Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun"

Transkript

1 Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun Tillkomst år: Sociala centralnämnden tillkom 1974 och bestod av 11 ledamöter och 11 ersättare. Socialnämnden består idag av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare ändrades namnet till socialnämnden ändrades namnet till Individ och familjeomsorgsnämnden, men i juni 1993 beslutade kommunfullmäktige om en ny ledningsorganisation inom socialnämnden och nämnden bytte då åter namn till socialnämnden. Verksamhet: Socialnämnden fullgör med stöd av Socialtjänstlagen kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden har också ett ansvar att följa lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att ge den hälso- och sjukvård (HSL) som åvilar kommunen genom lagstiftning eller avtal. Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal psykiatri. Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, allt i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar. I uppgiften ingår bl a bistånd till enskilda och familjer, ungdomsvård, missbrukarvård, tillämpning av LVU och LVM m m. Socialnämnden ansvarar för kommunens familjerådgivning samt bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivningen och uppföljningen enligt lagen om anordnande av visst automatspel. Socialnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Nämnden utövar den omedelbara tillsynen enligt 19 Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581). Nämnden utövar tillsyn över nikotinläkemedel enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel har en ny lag (2009:730) (proposition 2008/09:190) om handel med vissa receptfria läkemedel trätt ikraft. Nämnden kommer att utöva kontroll gällande försäljning av receptfria läkemedel. Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde. Organisation: Se bifogad skiss. Bilaga 1 På varje enhet finns det samordnare och värdegrundshandledare.

2 Socialförvaltningen Personalekonomi Utförda årsarbeten Tillsvidareanställda Information om verksamheten finns i nämndens årliga verksamhetsberättelser. Verksamhetsförändringar Sociala centralnämnden hette nämnden från 1974 och fram till 1983 då namnet ändrades till socialnämnden. Socialförvaltningen leddes av en socialchef från 1974 och fram till beslutade Kommunfullmäktige på valberedningens förslag att ändra socialnämnden till individ och familjeomsorgsnämnden tog Försäkringskassan över bidragsförskotten från kommunerna tog Försäkringskassan över familjebidragen för värnpliktiga från kommunerna genomfördes Ädel-reformen som innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för vård och omsorg för äldre och handikappade beslutade kommunfullmäktige om en ny ledningsorganisation inom socialnämnden. Nämnden bytte åter namn till socialnämnden. Tjänst med verksamhetsansvar 1:e socialsekreterare kvarstod som ansvarig för individ- och familjeomsorgsavdelningen, förvaltningskamreren blev ansvarig för den administrativa enheten, en tjänst som chef för vård och omsorgsavdelningen inrättades samt att tjänsten som socialchef upphörde flyttades Barnomsorgen som tillhörde socialnämndens verksamheter över till barnoch utbildningsnämnden beslutade att från och med indela socialförvaltningen i två förvaltningar. Varje förvaltning skulle ledas av var sin förvaltningschef, vård och omsorgschef resp. individ- och familjeomsorgschef. Förvaltningarna fick namnen Vård och omsorgsförvaltningen och Individ och familjeomsorgsförvaltningen beslutade Kommunfullmäktige att slå samman individ och familjeomsorgsförvaltningen och vård och omsorgsförvaltningen till en förvaltning, socialförvaltningen anställde kommunstyrelsen en förvaltningschef (socialchef) för socialförvaltningen. Arkivbildning Arkivering sker efter fastställda dokumenthanteringsplaner antagna i socialnämnden. Handlingar från socialnämndens verksamheter som finns bevarade: protokoll, diarieakter, personakter, patientjournaler, tillståndsgivning försäljning av alkohol, tobak och nikotin, statistik, verksamhetsberättelser mm. Många handlingar inom socialnämndens verksamheter är sekretessbelagda.

3 Arkivmyndighet Kommunstyrelsen i Kinda kommun. Förvaring: Arkivhandlingarna förvaras i närarkiv i 3 år. Därefter sker leverans till Kommunarkivet. Socialförvaltningen har maj månad som sin leveransmånad till slutarkivet. Arkivredogörare: Se bilaga 2. PUL-ansvarig: Socialnämnden är ansvarig för att hanteringen av personuppgifter sker enligt Personuppgiftslagen. Socialnämnden har utsett Ann-Charlotte Elgh till personuppgiftsombud (PUL-ombud) med uppgift att insamla uppgifter om och föra anteckning över samtliga personregister inom nämndens verksamheter.

4 Socialförvaltningen Bilaga 1 Kinda kommun Socialnämnden Arbetsutskott Socialchef Stab Planeringsledare MAS IT-handläggare Adm assistenter Verksamhetsområden IFO Per-Olof Andersson - Myndighet - Öppenvård - Biståndshandläggning/ vård och omsorg Interna tjänster Ewa-Lotte Strand Resursenhet Kommunala sjuksköterskor och arbetsterapeuter Kommunal psykiatri (boendestöd, dagverksamhet) Horn Ulla-Greta Larsson Stångågården, demensenhet och nattpersonal Seniorverksamhet -uppsökande verksamhet - anhörigstöd - dagverksamhet Rimforsa My Saksberg Västerliden, demensenhet och nattpersonal Förlängd Skolbarnomsorg Korttidsavl./läg Hemtjänst Birgitta Johansson Hemtjänst Kinda nattpatrull Trygghetslarm Kisa Gunilla Johansson Bergdala demensenheter nattpersonal Dagverksamhet för dementa Kisa Stefan Ringdahl Bergdala, korttids/ rehabenhet LSS Martin Eklund Boende och daglig verksamhet enligt LSS LSS Melanie Thörnqvist Personliga assistenter Fritid Avlösarservice i hemmet Kontaktpersoner Ledsagare

5 Arkivansvarig: Anita Lhådö Bilaga 2 Arkivredogörare SoL Arkivredogörare LSS Biståndsenheten Biståndsenheten Arkivansvarig HSL MAS: Inga-Lena Richt Arkivredogörare Maria Holm Therese Eriksson, Maria Holm Susana Yelvington, Katarina Dahlgren Lena Gremar, Lotta Lood Katarina Dahlgren Rita Gustafsson, Yvonne Dahlström Maria Bäcklund, Linda Rydell Eva Rydkvist Arkivredogörare för IFO Arkivredogörare för SN Gruppbostäderna Västerliden Stångågården Nydala arkivansvarig sjuksköterska Särskilt boende Särskilt boende, demens Arbetsterapeuter Helene Boberg Ann-Charlotte Elgh Allt som ska slutarkiveras i stora arkivet lämnas till samordnare Solveig Agnevik eller Monica Länsberg

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer