, we will abide by our Code of Conduct and corporate policies and routines. 2 Business principles Our cooperation with customers and suppliers, internal as well as external, is to be carried out in such a manner as to ensure that our customers demands regarding the finished Svevia Code of Conduct.doc 3 (6)

4 leverantörer avseende uppdragets art och omfattning ska vara tydlig. All information rörande affärsverksamheten behandlas som konfidentiell information. Kunder, leverantörer och allmänhet ska hanteras med professionalism och otillbörliga fördelar ska inte ges till någon. Omvänt så accepterar vi inte otillbörliga gåvor eller betalningar till vår personal som kan påverka deras sätt att fatta beslut i affärer. product are met. The nature and extent of our undertakings are to be described clearly in agreements with customers and suppliers and all information pertaining to our business undertakings will be treated as confidential. We will deal with our customers, suppliers and the public in a professional manner and will not give anyone undue advantages. Conversely, we will not accept improper gifts or payments to our staff that may affect business decisions made by them. 3 Miljöprinciper Alla relevanta miljölagar och bestämmelser i aktuellt land ska efterlevas. Försiktighetsprincipen ska tillämpas så att risker för omgivande miljö minimeras. Kontrakterade företag ska sträva efter att använda så miljöanpassad teknik som möjligt och hushålla med råvaror och energi. Förebyggande arbete ska bedrivas för att begränsa förorenande utsläpp och hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden. Kemikalier ska vara rätt märkta och hanteras på ett säkert sätt. Substitution ska tillämpas så att produkter som är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt används. Farligt gods ska hanteras och transporteras under säkra former. Avfall ska förvaras och hanteras på ett säkert sätt. Så långt det är möjligt ska avfall källsorteras för att främja återvinning av material. 3 Environmental principles We will abide by all relevant environmental acts and regulations in the countries where we are pursuing corporate activities. The principle of caution is to be practised so that any risks to the environment be minimised. Companies with which we have entered into a contractual agreement must as far as possible strive to employ environmentally friendly technologies and conserve raw materials and energy. Preventive measures are to be taken with a view to limiting polluting emissions and due consideration should be paid to natural and cultural values. Chemicals are to be correctly labelled and handled in a safe manner. Chemicals substitution is to be practised so that products used are acceptable from the point of view of environmental and health protection. Dangerous goods are to be handled and transported in a safe manner. Waste is to be stored and handled in a safe manner. As far as possible, waste is to be source sorted with a view to promoting the recycling of materials. Svevia Code of Conduct.doc 4 (6)

5 4 Sociala principer Internationellt framtagna överenskommelser för mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden ska följas. Barn- eller tvångsarbete accepteras inte. Alla arbetare ska ha ett arbetskontrakt i vilket arbetstid och lön anges. Lön inklusive andra förmåner ska motsvara eller överstiga den i landet gällande minimigränsen. Alla anställda ska ha frihet att vara medlem i eller arbeta för organisationer som tillvaratar deras intresse som anställda. Anställda ska ha rätt att kollektivt förhandla sina löner. Diskriminering accepteras inte. Jämställdhet, mångfald och lika behandling ska alltid gälla oavsett ras, nationalitet, ålder, civilstånd, kön, kast, sexuell läggning, fackförbundstillhörighet, politisk åskådning eller religion. Produktionslokaler ska ha brandutrustning, evakueringslarm, nödutgångar och första hjälpen utrustning lätt tillgängligt och väl uppskyltat. Arbetstagare ska informeras om riskerna i sitt arbete, ha tillgång till personlig skyddsutrustning där så krävs och erhålla utbildning i hur utrustningen ska handhas på ett korrekt sätt. Arbetsmiljön ska uppfylla tillämpliga lagar och regler för arbetarskydd gällande belysning, buller, strålning, sanitet, ventilation, vibrationer m.m. Ingen arbetstagare ska behöva arbeta i en miljö där hälsa eller liv riskeras. Farliga produkter/material ska förvaras på säker plats, information om handhavande ska finnas att tillgå och användande ska ske under säkra former. Maskiner och annan utrustning ska vara säkra att använda och korrekt underhållna så att risken för ohälsa och skador minimeras. Arbetstagare ska ha erhållit erforderlig utbildning för maskinen/utrustningen innan 4 Social Principles We comply with internationally established agreements on human rights and good working conditions and do not accept child or forced labour. All workers are to have a contract setting out working hours and wages. Wages including other benefits shall be equal to, or higher than, the minimum level required by law in the country in question. All employees shall be free to join or work for organisations safeguarding their interests as employees. Employees have the right to negotiate collectively concerning their wages. We will not accept any form of discrimination and we are committed to ensuring equality, diversity and equal opportunities for all, regardless of ethnic background, nationality, age, marital status, gender, caste, sexual orientation, trade union affiliation, political views or religion. Production premises must be equipped with evacuation alarms and easily accessible and clearly signposted fire and first aid equipment and emergency exits. Employees are to be informed about any risks pertaining to their duties, have access to personal protective equipment where required and be given training in the correct use of such equipment. The work environment must meet the demands made by applicable work safety acts and regulations as regards lighting, noise, radiation, sanitation, ventilation, vibration etc. No employee should have to work in an environment where their life and health are at risk. Dangerous products and materials are to be stored in a safe place and be used in a safe way. Instructions for the safe use of such products must be available. Svevia Code of Conduct.doc 5 (6)

6 arbetet får påbörjas. Machines and other equipment must be safe to use and correctly maintained so that any health and injury hazards are minimised. Employees must not use machines or other pieces of equipment unless they have been properly trained in their use. 5 Efterlevnad och inspektion Denna uppförandekod är en del av upprättade kontraktshandlingar. Upprepade eller allvarliga avvikelser hos egen personal leder till korrigerande åtgärder. Upprepade eller allvarliga brister hos leverantörer och underentreprenörer tolkas som kontraktsbrott och kan om de inte åtgärdas inom tidsram som Svevia bestämmer, leda till beslut att affärssamarbetet avvecklas. Svevia förbehåller sig rätten att utföra oannonserade inspektioner hos leverantörer och underentreprenörer. Inspektioner kan även utföras av tredje part. Alla leverantörer och underentreprenörer ska utan ersättning förse oss med de uppgifter som krävs och medverka till att revisioner kan genomföras så att vi kan säkerställa efterlevnaden i denna kod. 5 Compliance and monitoring The present Code constitutes an integral part of any business contract signed by the company. Corrective action will be taken in the event of repeated or serious failure on the part of our own staff to comply with any responsibilities established by this Code. Such failure on the part of suppliers or subcontractors will be seen as a breach of contract and may - unless remedied within a time decided by Svevia result in termination of the business partnership. Svevia reserves the right to carry out unannounced inspections of suppliers and subcontractors. Such inspections may also be performed by a third party. All suppliers and subcontractors must, free of charge, provide any information that may be needed, and ensure that audits can be carried out, to assess compliance with the Code. Svevia Code of Conduct.doc 6 (6)

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage Frågeformulär / Proposal Form

Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage Frågeformulär / Proposal Form Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage Frågeformulär / Proposal Form Det är viktigt att lämna fullständiga uppgifter / It is important that you complete this proposal fully A. Allmän Information

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Betänkande av Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering Stockholm 2014 SOU 2014:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Mars 2008 1. INLEDNING Syftet med denna sammanställning är att beskriva hur NEFCO utvärderar miljöeffekterna

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Woodmark Forest Certification Public Report

Woodmark Forest Certification Public Report Woodmark Forest Certification Public Report Forest Manager/Owner: Statens Fastighetsverk Forest name: The forests of Statens Fastighetsverk Country: Sweden Standard: Certificate Code: Swedish FSC standard

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Handbok med allmänna råd för flygplatser

Handbok med allmänna råd för flygplatser Handbok med allmänna råd för flygplatser NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Statens regionala förvaltning

Statens regionala förvaltning Statens regionala förvaltning förslag till en angelägen reform Slutbetänkande av Utredningen om den statliga regionala förvaltningen Stockholm 2012 SOU 2012:81 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Bättre arbetsmiljöregler II

Bättre arbetsmiljöregler II Bättre arbetsmiljöregler II Skyddsombud, beställaransvar, byggarbetsplatser m.m. Slutbetänkande av Utredningen om arbetsmiljölagen Stockholm 2007 SOU 2007:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré,

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer